Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: 𩧫
U+99DA, 駚
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DA

[U+99D9]
CJK Unified Ideographs
[U+99DB]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 187 +5, 15 strokes, cangjie input 尸火中月大 (SFLBK), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1437, character 1
  • Dai Kanwa Jiten: character 44678
  • Dae Jaweon: page 1961, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4547, character 7
  • Unihan data for U+99DA

Chinese[edit]

trad.
simp. 𩧫

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qaːŋ, *qaŋ
*qaːŋ
*qaːŋ, *qaːŋʔ
*qaːŋ
*qaːŋ, *qaːŋʔ
*qaːŋʔ
*qaːŋʔ, *qraŋs
*qaːŋʔ, *qaŋ
*qaːŋʔ, *qaːŋs
*qaːŋʔ, *qaŋʔ
*qaːŋʔ
*qaːŋʔ, *qaːŋs
*qaŋ
*qaŋ, *qaŋʔ
*qaŋ
*qaŋ, *qaŋʔ, *qaŋs
*qaŋ, *qraŋ
*qaŋ
*qaŋ, *qroːŋ
*qaŋʔ
*qaŋʔ, *qaŋs, *qraŋs
*qaŋʔ
*qaŋʔ
*qaŋʔ, *qaŋs
*qaŋʔ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋ
*qraŋs

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (34)
Final () (105) (101)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨɐŋX/ /ʔɑŋX/
Pan
Wuyun
/ʔiɐŋX/ /ʔɑŋX/
Shao
Rongfen
/ʔiɑŋX/ /ʔɑŋX/
Edwin
Pulleyblank
/ʔɨaŋX/ /ʔaŋX/
Li
Rong
/ʔiaŋX/ /ʔɑŋX/
Wang
Li
/ĭaŋX/ /ɑŋX/
Bernard
Karlgren
/ʔi̯aŋX/ /ʔɑŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
yǎng ǎng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14483 14502
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qaːŋʔ/ /*qaŋʔ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]