Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7163, 煣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7163

[U+7162]
CJK Unified Ideographs
[U+7164]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 86, +9, 13 strokes, cangjie input 火弓竹木 (FNHD), four-corner 97894, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 677, character 28
  • Dai Kanwa Jiten: character 19219
  • Dae Jaweon: page 1088, character 12
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2220, character 8
  • Unihan data for U+7163

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*muː, *mu
*muːʔ, *moːɡ
*ml'uː, *mljiwʔ, *ml'us
*mruː
*mruː, *muːŋ
*mruː, *mu, *mo, *moɡs
*mruː
*moːɡs, *mroːɡ
*moːɡs
*mus
*mus, *mu, *muːŋ, *muːŋs
*mus
*mus
*mu
*mu
*mu, *muːŋ
*mu
*mu, *moːɡ
*ml'us
*ml'us, *mlju
*mlju
*mju
*mju, *mjuʔ, *mjus
*mju
*mju
*mju
*mju, *mjuʔ
*mju, *mjus
*mju
*mju
*mju
*mjuʔ
*mjuʔ, *mjus
*mjuʔ, *mjus
*mjuʔ
*moʔ, *mos
*moɡs
*moɡs, *moːɡ
*moɡs
*moɡs
*moɡs, *moːŋ
*moɡs
*moɡs, *moːŋ
*moːŋ, *moːŋs
*moːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (38) (38)
Final () (136) (136)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵɨuX/ /ȵɨuH/
Pan
Wuyun
/ȵiuX/ /ȵiuH/
Shao
Rongfen
/ȵʑiəuX/ /ȵʑiəuH/
Edwin
Pulleyblank
/ȵuwX/ /ȵuwH/
Li
Rong
/ȵiuX/ /ȵiuH/
Wang
Li
/ȵʑĭəuX/ /ȵʑĭəuH/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯ə̯uX/ /ȵʑi̯ə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
rǒu ròu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 8839 8845
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*mjuʔ/ /*mjus/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.