Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Stroke order
佛-bw.png

Han character[edit]

(radical 9 +5, 7 strokes, cangjie input 人中中弓 (OLLN), four-corner 25227, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 99, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 517
 • Dae Jaweon: page 208, character 11
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 140, character 3
 • Unihan data for U+4F5B

Chinese[edit]

simp. and trad.
Chinese Wikipedia has an article on:

Wikipedia zh

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Abbreviation of 佛陀 (Fótuó), from Pali buddha or Sanskrit बुद्ध ‎(buddha).

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /fo³⁵/
Harbin /fɤ²⁴/
Tianjin /fo⁴⁵/
Jinan /fə⁴²/
Qingdao /fu⁴²/
Zhengzhou /fu⁴²/
Xi'an /fo²⁴/
Xining /fɔ²⁴/
Yinchuan /fu¹³/
/fuə⁵³/
Lanzhou /fə⁵³/
Ürümqi /fɤ⁵¹/
Wuhan /fu²¹³/
Chengdu /fu³¹/
/fəu³¹/
Guiyang /fu²¹/
Kunming /fu³¹/
Nanjing /fuʔ⁵/
Hefei /fəʔ⁵/
Jin Taiyuan /fəʔ⁵⁴/
Pingyao /xuʌʔ⁵³/
Hohhot /fɤ³¹/
Wu Shanghai /vəʔ¹/
Suzhou /vəʔ³/
Hangzhou /vəʔ²/
Wenzhou /vai²¹³/
Hui Shexian /fu²²/
Tunxi /fə¹¹/
Xiang Changsha /fu²⁴/
Xiangtan /ɸu⁵⁵/
Gan Nanchang /fɨʔ²/
Hakka Meixian /fut̚⁵/
Taoyuan /fut̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /fɐt̚²/
Nanning /fɐt̚²²/
Hong Kong /fɐt̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /hut̚⁵/
/put̚⁵/
Fuzhou (Min Dong) /huʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /xo⁴⁴/
/xu²⁴/
Shantou (Min Nan) /huk̚⁵/
Haikou (Min Nan) /ʔbut̚³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (3)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bɨut̚/ /bʱi̯uət̚/ /biuət̚/ /biut̚/ /but̚/ /bĭuət̚/ /biuət̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
‹ bjut › /*[b][u]t/ great

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
3324 1 /*bɯd/

Definitions[edit]

 1. Buddha
    ―  tuó  ―  Buddha
 2. Buddhism
    ―  jiào  ―  Buddhism

Compounds[edit]

Pronunciation[edit]

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /fo³⁵/
Harbin /fɤ²⁴/
Tianjin /fo⁴⁵/
Jinan /fə⁴²/
Qingdao /fu⁴²/
Zhengzhou /fu⁴²/
Xi'an /fo²⁴/
Xining /fɔ²⁴/
Yinchuan /fu¹³/
/fuə⁵³/
Lanzhou /fə⁵³/
Ürümqi /fɤ⁵¹/
Wuhan /fu²¹³/
Chengdu /fu³¹/
/fəu³¹/
Guiyang /fu²¹/
Kunming /fu³¹/
Nanjing /fuʔ⁵/
Hefei /fəʔ⁵/
Jin Taiyuan /fəʔ⁵⁴/
Pingyao /xuʌʔ⁵³/
Hohhot /fɤ³¹/
Wu Shanghai /vəʔ¹/
Suzhou /vəʔ³/
Hangzhou /vəʔ²/
Wenzhou /vai²¹³/
Hui Shexian /fu²²/
Tunxi /fə¹¹/
Xiang Changsha /fu²⁴/
Xiangtan /ɸu⁵⁵/
Gan Nanchang /fɨʔ²/
Hakka Meixian /fut̚⁵/
Taoyuan /fut̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /fɐt̚²/
Nanning /fɐt̚²²/
Hong Kong /fɐt̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /hut̚⁵/
/put̚⁵/
Fuzhou (Min Dong) /huʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /xo⁴⁴/
/xu²⁴/
Shantou (Min Nan) /huk̚⁵/
Haikou (Min Nan) /ʔbut̚³/

Definitions[edit]

 1. Character used in 仿佛 (fǎngfú).

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for nameskyūjitai kanji, shinjitai form )

 1. Buddha
  This character is the 旧字体 ‎(kyūjitai) or old form. See the 新字体 ‎(shinjitai) or new form at for the full entry.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(bul, pil) (hangeul , , McCune-Reischauer pul, p'il)

 1. Buddha

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(phật, phất)

 1. Buddha

References[edit]