User:Atitarev/Wu Chinese

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Wu Chinese transliterations to be checked[edit]

 1. (jìng) (3zin? - LX) -
 2. (zhāi) (1tsa? - LX) -
 3. () (3zr? - LX) - yes
 4. 威脅威胁 (wēixié) (1ue xiq - CW, LX) - yes
 5. (yuán) (3hhyoe & 3hhyn, but which sense is for which one? - LX) - 3hhyoe (~ yuan2) is the usual pronunciation; never heard of 3hhyn but it should correspond to yun2
 6. 謾罵谩骂 (mànmà) (3me mo? - LX) - yes
 7. (huáng) (1uaan? - LX) - 3hhuaan
 8. (kuàng) (2huaan? -LX) - yes
 9. 單薄单薄 (dānbó) (1te boq - LX) - yes
 10. (báo) (5boq? - LX) - 5boq, 3bu
 11. 神韻神韵 (shényùn) (3zen yn - LX) - 3zen hhyn
 12. (yùn) (2yn? - LX) - 3hhyn
 13. (kūn) (1khuen? Check out my list of contribution for names of a few I Ching haxagrams - LX) - 1khun
 14. (kùn) (2khuen? - how come the appendix for Wu transliteration doesn't mention "uen" therein? - LX) - 2khun (-un ≡ -uen)
 15. 命令 (mìnglìng) (3min lin from CW - LX) - yes, done, AT
 16. (yáng) (3hhian from CW - LX) - yes, done, AT
 17. (xuě) (4siq? - LX) - 4xiq, done, AT
 18. 夜車夜车 (yèchē) (?hhia tsho - LX) - 3hhia tsho (done, AT)
 19. 性交 (xìngjiāo) (3xin kau OR 3xin jiau) (Is it 文 or 白?) - the latter
 20. 女兒女儿 (nǚ'ér) (3ny hher) - yes
 21. 兒童儿童 (értóng) (3hher don) /ɦəɻ²² d̻ʊ̆ŋ⁴⁴/ in Chinese wiki - yes
 22. 劇場剧场 (jùchǎng) (5jiq zan) - 5jjiq zan
 23. 花茶 (huāchá) (?ho zo - LX) - 1ho zo
 24. 冰茶 (bīngchá) (?pin zo - LX) - 1pin zo
 25. 冰箱 (bīngxiāng) (1pin xian - CW, LX) - yes
 26. 永遠永远 (yǒngyuǎn) (2'iung hhyoe doesn't seem to be working - LoXi) - 2ion hhyoe
  I find it strange too. @Wyang could you help us here, pls? There are a few for you to fill, if you can :)
 27. 海洋 (hǎiyáng) (2he 'ian - Chinese Wiktionary) - pretty sure it's (2he hhian) (AT) - yes, 2he hhian
 28. 轉來转来 (zhuǎnlái) (2tsoe le) - 2tsoe le
 29. () (3mo,3ma) 上海话大词典 shows 马上 as ma55/mo55 zaan21, ma22/mo22 zaan44- yes, hence 1ma zaan,1mo zaan,3ma zaan,3mo zaan
 30. 圖書館图书馆 (túshūguǎn) (3du sr kue) - 3du sr kuoe
 31. 中華民國中華民国 (Zhōnghuá Mínguó) (1tson ho+3min koq) - yes, or 1tson ho min koq
 32. 越南 (Yuènán) (5hhuiq ne, 5hhuiq na) - 5hhyq noe
 33. (chuān) (?tshoe) (to be merged; from Wikipedia - LoXi) - 1tshoe
  @Lo Ximiendo Have you tried merging single-character terms yourself? It's a bit of work but here's an example (shān). I'll merge more words too but I'm using a frequency list.--Anatoli (обсудить/вклад) 00:45, 4 June 2014 (UTC)
 34. 冰山 (bīngshān) (1pin se) (CW - LX) - yes
 35. () (2ng, 2'ng don't work) - 3hhngg,2u
 36. 地鐵地铁 (dìtiě) (3di thiq) - yes
 37. 學堂学堂 (xuétáng) (5hhiaq daan, 5hhoq daan) (学校, 学习, 学堂 in Shanghainese - 5hhoq daan
 38. 人口 (rénkǒu) (3zen kheu - LX) - yes
 39. (xīn) (1xin) (this entry should be merged, I think - LoXi) - yes
  A.T. Yes and yes, IMO.
