Appendix:Swadesh lists for Italian languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a Swadesh list of Italian languages, specifically Italian, Lombard, Neapolitan, Friulian, Venetian, Sicilian, Piedmontese, Ligurian and Sardinian, compared with that of English.

List[edit]

No English (en) Italian
(it)
Lombard
(lmo)
Neapolitan
(nap)
Friulan
(fur)
Venetian
(vec)
Sicilian
(scn)
Piedmontese
(pms)
Ligurian
(lij)
Logudorese Sardinian
(sc)
1 I io io io jo mi iu mi mi deo
2 you (sing.) tu ti tu tu ti tu ti ti tue
3 he egli, lui al, lu isso lui lu, el iddu chiel issu
4 we noi nüm nuje noaltris, noaltri nuàutri noi nojàutri niâltri nois
5 you (pl.) voi vialter vuje , voaltris voaltri vuàutri voi, vojàutri viâtri bois
6 they loro, essi lür lloro lôr lori, i iddi lor, loràutri liâtri issos
7 this questo quest, chelchi chisto chest sto qua chistu còst quésto custu
8 that quello chel, chel là chillo chel sto la chiddu còl quello cuddu
9 here qui, qua chi ccà ca, chi qua ccà ansissì chi inoghe
10 there , lloco ddà, dduocu ansilì addaeche
11 who chi chi chi cui chi cu chi chi chie
12 what che, cosa cusa che ce cossa, coss' chi, 'nsoccu cosa cösa itte, chi
13 where dove indua addò dulà ndove unni andoa dove ube
14 when quando quand, quant quanno cuant cuando quannu quand quande cando
15 how come cuma comme cemût come comu còm comme comente
16 not non mia nun, no no no no, noni nen, pa no nono
17 all tutto tücc tutto dut tuto tuttu tut tûtto totu
18 many molto tant assaje tancj sai assai tant tanto tantu
19 some alcuni quai cocche cetancj, cualchi cualche quàlchi quàich quarche carchi
20 few poco pooch poco pôc poco picca pòch pöco pacu
21 other altro alter ato altri altro àutru àutr âtro àtteru
22 one uno vün uno un un unu un uno unu
23 two due düü dduje (m.), ddoje (f.) doi (m.), dôs (f.) do rui doe doî (m.), dôe (f.) duos
24 three tre trii tre trê tre tri tre tréi (m.), træ (f.) tres
25 four quattro quater quatto cuatri cuatro quattru quatr quattro battor
26 five cinque ciinch cinche cinc zinque cincu sinch çìnque chimbe
27 big grande graand, graant gruosso grant grando granni grand grande mannu
28 long lungo luunch luongo lunc longo longu longh longo longu
29 wide largo laarch largo, chiatto larc largo largu largh largo làrgu
30 thick spesso gross spisso penç, grues groso nfutu, spissu gròs drûo ispìssu
31 heavy pesante pesaant pesante, gravante pesant pesanto pisanti grev pezànte pesante
32 small piccolo pinìŋ piccerillo piçul picio nicu cit picìn pitzinnu
33 short corto cuurt curto curt corto curtu curt curto curtu
34 narrow stretto strécc strinto stret strento strittu strèit stréito istrintu
35 thin sottile fiŋ fino, sicco fin magro màuru, siccu fin sotî suttile
36 woman donna dòna femmena femine dona fimmina fomna donna femina
37 man
(adult male)
uomo óm ommo om omo omu om ommo omine
38 man
(human being)
persona persóna crestiano, perzona persone omo omu òm personn-a persona
39 child bambino bagai criaturo, ninno frut mulo, putel picciriddu cit figeu pitzinnu
40 wife moglie miée mugliera femine mujer mugghieri mojè mogê pobidda
41 husband marito marìi marito marît omo maritu marì marîo maridu
42 mother madre mam mate mari mare matri mama moæ mama
43 father padre , pader pate pari pare patri pare poæ babbu
44 animal animale animàa(l) anemale, nimmale animâl, nemâl bestia armalu animal animâ animale
45 fish pesce péss pesce pes pese pisci pess pescio pische
46 bird uccello üsèl auciello ucel usel acieddu osel öxello puzone
47 dog cane caŋ cane cjan can cani can can cane
48 louse pidocchio piöcc chiattillo, peducchio pedoli pedocio pirocchiu pieucc pighéuggio peugu
49 snake serpente serpéent serpa serpint, madrac bisa sirpenti serpent serpente serpente
50 worm verme giuanìŋ, biótt vierme vier verme vermi verm verme berme
51 tree albero, pianta piànta chianta, arvulo arbul pianta chianta arbra erbo alvure
52 forest foresta, bosco bósch furesta, vosco, arvorata bosc bosco voscu bòsch bosco buscu
53 stick bastone bastùŋ mazza, varra baston, mace baston vastuni baston bacco bastone
54 fruit frutta früt frutta pome fruto fruttu fruta frûta frutta
55 seed seme sém semmento samence seme semenza smens armella semene
56 leaf foglia föja fronna, foglia fuee foja fogghia feuja féuggia foza
57 root radice radìsa recina, radeca lidrîs radise rarica radis réixe raighina
58 bark corteccia scòrza, pèll scuorcio, scuorzo scuarce scorza scorcia scòrsa scorsa iscortza
59 flower fiore fiùu sciore flôr fior çiuri fior sciô flore
60 grass erba èrba evera jerbe erba èrba erba erba erva
61 rope corda, fune còrda zoca, fona cuarde corda corda corda corda corda
62 skin pelle pèll pelle, cuorio piel pele peddi pel pelle pedde
63 meat carne càrna carna cjar carne carni carn carne petta
64 blood sangue sàanch, sàang sanghe sanc sangue sangu sangh sàngoe sambene
65 bone osso òss uosso vues oso ossu oss osso ossu
66 fat (n.) grasso grass ciuotto, grasso gras graso rassu, sivu grass grascia grassu
67 egg uovo ööf uovo ûf ovo ovu euv êuvo ou
68 horn corno còrnu cuorno cuar corno cornu corn corno corru
69 tail coda cùa coda code coda cura coa côa coa
70 feather penna péna, piüm penna plume pena pinna piuma penna pinna
71 hair capello cavél capillo cjavel cavel capiddu cavèj cavello pilos
72 head testa , cràpa capa cjâf crapa, testa capu, testa testa testa conca
73 ear orecchio urégia recchia orele recia aricchia orija oêgia orija
74 eye occhio ócc uocchio voli ocio occhiu eucc éuggio oju
75 nose naso naas naso nâs naso nasu nas nâzo nasu
76 mouth bocca bóca vocca bocje boca vucca boca bocca bucca
77 tooth dente déent diente dint dente renti dent dente dente
78 tongue lingua língua lengua lenghe lingua lingua lenga léngoa limba
79 fingernail unghia üngia ogna ongule ongia ungja ongia ongia ugna
80 foot piede pede pît pie pedi pe’
81 leg gamba gàmba cossa, jamma gjambe gamba jamma gamba ganba camba
82 knee ginocchio ginöcc denucchio zenoli genocio rinocchiu ginoj zenoggio benuju
83 hand mano maŋ mana man man manu man man manu
84 wing ala àla scella ale ala ala ala âa ala
85 belly pancia pànza panza panze panza panza pansa pansa panza
86 guts intestino budèl stentino intestin budela vureddu intestin intestin bolloros
87 neck collo còl cuollo cuel colo collu col collo collu
88 back schiena schéna rina, schina schene schena schinu schin-a schénn-a ischina
89 breast petto pet pietto, zizza pet peto, teta pettu pet pêto pettus
90 heart cuore cöör core cûr cor cori cheur cheu coro
91 liver fegato fidegh fecheto, fecato fiât fedigo fecatu fidigh figæto fidigu
92 drink bere béf vevere bevi bever bibiri bèive béive biere
93 eat mangiare mangià magnà mangjâ magnar manciàri, pistiari mangè mangiâ pappare
94 bite mordere cagnà muzzecà muardi morsigar muzzicàri morde adentâ mordere
95 suck succhiare ciücà zucà, surchià supâ ciuciar sucari ciucè susâ suere
96 spit sputare sputà sputà spudâ spudar sputari spuvè spuâ istuppiare
97 vomit vomitare tra sü vummecà, reverzà gomitâ vometar vumitari vomitè vomitâ istercorare
98 blow soffiare bofà sciuscià soflâ sofiar sciusciari sofiè sciusciâ buffare
99 breathe respirare respirà resciatà respirâ respirar sciatàri respirè respiâ respirare
100 laugh ridere riid ride ridi rider rìdiri rije rîe riere
101 see vedere vedé vedé viodi veder virìri vëdde védde vìdere
102 hear sentire sentì sentere sintî sentir sièntiri sentì sentî sentire
103 know (facts) sapere savé sapé savê saver sapiri savèj savéi ischire
104 think pensare pensà penzà pensâ creder pinzari pensè pensâ pensare
105 smell odorare spuzà osemà, fetere nasâ spuzar sciaràri odorè ödoâ annajare
106 fear temere veg pagüra spagnà temi gaver paura scantàrisi tëmme témme timere
