Appendix:Mandarin Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

See Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists

This is a Swadesh list of words in Mandarin, compared with that of English.

Presentation[edit]

The Swadesh word list, developed by the linguist Morris Swadesh, is used as a tool to study the evolution of languages. It contains a set of basic words which can be found in every language. Various versions have been created, in particular:

  • a complete 207 words version, in which some of the words are not found in every environment (it contains for instance snake and snow)
  • a reduced 100 words version.

This word list should not be considered as an elementary lexicon to communicate with speakers of a given language; for such a purpose, the numerous existing Wikivoyage lexicons are more useful. Its only objective is to give a rough idea of the language, by showing its lexical and, when possible, phonetic basis.

List[edit]

The list includes Pinyin and IPA transcription.

English word POS Bopomofo Pinyin IPA notes Traditional Chinese Simplified Chinese
1 I personal pronoun ㄨㄛˇ uɔ˨˩˦
2 you(singular) personal pronoun ㄋㄧˇ ni˨˩˦ informal
ㄋㄧㄣˊ nín nin˧˥ polite
3 he personal pronoun ㄊㄚ¯ tʰa˥˥
4 we personal pronoun ㄨㄛˇㄇㄣ˙ wǒmen uɔ˨˩mən 我們 我们
5 you(plural) personal pronoun ㄋㄧˇㄇㄣ˙ nǐmen ni˨˩mən informal 你們 你们
ㄋㄧㄣˊ nín nin˧˥ polite
6 they personal pronoun ㄊㄚ¯ㄇㄣ˙ tāmen tʰa˥˥mən human 他們 他们
ㄊㄚ¯ㄇㄣ˙ tāmen tʰa˥˥mən female human 她們 她们
ㄊㄚ¯ㄇㄣ˙ tāmen tʰa˥˥mən non-human 它們 它们
7 this demonstrative pronoun ㄓㄜˋ zhè tʂɤ˥˩
ㄓㄟˋ zhèi tʂei˥˩
ㄓㄜˋㄍㄜ˙ zhège tʂɤ˥˩kə 這個 这个
ㄓㄟˋㄍㄜ˙ zhèige tʂei˥˩kə 這個 这个
8 that demonstrative pronoun ㄋㄚˋ na˥˩
ㄋㄟˋ nèi nei˥˩
ㄋㄚˋㄍㄜ˙ nàge na˥˩kə 那個 那个
ㄋㄟˋㄍㄜ˙ nèige nei˥˩kə 那個 那个
9 here demonstrative pronoun ㄓㄜˋㄌㄧˇ zhèli tʂɤ˥˩li 這裡 这里
ㄓㄜˋㄦ zhèr tʂaɻ˥˩ Beijing accent 這兒 这儿
10 there demonstrative pronoun ㄋㄚˋㄌㄧ˙ nàli na˥˩li 那裡那裏 那里
ㄋㄚˋㄦ nàr naɻ˥˩ Beijing accent 那兒 那儿
11 who interrogative ㄕㄟˊ shéi ʂei˧˥
ㄕㄨㄟˊ shuí ʂuei˧˥
12 what interrogative ㄕㄣˊㄇㄜ˙ shénme ʂən˧˥mə 甚麼 什么
ㄋㄚˇㄍㄜ˙ nǎge na˨˩kə which 哪個 哪个
13 where interrogative ㄋㄚˇㄌㄧ˙ nǎli na˧˥li 哪裡 哪里
ㄋㄚˇㄦ nǎr naɻ˨˩˦ Beijing accent 哪兒 哪儿
14 when interrogative ㄕㄣˊㄇㄜ¯ㄕˊㄏㄡˋ shénmēshíhòu ʂən˧˥mə˥˥ʂʐ˧˥xou˥˩ what time 甚麼時候 什么时候
15 how interrogative ㄖㄨˊㄏㄜˊ rúhé ʐu˧˥xɤ˧˥ formal 如何 如何
ㄗㄣˇㄇㄜ˙ zěnme tsən˨˩mə informal 怎麼 怎么
ㄗㄣˇㄧㄤˋ zěnyàng tsən˨˩iaŋ˥˩ in what way 怎樣 怎样
16 not ㄅㄨˋ pu˥˩ is not/does not
ㄅㄧㄝˊ bié piɛ˧˥ do not (imperative)
ㄇㄟˊ méi mei˧˥ does not have/did not
17 all quantifier ㄑㄩㄢˊㄅㄨˋ quánbù tɕʰyɛn˧˥pu˥˩ all of it 全部 全部
ㄓㄥˇ zhěng tʂɤŋ˨˩˦ ex. all day
ㄙㄨㄛˇㄧㄡˇ suǒyǒu suɔ˧˥iou˨˩˦ ex. all cars 所有 所有
ㄉㄡ¯ dōu tou˥˥ ex. they all see it.
