Appendix:Burmese Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a Swadesh list of words in English and Burmese.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No. English Burmese
မြန်မာစာ (mranmaca)
IPA
1 I ငါ (nga), ကျုပ် (kyup) (informal)[1] ŋà, tɕoʊʔ
2 you sg နင် (nang), မင်း (mang:) (informal)[2] nɪ̀ɴ, mɪ́ɴ
3 he သူ (su) θù
4 we တို့ (tui.), ကျုပ်တို့ (kyuptui.) do̰, tɕoʊtto̰
5 you pl နင်တို့ (nangtui.) nɪ̀ndo̰
6 they သူတို့ (sutui.), သူများ (sumya:) θùdo̰, θùmjá
7 this ဒါ (da), ဒီ (di)[3] dà, dì
8 that ဟို (hui), ထို (htui) hò, tʰò
9 here ဒီမှာ (dihma)[4] dìm̥à
10 there ဟိုမှာ (huihma), ထိုမှာ (htuihma) hòm̥à, tʰòm̥à
11 who ဘယ်သူ (bhaisu)[5] bəθù
12 what ဘာ (bha)[6]
13 where ဘယ် (bhai)[7] bɛ̀
14 when ဘယ်တော့ (bhaitau.), ဘယ်တုန်းက (bhaitun:ka.) bɛ̀dɔ̰, bɛ̀dóʊŋɡa̰
15 how ဘယ် (bhai)[8] bɛ̀
16 not [] ဘူး (ma. [] bhu:) []
17 all အားလုံး (a:lum:) ʔálóʊɴ
18 many များ (mya:), များကြီး (mya:kri:) mjá, mjádʑí
19 some အချို့ (a.hkyui.) ʔətɕʰo̰
20 few နည်း (nany:) nɛ́
21 other အခြား (a.hkra:) ʔətɕʰá
22 one တစ် (tac) tɪʔ
23 two နှစ် (hnac) n̥ɪʔ
24 three သုံး (sum:) θóʊɴ
25 four လေး (le:)
26 five ငါး (nga:) ŋá
27 big ကြီး (kri:), ကြီးမား (kri:ma:) tɕí, tɕímá
28 long ရှည် (hrany), ရှည်မျော (hranymyau:) ʃè, ʃèmjɔ̀
29 wide ကျယ် (kyai), ကျယ်ဝန်း (kyaiwan:) tɕɛ̀, tɕɛ̀wʊ́ɴ
30 thick ထူထဲ (htuhtai:) tʰùdɛ́
31 heavy လေး (le:), လေးလံ (le:lam) lé, lélàɴ
32 small သေး (se:), နုပ် (nup) θé, noʊʔ
33 short ပု (pu.), တို (tui) pṵ, tò
34 narrow ကျဉ်း (kyany:), ကျဉ်းကျပ် (kyany:kyap) tɕɪ́ɴ, tɕɪ́ɲtɕaʔ
35 thin ပါး (pa:), ကျဲ (kyai:) pá, tɕɛ́
36 woman မိန်းမ (min:ma.)[9] méɪmma̰
37 man (adult male) ယောက်ျား[10] jaʊttɕá
38 man (human being) လူ (lu)
39 child ကလေး (ka.le:) kʰəlé
40 wife မယား (ma.ya:)[11] məjá
41 husband လင် (lang)[12] lɪ̀ɴ
42 mother အမေ (a.me), အမိ (a.mi.)[13] ʔəmè, ʔəmḭ
43 father အဖေ (a.hpe), အဖ (a.hpa.)[14] ʔəpʰè, ʔəpʰa̰
44 animal တိရစ္ဆာန် (ti.racchan) təɹeɪʔsʰàɴ
45 fish ငါး (nga:) ŋá
46 bird ငှက် (hngak) ŋ̊ɛʔ
47 dog ခွေး (hkwe:) kʰwé
48 louse သန်း (san:) θáɴ
49 snake မြွေ (mrwe) mwè
50 worm တီကောင် (tikaung), သန်ကောင် (sankaung) tìɡàʊɴ, θàŋɡàʊɴ
51 tree သစ်ပင် (sacpang) θɪppɪ̀ɴ
52 forest တော (tau:), သစ်တော (sactau:) tɔ́, θɪttɔ́
53 stick တုတ် (tut) doʊʔ
54 fruit သစ်သီး (sacsi:), အသီး (a.si:) θɪtθí, ʔəθí
