User:Isomorphyc/Sandbox/grc-rows-ipa/0 unambiguous

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A provisional catalogue of Greek words having all unambiguous vowels, excluding those on user pages, with grc-ipa-rows templates to be replaced mechanically; 762/3924 transclusions:

-τής
Αἰήτης
Αἰγεύς
Αἰολεύς
Αἰτωλός
Αἴδουος
Αἴολος
Αἴσωπος
Αἴτνη
Αἵμων
Αὐεντῖνον
Αὐτονόη
Αὔγη
Αὖλος
Βέλγης
Βέῤῥης
Βήϊοι
Βαΐαι
Βεελζεβούλ
Βελλεροφόντης
Βοιωτός
Βορρᾶς
Βρέννος
Βόλβη
Βόσπορος
Γάϊος
Γέλων
Γέσκων
Γέτης
Γαίης
Γεραιστός
Γλαύκων
Γοργώ
Γραικός
Γόμφοι
Γόννος
Γότθος
Γῆ
Δελφοί
Δελφός
Δηΐφοβος
Δημήτηρ
Δημοσθένης
Δημοφῶν
Δηϊόκης
Δολογκός
Δωδώνη
Δόβηρος
Δόλοψ
Δόλων
Δῖον
Εἰρήνη
Εἱλώτης
Εἵλως
Εἵλωτες
Εὐκλῆς
Εὐρώπη
Εὔβουλος
Εὔηνος
Εὔμολπος
Εὔξεινος
Εὔφημος
Εὔφρων
Ζήνων
Ζωή
Ζῆθος
Θήρων
Θεογένης
Θεονόη
Θερμώδων
Θεσπρωτός
Θεόδωρος
Θεόπομπος
Θηβῶν
Θησεύς
Θρᾷξ
Θρῄκη
Θρῇξ
Θωμᾶς
Θῆβαι
Κάϊν
Κάϊος
Κάϋστρος
Κέθηγος
Κέκροψ
Κένταυρος
Κέρβερος
Κέως
Κήρ
Καϊκός
Κεγχρεαί
Κεγχρειαί
Κελαιναί
Κελεός
Κελτός
Κηφεύς
Κλέων
Κλεαίνετος
Κλεισθένης
Κλειτοφῶν
Κλεομένης
Κλεοπᾶς
Κλεοφῶν
Κλεωναί
Κλεόμβροτος
Κλωθώ
Κνωσσός
Κνωσός
Κοινή
Κοκκήϊος
Κολοσσαί
Κολοφών
Κολοφῶν
Κολχός
Κολωναί
Κολωνός
Κοῖος
Κρέων
Κρής
Κρήτη
Κρεμώνη
Κρόνος
Κρότων
Κωπαΐς
Κόδρος
Κόνων
Κόρη
Κόρωνος
Κόϊντος
Κῆρες
Κῶς
Λάϊος
Λέβεδος
Λέντλος
Λέπρεον
Λέρνη
Λέσβος
Λέχαιον
Λέων
Λήθη
Λαΐς
Λαύρειον
Λείγηρ
Λευί
Λευὶς
Λεύκουλλος
Λοκρός
Λουκᾶς
Λούκη
Μάϊος
Μέλητος
Μέμνων
Μένδη
Μένων
Μέροψ
Μέταυρος
Μέτελλος
Μέτων
Μαίονες
Μαίων
Μαύσωλος
Μεθώνη
Μενοικεύς
Μερόπη
Μεσσήνη
Μολοσσός
Μορφεύς
Μωσῆς
Μᾶρκος
Νέπως
Νέρων
Νέσσος
Νέστος
Νεκῶς
Νεοκλῆς
Νεοπτόλεμος
Νηλεύς
Νηρεύς
Νηρηΐς
Νῶε
Ξενοκλῆς
Ξοῦθος
Οἰκλῆς
Οἰλεύς
Οἰνεύς
Οἰνόη
Οἰνώνη
Οἴνωτρος
Οἴτη
Οὐηΐοι
Οὐολοῦσκος
Πέλοψ
Πέλωρος
Πέρσης
Πέτρος
Παίων
Παυλῖνος
Πείσων
Πειρήνη
Πειραιεύς
Πελλήνη
Πελληνεύς
Πελοπόννησος
Πενθεύς
Περσεφόνη
Πεῤῥαιβός
Πηγαί
Πηνειός
Πηνελόπη
Πλειστός
Πομπήϊοι
Πομπήϊος
Ποσειδῶν
Πραινεστόν
Πραινεστῖνος
Προκλήϊος