ㄧˊㄍㄨㄥˋ yígòng ji˧˥kʊŋ˥˩ ex. how many in all? 一共 一共
18 many quantifier ㄉㄨㄛ¯ duō tuɔ˥˥
19 some quantifier ㄧ¯ㄒㄧㄝ¯ yīxiē ji˥˥ɕiɛ˥˥ 一些 一些
ㄐㄧˇㄍㄜˋ jǐge tɕi˨˩kə 幾個 几个
20 few quantifier ㄕㄠˇ shǎo ʂɑu˨˩˦
21 other quantifier ㄑㄧˊㄊㄚ¯ qítā tɕʰi˧˥tʰa˥˥ 其他 其他
ㄅㄧㄝˊㄉㄜ˙ biéde piɛ˧˥tə 別的 别的
22 one cardinal number ㄧ¯ ji˥˥
23 two cardinal number ㄦˋ èr ɑɻ˥˩ not used with measure words
ㄌㄧㄤˇ liǎng liɑŋ˨˩˦ only used with measure words
24 three cardinal number ㄙㄢ¯ sān san˥˥
25 four cardinal number ㄙˋ sɨ˥˩
26 five cardinal number ㄨˇ wu˨˩˦
27 big adjective ㄉㄚˋ ta˥˩
28 long adjective ㄔㄤˊ cháng tʂʰɑŋ˧˥
29 wide adjective ㄎㄨㄢ¯ kuān kʰuan˥˥
30 thick adjective ㄏㄡˋ hòu xou˥˩
31 heavy adjective ㄓㄨㄥˋ zhòng tʂʊŋ˥˩
32 small adjective ㄒㄧㄠˇ xiǎo ɕiɑu˨˩˦
33 short adjective ㄉㄨㄢˇ duǎn tuan˨˩˦
34 narrow adjective ㄓㄞˇ zhǎi tʂai˨˩˦
35 thin adjective ㄅㄠˊ báo pɑu˧˥
36 woman noun ㄋㄩˇㄖㄣˊ nǚrén ny˨˩ʐən˧˥ 女人 女人
37 man(adult male) noun ㄋㄢˊㄖㄣˊ nánrén nan˧˥ʐən˧˥ 男人 男人
38 man(human being) noun ㄖㄣˊ rén ʐən˧˥
39 child(a youth) noun ㄏㄞˊㄗ˙ háizi xai˧˥tsɨ 孩子 孩子
ㄦˊㄊㄨㄥˊ értóng ɑɻ˧˥tʰʊŋ˧˥ 兒童 儿童
ㄒㄧㄠˇㄏㄞˊ xiǎohái ɕiɑu˨˩xai˧˥ 小孩 小孩
40 wife noun ㄑㄧ¯ㄗ˙ qīzi tɕʰi˥˥tsɨ 妻子 妻子
ㄌㄠˇㄆㄛˊ lǎopó lɑu˨˩pʰwɔ˧˥ informal 老婆 老婆
41 husband noun ㄓㄤˋㄈㄨ˙ zhàngfu tʂɑŋ˥˩fu 丈夫 丈夫
ㄌㄠˇㄍㄨㄥ¯ lǎogōng lɑu˨˩kʊŋ˥˥ informal 老公 老公
42 mother noun ㄇㄨˇㄑㄧㄣ¯ mǔqīn mu˨˩tɕʰin˥˥ 母親 母亲
ㄇㄚ¯ㄇㄚ˙ māma ma˥˥ma informal 媽媽 妈妈
43 father noun ㄈㄨˋㄑㄧㄣ¯ fùqīn fu˥˩tɕʰin˥˥ formal 父親 父亲
ㄅㄚˋㄅㄚ˙ bàba pa˥˩pa informal 爸爸 爸爸
44 animal noun ㄉㄨㄥˋㄨˋ dòngwù tʊŋ˥˩wu˥˩ 動物 动物
45 fish noun ㄩˊ y˧˥
46 bird noun ㄋㄧㄠˇ niǎo niɑu˨˩˦
