Wiktionary:Frequency lists/Mongolian

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of the most common words and wordforms in Mongolian created by sampling pages from the Mongolian Wikipedia.

There will be some artifacts due to how this list was compiled:

Each line contains one or more variants that result from a normalization process:

All capital and lowercase letters were normalized.

There were some simplistic attempts used to decide if two words are forms from the same lemma.

Feel free to make manual corrections to this list.

100 most common[edit]

 1. нь ()
 2. оны (ony)
 3. сарын (saryn) / сар (sar)
 4. онд (ond) / он (on)
 5. ба (ba)
 6. энэ (ene)
 7. улсын (ulsyn) / улс (uls)
 8. Монгол (Mongol) / монгол (mongol)
 9. болон (bolon)
 10. бөгөөд (bögööd)
 11. улс (uls) / ул (ul)
 12. бол (bol)
 13. хүн (hün)
 14. байсан (bajsan) / бай (baj)
 15. их (ih)
 16. олон (olon)
 17. гэж (gež)
 18. газар (gazar)
 19. холбоос (holboos)
 20. үед (üed) / үе (üe)
 21. нэг (neg)
 22. мөн (mön)
 23. нэр (ner)
 24. өмнөд (ömnöd) / өмнө (ömnö)
 25. ч (č)
 26. дахь (dahʹ)
 27. гол (gol)
 28. хамгийн (hamgijn)
 29. баг (bag)
 30. төрсөн (törsön) / төр (tör)
 31. нутаг (nutag)
 32. зэрэг (zereg)
 33. дэлхийн (delhijn)
 34. буюу (bujuu)
 35. нар (nar)
 36. хаан (haan)
 37. болох (boloh)
 38. анхны (anhny) / анх (anh)
 39. түүний (tüünij)
 40. сум (sum)
 41. хоёр (hojor)
 42. тус (tus) / ту (tu)
 43. гэсэн (gesen) / гэ (ge)
 44. бусад (busad) / буса (busa)
 45. төв (töv)
 46. нас (nas) / на (na)
 47. аймгийн (ajmgijn)
 48. хот (hot) / хо (ho)
 49. үйл (üjl)
 50. өдөр (ödör)
 51. байгаа (bajgaa)
 52. ёсны (josny) / ёс (jos)
 53. дээр (deer)
 54. дараа (daraa)
 55. байх (bajh)
 56. бүгд (bügd)
 57. багийн (bagijn)
 58. тэр (ter)
 59. албан (alban)
 60. хэсэг (heseg)
 61. төрийн (törijn)
 62. ам (am)
 63. хойд (hojd) / хойно (hojno)
 64. орон (oron)
 65. хувьд (huvʹd) / хувь (huvʹ)
 66. гадаад (gadaad) / гадаа (gadaa)
 67. баруун (baruun)
 68. тэрээр (tereer)
 69. жилийн (žilijn)
 70. Европын (Jevropyn) / Европ (Jevrop)
 71. эх (eh)
 72. тоо (too)
 73. тул (tul)
 74. гарсан (garsan) / гар (gar)
 75. гэдэг (gedeg)
 76. том (tom)
 77. шинэ (šine)
 78. шигшээ (šigšee)
 79. алт (alt) / ал (al)
 80. үеийн (üeijn)
 81. нийт (nijt) / ний (nij)
 82. гэх (geh)
 83. хэл (hel)
 84. газрын (gazryn) / газар (gazar)
 85. зүүн (züün)
 86. бүх (büh)
 87. өндөр (öndör)
 88. х (h)
 89. засаг (zasag) / засгийн (zasgijn)
 90. болж (bolž)
 91. хотын (hotyn) / хот (hot)
 92. тал (tal)
 93. байдаг (bajdag)
 94. жил (žil)
 95. нэгэн (negen)
 96. хүртэл (hürtel)
 97. юмс (jums) / юм (jum)
 98. бага (baga)
 99. өөрийн (öörijn)
 100. найрамдах (najramdah)

200 most common[edit]

 1. ү (ü)
 2. Агуулга (Aguulga) / агуулга (aguulga)
 3. л (l)
 4. Америкийн (Amerikijn) / америкийн (amerikijn)
 5. мэдээлэл (medeelel)
 6. хэмээн (hemeen)
 7. цэргийн (tsergijn)
 8. эзэнт (ezent) / эзэн (ezen)
 9. дээд (deed) / дээ (dee)
 10. орны (orny) / ор (or)
 11. аварга (avarga)
 12. боловч (bolovč)
 13. буй (buj)
 14. тухай (tuhaj)
 15. эдийн (edijn)
 16. м (m)
 17. муж (muž)
 18. Гоол (Gool) / гоол (gool)
 19. төрөл (töröl)
 20. зүйл (züjl)
 21. Оросын (Orosyn) / орос (oros)
 22. оноос (onoos) / оноо (onoo)
 23. Эшлэл (Ešlel) / эшлэл (ešlel)
 24. уг (ug)
 25. үндсэн (ündsen) / үнд (ünd)
 26. өөр (öör)
 27. Солонгос (Solongos) / солонго (solongo)
 28. эрх (erh)
 29. Харин (Harin) / харин (harin)
 30. шагнал (šagnal)
 31. кино (kino)
 32. хэмээх (hemeeh)
 33. үр (ür)
 34. усны (usny) / ус (us)
 35. Ерөнхий (Jerönhij) / ерөнхий (jerönhij)
 36. маш (maš)
 37. сургууль (surguulʹ)
 38. бүхий (bühij)
 39. дайн (dajn)
 40. з (z)
 41. Хувийн (Huvijn) / хувийн (huvijn)
 42. зарим (zarim)
 43. Нэгдсэн (Negdsen) / нэгд (negd)
 44. эсвэл (esvel)
 45. хэд (hed) / хэ (he)
 46. бүрэлдэхүүнд (büreldehüünd) / бүрэлдэхүүн (büreldehüün)
 47. сая (saja)
 48. ард (ard) / ар (ar)
 49. шилдэг (šildeg)
 50. бие (bije)
 51. бүс (büs) / бү ()
 52. байр (bajr)
 53. Үндэсний (Ündesnij) / үндэсний (ündesnij)
 54. кг (kg)
 55. цаг (tsag)
 56. цагаан (tsagaan)
 57. зууны (zuuny) / зуу (zuu)
 58. ван (van)
 59. хааны (haany) / хаа (haa)
 60. Энэхүү (Enehüü) / энэхүү (enehüü)
 61. хүний (hünij)
 62. авч (avč)
 63. тухайн (tuhajn)
 64. Олимпийн (Olimpijn) / олимпийн (olimpijn)
 65. урт (urt) / ур (ur)
 66. түүнийг (tüünijg)
 67. Түүх (Tüüh) / түүх (tüüh)
 68. удаа (udaa)
 69. хар (har)
 70. Хүрэл (Hürel) / хүрэл (hürel)
 71. Францын (Frantsyn) / франц (frants)
 72. эрэгтэй (eregtej) / эрэг (ereg)
 73. уран (uran)
 74. Япон (Japon) / япон (japon)
 75. Алтан (Altan) / алтан (altan)
 76. дугаар (dugaar)
 77. дүн (dün)
 78. хэдэн (heden)
 79. бүр (bür)
 80. огноо (ognoo)
 81. Хятад (Hjatad) / хята (hjata)
 82. зөвхөн (zövhön)
 83. сайд (sajd) / сай (saj)
 84. хүч (hüč)
 85. далайн (dalajn)
 86. сайн (sajn)
 87. авсан (avsan) / ав (av)
 88. бий (bij)
 89. хийсэн (hijsen) / хий (hij)
 90. руу (ruu)
 91. дунд (dund) / дун (dun)
 92. Японы (Japony) / япо (japo)
 93. Лиг (Lig) / лиг (lig)
 94. мэт (met) / мэ (me)
 95. систем (sistem)
 96. тэмцээн (temtseen)
 97. учир (učir)
 98. Тэд (Ted) / тэ (te)
 99. илүү (ilüü)

300 most common[edit]

