Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+8CF0, 賰
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF0

[U+8CEF]
CJK Unified Ideographs
[U+8CF1]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 154 +9, 16 strokes, cangjie input 月金手大日 (BCQKA), four-corner 65863, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1210, character 25
  • Dai Kanwa Jiten: character 36855
  • Dae Jaweon: page 1676, character 22
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3651, character 6
  • Unihan data for U+8CF0

Chinese[edit]

trad.
simp.
alt. forms

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tuːnʔ
*rduːn, *duːn, *tun
*donʔ, *duːn, *duːnʔ
*tuːnʔ, *tjuns
*tuːns
*tuːns
*tʰuːn, *tʰuːnʔ
*tʰuːnʔ
*duːn, *tun
*duːn
*duːn
*duːn
*duːn
*duːn, *stʰuːn
*duːn
*duːn
*duːn, *duːnʔ
*duːnʔ
*tun
*tʰun
*tʰun
椿 *tʰun
*tʰunʔ, *tʰjunʔ
*tjun
*tjun, *tjuns
*tjunʔ, *djun
*tʰjun
*tʰjunʔ
*tʰjunʔ
*tʰjunʔ
*djun
*hljunʔ
*hljuns

Phono-semantic compound (形聲, OC *hljunʔ): semantic (shell; money) + phonetic (OC *tʰjun).

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (26)
Final () (47)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɕiuɪnX/
Pan
Wuyun
/ɕʷinX/
Shao
Rongfen
/ɕjuenX/
Edwin
Pulleyblank
/ɕwinX/
Li
Rong
/ɕiuĕnX/
Wang
Li
/ɕĭuĕnX/
Bernard
Karlgren
/ɕi̯uĕnX/
Expected
Mandarin
Reflex
shǔn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 12580
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*hljunʔ/

Definitions[edit]

  1. rich; wealthy

Compounds[edit]

Etymology 2[edit]

trad.
simp.
alt. forms

From (chhun, “to extend”).

Pronunciation[edit]


Definitions[edit]

(Min Nan)

  1. to be left; to remain

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]