47 dog noun ㄍㄡˇ gǒu kou˨˩˦
48 louse noun ㄕ¯ shī ʂʐ˥˥
49 snake noun ㄕㄜˊ shé ʂɤ˧˥
50 worm noun ㄔㄨㄥˊ chóng tʂʰʊŋ˧˥ worm, insect
ㄖㄨˊㄔㄨㄥˊ rúchóng ʐu˧˥tʂʰʊŋ˧˥ generic 蠕蟲 蠕虫
ㄑㄧㄡ¯ㄧㄣˇ qiūyǐn tɕʰiou˥˥jin˨˩˦ earthworm 蚯蚓 蚯蚓
51 tree noun ㄕㄨˋ shù ʂu˥˩
52 forest noun ㄙㄣ¯ㄌㄧㄣˊ sēnlín sən˥˥lin˧˥ 森林 森林
53 stick noun ㄕㄨˋㄓ¯ shùzhī ʂu˥˩tʂʐ˥˥ tree branch 樹枝 树枝
ㄓ¯ㄊㄧㄠˊ zhītiáo tʂʐ˥˥tʰiɑu˧˥ formal 枝條 枝条
ㄓ¯ㄗ˙ zhīzi tʂʐ˥˥tsɨ informal 枝子 枝子
54 fruit noun ㄕㄨㄟˇㄍㄨㄛˇ shuǐguǒ ʂuei˧˥kuɔ˨˩˦ 水果 水果
55 seed noun ㄓㄨㄥˇㄗ˙ zhǒngzi tʂʊŋ˨˩tsɨ 種子 种子
56 leaf noun ㄧㄝˋ iɛ˥˩
ㄧㄝˋㄗ˙ yèzi iɛ˥˩tsɨ 葉子 叶子
57 root noun ㄍㄣ¯ gēn kən˥˥
58 bark noun ㄕㄨˋㄆㄧˊ shùpí ʂu˥˩pʰi˧˥ 樹皮 树皮
59 flower noun ㄏㄨㄚ¯ huā xua˥˥
60 grass noun ㄘㄠˇ cǎo tsʰɑu˨˩˦
61 rope noun ㄕㄥˊ shéng ʂɤŋ˧˥
ㄕㄥˊㄗ˙ shéngzi ʂɤŋ˧˥tsɨ 繩子 绳子
62 skin noun ㄆㄧˊ pʰi˧˥
ㄆㄧˊㄈㄨ¯ pífū pʰi˧˥fu˥˥ 皮膚 皮肤
63 meat noun ㄖㄡˋ ròu ʐou˥˩
64 blood noun ㄒㄩㄝˋ xuè ɕyɛ˥˩
ㄒㄩㄝˋㄧㄝˋ xuèyè ɕyɛ˥˩iɛ˥˩ 血液 血液
65 bone noun ㄍㄨˇ ku˨˩˦
ㄍㄨˇㄊㄡˊ gǔtóu ku˨˩tʰou˧˥ 骨頭 骨头
66 fat noun ㄓ¯ㄈㄤˊ zhīfáng tʂʐ˥˥fɑŋ˧˥ 脂肪 脂肪
67 egg noun ㄉㄢˋ dàn tan˥˩
ㄐㄧ¯ㄉㄢˋ jīdàn tɕi˥˥tan˥˩ chicken egg 雞蛋 鸡蛋
68 horn noun ㄐㄧㄠˇ jiǎo tɕiɑu˨˩˦
69 tail noun ㄨㄟˇ wěi uei˨˩˦
ㄨㄟˇㄅㄚ˙ wěiba uei˨˩pa 尾巴 尾巴
70 feather noun ㄩˇㄇㄠˊ yǔmáo y˨˩mɑu˧˥ 羽毛 羽毛
71 hair noun ㄊㄡˊㄈㄚ˙ tóufa tʰou˧˥fa 頭髮 头发
72 head noun ㄊㄡˊ tóu tʰou˧˥
73 ear noun ㄦˇㄉㄨㄛ˙ ěrduo aɻ˨˩tuɔ 耳朵 耳朵
74 eye noun ㄧㄢˇㄐㄧㄥ yǎnjing iɛn˨˩tɕiŋ 眼睛 眼睛
75 nose noun ㄅㄧˊ pi˧˥
ㄅㄧˊㄗ˙ bízi pi˧˥tsɨ 鼻子 鼻子
76 mouth noun ㄗㄨㄟˇ zuǐ tsuei˨˩˦
ㄗㄨㄟˇㄅㄚ˙ zuǐba tsuei˨˩pa 嘴巴 嘴巴
77 tooth noun ㄧㄚˊㄔˇ yáchǐ ia˧˥tʂʰʐ˨˩˦ 牙齒 牙齿
78 tongue noun ㄕㄜˊ shé ʂɤ˧˥
ㄕㄜˊㄊㄡˊ shétou ʂɤ˧˥tʰou 舌頭 舌头
79 fingernail noun ㄓˇㄐㄧㄚ˙ zhǐjia tʂʐ˧˥tɕia˨˩ 指甲 指甲
80 foot noun ㄐㄧㄠˇ jiǎo tɕiɑu˨˩˦
81 leg noun ㄊㄨㄟˇ tuǐ tʰuei˨˩˦
82 knee noun ㄒㄧ¯ ɕi˥˥ affix
ㄒㄧ¯ㄍㄞˋ xīgài ɕi˥˥kai˥˩ 膝蓋 膝盖
83 hand noun ㄕㄡˇ shǒu ʂou˨˩˦
84 wing noun ㄧˋ ji˥˩ literary
ㄔˋㄅㄤˇ chìbǎng tʂʰʐ˥˩paŋ˨˩˦ 翅膀 翅膀
85 belly noun ㄉㄨˋㄗ˙ dùzi tu˥˩tsɨ 肚子 肚子
86 guts noun ㄔㄤˊㄗ˙ chángzi tʂʰɑŋ˧˥tsɨ 腸子 肠子
87 neck noun ㄅㄛˊㄗ˙ bózi pwɔ˧˥tsɨ 脖子 脖子
88 back noun ㄅㄟˋ bèi pei˥˩
89 breast noun ㄒㄩㄥ¯ xiōng ɕyʊŋ˥˥ chest (affix)
ㄒㄩㄥ¯ㄅㄨˋ xiōngbù ɕyʊŋ˥˥pu˥˩ chest (generic) 胸部 胸部
ㄒㄩㄥ¯ㄊㄤˊ xiōngtáng ɕyʊŋ˥˥tʰɑŋ˧˥ chest (academic) 胸膛 胸膛
ㄖㄨˇㄈㄤˊ rǔfáng ʐu˨˩fɑŋ˧˥ female organ 乳房 乳房
90 heart noun ㄒㄧㄣ¯ㄗㄤˋ xīnzàng ɕin˥˥tsɑŋ˥˩ 心臟 心脏
91 liver noun ㄍㄢ¯ gān kan˥˥ affix
ㄍㄢ¯ㄗㄤˋ gānzàng kan˥˥tsɑŋ˥˩ 肝臟 肝脏
92 drink verb ㄏㄜ¯ xɤ˥˥
93 eat verb ㄔ¯ chī tʂʰʐ˥˥
94 bite verb ㄧㄠˇ yǎo iɑu˨˩˦
95 suck verb ㄒㄧ¯ ɕi˥˥ affix
ㄔㄨㄛˋ chuò tʂʰuo˥˩ sip
ㄕㄨㄣˇㄒㄧ¯ shǔnxī ʂuən˨˩ɕi˥˥ suck 吮吸 吮吸
96 spit verb ㄊㄨˇ tʰu˨˩˦ generic
ㄊㄨˇㄎㄡˇㄕㄨㄟˇ tǔkǒushuǐ tʰu˨˩kʰou˧˥ʂuei˨˩˦ lit. spit saliva (informal) 吐口水 吐口水
ㄊㄨˇㄊㄢˊ tǔtán tʰu˨˩tʰan˧˥ lit. spit phlegm (formal) 吐痰 吐痰
97 vomit verb ㄡˇ ǒu ou˨˩˦ affix
ㄊㄨˋ tʰu˥˩ informal
ㄡˇㄊㄨˋ ǒutù ou˨˩tʰu˥˩ formal 嘔吐 呕吐
98 blow verb ㄔㄨㄟ¯ chuī tʂʰuei˥˥
99 breathe verb ㄏㄨ¯ㄒㄧ¯ hūxī xu˥˥ɕi˥˥ 呼吸 呼吸
100 laugh verb ㄒㄧㄠˋ xiào ɕiɑu˥˩
101 see verb ㄎㄢˋ kàn kʰan˥˩
102 hear verb ㄊㄧㄥ¯ tīng tʰiŋ˥˥
103 know verb ㄓ¯ㄉㄠˋ zhīdào tʂʐ˥˥tau˥˩ 知道 知道
ㄒㄧㄠˇㄉㄜ˙ xiǎode ɕiɑu˨˩tə 曉得 晓得
ㄖㄣˋㄕ˙ rènshi ʐən˥˩ʂʐ to recognize 認識 认识
104 think verb ㄒㄧㄤˇ xiǎng ɕiɑŋ˨˩˦
105 smell verb ㄒㄧㄡˋ xiù ɕiou˥˩
ㄨㄣˊ wén uən˧˥
106 fear verb ㄆㄚˋ pʰa˥˩