 40. (huā) ? (I'm not sure if the topolects need to be merged - LoXi) - yes, 1ho
  A.T.Everything should be merged, it's "1ho" as in 花粉
 41. 要求 (yāoqiú) (1'iau jjieu) (Chinese Wiktionary, again - LX) - 1iau jjieu
 42. (yāo) (3iau) - 2iau,1iau
 43. (ér) (3r) - 3er
 44. (le) (sense 1 - 5leq; sense 2 - 3liau) - yes
 45. (jiù) (2xxieu) - 3xxieu,3jjieu
 46. 戰爭战争 (zhànzhēng) (2tsoe tsen) (also from the Chinese Wiktionary - LX) - yes
 47. 腳踏車脚踏车 (jiǎotàchē) (my other Shanghainese book gives something like qi daq tsho (?) with no tones, which doesn't match minidict's "腳", it seems 脚踏车 is also used in Shanghai - yes, it is used: 2jiaq daq tsho
 48. 電腦电脑 (diànnǎo) (3di nau) (from the Chinese Wiktionary as a guess - LX) - yes
 49. () ? (native?) - 3hha,3hhia
 50. (zhè) (2tse, 4tseq) (native 5geq) - 2tse,4tseq
 51. () (2qi) - 2qi,2qy
 52. 小姐 (xiǎojiě) (2xiau tsia OR 2xiau tsi?) - 2xiau jia
 53. 歐洲欧洲 (Ōuzhōu) (3eu tseu) - 1eu tseu
 54. 澳洲 (Àozhōu) (3au tseu) - 2au tseu
 55. 澳大利亞澳大利亚 (Àodàlìyà) (3au da li hhia) - 2au da li ia
 56. 台灣臺灣台湾 (1the uae?) - 3de ue
 57. 普通話普通话 (pǔtōnghuà) (2phu thon hho) (pretty sure about tones, found in a dictionary) - usually 普通言話 2phu thon+3hhe hho
 58. () (4peq) - yes
 59. 明白 (míngbai) (3min baq) - yes
 60. 認得认得 (rènde) (3nyin teq) - yes
 61. 滬語沪语 (hùyǔ) (2hhu nyy) - 3hhu nyy
 62. I hope 日光 (yes), 光線 (yes), 天亮 (1thi lian,thi44 lian23), 日食 (5zeq zeq), (yes), (yes), (yes), (5hhyq,5hhioq), (yes) are right
 63. 可以 (kěyǐ) (2khu i) - yes
 64. 自己 (zìjǐ) (3zr ji) - yes
 65. 再見再见 (zàijiàn) (1tse ji) - (fixed, modelled on 再会) - Is it used in Shanghainese?
  It's a standard Chinese, can we have the Wu reading still? Cantonese dictionary store most words, which are standard Chinese.
 66. 帶有带有 (dàiyǒu) (3ta hheu) - 2ta hhieu
 67. 張口张口 (zhāngkǒu) (1tsan kheu) - 1tsan kheu,tsan44 kheu34
 68. 口音 (kǒuyīn) (2kheu in) - yes
 69. () (3ku) - 5geq,5hheq,4eq,2ku (the classifier and possessive particle is 5eq ~ 5hheq ~ 4eq; 2ku is literary)
 70. (chī) (4qiq) - yes
 71. (fàn) (3ve) - yes
 72. 好食 (2ha zeq) (only not sure about "zeq") - not used, native:好吃 2hau qiq
 73. (yǒu) (2hieu) - 3hhieu
 74. 美國美国 (Měiguó) (2me goq) - 2'me koq
 75. (zài) (2ze) - 3ze
 76. (quǎn) (2qioe - doesn't work, not sure) - 2qyoe
 77. 首爾首尔 (Shǒu'ěr) (2seu r?) - 2seu er
 78. 漢城汉城 (Hànchéng) (2hoe zen) - yes
 79. 莫斯科 (Mòsīkē) (4moq sr khu) - 5moq sr khu
 80. 朝鮮朝鲜 (Cháoxiǎn) (1tsau xi) - 3zau xi
 81. 韓國韩国 (Hánguó) (3hhoe goq) - 3hhoe koq
 82. 太陽太阳 (tàiyáng) (2tha hhian) - yes, also:日頭 5nyiq deu, thanks, I was going to add 日頭 - tones for both I got from 上海话大词典, no wonder I got them right this time.
 83. 音樂音乐 (yīnyuè) (1in hhiaq) - yes

Done

 1. () (4iq) - yes
 2. (jiāng) (1kaan) - yes
 3. (shuǐ) (2sr) - yes
 4. () (4aq) - yes
 5. (rén) (1. 3nyin, 2. 3zen) - yes
 6. (chē) (1. 3tsho, 2. 3jy) - 1tsho,1jy
 7. (ròu) (4nyoq) (merger not done, needs attention) - 5nyoq
 8. (zòng) (3tson) - 2tson
 9. 請問请问 (qǐngwèn) (2tshin men) - 2qin men,qin44 men23
 10. 媽媽妈妈 (māma) (3'ma 'ma) - 1'ma 'ma
 11. 爸爸 (bàba) (1pa pa) - 1pa pa
 12. 安排 (ānpái) (3oe ba) - 1oe ba
 13. 安靜安静 (ānjìng) (3oe zin) - 1oe xxin
 14. 課文课文 (kèwén) (3khu ven) - 2khu ven
 15. 麵包面包 (miànbāo) (3mi pau) - yes
 16. 漫畫漫画 (mànhuà) (3me go) - 3me hho
 17. (shì) (2zr) - 3zr
 18. 變化变化 (biànhuà) (3pi ho) - 2pi ho
 19. 他鄉他乡 (tāxiāng) (1tha xian) - yes, that was my addition :)
 20. 比賽比赛 (bǐsài) (2pi se) - yes
 21. 蝴蝶 (húdié) (3hhu diq) - yes
 22. 搿能 (5geq nen) - yes
 23. 埃面 (1e mi) - yes
 24. 埃個埃个 (1e geq) - 1e geq,1e eq
 25. 再會再会 (zàihuì) (1tse hhue)? (t͡s is not voiced but Qian transliterates "ze5 whe1") - yes, 'z' in Qian is /ts/ (WT:WUU)
 26. 先生 (xiānshēng) (1xi san) - yes
 27. 經濟经济 (jīngjì) (3jin tsi) - 1jin ji
 28. 豆腐 (dòufu) (3deu vu) - 3deu vu,3deu hhu
 29. 民族 (mínzú) (3min zoq) - yes
 30. 春天 (chūntiān) (1tshen ti) - 1tshen thi
 31. 星期 (xīngqī) (1xin qi) - yes
 32. 禮拜礼拜 (lǐbài) (3li pa) - yes
 33. 飯店饭店 (fàndiàn) (3vae ti) - 3ve ti
 34. 銀行银行 (yínháng) (3hhin hhan) - 3nyin hhaan
 35. 愛人爱人 (àirén) (3 e zen/nyin) - 2e nyin
 36. 表演 (biǎoyǎn) (2piau i) - yes
 37. 藝術艺术 (yìshù) (3nyi zeq) - yes
 38. 查核 (cháhé) (3zo hheq) - yes
 39. 警察 (jǐngchá) (2jin tshaq) - yes
 40. 書法书法 (shūfǎ) (3sr faq) - 1sr faq
 41. 英語英语 (yīngyǔ) (3in nyy) - 1in nyy
 42. 英國英国 (Yīngguó) (3in koq) - 1in koq
 43. 因為因为 (yīnwèi) (3in hhue) - 1in hhue
 44. 問題问题 (wèntí) (3ven di) - yes
 45. 所以 (suǒyǐ) (2su i) - yes
 46. 公司 (gōngsī) (1kon sr) - yes
 47. 表示 (biǎoshì) (2piau zr) - yes
 48. 如果 (rúguǒ) (3zr ku) - 3zr ku,3lu ku
 49. 社會社会 (shèhuì) (2zo kue) - 3zo hhue
 50. 因此 (yīncǐ) (3in tshr) - 1in tshr
 51. 但是 (dànshì) (3dae zr) - 3de zr
 52. 已經已经 (yǐjīng) (2i jin) - 2i jin
 53. 加油 (jiāyóu) (1ka yeu) - ka44 hhieu23
 54. 百科全書百科全书 (bǎikēquánshū) (4paq khu xxie sr) - 4paq khu xxi sr
 55. 部分 (bùfèn) (2bu fen) - 3bu fen
 56. 國語国语 (guóyǔ) (4koq nyu) - 4koq nyy
 57. 陽平阳平 (yángpíng) (3hhian bin) - yes
 58. 吳語吴语 (wúyǔ) (3ngg nyu) - 3hhu nyy
 59. 𠲎 (fa) (va) - 0va
 60. 搿搶搿抢 (4geq tshian) - 5geq qian
 61. 身體身体 (shēntǐ) (1sen thi) - yes
 62. 天文學天文学 (tiānwénxué) (1thi ven hhoq) - 1thi ven hhiaq
 63. 廣東話广东话 (Guǎngdōnghuà) (3kuaon ton hho) - usually 廣東言話 2kuaan ton+3hhe hho
 64. 閩南語闽南语 (mǐnnányǔ) (2min na nyu) - 3min noe nyy
 65. 意見意见 (yìjiàn) (1i ji) - 2i ji (departing tone 去 not level tone)
 66. 和平 (hépíng) (3hhu bin) - yes
 67. 時間时间 (shíjiān) (3zr qi) - 3zr ji (MiniDict 'ci' = WT 'ji'); native: 辰光
 68. 危險危险 (wēixiǎn) (3we zi) - 3hhue xi,3ngue xi (1) null initial followed by 'w'; 2) MiniDict 'shie' = WT 'xi')
 69. 植物 (zhíwù) (4zeq veq, 4zeq meq) - 5zeq veq (1) voiced initial, tone 5; 2) literary reading)
 70. 告訴告诉 (gàosu) (3kau su) - 2kau su
 71. 勿要緊個勿要紧个 (4veq yau jin gaq) - 5veq iau jin geq
 72. 嘸沒關係呒没关系 (3m maq kue xi) - 3hhmm meq+1kue xi
 73. 勿好意思 (4veq hau i sr) - 5veq hau i sr
 74. 唷喔 (yō'ō) (1oq yoq, 3oq yoq) - 2oq io,2oq hhioq
 75. 精神 (jīngshén) (1tsin zen) - 1jin zen
 76. 教育 (jiàoyù) (3jiau yoq) - 2jiau hhioq
 77. 活動活动 (huódòng) (4weq don) - 5hhueq don
 78. 消息 (xiāoxī) (3siau siq) - 2xiau xiq
 79. 老鼠 (lǎoshǔ) (2lau tshr) - 3lau tshr
 80. 汽車汽车 (qìchē) (3qi tsho) - 2qi tsho
 81. 自信 (zìxìn) (3zr xin) - yes
 82. 過去过去 (guòqù) (3ku qiu) - 2ku qi,2ku qy

Links[edit]

Misc.- words, phrases[edit]