55 seed အစေ့ (a.ce.) ʔəsḭ
56 leaf အရွက် (a.rwak) ʔəjwɛʔ
57 root မြစ် (mrac), အမြစ် (a.mrac) mjɪʔ, ʔəmjɪʔ
58 bark (of a tree) အခေါက် (a.hkauk) ʔəkʰaʊʔ
59 flower ပန်း (pan:), အပွင့် (a.pwang.) páɴ, ʔəpwɪ̰ɴ
60 grass မြက် (mrak) mjɛʔ
61 rope ကြိုး (krui:), လွန် (lwan) tɕó, lʊ̀ɴ
62 skin အရေအခွံ (a.rea.hkwam), အရေ (a.re) ʔəjèʔəɡʊ̀ɴ, ʔəjè
63 meat အသား (a.sa:) ʔəθá
64 blood သွေး (swe:) θwé
65 bone အရိုး (a.rui:) ʔəjó
66 fat (noun) အဆီ (a.hci) ʔəsʰì
67 egg (u.) ʔṵ
68 horn ချို (hkyui), ဦးချို (u:hkyui) dʑò, ʔúdʑò
69 tail အမြီး (a.mri:) ʔəmí
70 feather အတောင် (a.taung) ʔətàʊɴ
71 hair ဆံ (hcam) or ဆံပင် (hcampang) (humans), အမွေး (a.mwe:) (animals) sʰàɴ, sʰəbɪ̀ɴ, ʔəmwé
72 head ခေါင်း (hkaung:) ɡáʊɴ
73 ear နား (na:), နားရွက် (na:rwak) ná, nəjwɛʔ
74 eye မျက်စိ (myakci.) mjɛʔsḭ
75 nose နှာ (hna), နှာခေါင်း (hnahkaung:) n̥à, n̥əkʰáʊɴ
76 mouth ပါးစပ် (pa:cap), နှုတ် (hnut) pəzaʔ, n̥oʊʔ
77 tooth သွား (swa:) θwá
78 tongue (organ) လျှာ (hlya) ʃà
79 fingernail လက်သည်း (laksany:) lɛtθɛ́
80 foot ခြေ (hkre) tɕʰè
81 leg ခြေထောက် (hkrehtauk), အပေါင် (a.paung.) tɕʰèdaʊʔ, ʔəpàʊɴ
82 knee ဒူး (du:), ဒူးခေါင်း (du:hkaung:) dú, dúɡáʊɴ
83 hand လက် (lak) lɛʔ
84 wing တောင်ပံ (taungpam) tàʊmbàɴ
85 belly ဗိုက် (buik) baɪʔ
86 guts အူ (u) ʔù
87 neck လည်ပင်း (lanypang:) lɛ̀bɪ́ɴ
88 back ကျော (kyau:) tɕɔ́
89 breast ရင် (rang), ရင်ဘတ် (rangbhat) jɪ̀ɴ, jɪ̀mbaʔ
90 heart နှလုံး (hna.lum:), အသည်းနှလုံး (a.sany:hna.lum:) n̥əlóʊɴ, ʔəθɛ́n̥əlóʊɴ
91 liver အသည်း (a.sany:), အူမကြီး (uma.kri:) ʔəθɛ́, ùma̰dʑí
92 to drink သောက် (sauk) θaʊʔ
93 to eat စား (ca:)
94 to bite ကိုက် (kuik) kaɪʔ
95 to suck စုပ် (cup) soʊʔ
96 to spit ထွေး (htwe:) tʰwé
97 to vomit အန် (an), အော့ (au.) ʔàɴ, ʔɔ̰
98 to blow မှုတ် (hmut) m̥oʊʔ
99 to breathe ရှူ (hru), ရှူရှိုက် (hruhruik) ʃù, ʃùʃaɪʔ
100 to laugh ရယ် (rai)
101 to see တွေ့ (twe.), မြင် (mrang) twḛ, mjɪ̀ɴ
102 to hear ကြား (kra:) tɕá
103 to know သိ (si.), တတ် (tat), သိရှိ (si.hri.) θḭ, taʔ, θḭʃḭ
104 to think ထင် (htang), တွေး (twe:), စဉ်းစား (cany:ca:) tʰɪ̀ɴ, twé, sɪ́ɴzá
105 to smell နမ်း (nam:) náɴ
106 to fear ကြောက် (krauk) tɕaʊʔ
107 to sleep အိပ် (ip) ʔeɪʔ
108 to live အသက်ရှင် (a.sakhrang), နေ (ne) ʔəθɛʔʃɪ̀ɴ,
109 to die သေ (se), ဆုံး (hcum:), ကွယ်လွန် (kwailwan) θè, sʰóʊɴ, kwɛ̀lʊ̀ɴ
110 to kill သတ် (sat), သတ်ဖြတ် (sathprat) θaʔ, θappʰjaʔ