107 sleep verb ㄕㄨㄟˋ shuì ʂuei˥˩
ㄕㄨㄟˋㄐㄧㄠˋ shuìjiào ʂuei˥˩tɕiɑu˥˩ 睡覺 睡觉
108 live verb ㄏㄨㄛˊ huó xuɔ˧˥
109 die verb ㄙˇ sɨ˨˩˦
110 kill verb ㄕㄚ¯ shā ʂa˥˥
111 fight verb ㄔㄠˇㄐㄧㄚˋ chǎojià tʂʰɑu˨˩tɕia˥˩ argue 吵架 吵架
ㄉㄚˇㄐㄧㄚˋ dǎjià ta˨˩tɕia˥˩ fists 打架 打架
ㄉㄚˇㄓㄤˋ dǎzhàng ta˨˩tʂɑŋ˥˩ war 打仗 打仗
112 hunt verb ㄉㄚˇㄌㄧㄝˋ dǎliè ta˨˩liɛ˥˩ 打獵 打猎
113 hit verb ㄉㄚˇ ta˨˩˦
114 cut verb ㄍㄜ¯ kɤ˥˥ cut in two
ㄑㄧㄝ¯ qiē tɕʰiɛ˥˥ slice
ㄐㄧㄢˇ jiǎn tɕiɛn˨˩˦ scissors
115 split verb ㄆㄧ¯ㄎㄞ¯ pīkāi pʰi˥˥kʰai˥˥ transitive split open 劈開 劈开
ㄌㄧㄝˋㄎㄞ¯ lièkāi liɛ˥˩kʰai˥˥ intransitive split open 裂開 裂开
ㄈㄣ¯ㄎㄞ¯ fēnkāi fən˥˥kʰai˥˥ split up 分開 分开
116 stab verb ㄘˋ tsʰɨ˥˩
117 scratch verb ㄙㄠ¯ sāo sɑu˥˥
ㄓㄨㄚ¯ zhuā tʂua˥˥
118 dig verb ㄨㄚ¯ ua˥˥
ㄐㄩㄝˊ jué tɕyɛ˧˥
119 swim verb ㄧㄡˊㄩㄥˇ yóuyǒng iou˧˥yʊŋ˨˩˦ 游泳 游泳
120 fly verb ㄈㄟ¯ fēi fei˥˥
121 walk verb ㄗㄡˇ zǒu tsou˨˩˦ generic
ㄗㄡˇㄌㄨˋ zǒulù tsou˨˩lu˥˩ walk on foot (informal) 走路 走路
ㄅㄨˋㄒㄧㄥˊ bùxíng pu˥˩ɕiŋ˧˥ go on foot (formal) 步行 步行
122 come verb ㄌㄞˊ lái lai˧˥
123 lie verb ㄊㄤˇ tǎng tʰɑŋ˨˩˦ horizontal
124 sit verb ㄗㄨㄛˋ zuò tsuɔ˥˩
125 stand verb ㄓㄢˋ zhàn tʂan˥˩
126 turn verb ㄓㄨㄢˇ zhuǎn tʂuan˨˩˦ change direction
127 fall verb ㄌㄨㄛˋㄒㄧㄚˋ luòxià luɔ˥˩ɕia˥˩ drop 落下 落下
ㄉㄧㄠˋㄒㄧㄚˋ diàoxià tiɑu˥˩ɕia˥˩ drop 掉下 掉下
128 give verb ㄍㄟˇ gěi kei˨˩˦
129 hold verb ㄨㄛˋ uɔ˥˧
ㄋㄚˊ na˧˥
130 squeeze verb ㄐㄧˇ tɕi˨˩˦
131 rub verb ㄖㄡˊ róu ʐou˧˥ massage; knead
132 wash verb ㄒㄧˇ ɕi˨˩˦
133 wipe verb ㄘㄚ¯ tsʰa˥˥
134 pull verb ㄌㄚ¯ la˥˥
135 push verb ㄊㄨㄟ¯ tuī tʰuei˥˥
136 throw verb ㄖㄥ¯ rēng ʐɤŋ˥˥
ㄉㄧㄡ¯ diū tiou˥˥
137 tie verb ㄅㄤˇ bǎng pɑŋ˨˩˦
