Appendix:Indo-Aryan Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Indo-Aryan languages, specifically Sanskrit, Pali, Hindi, Urdu, Nepali, Punjabi, Gujarati, Romani, Marathi, Assamese, Bengali, Kashmiri, Sindhi and Sinhalese, compared with that of English.

IPA transliterations are given.

See also:

English Sanskrit Pali Hindi Urdu Nepali Punjabi Gujarati Marathi Assamese Bengali Kashmiri Sindhi Sinhalese Romani
1 I aham ahaṃ ma͠i ma͠i ma mē̃ moi āmi āun mam me
2 thou
(singular)
tvam tvaṃ tum,
,
āp
tum,
,
āp
timi,
,
tapaĩ
tū̃,
tusī̃
tame,
,
āp
tumi,
toi,
apuni
tumi,
tui,
āpni
tsɨ tun oba,
oya
tu
3 he sa vah,
yah
uh te to (distal), (proximal) i,
xi
teü,
tekhet
se eyā,
ohu
voj
4 we vayam vayaṃ ham asī̃ ame āmhī (exclusive), āpaṇ (inclusive) ami amra api ame
5 you (plural) yūyam tum,
āp (polite)
tusī̃ tame,
āp (polite)
tumhī (casual), āpaṇ (polite) tumi,
apuni
tomra, apnara oyālā,
oba siyallan
tume
6 they te ve,
ye
uh teo he (distal), te (proximal) xihot,
teuluk
tara ovuhu,
ovhu,
ovun
von
7 this idam yah ih ā (masculine), (feminine), he (neuter) ei as e kado
8 that tat vah uh pelũ to (masculine), (feminine), te (neuter) xei o kodo
9 here atra yahā̃ itthe ahī̃ ithe, ikḍe iat ekhane kathe
10 there tatra vahā̃ utthe tyā̃ tithe, tikḍe tat okhane kothe
11 who ka kaun kauṇ koṇ koṇ kün ke kon
12 what kim kyā śũ kāy ki ki so
13 where kutra kahā̃ kitthe kyā̃ kuṭhe kót kothayô) kaj
14 when kadā kab kadoṃ kyāre kevhā, kadhī ketia as kôkhôn kana
15 how katham kaise kiveṃ, kiddāṃ kevī rīte,
kem
kase kene kemôn sar
16 not na na,
nahī̃
na,
nahī̃
-na-,
chaina
nathī,
na,
nahī̃
nāhī n-,
nohoy,
nai
na na
17 all sarva sab, sāre sārā, sab badhũ,
tamām,
sarva
sarva xokolü,
atai
sôb sa
18 many bahu bahut bahut, kaī bahu,
ghaṇũ
anek bohut ônek but
19 some kiñcid kuc kujh amuk kāhī olop kichu unyi
20 few alpa thoṛe boṛā thoḍũ kāhī olop kôm cerra
21 other anya dūsre, aur hor bījũ itar an ônj kaver
22 one eka ek ek ek ikk ek ek ek ek hik ek jekh
23 two dvi do do dui be don dui dui ba deka duj
24 three tri tīn tīn tīn tinn traṇ tīn tini as tin ṭī tuna trin
25 four catur cār cār cār cār chār cār sari car cār hatara shtar
26 five pañcan pā̃c pā̃c pāc paṅj pāṅc pāc pas paṁcô panja paha panzh
27 big mahat baṛā vaɖɖā moṭũ moṭhā dangor,
bor
bôṛ baro
28 long dīrgha lambā lammā lā̃bu lāmb dighol lômba lungo
29 wide uru cauṛā moklā, cauṛā pahoḷũ vistrut bohol coṛa) bulyho
30 thick ghana gāṛhā,
moṭā
moṭā, gāṛā jāḍũ,
ghaṭṭ
jāḍ dath,
muta
moṭa thulo
31 heavy guru bhārī bhārā, boṛal bhāre bhārī bhari bhari pharo
32 small alpa choṭā choṭā nānũ lahān xoru choṭ cino
33 short hrasvá choṭā madharā ṭū̃kũ choṭā suti,
sapor,
somu as
beṭhe skurto
34 narrow aṃhú tang bīṛā, tarrā sā̃kḍũ arūnd) thek cipa tang
35 thin tanú patalā patalā pātaḷũ pātaḷ sepeta patla sano
36 woman strī́ aurat zanāńī́, imtarī́ strī,
orat
strī maiki manuh môhila zhulyi
37 man (adult male) púruṣa, nára ādamī baddā, ādamī puruṣ puruṣ mota manuh puruṣ mursh
38 man (human being) manuṣyá, mānava insān, mānav baddā, mannakh, insān māṇas mānvī manuh manuṣ manush
39 child bā́la, śíśu baccā bāl, baccā bāḷka,
chokrũ
bālak, mūl, śiśu soli bacca shavoro
40 wife pátnī, bhāryā́ patnī gharvālī, tīvīṃ, vahṭī patnī patnī ghoini bu romnyi
41 husband páti pati gharvālā, kant, xāvand pati patī giri jamai rom
42 mother mā́tṛ mātā mātā mātā āī ma,
ai
ma,
আম্মা (amma
dej
43 father pitṛ́ pitā pitā pitā vaḍīl deuta,
pitai as
baba,
abba
dad
44 animal páśu jānvar jānvar prāṇī,
janvar
prāṇī, paśu ziwo-zontu jôntu pedo
45 fish mátsya māchlī macchī māchlī māsā mas mach masho
46 bird , pakṣin ciṛiyā, pakṣī pañchī paṅkhī,
pakṣī
pakṣī sorai pakhi chiriklyi
47 dog śván, kukkura kuttā kuttā kutro kutrā kukur kukur zhukel
48 louse yūkā jūṃ lehā ū ükoni uṁkun zhuv
49 snake sarpá sāṃp sappa sāp sāp xap sap sap
50 worm kṛmi kīṛā kīṛā kīḍo kīḍā pelu krim kermo
51 tree vṛkṣá, tarú peṛ rukkha jhāḍ,
vrukṣ
jhāḍ, vrukṣ gos gach kasht
52 forest vána jangal jaṅgal jaṅgal,
van
van habi,
zongghol,
bon
bôn vesh
53 stick daṇḍá daṇdā soṭī lākḍī kāṭhī bari,
kathi
laṭhi kopal
54 fruit phála phal phal phaḷ phaḷ phol as phôl frukto
55 seed bī́ja bīj bīj bīj , bīj guti bici sumburo
56 leaf páttra pattā patā pā̃dḍũ pān pat pata patrin
57 root mū́la jaṛ jaṛh mūḷ mūḷ xipa śikôr rikita
58 bark (of a tree) tvác chāl chāl chāl jhāḍācī sāl bakoli chal korca
59 flower púṣpa phūl phulla phūl phūl phul phul luludyi
60 grass tṛ́ṇa ghās ghāh ghās gavat ghãh gas char
61 rope rájju rassī rassī dorḍũ dorī rosi dôṛi shelo
62 skin cárman, tvác tvacā camṛī cāmḍī carma sal camṛa morchi
63 meat māṃsá mā̃s mās mā̃s māns mongoh,
mangxo
mangs, gośt mas
64 blood rakta, ásṛj khūn, lahū, rakt lahū, rakt, ਖ਼ੂਨ (xūn), lohī rakt tez as rôkt rat
65 bone ásthi haḍḍī haḍḍī hāḍkũ hāḍ har haṛi kokalo
66 fat (noun) pī́vas, médas carbī carbī carbī carbī sorbi,
tel
côrbi thulo
67 egg aṇḍa aṇḍā iṅgā ī̃ḍũ aṇḍī koni ḍim anro
68 horn śṛṅgá sīng siṅg śī̃gḍũ śiṅg xing śing shing
69 tail púccha pū̃ch pūch pū̃chḍī śepūṭ nez lej pori
70 feather parṇá pankh ਪੰਤ (pant pī̃chũ paṅkh pakhi pôr por
71 hair kéśa bāl vāl vāḷ kes suli cul bal
72 head śíras, kapāla sar, sir sir māthũ ḍoke mur matha shero
73 ear kárṇa kān kann kān kān kan kan kan
74 eye ákṣi ā̃kh akkha ā̃kh ḍoḷā soku cokh jakh
75 nose nā́sā nāk nakka nāk nāk nak nak nakh
76 mouth vaktra, múkha muṃh mūNh ,
mukh
toṇḍ, mukh mukh mukh muj
77 tooth dánta dānt dand dā̃t dāt dat daṁtô dand
78 tongue (organ) jihvā́ jībh jībh jībh jībh zibha jibh, jihba shib
79 fingernail nakhá nākhun naṅgal nakh nakh nokh as nôkh vundya
80 foot padá pair pēr pagno pañjo pāūl bhori pa punro
81 leg jáṅgha ṭang latta pag pāy bhori,
theng
pa fujeri
82 knee jā́nu ghuṭnā [[ਗੋਡੇ|goḍe] ghū̃ṭaṇ guḍghā athu haṁṭu chang
83 hand hásta hāth hattha hāth hāt hat hat vast
84 wing pakṣá pankh pakkha pā̃kh paṅkh deuka,
pakhi
pakha phak
85 belly udára peṭ ḍhiḍḍa peṭ poṭ pet peṭ per
86 guts antra antaṛī himmat āntarḍā dhairya nari bhuṛi porr
87 neck gala, grīvā́ gardan gardan gaḷũ gaḷā dingi gôla korr
88 back pṛṣṭhá pīṭh vāpas pīṭh parat pithi piṭh dumo
89 breast stána chātī chātī chātī stan piha buk chuchi
90 heart hṛdaya dil dil hrudya hruday hia,
koliza,
amothu
hridyô jilo
91 liver yákṛt jigar, yákṛt [[ਜਿਗਰ|jigar] yakrut,
kāḷjũ
yakrut koliza,
zokrit as
kôlje puko
92 to drink píbati pīnā pīṇā pīvũ piṇe khüa,
pia
pan pijel
93 to eat khādati, átti khānā khāṇā khāvũ khāṇe khüa khaoya xal
94 to bite dáśati kāṭnā [[ਵੱਢਣਾ|vaḍḍhaṇā] backũ,
bharvũ
cāvṇe kamüra kamṛano dindalel
95 to suck dháyati cũsnā [[ਚੂਸਣਾ|cūsṇā] cūsvũ cokhṇe supa, <suha coṣa chuchi pel
96 to spit ṣṭhī́vati thũknā [[ਥੁੱਕਣਾ|thukkaṇā] thū̃kvũ thuṅkṇe thu pelüa chjap, thutu shungardel
97 to vomit vámati ulṭī karnā ulṭī karnā ulṭī ulṭī karṇe bomi kora bômi shandel
98 to blow vā́ti phūnknā phūkṇā phū̃kvũ phuṅkṇe [[]] phuṁ dettya phurdel
99 to breathe ániti sāṃs lenā sāh lēṇā śvasvũ śvās gheṇe uxah lüa śbas neoya sufla lel
100 to laugh smáyate, hásati hāṃsnā hassaṇā hasvũ hasṇe hoha hasa assal
101 to see páśyati (pres.), dṛś- dekhnā vekhṇā jovũ pāhṇe dekha dekha dikhel
102 to hear śṛṇóti sunnā suṇnā sā̃bhaḷvũ aikṇe xuna śona ashunel
103 to know jānā́ti jānnā jāṇnā jāṇvũ māhit asṇe zona jana zhanel
104 to think manyate, cintayati socnā socṇā) vicārvũ vicār karṇe bhoba bhaba gindil
105 to smell jíghrati sūnghnā suṅghṇā suṅghvũ gandh karṇe xunga śoṁka sungal
106 to fear bibhéti ḍarnā ḍarnā ḍarvũ ghābarṇe bhoy khüa bhôyô kôra, ḍôra daral
107 to sleep svápiti sonā sauṇā ū̃ghvũ jhopṇe xüa ghuma sovel
108 to live jī́vati jīnā jiūṇā jīvvũ jagṇe thoka,
ziai thoka
baṁca zhuvel
