User:Tweenk

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Wiktionary:Babel
pl Ten użytkownik używa polskiego jako języka ojczystego.
en-4 This user speaks English at a near-native level.
ru-1 Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.
Search user languages or scripts

I mostly add Polish definitions, with a special interest in colloquialisms, slang, idioms, and technical vocabulary.

I have a bot account: User:TweenkBot

Module TODO[edit]

 • Module:pl-adj
  • Return table keyed by case abbreviations instead of by arbitrary numbers from the autoinflector
 • Module:pl-noun
  • copying overrides according to pattern, e.g. specifying genp for a masculine personal noun should also override accp, unless there's an override for that as well; specifying nomp for a feminine or neuter noun should also override accp and vocp; etc DONE
  • Avoid creating redlinks in the declension table header
  • Allow to suppress link generation for some parts in phrases in the declension table
 • Module:pl-verb
  • Should be decline participles?
  • Verbal noun: put in neuter column only? Decline?
  • Autogeneration of verbal noun and participles

Polish words to add (reminder to myself)[edit]

ambaras · biolchem · blachara · buszować · chałtura · chałturzyć · chałupniczy · charchać · chuligan · chytry · cieć · cymbał · czaić się · fatum · fikać · figiel · figlować · fleja · frymarczyć · harmider · jazgot · jątrzyć · kupczyć · lebiega · maruda · matfiz · matma · miziać · myślenie nie boli · nabyć · oblać · odstawić się jak mrówka na święto lasu · odstawić się jak szczur na otwarcie kanału · odstawić się jak stróż w Boże Ciało · pastwić się · piąta woda po kisielu · pierdu pierdu · pokątny · poklask · popierdółka · popłuczyna · posuwać · posuwać się · przerzut · prztyczek w nos · przypał · przyrost · rożen · ryzyk fizyk · spamować · spoina · spoiwo · szargać · szczuć · szemrać · szubrawiec · uwalić · walić · walka wręcz · ważniak · wlec · wlec się · wręcz · wsobny · wylewny · zajawka · zalać · zalać się · zapaść · zastaw się, a postaw się · zawalić · zawalić się · złącze · zreflektować się · zrządzenie losu · zrzędzić

False friends[edit]

English-Polish false friends[edit]

Moved to Appendix:Polish false cognates and false friends with English

Russian-Polish false friends[edit]

Many of these are taken from this page on the Polish Wiktionary: [1]

Russian translation Polish word Russian word Polish translation
англи́йский (anglíjskij) angielski (English) а́нгельский (ángelʹskij, angelic) anielski
безопа́сный (bezopásnyj) bezpieczny (safe, secure) беспе́чный (bespéčnyj, carefree) beztroski
? bidon (sports water bottle) бидо́н (bidón, large can) bańka
блестя́щий (blestjáščij), у́мный (úmnyj) bystry (bright, smart) бы́стрый (býstryj, fast, quick) szybki
ке́сарево (késarevo) cesarka (C-section) цеса́рка (cesárka, guinea fowl) perliczka
прохла́дный (proxládnyj) chłodny (cool (somewhat cold)) холо́дный (xolódnyj, cold) zimny
кавале́р (kavalér) chłopak (boyfriend) хло́пок (xlópok, cotton) bawełna
чи́бис (číbis) czajka (lapwing) чайка (čajka, seagull) mewa
вре́мя (vrémja) czas (time) час (čas, hour) godzina
времена́ (vremená) czasy (times (epoch, age)) часы́ (časý, clock) zegar
че́реп (čérep) czaszka (skull) ча́шка (čáška, teacup) filiżanka
бе́здна (bézdna) czeluść (void, depths) че́люсть (čéljustʹ, jaw) szczęka
де́ло (délo) czyn (act, deed) чин (čin, rank) ranga, stopień
произво́льный (proizvólʹnyj) dowolny (any, arbitrary) дово́льный (dovólʹnyj, content, satisfied) zadowolony
го́рдость (górdostʹ) duma (pride) ду́ма (dúma, thought; parliament) myśl; parlament
вокза́л (vokzál) dworzec (railway or bus station) дворе́ц (dvoréc, palace) pałac
ты́ква (týkva) dynia (pumpkin) ды́ня (dýnja, melon) melon
ковёр (kovjór) dywan (carpet) дива́н (diván, sofa) kanapa, sofa
де́душка (déduška) dziadek (grandpa) дя́дя (djádja, uncle) wujek
ара́хис (aráxis) fistaszek (peanut) фиста́шка (fistáška, pistachio nut) pistacja
презира́ть (prezirátʹ) gardzić (to hold in contempt) горди́ться (gordítʹsja, to be proud) być dumnym
скала́ (skalá) głaz (boulder) глаз (glaz, eye) oko
двор (dvor); семе́йство (seméjstvo) gospodarstwo (farm; household) госуда́рство (gosudárstvo, country, state) państwo
моги́ла (mogíla) grób (grave) гроб (grob, coffin) trumna
строи́тельный му́сор (stroítelʹnyj músor) gruz (rubble) груз (gruz, weight; cargo) ciężar; ładunek
за́втра (závtra) jutro (tomorrow) у́тро (útro, morning) rano, poranek
икра́ (ikrá) kawior (caviar) ковёр (kovjór, carpet) dywan
зама́зка (zamázka) kit (window putty) кит (kit, whale) wieloryb
кар, кар (kar, kar) kra, kra (caw, sound of crow or raven) кря-кря (krja-krja, quack, sound of duck) kwa, kwa
стул (stul) krzesło (chair) кре́сло (kréslo, armchair) fotel
испражне́ния (ispražnénija) odchody (excrement) отхо́ды (otxódy, waste, refuse) śmieci, odpady
злопа́мятный (zlopámjatnyj) pamiętliwy (likely to hold a grudge) па́мятливый (pámjatlivyj, having good memory) mający dobrą pamięć
дневни́к (dnevník) pamiętnik (diary) па́мятник (pámjatnik, monument) pomnik
во вре́мя (vo vrémja) podczas (while, during) подча́с (podčás, at times, sometimes) czasami, niekiedy
? pogrążyć (to harm someone's reputation) погрузи́ть (pogruzítʹ, to submerge, to immerse) zanurzyć
? przezierać (to shine through) презира́ть (prezirátʹ, to despise) gardzić
стуча́ть (stučátʹ) pukać (to knock, to tap) пу́кать (púkatʹ, to fart) pierdzieć
ба́нка (bánka) puszka (can (e.g. soda can)) пу́шка (púška, cannon, gun) działo, armata
раздева́ться (razdevátʹsja) rozbierać się (to undress oneself) разбира́ться (razbirátʹsja, to deal with; to comprehend) zająć się; połapać się
приговори́ть (prigovorítʹ) skazać (to sentence, to condemn) сказа́ть (skazátʹ, to say) powiedzieć
око́нчиться (okónčitʹsja) skończyć się сконча́ться (skončátʹsja, to pass away, to die) odejść, umrzeć
ста́нция (stáncija) stacja (station) статья́ (statʹjá, article; item, entry) artykuł; wpis
? stancja (dwelling leased to a student) ста́нция (stáncija, station) stacja
настра́ивать (nastráivatʹ); украша́ть (ukrašátʹ) stroić (to tune; to decorate) строи́ть (stroítʹ, to make, to build, to construct) depends on context
кати́ть (katítʹ) toczyć (to roll, to move an object by rolling) точи́ть (točítʹ, to sharpen) ostrzyć
обая́ние (obajánije); сглаз (sglaz) urok (charm; spell, curse) уро́к (urók, lesson) lekcja
быть внима́тельным (bytʹ vnimátelʹnym); счита́ть (sčitátʹ) uważać (to pay attention; to hold an opinion) уважа́ть (uvažátʹ, to respect) szanować
пове́рить (povéritʹ) uwierzyć (to believe, to start believing) уве́рить (uvéritʹ, to assure; to convince) zapewnić; przekonać
в го́роде (v górode) w mieście (in a city) вме́сте (vméste, together) razem
арома́т (aromát) woń (scent, odor) вонь (vonʹ, stench) smród
зло́бный (zlóbnyj) wredny (mean, spiteful) вре́дный (vrédnyj, harmful) szkodliwy
запреща́ть (zapreščátʹ) zakazywać (to forbid) зака́зывать (zakázyvatʹ, to place an order) zamawiać
забы́ть (zabýtʹ) zapomnieć (to forget) запо́мнить (zapómnitʹ, to memorize) zapamiętać
о́рден (órden) zakon (monastic order) зако́н (zakón, law) prawo
предложе́ние (predložénije); мне́ние (mnénije) zdanie (sentence; opinion) зда́ние (zdánije, building) budynek
вор (vor) złodziej (thief) злоде́й (zlodéj, evildoer) złoczyńca
лягу́шка (ljagúška) żaba (frog) жа́ба (žába, toad) ropucha
тра́ур (tráur) żałoba (mourning) жа́лоба (žáloba, complaint) skarga
сожале́ть (sožalétʹ) żałować (to regret) жа́ловать (žálovatʹ, to respect, to favour) szanować
иуде́й (iudéj) żyd (Jew, adherent of Judaism) жид (žid, kike (ethnic slur)) żydek, parch