Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5AE3, 嫣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE3

[U+5AE2]
CJK Unified Ideographs
[U+5AE4]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 38, +11, 14 strokes, cangjie input 女一卜火 (VMYF), four-corner 41427, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 270, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 6659
 • Dae Jaweon: page 537, character 30
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 2, page 1079, character 1
 • Unihan data for U+5AE3

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (32) (34) (34) (34)
Final () (77) (79) (79) (65)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III Chongniu III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hiᴇn/ /ʔˠiᴇn/ /ʔˠiᴇnX/ /ʔɨɐnH/
Pan
Wuyun
/hiɛn/ /ʔᵚiɛn/ /ʔᵚiɛnX/ /ʔiɐnH/
Shao
Rongfen
/xjæn/ /ʔiæn/ /ʔiænX/ /ʔiɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/hian/ /ʔian/ /ʔianX/ /ʔɨanH/
Li
Rong
/xiɛn/ /ʔjɛn/ /ʔjɛnX/ /ʔiɐnH/
Wang
Li
/xĭɛn/ /ĭɛn/ /ĭɛnX/ /ĭɐnH/
Bernard
Karlgren
/xi̯ɛn/ /ʔi̯ɛn/ /ʔi̯ɛnX/ /ʔɨ̯ɐnH/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān yān yǎn yàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 14226 14229 14231 14240
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰran/ /*qran/ /*qranʔ/ /*qans/

Definitions[edit]

 1. (of appearance) beautiful

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. beautiful
 2. beauty

Readings[edit]

 • On (unclassified): えん (en)

Korean[edit]

Hanja[edit]

(eum (eon))

 1. beautiful, beauty

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

: Hán Nôm readings: yên

 1. beautiful

References[edit]