 1. утга (utga)
 2. зохион (zohion)
 3. аймаг (ajmag)
 4. дахин (dahin)
 5. ажил (ažil)
 6. АНУ-ын (ANU-yn) / ану- (anu-)
 7. орчим (orčim)
 8. ямар (jamar)
 9. дэлхий (delhij)
 10. соёлын (sojolyn) / соёл (sojol)
 11. дуу (duu)
 12. дэд (ded) / дэ (de)
 13. ном (nom)
 14. Герман (German) / герман (german)
 15. Хятадын (Hjatadyn) / хятад (hjatad)
 16. талаар (talaar)
 17. цом (tsom)
 18. Мөнгө (Möngö) / мөнгө (möngö)
 19. зам (zam)
 20. нутгийн (nutgijn)
 21. амьдрал (amʹdral)
 22. Зуны (Zuny) / зу (zu)
 23. хойш (hojš)
 24. улсад (ulsad) / улса (ulsa)
 25. шинжлэх (šinžleh)
 26. одоогийн (odoogijn)
 27. уулын (uulyn) / уул (uul)
 28. хөлбөмбөгийн (hölbömbögijn)
 29. хан (han)
 30. Гараа (Garaa) / гараа (garaa)
 31. тодорхой (todorhoj)
 32. Орос (Oros) / оро (oro)
 33. арга (arga)
 34. хооронд (hoorond) / хоорон (hooron)
 35. гэр (ger)
 36. хотод (hotod) / хото (hoto)
 37. Эдгээр (Edgeer) / эдгээр (edgeer)
 38. хошуу (hošuu)
 39. Англи (Angli) / англи (angli)
 40. гаруй (garuj)
 41. Өмнөх (Ömnöh) / өмнөх (ömnöh)
 42. дэх (deh)
 43. гурван (gurvan)
 44. дотор (dotor)
 45. төрлийн (törlijn)
 46. хэрэг (hereg)
 47. эсрэг (esreg)
 48. амжилт (amžilt) / амжил (amžil)
 49. байдал (bajdal)
 50. дайны (dajny) / дай (daj)
 51. цол (tsol)
 52. арлууд (arluud) / арл (arl)
 53. байдлаар (bajdlaar)
 54. санах (sanah)
 55. Гадны (Gadny) / гад (gad)
 56. хууль (huulʹ)
 57. өргөн (örgön)
 58. Үүнийг (Üünijg) / үүнийг (üünijg)
 59. ажиллагаа (ažillagaa)
 60. өгүүлэл (ögüülel)
 61. бус (bus) / бу (bu)
 62. салбар (salbar)
 63. гадна (gadna)
 64. оршин (oršin)
 65. чухал (čuhal)
 66. зохиол (zohiol)
 67. нийслэл (nijslel)
 68. бүтээл (büteel)
 69. шинж (šinž)
 70. аж ()
 71. медаль (medalʹ)
 72. ухааны (uhaany) / ухаа (uhaa)
 73. нийгмийн (nijgmijn)
 74. Барууны (Baruuny) / баруу (baruu)
 75. ирсэн (irsen) / ир (ir)
 76. зураг (zurag)
 77. цэрэг (tsereg)
 78. вэбсайт (vebsajt) / вэбсай (vebsaj)
 79. хэмжээ (hemžee)
 80. чөлөөт (čölööt) / чөлөө (čölöö)
 81. дараах (daraah)
 82. хугацаа (hugatsaa)
 83. хийж (hijž)
 84. боломжтой (bolomžtoj) / боломж (bolomž)
 85. олимп (olimp)
 86. бүрэн (büren)
 87. түүхэнд (tüühend) / түүхэн (tüühen)
 88. явдлууд (javdluud) / явдл (javdl)
 89. хамт (hamt) / хам (ham)
 90. хороо (horoo)
 91. зуун (zuun)
 92. эр (er)
 93. эртний (ertnij)
 94. орчин (orčin)
 95. хүчин (hüčin)
 96. улаан (ulaan)
 97. сүүлд (süüld) / сүүл (süül)
 98. хүлээн (hüleen)
 99. Бүтэн (Büten) / бүтэн (büten)
 100. лигийн (ligijn)

400 most common[edit]

