Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+87E5, 蟥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E5

[U+87E4]
CJK Unified Ideographs
[U+87E6]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142, +12, 18 strokes, cangjie input 中戈廿中金 (LITLC), four-corner 54186, composition (G) or ⿰ (HTJK))

References[edit]

  • KangXi: page 1097, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 33600
  • Dae Jaweon: page 1561, character 37
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2883, character 5
  • Unihan data for U+87E5

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʷaːŋ
*kʷaːŋʔ
*kʷaːŋʔ, *qʰʷaːŋ
*kʰʷaːŋʔ, *kʰaːŋʔ
*kʰʷaːŋʔ, *kʰʷaːŋs, *qʰʷaːŋʔ
*kʰʷaːŋs
*kʰʷaːŋs
*kʰʷaːŋs
*kʰʷaːŋs
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷaːŋs
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋʔ
*ɡʷlaːŋs, *kʰʷaːɡ
*qʷaːŋʔ
*kʷaŋʔ, *kʷraːŋʔ
*kʷraːŋ
*kʷraːŋʔ
*kʷraːŋʔ
*kʷraːŋʔ
*ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs, *kʷaːŋ
*ɡʷraːŋ
*ɡʷraːŋ
*qʰʷraːŋ
*kʷaːɡ, *qʰʷaːɡ
*kʷaːɡ, *qʰʷaːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (102)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦwɑŋ/
Pan
Wuyun
/ɦʷɑŋ/
Shao
Rongfen
/ɣuɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwaŋ/
Li
Rong
/ɣuɑŋ/
Wang
Li
/ɣuɑŋ/
Bernard
Karlgren
/ɣwɑŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
huáng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5387
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷaːŋ/

Definitions[edit]

  1. Used in compounds.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

  • On (unclassified): こう (); おう (ō)

Korean[edit]

Hanja[edit]

(hwang) (hangeul , revised hwang)

  1. (거머리) horse-leech (Haemopis sanguisuga)

Synonyms[edit]

Compounds[edit]

Related terms[edit]