γράφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *grəpʰō, from Proto-Indo-European *gerbʰ-. Cognates include Old English ċeorfan (English carve), Old Church Slavonic жрѣбъ (žrěbŭ).

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /ɡrá.pʰɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈɡra.pʰo/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈɣra.ɸo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈɣra.fo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈɣra.fo/
 • Verb[edit]

  γρᾰ́φω (gráphō)

  1. (Epic) to scratch, cut into
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 17.599
    γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις / αἰχμὴ Πουλυδάμαντος []
    grápsen dé hoi ostéon ákhris / aikhmḕ Pouludámantos []
    and the spearpoint of Polydamas scratched him close to the bone []
  2. to draw, sketch, paint
  3. to write
  4. to write down, propose a law
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 1.7.34
    ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον.
    taût᾽ eipṑn Euruptólemos égrapse gnṓmēn katà tò Kannōnoû psḗphisma krínesthai toùs ándras díkha hékaston.
    After saying this, Euryptolemus proposed a resolution that the men be tried under the decree of Cannonus, each one separately.
  5. (middle)
   1. (indirect reflexive) write down for oneself, note down
    • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 143a
     Τερψίων   ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι;
     Εὐκλείδης   οὐ μὰ τὸν Δία, [] ἀλλ᾽ ἐγραψάμην μὲν τότ᾽ εὐθὺς οἴκαδ᾽ ἐλθὼν ὑπομνήματα [] .
     Terpsíōn   atàr tínes êsan hoi lógoi? ékhois àn diēgḗsasthai?
     Eukleídēs   ou mà tòn Día, [] all᾽ egrapsámēn mèn tót᾽ euthùs oíkad᾽ elthṑn hupomnḗmata [] .
     Terpsion: But what was the talk? Can you repeat it?
     Eucleides: No, by Zeus, but I wrote myself notes as soon as I came home.
   2. to indict, prosecute
    • 330 BCE, Demosthenes, On the Crown 13
     δεῖ [] ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ᾽ αὐτὰ τἀδικήματα χρῆσθαι, [] εἰ δὲ γράφοντα παράνομα, παρανόμων γραφόμενον
     deî [] taîs ek tôn nómōn timōríais par᾽ autà tadikḗmata khrêsthai, [] ei dè gráphonta paránoma, paranómōn graphómenon
     he must make use of the legal punishments for these crimes: [] if [I] proposed illegal measures, to indict [me] for breaking the law
    • οἱ γραψάμενοι
     hoi grapsámenoi
     the prosecutors
  6. (perfect passive) be written down, be in written form
   • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 143a
    Εὐκλείδης   [] ὥστε μοι σχεδόν τι πᾶς ὁ λόγος γέγραπται.
    Eukleídēs   [] hṓste moi skhedón ti pâs ho lógos gégraptai.
    Eucleides:   [] So I have pretty much the whole conversation written down.

  Conjugation[edit]

  Derived terms[edit]

  Descendants[edit]

  References[edit]

  Further reading[edit]


  Greek[edit]

  Etymology[edit]

  From Ancient Greek γράφω (gráphō).

  Verb[edit]

  γράφω (gráfo) (simple past έγραψα, passive γράφομαι)

  1. write, pen
  2. record
  3. ticket (for a violation of a local or traffic law)

  Conjugation[edit]

  Related terms[edit]