ให้

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ให้ (RTGS: hai)

 1. (law) a contract by which a person, called donor, transfers his own property to another person, called donee, and the donee accepts the transfer; gift; donation.

Verb[edit]

ให้ (RTGS: hai)

 1. to give; to grant.
 2. to allow; to permit.
 3. an auxiliary verb expressing a requirement, order, permission, expectation, or wish; a causative verb.
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.
  • ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะหนึ่ง
   There shall be a National Anti-Corruption Commission.
  • ให้เขาไป
   Let him go.
  • ให้มีความสุขกันทุกคน
   May all of you be happy.
  • ให้ทำได้
   You may do that.