Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and

Translingual[edit]

Stroke order
研-order.gif

Han character[edit]

(radical 112 +4, 9 strokes, cangjie input 一口一廿 (MRMT), four-corner 11640, composition)

  1. grind, rub
  2. study, research

References[edit]

  • KangXi: not present, would follow page 828, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 24080
  • Dae Jaweon: page 1243, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2418, character 14
  • Unihan data for U+7814

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping jin4, Yale yin4)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 3 “Kyōiku” kanji)

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(yeon) (hangeul , revised yeon, McCune-Reischauer yŏn, Yale yen)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin yán (yan2), Wade-Giles yen2)

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(nghiên), tên, nghiền, nghiện)

Readings[edit]

References[edit]

  • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
  • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
  • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999