111 to fight တိုက် (tuik), ရန်ဖြစ် (ranhprac) taɪʔ, jàmpʰjɪʔ
112 to hunt အမဲလိုက် (a.mai:luik) ʔəmɛ́laɪʔ
113 to hit ရိုက် (ruik) jaɪʔ
114 to cut ညှပ် (hnyap) ɲ̥aʔ
115 to split ခွဲ (hkwai:) kʰwɛ́
116 to stab ထိုး (htui:) tʰó
117 to scratch ကုတ် (kut) koʊʔ
118 to dig တူး (tu:)
119 to swim ရေကူး (reku:) jèkú
120 to fly ပျံ (pyam) pjàɴ
121 to walk လျှောက် (hlyauk) ʃaʊʔ
122 to come လာ (la)
123 to lie (as in a bed) လှဲ (hlai:), လျောင်း (lyaung:) ɬɛ́, ljáʊɴ
124 to sit ထိုင် (htuing) tʰàɪɴ
125 to stand ရပ် (rap) jaʔ
126 to turn (intransitive) လှည့် (hlany.), ချိုး (hkyui:) ɬɛ̰, tɕʰó
127 to fall ကျ (kya.) tɕa̰
128 to give ပေး (pe:)
129 to hold ကိုင် (kuing) kàɪɴ
130 to squeeze ညှစ် (hnyac) ɲ̥ɪʔ
131 to rub ပွတ် (pwat) pʊʔ
132 to wash ဆေး (hce:) sʰé
133 to wipe သုတ် (sut) θoʊʔ
134 to pull ဆွဲ (hcwai:) sʰwɛ́
135 to push တွန်း (twan:) tʊ́ɴ
136 to throw ပစ် (pac) pjɪʔ
137 to tie ချည် (hkyany) tɕʰì
138 to sew ချုပ် (hkyup) tɕʰoʊʔ
139 to count ရေတွက် (retwak) jètwɛʔ
140 to say ပြော (prau:), ဆို (hcui), ဟူ (hu) pjɔ́, sʰò, hù
141 to sing ဆို (hcui) sʰò
142 to play ဆော့ (hcau.), ကစား (ka.ca:) sʰɔ̰, ɡəzá
143 to float မျော (myau:), ပေါ် (pau) mjɔ́, pɔ̀
144 to flow စီး (ci:)
145 to freeze ခဲ (hkai:) kʰɛ́
146 to swell ဖူး (hpu:), ရောင် (raung) pʰú, jàʊɴ
147 sun နေ (ne)
148 moon (la.) la̰
149 star ကြယ် (krai) tɕɛ̀
150 water ရေ (re)
151 rain မိုး (mui:)
152 river မြစ် (mrac) mjɪʔ
153 lake ကန် (kan), အင်း (ang:) kàɴ, ʔɪ́ɴ
154 sea ပင်လယ် (panglai), အဏ္ဏဝါ (anna.wa) pɪ̀nlɛ̀, ʔànnəwà
155 salt ဆား (hca:) sʰá
156 stone ကျောက် (kyauk) tɕaʊʔ
157 sand သဲ (sai:) θɛ́
158 dust ဖုန် (hpun) pʰòʊɴ
159 earth မြေ (mre) mjè
160 cloud တိမ် (tim) tèɪɴ
161 fog မြူ (mru) mjù
162 sky မိုး (mui:)
163 wind လေ (le)
164 snow နှင်း (hnang:), နှင်းခဲ (hnang:hkai:) n̥ɪ́ɴ, n̥ɪ́ŋɡɛ́
165 ice ရေခဲ (rehkai:) jeɡɛ́
166 smoke အခိုး (a.hkui:) ʔəkʰó
167 fire မီး (mi:)
168 ash ပြာ (pra) pjà
169 to burn ရှို့ (hrui.), လောင် (laung) ʃo̰, làʊɴ
170 road လမ်း (lam:) láɴ
171 mountain တောင် (taung) tàʊɴ
172 red နီ (ni)
173 green စိမ်း (cim:) séɪɴ
174 yellow ဝါ (wa)
175 white ဖြူ (hpru) pʰjù
176 black မည်း (many:), နက် (nak) mɛ́, nɛʔ
177 night (nya.) ɲa̰
178 day နေ့ (ne.) nḛ
179 year နှစ် (hnac) n̥ɪʔ
180 warm ပူ (pu), နွေး (nwe:) pù, nwé
