Rhymes:Hungarian/ɛt

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Pronunciation[edit]

  • [-ɛt]

Rhymes[edit]

  ‑a‑     ‑e‑    ‑i‑    ‑o‑     ‑ö‑     ‑u‑     ‑ü‑  
 -ɒt   -ɛt   -it   -ot   -øt  -ut   -yt 
‑á‑ ‑é‑ ‑í‑ ‑ó‑ ‑ő‑ ‑ú‑ ‑ű‑
-aːt -eːt -iːt -oːt -øːt -uːt -yːt
Close vowels (i/í, u/ú, ü/ű) tend to lose distinction of length,
e.g. mindig [-dig]/[-díg], búcsú [-csu]/[-csú], sűrű [-rü]/[-rű].
 In borrowings: [-ȧ-] -at non-syllabic:   əl   ər   ən 

One syllable[edit]

Two syllables[edit]

Three syllables[edit]

Four syllables[edit]

Five syllables[edit]

Six syllables[edit]

Seven syllables[edit]

Eight syllables[edit]