Appendix:Finnic Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Finnic languages, specifically Finnish, Estonian, Võro, Livonian, Ingrian, Karelian, Veps and Votic, compared with that of English.

No English Finnish Estonian Võro Livonian Ingrian Karelian Veps Votic
1 I minä mina, ma maq minā, ma miä mie minä miä
2 you (singular) sinä sina, sa saq sinā, sa siä sie sinä siä
3 he hän, se tema, ta timä tämā, ta hää häi hän tämä
4 we me meie, me miiq mēg möö myö mii, müü
5 you (plural) te teie, te tiiq tēg töö työ tii, tüü
6 they he, ne nemad, nad nimäq ne höö hyö hii, nämäd
7 this tämä see seo se tämä tämä nece se
8 that tuo, se too tuu too tuo se too
9 here täällä siin tan täs tääl tästäššä tägä, tägou täällä
10 there tuolla, siellä seal sääl sǟl seel sielä sigä, sigau siinä
11 who kuka, joka kes kiä kis ken ken ken tšen
12 what mikä, mitä mis miä mis mikä mi mi mikä
13 where missä kus kon kus mis kus (miš) kusmis kuza
14 when koska, milloin, kun millal, kunas kuna kunā kons konsa konz kõnz
15 how kuinka kuidas kui kui kui kui kut kui
16 not ei ei, mitte ei, joht äb ei ei ei eb
17 all kaikki kõik kõik amā, tikkiž kaik kaikki kaik kõikki
18 many monta, paljon palju, mitu pall'o, mitu pǟgiņ, jennõ paljo äijä, äijän äi (äjan) mittoma, pal'l'u
19 some jokin mõni, mõned mõni, mõnõq mūnda monikas monies eraz mõni
20 few vähän vähe, veidi veidüq veitõ vähä vähäine vähä vähää
21 other muu, toinen teine, muu tõõnõ, muu muu, toin muu, toini toine muu, tõin
22 one yksi üks üts ikš yks yksi üks' ühsi
23 two kaksi kaks kats kakš kaks kaksi kaks kahsi
24 three kolme kolm kolm kuolm kolt kolme, kolmi kuume, koume kõlmõd
25 four neljä neli neli, nelli nēļa neljä nelʹlʹä, nelli nell' nellä
26 five viisi viis viis vīž viis viisi, viizi, viiži viž viiz
27 big iso, suuri suur suur sūr suur suuri sur' suuri
28 long pitkä pikk pikk pitkā pitkä pitkä pitk' pittšä
29 wide leveä lai lag'a laigā levviä levei leved lad'd'a
30 thick paksu paks, jäme paks jamdi paksu paksu paks paksu
31 heavy raskas raske rassõ lǟlam raskas jykie jüged raskas
32 small pieni väike väiku piški peeni pieni pen' peeni
33 short lyhyt lühike lühükene, lühüq lītõ lyhyt lyhyt lühüd lühüd
34 narrow kapea kitsas ahtagõnõ ōdõz kaita kaita kaid ahaz
35 thin ohut õhuke, peenike ohku, ohuq, piinü vȯiti ohut, tikkoi lätty kürz' õhud
36 woman nainen naine naanõ nai nain naine, akku naine nain, nainõ
37 man (male) mies mees miis mīez mees mies mez' meez
38 person ihminen inimene inemine rištīng ihmiin ihmini ristit inemin
39 child (a youth) lapsi laps lats läpš laps lapsi laps' lahsi
40 wife vaimo naine naanõ nai naisikko akka ak nain
41 husband mies, aviomies mees miis mīez mees mies mez' meez
42 mother äiti ema imä jemā emä muamo mamoi emä
43 father isä isa esä izā isä tuato tat isä
44 animal eläin loom, elajas, lojus elläi jelai elävä, elokas, zveeri elätti živat živõtta
45 fish kala kala kala kalā kala kala kala kala
46 bird lintu lind tsirk lind lintu lintu lind lintu
47 dog koira koer pini piņ koira koira koir koira
48 louse täi täi täi tei täi täi täi täi
49 snake käärme madu, uss huss, siug ūška, ūiska mato kiärmis gad mato
50 worm mato uss, vagel huss, vagõl bor matokkain uottö čundč maokkõin
51 tree puu puu puu puu puu pu puu
52 forest metsä mets mõts mõtsā metsä mečča mec mettsä
53 stick (of wood) keppi kepp kepp taib keppi keppi kalu riuku
54 fruit hedelmä vili vili vīļa frukta frukt plod viľľa
55 seed siemen seeme seemeq sīemgõz seemen siemen semen seemee
56 leaf lehti leht leht lēdj lehti lehti lehtez lehto
57 root juuri juur juur jūŗ juuri juuri jur' juuri
58 bark (of tree) kuori koor kuur' kūor koori kuori kor' koori