181 cold အေး (e:), ချမ်း (hkyam:) ʔé, tɕʰáɴ
182 full ပြည့် (prany.) pjḛ
183 new သစ် (sac) θɪʔ
184 old ဟောင်း (haung:), အို (ui) háʊɴ, ʔò
185 good ကောင်း (kaung:) káʊɴ
186 bad ဆိုး (hcui:) sʰó
187 rotten ပုပ် (pup) poʊʔ
188 dirty ညစ်ထည်း (nyachtany:) ɲɪttʰí
189 straight ဖြောင့် (hpraung.), စင်း (cang:) pʰja̰ʊɴ, sɪ́ɴ
190 round ဝိုင်း (wuing:), လုံး (lum:) wáɪɴ, lóʊɴ
191 sharp (as a knife) ချွန် (hkywan), ချွန်ထက် (hkywanhtak) tɕʰʊ̀ɴ, tɕʰʊ̀ntʰɛʔ
192 dull (as a knife) တုံး (tum:) tóɴ
193 smooth ချော (hkyau:), မွတ် (mwat) tɕɔ́, mʊʔ
194 wet စို (cui), ရွှဲ (hrwai:) sò, ʃwɛ́
195 dry ခြောက် (hkrauk) tɕaʊʔ
196 correct မှန် (hman) m̥àɴ
197 near နီး (ni:)
198 far ဝေးကွာ (we:kwa) wékwà
199 right ညာ (nya) ɲà
200 left ဘယ် (bhai) bɛ̀
201 at မှာ (hma), (hnai.) (formal) m̥à, n̥aɪʔ
202 in ထဲ (htai:), တွင်း (twang:), တွင် (twang) tʰɛ́, twɪ́ɴ, twɪ̀ɴ
203 with နှင့်တကွ (hnang.ta.kwa.) n̥ɪ̰ndəɡwa̰
204 and နဲ့ (nai.), နှင့် (hnang.) nɛ̰, n̥ɪ̰ɴ
205 if ရင် (rang)[15], အကယ်၍ (a.kairwe) jɪ̀ɴ, ʔəkɛ̀jwḛ
206 because လို့ (lui.), ကြောင့် (kraung.) lo̰, dʑa̰ʊɴ
207 name အမည် (a.many), နာမည် (namany) ʔəmjì, nàmjì

Notes[edit]

 1. ^ Formal equivalents are ကျွန်တော် (kywantau) (m), ကျွန်မ (kywanma.) (f)
 2. ^ Formal equivalents are ခင်ဗျား (hkangbya:) (m), ရှင် (hrang) (f)
 3. ^ Formal equivalents are သည် (sany), (i)
 4. ^ Formal equivalent is သည်မှာ (sanyhma)
 5. ^ Formal equivalent is မည်သူ (manysu)
 6. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 7. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 8. ^ Formal equivalent is မည် (many)
 9. ^ Formal equivalent is အမျိုးသမီး (a.myui:sa.mi:)
 10. ^ Formal equivalent is အမျိုးသား (a.myui:sa:)
 11. ^ Formal equivalent is ဇနီး (ja.ni:)
 12. ^ Formal equivalent is ခင်ပွန်း (hkangpwan:)
 13. ^ Formal equivalent is မိခင် (mi.hkang)
 14. ^ Formal equivalent is ဖခင် (hpa.hkang)
 15. ^ Formal equivalent is လျှင် (hlyang)

See also[edit]

External links[edit]

Wikipedia has an article on:

Wikipedia

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) Cypriot Maronite Arabic – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Proto-Slavic – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Indo-Iranian (extended) – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription