Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): semantic  + phonetic .

Han character[edit]

(radical 156 +5, 12 strokes, cangjie input 土人戈女 (GOIV), four-corner 43805, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1216, character 28
 • Dai Kanwa Jiten: character 37110
 • Dae Jaweon: page 1686, character 11
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3480, character 2
 • Unihan data for U+8D8A

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /yɛ⁵¹/
Harbin /yɛ⁵³/
Tianjin /ye⁵³/
Jinan /yə²¹/
Qingdao /yə⁴²/
Zhengzhou /ye²⁴/
Xi'an /yɛ²¹/
Xining /yu⁴⁴/
Yinchuan /ye¹³/
Lanzhou /yə¹³/
Ürümqi /yɤ²¹³/
Wuhan /ye²¹³/
Chengdu /ye³¹/
Guiyang /ie²¹/
Kunming /iɛ³¹/
Nanjing /yeʔ⁵/
Hefei /yɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /yəʔ²/
Pingyao /yʌʔ¹³/
Hohhot /yaʔ⁴³/
Wu Shanghai /ɦioʔ¹/
/ɦyɪʔ¹/
Suzhou /ɦyəʔ³/
Hangzhou /ɦyəʔ²/
Wenzhou /jy²¹³/
Hui Shexian /ue²²/
Tunxi /yɛ¹¹/
Xiang Changsha /ye²⁴/
Xiangtan /yæ²⁴/
Gan Nanchang /yɵʔ⁵/
Hakka Meixian /iat̚⁵/
Taoyuan /ʒet̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /jyt̚²/
Nanning /yt̚²²/
Hong Kong /jyt̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /uat̚⁵/
Fuzhou (Min Dong) /uoʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /uɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /uak̚⁵/
Haikou (Min Nan) /zuak̚³/ 超~
/zuak̚⁵/ ~過
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (35)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɦʉɐt̚/ /i̯wɐt̚/ /ɣiuɐt̚/ /ɦʷiɐt̚/ /ɦuat̚/ /ɣĭwɐn/ /ɣiuɐt̚/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (33)
Final:
Division: I

Openness: Closed
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɦuɑt̚/ /ɣuɑt̚/ /ɣuɑt̚/ /ɦʷɑt̚/ /ɦwat̚/ /ɣuɑt̚/ /ɣuɑt̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
16330 1 /*ɢʷaːd/
16333 1 /*ɢʷad/

Proper noun[edit]

 1. the Yue, ancient non-Han tribes in Southern China and Northern Vietnam, related to the Vietnamese (越南 (Yuènán))
 2. Short for 越南: Viet; Vietnamese

Related terms[edit]

Verb[edit]

 1. to exceed, to surpass
 2. (Min Nan) to turn, to turn around

Compounds[edit]

Definitions[edit]

 1. the more
    ―  yuèyuèhǎo  ―  the bigger the better

See also[edit]

Compounds[edit]

References[edit]

 • MDBG (26 December 2015)

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(wol, hwal)
Eumhun:

 • Sound (hangeul): ,  (revised: wol, hwal, McCune-Reischauer: wŏl, hwal, Yale: wel, hwal)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(việt, vát, vẹt, vượt, nhông, vác, vệt, vót)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]