γράφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *grəpʰō, from Proto-Indo-European *gerbʰ-. Cognates include Old English ċeorfan (English carve), Old Church Slavonic жрѣбъ (žrěbŭ).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

γρᾰ́φω (gráphō)

 1. (Epic) to scratch, cut into
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 17.599:
   γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις / αἰχμὴ Πουλυδάμαντος []
   grápsen dé hoi ostéon ákhris / aikhmḕ Pouludámantos []
   and the spearpoint of Polydamas scratched him close to the bone []
 2. to draw, sketch, paint
 3. to write
 4. to write down, propose a law
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 1.7.34:
   ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον.
   taût᾽ eipṑn Euruptólemos égrapse gnṓmēn katà tò Kannōnoû psḗphisma krínesthai toùs ándras díkha hékaston.
   After saying this, Euryptolemus proposed a resolution that the men be tried under the decree of Cannonus, each one separately.
 5. (middle)
  1. (indirect reflexive) write down for oneself, note down
   • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 143a:
    Τερψίων   ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι;
    Εὐκλείδης   οὐ μὰ τὸν Δία, [] ἀλλ᾽ ἐγραψάμην μὲν τότ᾽ εὐθὺς οἴκαδ᾽ ἐλθὼν ὑπομνήματα [] .
    Terpsíōn   atàr tínes êsan hoi lógoi? ékhois àn diēgḗsasthai?
    Eukleídēs   ou mà tòn Día, [] all᾽ egrapsámēn mèn tót᾽ euthùs oíkad᾽ elthṑn hupomnḗmata [] .
    Terpsion: But what was the talk? Can you repeat it?
    Eucleides: No, by Zeus, but I wrote myself notes as soon as I came home.
  2. to indict, prosecute
   • 330 BCE, Demosthenes, On the Crown 13:
    δεῖ [] ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ᾽ αὐτὰ τἀδικήματα χρῆσθαι, [] εἰ δὲ γράφοντα παράνομα, παρανόμων γραφόμενον
    deî [] taîs ek tôn nómōn timōríais par᾽ autà tadikḗmata khrêsthai, [] ei dè gráphonta paránoma, paranómōn graphómenon
    he must make use of the legal punishments for these crimes: [] if [I] proposed illegal measures, to indict [me] for breaking the law
   • οἱ γραψάμενοι
    hoi grapsámenoi
    the prosecutors
 6. (perfect passive) be written down, be in written form
  • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 143a:
   Εὐκλείδης   [] ὥστε μοι σχεδόν τι πᾶς ὁ λόγος γέγραπται.
   Eukleídēs   [] hṓste moi skhedón ti pâs ho lógos gégraptai.
   Eucleides:   [] So I have pretty much the whole conversation written down.

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]

Further reading[edit]


Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek γράφω.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈɣra.fo/
 • Hyphenation: γρά‧φω

Verb[edit]

γράφω (gráfo) (simple past έγραψα, passive γράφομαι)

 1. write, pen
 2. record
 3. ticket (for a violation of a local or traffic law)

Conjugation[edit]

Antonyms[edit]

Related terms[edit]