Προκλῆς
Προκρούστης
Προκόννησος
Προμηθεύς
Πρωτεύς
Πρόκνη
Πρόξενος
Πόντος
Πόπειος
Σάϊς
Σέῤῥειον
Σήμ
Σαΐτης
Σειληνός
Σελήνη
Σελευκεύς
Σεμέλη
Σεύθης
Σθένελος
Σκείρων
Σκῦρος
Σολόεις
Σοφαίνετος
Σοφοκλῆς
Σούγουμβρος
Σούηβος
Σπέρχειος
Στέντωρ
Σόλοι
Σόλων
Σῆστος
Σῖφαι
Τένεδος
Τέρμων
Τέως
Τήλεφος
Τήμενος
Τήρης
Ταΰγετον
Ταΰγετος
Τευκρός
Τεύτων
Τεῦκρος
Τηρεύς
Τληπόλεμος
Τμῶλος
Τορώνη
Τουσκλᾶνος
Τοῦσκλον
Τροιζήν
Τρώς
Τῆνος
Φέρης
Φαίδων
Φείδων
Φεραί
Φλεγέθων
Φοίβη
Φολόη
Φωκαιεύς
Φωκεύς
Φόρκος
Χέοψ
Χαιρεφῶν
Χαιρωνεύς
Χείλων
Χείρων
Χερσόνησος
Χθών
αἰσχρός
αἰών
αἱ
αἱμοφόβος
αἱρέω
αἴθω
αἶσχος
αὐθέντης
αὐλέω
αὐλεῖν
αὐλητής
αὐτοῦ
αὔξω
βέλος
βελόνη
βουκόλος
βουνός
βουστροφηδόν
βρέμειν
βρέμω
βρεκεκεκέξ
βροντή
βρότος
βόμβος
γέλως
γένοιτο
γέρρον
γέρων
γήινος
γείνομαι
γεύομαι
γλαύξ
γνώμη
γοργός
γῦρος
δέμω
δέομαι
δέρκομαι
δεινός
δεῖ
δηλητήρ
δούξ
δροόν
εἰ
εἰκός
εἰκῇ
εἰσέρχομαι
εἴδωλον
εἴρων
εἴτε
εἶναι
εὐαί
εὐλογέω
εὐνή
εὐοῖ
εὔτηκτος
εὕω
εὖ
εὖχος
ζηλωτής
ζηλόω
ζωή
ζῆλος
ζῶον
θέρμη
θέτης
θής
θεηκόλος
θειόω
θεολόγος
θερμός
θετός
θεϊκός
θεόπνευστος
θεόσεπτος
θησαυρός
θρόμβος
θρόνε
θρόνοι
θρόνοιν
θρόνοις
θρόνον
θρόνου
θρόνους
θρόνω
θρόνων
θρόνῳ
κέδρος
κέντρον
κέρκουρος
κήδω
καινός
καινότης
καυλός
κείρειν
κεδνός
κενός
κεστός
κεῖμαι
κηρός
κλέπτης
κλέω
κλείς
κλειτός
κοινόω
κολοσσός
κολοφών
κορωνός
κορώνη
κοῖλος
κοῖος
κραιπνός
κροκόδειλος
κρόκος
κρῖ
κόγχος
κόθορνος
κόκκος
κόμης
κόπαιον
κόπρος
κόρος
κόσμοι
κώμη
κῆρ
κῆτος
κῦδος
κῶλον
λέγε
λέξεις
λαιός
λαύρη
λεγεών
ληπτός
λογεῖον
λοιμός
λοχέος
λόχοι
λῦε
μέλλω
μέτρον
μήλου
μήλων
μήνη
μήποτε
μήτε
μαυρός
με
μελέτη
μηδέ
μητρός
μνημονεύω
μοι
μοιχός
μου
μωρός
μόνον
μόνως
μόρον
μόρος
μᾶκος
μᾶλλον
μῆλον
μῶμος
νέμος
νέος
νεκρός
νεφέλη
νεῖκος
νοεῖν
νομοθέτης
νομός
νουθετέω
νοῦς
νόθος
νόσος
νότος
νῆσος
ξενοκτόνος
ξεῖ
ξηρός
ξῖ
οἰήϊον
οἰδέω
οἰκοδομέω
οἰκούμενος
οἱ
οἴμοι
οἶνος
οἶστρος
οὐαί
οὐδέ
οὐδέν
οὔ
οὔτε
πέδον
πέλομαι
πέλω
πέμπω
πέος
παίειν
παιδνός
πειθός
πεντηκοστή
πευκεδνής
πεῖ
πεῖσαι
πνεύμων
ποιμήν
πορεύομαι
πορεύω
πρέπω
προκοπή
προσέρχομαι
προσβολή
προσεύχομαι
προφητεύω
προῦμνον
πρωτόκολλον
πρόξενοι
πτέρνη
πτερόν
πτωχή
πτωχῶς
πτόλεμος
πωλεῖν
πωρός
πόλεις
πόλεμος
πόρκος
πόρνος
πόρος
πᾶν
πῖλος
σήμερον
σήπειν
σεισμός
σκέπη
σκέπτεσθαι
σκέπτομαι
σκήπτω
σκηνή
σκληρότης
σκᾶπος
σκῆπτρον
σμερδνός
σοφή
σοφοί
σοῦ
σπόρος
στέγη
στέλεχος
σταυρόω
στοργή
στόχος
σωρείτης
σωρεύω
σωρός
σῖτος
σῦκον
τέκνον
τέκτων
τέλειος
τήν
τελειόω
τελώνης
τετέλεσται
τούς
τοῖν
τρέω
τροπή
τροφή
τροχοειδής
τροχός
τρόπος
τρώγλη
τόκος
τόξον
τώ
τῆλε
τῇ
τῶν
φέβομαι
φαινόμενον
φαινόμενος
φηγός
φθείρω
φθόνος
φλέω
φλόος
φοβέομαι
φονοκτόνος
φοξῖνος
φρονέω
φωνέω
φωσφόρος
φῦλον
χέζω
χαίτη
χειμών
χειρονόμος
χθές
χορεύω
χορηγός
χορός
χόρτος
χόω
ψεδνός
ψευδολόγος
ψωλή
ψῆν
ψῖχες
ϕεῖ
ἀϊδνός
Ἁΐδης
ἐγρήγοροι
ἐκλέγω
ἐκλεκτός
ἐκπορεύομαι
ἐκπορεύω
ἐκροή
ἐκτέμνω
ἐκτείνω
ἐκτομή
ἐκχέω
ἐλελεῦ
ἐμμένειν
ἐμμενετός
ἐμμεῖναι
ἐνεργός
ἐντολή
ἐξέρχομαι
ἐπαινέειν
ἐπαινετός
ἐποχή
ἐπόψει
ἐρέπτομαι
ἐρμηνεύς
ἐρῆμος
ἐφήμερος
ἐχέτλη
ἐχῖνος
ἑορτή
ἑρμηνεύω
ἑρπετόν
ἑός
ἔδμεναι
ἔθνος
ἔλαιον
ἔλεος
ἔλπος
ἔμβολον
ἔμετος
ἔμπειρος
ἔμπροσθεν
ἔνδημος
ἔνθεος
ἔντερον
ἔορ
ἔρρωσο
ἔρως
ἕξεις
ἕρπης
ἕσπερος
Ἐλευθεραί
Ἐμπεδοκλῆς
Ἐνετός
Ἐπειός
Ἐρεχθεύς
Ἐτέοκλος
Ἐτεοκλέης
Ἐτεοκλῆς
Ἐφραίμ
Ἑλένη
Ἑλλήσποντος
Ἑρμῆς
Ἔρεβος
Ἔρως
Ἔφεσος
Ἕβρος
Ἕλενος
Ἕλλη
Ἕλληνες
Ἕρμος
Ἕσπερος
ἠθολογέω
ἠθολόγος
ἠχέω
ἠχή
ἡγεμών
ἡμᾶς
ἤδη
ἤθη
ἤλεκτρον
ἤπειρος
ἥβη
ἥρωες
ἦτορ
Ἠδωνός
Ἠχώ
Ἠϊών
Ἠώς
Ἡλεί
Ἡρόδοτος
Ἤπειρος
Ἥβη
Ἥφαιστος
ὀβελός
ὀβολός
ὀδμή
ὀκτώπους
ὀλεθροφόρος
ὀνείρων
ὀπτός
ὀρθός
ὀσμητός
ὀστέον
ὀστοῦν
ὀφέλλω
ὁμός
ὁπλή
ὁρμή
ὄγκος
ὄζον
ὄζων
ὄνειρον
ὄνειρος
ὄντος
ὄρνεον
ὄροβος
ὄρρος
ὄστρεον
ὄϊς
ὅλος
ὅρος
Ὀρέστης
Ὀρνεαί
Ὀρφεύς
Ὀρόντης
Ὀϊλεύς
Ὄθων
Ὄλορος
Ὄλπαι
Ὄνειον
Ὅμηρος
ὠλένη
ὠμός
ὠνέομαι
ὡροσκοπεῖον
ὡσεί
ὥστε
Ὠλήν
Ὠρεός
Ὠρωπός
Ὠσηέ
Ὡσηέ
Ὤλενος
Ὧρος
ᾨδεῖον
ῥέμβομαι
ῥέπων
ῥαίνω
ῥόμος
Ῥηγῖνος
Ῥοίτειον
Ῥοδόπη
Ῥουβήν
Ῥωμαϊκός
Ῥόδη
Ῥόδος
Ῥώμη
Ῥῆξ