107 sleep dormire dörmì durmì, dormere durmî dormir dòrmiri durmì dormî dormire
108 live vivere vif campà, vivere vivi viver campari vive vîve vivere
109 die morire murì murì murî morir, crepar mòriri meuire moî morrere
110 kill uccidere, ammazzare mazà, cupà accidere copâ mazar, copar accìdiri, ammazzari copè amasâ occhiere, abbutzianare
111 fight combattere cumbater cummattere lotâ lotar cummàttiri combate conbatte cumbattere
112 hunt cacciare cascià caccià cjaçâ cazare cacciari cassè cacciâ catzare
113 hit colpire trüssà vattere, culpì colpî bater cafuddàri bate batte colpare
114 cut tagliare tajà taglià taiâ tajar tagghiàri tajè tagiâ tagliare, mutzare
115 split dividere separà spartere, sengà dividi divider spartìri spartì dividde dividire, ispartzire
116 stab pugnalare sbögià curtellià scurtissâ sbusar tagghiari, cutiddiari stiletè cotelâ pugnalare, istoccadare
117 scratch graffiare sgraffignà scippà, graffià sgrafâ sgrafare ciunnari sgrafignè gratâ iscarrafare
118 dig scavare scavà scavà, scafutà scavà scavar scavari scavè scavâ iscavare
119 swim nuotare nudà natà nadâ nuotar natari noatè nuâ nadare
120 fly (v.) volare vulà vulà svolâ svolar vulari volè xoâ bolare
121 walk camminare caminà cammenà cjaminâ caminar caminari caminè caminâ caminare
122 come venire vegnì venì vignî vegnir vieniri vnì vegnî bennere
123 lie distendersi, giacere stravacà (giö`) cuccà distirâsi stravacar curcàrisi arlassesse destendise giacchire
124 sit sedersi setà assettà sintâsi sentar assittàrisi setesse asetâse sentare
125 stand stare in piedi stà iriere, stà aizato stâ impins star stari ‘n pedi stà an pè stâ in piêi istare in cambas
126 turn girare girà girà, avutà zirâ girar girari, firriari girè gjâ boltare
127 fall cadere burlà giö` cadé, cascà colâ cascar cariri tombè, caschè càzze ruere
128 give dare dar rari dare
129 hold tenere tegnì tené tignî tener teniri ten-e tegnî tennere
130 squeeze spremere schiscià nzeppà, spremmere struça strucar sprèmiri sprëme spremme ispremere
131 rub strofinare gratà scerià russâ fregar stricari freghè fretâ frigare
132 wash lavare lavà lavà lavâ lavar lavari lavè lavâ illoddiare
133 wipe asciugare sciügà asciuttà suiâ netar, sugar asciucàri, stujari suè sciugâ assugare
134 pull tirare tirà tirà tirâ tirar tiràri tirè tiâ tirare
135 push spingere rüsà vuttà sburtâ spinger ammuttàri posè spinze ispinghere
136 throw lanciare slanzà lancià, jettà lançâ butar, tirar jittari, jiccari tirè tiâ frundire
137 tie legare legà sü allevrecà leâ ligar ligari lighè ligâ ligare
138 sew cucire cusì cosere cusî [cusire[]] cùsiri cuse cuxî cosire
139 count contare cuntà cuntà contâ contar cuntàri contè contâ contare
140 say dire dicere diser riri narrere
141 sing cantare cantà cantà cjantâ cantar cantàri cantè cantâ cantare
142 play giocare giugà pazzià, jucà zuiâ zogar jucari gieughe zugâ giogare
143 float galleggiare stà sü galleggià vongolâ galejare galliggiari galegè, flotè galezâ gallizare
144 flow lfluire, scorrere sculà scorrere scolâ scolar scurriri score scorre iscurrere
145 freeze gelare gelà jaccià, gelà glaçâ jazar gilari geilè zeâ astragare
146 swell gonfiare sgonfià ntucià sglonfâ sgionfar vunciari anfiè gonfiâ abburvuddare
147 sun sole suu sole soreli sol suli sol sole
148 moon luna lüna luna lune luna luna lun-a lunn-a luna
149 star lstella stéla stella stele stela stidda stèila stella isteddu
150 water acqua aqua acqua aghe acua acqua eva ægoa abba
151 rain pioggia pioèuva chioggia, chioppeta ploie piova chioggia pieuva ægoa pioza
152 river [[fiume] fjüm sciummo flum fiume çiumi fium sciumme flumene
153 lake lago laach laco lâc lago lacu lagh lâgo lagu
154 sea mare maar mare mâr mar mari mar mare
155 salt sale saa(l) sale sâl sal sali sal sale
156 stone sasso, pietra sass preta piere piera petra pera prîa pedra
157 sand sabbia gèra rena savalon rena rina sabia ænn-a rena
158 dust polvere pùlvura povera polvar polvere purviri póer pûa pruine
159 earth terra, mondo tèra munno tiere tera munnu, terra mond tæra terra
160 cloud nuvola nìgula nuvula nûl nuvola nùvula nuvola nûvia nue
161 fog nebbia nèbia neglia fumate caligine negghia nebia nêgia neula
162 sky cielo cél, cielo cîl cel celu cel çê chelu
163 wind vento veent viento vint vento ventu vent vento bentu
164 snow neve neef neva nêf neve nivi nèive néive nie
165 ice ghiaccio giàz jaccio, chiatro glaç jazo ghiacciu, ghiellu giassa giassa ghiatzu, astragu
166 smoke fumo fumèra fummo fum fumo fumu fum fumme fumu
167 fire fuoco föög fuoco fûc fogo focu feu fêugo fogu
168 ash cenere scindra cennera cinise cendre cinniri sindra çeine chisina
169 burn bruciare brüsà brucià brusâ brusar abbruciari brusè brüxâ fogulare
170 road strada strada, via strata strade strada, via strata stra stradda istrada
171 mountain montagna muunt muntagna montagne monte muntagna montagna montagna monte
172 red rosso rós russo ros roso russu ross rosso ruiu
173 green verde veert verde vert verde virdi verd verde birde
174 yellow giallo giàalt giallo zâl gialo giallu giàun giâno grogu, giallu
175 white bianco biàanch ghianco, janco blanc bianco biancu, viancu bianch gianco arvu
176 black nero négar niro neri negro nivuru nèir néigro nieddu
177 night notte nòcc notte gnot note notti neuit néutte notte
178 day giorno juorno giorno jornu giorno die
179 year anno anno an ano annu ann anno annu
180 warm caldo caalt caudo cjalt caldo cavuru càud câdo calidu
181 cold freddo frecc friddo frêt fredo friddu frèid fréido frittu
182 full pieno piéŋ chieno plen pien chinu pien pin pienu
183 new nuovo nööf nuovo gnûf novo novu neuv nêuo nou
184 old vecchio vécc viecchio vieli vecio viecchiu vecc vêgio betzu
185 good buono bóŋ buono bon bon bonu bon bon bonu
186 bad cattivo catìif cattivo, malamente trist cativo malu cativ catîvo malosu
187 rotten marcio mars fraceto, speruto vuast marzo purrìtu mars marso martzu
188 dirty sporco tenc zuozzo, sivo soç sludro lurdu, nzivatu tenc sücido isporcu
189 straight dritto driss deritto dret drito rittu dret drîto drittu
190 round rotondo rudùund, rudùunt tunno taront tondo tunnu riond riondo redundu
191 sharp affilato güz prufilato, puntuto uçât spizo ammulatu molè afilòu arrodadu
192 dull smussato mucch sfastriuso asiât spizato nujusu moch smusòu atturussu
193 smooth liscio liss muollo, liscio lis lisier lisciu seuli liscio liju
194 wet bagnato ümit umeto, nfuso umit bagnà mogghiu bagnà bagnòu bagnadu
195 dry secco sech sicco sec seco siccu sech secco siccu
196 correct giusto, corretto giüst justo just giusto giustu giust giusto giustu
197 near vicino visìŋ vecino, azzico dongje vizin vicinu aranda arente, vixîn affacca
198 far lontano luntàŋ luntano, arrasso luntano lontan luntanu distant lontan addae
199 right (adj.) destra dèstra deritta, canzo drete destro ritta drita destra dresta
200 left (adj.) sinistra sinistra smerza çambe sinistro manca gàucia scinistra manca
201 at a a, em a a a a a a a
202 in in in, in da dinto, in in in 'n, ‘ntu an, ant in in
203 with con con cu cun con cu con con cun
204 and se e e e e e e e e
205 if se se si se se si se si si
206 because perché parchè pecché parcè parché picchì përché perché pro itte
207 name nome nóm nomme non nome nomu nom nomme nomene
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) Cypriot Maronite Arabic – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Min Dong (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Ido (p) – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Lojban – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Mycenaean Greek (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Slavic – Punjabi (t) – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription