Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Sino-Tibetan languages, specifically Chinese, Burmese, Tibetan, Tangut, Sichuan Yi, Guanyinqiao, Naxi and Tangsa, compared with that of English.

1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-207

List[edit]

Gloss Old Chinese Written Burmese Written Tibetan Tangut Nuosu Khroskyabs Naxi Mueshaungx Tangsa
1 I (*ŋˤa (B-S), *ŋaː (ZS))
(*lə (B-S), *lɯ (ZS))
(*laʔ (B-S), *la (ZS)), some others
ငါ (nga), ကျွန်တော် (kywantau), ကျွန်မ (kywanma.) (nga) 𗧓 (ŋa2), 𗕘 (ŋǝ1), 𘘮 (mjo2) (nga) ŋâ ngeq ngaz /ŋa¹/
2 you (singular) (naʔ (B-S), njaʔ (ZS))
(nak (B-S), njag (ZS))
(neʔ (B-S), njelʔ (ZS))
(nˤəʔ (B-S), nɯːʔ (ZS)), some others
နင် (nang), မင်း (mang:), ခင်ဗျား (hkangbya:), ရှင် (hrang) རང (rang), ཁྱེད་རང (khyed rang) 𘀍 (nja2) (informal), 𗍳 (nji2) (formal) (ne) ɲê neeq (to peers and younger people), wal (to peers, polite), wu (to peers, polite), ngvl (honorific), naf (used by older speakers, to peers and younger people) mnaungz /mnauŋ¹/
3 he (ʔij (B-S), qlil (ZS))
(pajʔ (B-S), pralʔ (ZS)), some others
သူ (su) ཁོང (khong) 𗳱 (thja2), 𘑶 (tsjij1), 𗤧 (tśjụ1), 𘉑 (mjɨ1) (cy) ā tə̂ tee, chee (Cholim Tangsa) ăpih /əpiʔ¹/
4 we (*ŋˤajʔ (B-S), *ŋaːlʔ (ZS)) ငါတို့ (ngatui.), ကျုပ်တို့ (kyuptui.), တို့ (tui.) ང་ཚོ (nga tsho) 𗧦𗣊 (gjɨ2 mji2) ꉣꑊ (ngap nyit) (dual), (ngop), ꉪꊇ (ngop wox) (plural) ŋɡə̌ nî (dual), ŋɡə̌ ɟî (plural) ngaf, ngafggeeq, ngafhe (often include family: me and my family), elggeeq (inclusive), ngeggeeq (exclusive) nuiyz nuiyc nɤi¹ nɤi³ (dual), nuiyz hez /nɤi¹ he¹/ (plural)
5 you (plural) (naʔ (B-S), njaʔ (ZS)) နင်တို့ (nangtui.), မင်းတို့ (mang:tui.) རང་ཚོ (rang tsho) 𗍳 (nji2) ꆐꑊ (nep nyit) (dual), (nop), ꆍꊇ (nop wox) (plural) ně ɟî neeggeeq, nafhe (respectful), nafggeeq, ngvlggeeq (honorific) nuimz nuiyc /nɯm¹ nɤi³/ (dual), nuimz hez /nɯm¹ he¹/ (plural)
6 they သူတို့ (sutui.), သူများ (su-mya:) ཁོང་ཚོ (khong tsho) [Term?] ꋍꑊ (cyp nyit) (dual), (cop), ꋀꊇ (cop wox) (plural) ǎ tə̂ ɟǐ teeggeeq, tafggeeq, tafhe (honorific) tsuingc hez /tsɯŋ³ he¹/
7 this (*[d]eʔ (B-S), *djeʔ (ZS))
(*[tsʰ]e(j)ʔ (B-S), *sʰeʔ (ZS))
(*[s]e (B-S), *se (ZS))
ဒီ (di), ဒါ (da) འདི ('di) 𘌽 (thjɨ2), 𗣜 (thju2) (cyx), ꋍꑠ (cyp xip) (pronominal) cə̂ tee, chee vruex /ərɤ²/
8 that (pajʔ (B-S), pralʔ (ZS)) အဲဒီ (ai:di), ထို (htui), အဲဒါ (ai:da), ဟို (hui) དེ (de) 𗳌 (tjịj1), 𗬙 (tśhju2), 𗳺 (thja1) ꀊꋨ (a zzyx), ꀊꋨꑠ (a zzyx xip) (pronominal) å tə̂ same as this, also elchee, eltee (both marked demonstratives, indicating a contrast to the current referent) kvruex /kərɤ²/
9 here same as this ဒီမှာ (dihma) འདིར ('dir) 𗣜 (thju2) (tit) cə̂ ʁɑ̌ cheebal, chee'loq, cheegvq, many others vyuq /əjuʔ/
10 there same as that ဟိုမှာ (huihma) དེར (der) 𗳺 (thja1) ꀊꄶ (a ddit) ǎ tə̂ ʁɑ̌ elchee'loq, elcheegeq, elcheeweil kvruex yuq /kərɤ² juʔ/
11 who (*[d]uk (B-S), *djɯwɢ (ZS)) ဘယ်သူ (bhaisu) སུ (su) [Term?] ꈀꄸ (kax ddi) sə̂ eneiq, eneif (includes the whole family) (Cholim Tangsa) ju /ʒu²/
12 what (*[ɡ]ˤaj (B-S), *ɡaːl (ZS))
(*[ɡ]ˤe (B-S), *ɡeː (ZS))
(*[ɡ]ˤat (B-S), *ɡaːd (ZS))
ဘာ (bha) ག་རེ (ga re) [Term?] (xix) thî ezee, eqzee (Cholim Tangsa) kheli /kʰe¹li²/
13 where same as what ဘယ် (bhai) ག་པར (ga par) [Term?] ꇿꇬ (kat go) ŋə́ lǎ sseif cheeweil (Cholim Tangsa) nroedue /nrɤ²dɯ²/
14 when same as what ဘယ်တော့ (bhaitau.), ဘယ်တုန်းက (bhaitun:ka.) ག་དུས (ga dus) [Term?] ꈍꄮꇬ (kep te go) nə́m nǎ sseif cheekaq (Cholim Tangsa) khedue kyoeh /kʰe¹dɯ²kjɤʔ²/, khe dăkyoeh /kʰe¹dəkjɤʔ²/
15 how (*[ʔ]ˤa[n] (B-S), *qaːn (ZS))
(*ʔa[n] (B-S), *qan, *qran (ZS)), some of the interrogative terms above
ဘယ်လို (bhailui) ག་ལ (ga la) [Term?] ꈍꃅ (kep mu) thí mɲǐ seiq (Cholim Tangsa) ămoe /əmɤ²/
16 not Several terms, such as (*pəʔ (B-S), *pɯ, *pɯʔ, *pɯ' (ZS))
(*mo (B-S), *ma (ZS))
(ma.)...ဘူး (bhu:) མེད (med), མིན (min) 𗅋 (mji1) (ap) mɑ́ɣ me
17 all (*[b]rom (B-S), *bom (ZS)) အားလုံး (a:lum:) ཚང་མ (tshang ma) 𗄊 (zji2) (mu), ꉬꇮ (nge get) tǎ tə̂ ddeehe, ddeehef tsuiylaz /tsɯjla¹/
18 many (*[t.l]ˤaj (B-S), *ʔl'aːl (ZS)) များ (mya:) མང་བ (mang ba) 𗫔 (.ji1), 𗮅 (rejr2), 𘜗 (mja̲2), 𗧸 (zjịj2), 𗫤 (nju2) ꀉꑌ (ax nyi) ʁbô bbeeq paungc hvlc /pauŋ³ həl³/
19 some (sjaːl (ZS)) တချို့ (ta.hkyui.), အချို့ (a.hkyui.) ཁ་ཤས (kha shas) [Term?] ꋍꈨ (cyp gge) rə̊ rî ddeecee vbez /əbe¹/
20 few (*[s.t]ewʔ (B-S), *hmjewʔ (ZS)) နည်း (nany:) ཉུང (nyung), ཉུང་ཤས (nyung shas), ཁ་ཤས (kha shas) 𘚇 (wjọ1) ꀁꑌ (ix nyi) nee vthvp /ət̪əp/
21 other (l̥ˤaj (B-S), l̥ʰaːl (ZS))
(l̥ˤaj (B-S), l̥ʰaːl (ZS))
အခြား (a.hkra:) གཞན་དག (gzhan dag) 𗉲 (tśhjiw1), 𘈒 (dzjij2) ꀉꁁ (ax pa) khǎ khá ɟǐ bif
22 one (*ʔi[t] (B-S), *qliɡ (ZS)) တစ် (tac) གཅིག (gcig) 𘈩 (lew1) (cyp) rɑ̂ɣ ddeeq, ddee (native), yil, yif (Chinese loans) vshiz /əʃi¹/
23 two (*ni[j]-s (B-S), *njis (ZS)) နှစ် (hnac) གཉིས (gnyis) 𗍫 (njɨ̲1), 𗍱 (zjɨ̣2) (nyip) ɣnâ niq, ni (native), liai, erl (Chinese loans) vnuiyc /ənɤi³/
24 three (*s.rum (B-S), *suːm (ZS)) သုံး (sum:) གསུམ (gsum) 𗛰 (lhejr2), 𘕕 (sọ1) (suo) xsə̂m seel, seeq (native), sai (Chinese loan) vthuimx /ət̪ɯm²/
25 four / (*s.li[j]-s (B-S), *hljids (ZS)) လေး (le:) བཞི (bzhi) 𗥃 (ljɨr1), 𗝝 (ŋwǝr1) (ly) vdə́ lu, lul (native), seel, serl (Chinese loans) bvlic /bəli³/

References[edit]


Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic