viss

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: vīss

English[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Tamil வீசை (vīcai) and/or Telugu వీసె (vīse).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

viss (plural visses)

 1. (Myanmar) A Burmese unit of measure for weight, approximately 1.63293 kilograms (3.6 pounds).

Related terms[edit]

 • tical (a unit of weight equal to 0.01 viss)

Translations[edit]

Anagrams[edit]

Cimbrian[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Middle High German visch, from Old High German fisk (fish). Cognate with German Fisch.

Noun[edit]

viss m (plural vissar)

 1. (Sette Comuni) fish

Derived terms[edit]

References[edit]

 • “viss” in Martalar, Umberto Martello, Bellotto, Alfonso (1974) Dizionario della lingua Cimbra dei Sette Communi vicentini, 1st edition, Roana, Italy: Instituto di Cultura Cimbra A. Dal Pozzo

Icelandic[edit]

Etymology[edit]

From Old Norse viss (certain, sure), from Proto-Germanic *gawissaz. Cognate with Swedish viss.

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

viss (comparative vissari, superlative vissastur)

 1. certain, sure, positive
  Ertu viss? — Já, ég er alveg viss.
  Are you sure? — Yes, I'm positive.
 2. certain, having been determined but unspecific
  Að falla úr vissri hæð.
  To fall from a certain height.

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Balto-Slavic *wiśas, from Proto-Indo-European *wi-so-s, from *wi-, *wī- (separated, divided; two parts of a whole). Cognates include Lithuanian vìsas, Old Prussian wissa f sg (all), Proto-Slavic *vьśь, Sanskrit वि (, apart, asunder, off, in several directions), विश्व (víśva, all, each, whole), Avestan 𐬬𐬍𐬯𐬞𐬀- (vīspa-), Old Persian [script needed] (visa-, all, whole).[1]

Pronunciation[edit]

This entry needs an audio pronunciation. If you are a native speaker with a microphone, please record this word. The recorded pronunciation will appear here when it's ready.

Adjective[edit]

viss (no definite forms; irreg. adv. (none))

 1. (usually singular) all, whole, entire (considered as a single entity)
  viss mežsall the forest, the whole forest
  visa mājathe whole house
  viss vezumsthe entire cartful
  visa ražathe whole harvest
  visa produkcijathe whole production, output
  visa cilvēceall humanity, the whole human race
  klusēt visu ceļuto be quiet all the way
  izlasīt visu pasakuto read the whole fairy tale
  smaidīt pa visu sejuto smile all over (lit. on all) (one's) face
  visa mugura slapjaall (his) back (is) wet
  visas rokas jēlas(his) hands (are) all raw
  viņa visa nodrebējashe entire trembled (= all her body)
  par to runā visa pilsētathe whole town is talking about that
  divtelpu jeb tā saucamās dvīņu klētis sastopamas visā Latvijātwo-room, also so-called twin, barns can be found in all Latvia (= all over Latvia)
  visu ceļojumu no sākuma līdz galam Jānītis nevarēja atraut acis no automašīnas loga(during) the whole trip from beginning to end, Jānītis could not turn his eyes away from the car window
 2. (of time periods, in the accusative) all, whole (during the entire time period)
  visu dienuthe whole day, all day (long)
  visu naktithe whole night, all night (long)
  lija visu vakaruit rained all evening
  visu laikuall the time
  visu mūžuall (one's) life
  kaķītis gāja, gāja, 'visu vasaruthe little cat went (= traveled) on and on, (during) the whole summer
 3. (usually plural) all, all the... (the entire group of, without exception)
  visi kaimiņiall the neighbors
  visas tautasall peoples
  visos logosin all windows
  pēc visiem likumiemaccording to all laws
  visas malasall over the place, everywhere (lit. all edges)
  segt visus izdevumusto cover all expenses
  atdot visus parādusto pay back all debts
  atnākt ar visus bērnusto come with all (one's) children
  visās varavīksnes krāsāsin all the colors of the rainbow
  viņi gāja tur visi trīsthey went there, all the three of them
  visi viesi bija īsti jautri un līksmi kā allaž pēc labi padarīta darbaall the guests were really happy and cheerful as always after a job well done
 4. (with abstractions entities, ideas) all, full (maximally intense)
  viss bargumsfull rigor, utmost severity
  visa lepnībafull pride
  sakoncentrēt visu uzmanībuto pay full attention
  visā augumāin full height (= fully grown; standing straight)
  visā nopietnībāin all seriousness
  visā visumāin all universe (= all in all, on the whole, by and large)
  visā kailumāin all nakedness (= fully open, with no secrets)
  Annele turējās visiem spēkiem pretī tumšām, aklām bailēmAnnele held on with all (her) forces against the dark, blind fear
  ielejā viņa mājas tagad bija redzamas visā savā nabadzībāin the valley, his house was now visible in all its poverty
  tu redzēji tikai mazu daļu no tā, ko es esmu redzējis visā pilnībāyou have seen only a little part of what I saw in all fullness (= in its entirety)

