User:Atitarev/Wu Chinese

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Wu Chinese transliterations to be checked[edit]

 1. 西國西国 (Xīguó) (1xi koq - LX) -
 2. 北國北国 (běiguó) (4poq koq - LX) -
 3. 盲文 (mángwén) (3maan ven - LX) -
 4. 真言 (zhēnyán) (1tsen hhi - LX) -
 5. 三才 (sāncái) (1se ze - LX) -
 6. 炎炎 (yányán) (3hhi hhi - LX) -
 7. 一日 (yīrì) (4iq zeq - LX) -
 8. 救人 (jiùrén) (2jieu nyin/zen - LX) -
 9. 眾生众生 (zhòngshēng) (2tson sen - LX) -
 10. 三界 (sānjiè) (1se cia - LX) -
 11. 九天 (Jiǔtiān) (2jieu thi - LX) -
 12. 賊船贼船 (zéichuán) (5zeq zoe - LX) -
 13. 拱門拱门 (gǒngmén) (2kon men - LX) -
 14. 做客 (zuòkè) (2tsu khaq - LX) -
 15. 做東做东 (zuòdōng) (2tsu ton - LX) -
 16. 淨土净土 (jìngtǔ) (3xxin thu - LX) -
 17. 極樂极乐 (jílè) (5jjiq loq - LX) -
 18. 彼岸 (bǐ'àn) (2pe ngoe - LX) -
 19. 塵世尘世 (chénshì) (3zen sr - LX) -
 20. 門戶门户 (ménhù) (3men hhu - LX) -
 21. 難忘难忘 (nánwàng) (3ne vaan - LX) -
 22. 書體书体 (shūtǐ) (1sr thi - LX) -
 23. 輾轉辗转 (zhǎnzhuǎn) (3nyi tsoe - LX) -
 24. 高臺教高台教 (Gāotáijiào) (1kau de jiau - LX) -
 25. 正義正义 (zhèngyì) (2tsen nyi - LX) -
 26. 傷者伤者 (shāngzhě) (1saan tse - LX) -
 27. 忻州 (Xīnzhōu) (1xin tseu - LX) -
 28. 割草 (gēcǎo) (4keq tshau - LX) -
 29. 法門法门 (fǎmén) (4faq men - LX) -
 30. 筆法笔法 (bǐfǎ) (4piq faq - LX) -
  1. 蠟筆畫蜡笔画 (làbǐhuà) (5laq piq hho - LX) -
 31. 封蠟封蜡 (fēnglà) (1fon laq - LX) -
 32. 物化 (wùhuà) (5veq ho - LX) -
 33. 舞會舞会 (wǔhuì) (3vu hhue - LX) -
 34. 天王星 (Tiānwángxīng) (1thi hhuaan xin - LX) -
 35. 海王星 (Hǎiwángxīng) (2he hhuaan xin - LX) -
 36. 冥王星 (Míngwángxīng) (3min hhuaan xin - LX) -
 37. 閻王星阎王星 (Yánwángxīng) (3nyi hhuaan xin - LX) -
 38. 穀神星谷神星 (Gǔshénxīng) (4koq zen xin - LX) -
 39. 妊神星 (Rènshénxīng) (3zen zen xin - LX) -
 40. 鳥神星鸟神星 (Niǎoshénxīng) (2'nyau zen xin - LX) -
 41. 鬩神星阋神星 (Xìshénxīng) (4xiq zen xin - LX) -
 42. 申文 (shēnwén) (1sen ven - LX) -
 43. 翩躚翩跹 (piānxiān) (1phi tshi - LX) -
 44. 翩翩 (piānpiān) (1phi phi - LX) -
 45. 躚躚跹跹 (xiānxiān) (1tshi tshi - LX) -
 46. 虐政 (nüèzhèng) (5nyaq tsen - LX) -
 47. 憂心忧心 (yōuxīn) (1ieu xin - LX) -
 48. 南宮南宫 (Nángōng) (3noe kon - LX) -
 49. 宮中宫中 (gōngzhōng) (1kon tson - LX) -
 50. 聚眾聚众 (jùzhòng) (3xxy tson - LX) -
 51. 割讓割让 (gēràng) (4keq nyan - LX) -
 52. 堅江坚江 (Jiānjiāng) (1ji kaan - LX) -
 53. 養晦养晦 (yǎnghuì) (3hhian hue - LX) -
 54. 晦氣晦气 (huìqì) (2hue qi - LX) -
 55. 晶晶 (jīngjīng) (1jin jin - LX) -
 56. 水晶 (shuǐjīng) (2sr jin - LX) -
  1. 水晶球 (shuǐjīngqiú) (2sr jin jjieu - LX) -
 57. 刷新 (shuāxīn) (4seq xin - LX) -
 58. 斑斑 (bānbān) (1pe pe - LX) -
 59. 森森 (sēnsēn) (1sen sen - LX) -
 60. 習慣习惯 (xíguàn) (5xxiq kue - LX) -
 61. 對應对应 (duìyìng) (2te in - LX) -
 62. 艙房舱房 (cāngfáng) (1tshaan vaan - LX) -
 63. 統統统统 (tǒngtǒng) (2thon thon - LX) -
 64. 瓶蓋瓶盖 (pínggài) (3bin ke - LX) -
 65. 裳裳 (3zaan zaan - LX) -
 66. 漏水 (lòushuǐ) (3leu sr - LX) -
 67. 茴香 (huíxiāng) (3hhue xian - LX) - yes
  1. 茴香酒 (3hhue xian jieu - LX) -
 68. 苦艾 (kǔ'ài) (2khu nge - LX) -
  1. 苦艾酒 (kǔ'àijiǔ) (2khu nge jieu - LX) -

Checked transliterations[edit]

 1. 蠟筆蜡笔 (làbǐ) (5laq piq - LX) - yes
 2. 上帝 (Shàngdì) (3zaan ti - LX) - yes
 3. 設計设计 (shèjì) (4seq ji - LX) - yes
 4. 未可 (wèikě) (3vi hhu - LX) - 3vi khu
 5. 何如 (hérú) (3hhu zr; found in Classical Chinese - LX) - yes
 6. 風月风月 (fēngyuè) (1fon hhyq/hhioq - LX) - yes
 7. 嗚呼呜呼 (wūhū) (1u hu; could be seen in Classical Chinese - LX) - yes
 8. 聊聊 (liáoliao) (3liau liau - LX) - yes
 9. 清茶 (qīngchá) (1qin zo - LX) - yes
 10. (guó) (4koq - LX) - yes
  1. 巾幗巾帼 (jīnguó) (1jin koq - LX) - yes
 11. (téng) (3den - LX) - yes
 12. (jiào) (2jiau/2kau? - LX) - yes
 13. (jiàn) (2ji/e? - LX) - yes
 14. (fěng) (2fon - LX) - yes
 15. (yàn) (3nyi? - LX) - yes
 16. () (1khu, 2khue - LX) - yes
 17. (yán) (3nge, 3hhi - LX) - yes
  1. 岩漿岩浆 (yánjiāng) (3hhi tsian - LX) - 3hhi jian
 18. (xiá) (5hhaq - LX) - yes
 19. (liǔ) (3lieu - LX) - yes
 20. (zhǐ) (2tsr - LX) - yes
  1. 劍指剑指 (jiànzhǐ) (2ji tsr - LX) - yes
 21. (jìng) (3zin? - LX) - 3xxin
 22. (zhāi) (1tsa? - LX) - yes
 23. () (3zr? - LX) - yes
 24. 威脅威胁 (wēixié) (1ue xiq - CW, LX) - yes
 25. (yuán) (3hhyoe & 3hhyn, but which sense is for which one? - LX) - 3hhyoe (~ yuan2) is the usual pronunciation; never heard of 3hhyn but it should correspond to yun2
 26. 謾罵谩骂 (mànmà) (3me mo? - LX) - yes
 27. (huáng) (1uaan? - LX) - 3hhuaan
 28. (kuàng) (2huaan? -LX) - yes
 29. 單薄单薄 (dānbó) (1te boq - LX) - yes
 30. (báo) (5boq? - LX) - 5boq, 3bu
 31. 神韻神韵 (shényùn) (3zen yn - LX) - 3zen hhyn
 32. (yùn) (2yn? - LX) - 3hhyn
 33. (kūn) (1khuen? Check out my list of contribution for names of a few I Ching haxagrams - LX) - 1khun
 34. (kùn) (2khuen? - how come the appendix for Wu transliteration doesn't mention "uen" therein? - LX) - 2khun (-un ≡ -uen)
 35. 命令 (mìnglìng) (3min lin from CW - LX) - yes, done, AT
 36. (yáng) (3hhian from CW - LX) - yes, done, AT
 37. (xuě) (4siq? - LX) - 4xiq, done, AT
 38. 夜車夜车 (yèchē) (?hhia tsho - LX) - 3hhia tsho (done, AT)
 39. 性交 (xìngjiāo) (3xin kau OR 3xin jiau) (Is it 文 or 白?) - the latter
 40. 女兒女儿 (nǚ'ér) (3ny hher) - yes
 41. 兒童儿童 (értóng) (3hher don) /ɦəɻ²² d̻ʊ̆ŋ⁴⁴/ in Chinese wiki - yes
 42. 劇場剧场 (jùchǎng) (5jiq zan) - 5jjiq zan
 43. 花茶 (huāchá) (?ho zo - LX) - 1ho zo
 44. 冰茶 (bīngchá) (?pin zo - LX) - 1pin zo
 45. 冰箱 (bīngxiāng) (1pin xian - CW, LX) - yes
 46. 永遠永远 (yǒngyuǎn) (2'iung hhyoe doesn't seem to be working - LoXi) - 2ion hhyoe
  I find it strange too. @Wyang could you help us here, pls? There are a few for you to fill, if you can :)
 47. 海洋 (hǎiyáng) (2he 'ian - Chinese Wiktionary) - pretty sure it's (2he hhian) (AT) - yes, 2he hhian
 48. 轉來转来 (zhuǎnlái) (2tsoe le) - 2tsoe le
 49. () (3mo,3ma) 上海话大词典 shows 马上 as ma55/mo55 zaan21, ma22/mo22 zaan44- yes, hence 1ma zaan,1mo zaan,3ma zaan,3mo zaan
 50. 圖書館图书馆 (túshūguǎn) (3du sr kue) - 3du sr kuoe
 51. 中華民國中華民国 (Zhōnghuá Mínguó) (1tson ho+3min koq) - yes, or 1tson ho min koq
 52. 越南 (Yuènán) (5hhuiq ne, 5hhuiq na) - 5hhyq noe
 53. (chuān) (?tshoe) (to be merged; from Wikipedia - LoXi) - 1tshoe
  @Lo Ximiendo Have you tried merging single-character terms yourself? It's a bit of work but here's an example (shān). I'll merge more words too but I'm using a frequency list.--Anatoli (обсудить/вклад) 00:45, 4 June 2014 (UTC)
 54. 冰山 (bīngshān) (1pin se) (CW - LX) - yes
 55. () (2ng, 2'ng don't work) - 3hhngg,2u
 56. 地鐵地铁 (dìtiě) (3di thiq) - yes
 57. 學堂学堂 (xuétáng) (5hhiaq daan, 5hhoq daan) (学校, 学习, 学堂 in Shanghainese - 5hhoq daan
 58. 人口 (rénkǒu) (3zen kheu - LX) - yes
 59. (xīn) (1xin) (this entry should be merged, I think - LoXi) - yes
  A.T. Yes and yes, IMO.
 60. (huā) ? (I'm not sure if the topolects need to be merged - LoXi) - yes, 1ho
  A.T.Everything should be merged, it's "1ho" as in 花粉
 61. 要求 (yāoqiú) (1'iau jjieu) (Chinese Wiktionary, again - LX) - 1iau jjieu
 62. (yāo) (3iau) - 2iau,1iau
 63. (ér) (3r) - 3er
 64. (le) (sense 1 - 5leq; sense 2 - 3liau) - yes
 65. (jiù) (2xxieu) - 3xxieu,3jjieu
 66. 戰爭战争 (zhànzhēng) (2tsoe tsen) (also from the Chinese Wiktionary - LX) - yes
 67. 腳踏車脚踏车 (jiǎotàchē) (my other Shanghainese book gives something like qi daq tsho (?) with no tones, which doesn't match minidict's "腳", it seems 脚踏车 is also used in Shanghai - yes, it is used: 2jiaq daq tsho
 68. 電腦电脑 (diànnǎo) (3di nau) (from the Chinese Wiktionary as a guess - LX) - yes
 69. () ? (native?) - 3hha,3hhia
 70. (zhè) (2tse, 4tseq) (native 5geq) - 2tse,4tseq
 71. () (2qi) - 2qi,2qy
 72. 小姐 (xiǎojiě) (2xiau tsia OR 2xiau tsi?) - 2xiau jia
 73. 歐洲欧洲 (Ōuzhōu) (3eu tseu) - 1eu tseu
 74. 澳洲 (Àozhōu) (3au tseu) - 2au tseu
 75. 澳大利亞澳大利亚 (Àodàlìyà) (3au da li hhia) - 2au da li ia
 76. 台灣臺灣台湾 (1the uae?) - 3de ue
 77. 普通話普通话 (pǔtōnghuà) (2phu thon hho) (pretty sure about tones, found in a dictionary) - usually 普通言話 2phu thon+3hhe hho
 78. () (4peq) - yes
 79. 明白 (míngbai) (3min baq) - yes
 80. 認得认得 (rènde) (3nyin teq) - yes
 81. 滬語沪语 (hùyǔ) (2hhu nyy) - 3hhu nyy
 82. I hope 日光 (yes), 光線 (yes), 天亮 (1thi lian,thi44 lian23), 日食 (5zeq zeq), (yes), (yes), (yes), (5hhyq,5hhioq), (yes) are right
 83. 可以 (kěyǐ) (2khu i) - yes
 84. 自己 (zìjǐ) (3zr ji) - yes
 85. 再見再见 (zàijiàn) (1tse ji) - (fixed, modelled on 再会) - Is it used in Shanghainese?
  It's a standard Chinese, can we have the Wu reading still? Cantonese dictionary store most words, which are standard Chinese.
 86. 帶有带有 (dàiyǒu) (3ta hheu) - 2ta hhieu
 87. 張口张口 (zhāngkǒu) (1tsan kheu) - 1tsan kheu,tsan44 kheu34
 88. 口音 (kǒuyīn) (2kheu in) - yes
 89. () (3ku) - 5geq,5hheq,4eq,2ku (the classifier and possessive particle is 5eq ~ 5hheq ~ 4eq; 2ku is literary)
 90. (chī) (4qiq) - yes
 91. (fàn) (3ve) - yes
 92. 好食 (2ha zeq) (only not sure about "zeq") - not used, native:好吃 2hau qiq
 93. (yǒu) (2hieu) - 3hhieu
 94. 美國美国 (Měiguó) (2me goq) - 2'me koq
 95. (zài) (2ze) - 3ze
 96. (quǎn) (2qioe - doesn't work, not sure) - 2qyoe
 97. 首爾首尔 (Shǒu'ěr) (2seu r?) - 2seu er
 98. 漢城汉城 (Hànchéng) (2hoe zen) - yes
 99. 莫斯科 (Mòsīkē) (4moq sr khu) - 5moq sr khu
 100. 朝鮮朝鲜 (Cháoxiǎn) (1tsau xi) - 3zau xi
 101. 韓國韩国 (Hánguó) (3hhoe goq) - 3hhoe koq
 102. 太陽太阳 (tàiyáng) (2tha hhian) - yes, also:日頭 5nyiq deu, thanks, I was going to add 日頭 - tones for both I got from 上海话大词典, no wonder I got them right this time.
 103. 音樂音乐 (yīnyuè) (1in hhiaq) - yes
 104. () (4iq) - yes
 105. (jiāng) (1kaan) - yes
 106. (shuǐ) (2sr) - yes
 107. () (4aq) - yes
 108. (rén) (1. 3nyin, 2. 3zen) - yes
 109. (chē) (1. 3tsho, 2. 3jy) - 1tsho,1jy
 110. (ròu) (4nyoq) (merger not done, needs attention) - 5nyoq
 111. (zòng) (3tson) - 2tson
 112. 請問请问 (qǐngwèn) (2tshin men) - 2qin men,qin44 men23
 113. 媽媽妈妈 (māma) (3'ma 'ma) - 1'ma 'ma
 114. 爸爸 (bàba) (1pa pa) - 1pa pa
 115. 安排 (ānpái) (3oe ba) - 1oe ba
 116. 安靜安静 (ānjìng) (3oe zin) - 1oe xxin
 117. 課文课文 (kèwén) (3khu ven) - 2khu ven
 118. 麵包面包 (miànbāo) (3mi pau) - yes
 119. 漫畫漫画 (mànhuà) (3me go) - 3me hho
 120. (shì) (2zr) - 3zr
 121. 變化变化 (biànhuà) (3pi ho) - 2pi ho
 122. 他鄉他乡 (tāxiāng) (1tha xian) - yes, that was my addition :)
 123. 比賽比赛 (bǐsài) (2pi se) - yes
 124. 蝴蝶 (húdié) (3hhu diq) - yes
 125. 搿能 (5geq nen) - yes
 126. 埃面 (1e mi) - yes
 127. 埃個埃个 (1e geq) - 1e geq,1e eq
 128. 再會再会 (zàihuì) (1tse hhue)? (t͡s is not voiced but Qian transliterates "ze5 whe1") - yes, 'z' in Qian is /ts/ (WT:WUU)
 129. 先生 (xiānshēng) (1xi san) - yes
 130. 經濟经济 (jīngjì) (3jin tsi) - 1jin ji
 131. 豆腐 (dòufu) (3deu vu) - 3deu vu,3deu hhu
 132. 民族 (mínzú) (3min zoq) - yes
 133. 春天 (chūntiān) (1tshen ti) - 1tshen thi
 134. 星期 (xīngqī) (1xin qi) - yes
 135. 禮拜礼拜 (lǐbài) (3li pa) - yes
 136. 飯店饭店 (fàndiàn) (3vae ti) - 3ve ti
 137. 銀行银行 (yínháng) (3hhin hhan) - 3nyin hhaan
 138. 愛人爱人 (àirén) (3 e zen/nyin) - 2e nyin
 139. 表演 (biǎoyǎn) (2piau i) - yes
 140. 藝術艺术 (yìshù) (3nyi zeq) - yes
 141. 查核 (cháhé) (3zo hheq) - yes
 142. 警察 (jǐngchá) (2jin tshaq) - yes
 143. 書法书法 (shūfǎ) (3sr faq) - 1sr faq
 144. 英語英语 (yīngyǔ) (3in nyy) - 1in nyy
 145. 英國英国 (Yīngguó) (3in koq) - 1in koq
 146. 因為因为 (yīnwèi) (3in hhue) - 1in hhue
 147. 問題问题 (wèntí) (3ven di) - yes
 148. 所以 (suǒyǐ) (2su i) - yes
 149. 公司 (gōngsī) (1kon sr) - yes
 150. 表示 (biǎoshì) (2piau zr) - yes
 151. 如果 (rúguǒ) (3zr ku) - 3zr ku,3lu ku
 152. 社會社会 (shèhuì) (2zo kue) - 3zo hhue
 153. 因此 (yīncǐ) (3in tshr) - 1in tshr
 154. 但是 (dànshì) (3dae zr) - 3de zr
 155. 已經已经 (yǐjīng) (2i jin) - 2i jin
 156. 加油 (jiāyóu) (1ka yeu) - ka44 hhieu23
 157. 百科全書百科全书 (bǎikēquánshū) (4paq khu xxie sr) - 4paq khu xxi sr
 158. 部分 (bùfen) (2bu fen) - 3bu fen
 159. 國語国语 (guóyǔ) (4koq nyu) - 4koq nyy
 160. 陽平阳平 (yángpíng) (3hhian bin) - yes
 161. 吳語吴语 (wúyǔ) (3ngg nyu) - 3hhu nyy
 162. 𠲎 (fa) (va) - 0va
 163. 搿搶搿抢 (4geq tshian) - 5geq qian
 164. 身體身体 (shēntǐ) (1sen thi) - yes
 165. 天文學天文学 (tiānwénxué) (1thi ven hhoq) - 1thi ven hhiaq
 166. 廣東話广东话 (Guǎngdōnghuà) (3kuaon ton hho) - usually 廣東言話 2kuaan ton+3hhe hho
 167. 閩南語闽南语 (mǐnnányǔ) (2min na nyu) - 3min noe nyy
 168. 意見意见 (yìjiàn) (1i ji) - 2i ji (departing tone 去 not level tone)
 169. 和平 (hépíng) (3hhu bin) - yes
 170. 時間时间 (shíjiān) (3zr qi) - 3zr ji (MiniDict 'ci' = WT 'ji'); native: 辰光
 171. 危險危险 (wēixiǎn) (3we zi) - 3hhue xi,3ngue xi (1) null initial followed by 'w'; 2) MiniDict 'shie' = WT 'xi')
 172. 植物 (zhíwù) (4zeq veq, 4zeq meq) - 5zeq veq (1) voiced initial, tone 5; 2) literary reading)
 173. 告訴告诉 (gàosu) (3kau su) - 2kau su
 174. 勿要緊個勿要紧个 (4veq yau jin gaq) - 5veq iau jin geq
 175. 嘸沒關係呒没关系 (3m maq kue xi) - 3hhmm meq+1kue xi
 176. 勿好意思 (4veq hau i sr) - 5veq hau i sr
 177. 唷喔 (yō'ō) (1oq yoq, 3oq yoq) - 2oq io,2oq hhioq
 178. 精神 (jīngshén) (1tsin zen) - 1jin zen
 179. 教育 (jiàoyù) (3jiau yoq) - 2jiau hhioq
 180. 活動活动 (huódòng) (4weq don) - 5hhueq don
 181. 消息 (xiāoxi) (3siau siq) - 2xiau xiq
 182. 老鼠 (lǎoshǔ) (2lau tshr) - 3lau tshr
 183. 汽車汽车 (qìchē) (3qi tsho) - 2qi tsho
 184. 自信 (zìxìn) (3zr xin) - yes
 185. 過去过去 (guòqù) (3ku qiu) - 2ku qi,2ku qy

Links[edit]

Misc.- words, phrases[edit]