109 to die mriyáte marnā marnā marvũ marṇe mora môra merel
110 to kill hánti mārnā mārnā mārvũ mārṇe mara mara, mere phela mudarel
111 to fight yúdhyate laṛnā laṛnā laḍvũ laḍhṇe kazia loga lôṛa marel
112 to hunt veti shikār karnā ṭolṇā śikār karvo śodhāśodh karṇe sikar kora sikar kôra mudarel
113 to hit hánti, tāḍáyati mārnā jaṛnā ṭhokvũ mārṇe khunda mara chalavel
114 to cut kṛntáti kāṭnā kaṭṭaṇā kāpvũ kāpṇe kota kaṭa shinel
115 to split bhinátti baṇṭnā pāṛnā bhāgvũ vibhājit karṇe dubhag kora bibhôkt kôra pharravel
116 to stab vídhyati bhonknā khobhṇā bhoṅkvũ bhosakṇe hana,
khusa
chora mara pusavel
117 to scratch likháti kharoncnā gharūṇḍṇā khaṇvũ orbāḍṇe asüra khamcano xarundel
118 to dig khánati khodnā puṭṭaṇā khodvũ khodṇe khonda khoṁṛa hunavel
119 to swim plávate tairnā tērnā tarvũ pohṇe xatura saṁtôrano plemel
120 to fly pátati uṛnā uḍḍaṇā uḍvũ uḍṇe ura as oṛa ural
121 to walk éti, gácchati, carati calnā turnā cālvũ cālṇe khüz korha haṁṭa phirel
122 to come ā́gacchati ānā āuṇā āvvũ yeṇe oha asa avel
123 to lie (as in a bed) śéte leṭnā leṭṇā, pēṇā suvũ jhopū karṇe bagora śoya pashlyol
124 to sit sī́dati baiṭhnā bahiṇā besvũ basṇe boha bôsa beshel
125 to stand tíṣṭhati khaṛā honā khaṛhnā ūbhvũ ubhe rāhṇe thio hüa daṁṛano tordyol
126 to turn (intransitive) vártate muṛnā muṛnā vāḷvũ cālū karṇe pak mara ghora boldel
127 to fall pádyate girnā ḍiggaṇā paḍvũ paḍṇe pora pôṛa perel
128 to give dádāti denā deṇā āpvũ deṇe dia dettya del
129 to hold dhárati pakaṛnā phaṛnā pakaḍvũ ṭhevṇe dhora dhôra xutyilel
130 to squeeze mṛdnā́ti ghusā denā nacoṛnā nīcovvũ dābṇe hesa,
sepa
cepô- kikidel
131 to rub ghárṣati malnā maḷnā ghasvũ ghāsṇe lara ghôṣa morel
132 to wash kṣā́layati dhonā dhoṇā dhovũ dhuṇe dhüa dhoya thovel
133 to wipe mā́rṣṭi poṃchnā hūñjhṇā lūchvũ pusṇe müsa as mocha khosel
134 to pull kárṣati khīṃcnā khiccaṇā kheñcvũ [[खेचणे|khecṇe) tona ṭana cirdel
135 to push nudáti dhakkā denā dhakkaṇā dhakko mārvo ḍhakalṇe thela ṭhela pizdel
136 to throw kṣipáti phenknā suṭṭaṇā pheṅkvũ phekṇe doliüa phela shudel
137 to tie badhnā́ti, bandhati bāṃdhnā bannhṇā bā̃dhvũ bāndhṇe bondha baṁdha phandel
138 to sew sī́vyati sīnā siūNṇā sīvvũ śivṇe silua ṭaṁka [suvel]]
139 to count gáṇayati, kálate ginnā giṇnā gaṇvũ mojṇe হিচাপ কৰা,
gona
gona ginavel
140 to say vákti kahnā ākhṇā bolvũ sāṅgṇe küa bôla phenel
141 to sing gā́yati gānā gāuṇā gāvũ gāṇe güa gaoya gilyabel
142 to play dī́vyati khelnā kheḍṇā ramvũ kheḷṇe khela khela khelel
143 to float plávate tairnā (intr.), tairānā (tr.) tārnā tarvũ (intr.),
tarāvvũ (tr.)
taraṅgṇe uponga,
bhaha
bhasa urnel
144 to flow sárati bahnā vagṇā vahevũ pravāh karṇe bua bôha shordyol
145 to freeze śī́yate jamnā jammṇā ṭhārvũ goṭhavṇe friz kora jôma pahosajvel
146 to swell śváyati sūjnā sujjaṇā sujī javũ phugṇe uphonda phaṁpa shulyol
147 sun sū́rya, ravi, bhāskara sūraj sūraj suraj sūrya beli surj kham
148 moon candra, mā́sa chānd cand candra candra zun caṁdô shon
149 star nákṣatra, stṛ́, tārā tārā tārā tāro tārā tora tara cherhaj
150 water jalá, áp, pānīya, vā́ri, udán, toja pānī, jal pāṇī pāṇī pāṇī pani pani, jôl paji
151 rain varṣá bārish bāriś varsād pāūs boroxun briṣṭi brishind
152 river nadī́ nadī nadī nadī nadī noi nôdi len
153 lake sáras jhīl jhīl sarovar,
taḷāv
sarovar bil pukur baro paji
154 sea samudra samandar samundar dariyo,
samudra
samudra xagor as sômudr marja
155 salt lavaṇá namak lūṇ mīṭhũ,
kṣār
mīṭh nimokh,
nun
nun, lôbôn lon
156 stone áśman patthar patthar paththar dagaḍ xil,
pathor
pathôr barr
157 sand pāṃsú, śíkatā ret ret retī vāḷū bali bali kishaj
158 dust reṇú dhūl dhūṛ dhūḷ dhūḷ dhuli dhulo [praxo]]
159 earth kṣám, pṛthvī́ ]dhartī, pṛthvī, bhūmi dhartī pruthvī pruthvī prithiwi maṭi phuv
160 cloud nábhas, meghá bādal baddal vādaḷ megh megh megh noro
161 fog míh dhundh koh dhummas dhuke kuoli,
nior
kuyaśa muglya
162 sky ākāśá āsmān asmān ākāś ākāś akax akaś cheri
163 wind vāyú, vā́ta havā havā pavan vārā botah batas balval
164 snow himá, tuṣāra, tuhina baraph baraf baraf barph boroph bôrôph balval
165 ice himá baraf baraf baraph barph boroph bôrôph paho
166 smoke dhūmá dhuāṃ dhūNā̃ dhumāḍo dhūr dhua dhuṁyo thuv
167 fire agní āg agga āg agnī zui agun jag
168 ash ā́sa rākh asthīā̃ rākh asthī sai as chai ushar
169 to burn dahati jalnā sāṛnā bāḷvũ jāḷṇe pura,
zolua
pora (intr.), jôla (intr. phabol
170 road patha, ádhvan, mārga saṛak saṛak rasto rastā ali,
bat
rasta, pôth drom
171 mountain girí, párvata pahāṛ pahāṛ parvat ḍoṅgar) pahar pahaṛ plaj
172 red rakta, róhita lāl lāl lāl lāl ronga lal lolo
173 green harita, palāśa harā harā līlo hirvā xeuzia sôbuj zeleno
174 yellow pītala pīlā pīlā pīḷo pivḷā halodhia hôlud galbeno
175 white śvetá, śukla safed saphēd saphed pāṇḍhrā boga sada parno
176 black kṛṣṇá kālā kālā kāḷo kāḷā ko’la kalo kalo
177 night rā́tri, nakti, kṣap rāt rāt rāt rātri rati ratr, rat ratyi
178 day dina, áhar, divas din din divas divas din din dyes
179 year varṣá, saṃvatsara sāl sāl varas varṣ bosor bôchôr bersh
180 warm taptá garm garam garam ubdār topot as gôrôm tato
181 cold śītá ṭhaṇḍā ṭhaṇḍe ṭhaṇḍu thaṇḍ sesa ṭhaṇḍa shudro
182 full pūrṇá pūrā pūrā bharelũ sampūrṇ bhora bhôra pherdo
183 new náva nayā navā̃ navũ navīn notun nôtun nyevo
184 old jīrṇá, vṛddhá, purātana purānā purāṇī junũ june purona purano phurano
185 good vásu, bhadrá acchā caṅgā sārũ cāṅgle bhal bhalo lasho
186 bad pāpá, duṣṭa burā, xarāb burā kharāb vāīṭ bea kharap nasul
187 rotten pū́ti saṛā gandī saḍelũ kujlelā gela,
posa
pôca kerno
188 dirty malina, samala gandā gande gandu galicch letera môyôla melalo
189 straight ṛjú, sādhu sīdhā siddhā sīdhũ saraḷ pun soja vorta
190 round vṛttá, vartula gol gol goḷ pherī ghuronia gol oblo
191 sharp (as a knife) tīkṣṇá tīkhā tez dhārdār tīkṣṇ suka,
dhar
cokkha kucime
192 dull (as a knife) kuṇṭha kund susat buṭhṭhũ bothaṭ bhuta bhoṁta bikucime
193 smooth ślakṣṇá, snigdhá ciknā nirvighan līsũ maū mihi,
sikun
môsriṇ samtalo
194 wet ārdrá, klinná gīlā bhijja bhīnũ ole tita,
bhiza
bheja kindyilo
195 dry śúṣka sūkh sukke sukũ,
korũ
korḍe xukan śukna shuko
196 correct śuddhá, satyá sahī sahī sācũ barobar xuddho ṭhik uchito
197 near neda (adj.), prati (prep.) nazdik neṛe najīk,
pāse
j̈avaḷ) usor as kache pashe
198 far dūrá dūr dūrõ dūr ātāparyant dur dur dur
199 right dákṣiṇa dāyāṃ sajje jamṇũ ujvā xu ḍan chacho
200 left savyá bāyāṃ khabbe ḍābũ ḍāvā bau baṁ stungo
201 at (locative case used) pe te -e yethe -t -e kaj
202 in (locative case used) meṃ vicca andar -madhye -t -e ando
203 with sahá ke sāth de nāl sāthe sah xoite -rô sathe -ca
204 and ca aur ate ane āṇi aru ar, o, ebông thaj
205 if yádi agar je jo jar zodi jôdi te
206 because kyonki kiuṅki kāraṇke,
kemke
kāraṇ karon karôṇ ke
207 name nā́man nām nām nām nāv nam as nam anav
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – tib Amharic – Antillean Creole – Arabic: Standard ArabicEgyptian ArabicMoroccan ArabicPalestinian ArabicTunisian ArabicCypriot Arabic – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Breton – Bukitan – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Catalan – Chechen – Chinese: CantoneseGanMandarinMin Nan (Amoy)Min DongSichuaneseOld Chinese – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch – Egyptian – English: OldMiddle – Esperanto – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – FrenchOld French – Frisian (West) – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: Modern GreekAncient Greek – Guaraní – Gujarati – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong (White) – Hungarian – Hunsrik – Icelandic – Ido – Ilocano – Indonesian – Interlingue – Irish – Italian – Japanese – Kashubian – Khmer – Konkani – Korean – Kurdish – LatinVulgar Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lingwa de Planeta – Lithuanian – Lojban – Luwian – Macedonian – Malagasy – Malay – Maltese – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Neapolitan – Nepali – Ojibwe – Ossetian – Pali – Papiamento – Polish – PortugueseOld Portuguese – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sicilian – Sinhalese – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – Zazaki – Zulu

Reconstructed languages

Proto-Balto-Slavic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Slavic

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Kho-Bwa – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – South American – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan