Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9C66, 鱦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C66

[U+9C65]
CJK Unified Ideographs
[U+9C67]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 195, +13, 24 strokes, cangjie input 弓火口X山 (NFRXU), four-corner 27317, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1479, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 46541
  • Dae Jaweon: page 2011, character 7
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4716, character 18
  • Unihan data for U+9C66

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*mlenʔ, *mliŋʔ, *ɦbljɯŋ
*mlenʔ, *mliŋʔ, *mreːŋʔ
*mliŋʔ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ, *ɦbljɯŋ, *b·lɯŋs, *mraːŋʔ
*b·lɯŋ
*mraːŋ, *mraːŋʔ
*mreːŋʔ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (27) (4) (36) (27)
Final () (133) (109) (133) (133)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III II III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʑɨŋ/ /mˠæŋX/ /jɨŋH/ /ʑɨŋH/
Pan
Wuyun
/ʑɨŋ/ /mᵚaŋX/ /jɨŋH/ /ʑɨŋH/
Shao
Rongfen
/ʑieŋ/ /maŋX/ /ieŋH/ /ʑieŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʑiŋ/ /maɨjŋX/ /jiŋH/ /ʑiŋH/
Li
Rong
/d͡ʑiəŋ/ /mɐŋX/ /iəŋH/ /d͡ʑiəŋH/
Wang
Li
/d͡ʑĭəŋ/ /mɐŋX/ /jĭəŋH/ /d͡ʑĭəŋH/
Bernard
Karlgren
/d͡ʑʰi̯əŋ/ /mɐŋX/ /i̯əŋH/ /d͡ʑʰi̯əŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
shéng měng yìng shèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 9169 9170 9172 9174
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɦbljɯŋ/ /*ɦbljɯŋ/ /*b·lɯŋs/ /*mraːŋʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. small fish

References[edit]