59 flower kukka lill häidseq, häelm, lill puţkõz, pusk kukka kukka änik kukka
60 grass ruoho rohi, hein hain āina heinä heinä hein roho
61 rope köysi köis köüds kevž köys nuora nor tšöüsi
62 skin (of a person) iho nahk, ihu nahk, iho nōgõ nahka nahka nahk iho
63 meat liha liha liha lejā, vȯzā liha liha liha liha
64 blood veri veri veri ver veri veri čak, veri veri
65 bone luu luu luu luu luu lu luu
66 fat (noun) rasva rasv rasõv razā rasva razva razv razva
67 egg muna muna muna munā muna muna muna muna
68 horn sarvi sarv sarv sõra sarvi sarvi sarv sarvi
69 tail häntä saba, händ hand tabār häntä häntä händ äntä
70 feather sulka, höyhen sulg sulg kōra sulka sulga höuneh sulka
71 hair karva, hius karv, juus, juuksed karv, hius ibūkst karva hivus ibus ivuz
72 head pää pea pää pää piä pää
73 ear korva kõrv kõrv kūora korva korva korv kõrva
74 eye silmä silm silm sīlma silmä silmä sil'm silmä
75 nose nenä nina nõna nanā nenä nenä nena nenä
76 mouth suu suu suu suu suu su suu
77 tooth hammas hammas hammas āmbaz hammas hammas hambaz ammaz
78 tongue kieli keel kiil kēļ keeli kieli kel' tšeeli
79 fingernail kynsi küüs küüds kīņtš kyns kynsi künz' tšünsi
80 foot jalka jalg jalg jālgalabā jalka jalka, jalgu joug jalka
81 leg sääri säär siir jālga jalka siäri jaug rihi
82 knee polvi põlv põlv pūola polvi polvi komb põlvi
83 hand käsi käsi käsi piv käsi käsi käzi tšäsi
84 wing siipi tiib siib tībõz siipi siibi suug siipi
85 belly vatsa, maha kõht, vats, magu kõtt mag vatsa vačča vac vattsa
86 guts suolet, suolisto sooled, soolikad sooliguq sūold soolet suonet solišt soolõd
87 neck kaula kael kaal kaggõl kagla kakla kagl kagla
88 back selkä selg sälg sǟlga selkä selkä selg seltšä
89 breast rinta rind rõnd rīnda rinta rinta rind rinta
90 heart sydän süda süä sidām syän syväin südäin süä
91 liver maksa maks mass maksā lepäliha maksa maks maksa
92 to drink juoda jooma juuma jūodõ joovva juuvva, juoo joda juvva
93 to eat syödä sööma süümä sīedõ söövvä syyvvä söda süvvä
94 to bite purra hammustama, purema haukama, purõma jamstõ purra purra purda purõa
95 to suck imeä imema, nutsima nudsima, imemä immõ imiä imie imeda imiä
96 to spit sylkeä sülitama, sülgama sülgämä siļgõ sylkiä sylgie sül'kta sülletä
97 to vomit oksentaa oksendama ossõndama oksnõ oksentaa oksendua okseta õhsõnõa
98 to blow (as wind) puhaltaa puhuma puhkma pūgõ puhaltaa puhaldua puhuda puhua
99 to breathe hengittää hingama hengämä jengõ henkätä hengitiä henktä entšiä
100 to laugh nauraa naerma naardma nagrõ nagraa nakrua nagrda nagraa
101 to see nähdä nägema nägemä nǟdõ nähä nähä nähta nähä
102 to hear kuulla kuulma kuuldma kūlō kuulla kuulla kulda kuulla
103 to know (a fact) tietää teadma tiidmä tīedõ tiitää tietyä teta täätää
104 to think ajatella mõtlema mõtlõma, märkmä mõtlõ, arrõ duumata tuumamaija meletada duumata
105 to smell (sense odor) haistaa haistma, haisu tundma haisu tundma nūškõ haistaa haižuo mujuda haissaa
106 to fear pelätä kartma, pelgama, hirmuma pelgämä ädāgõ pelätä varat varaita pellätä
107 to sleep nukkua magama magama, magahama maggõ maata, mammata magua magata makaa
108 to live elää elama elämä jellõ ellää elie eläda elää
109 to die kuolla surema kuulma kūolõ koolla kuolla kolda, kuuda koolla
110 to kill tappaa tapma tapma tappõ tappaa tappua rikta tappaa
111 to fight tapella, taistella võitlema, taplema taplõma taplõ tapella torua torata tappõa
112 to hunt (transitive) metsästää küttima, jahtima jahtma jaktõ olla ohvataaz meččästyä mecata püütää
113 to hit lyödä lööma lüümä rabbõ löövvä lyyvvä löda löö
114 to cut leikata lõikama lõikama īedõ, radļõ leijjata leikata čapta lõikata
115 to split halkaista lõhestama, lõhki ajama lahki ajama lōkstõ halata hallata haugoida halkõa
116 to stab (or stick) pistää pistma, suskama tsuskama siskõ pistää pystellä čokaita pissää
117 to scratch (an itch) raapia kraapima, hõõruma kraapma ȭrõ syyhyttää kyndžie künstä kraappia
118 to dig kaivaa kaevama kaibma kuovõ kaivaa kaivua kaida kaivaa
119 to swim uida ujuma oidma, ujoma vȯigõ ujjuua uija ujuda ujua
120 to fly lentää lendama lindama lindõ lentää lentyä leta lentää
121 to walk kävellä käima, kõndima käümä, kõndma kǟdõ käyvvä kävellä käveltä tšäümää
122 to come tulla tulema tulõma tūlda tulla tulla tulda, tuuda tulõa
123 to lie (as on one's side) maata lamama, lesima võlsma maggõ loikkooa muata magata lešeä
124 to sit istua istuma istma istõ istua istuo ištta issua
125 to stand seisoa seisma saisma pīlõ seissooa seisuo seišta sõizoa
126 to turn (change direction) kääntyä (intr.), kääntää (tr.) pöörama, käänama, keerama käändmä, püürdmä kīerõ kääntyä kiändiä kärouta, käta tšääntää
127 to fall (as in drop) pudota kukkuma, langema, pudenema, sadama sadama saddõ puota kirvota, langeta kirbota, langeta langõta
128 to give antaa andma andma andõ antaa antua antta annaa
129 to hold (in one's hand) pitää hoidma pidämä, hoitma piddõ pitää pityä, pitiä pidada pitää
130 to squeeze puristaa suruma, pitsitama pitsitämä, presmä, surbma pīkstõ puristaa ličata ahtištada lutisaa
131 to rub hieroa hõõruma hõõrdma ȭrõ ihmata hieruo hostä õõrtaa
132 to wash pestä pesema mõskma piezzõ pessä pessä pesta pezea, tšülvettää
133 to wipe pyyhkiä pühkima pühkmä pūstõ pyyhkiä pyhkie pühktä pühtšiä
134 to pull vetää, kiskoa tõmbama, vedama, kiskuma vidämä, tõmbama vieddõ, tõmbõ vetää, kiskoa vetyä vedada tõmpaa, väittää
135 to push työntää tõukama, lükkama toukama, kukkama likkõ tööntää tungie tunkta tõukkaa
136 to throw heittää viskama, heitma hiitmä eitõ heittää heittiä tacta, tačta viskaa
137 to tie sitoa siduma köütmä siddõ siella situo sidoda siottaa, situa
138 to sew ommella õmblema umblõma umblõ ommella ommella ombelta õmmõa
139 to count laskea lugema, loendama lugõma luggõ lukkiia laskie laška lukõa
140 to say sanoa ütlema, sõnama ütlemä kītõ sannooa sanuo sanuda jutõllaa
141 to sing laulaa laulma laulma loulõ laulaa laulua laulda laulua
142 to play leikkiä mängima mängmä mängõ pelata kižata, elostua vätä mäntšiä
143 to float kellua hõljuma, ujuma hõl'oma plūokst ujjuua keiluo ujuda ujua
144 to flow virrata voolama, jooksma juuskma jūokšõ valluua, verrata, voota virrata joksta johsa
145 to freeze jäätyä külmuma, jäätuma külmämä kilmõ jäättöjä jiädyö jäduda jäätüä
146 to swell paisua paistetama, paisuma paistuma paistõ paisua paisuo puhlota paissua
147 sun aurinko päike päiv pǟva päivyt päiväne päiväine päivikko
148 moon kuu kuu kuu kuu kuu ku kuu
149 star tähti täht täht tēdj tähti tähti tähtaz tähti
150 water vesi vesi vesi vež vezi vesi vezi vesi
151 rain sade vihm, sadu vihm vīm vihma viima vihm sato
152 river joki jõgi jõgi joug; jog joki jogi jogi jõgi
153 lake järvi järv järv jōra järvi järvi järv' jarvi
154 sea (as in ocean) meri meri meri mer meri meri meri meri
155 salt suola sool suul sūolõ soola suola sol soola
156 stone kivi kivi kivi kiv kivi kivi kivi tšivi
157 sand hiekka liiv liiv jõugõ hiita čuuru lete liiva
158 dust pöly tolm tolm põrm pölly pöly pölü tolmu
159 earth (as in soil) maa, multa muld maa maa mua ma maa
160 cloud pilvi pilv pilv pīla pilvi pilvi pilv' pilvi
161 fog sumu udu undsõq ud utu udu sumeg utu
162 sky taivas taevas taivas touvõs taivaz taivas taivaz taiva
163 wind (as in breeze) tuuli tuul tuul tūļ tuul tuuli tullei tuuli
164 snow lumi lumi lumi lum lumi lumi lumi lumi
165 ice jää jää ijä jeij jää jää jää
166 smoke savu suits sau sou savu savu savu savvu
167 fire tuli tuli tuli tuļ tuli tuli lämoi tuuli
168 ash tuhka tuhk tuhk tūgõ tuhka tuhka, poro tuhk tuhka
169 to burn (intransitive) palaa põlema palama pallõ pallaa paluo palada palaa
170 road tie tee tii riek tee tie te tee
171 mountain vuori mägi, voor mägi mäg mäki mägi mägi mätši
172 red punainen punane verrev punni punnain ruskie rusked kauniz
173 green vihreä roheline rohilinõ, hal'as ōļaz, mõltsi haljaz, rohoin vihrie vihand rohoin
174 yellow keltainen kollane kõllanõ, vahanõ vīri keltain keltani pakuine kõltain
175 white valkoinen valge valgõ vālda valkia valgei, valkie vauged valkea
176 black musta must must mustā mussa musta must mussa
177 night öö üü īe öö ö öö
178 day (daytime) päivä päev päiv pǟva päivä päivä päiv, pei päivä
179 year vuosi aasta aastak āigast vooz vuozi voz' voosi
180 warm (as in weather) lämmin soe, lämbe lämmi lem lämmin lämmin läm lämmii
181 cold (as in weather) kylmä külm külm kīlma kylmä kylmä kauged tšülmä
182 full täysi täis täüs tävž täyz täysi täyz' täünää
183 new uusi uus, vastne vahtsõnõ ūž uuz uusi uz' uusi, vassumõin
184 old vanha vana vana vanā vanha vanha vanh vanha
185 good hyvä hea hää, hüä jõvā hyvä hyvä hüvä üvä
186 bad paha, huono paha, halb halv äbjõvā halva huono, pahaaini hond paha
187 rotten (as a log) mätä, laho mäda mädä, määnüq märgõnd mätä, laho laho laho laho, mätä
188 dirty likainen must, ligane mustõnuq leggi prokutoin ligahine redukaz mussa
189 straight suora sirge, otse õgõv tazzi oikia, soora oigie oiged õikõa
190 round pyöreä ümar tsõõrik, höörik, ümärik immõr pööriä pyörya kehker pulskõa
191 sharp (as a knife) terävä terav terräv, vaib vaimõ terräävä terävä terav terävä
192 dull (as a knife) tylsä nüri nühr toļp nyrhi, tylppä tylččä tülc tülppä
193 smooth tasainen, sileä sile sille tazzi silohiin tazaine, lačču tazo lakka
194 wet märkä märg likõ kažži märkä märgä märg märtšä
195 dry (adjective) kuiva kuiv kuiv kūja kuiva kuiva kuiv kuiva
196 right (correct) oikea õige õigõ õigi oikia oikie oiged õikõa
197 near lähellä lähedal lähkün ležgõl läheel lässä läz litši
198 far kaukana kaugel kavvõn kougõn etähittee etähänä edahan kaukalla
199 right (side) oikea parem hüä, hää jõvā oikia oikie oiged õikõa
200 left (side) vasen vasak kura kurā kura hurua, hura hura kurõaz
201 at -ssa, -lla -l, juures -l, man jūr -Vz, -Vl -lla -l -lla, juurõzõ
202 in -ssa, -lla, -Vn, -lle -s, sees -n, -h, -hn, seen, sisen , -šõ, sizzõl -Vz, -V -ssa -s -ssa, tšehsi
203 with (accompanying) kanssa koos, ühes, -ga üten īdõkubbõ kera kerall, -nke ühtes, -nke kaasa
204 and ja ja, ning ja ja, un ja ta da ja
205 if jos kui ku kui gu ku kui
206 because koska sest, selle pärast et selle et sie perāst ku; siks, etti konsa sikš miše senperässä, sillä
207 name nimi nimi nimi nim nimi nimi nimi nimi

See also[edit]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit, Central Atlas Tamazight) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese, Wu) – Cornish – Crimean Tatar – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Malayalam – Maltese – Manx – Māori – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Navajo – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish  (Old Polish) – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Tamil – Tatar – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Berber – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Láadan – Lingua Franca Nova – Lojban – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic