Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+51B7, 冷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B7

[U+51B6]
CJK Unified Ideographs
[U+51B8]
U+F92E, 冷
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92E

[U+F92D]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F92F]

Translingual[edit]

Stroke order
7 strokes

Han character[edit]

(radical 15, +5, 7 strokes, cangjie input 戈一人戈戈 (IMOII), four-corner 38127, composition)

See also[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 132, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 1622
 • Dae Jaweon: page 295, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 296, character 5
 • Unihan data for U+51B7

Chinese[edit]

trad.
simp. #

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Small seal script Transcribed ancient scripts
冷-seal.svg 冷-bigseal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ren, *reŋ, *reŋs, *reːŋ, *reːŋs
*riːn, *reːŋ
*riːŋ, *reːŋ, *reːŋs
魿 *ɡriŋ, *reːŋ
*mreŋs
*raːŋʔ, *reːŋ, *reːŋʔ
*reŋ, *reːŋ
*reŋʔ
*reŋʔ
*reŋʔ, *reːŋ
*reŋʔ, *reːŋ
*reŋʔ
*reŋs, *reːŋ
*ʔsleŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ, *reːŋʔ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ
*reːŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *raːŋʔ, *reːŋ, *reːŋʔ): semantic  (ice) + phonetic  (OC *ren, *reŋ, *reŋs, *reːŋ, *reːŋs) – cold as ice.

Etymology 1[edit]

A vocalic variant of (OC *ɡ·raŋ, *ɡ·raŋs, *ɡ·raŋs, “chilly; cold”) (Schuessler, 2007).

Pronunciation 1[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ləŋ²¹⁴/
Harbin /ləŋ²¹³/
Tianjin /ləŋ¹³/
Jinan /ləŋ⁵⁵/
Qingdao /ləŋ⁵⁵/
Zhengzhou /ləŋ⁵³/
Xi'an /ləŋ⁵³/
Xining /lə̃⁵³/
Yinchuan /ləŋ⁵³/
Lanzhou /lə̃n⁴⁴²/
Ürümqi /lɤŋ⁵¹/
Wuhan /nən⁴²/
Chengdu /nən⁵³/
Guiyang /nen⁴²/
Kunming /lə̃/
Nanjing /lən²¹²/
Hefei /lən²⁴/
Jin Taiyuan /ləŋ⁵³/
Pingyao /ləŋ⁵³/
/liɑ⁵³/
Hohhot /lə̃ŋ⁵³/
Wu Shanghai /lã²³/
Suzhou /lã³¹/
Hangzhou /len⁵³/
Wenzhou /liɛ³⁵/
Hui Shexian /lʌ̃³⁵/
/lɛ³⁵/
Tunxi /lɛ²⁴/
Xiang Changsha /lən⁴¹/
Xiangtan /nən⁴²/
Gan Nanchang /lɑŋ²¹³/
Hakka Meixian /laŋ⁴⁴/
Taoyuan /lɑŋ²⁴/
Cantonese Guangzhou /laŋ²³/
Nanning /laŋ²⁴/
Hong Kong /laŋ¹³/
Min Xiamen (Min Nan) /liŋ⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /lɛiŋ³²/
Jian'ou (Min Bei) /laiŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /nẽ⁵³/
Haikou (Min Nan) /leŋ²¹³/
/lɛ²¹³/
/lɛ³¹/ 晾乾

Rime
Character
Reading # 2/3 3/3
Initial () (37) (37)
Final () (109) (125)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () II IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/lˠæŋX/ /leŋX/
Pan
Wuyun
/lᵚaŋX/ /leŋX/
Shao
Rongfen
/laŋX/ /lɛŋX/
Edwin
Pulleyblank
/laɨjŋX/ /lɛjŋX/
Li
Rong
/lɐŋX/ /leŋX/
Wang
Li
/lɐŋX/ /lieŋX/
Bernard
Karlgren
/lɐŋX/ /lieŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
lěng lǐng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 3/3
No. 8276 8330
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*raːŋʔ/ /*reːŋʔ/
Definitions[edit]

 1. cold; cool
 2. (dialectal) to cool; to cool down; to become cold
 3. cold; desolate; quiet
 4. cold; indifferent
 5. to dishearten
 6. idle
 7. disdainful; sarcastic
 8. neglected; not popular
 9. unfamiliar; rare
 10. corny; lame
 11. sudden; unexpected
 12. A surname​.
Synonyms[edit]
Dialectal synonyms of (“cold”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese)
Mandarin Beijing
Taiwan
Jinan
Xi'an
Wuhan 冷凊
Chengdu
Yangzhou
Hefei
Cantonese Guangzhou
Hong Kong
Taishan
Yangjiang
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Miaoli (N. Sixian)
Liudui (S. Sixian) 寒人
Hsinchu (Hailu)
Dongshi (Dabu)
Hsinchu (Raoping)
Yunlin (Zhao'an)
Jin Taiyuan
Min Bei Jian'ou
Min Dong Fuzhou
Min Nan Xiamen
Quanzhou
Zhangzhou
Taipei
Penang
Philippines (Manila)
Chaozhou
Shantou
Wu Suzhou
Wenzhou
Xiang Changsha
Shuangfeng
Compounds[edit]

Pronunciation 2[edit]Rime
Character
Reading # 1/3
Initial () (37)
Final () (125)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/leŋ/
Pan
Wuyun
/leŋ/
Shao
Rongfen
/lɛŋ/
Edwin
Pulleyblank
/lɛjŋ/
Li
Rong
/leŋ/
Wang
Li
/lieŋ/
Bernard
Karlgren
/lieŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
líng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/3
No. 8317
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*reːŋ/
Notes
Definitions[edit]

 1. Only used in 冷凙.

Pronunciation 3[edit]

Definitions[edit]

 1. Only used in 㓑冷.

Etymology 2[edit]

Borrowed from French laine (wool).

Pronunciation[edit]


Definitions[edit]

 1. (Cantonese) woollen yarn (Classifier: ; 𫩥)
Compounds[edit]

Etymology 3[edit]

Borrowed from Teochew (nang5, person).

Pronunciation[edit]


Definitions[edit]

 1. (Cantonese, slang, humorous) guy; person (Classifier: )

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 4 “Kyōiku” kanji)

 1. cool
 2. cold (beer, person)
 3. chill

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(raeng>naeng) (hangeul >, McCune–Reischauer raeng>naeng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(lãnh, lạnh, lênh, liểng, linh, rãnh, lành, lảnh, rảnh)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.