Pronoun[edit]

viss (indefinite)

 1. (masculine singular forms) all, everything, anything
  visu redzētto see everything
  viss ir pateiktseverything has been said
  viss kopāall together, all of it
  viņš grib visu zināthe wants to know everything
  pateikties par visuto thank for everything
  visam savs laiksto everything its time
  būt gatavam uz visuto be ready for everything
  viss viensall is one (i.e., it is all the same, it doesn't matter)
  viss kasall that (i.e., all kinds of things)
  būt spējīgam uz visuto be capable of everything, to be able to do anything
  Gaitiņš pārdeva visu, paturdēami sev tik vienu zirgu un vienus ratusGaitiņš sold everything, keeping for himself only one horse and one cart
  vai tas var būt, ka viss - bez jēgas? vai tas var būt, ka viss ir velts?could it be that everything is meaningless? could it be that everything is futile?
  neesmu apmierināata ar sevi, un vissI am not satisfied with myself, and all (= and that's all! that's it!)
  braukšu uz Dmitrijevku pēc precēm; viss!I'll go to Dimitrijevku to get the merchandise; that's all! (= that's it!)
  vieta, kurā varēja atrast visu ko: labo un slikto, jauno un veco, atpalikušo un progresīvo - a place where one could find all that (= all kinds of things): good and bad, new and old, backward and progressive
 2. (plural forms) all, everyone, everybody
  visi jau ir paēduši - everybody has already eaten
  visi ir veseli - all are healthy
  nāca visi kopā - they all came together
  visu vārdā - in the name of (= on behalf of) everyone
  visi bez izņēmuma - everybody, without exception
  visi skraidīja ap ugunsgrēku kā apmulsuši, cits caur citu vaimanādami - everybody (just) ran around the fire confusedly, wailing at each other
  visi, kas no mātes ir aizgājuši pasaulē laimi meklēt, ir apgājuši pasaulei apkārt un atraduši tikai māti - all those who went away from their mother to look for happiness in the world, went all around the world and found only (their) mother

Usage notes[edit]

Viss has no definite forms; the indefinite forms are used in all cases. It has also no comparative or superlative forms.

Declension[edit]

Synonyms[edit]

Antonyms[edit]

 • (antonym(s) of of "everything"): nekas

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992) “viss”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN

Norwegian Bokmål[edit]

Etymology[edit]

From Old Norse viss.

Pronunciation[edit]

 • (file)

Adjective[edit]

viss (neuter singular visst, definite singular and plural visse)

 1. certain
  til en viss grad - to a certain extent

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

Norwegian Nynorsk[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

From Old Norse viss.

Adjective[edit]

viss (neuter singular visst, definite singular and plural visse)

 1. certain
Antonyms[edit]

Etymology 2[edit]

From Middle Low German wes.

Conjunction[edit]

viss

 1. if
Synonyms[edit]

References[edit]

Swedish[edit]

Etymology[edit]

From Old Norse viss, from Proto-Germanic *gawissaz. Cognate with Icelandic viss.

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

viss (comparative vissare, superlative vissast)

 1. certain, convinced
  Antonym: oviss
  Experterna har nu blivit vissa om olyckans orsaker.
  The experts have now become certain regarding the causes of the accident.
 2. (not comparable) some, certain, particular
  I vissa avseenden, fungerar det inte.
  In some ways, it doesn't work.

Declension[edit]

Inflection of viss
Indefinite Positive Comparative Superlative2
Common singular viss vissare vissast
Neuter singular visst vissare vissast
Plural vissa vissare vissast
Masculine plural3 visse vissare vissast
Definite Positive Comparative Superlative
Masculine singular1 visse vissare vissaste
All vissa vissare vissaste
1) Only used, optionally, to refer to things whose natural gender is masculine.
2) The indefinite superlative forms are only used in the predicative.
3) Dated or archaic

Related terms[edit]

See also[edit]

Further reading[edit]