Unsupported titles/Thai name of Bangkok

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Etymology[edit]

From the following combination of Khmer, Pali, Sanskrit, and Thai terms:

# Thai Romanised IPA Composition Meaning
1 กรุงเทพมหานคร krung thep maha nakhon krũŋ˧.tʰeːp̚˥˩.mä˧.häː˩˦.nä˥.kʰɔ̃ːn˧ กรุง(krung, capital; city; country; nation; state; etc.) +‎ เทพ(thep, angel; deity; god; etc.) +‎ มหา(maha, great; large; etc.) +‎ นคร(nakhon, capital; city; country; nation; state; town; etc.) the city as great as a celestial city,
2 อมรรัตนโกสินทร์ amon rattana kosin ʔä˩.mɔ̃ːn˧.rät̚˥.tä˩.nä˥.koː˧.sĩn˩˥ อมร(amon, celestial; immortal; permanent; perpetual; etc.) +‎ รัตนโกสินทร์(rattana kosin, Emerald Buddha, literally gem of Indra) where the Emerald Buddha stays in perpetuity / where the celestial Emerald Buddha is;
3 มหินทรายุธยา mahinthrayutthaya mä˥.hĩn˩˥.tʰräː˧.jut̚˦˥.tʰä˦˥.jäː˧ มหินทร์(mahin, Indra, literally Great Indra) +‎ อยุธยา(ayutthaya, invincible; unconquerable; etc.) the invincible city of the god Indra;
4 มหาดิลกภพ maha dilok phop mä˧.häː˩˦.di˩.lok̚˩.pʰop̚˥ มหา(maha, great; large; etc.) +‎ ดิลก(dilok, excellent; marvelous; perfect; splendid; etc.) +‎ ภพ(phop, domain; realm; world; etc.) the great, excellent realm;
5 นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ noppha rat ratcha thani buri rom nop̚˥.pʰä˥.rät̚˥.räːt̚˥˩.t͡ɕʰä˥.
tʰäː˧.niː˧.bu:˩.riː˧.rõm˧
นพรัตน์(noppha rat, nine gems) +‎ ราชธานี(ratcha thani, capital city, literally royal city) +‎ บุรี(buri, city; town; etc.) +‎ รมย์(rom, amusement; entertainment; pleasure; etc.) the capital city of the nine gems; the city of pleasure;
6 อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน udom ratcha niwet maha sathan ʔu˩.dõm˧.räːt̚˥˩.t͡ɕʰä˥.ni˥.weːt̚˥˩.
mä˧.häː˩˦.sä˩.tʰä̃ːn˩˥
อุดม(udom, abundant; full; plentiful; etc.) +‎ ราชนิเวศน์(ratcha niwet, palace, literally royal residence) +‎ มหา(maha, great; large; etc.) +‎ สถาน(sathan, location; place; site; situation; etc.) the great location full of palaces;
7 อมรพิมานอวตารสถิต amon phiman awatan sathit ʔä˩.mɔ̃ːn˧.pʰi˥.mä̃ːn˧.
ʔä˩.wä˥.tä̃ːn˧.sä˩.tʰit̚˩
อมร(amon, celestial; immortal; permanent; perpetual; etc.) +‎ พิมาน(phiman, heavenly abode; heavenly castle; heavenly palace; etc.) +‎ อวตาร(awatan, avatar) +‎ สถิต(sathit, to dwell; to reside; to stay; etc.) the celestial abode of gods where gods incarnate dwell;
8 สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ sakka thatthiya witsanukam prasit säk̚˩.kä˩.tʰät̚˥.ti˩.jä˥.
wit̚˥.sä˩.nu˥.kä̃m˧.prä˩.sit̚˩
สักกะ(sakka, Indra) +‎ ทัตติยะ(thattiya, to be allowed; to be granted; to be permitted; etc.) +‎ วิษณุกรรม(witsanukam, Vishvakarman) +‎ ประสิทธิ์(prasit, to complete; to perfect; etc.) completed by the god Vishvakarman upon permission of the god Indra.

However, the translation given by the Royal Institute of Thailand is as follows:[1]

"City of angels, great city of immortals, magnificent city of the nine gems, seat of the king, city of royal palaces, home of gods incarnate, erected by Visvakarman at Indra's behest"

The ancient spelling of the name is as follows:[2]

"กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อูดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานเอาวตารสฐิตย์ สักะทัตติยวิศณุกรรมประสิทธิ์"

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): [krũŋ˧.tʰeːp̚˥˩.mä˧.häː˩˦.nä˥.kʰɔ̃ːn˧ • ʔä˩.mɔ̃ːn˧.rät̚˥.tä˩.nä˥.koː˧.sĩn˩˥ • mä˥.hĩn˩˥.tʰräː˧.jut̚˦˥.tʰä˦˥.jäː˧ • mä˧.häː˩˦.di˩.lok̚˩.pʰop̚˥ • nop̚˥.pʰä˥.rät̚˥.räːt̚˥˩.t͡ɕʰä˥.tʰäː˧.niː˧.buː˩.riː˧.rõm˧ • ʔu˩.dõm˧.räːt̚˥˩.t͡ɕʰä˥.ni˥.weːt̚˥˩.mä˧.häː˩˦.sä˩.tʰä̃ːn˩˥ • ʔä˩.mɔ̃ːn˧.pʰi˥.mä̃ːn˧.ʔä˩.wä˥.tä̃ːn˧.sä˩.tʰit̚˩ • säk̚˩.kä˩.tʰit̚˥.ti˩.jä˥.wit̚˥.sä˩.nu˥.kä̃m˧.prä˩.sit̚˩] invalid IPA characters (•••••••)
 • (file)

Proper noun[edit]

An inscription of the name in front of the Bangkok City Hall.

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

 1. The full, ceremonial name of Bangkok, the capital of Thailand.
  • 1989, อัสนี-วสันต์ โชติกุล (Asanee–Wasan), ฟักทอง (The Pumpkin, album), "กรุงเทพมหานคร" (Grung Têp Máhăa Nákon, song):
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
  • 1991, Sombat Phlāinō̜i, ʻAnyamanī niyāi: rư̄ang khō̜ng ʻanyamanī thī mī prākot yū nai tamnān, niyāi, læ prawattisāt rūam thưng khwāmmāi, khwāmchư̄a mư̄a nam mā chai pen khrư̄angpradap[script needed]:
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
  • 2001, Kīrati Kīattiyākō̜n, มหากษัตราธิราช:
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธ์
  • (Can we date this quote?), อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , พินิจไทยไตรภาค: ทุติยภาคซ ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี:
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ (ในสมัยรีชกาลที่ ๔ เปลี่ยน [] )
  • 2003, Wutthichai Mūnsin, Siriphō̜n Dāpphēt, ʻAnongkhanā Mānitphisitkun[script needed], พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์:
   [] ทรง พระราชทาน
   นามราชธานีแห่งใหม่ ว่า กรุงเทพ
   มหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรา
   ยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรี
   รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
   พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
   มี ความ หมาย ว่า เป็น พระนคร ที่ ารง []

Abbreviations[edit]

References[edit]

 1. ^ Royal Institute Newsletter, volume 3, issue 31, Royal Institute, December 1993 Reproduced in “กรุงเทพมหานคร”, in (Please provide the title of the work)[1] (in Thai), accessed 5 April 2015
 2. ^ Lord Thipakorawong Mahakosathibodi (Kham Bunnak). (2009). Royal Chronicle of Rattanakosin: First Reign (in Thai). Bangkok: Amarin Printing and Publishing. ISBN 9789748132808. p. 75.