138 sew verb ㄈㄥˊ féng fɤŋ˧˥
139 count verb ㄕㄨˇ shǔ ʂu˨˩˦
ㄉㄧㄢˇ diǎn tiɛn˨˩˦
140 say verb ㄕㄨㄛ¯ shuō ʂuɔ˥˥
ㄐㄧㄤˇ jiǎng tɕiɑŋ˨˩˦
141 sing verb ㄔㄤˋ chàng tʂʰɑŋ˥˩
142 play verb ㄨㄢˊ wán uan˧˥
143 float verb ㄈㄨˊ fu˧˥
144 flow verb ㄌㄧㄡˊ liú liou˧˥
145 freeze verb ㄐㄧㄝˊㄅㄧㄥ¯ jiébīng tɕiɛ˧˥piŋ˥˥ 結冰 结冰
ㄉㄨㄥˋㄐㄧㄝˊ dòngjié tʊŋ˥˩tɕiɛ˧˥ 凍結 冻结
146 swell verb ㄆㄥˊㄓㄤˋ péngzhàng pʰɤŋ˧˥tʂɑŋ˥˩ 膨脹 膨胀
147 sun noun ㄊㄞˋㄧㄤˊ tàiyáng tʰai˥˩iɑŋ˧˥ 太陽 太阳
148 moon noun ㄩㄝˋㄌㄧㄤˋ yuèliàng yɛ˥˩liɑŋ˥˩ 月亮 月亮
149 star noun ㄒㄧㄥ¯ xīng ɕiŋ˥˥
ㄏㄥˊㄒㄧㄥ¯ héngxīng xɤŋ˧˥ɕiŋ˥˥ scientific (fixed star) 恆星 恒星
150 water noun ㄕㄨㄟˇ shuǐ ʂuei˨˩˦
151 rain noun ㄩˇ y˨˩˦
152 river noun ㄏㄜˊ xɤ˧˥
153 lake noun ㄏㄨˊ xu˧˥
154 sea noun ㄏㄞˇ hǎi xai˨˩˦
155 salt noun ㄧㄢˊ yán iɛn˧˥
156 stone noun ㄕˊ shí ʂʐ˧˥ affix
ㄕˊㄊㄡˊ shítóu ʂʐ˧˥tʰou˧˥ 石頭 石头
157 sand noun ㄕㄚ¯ shā ʂa˥˥
158 dust noun ㄔㄣˊㄊㄨˇ chéntǔ tʂʰən˧˥tʰu˨˩˦ 塵土 尘土
159 earth noun ㄉㄧˋㄑㄧㄡˊ dìqiú ti˥˩tɕʰiou˧˥ planet 地球 地球
160 cloud noun ㄩㄣˊ yún yn˧˥
161 fog noun ㄨˋ wu˥˩
162 sky noun ㄊㄧㄢ¯ tiān tʰiɛn˥˥
163 wind noun ㄈㄥ¯ fēng fɤŋ˥˥
164 snow noun ㄒㄩㄝˇ xuě ɕyɛ˨˩˦
165 ice noun ㄅㄧㄥ¯ bīng piŋ˥˥
166 smoke noun ㄧㄢ¯ yān iɛn˥˥
167 fire noun ㄏㄨㄛˇ huǒ xuɔ˨˩˦
168 ashes noun ㄏㄨㄟ¯ huī xuei˥˥ ashes or dust
ㄏㄨㄟ¯ㄐㄧㄣˋ huījìn xuei˥˥tɕin˥˩ 灰燼 灰烬
169 burn verb ㄕㄠ¯ shāo ʂɑu˥˥
170 road noun ㄌㄨˋ lu˥˩
171 mountain noun ㄕㄢ¯ shān ʂan˥˥
172 red adjective ㄏㄨㄥˊ hóng xʊŋ˧˥
173 green adjective ㄌㄩˋ ly˥˩ 绿
174 yellow adjective ㄏㄨㄤˊ huáng xuɑŋ˧˥
175 white adjective ㄅㄞˊ bái pai˧˥
176 black adjective ㄏㄟ¯ hēi xei˥˥
177 night noun ㄧㄝˋㄨㄢˇ yèwǎn iɛ˥˩uan˨˩˦ 夜晚 夜晚
