pytać

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Old Polish[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Slavic *pȳtàti. First attested in the 14th century.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): (10th–15th CE) /pɨtat͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /pɨtat͡ɕ/

Verb[edit]

pytać impf

 1. (transitive or reflexive with się) to ask (to request information or an answer to a question) [+genitive] or [+ od (genitive) = whom], [+genitive], [+accusative], [+ o (accusative) = about what], [+ na (accusative)], [+ o (locative) = about whom/what], [+ po (locative) = about whom]
  • 1972 [15th century], Józef Reczek, Wacław Twardzik, editors, Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich wg rkpsu nr 50, pages 62, 2:
   Tedy odpowyedzal ten ozalowany czlowyek pytayącz tak (requirendo sic)
   [Tedy odpowiedział ten ożałowany człowiek pytając tak (requirendo sic)]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[2], page 192:
   Drudzy pytayą (dicunt): Czo proszvsz (pro proszysz)?
   [Drudzy pytają (dicunt): „Co prosisz?”]
  • 1880-1894 [Middle of the 15th century], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności[3], volume V, page 267:
   Queritur, pytayącz, vbi aula regia
   [Queritur, pytając, vbi aula regia]
  • 1967 [1415], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty kościańskie, volume III, number 550, Kościan:
   Adam pital szandu crolewskego podlug zaloby y otpowedzy
   [Adam pytał sądu krolewskiego podług żałoby i otpowiedzi]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[4], page 793:
   Vydzy my szye tako, yze tego od Iesucrista nye pytal (sc. Piłat)
   [Widzi mi sie tako, iże tego od Jesukrysta nie pytał (sc. Piłat)]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[5], page 843:
   Bo Pylat pyta tego, czego by rozvmem nye mogl ossyądz
   [Bo Piłat pyta tego, czego by rozumem nie mogł osiąc]
  • 1888 [1411], Romuald Hube, editor, Zbiór rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich, kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich i dobrzyszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV[6], Greater Poland, page 57:
   Iaco pan Sandziwoy mal poslacz lawniky pitacz prawa do Kalischa
   [Jako pan Sędziwoj miał posłać ławniki pytać prawa do Kalisza]
  • 1930 [c. 1455], “II Par”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[7], 9, 2:
   Y wiloszil Salomon gey to wszitko, czso pitala (proposuerat)
   [I wyłożył Salomon jej to wszytko, cso pytała (proposuerat)]
  • 1885-2024 [1444], Jan Baudouina de Courtenay, Jan Karłowicz, Antoni Adam Kryńskiego, Malinowski Lucjan, editors, Prace Filologiczne[8], volume V, page 3:
   Panno myla, thobye sza klanam y na thwe sdrowe thim listhem pytham
   [Panno miła, tobie się kłaniam i na twe zdrowie tym listem pytam]
  • 1858 [c. 1408], Wojciech Szurkowski z Ponieca, “Wyroki sądów miejskich czyli ortyle [Urban court rulings i.e. "Ortyls"]”, in Wacław Aleksander Maciejowski, editor, Historia prawodawstw słowiańskich [History of Slavic lawmaking], volume 6, Poniec, page 123:
   Bo ocz bądzyeczye w szadzye pythany (requisiti fueritis), toszczye powynny naydz, czokolwyek wyeczye, y wyrzecz
   [Bo ocz będziecie w sądzie pytani (requisiti fueritis), toście powinni najć, cokolwiek wiecie, i wyrzec]
  • 1928 [End of the fifteenth century], Jan Janów, editor, Zespół ewangelijny Biblioteki Ordynacji Zamoyskich nr 1116, Warsaw, page 293:
   Gyczczye a pythayczye pylnye o dzyeczyaczyv (interrogate diligenter de puero Mat 2, 8)
   [Jidźcie i pytajcie pilnie o dziecięciu (interrogate diligenter de puero Mat 2, 8)]
  • 1451-1455, Legenda o świętym Aleksym[9], line 197:
   Wyącz szą po nym pythano, po *wszthkych domyech szvkano
   [Więc się po nim pytano, po wsz[y]tkich domiech szukano]
  • 1959 [1413], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty poznańskie, volume I, number 694, Poznań:
   Jacosmi bili possly ot Wlotka do Paszka pytacz, aczby Wlotka yøl
   [Jakosmy byli posły ot Włodka do Paszka pytać, aczby Włodka jął]
 2. (transitive or reflexive with się) to inquire; to research; to look for; to be interested in [+genitive] or [+ na (accusative) = whom/what], [+ o (locative)] or [+ po (locative) = what]
  • 1874-1891 [1453], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności[10], [11], [12], volume XXV, page 213:
   W moyem roszvmye pythalem y thakye w pyszmye czythalem, szandney thakyey nye szlychalem pany mylosczywszey
   [W mojem rozumie pytałem i takie w Piśmie czytałem, żadnej takiej nie słychałem [we wszem mieście Jerusalem] Panny miłościwszej]
  • 1901 [1463-1465], Jan Rozwadowski, editor, De morte prologus [Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią][13], Mierzeniec, Płock, line 165:
   Oth polnoczy do szachodv chodza nye pytayancz brodv
   [Ot połnocy do zachodu chodzę nie pytając brodu]
  • 1930 [c. 1455], “I Esdr”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[14], 10, 16:
   Posadzily syø dzen pyrvi *myeszocza dzesyøtego, pitaiøcz syø na takø rzecz (ut quaererent rem)
   [Posadzili się dzień pirwy miesiąca dziesiątego, pytając się na taką rzecz (ut quaererent rem)]
  • 1874-1891 [End of the 15th century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności[15], [16], [17], volume I, page XLIII:
   Szyercze szliachethne... nye pytha o wczynczech [nyewyestach] nyewyesczych (non inquirit de operibus mulierum)
   [Sierce ślachetne... nie pyta o uczyncech [niewiestach] niewieścich (non inquirit de operibus mulierum)]
  • 1959 [1491], “Teksty polskie z końca XV w.”, in Rafał Leszczyński, editor, Rozprawy Komisji Językowej[18], volume VII, page 58:
   Iesliby szie przidalo, yzeby nykthory thowarzisz szie po thim chcial pythacz albo badacz, czygye by tho bylo doszwolyenye
   [Jesliby sie przydało, iżeby niktory towarzysz sie po tym chciał pytać albo badać, czyje by to było dozwolenie]
 3. (transitive or reflexive with się) to ask for, to request [+accusative = whom], [+genitive], [+ o (accusative)] [+ po (locative) = for what]
  Synonym: prosić
  • 1880-1894 [Middle of the 15th century], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności[19], volume I, Lviv, page 52:
   Hic iam queritur inter dispensatores na tem swecze ywsz ma bycz schukano a pytano myedzy schafarzmy bozymy (I Cor 4, 2)
   [Hic iam queritur inter dispensatores na tem świecie już ma być szukano a pytano miedzy szafarzmi bożymi (I Cor 4, 2)]
  • 1901 [1463-1465], Jan Rozwadowski, editor, De morte prologus [Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią][20], Mierzeniec, Płock, line 479:
   Chcza czya pytacz, smyr[yr]czy myla, by mya thego navczyla
   [Chcę cię pytać, Śmirci miła, by mię tego nauczyła]
  • 1965 [1456], Mikołaj z Pawłowic, edited by Henryk Kowalewicz, Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 1728, 1732, 1752, Zeszyty Naukowe UAM, Greater Poland, page 87:
   Pyta ye przysvoleną requirit eius consensum
   [Pyta je przyzwolenia requirit eius consensum]
  • 1967 [1428], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty kościańskie, volume III, number 1347, Kościan:
   Ysszem prawą nyemoczą... byl nyemoczen, kyedim na szawitem rocze myal panow pythacz o szkaszanye rzeczy Marczinowey
   [Iżem prawą niemocą... był niemocen, kiedym na zawitem roce miał panow pytać o skazanie rzeczy Marcinowej]
  • 1972 [15th century], Józef Reczek, Wacław Twardzik, editors, Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich wg rkpsu nr 50, pages 99, 3:
   Szlyszymy, ysz szye pytą po dokazanyv (quaestionibus pro ostensione instigat)
   [Słyszymy, iż sie pyta po dokazaniu (quaestionibus pro ostensione instigat)]
 4. corruption of przyć
  • 1972 [15th century], Józef Reczek, Wacław Twardzik, editors, Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich wg rkpsu nr 50, pages 104, 1:
   Czyly moze gescze ten czlowyek k szwemv gymyenyv pytacz y foldrowacz, [i] dzerzecz (an vir... se ad hereditatem suam vice versa trahere et tenere possit)?
   [Czyli może jeszcze ten człowiek k swemu jimieniu pytać i fołdrować [i] dzierżeć (an vir... se ad hereditatem suam vice versa trahere et tenere possit)?]

Derived terms[edit]

adjectives
  adverbs
   nouns
   verbs

   Related terms[edit]

   nouns

   Descendants[edit]

   • Masurian: pitacz
   • Polish: pytać
   • Silesian: pytać

   References[edit]

   Polish[edit]

   Etymology[edit]

   Inherited from Old Polish pytać.

   Pronunciation[edit]

   • IPA(key): /ˈpɨ.tat͡ɕ/
   • (Middle Polish) IPA(key): /ˈpɨ.tat͡ɕ/
   • (file)
   • (file)
   • Rhymes: -ɨtat͡ɕ
   • Syllabification: py‧tać

   Verb[edit]

   pytać impf

   1. (transitive or reflexive with się) to ask (to request information or an answer to a question) [+ o (accusative) = about whom/what]
    Synonym: zadawać pytanie
   2. (transitive, colloquial) to ask; to quiz (to check someone's knowledge) [+ z (genitive) = in what]
   3. (reflexive with się) to ask each other (to request information or an answer to a question from one another) [+ o (accusative) = about whom/what]
   4. (transitive or reflexive with się, chiefly in the negative, obsolete) to care about; to pay attention to
   5. (transitive, obsolete or expressive in Middle Polish, reflexive with się) to look for (to attempt to find)
    Synonym: szukać
   6. (transitive, obsolete or dialectal) to ask for, to request
    Synonym: prosić
   7. (intransitive, obsolete) to invite oneself in
    Synonym: wpraszać się
   8. (intransitive, obsolete) to beg
    Synonym: żebrać
   9. (transitive, obsolete) to demand
    Synonym: żądać
   10. (Middle Polish) to ask; Further details are uncertain.
    • 1564, J. Mączyński, Lexicon[21], page 337a:
     Inquiro, fere idem quod Exquiro, Dowiáduyę ſie/ pytam.

   Conjugation[edit]

   Conjugation of pytać impf
   person singular plural
   masculine feminine neuter virile nonvirile
   infinitive pytać
   present tense 1st pytam pytamy
   2nd pytasz pytacie
   3rd pyta pytają
   impersonal pyta się
   past tense 1st pytałem,
   -(e)m pytał
   pytałam,
   -(e)m pytała
   pytałom,
   -(e)m pytało
   pytaliśmy,
   -(e)śmy pytali
   pytałyśmy,
   -(e)śmy pytały
   2nd pytałeś,
   -(e)ś pytał
   pytałaś,
   -(e)ś pytała
   pytałoś,
   -(e)ś pytało
   pytaliście,
   -(e)ście pytali
   pytałyście,
   -(e)ście pytały
   3rd pytał pytała pytało pytali pytały
   impersonal pytano
   future tense 1st będę pytał,
   będę pytać
   będę pytała,
   będę pytać
   będę pytało,
   będę pytać
   będziemy pytali,
   będziemy pytać
   będziemy pytały,
   będziemy pytać
   2nd będziesz pytał,
   będziesz pytać
   będziesz pytała,
   będziesz pytać
   będziesz pytało,
   będziesz pytać
   będziecie pytali,
   będziecie pytać
   będziecie pytały,
   będziecie pytać
   3rd będzie pytał,
   będzie pytać
   będzie pytała,
   będzie pytać
   będzie pytało,
   będzie pytać
   będą pytali,
   będą pytać
   będą pytały,
   będą pytać
   impersonal będzie pytać się
   conditional 1st pytałbym,
   bym pytał
   pytałabym,
   bym pytała
   pytałobym,
   bym pytało
   pytalibyśmy,
   byśmy pytali
   pytałybyśmy,
   byśmy pytały
   2nd pytałbyś,
   byś pytał
   pytałabyś,
   byś pytała
   pytałobyś,
   byś pytało
   pytalibyście,
   byście pytali
   pytałybyście,
   byście pytały
   3rd pytałby,
   by pytał
   pytałaby,
   by pytała
   pytałoby,
   by pytało
   pytaliby,
   by pytali
   pytałyby,
   by pytały
   impersonal pytano by
   imperative 1st niech pytam pytajmy
   2nd pytaj pytajcie
   3rd niech pyta niech pytają
   active adjectival participle pytający pytająca pytające pytający pytające
   passive adjectival participle pytany pytana pytane pytani pytane
   contemporary adverbial participle pytając
   verbal noun pytanie

   Derived terms[edit]

   adjectives
   adverbs
   nouns
   phrases
   proverbs
   verbs

   Trivia[edit]

   According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), pytać is one of the most used words in Polish, appearing 0 times in scientific texts, 1 time in news, 4 times in essays, 35 times in fiction, and 45 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 85 times, making it the 752nd most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

   References[edit]

   1. ^ Ida Kurcz (1990) “pytać”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 1, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 479

   Further reading[edit]

   • pytać in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
   • pytać się in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
   • pytać in Polish dictionaries at PWN
   • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “pytać”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
   • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “pytać się”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
   • PYTAĆ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 07.05.2021
   • PYTAĆ%20SIĘ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 23.02.2015
   • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “pytać”, in Słownik języka polskiego[22]
   • Aleksander Zdanowicz (1861) “pytać”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[23]
   • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1912), “pytać”, in Słownik języka polskiego[24] (in Polish), volume 5, Warsaw, page 453
   • pytać in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego

   Silesian[edit]

   Etymology[edit]

   Inherited from Old Polish pytać.

   Pronunciation[edit]

   • IPA(key): /ˈpɪtat͡ɕ/
   • Rhymes: -at͡ɕ
   • Syllabification: py‧tać

   Verb[edit]

   pytać impf

   1. (transitive or reflexive with sie) to ask (to look for an answer to a question by speaking)

   Conjugation[edit]

   Conjugation of pytać impf
   person singular plural
   masculine feminine neuter virile nonvirile
   infinitive pytać
   present tense 1st pytōm pytōmy
   2nd pytŏsz pytŏcie
   3rd pytŏ pytajōm
   past tense 1st pytołch,
   pytołech,
   pytoł żech
   pytałach
   pytała żech
   pytałoch1)
   pytało żech
   1)
   pytalimy,
   pytalichmy
   pytałymy,
   pytałychmy
   2nd pytołś,
   pytołeś,
   pytoł żeś
   pytałaś
   pytała żeś
   pytałoś1)
   pytało żeś
   1)
   pytaliście,
   pytali żeście
   pytałyście,
   pytały żeście
   3rd pytoł pytała pytało pytali pytały
   future tense 1st bydã pytoł,
   bydã pytać
   bydã pytała,
   bydã pytać
   bydã pytało,1)
   bydã pytać
   bydymy pytali,
   bydymy pytać
   bydymy pytały,
   bydymy pytać
   2nd bydziesz pytoł,
   bydziesz pytać
   bydziesz pytała,
   bydziesz pytać
   bydziesz pytało,1)
   bydziesz pytać
   bydziecie pytali,
   bydziecie pytać
   bydziecie pytały,
   bydziecie pytać
   3rd bydzie pytoł,
   bydzie pytać
   bydzie pytała,
   bydzie pytać
   bydzie pytało,
   bydzie pytać
   bydōm pytali,
   bydōm pytać
   bydōm pytały,
   bydōm pytać
   pluperfect tense2)
   1st bōłch pytoł,
   bōłech pytoł,
   bōł żech pytoł
   byłach pytała
   była żech pytała
   byłoch pytało1)
   było żech pytało
   1)
   byli my pytali,
   bylichmy pytali
   były my pytały,
   byłychmy pytały
   2nd bōłś pytoł,
   bōłeś pytoł,
   bōł żeś pytoł
   byłaś pytała
   była żeś pytała
   byłoś pytało1)
   było żeś pytało
   1)
   byliście pytali,
   byli żeście pytali
   byłyście pytały,
   były żeście pytały
   3rd bōł pytoł była pytała było pytało1)
   były my pytali,
   byłychmy pytali
   były pytały
   conditional 1st bych pytoł bych pytała byście pytali by my pytały,
   bychmy pytały
   2nd byś pytoł byś pytała byście pytali byście pytały
   3rd by pytoł by pytała by pytało by pytali by pytały
   imperative 1st niych pytōm pytejmy
   2nd pytej pytejcie
   3rd niych pytŏ niych pytajōm
   active adjectival participle pytajōncy pytajōncŏ pytajōnce pytajōncy pytajōnce
   verbal noun pytanie
   1) Personal neuter forms might be considered nonstandard, protological, or nonce, appearing mostly in literature to refer to grammatically neuter nouns, however might also be used for people who prefer neuter forms.
   2) The pluperfect is either archaic or obsolete and now used for conditional in the past.

   Derived terms[edit]

   nouns
   verbs

   Further reading[edit]