 1. бид (bid) / би (bi)
 2. аль (alʹ)
 3. ангилал (angilal)
 4. захиргааны (zahirgaany) / захиргаа (zahirgaa)
 5. улиралд (ulirald) / улирал (uliral)
 6. нам (nam)
 7. Зүүний (Züünij) / зүүний (züünij)
 8. шашин (šašin)
 9. мужийн (mužijn)
 10. хүмүүс (hümüüs) / хүмүү (hümüü)
 11. явдал (javdal)
 12. ихэнх (ihenh)
 13. үзэх (üzeh)
 14. ой (oj)
 15. тоглолтын (togloltyn) / тоглолт (toglolt)
 16. хоёрдугаар (hojordugaar)
 17. нуур (nuur)
 18. ухаан (uhaan)
 19. богино (bogino)
 20. алдартай (aldartaj) / алдар (aldar)
 21. жижиг (žižig)
 22. Азийн (Azijn) / азийн (azijn)
 23. дэвсгэр (devsger)
 24. хэлний (helnij)
 25. эмэгтэй (emegtej) / эмэг (emeg)
 26. ажиллаж (ažillaž)
 27. гарч (garč)
 28. хагас (hagas) / хага (haga)
 29. болгон (bolgon)
 30. зүйн (züjn)
 31. онгоц (ongots)
 32. км (km)
 33. одоо (odoo)
 34. тэдний (tednij)
 35. чанар (čanar)
 36. усан (usan)
 37. гишүүн (gišüün)
 38. авах (avah)
 39. хүү (hüü)
 40. Дорнод (Dornod) / дорно (dorno)
 41. наадам (naadam)
 42. тоглолт (toglolt) / тоглол (toglol)
 43. амжилттай (amžilttaj) / амжилт (amžilt)
 44. Цагийн (Tsagijn) / цагийн (tsagijn)
 45. ашиг (ašig)
 46. үг (üg)
 47. тусгаар (tusgaar)
 48. Гэвч (Gevč) / гэвч (gevč)
 49. Халхын (Halhyn) / халх (halh)
 50. Арал (Aral) / арал (aral)
 51. барсан (barsan) / бар (bar)
 52. хөгжмийн (högžmijn)
 53. тоог (toog)
 54. эхний (ehnij)
 55. гүн (gün)
 56. дүр (dür)
 57. орших (orših)
 58. байгуулагдсан (bajguulagdsan) / байгуулагд (bajguulagd)
 59. дээрх (deerh)
 60. Солонгосын (Solongosyn) / солонгос (solongos)
 61. Америк (Amerik) / америк (amerik)
 62. ерөнхийлөгч (jerönhijlögč)
 63. ийм (ijm)
 64. Английн (Anglijn) / английн (anglijn)
 65. гаралтай (garaltaj) / гарал (garal)
 66. Латин (Latin) / латин (latin)
 67. үүрэг (üüreg)
 68. шар (šar)
 69. томоохон (tomoohon)
 70. Жон (Žon) / жон (žon)
 71. дөрвөн (dörvön)
 72. талаараа (talaaraa)
 73. цахилгаан (tsahilgaan)
 74. арван (arvan)
 75. байж (bajž)
 76. байрлал (bajrlal)
 77. баярууд (bajaruud) / баяр (bajar)
 78. бүрийн (bürijn)
 79. талбай (talbaj)
 80. Зөвлөлт (Zövlölt) / зөвлөл (zövlöl)
 81. түмэн (tümen)
 82. нарийн (narijn)
 83. бичиг (bičig)
 84. орнууд (ornuud) / орн (orn)
 85. Үүний (Üünij) / үүний (üünij)
 86. шувуу (šuvuu)
 87. биеийн (bijeijn)
 88. байгалийн (bajgalijn)
 89. зүй (züj)
 90. дарга (darga)
 91. хэмжээний (hemžeenij)
 92. Амьтан (Amʹtan) / амьтан (amʹtan)
 93. үнэ (üne)
 94. тоглогч (toglogč)
 95. янз (janz)
 96. адил (adil)
 97. өнгө (öngö)
 98. амь (amʹ)
 99. хэлбэр (helber)
 100. эхэлсэн (ehelsen) / эхэл (ehel)

500 most common[edit]

 1. зайд (zajd) / зай (zaj)
 2. Ардын (Ardyn) / ард (ard)
 3. Германы (Germany) / герма (germa)
 4. зах (zah)
 5. Умард (Umard) / умар (umar)
 6. шууд (šuud)
 7. барилгын (barilgyn) / барилг (barilg)
 8. ижил (ižil)
 9. галт (galt) / гал (gal)
 10. тоглоомын (togloomyn) / тоглоом (togloom)
 11. цомог (tsomog)
 12. Жин (Žin) / жин (žin)
 13. тохиолдолд (tohioldold) / тохиолдол (tohioldol)
 14. хугацаанд (hugatsaand) / хугацаан (hugatsaan)
 15. Сити (Siti) / сити (siti)
 16. нэгдүгээр (negdügeer)
 17. шашны (šašny) / шаш (šaš)
 18. Ромын (Romyn) / ром (rom)
 19. ганц (gants)
 20. МЭӨ (MEÖ) / мэө (meö)
 21. онол (onol)
 22. тусгай (tusgaj)
 23. агаарын (agaaryn) / агаар (agaar)
 24. тойрог (tojrog)
 25. бодит (bodit) / боди (bodi)
 26. сургуулийн (surguulijn)
 27. холбоосууд (holboosuud) / холбоос (holboos)
 28. Ази (Azi) / ази (azi)
 29. үзэл (üzel)
 30. байдлыг (bajdlyg) / байдл (bajdl)
 31. Гэхдээ (Gehdee) / гэхдээ (gehdee)
 32. Тэмдэглэлт (Temdeglelt) / тэмдэглэл (temdeglel)
 33. орж (orž)
 34. сурвалж (survalž)
 35. шалгаруулах (šalgaruulah)
 36. байгуулсан (bajguulsan) / байгуул (bajguul)
 37. Испани (Ispani) / испани (ispani)
 38. мал (mal)
 39. цахим (tsahim)
 40. энд (end) / эн (en)
 41. үндэстэн (ündesten)
 42. судалгааны (sudalgaany) / судалгаа (sudalgaa)
 43. Жишээ (Žišee) / жишээ (žišee)
 44. улмаар (ulmaar)
 45. эцэг (etseg)
 46. Биологийн (Biologijn) / биологийн (biologijn)
 47. жүжигчин (žüžigčin)
 48. хийх (hijh)
 49. дор (dor)
 50. хөнгөн (höngön)
 51. Нэмж (Nemž) / нэмж (nemž)
 52. бөх (böh)
 53. хүртсэн (hürtsen) / хүрт (hürt)
 54. харилцаа (hariltsaa)
 55. биш (biš)
 56. настай (nastaj) / нас (nas)
 57. рүү (rüü)
 58. толгой (tolgoj)
 59. компани (kompani)
 60. санал (sanal)
 61. нэгж (negž)
 62. ойн (ojn)
 63. байна (bajna)
 64. де (de)
 65. Итали (Itali) / итали (itali)
 66. АШТ (AŠT) / аш ()
 67. мянган (mjangan)
 68. түүнд (tüünd) / түүн (tüün)
 69. клуб (klub)
 70. Насанд (Nasand) / насан (nasan)
 71. процесс (protsess) / процес (protses)
 72. сүүлийн (süülijn)
 73. Улаанбаатар (Ulaanbaatar) / улаанбаатар (ulaanbaatar)
 74. мэдээллийн (medeellijn)
 75. суурин (suurin)
 76. Википедиад (Vikipediad) / википедиа (vikipedia)
 77. зүгт (zügt) / зүг (züg)
 78. код (kod) / ко (ko)
 79. аюулгүй (ajuulgüj) / аюул (ajuul)
 80. Москва (Moskva) / москва (moskva)
 81. худалдааны (hudaldaany) / худалдаа (hudaldaa)
 82. Зөвлөлтийн (Zövlöltijn) / зөвлөлтийн (zövlöltijn)
 83. нөлөө (nölöö)
 84. оруулсан (oruulsan) / оруул (oruul)
 85. сэтгэл (setgel)
 86. Африк (Afrik) / африк (afrik)
 87. дагуу (daguu)
 88. сан (san)
 89. тулалдаан (tulaldaan)
 90. түүнээс (tüünees) / түүнээ (tüünee)
 91. хамаарах (hamaarah)
 92. лам (lam)
 93. Өвлийн (Övlijn) / өвлийн (övlijn)
 94. програм (program)
 95. Австрали (Avstrali) / австрали (avstrali)
 96. компьютер (kompʹjuter)
 97. хамгаалах (hamgaalah)
 98. хүрээлэн (hüreelen)
 99. үеэс (üees) / үеэ (üee)
 100. Араб (Arab) / араб (arab)