Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8443, 葃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8443

[U+8442]
CJK Unified Ideographs
[U+8444]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 140, +9, 15 strokes, cangjie input 廿日人尸 (TAOS), four-corner 44611, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1043, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 31375
  • Dae Jaweon: page 1504, character 9
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3248, character 2
  • Unihan data for U+8443

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsaːɡs, *ʔsaːɡs, *ʔsaːɡ
*ʔsraːʔ
*ʔsraːʔ
*ʔsraːʔ, *zraːʔ
*ʔsraːɡs
*ʔsraːɡs, *zraːɡ, *ʔsreːɡ
*ʔsraːɡs, *zaːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsraːɡs
*ʔr'aːɡs, *zreːb
*zraːɡs
*ʔsraːnʔ
*sʰaːɡs, *zaːɡ
*zaːɡs
*zaːɡs
*zaːɡs
*zaːɡs, *zaːɡ
*zaːɡs, *zaːɡ
*ʔsaːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsaːɡ, *zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ, *zraːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ, *zreːɡ, *zaɡ
*ʔr'aːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsraːɡ
*ʔsraːɡ
*zraːɡ
*zraːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (15) (20) (15)
Final () (103) (119) (123)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I II III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡zɑk̚/ /d͡ʒˠɛk̚/ /d͡ziᴇk̚/
Pan
Wuyun
/d͡zɑk̚/ /ɖ͡ʐᵚæk̚/ /d͡ziɛk̚/
Shao
Rongfen
/d͡zɑk̚/ /d͡ʒɐk̚/ /d͡ziæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/d͡zak̚/ /ɖ͡ʐəɨjk̚/ /d͡ziajk̚/
Li
Rong
/d͡zɑk̚/ /d͡ʒɛk̚/ /d͡ziɛk̚/
Wang
Li
/d͡zɑk̚/ /d͡ʒæk̚/ /d͡zĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱɑk̚/ /ɖ͡ʐʱæk̚/ /d͡zʱi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zuó zhé
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 16676 16688 16689
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zaːɡ/ /*zreːɡ/ /*zaɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.