178 day noun ㄅㄞˊㄊㄧㄢ¯ báitiān pai˧˥tʰiɛn˥˥ 白天 白天
179 year noun ㄋㄧㄢˊ nián niɛn˧˥
180 warm adjective ㄨㄣ¯ㄋㄨㄢˇ wēnnuǎn uən˥˥nuan˨˩˦ 溫暖 温暖
181 cold adjective ㄌㄥˇ lěng lɤŋ˨˩˦
182 full adjective ㄇㄢˇ mǎn man˨˩˦ 滿
183 new adjective ㄒㄧㄣ¯ xīn ɕin˥˥
184 old adjective ㄌㄠˇ lǎo lɑu˨˩˦ not young
ㄐㄧㄡˋ jiù tɕiou˥˩ not new
185 good adjective ㄏㄠˇ hǎo xɑu˨˩˦
186 bad adjective ㄏㄨㄞˋ huài xuai˥˩
187 rotten adjective ㄌㄢˋ làn lan˥˩
188 dirty adjective ㄗㄤ¯ zāng tsɑŋ˥˥
189 straight adjective ㄓˊ zhí tʂʐ˧˥
190 round adjective ㄩㄢˊ yuán yɛn˧˥
191 sharp adjective ㄐㄧㄢ¯ jiān tɕiɛn˥˥ prefix
ㄌㄧˋ li˥˩ prefix
ㄈㄥ¯ㄌㄧˋ fēnglì fɤŋ˥˥li˥˩ 鋒利 锋利
ㄖㄨㄟˋㄌㄧˋ ruìlì ʐuei˥˩li˥˩ 銳利 锐利
192 dull adjective ㄉㄨㄣˋ dùn tuən˥˩
193 smooth adjective ㄍㄨㄤ¯ㄏㄨㄚˊ guānghuá kuɑŋ˥˥xua˧˥ 光滑 光滑
194 wet adjective ㄕ¯ shī ʂʐ˥˥ 湿
195 dry adjective ㄍㄢ¯ gān kan˥˥
196 correct adjective ㄉㄨㄟˋ duì tuei˥˩ informal
ㄓㄥˋㄑㄩㄝˋ zhèngquè tʂɤŋ˥˩tɕʰyɛ˥˩ formal 正確 正确
197 near adjective ㄐㄧㄣˋ jìn tɕin˥˩
198 far adjective ㄩㄢˇ yuǎn yɛn˨˩˦
199 right adjective ㄧㄡˋ yòu iou˥˩
200 left adjective ㄗㄨㄛˇ zuǒ tsuɔ˨˩˦
201 at preposition ㄗㄞˋ zài tsai˥˩
202 in preposition ㄗㄞˋ...ㄌㄧˇ zài...lǐ tsai˥˩...li˨˩˦ 在...裡 在...里
203 with conjunction ㄏㄜˊ xɤ˧˥
ㄍㄣ¯ gēn kən˥˥
204 and conjunction ㄏㄜˊ xɤ˧˥
ㄍㄣ¯ gēn kən˥˥
205 if conjunction ㄖㄨˊㄍㄨㄛˇ rúguǒ ʐu˧˥kuɔ˨˩˦ 如果 如果
206 because conjunction ㄧㄣ¯ㄨㄟˋ yīnwèi jin˥˥uei˥˩ 因為 因为
207 name noun ㄇㄧㄥˊ míng miŋ˧˥ affix
ㄇㄧㄥˊㄗ˙ míngzi miŋ˧˥tsɨ generic 名字 名字

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - →ISBN

External links[edit]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic