Module:ru-pron/testcases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

9 tests failed. (refresh)

test_pron:
Text Expected Actual Differs at
Failed компа̀кт-ди́ск kɐmˌpakt ˈdʲisk kɐmˌpaɡd ˈdʲisk 9
Passed лёгкий ˈlʲɵxʲkʲɪj ˈlʲɵxʲkʲɪj
Passed мя́гкий ˈmʲæxʲkʲɪj ˈmʲæxʲkʲɪj
Passed не́ за что (respelled не́‿за‿што) ˈnʲe‿zə‿ʂtə ˈnʲe‿zə‿ʂtə
Passed град идёт ɡrat ɪˈdʲɵt ɡrat ɪˈdʲɵt
Passed град идёт (respelled гра̂д‿идёт) ɡrad‿ɨˈdʲɵt ɡrad‿ɨˈdʲɵt
Passed град идёт (respelled град‿идёт) ɡrəd‿ɨˈdʲɵt ɡrəd‿ɨˈdʲɵt
Passed ро́г изоби́лия (respelled ро́г‿изоби́лия) ˈroɡ‿ɨzɐˈbʲilʲɪjə ˈroɡ‿ɨzɐˈbʲilʲɪjə
Passed приводи́ть в замеша́тельство prʲɪvɐˈdʲidʲ v‿zəmʲɪˈʂatʲɪlʲstvə prʲɪvɐˈdʲidʲ v‿zəmʲɪˈʂatʲɪlʲstvə
Passed ты ве́ришь в Бо́га tɨ ˈvʲerʲɪʐ ˈv‿boɡə tɨ ˈvʲerʲɪʐ ˈv‿boɡə
Passed муж Ва́ли muʂ ˈvalʲɪ muʂ ˈvalʲɪ
Passed брат вдовы́ brad vdɐˈvɨ brad vdɐˈvɨ
Passed ваш взор vaʐ vzor vaʐ vzor
Passed от взгля́дов ɐd‿ˈvzɡlʲadəf ɐd‿ˈvzɡlʲadəf
Passed каки́е-нибудь лека́рства kɐˈkʲi(j)ɪ‿nʲɪbʊtʲ lʲɪˈkarstvə kɐˈkʲi(j)ɪ‿nʲɪbʊtʲ lʲɪˈkarstvə
Passed волк ка́ждый год линя́ет volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲaɪt, volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲæjɪt volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲaɪt, volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲæjɪt
Passed код Мо́рзе (respelled код Мо́рзэ) kot ˈmorzɨ kot ˈmorzɨ
Passed наря́д на ку́хню nɐˈrʲat nɐ‿ˈkuxnʲʊ nɐˈrʲat nɐ‿ˈkuxnʲʊ
Passed ждать щу́ку ʐdat͡ɕ ˈɕːukʊ ʐdat͡ɕ ˈɕːukʊ
Passed за́пись Шу́берта ˈzapʲɪɕ ˈʂubʲɪrtə ˈzapʲɪɕ ˈʂubʲɪrtə
Passed гусь жа́ренный ɡuʑ ˈʐarʲɪn(ː)ɨj ɡuʑ ˈʐarʲɪn(ː)ɨj
Passed туз черве́й tuɕ t͡ɕɪrˈvʲej tuɕ t͡ɕɪrˈvʲej
Failed о̀ргкомите́т ˌorkːəmʲɪˈtʲet ˌorkəmʲɪˈtʲet 6
Failed То́кио же ˈtokʲɪo‿ʐɨ ˈtokʲɪo‿ʐə 17
Passed ве́псский ˈvʲepsːkʲɪj ˈvʲepsːkʲɪj
Passed Черке́сск t͡ɕɪrˈkʲesːk t͡ɕɪrˈkʲesːk
Passed ада́жио ɐˈdaʐɨo ɐˈdaʐɨo
Passed арпе́джио ɐrˈpʲed͡ʐʐɨo ɐrˈpʲed͡ʐʐɨo
Passed с глаз доло́й — из се́рдца вон ˈz‿ɡlaz dɐˈloj | ɪs‿ˈsʲert͡sə von ˈz‿ɡlaz dɐˈloj | ɪs‿ˈsʲert͡sə von
Passed аппле́т ɐˈplʲet ɐˈplʲet
Passed Киргизста́н kʲɪrɡʲɪˈstan kʲɪrɡʲɪˈstan
Passed жжёт ˈʐːot ˈʐːot
Passed друг к дру́гу druɡ ˈɡ‿druɡʊ druɡ ˈɡ‿druɡʊ
Passed (и) пода́вно (i) pɐˈdavnə (i) pɐˈdavnə
Passed рабфа́к rɐpˈfak rɐpˈfak
Passed со́бственник ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk
Passed твё́рдость ˈtvʲɵrdəsʲtʲ ˈtvʲɵrdəsʲtʲ
Passed просчё́т prɐˈɕːɵt prɐˈɕːɵt
Passed кало́сс kɐˈlos kɐˈlos
Passed Иоа́нн ɪɐˈan ɪɐˈan
Passed йе́ти ˈjetʲɪ ˈjetʲɪ
Passed а̀нгло-норма́ннский ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj
Passed фуррь furʲ furʲ
Passed ха́ос (respelled ха́о̂с) ˈxaos ˈxaos
Passed эвфеми́зм ɨfʲɪˈmʲizm ɨfʲɪˈmʲizm
Passed хору́гвь xɐˈrukfʲ xɐˈrukfʲ
Passed ко̀е-кто́ ˌko(j)ɪ ˈkto ˌko(j)ɪ ˈkto
Passed по абази́ну pɐ‿ɐbɐˈzʲinʊ pɐ‿ɐbɐˈzʲinʊ
Passed под абази́ном pəd‿əbɐˈzʲinəm pəd‿əbɐˈzʲinəm
Passed подсти́лка pɐtʲ͡sʲˈsʲtʲilkə pɐtʲ͡sʲˈsʲtʲilkə
Passed э́ллипс ˈɛlʲɪps ˈɛlʲɪps
Passed иди́ллия ɪˈdʲilʲɪjə ɪˈdʲilʲɪjə
Passed -ин ɪn ɪn
Failed собра́ние sɐˈbranʲɪ(j)ə sɐbˈranʲɪjə 4
Passed фойе́, gem=y fɐˈjːe fɐˈjːe
Passed льстец lʲsʲtʲet͡s lʲsʲtʲet͡s
Passed инсти́нкт ɪn⁽ʲ⁾ˈsʲtʲinkt ɪn⁽ʲ⁾ˈsʲtʲinkt
Passed ни́ндзя ˈnʲinʲdʲ͡zʲzʲə ˈnʲinʲdʲ͡zʲzʲə
Passed Хэйлунцзя́н xɨjlʊnʲdʲ͡zʲˈzʲan xɨjlʊnʲdʲ͡zʲˈzʲan
Passed проце́нтщик prɐˈt͡sɛnʲɕːɪk prɐˈt͡sɛnʲɕːɪk
Passed брюзжа́ть brʲʊˈʐːatʲ brʲʊˈʐːatʲ
Passed львёнок ˈlʲvʲɵnək ˈlʲvʲɵnək
Passed помпе́зный pɐm⁽ʲ⁾ˈpʲeznɨj pɐm⁽ʲ⁾ˈpʲeznɨj
Passed любви́ lʲʊbˈvʲi, lʲʉbʲˈvʲi lʲʊbˈvʲi, lʲʉbʲˈvʲi
Passed обвини́тельный ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲnɨj ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲnɨj
Passed вбира́ть v⁽ʲ⁾bʲɪˈratʲ v⁽ʲ⁾bʲɪˈratʲ
Passed впечатли́тельный f⁽ʲ⁾pʲɪt͡ɕɪˈtlʲitʲɪlʲnɨj f⁽ʲ⁾pʲɪt͡ɕɪˈtlʲitʲɪlʲnɨj
Passed де́ло в то́м, что (respelled дѐло в то́м, што) ˌdʲelə ˈf‿tom | ʂto ˌdʲelə ˈf‿tom | ʂto
Passed де́вственная плева́ ˈdʲefstvʲɪn(ː)əjə plʲɪˈva ˈdʲefstvʲɪn(ː)əjə plʲɪˈva
Passed хуаця́о xʊɐˈtʲ͡sʲao xʊɐˈtʲ͡sʲao
Passed Цю́рих ˈtʲ͡sʲʉrʲɪx ˈtʲ͡sʲʉrʲɪx
Passed тайцзицюа́нь təjdʲ͡zʲzʲɪtʲ͡sʲʊˈanʲ təjdʲ͡zʲzʲɪtʲ͡sʲʊˈanʲ
Passed Цзили́нь dʲ͡zʲzʲɪˈlʲinʲ dʲ͡zʲzʲɪˈlʲinʲ
Passed будь что бу́дет (respelled будь што бу́дет) but͡ɕ ʂto ˈbudʲɪt but͡ɕ ʂto ˈbudʲɪt
Failed дух бодр, плоть же не́мощна duɣ bodr | ˈplod͡ʑ‿ʐɨ ˈnʲeməɕːnə duɣ bodr | ˈplod͡ʑ‿ʐə ˈnʲeməɕːnə 34
Passed Пи́тсбург ˈpʲid͡zbʊrk ˈpʲid͡zbʊrk
Passed Ло̀с-А́нджелес ˌlos ˈand͡ʐʐɨlʲɪs ˌlos ˈand͡ʐʐɨlʲɪs
Passed Аль-Джази́ра (respelled АльДжази́ра) ɐlʲd͡ʐʐɐˈzʲirə ɐlʲd͡ʐʐɐˈzʲirə
Passed всле́дствие ˈfs⁽ʲ⁾lʲet͡stvʲɪjə ˈfs⁽ʲ⁾lʲet͡stvʲɪjə
Passed Петрозаво́дск pʲɪtrəzɐˈvot͡sk pʲɪtrəzɐˈvot͡sk
Passed Джо́рджтаун ˈd͡ʐʐort͡ʂʂtəʊn ˈd͡ʐʐort͡ʂʂtəʊn
Passed Нджаме́на nd͡ʐʐɐˈmʲenə nd͡ʐʐɐˈmʲenə
Passed мундшту́к (respelled муншту́к) mʊnʂˈtuk mʊnʂˈtuk
Passed Джордж d͡ʐʐort͡ʂʂ d͡ʐʐort͡ʂʂ
Failed Гуйчжо́у ɡʊjˈd͡ʐʐoʊ ɡʊjd͡ʑˈʐoʊ 6
Failed Чжэцзя́н d͡ʐʐɨˈdʲ͡zʲzʲan d͡ʑʐɨdʲ͡zʲˈzʲan 5
Passed аге́нтство ɐˈɡʲent͡stvə ɐˈɡʲent͡stvə
Passed с жено́й ʐ‿ʐɨˈnoj ʐ‿ʐɨˈnoj
Passed без ша́пки bʲɪʂ‿ˈʂapkʲɪ bʲɪʂ‿ˈʂapkʲɪ
Passed отста́вка ɐt͡sˈstafkə ɐt͡sˈstafkə
Passed отстегну́ть ɐtʲ͡sʲsʲtʲɪɡˈnutʲ ɐtʲ͡sʲsʲtʲɪɡˈnutʲ
Passed подсласти́тель pət͡sslɐˈsʲtʲitʲɪlʲ pət͡sslɐˈsʲtʲitʲɪlʲ
Passed о́тзвук ˈod͡zzvʊk ˈod͡zzvʊk
Passed котте́дж (respelled коттэ́дж) kɐˈtɛt͡ʂʂ kɐˈtɛt͡ʂʂ
Passed подсчёт pɐt͡ɕˈɕːɵt pɐt͡ɕˈɕːɵt
Passed отсчи́тываться ɐt͡ɕˈɕːitɨvət͡sə ɐt͡ɕˈɕːitɨvət͡sə
Passed отжи́ть ɐd͡ʐˈʐɨtʲ ɐd͡ʐˈʐɨtʲ
Passed таджи́к tɐd͡ʐˈʐɨk tɐd͡ʐˈʐɨk
Passed дщерь t͡ɕɕːerʲ t͡ɕɕːerʲ
Passed тще́тно ˈt͡ɕɕːetnə ˈt͡ɕɕːetnə
Passed мла́дший ˈmlat͡ʂʂɨj ˈmlat͡ʂʂɨj
Passed отшиби́ть ɐt͡ʂʂɨˈbʲitʲ ɐt͡ʂʂɨˈbʲitʲ
Passed пядь земли́ pʲædʲ͡zʲ zʲɪˈmlʲi pʲædʲ͡zʲ zʲɪˈmlʲi
Passed под сту́лом pɐt͡s‿ˈstuləm pɐt͡s‿ˈstuləm
Passed надзо́р nɐd͡zˈzor nɐd͡zˈzor
Passed отсю́да ɐtʲ͡sʲˈsʲudə ɐtʲ͡sʲˈsʲudə
Passed отсю́да (respelled отсу́да) ɐt͡sˈsudə ɐt͡sˈsudə
Passed вѐтслу́жба (respelled вѐт/слу́жба) ˌvʲet͡sˈsluʐbə ˌvʲet͡sˈsluʐbə
Passed куро́ртник kʊˈrort⁽ʲ⁾nʲɪk kʊˈrort⁽ʲ⁾nʲɪk
Passed сболтнёшь zbɐlt⁽ʲ⁾ˈnʲɵʂ zbɐlt⁽ʲ⁾ˈnʲɵʂ
Passed сболтну́ть zbɐltˈnutʲ zbɐltˈnutʲ
Passed спу́тник ˈsputʲnʲɪk ˈsputʲnʲɪk
Passed расчерти́ть rəɕt͡ɕɪrˈtʲitʲ rəɕt͡ɕɪrˈtʲitʲ
Passed убе́жищa ʊˈbʲeʐɨɕːə ʊˈbʲeʐɨɕːə
Passed уда́ча ʊˈdat͡ɕə ʊˈdat͡ɕə
Passed тро́лль ˈtrolʲ ˈtrolʲ
Passed подча́с pɐˈt͡ɕːas pɐˈt͡ɕːas
Passed в ссо́ре (respelled в ссо́ри) ˈf‿sːorʲɪ ˈf‿sːorʲɪ
Passed подтрибу́нный pətːrʲɪˈbunːɨj pətːrʲɪˈbunːɨj
Passed что́-то (respelled што́-то) ˈʂto‿tə ˈʂto‿tə
Passed не всё то зо́лото nʲɪ‿ˈfsʲɵ to ˈzolətə nʲɪ‿ˈfsʲɵ to ˈzolətə
Passed не по нутру́ nʲɪ‿pə‿nʊtˈru nʲɪ‿pə‿nʊtˈru
Passed в то вре́мя как ˈf‿to ˈvrʲemʲə kak ˈf‿to ˈvrʲemʲə kak
Passed не к ме́сту nʲɪ‿k‿ˈmʲestʊ nʲɪ‿k‿ˈmʲestʊ
Passed де́сять за́поведей ˈdʲesʲɪdʲ͡zʲ ˈzapəvʲɪdʲɪj ˈdʲesʲɪdʲ͡zʲ ˈzapəvʲɪdʲɪj
Passed мно́го бу́дешь знать ˈmnoɡə ˈbudʲɪʐ znatʲ ˈmnoɡə ˈbudʲɪʐ znatʲ
Passed вою́ю vɐˈjʉjʊ vɐˈjʉjʊ
Passed безъя́тие bʲɪzˈjætʲɪjə bʲɪzˈjætʲɪjə
Passed То́кио ˈtokʲɪo ˈtokʲɪo
Passed розе́ттский ка́мень rɐˈzʲet͡skʲɪj ˈkamʲɪnʲ rɐˈzʲet͡skʲɪj ˈkamʲɪnʲ
Passed от я́блони ɐt‿ˈjablənʲɪ ɐt‿ˈjablənʲɪ
Passed от А́ни ɐˈt‿anʲɪ ɐˈt‿anʲɪ
Passed дама́сский dɐˈmasːkʲɪj dɐˈmasːkʲɪj
Passed ельча́нин (j)ɪlʲˈt͡ɕænʲɪn (j)ɪlʲˈt͡ɕænʲɪn
Passed коменда́нтский ча́с kəmʲɪnˈdan(t)skʲɪj ˈt͡ɕas kəmʲɪnˈdan(t)skʲɪj ˈt͡ɕas
Passed а̀нгло-норма́ннский ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj
Passed исла́ндский ɪsˈlan(t)skʲɪj ɪsˈlan(t)skʲɪj
Passed коопера́ция kɐɐpʲɪˈrat͡sɨjə kɐɐpʲɪˈrat͡sɨjə
Passed съе́зжая (respelled съе́ӂӂая) ˈsjeʑːɪjə ˈsjeʑːɪjə
Passed сѣдло́ sʲɪdˈlo sʲɪdˈlo
Passed сѣ̈дла ˈsʲɵdlə ˈsʲɵdlə
Passed мне жа́рко mnʲe ˈʐarkə mnʲe ˈʐarkə
Passed на вку́с и на цвет това́рищей нет nɐ‿ˈfkus i nɐ‿ˈt͡svʲet tɐˈvarʲɪɕːɪj nʲet nɐ‿ˈfkus i nɐ‿ˈt͡svʲet tɐˈvarʲɪɕːɪj nʲet
Passed ма́стер на все ру́ки ˈmasʲtʲɪr nɐ‿ˈfsʲe ˈrukʲɪ ˈmasʲtʲɪr nɐ‿ˈfsʲe ˈrukʲɪ
Passed мля mlʲa mlʲa
Passed четырё̀хзвёздный t͡ɕɪtɨˌrʲɵɣzˈvʲɵznɨj t͡ɕɪtɨˌrʲɵɣzˈvʲɵznɨj
Passed сегрегациони́стский (respelled сегрегациони́сский) sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲisːkʲɪj sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲisːkʲɪj
Passed сегрегациони́стский sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲist͡skʲɪj sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲist͡skʲɪj
Failed пья́нка ˈp⁽ʲ⁾jankə ˈpʲjankə 4
Passed нѐореали́зм ˌnʲeərʲɪɐˈlʲizm ˌnʲeərʲɪɐˈlʲizm
Passed ре́гентша ˈrʲeɡʲɪnt͡ʂʂə ˈrʲeɡʲɪnt͡ʂʂə
Passed нра́вственный ˈnrafstvʲɪn(ː)ɨj ˈnrafstvʲɪn(ː)ɨj
Passed что́-лѝбо (respelled што́-лѝбо) ˈʂto ˌlʲibə ˈʂto ˌlʲibə
Passed гроздь ɡrosʲtʲ ɡrosʲtʲ
Passed ружьё rʊʐˈjɵ rʊʐˈjɵ
Passed фильм fʲilʲm fʲilʲm
Passed взаѝмопонима́ние vzɐˌiməpənʲɪˈmanʲɪjə vzɐˌiməpənʲɪˈmanʲɪjə
Failed скамья́ skɐm⁽ʲ⁾ˈja skɐˈmʲja 5
Passed славянофи́льство sləvʲɪnɐˈfʲilʲstvə sləvʲɪnɐˈfʲilʲstvə
Passed сельдь sʲelʲtʲ sʲelʲtʲ
Passed секво́йя sʲɪkˈvojːə sʲɪkˈvojːə
Passed ро́жью ˈroʐjʊ ˈroʐjʊ
Passed Ю̀жно-Африка́нская Респу́блика ˌjuʐnə ɐfrʲɪˈkanskəjə rʲɪˈspublʲɪkə ˌjuʐnə ɐfrʲɪˈkanskəjə rʲɪˈspublʲɪkə
Passed Дза̀уджика́у ˌd͡zzaʊd͡ʐʐɨˈkaʊ ˌd͡zzaʊd͡ʐʐɨˈkaʊ
Passed Вели́кая Арме́ния vʲɪˈlʲikəjə ɐrˈmʲenʲɪjə vʲɪˈlʲikəjə ɐrˈmʲenʲɪjə
Passed Асунсьо́н ɐsʊn⁽ʲ⁾ˈsʲjɵn ɐsʊn⁽ʲ⁾ˈsʲjɵn
Passed Амударья́ ɐmʊdɐˈrʲja ɐmʊdɐˈrʲja
Passed та́ять ˈta(j)ɪtʲ ˈta(j)ɪtʲ
Passed Арха́нгельск ɐrˈxanɡʲɪlʲsk ɐrˈxanɡʲɪlʲsk
Passed нецелесообра́зный nʲɪt͡sɨlʲɪsɐɐbˈraznɨj nʲɪt͡sɨlʲɪsɐɐbˈraznɨj
Passed тьфу tʲfu tʲfu
Passed съезд sjest sjest
Passed съёмка ˈsjɵmkə ˈsjɵmkə
Passed предвкуше́ние prʲɪtfkʊˈʂɛnʲɪjə prʲɪtfkʊˈʂɛnʲɪjə
Passed файрво́лл fɐjrˈvol fɐjrˈvol
Passed электроэне́ргия (respelled элѐктроэнэ́ргия) ɨˌlʲektrəɨˈnɛrɡʲɪjə ɨˌlʲektrəɨˈnɛrɡʲɪjə
Passed налогоплате́льщик (respelled нало̀гоплате́льщик) nɐˌloɡəplɐˈtʲelʲɕːɪk nɐˌloɡəplɐˈtʲelʲɕːɪk
Passed НЭП nɛp nɛp
Passed Вьентья́н vʲjɪnʲˈtʲjan vʲjɪnʲˈtʲjan
Passed шпиль ʂpʲilʲ ʂpʲilʲ
Passed КГБ (respelled ка-гэ-бэ́) ka ɡɛ ˈbɛ ka ɡɛ ˈbɛ
Passed презре́нный prʲɪzˈrʲenːɨj prʲɪzˈrʲenːɨj
Passed несоверше́нный nʲɪsəvʲɪrˈʂɛnːɨj nʲɪsəvʲɪrˈʂɛnːɨj
Passed пятьсо́т (respelled пятсо́т) pʲɪt͡sˈsot pʲɪt͡sˈsot
Passed шестьдеся́т ʂɨzʲdʲɪˈsʲat ʂɨzʲdʲɪˈsʲat
Passed пятьдеся́т pʲɪdʲɪˈsʲat pʲɪdʲɪˈsʲat
Passed су́женный (respelled сʔу́женный) ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj
Passed су́женный (respelled съу́женный) ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj
Passed вожжа́ (respelled воӂӂа́) vɐˈʑːa vɐˈʑːa
Passed дро́жжи (respelled дро́ӂӂи) ˈdroʑːɪ ˈdroʑːɪ
Passed погля́дывать pɐˈɡlʲadɨvətʲ pɐˈɡlʲadɨvətʲ
Passed до встре́чи dɐ‿ˈfstrʲet͡ɕɪ dɐ‿ˈfstrʲet͡ɕɪ
Passed варьи́ровать vɐˈrʲjirəvətʲ vɐˈrʲjirəvətʲ
Passed юла́ jʊˈla jʊˈla
Passed валя́ться vɐˈlʲat͡sːə vɐˈlʲat͡sːə
Passed подде́ржка pɐˈdʲːerʂkə pɐˈdʲːerʂkə
Passed сверхинтере́сный svʲɪrxɨnʲtʲɪˈrʲesnɨj svʲɪrxɨnʲtʲɪˈrʲesnɨj
Passed вещдо́к vʲɪʑːˈdok vʲɪʑːˈdok
Passed яйцо́ (j)ɪjˈt͡so (j)ɪjˈt͡so
Passed ещё (j)ɪˈɕːɵ (j)ɪˈɕːɵ
Passed за́яц ˈza(j)ɪt͡s ˈza(j)ɪt͡s
Passed отдохну́ть ɐdːɐxˈnutʲ ɐdːɐxˈnutʲ
Passed до́чь бы ˈdod͡ʑ‿bɨ ˈdod͡ʑ‿bɨ
Passed де́йственный ˈdʲejstvʲɪn(ː)ɨj ˈdʲejstvʲɪn(ː)ɨj
Passed я ja ja
Passed дождь doʂtʲ doʂtʲ
Passed дождь (respelled дощ) doɕː doɕː
Passed ночь not͡ɕ not͡ɕ
Passed смеёшься smʲɪˈjɵʂs⁽ʲ⁾ə smʲɪˈjɵʂs⁽ʲ⁾ə
Passed ничья́ nʲɪˈt͡ɕja nʲɪˈt͡ɕja
Passed не пла́чьте nʲɪ‿ˈplat͡ɕtʲə nʲɪ‿ˈplat͡ɕtʲə
Passed аа́к ɐˈak ɐˈak
Passed аа́м ɐˈam ɐˈam
Passed аа́нгич ɐˈanɡʲɪt͡ɕ ɐˈanɡʲɪt͡ɕ
Passed ааро́новец ɐɐˈronəvʲɪt͡s ɐɐˈronəvʲɪt͡s
Passed ааро́новщина ɐɐˈronəfɕːɪnə ɐɐˈronəfɕːɪnə
Passed а́ба ˈabə ˈabə
Passed аба-ва́н (respelled абава́н) ɐbɐˈvan ɐbɐˈvan
Passed аба-вуа́ (respelled абавуа́) ɐbəvʊˈa ɐbəvʊˈa
Passed абажу́р ɐbɐˈʐur ɐbɐˈʐur
Passed аба́з ɐˈbas ɐˈbas
Passed абаза́ ɐbɐˈza ɐbɐˈza
Passed абази́н ɐbɐˈzʲin ɐbɐˈzʲin
Passed абази́нка ɐbɐˈzʲinkə ɐbɐˈzʲinkə
Passed абази́я ɐbɐˈzʲijə ɐbɐˈzʲijə
Passed аба́к ɐˈbak ɐˈbak
Passed абака́ ɐbɐˈka ɐbɐˈka
Passed аба-ко́ст (respelled абако́ст) ɐbɐˈkost ɐbɐˈkost
Passed абаку́мыч ɐbɐˈkumɨt͡ɕ ɐbɐˈkumɨt͡ɕ
Passed Аба́лкин ɐˈbalkʲɪn ɐˈbalkʲɪn
Passed абало́н ɐbɐˈlon ɐbɐˈlon
Passed абандо́н ɐbɐnˈdon ɐbɐnˈdon
Passed абарогно́з ɐbərɐɡˈnos ɐbərɐɡˈnos
Passed абато́н ɐbɐˈton ɐbɐˈton
Passed абаша́ ɐbɐˈʂa ɐbɐˈʂa
Passed абба́си ɐˈbasʲɪ ɐˈbasʲɪ
Passed абба́т ɐˈbat ɐˈbat
Passed аббати́са ɐbɐˈtʲisə ɐbɐˈtʲisə
Passed абба́тство ɐˈbat͡stvə ɐˈbat͡stvə
Passed аббревиату́ра ɐbrʲɪvʲɪɐˈturə ɐbrʲɪvʲɪɐˈturə
Passed аббревиа́ция ɐbrʲɪvʲɪˈat͡sɨjə ɐbrʲɪvʲɪˈat͡sɨjə
Passed абда́л ɐbˈdal ɐbˈdal
Passed абдери́т ɐbdʲɪˈrʲit ɐbdʲɪˈrʲit
Passed абде́ст ɐbˈdʲest ɐbˈdʲest
Passed абдика́ция ɐbdʲɪˈkat͡sɨjə ɐbdʲɪˈkat͡sɨjə
Passed абдо́мен ɐbˈdomʲɪn ɐbˈdomʲɪn
Passed абдукта́нт ɐbdʊkˈtant ɐbdʊkˈtant
Passed абду́ктор ɐbˈduktər ɐbˈduktər
Passed абду́кция ɐbˈdukt͡sɨjə ɐbˈdukt͡sɨjə
Passed абэвэ́га ɐbɨˈvɛɡə ɐbɨˈvɛɡə
Passed а́белев ˈabʲɪlʲɪf ˈabʲɪlʲɪf
Passed абе́лия ɐˈbʲelʲɪjə ɐˈbʲelʲɪjə
Passed абельмо́ш ɐbʲɪlʲˈmoʂ ɐbʲɪlʲˈmoʂ
Passed аберра́ция ɐbʲɪˈrat͡sɨjə ɐbʲɪˈrat͡sɨjə
Passed абе́с ɐˈbʲes ɐˈbʲes
Passed абесси́в ɐbʲɪˈsʲif ɐbʲɪˈsʲif
Passed абза́ц ɐbˈzat͡s ɐbˈzat͡s
Passed абиети́н ɐbʲɪ(j)ɪˈtʲin ɐbʲɪ(j)ɪˈtʲin
Passed аби́лка ɐˈbʲilkə ɐˈbʲilkə
Passed абисса́ль ɐbʲɪˈsalʲ ɐbʲɪˈsalʲ
Passed абисси́нец ɐbʲɪˈsʲinʲɪt͡s ɐbʲɪˈsʲinʲɪt͡s
Passed абитурие́нт ɐbʲɪtʊrʲɪˈjent ɐbʲɪtʊrʲɪˈjent
Passed абитурие́нтка ɐbʲɪtʊrʲɪˈjentkə ɐbʲɪtʊrʲɪˈjentkə
Passed аблакта́ция ɐblɐkˈtat͡sɨjə ɐblɐkˈtat͡sɨjə
Passed аблакти́рование ɐblɐkˈtʲirəvənʲɪjə ɐblɐkˈtʲirəvənʲɪjə
Passed аблактиро́вка ɐbləktʲɪˈrofkə ɐbləktʲɪˈrofkə
Passed аблати́в ɐblɐˈtʲif ɐblɐˈtʲif
Passed абла́ут ɐbˈlaʊt ɐbˈlaʊt
Passed абляти́в ɐblʲɪˈtʲif ɐblʲɪˈtʲif
Passed абля́ция ɐbˈlʲat͡sɨjə ɐbˈlʲat͡sɨjə
Passed аболициони́зм ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲizm ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲizm
Passed аболициони́ст ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲist ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲist
Passed аболициони́стка ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲistkə ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲistkə
Passed абонеме́нт ɐbənʲɪˈmʲent ɐbənʲɪˈmʲent
Passed абоне́нт ɐbɐˈnʲent ɐbɐˈnʲent
Passed аборда́ж ɐbɐrˈdaʂ ɐbɐrˈdaʂ
Passed абориге́н ɐbərʲɪˈɡʲen ɐbərʲɪˈɡʲen
Passed або́рт ɐˈbort ɐˈbort
Passed абрази́в ɐbrɐˈzʲif ɐbrɐˈzʲif
Passed абрази́вность ɐbrɐˈzʲivnəsʲtʲ ɐbrɐˈzʲivnəsʲtʲ
Passed абра́зия ɐbˈrazʲɪjə ɐbˈrazʲɪjə
Passed абракада́бра ɐbrəkɐˈdabrə ɐbrəkɐˈdabrə
Passed абрико́с ɐbrʲɪˈkos ɐbrʲɪˈkos
Passed абрикоти́н ɐbrʲɪkɐˈtʲin ɐbrʲɪkɐˈtʲin
Passed а́брис ˈabrʲɪs ˈabrʲɪs
Passed аброга́ция ɐbrɐˈɡat͡sɨjə ɐbrɐˈɡat͡sɨjə
Passed абса́нс ɐpˈsans ɐpˈsans
Passed абси́да ɐpˈsʲidə ɐpˈsʲidə
Passed абсолю́т ɐpsɐˈlʲut ɐpsɐˈlʲut
Passed абсолютиза́ция ɐpsəlʲʉtʲɪˈzat͡sɨjə ɐpsəlʲʉtʲɪˈzat͡sɨjə
Passed абсолютизи́рование ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvənʲɪjə ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvənʲɪjə
Passed абсолютизи́ровать ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvətʲ ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvətʲ
Passed абсолюти́зм ɐpsəlʲʉˈtʲizm ɐpsəlʲʉˈtʲizm
Passed абсолюти́ст ɐpsəlʲʉˈtʲist ɐpsəlʲʉˈtʲist
Passed абсолю́тность ɐpsɐˈlʲutnəsʲtʲ ɐpsɐˈlʲutnəsʲtʲ
Passed абсолю́тный ɐpsɐˈlʲutnɨj ɐpsɐˈlʲutnɨj
Passed абсорба́т ɐpsɐrˈbat ɐpsɐrˈbat
Passed абсорбе́нт ɐpsɐrˈbʲent ɐpsɐrˈbʲent
Passed абсо́рбер ɐpˈsorbʲɪr ɐpˈsorbʲɪr
Passed абсорби́рование ɐpsɐrˈbʲirəvənʲɪjə ɐpsɐrˈbʲirəvənʲɪjə
Passed абсорби́ровать ɐpsɐrˈbʲirəvətʲ ɐpsɐrˈbʲirəvətʲ
Passed абсорби́роваться ɐpsɐrˈbʲirəvət͡sə ɐpsɐrˈbʲirəvət͡sə
Passed абсо́рбция ɐpˈsorpt͡sɨjə ɐpˈsorpt͡sɨjə
Passed абстине́нт ɐpsʲtʲɪˈnʲent ɐpsʲtʲɪˈnʲent
Passed абстине́нция ɐpsʲtʲɪˈnʲent͡sɨjə ɐpsʲtʲɪˈnʲent͡sɨjə
Passed абстраги́рование ɐpstrɐˈɡʲirəvənʲɪjə ɐpstrɐˈɡʲirəvənʲɪjə
Passed абстраги́ровать ɐpstrɐˈɡʲirəvətʲ ɐpstrɐˈɡʲirəvətʲ
Passed абстра́кт ɐpˈstrakt ɐpˈstrakt
Passed абстра́ктность ɐpˈstraktnəsʲtʲ ɐpˈstraktnəsʲtʲ
Passed абстра́ктный ɐpˈstraktnɨj ɐpˈstraktnɨj
Passed абстракциони́зм ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲizm ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲizm
Passed абстракциони́ст ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲist ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲist
Passed абстра́кция ɐpˈstrakt͡sɨjə ɐpˈstrakt͡sɨjə
Passed абсу́рд ɐpˈsurt ɐpˈsurt
Passed абсурди́зм ɐpsʊrˈdʲizm ɐpsʊrˈdʲizm
Passed абсурди́ст ɐpsʊrˈdʲist ɐpsʊrˈdʲist
Passed абсу́рдность ɐpˈsurdnəsʲtʲ ɐpˈsurdnəsʲtʲ
Passed абсу́рдный ɐpˈsurdnɨj ɐpˈsurdnɨj
Passed абсце́сс ɐpˈst͡sɛs ɐpˈst͡sɛs
Passed абсци́сса ɐpˈst͡sɨsːə ɐpˈst͡sɨsːə
Passed абули́я ɐbʊˈlʲijə ɐbʊˈlʲijə
Passed абха́з ɐpˈxas ɐpˈxas
Passed аванга́рд ɐvɐnˈɡart ɐvɐnˈɡart
Passed аванпо́ст ɐvɐnˈpost ɐvɐnˈpost
Passed ава́нс ɐˈvans ɐˈvans
Passed авансце́на ɐvɐnˈst͡sɛnə ɐvɐnˈst͡sɛnə
Passed авантю́ра ɐvɐnʲˈtʲurə ɐvɐnʲˈtʲurə
Passed авантюри́зм ɐvənʲtʲʉˈrʲizm ɐvənʲtʲʉˈrʲizm
Passed авантюри́ст ɐvənʲtʲʉˈrʲist ɐvənʲtʲʉˈrʲist
Passed авантюри́стка ɐvənʲtʲʉˈrʲistkə ɐvənʲtʲʉˈrʲistkə
Passed ава́рец ɐˈvarʲɪt͡s ɐˈvarʲɪt͡s
Passed ава́рия ɐˈvarʲɪjə ɐˈvarʲɪjə
Passed авата́р ɐvɐˈtar ɐvɐˈtar
Passed авгу́р ɐvˈɡur ɐvˈɡur
Passed а́вгуст ˈavɡʊst ˈavɡʊst
Passed А́вель ˈavʲɪlʲ ˈavʲɪlʲ
Passed авеню́ ɐvʲɪˈnʲu ɐvʲɪˈnʲu
Passed авиаба́за ɐvʲɪɐˈbazə ɐvʲɪɐˈbazə
Passed авиабиле́т ɐvʲɪəbʲɪˈlʲet ɐvʲɪəbʲɪˈlʲet
Passed авиабрига́да ɐvʲɪəbrʲɪˈɡadə ɐvʲɪəbrʲɪˈɡadə
Passed авиагоризо́нт ɐvʲɪəɡərʲɪˈzont ɐvʲɪəɡərʲɪˈzont
Passed авиадиви́зия ɐvʲɪədʲɪˈvʲizʲɪjə ɐvʲɪədʲɪˈvʲizʲɪjə
Passed авиазвено́ ɐvʲɪəzvʲɪˈno ɐvʲɪəzvʲɪˈno
Passed авиакомпа́ния ɐvʲɪəkɐmˈpanʲɪjə ɐvʲɪəkɐmˈpanʲɪjə
Passed авиако́рпус ɐvʲɪɐˈkorpʊs ɐvʲɪɐˈkorpʊs
Passed авиали́ния ɐvʲɪɐˈlʲinʲɪjə ɐvʲɪɐˈlʲinʲɪjə
Passed авиама́тка ɐvʲɪɐˈmatkə ɐvʲɪɐˈmatkə
Passed авианалёт ɐvʲɪənɐˈlʲɵt ɐvʲɪənɐˈlʲɵt
Passed авиано́сец ɐvʲɪɐˈnosʲɪt͡s ɐvʲɪɐˈnosʲɪt͡s
Passed авиаотря́д ɐvʲɪɐɐtˈrʲat ɐvʲɪɐɐtˈrʲat
Passed авиапо́лк ɐvʲɪɐˈpolk ɐvʲɪɐˈpolk
Passed авиапо́чта ɐvʲɪɐˈpot͡ɕtə ɐvʲɪɐˈpot͡ɕtə
Passed авиапредприя́тие ɐvʲɪəprʲɪtprʲɪˈjætʲɪjə ɐvʲɪəprʲɪtprʲɪˈjætʲɪjə
Passed авиа́тор ɐvʲɪˈatər ɐvʲɪˈatər
Passed авиауда́р ɐvʲɪəʊˈdar ɐvʲɪəʊˈdar
Passed авиа́ция ɐvʲɪˈat͡sɨjə ɐvʲɪˈat͡sɨjə
Passed ага́р-ага́р ɐˈɡar ɐˈɡar ɐˈɡar ɐˈɡar
Passed заво́д-подря́дчик (respelled заво́д подря́дчик) zɐˈvot pɐdˈrʲæt͡ɕːɪk zɐˈvot pɐdˈrʲæt͡ɕːɪk
Passed пинг-по́нг (respelled пингпо́нг) pʲɪnkˈponk pʲɪnkˈponk
Passed пти́ца-адъюта́нт ˈptʲit͡sə ɐdjʊˈtant ˈptʲit͡sə ɐdjʊˈtant
Passed в чём де́ло ˈf‿t͡ɕɵm ˈdʲelə ˈf‿t͡ɕɵm ˈdʲelə
Passed голосовы́е свя́зки ɡələsɐˈvɨjə ˈsvʲaskʲɪ ɡələsɐˈvɨjə ˈsvʲaskʲɪ
Passed да́мы и господа́ ˈdamɨ i ɡəspɐˈda ˈdamɨ i ɡəspɐˈda
Passed ссо́ра ˈsːorə ˈsːorə
Passed введе́ние vʲːɪˈdʲenʲɪjə vʲːɪˈdʲenʲɪjə
Passed ввод vːot vːot
Passed сча́стье ˈɕːæsʲtʲjə ˈɕːæsʲtʲjə
Passed гру́зчик ˈɡruɕːɪk ˈɡruɕːɪk
Passed то́нна ˈtonːə ˈtonːə
Passed по́ле ˈpolʲə ˈpolʲə
Passed наедине́ nə(j)ɪdʲɪˈnʲe nə(j)ɪdʲɪˈnʲe
Passed поеди́нок pə(j)ɪˈdʲinək pə(j)ɪˈdʲinək
Passed степь sʲtʲepʲ sʲtʲepʲ
Passed здесь zʲdʲesʲ zʲdʲesʲ
Passed по́нчик ˈponʲt͡ɕɪk ˈponʲt͡ɕɪk
Passed ка́менщик ˈkamʲɪnʲɕːɪk ˈkamʲɪnʲɕːɪk
Passed снег s⁽ʲ⁾nʲek s⁽ʲ⁾nʲek
Passed злить z⁽ʲ⁾lʲitʲ z⁽ʲ⁾lʲitʲ
Passed подня́ть pɐdʲˈnʲætʲ pɐdʲˈnʲætʲ
Passed отня́ть ɐtʲˈnʲætʲ ɐtʲˈnʲætʲ
Passed ви́нтик ˈvʲinʲtʲɪk ˈvʲinʲtʲɪk
Passed пе́нсия ˈpʲen⁽ʲ⁾sʲɪjə ˈpʲen⁽ʲ⁾sʲɪjə
Passed расщепи́ть rəɕːɪˈpʲitʲ rəɕːɪˈpʲitʲ
Passed сшить ʂːɨtʲ ʂːɨtʲ
Passed сжать ʐːatʲ ʐːatʲ
Passed отцепи́ть ɐt͡sːɨˈpʲitʲ ɐt͡sːɨˈpʲitʲ
Passed отчёт ɐˈt͡ɕːɵt ɐˈt͡ɕːɵt
Passed здра́вствуй (respelled здра́ствуй) ˈzdrastvʊj ˈzdrastvʊj
Passed чу́вствовать (respelled чу́ствовать) ˈt͡ɕustvəvətʲ ˈt͡ɕustvəvətʲ
Passed по́здно ˈpoznə ˈpoznə
Passed уздцы́ ʊˈst͡sɨ ʊˈst͡sɨ
Passed со́лнце ˈsont͡sə ˈsont͡sə
Passed голла́ндцы ɡɐˈlant͡sɨ ɡɐˈlant͡sɨ
Passed ландша́фт (respelled ланша́фт) lɐnˈʂaft lɐnˈʂaft
Passed рентге́н rʲɪnˈɡʲen rʲɪnˈɡʲen
Passed се́рдце ˈsʲert͡sə ˈsʲert͡sə
Passed сердчи́шко sʲɪrˈt͡ɕiʂkə sʲɪrˈt͡ɕiʂkə
Passed счастли́вый ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj
Passed ме́стный ˈmʲesnɨj ˈmʲesnɨj
Passed улыба́ется ʊlɨˈba(j)ɪt͡sə ʊlɨˈba(j)ɪt͡sə
Passed чёрный ˈt͡ɕɵrnɨj ˈt͡ɕɵrnɨj
Passed у́зко ˈuskə ˈuskə

local tests = require('Module:UnitTests')
local m_ru_pron = require('Module:ru-pron')
local m_links = require('Module:links')

local lang = require('Module:languages').getByCode('ru')

function tests:check_pron(Cyrl, IPA, Cyrl_word, gem)
	self:equals(
		m_links.full_link(Cyrl_word or Cyrl, Cyrl_word or Cyrl, lang, nil, nil, nil, { tr = '-' }, true) ..
			(Cyrl_word and (" (respelled " .. Cyrl .. ")") or "") .. (gem and ", gem=" .. gem or ""),
		m_ru_pron.ipa(Cyrl, nil, gem),
		IPA,
		{nowiki=true}
	)
end

function tests:test_pron()
	self:check_pron("компа̀кт-ди́ск", "kɐmˌpakt ˈdʲisk")
	self:check_pron("лёгкий", "ˈlʲɵxʲkʲɪj")
	self:check_pron("мя́гкий", "ˈmʲæxʲkʲɪj")
	self:check_pron("не́‿за‿што", "ˈnʲe‿zə‿ʂtə", "не́ за что")
	self:check_pron("град идёт", "ɡrat ɪˈdʲɵt")
	self:check_pron("гра̂д‿идёт", "ɡrad‿ɨˈdʲɵt", "град идёт")
	self:check_pron("град‿идёт", "ɡrəd‿ɨˈdʲɵt", "град идёт")
	self:check_pron("ро́г‿изоби́лия", "ˈroɡ‿ɨzɐˈbʲilʲɪjə", "ро́г изоби́лия")
	self:check_pron("приводи́ть в замеша́тельство", "prʲɪvɐˈdʲidʲ v‿zəmʲɪˈʂatʲɪlʲstvə")
	self:check_pron("ты ве́ришь в Бо́га", "tɨ ˈvʲerʲɪʐ ˈv‿boɡə")
	self:check_pron("муж Ва́ли", "muʂ ˈvalʲɪ")
	self:check_pron("брат вдовы́", "brad vdɐˈvɨ")
	self:check_pron("ваш взор", "vaʐ vzor")
	self:check_pron("от взгля́дов", "ɐd‿ˈvzɡlʲadəf")
	self:check_pron("каки́е-нибудь лека́рства", "kɐˈkʲi(j)ɪ‿nʲɪbʊtʲ lʲɪˈkarstvə")
	self:check_pron("волк ка́ждый год линя́ет", "volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲaɪt, volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲæjɪt")
	self:check_pron("код Мо́рзэ", "kot ˈmorzɨ", "код Мо́рзе")
	self:check_pron("наря́д на ку́хню", "nɐˈrʲat nɐ‿ˈkuxnʲʊ")
	self:check_pron("ждать щу́ку", "ʐdat͡ɕ ˈɕːukʊ")
	self:check_pron("за́пись Шу́берта", "ˈzapʲɪɕ ˈʂubʲɪrtə")
	self:check_pron("гусь жа́ренный", "ɡuʑ ˈʐarʲɪn(ː)ɨj")
	self:check_pron("туз черве́й", "tuɕ t͡ɕɪrˈvʲej")
	self:check_pron("о̀ргкомите́т", "ˌorkːəmʲɪˈtʲet")
	self:check_pron("То́кио же", "ˈtokʲɪo‿ʐɨ")
	self:check_pron("ве́псский", "ˈvʲepsːkʲɪj")
	self:check_pron("Черке́сск", "t͡ɕɪrˈkʲesːk")
	self:check_pron("ада́жио", "ɐˈdaʐɨo")
	self:check_pron("арпе́джио", "ɐrˈpʲed͡ʐʐɨo")
	self:check_pron("с глаз доло́й — из се́рдца вон", "ˈz‿ɡlaz dɐˈloj | ɪs‿ˈsʲert͡sə von")
	self:check_pron("аппле́т", "ɐˈplʲet")
	self:check_pron("Киргизста́н", "kʲɪrɡʲɪˈstan")
	self:check_pron("жжёт", "ˈʐːot")
	self:check_pron("друг к дру́гу", "druɡ ˈɡ‿druɡʊ")
	self:check_pron("(и) пода́вно", "(i) pɐˈdavnə")
	self:check_pron("рабфа́к", "rɐpˈfak")
	self:check_pron("со́бственник", "ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk")
	self:check_pron("твё́рдость", "ˈtvʲɵrdəsʲtʲ")
	self:check_pron("просчё́т", "prɐˈɕːɵt")
	self:check_pron("кало́сс", "kɐˈlos")
	self:check_pron("Иоа́нн", "ɪɐˈan")
	self:check_pron("йе́ти", "ˈjetʲɪ")
	self:check_pron("а̀нгло-норма́ннский", "ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj")
	self:check_pron("фуррь", "furʲ")
	self:check_pron("ха́о̂с", "ˈxaos", "ха́ос")
	self:check_pron("эвфеми́зм", "ɨfʲɪˈmʲizm")
	self:check_pron("хору́гвь", "xɐˈrukfʲ")
	self:check_pron("ко̀е-кто́", "ˌko(j)ɪ ˈkto")
	self:check_pron("по абази́ну", "pɐ‿ɐbɐˈzʲinʊ")
	self:check_pron("под абази́ном", "pəd‿əbɐˈzʲinəm")
	self:check_pron("подсти́лка", "pɐtʲ͡sʲˈsʲtʲilkə")
	self:check_pron("э́ллипс", "ˈɛlʲɪps")
	self:check_pron("иди́ллия", "ɪˈdʲilʲɪjə")
	self:check_pron("-ин", "ɪn")
	self:check_pron("собра́ние", "sɐˈbranʲɪ(j)ə")
	self:check_pron("фойе́", "fɐˈjːe", nil, "y")
	self:check_pron("льстец", "lʲsʲtʲet͡s")
	self:check_pron("инсти́нкт", "ɪn⁽ʲ⁾ˈsʲtʲinkt")
	self:check_pron("ни́ндзя", "ˈnʲinʲdʲ͡zʲzʲə")
	self:check_pron("Хэйлунцзя́н", "xɨjlʊnʲdʲ͡zʲˈzʲan")
	self:check_pron("проце́нтщик", "prɐˈt͡sɛnʲɕːɪk")
	self:check_pron("брюзжа́ть", "brʲʊˈʐːatʲ")
	self:check_pron("львёнок", "ˈlʲvʲɵnək")
	self:check_pron("помпе́зный", "pɐm⁽ʲ⁾ˈpʲeznɨj")
	self:check_pron("любви́", "lʲʊbˈvʲi, lʲʉbʲˈvʲi")
	self:check_pron("обвини́тельный", "ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲnɨj")
	self:check_pron("вбира́ть", "v⁽ʲ⁾bʲɪˈratʲ")
	self:check_pron("впечатли́тельный", "f⁽ʲ⁾pʲɪt͡ɕɪˈtlʲitʲɪlʲnɨj")
	self:check_pron("дѐло в то́м, што", "ˌdʲelə ˈf‿tom | ʂto", "де́ло в то́м, что")
	self:check_pron("де́вственная плева́", "ˈdʲefstvʲɪn(ː)əjə plʲɪˈva")
	self:check_pron("хуаця́о", "xʊɐˈtʲ͡sʲao")
	self:check_pron("Цю́рих", "ˈtʲ͡sʲʉrʲɪx")
	self:check_pron("тайцзицюа́нь", "təjdʲ͡zʲzʲɪtʲ͡sʲʊˈanʲ")
	self:check_pron("Цзили́нь", "dʲ͡zʲzʲɪˈlʲinʲ")
	self:check_pron("будь што бу́дет", "but͡ɕ ʂto ˈbudʲɪt", "будь что бу́дет")
	self:check_pron("дух бодр, плоть же не́мощна", "duɣ bodr | ˈplod͡ʑ‿ʐɨ ˈnʲeməɕːnə")
	self:check_pron("Пи́тсбург", "ˈpʲid͡zbʊrk")
	self:check_pron("Ло̀с-А́нджелес", "ˌlos ˈand͡ʐʐɨlʲɪs")
	self:check_pron("АльДжази́ра", "ɐlʲd͡ʐʐɐˈzʲirə", "Аль-Джази́ра")
	self:check_pron("всле́дствие", "ˈfs⁽ʲ⁾lʲet͡stvʲɪjə")
	self:check_pron("Петрозаво́дск", "pʲɪtrəzɐˈvot͡sk")
	self:check_pron("Джо́рджтаун", "ˈd͡ʐʐort͡ʂʂtəʊn")
	self:check_pron("Нджаме́на", "nd͡ʐʐɐˈmʲenə")
	self:check_pron("муншту́к", "mʊnʂˈtuk", "мундшту́к")
	self:check_pron("Джордж", "d͡ʐʐort͡ʂʂ")
	self:check_pron("Гуйчжо́у", "ɡʊjˈd͡ʐʐoʊ")
	self:check_pron("Чжэцзя́н", "d͡ʐʐɨˈdʲ͡zʲzʲan")
	self:check_pron("аге́нтство", "ɐˈɡʲent͡stvə")
	self:check_pron("с жено́й", "ʐ‿ʐɨˈnoj")
	self:check_pron("без ша́пки", "bʲɪʂ‿ˈʂapkʲɪ")
	self:check_pron("отста́вка", "ɐt͡sˈstafkə")
	self:check_pron("отстегну́ть", "ɐtʲ͡sʲsʲtʲɪɡˈnutʲ")
	self:check_pron("подсласти́тель", "pət͡sslɐˈsʲtʲitʲɪlʲ")
	self:check_pron("о́тзвук", "ˈod͡zzvʊk")
	self:check_pron("коттэ́дж", "kɐˈtɛt͡ʂʂ", "котте́дж")
	self:check_pron("подсчёт", "pɐt͡ɕˈɕːɵt")
	self:check_pron("отсчи́тываться", "ɐt͡ɕˈɕːitɨvət͡sə")
	self:check_pron("отжи́ть", "ɐd͡ʐˈʐɨtʲ")
	self:check_pron("таджи́к", "tɐd͡ʐˈʐɨk")
	self:check_pron("дщерь", "t͡ɕɕːerʲ")
	self:check_pron("тще́тно", "ˈt͡ɕɕːetnə")
	self:check_pron("мла́дший", "ˈmlat͡ʂʂɨj")
	self:check_pron("отшиби́ть", "ɐt͡ʂʂɨˈbʲitʲ")
	self:check_pron("пядь земли́", "pʲædʲ͡zʲ zʲɪˈmlʲi")
	self:check_pron("под сту́лом", "pɐt͡s‿ˈstuləm")
	self:check_pron("надзо́р", "nɐd͡zˈzor")
	self:check_pron("отсю́да", "ɐtʲ͡sʲˈsʲudə")
	self:check_pron("отсу́да", "ɐt͡sˈsudə", "отсю́да")
	self:check_pron("вѐт/слу́жба", "ˌvʲet͡sˈsluʐbə", "вѐтслу́жба")
	self:check_pron("куро́ртник", "kʊˈrort⁽ʲ⁾nʲɪk")
	self:check_pron("сболтнёшь", "zbɐlt⁽ʲ⁾ˈnʲɵʂ")
	self:check_pron("сболтну́ть", "zbɐltˈnutʲ")
	self:check_pron("спу́тник", "ˈsputʲnʲɪk")
	self:check_pron("расчерти́ть", "rəɕt͡ɕɪrˈtʲitʲ")
	self:check_pron("убе́жищa", "ʊˈbʲeʐɨɕːə")
	self:check_pron("уда́ча", "ʊˈdat͡ɕə")
	self:check_pron("тро́лль", "ˈtrolʲ")
	self:check_pron("подча́с", "pɐˈt͡ɕːas")
	self:check_pron("в ссо́ри", "ˈf‿sːorʲɪ", "в ссо́ре")
	-- self:check_pron("четырё̀хле́тний", "t͡ɕɪtɨˌrʲɵxˈlʲet⁽ʲ⁾nʲɪj") -- should there be a syllable boundary between x and l?
	self:check_pron("подтрибу́нный", "pətːrʲɪˈbunːɨj")
	self:check_pron("што́-то", "ˈʂto‿tə", "что́-то")
	self:check_pron("не всё то зо́лото", "nʲɪ‿ˈfsʲɵ to ˈzolətə")
	self:check_pron("не по нутру́", "nʲɪ‿pə‿nʊtˈru")
	self:check_pron("в то вре́мя как", "ˈf‿to ˈvrʲemʲə kak")
	self:check_pron("не к ме́сту", "nʲɪ‿k‿ˈmʲestʊ")
	self:check_pron("де́сять за́поведей", "ˈdʲesʲɪdʲ͡zʲ ˈzapəvʲɪdʲɪj")
	self:check_pron("мно́го бу́дешь знать", "ˈmnoɡə ˈbudʲɪʐ znatʲ")
	self:check_pron("вою́ю", "vɐˈjʉjʊ")
	self:check_pron("безъя́тие", "bʲɪzˈjætʲɪjə")
	self:check_pron("То́кио", "ˈtokʲɪo")
	self:check_pron("розе́ттский ка́мень", "rɐˈzʲet͡skʲɪj ˈkamʲɪnʲ")
	self:check_pron("от я́блони", "ɐt‿ˈjablənʲɪ")
	self:check_pron("от А́ни", "ɐˈt‿anʲɪ")
	self:check_pron("дама́сский", "dɐˈmasːkʲɪj")
	self:check_pron("ельча́нин", "(j)ɪlʲˈt͡ɕænʲɪn")
	self:check_pron("коменда́нтский ча́с", "kəmʲɪnˈdan(t)skʲɪj ˈt͡ɕas")
	self:check_pron("а̀нгло-норма́ннский", "ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj")
	self:check_pron("исла́ндский", "ɪsˈlan(t)skʲɪj")
	self:check_pron("коопера́ция", "kɐɐpʲɪˈrat͡sɨjə")
	self:check_pron("съе́ӂӂая", "ˈsjeʑːɪjə", "съе́зжая")
	self:check_pron("сѣдло́", "sʲɪdˈlo")
	self:check_pron("сѣ̈дла", "ˈsʲɵdlə")
	self:check_pron("мне жа́рко", "mnʲe ˈʐarkə")
	self:check_pron("на вку́с и на цвет това́рищей нет", "nɐ‿ˈfkus i nɐ‿ˈt͡svʲet tɐˈvarʲɪɕːɪj nʲet")
	self:check_pron("ма́стер на все ру́ки", "ˈmasʲtʲɪr nɐ‿ˈfsʲe ˈrukʲɪ")
	self:check_pron("мля", "mlʲa")
	self:check_pron("четырё̀хзвёздный", "t͡ɕɪtɨˌrʲɵɣzˈvʲɵznɨj")
	self:check_pron("сегрегациони́сский", "sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲisːkʲɪj", "сегрегациони́стский")
	self:check_pron("сегрегациони́стский", "sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲist͡skʲɪj")
	self:check_pron("пья́нка", "ˈp⁽ʲ⁾jankə")
	self:check_pron("нѐореали́зм", "ˌnʲeərʲɪɐˈlʲizm")
	self:check_pron("ре́гентша", "ˈrʲeɡʲɪnt͡ʂʂə")
	self:check_pron("нра́вственный", "ˈnrafstvʲɪn(ː)ɨj")
	self:check_pron("што́-лѝбо", "ˈʂto ˌlʲibə", "что́-лѝбо")
	self:check_pron("гроздь", "ɡrosʲtʲ")
	self:check_pron("ружьё", "rʊʐˈjɵ")
	self:check_pron("фильм", "fʲilʲm")
	self:check_pron("взаѝмопонима́ние", "vzɐˌiməpənʲɪˈmanʲɪjə")
	self:check_pron("скамья́", "skɐm⁽ʲ⁾ˈja")
	self:check_pron("славянофи́льство", "sləvʲɪnɐˈfʲilʲstvə")
	self:check_pron("сельдь", "sʲelʲtʲ")
	self:check_pron("секво́йя", "sʲɪkˈvojːə")
	self:check_pron("ро́жью", "ˈroʐjʊ")
	self:check_pron("Ю̀жно-Африка́нская Респу́блика", "ˌjuʐnə ɐfrʲɪˈkanskəjə rʲɪˈspublʲɪkə")
	self:check_pron("Дза̀уджика́у", "ˌd͡zzaʊd͡ʐʐɨˈkaʊ")
	self:check_pron("Вели́кая Арме́ния", "vʲɪˈlʲikəjə ɐrˈmʲenʲɪjə")
	self:check_pron("Асунсьо́н", "ɐsʊn⁽ʲ⁾ˈsʲjɵn")
	self:check_pron("Амударья́", "ɐmʊdɐˈrʲja")
	self:check_pron("та́ять", "ˈta(j)ɪtʲ")
	self:check_pron("Арха́нгельск", "ɐrˈxanɡʲɪlʲsk")
	self:check_pron("нецелесообра́зный", "nʲɪt͡sɨlʲɪsɐɐbˈraznɨj")
	self:check_pron("тьфу", "tʲfu")
	self:check_pron("съезд", "sjest")
	self:check_pron("съёмка", "ˈsjɵmkə")
	self:check_pron("предвкуше́ние", "prʲɪtfkʊˈʂɛnʲɪjə")
	self:check_pron("файрво́лл", "fɐjrˈvol")
	self:check_pron("элѐктроэнэ́ргия", "ɨˌlʲektrəɨˈnɛrɡʲɪjə","электроэне́ргия")
	self:check_pron("нало̀гоплате́льщик", "nɐˌloɡəplɐˈtʲelʲɕːɪk","налогоплате́льщик")
	self:check_pron("НЭП", "nɛp")
	self:check_pron("Вьентья́н", "vʲjɪnʲˈtʲjan")
	self:check_pron("шпиль", "ʂpʲilʲ")
	self:check_pron("ка-гэ-бэ́", "ka ɡɛ ˈbɛ", "КГБ")
	self:check_pron("презре́нный", "prʲɪzˈrʲenːɨj")
	self:check_pron("несоверше́нный", "nʲɪsəvʲɪrˈʂɛnːɨj")
	self:check_pron("пятсо́т", "pʲɪt͡sˈsot", "пятьсо́т")
	self:check_pron("шестьдеся́т", "ʂɨzʲdʲɪˈsʲat")
	self:check_pron("пятьдеся́т", "pʲɪdʲɪˈsʲat")
	self:check_pron("сʔу́женный", "ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj", "су́женный")
	self:check_pron("съу́женный", "ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj", "су́женный")
	self:check_pron("воӂӂа́", "vɐˈʑːa", "вожжа́")
	self:check_pron("дро́ӂӂи", "ˈdroʑːɪ", "дро́жжи")
	self:check_pron("погля́дывать", "pɐˈɡlʲadɨvətʲ")
	self:check_pron("до встре́чи", "dɐ‿ˈfstrʲet͡ɕɪ")
	self:check_pron("варьи́ровать", "vɐˈrʲjirəvətʲ")
	self:check_pron("юла́", "jʊˈla")
	self:check_pron("валя́ться", "vɐˈlʲat͡sːə")
	self:check_pron("подде́ржка", "pɐˈdʲːerʂkə")
	self:check_pron("сверхинтере́сный", "svʲɪrxɨnʲtʲɪˈrʲesnɨj")
	self:check_pron("вещдо́к", "vʲɪʑːˈdok")
	self:check_pron("яйцо́", "(j)ɪjˈt͡so")
	self:check_pron("ещё", "(j)ɪˈɕːɵ")
	self:check_pron("за́яц", "ˈza(j)ɪt͡s")
	self:check_pron("отдохну́ть", "ɐdːɐxˈnutʲ")
	self:check_pron("до́чь бы", "ˈdod͡ʑ‿bɨ")
	self:check_pron("де́йственный", "ˈdʲejstvʲɪn(ː)ɨj")
	self:check_pron("я", "ja")
	self:check_pron("дождь", "doʂtʲ")
	self:check_pron("дощ", "doɕː", "дождь")
	self:check_pron("ночь", "not͡ɕ")
	self:check_pron("смеёшься", "smʲɪˈjɵʂs⁽ʲ⁾ə")
	self:check_pron("ничья́", "nʲɪˈt͡ɕja")
	self:check_pron("не пла́чьте", "nʲɪ‿ˈplat͡ɕtʲə")
	self:check_pron("аа́к", "ɐˈak")
	self:check_pron("аа́м", "ɐˈam")
	self:check_pron("аа́нгич", "ɐˈanɡʲɪt͡ɕ")
	self:check_pron("ааро́новец", "ɐɐˈronəvʲɪt͡s")
	self:check_pron("ааро́новщина", "ɐɐˈronəfɕːɪnə")
	self:check_pron("а́ба", "ˈabə")
	self:check_pron("абава́н", "ɐbɐˈvan", "аба-ва́н")
	self:check_pron("абавуа́", "ɐbəvʊˈa", "аба-вуа́")
	self:check_pron("абажу́р", "ɐbɐˈʐur")
	self:check_pron("аба́з", "ɐˈbas")
	self:check_pron("абаза́", "ɐbɐˈza")
	self:check_pron("абази́н", "ɐbɐˈzʲin")
	self:check_pron("абази́нка", "ɐbɐˈzʲinkə")
	self:check_pron("абази́я", "ɐbɐˈzʲijə")
	self:check_pron("аба́к", "ɐˈbak")
	self:check_pron("абака́", "ɐbɐˈka")
	self:check_pron("абако́ст", "ɐbɐˈkost", "аба-ко́ст")
	self:check_pron("абаку́мыч", "ɐbɐˈkumɨt͡ɕ")
	self:check_pron("Аба́лкин", "ɐˈbalkʲɪn")
	self:check_pron("абало́н", "ɐbɐˈlon")
	self:check_pron("абандо́н", "ɐbɐnˈdon")
	self:check_pron("абарогно́з", "ɐbərɐɡˈnos")
	self:check_pron("абато́н", "ɐbɐˈton")
	self:check_pron("абаша́", "ɐbɐˈʂa")
	self:check_pron("абба́си", "ɐˈbasʲɪ")
	self:check_pron("абба́т", "ɐˈbat")
	self:check_pron("аббати́са", "ɐbɐˈtʲisə")
	self:check_pron("абба́тство", "ɐˈbat͡stvə")
	self:check_pron("аббревиату́ра", "ɐbrʲɪvʲɪɐˈturə")
	self:check_pron("аббревиа́ция", "ɐbrʲɪvʲɪˈat͡sɨjə")
	self:check_pron("абда́л", "ɐbˈdal")
	self:check_pron("абдери́т", "ɐbdʲɪˈrʲit")
	self:check_pron("абде́ст", "ɐbˈdʲest")
	self:check_pron("абдика́ция", "ɐbdʲɪˈkat͡sɨjə")
	self:check_pron("абдо́мен", "ɐbˈdomʲɪn")
	self:check_pron("абдукта́нт", "ɐbdʊkˈtant")
	self:check_pron("абду́ктор", "ɐbˈduktər")
	self:check_pron("абду́кция", "ɐbˈdukt͡sɨjə")
	self:check_pron("абэвэ́га", "ɐbɨˈvɛɡə")
	self:check_pron("а́белев", "ˈabʲɪlʲɪf")
	self:check_pron("абе́лия", "ɐˈbʲelʲɪjə")
	self:check_pron("абельмо́ш", "ɐbʲɪlʲˈmoʂ")
	self:check_pron("аберра́ция", "ɐbʲɪˈrat͡sɨjə")
	self:check_pron("абе́с", "ɐˈbʲes")
	self:check_pron("абесси́в", "ɐbʲɪˈsʲif")
	self:check_pron("абза́ц", "ɐbˈzat͡s")
	self:check_pron("абиети́н", "ɐbʲɪ(j)ɪˈtʲin")
	self:check_pron("аби́лка", "ɐˈbʲilkə")
	self:check_pron("абисса́ль", "ɐbʲɪˈsalʲ")
	self:check_pron("абисси́нец", "ɐbʲɪˈsʲinʲɪt͡s")
	self:check_pron("абитурие́нт", "ɐbʲɪtʊrʲɪˈjent")
	self:check_pron("абитурие́нтка", "ɐbʲɪtʊrʲɪˈjentkə")
	self:check_pron("аблакта́ция", "ɐblɐkˈtat͡sɨjə")
	self:check_pron("аблакти́рование", "ɐblɐkˈtʲirəvənʲɪjə")
	self:check_pron("аблактиро́вка", "ɐbləktʲɪˈrofkə")
	self:check_pron("аблати́в", "ɐblɐˈtʲif")
	self:check_pron("абла́ут", "ɐbˈlaʊt")
	self:check_pron("абляти́в", "ɐblʲɪˈtʲif")
	self:check_pron("абля́ция", "ɐbˈlʲat͡sɨjə")
	self:check_pron("аболициони́зм", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲizm")
	self:check_pron("аболициони́ст", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲist")
	self:check_pron("аболициони́стка", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲistkə")
	self:check_pron("абонеме́нт", "ɐbənʲɪˈmʲent")
	self:check_pron("абоне́нт", "ɐbɐˈnʲent")
	self:check_pron("аборда́ж", "ɐbɐrˈdaʂ")
	self:check_pron("абориге́н", "ɐbərʲɪˈɡʲen")
	self:check_pron("або́рт", "ɐˈbort")
	self:check_pron("абрази́в", "ɐbrɐˈzʲif")
	self:check_pron("абрази́вность", "ɐbrɐˈzʲivnəsʲtʲ")
	self:check_pron("абра́зия", "ɐbˈrazʲɪjə")
	self:check_pron("абракада́бра", "ɐbrəkɐˈdabrə")
	self:check_pron("абрико́с", "ɐbrʲɪˈkos")
	self:check_pron("абрикоти́н", "ɐbrʲɪkɐˈtʲin")
	self:check_pron("а́брис", "ˈabrʲɪs")
	self:check_pron("аброга́ция", "ɐbrɐˈɡat͡sɨjə")
	self:check_pron("абса́нс", "ɐpˈsans")
	self:check_pron("абси́да", "ɐpˈsʲidə")
	self:check_pron("абсолю́т", "ɐpsɐˈlʲut")
	self:check_pron("абсолютиза́ция", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzat͡sɨjə")
	self:check_pron("абсолютизи́рование", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvənʲɪjə")
	self:check_pron("абсолютизи́ровать", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvətʲ")
	self:check_pron("абсолюти́зм", "ɐpsəlʲʉˈtʲizm")
	self:check_pron("абсолюти́ст", "ɐpsəlʲʉˈtʲist")
	self:check_pron("абсолю́тность", "ɐpsɐˈlʲutnəsʲtʲ")
	self:check_pron("абсолю́тный", "ɐpsɐˈlʲutnɨj")
	self:check_pron("абсорба́т", "ɐpsɐrˈbat")
	self:check_pron("абсорбе́нт", "ɐpsɐrˈbʲent")
	self:check_pron("абсо́рбер", "ɐpˈsorbʲɪr")
	self:check_pron("абсорби́рование", "ɐpsɐrˈbʲirəvənʲɪjə")
	self:check_pron("абсорби́ровать", "ɐpsɐrˈbʲirəvətʲ")
	self:check_pron("абсорби́роваться", "ɐpsɐrˈbʲirəvət͡sə")
	self:check_pron("абсо́рбция", "ɐpˈsorpt͡sɨjə")
	self:check_pron("абстине́нт", "ɐpsʲtʲɪˈnʲent")
	self:check_pron("абстине́нция", "ɐpsʲtʲɪˈnʲent͡sɨjə")
	self:check_pron("абстраги́рование", "ɐpstrɐˈɡʲirəvənʲɪjə")
	self:check_pron("абстраги́ровать", "ɐpstrɐˈɡʲirəvətʲ")
	self:check_pron("абстра́кт", "ɐpˈstrakt")
	self:check_pron("абстра́ктность", "ɐpˈstraktnəsʲtʲ")
	self:check_pron("абстра́ктный", "ɐpˈstraktnɨj")
	self:check_pron("абстракциони́зм", "ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲizm")
	self:check_pron("абстракциони́ст", "ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲist")
	self:check_pron("абстра́кция", "ɐpˈstrakt͡sɨjə")
	self:check_pron("абсу́рд", "ɐpˈsurt")
	self:check_pron("абсурди́зм", "ɐpsʊrˈdʲizm")
	self:check_pron("абсурди́ст", "ɐpsʊrˈdʲist")
	self:check_pron("абсу́рдность", "ɐpˈsurdnəsʲtʲ")
	self:check_pron("абсу́рдный", "ɐpˈsurdnɨj")
	self:check_pron("абсце́сс", "ɐpˈst͡sɛs")
	self:check_pron("абсци́сса", "ɐpˈst͡sɨsːə")
	self:check_pron("абули́я", "ɐbʊˈlʲijə")
	self:check_pron("абха́з", "ɐpˈxas")
	self:check_pron("аванга́рд", "ɐvɐnˈɡart")
	self:check_pron("аванпо́ст", "ɐvɐnˈpost")
	self:check_pron("ава́нс", "ɐˈvans")
	self:check_pron("авансце́на", "ɐvɐnˈst͡sɛnə")
	self:check_pron("авантю́ра", "ɐvɐnʲˈtʲurə")
	self:check_pron("авантюри́зм", "ɐvənʲtʲʉˈrʲizm")
	self:check_pron("авантюри́ст", "ɐvənʲtʲʉˈrʲist")
	self:check_pron("авантюри́стка", "ɐvənʲtʲʉˈrʲistkə")
	self:check_pron("ава́рец", "ɐˈvarʲɪt͡s")
	self:check_pron("ава́рия", "ɐˈvarʲɪjə")
	self:check_pron("авата́р", "ɐvɐˈtar")
	self:check_pron("авгу́р", "ɐvˈɡur")
	self:check_pron("а́вгуст", "ˈavɡʊst")
	self:check_pron("А́вель", "ˈavʲɪlʲ")
	self:check_pron("авеню́", "ɐvʲɪˈnʲu")
	self:check_pron("авиаба́за", "ɐvʲɪɐˈbazə")
	self:check_pron("авиабиле́т", "ɐvʲɪəbʲɪˈlʲet")
	self:check_pron("авиабрига́да", "ɐvʲɪəbrʲɪˈɡadə")
	self:check_pron("авиагоризо́нт", "ɐvʲɪəɡərʲɪˈzont")
	self:check_pron("авиадиви́зия", "ɐvʲɪədʲɪˈvʲizʲɪjə")
	self:check_pron("авиазвено́", "ɐvʲɪəzvʲɪˈno")
	self:check_pron("авиакомпа́ния", "ɐvʲɪəkɐmˈpanʲɪjə")
	self:check_pron("авиако́рпус", "ɐvʲɪɐˈkorpʊs")
	self:check_pron("авиали́ния", "ɐvʲɪɐˈlʲinʲɪjə")
	self:check_pron("авиама́тка", "ɐvʲɪɐˈmatkə")
	self:check_pron("авианалёт", "ɐvʲɪənɐˈlʲɵt")
	self:check_pron("авиано́сец", "ɐvʲɪɐˈnosʲɪt͡s")
	self:check_pron("авиаотря́д", "ɐvʲɪɐɐtˈrʲat")
	self:check_pron("авиапо́лк", "ɐvʲɪɐˈpolk")
	self:check_pron("авиапо́чта", "ɐvʲɪɐˈpot͡ɕtə")
	self:check_pron("авиапредприя́тие", "ɐvʲɪəprʲɪtprʲɪˈjætʲɪjə")
	self:check_pron("авиа́тор", "ɐvʲɪˈatər")
	self:check_pron("авиауда́р", "ɐvʲɪəʊˈdar")
	self:check_pron("авиа́ция", "ɐvʲɪˈat͡sɨjə")
	self:check_pron("ага́р-ага́р", "ɐˈɡar ɐˈɡar")
	self:check_pron("заво́д подря́дчик", "zɐˈvot pɐdˈrʲæt͡ɕːɪk", "заво́д-подря́дчик")
	self:check_pron("пингпо́нг", "pʲɪnkˈponk", "пинг-по́нг")
	self:check_pron("пти́ца-адъюта́нт", "ˈptʲit͡sə ɐdjʊˈtant")
	self:check_pron("в чём де́ло", "ˈf‿t͡ɕɵm ˈdʲelə")
	self:check_pron("голосовы́е свя́зки", "ɡələsɐˈvɨjə ˈsvʲaskʲɪ")
	self:check_pron("да́мы и господа́", "ˈdamɨ i ɡəspɐˈda")
	self:check_pron("ссо́ра", "ˈsːorə")
	self:check_pron("введе́ние", "vʲːɪˈdʲenʲɪjə")
	self:check_pron("ввод", "vːot")
	self:check_pron("сча́стье", "ˈɕːæsʲtʲjə")
	self:check_pron("гру́зчик", "ˈɡruɕːɪk")
	self:check_pron("то́нна", "ˈtonːə")
	self:check_pron("по́ле", "ˈpolʲə")
	self:check_pron("наедине́", "nə(j)ɪdʲɪˈnʲe")
	self:check_pron("поеди́нок", "pə(j)ɪˈdʲinək")
	self:check_pron("степь", "sʲtʲepʲ")
	self:check_pron("здесь", "zʲdʲesʲ")
	self:check_pron("по́нчик", "ˈponʲt͡ɕɪk")
	self:check_pron("ка́менщик", "ˈkamʲɪnʲɕːɪk")
	self:check_pron("снег", "s⁽ʲ⁾nʲek")
	self:check_pron("злить", "z⁽ʲ⁾lʲitʲ")
	self:check_pron("подня́ть", "pɐdʲˈnʲætʲ")
	self:check_pron("отня́ть", "ɐtʲˈnʲætʲ")
	self:check_pron("ви́нтик", "ˈvʲinʲtʲɪk")
	self:check_pron("пе́нсия", "ˈpʲen⁽ʲ⁾sʲɪjə")
	self:check_pron("расщепи́ть", "rəɕːɪˈpʲitʲ")
	self:check_pron("сшить", "ʂːɨtʲ")
	self:check_pron("сжать", "ʐːatʲ")
	self:check_pron("отцепи́ть", "ɐt͡sːɨˈpʲitʲ")
	self:check_pron("отчёт", "ɐˈt͡ɕːɵt")
	self:check_pron("здра́ствуй", "ˈzdrastvʊj", "здра́вствуй")
	self:check_pron("чу́ствовать", "ˈt͡ɕustvəvətʲ", "чу́вствовать")
	self:check_pron("по́здно", "ˈpoznə")
	self:check_pron("уздцы́", "ʊˈst͡sɨ")
	self:check_pron("со́лнце", "ˈsont͡sə")
	self:check_pron("голла́ндцы", "ɡɐˈlant͡sɨ")
	self:check_pron("ланша́фт", "lɐnˈʂaft", "ландша́фт")
	self:check_pron("рентге́н", "rʲɪnˈɡʲen")
	self:check_pron("се́рдце", "ˈsʲert͡sə")
	self:check_pron("сердчи́шко", "sʲɪrˈt͡ɕiʂkə")
	self:check_pron("счастли́вый", "ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj")
	self:check_pron("ме́стный", "ˈmʲesnɨj")
	self:check_pron("улыба́ется", "ʊlɨˈba(j)ɪt͡sə")
	self:check_pron("чёрный", "ˈt͡ɕɵrnɨj")
	self:check_pron("у́зко", "ˈuskə")
end

return tests

-- For Vim, so we get 4-space tabs
-- vim: set ts=4 sw=4 noet: