Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8843, 衃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8843

[U+8842]
CJK Unified Ideographs
[U+8844]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 143, +4, 10 strokes, cangjie input 竹廿一火 (HTMF), four-corner 21190, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1107, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 33972
  • Dae Jaweon: page 1569, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3051, character 4
  • Unihan data for U+8843

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰlɯː, *pʰɯ, *pʰlɯː
*pʰɯːʔ
*prɯʔ
*prɯʔ, *brɯʔ, *pɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *pʰrɯʔ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯʔ
*brɯ
*brɯ
*brɯʔ, *pɯʔ
*bɯ, *pʰlɯː
*pɯ, *pɯʔ, *pɯ'
*pɯ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pɯ, *pɯʔ
*pʰɯ, *pʰlɯː
*bɯ
*bɯ
*plɯː
*plɯː
*pɯː
*pʰɯː
*pʰɯː

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (2) (2)
Final () (42) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Open
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʰuʌi/ /pʰɨu/
Pan
Wuyun
/pʰuoi/ /pʰiu/
Shao
Rongfen
/pʰuɒi/ /pʰiəu/
Edwin
Pulleyblank
/pʰwəj/ /pʰuw/
Li
Rong
/pʰuᴀi/ /pʰiu/
Wang
Li
/pʰuɒi/ /pʰĭəu/
Bernard
Karlgren
/pʰuɑ̆i/ /pʰi̯ə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
pēi fōu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 1032 1044
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pʰɯ/ /*pʰlɯː/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

  • Go-on: (he); (fu)
  • Kan-on: はい (hai); ふう ()