Appendix:Sanskrit Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a Swadesh list of words in Sanskrit, compared with that of English.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No. English Sanskrit
संस्कृतम् (saṃskṛtam) (saṃskṛtam)
1 I अहम् (aham) (ahám)
2 you (singular) त्वम् (tvam) (tvám)
3 he (sa) (sá)
4 we वयम् (vayam) (vayám)
5 you (plural) यूयम् (yūyam) (yūyám)
6 they ते (te) (té)
7 this इदम् (idam) (idám)
8 that तत् (tat) (tát)
9 here अत्र (atra) (átra)
10 there तत्र (tatra) (tátra)
11 who (ka) (ká)
12 what किम् (kim) (kím)
13 where कुत्र (kutra) (kútra)
14 when कदा (kadā) (kadā́)
15 how कथम् (katham) (kathám)
16 not (na) (ná)
17 all सर्व (sarva) (sárva)
18 many बहु (bahu) (bahú)
19 some किञ्चिद् (kiñcid) (kíñcid)
20 few अल्प (alpa) (álpa)
21 other अन्य (anya) (anyá)
22 one एक (eka) (éka)
23 two द्वि (dvi) (dví)
24 three त्रि (tri) (trí)
25 four चतुर् (catur) (cátur)
26 five पञ्ज (pañja) (páñcan)
27 big महत् (mahat) (mahát)
28 long दीर्घ (dīrgha) (dīrghá)
29 wide उरु (uru) (urú)
30 thick घन (ghana) (ghaná)
31 heavy गुरु (guru) (gurú)
32 small अल्प (alpa) (álpa)
33 short ह्रस्व (hrasva) (hrasvá)
34 narrow अंहु (aṃhu) (aṃhú)
35 thin तनु (tanu) (tanú)
36 woman स्त्री (strī) (strī́)
37 man (adult male) पुरुष (puruṣa) (púruṣa), नर (nara) (nára)
38 man (human being) मनुष्य (manuṣya) (manuṣyá)
39 child बाल (bāla) (bā́la), शिशु (śiśu) (śíśu)
40 wife भार्या॑ (bhāryā॑) (bhāryā́)
41 husband पति (pati) (páti)
42 mother मातृ (mātṛ) (mā́tṛ)
43 father पितृ (pitṛ) (pitṛ́)
44 animal पशु (paśu) (páśu)
45 fish मत्स्य (matsya) (mátsya)
46 bird वि (vi) (ví)
47 dog श्वानः (śvānaḥ) (śvánah)
48 louse यूका (yūkā) (yūkā)
49 snake सर्प (sarpa) (sarpá)
50 worm कृमि (kṛmi) (kṛmi)
51 tree वृक्ष (vṛkṣa) (vrkṣá)
52 forest वन (vana) (vána)
53 stick दण्ड (daṇḍa) (daṇḍá)
54 fruit फल (phala) (phála)
55 seed भीज (bhīja) (bī́ja)
56 leaf पत्त्र (pattra) (páttra)
57 root मूल (mūla) (mū́la)
58 bark (of a tree) त्वच् (tvac) (tvác)
59 flower पुष्प (puṣpa) (púṣpa)
60 grass तृण (tṛṇa) (tṛṇa)
61 rope रज्जु (rajju) (rájju)
62 skin चर्मन् (carman) (cárman)
63 meat मांस (māṃsa) (māṃsá)
64 blood असृज् (asṛj) (ásṛj)
65 bone अस्थि (asthi) (ásthi)
66 fat (noun) पीवस् (pīvas) (pī́vas), मेदस् (medas) (médas)
67 egg अण्ड (aṇḍa) (aṇḍa)
68 horn शृङ्ग (śṛṅga) (ṡṛṅgá)
69 tail पुच्छ (puccha) (púccha)
70 feather पर्ण (parṇa) (parṇá)
71 hair केश (keśa) (kéśa)
72 head शिरस् (śiras) (śíras)
73 ear कर्ण (karṇa) (kárṇa)
74 eye अक्षि (akṣi) (ákṣi)
75 nose नासिक (nāsika) (nā́sika)
76 mouth मुख (mukha) (múkha)
77 tooth दत्/दन्त (dat/danta) (dát/dánta)
78 tongue (organ) जिह्व/जिह्वा (jihva/jihvā) (jihvá/jihvā́)
79 fingernail नख (nakha) (nakhá)
80 foot पद (pada) (padá)
81 leg जङ्घ (jaṅgha) (jáṅgha)
82 knee जानु (jānu) (jā́nu)
83 hand हस्त (hasta) (hásta), पाणि (pāṇi) (pāṇí)
84 wing पक्ष (pakṣa) (pakṣá)
85 belly उदर (udara) (udára)
86 guts गुद (guda) (gudá)
87 neck कण्ठ (kaṇṭha) (kaṇṭhá)
88 back पृष्ठ (pṛṣṭha) (pṛṣṭhá)
89 breast स्तन (stana) (stána)
90 heart हृद् (hṛd) (hṛd), हृदय (hṛdaya) (hṛdaya)
91 liver यकृत् (yakṛt) (yákṛt)
92 to drink पा - पिबति (pā - pibati) (pā - píbati)
93 to eat अद् - अत्ति (ad - atti) (ad - átti)
94 to bite दंश् - दंशति (daṃś - daṃśati) (daṃś - dáṃśati)
95 to suck धे - धयति (dhe - dhayati) (dhe - dháyati)
96 to spit ष्ठिव् - ष्ठिवति/ष्ठीव्यति (ṣṭhiv - ṣṭhivati/ṣṭhīvyati) (ṣṭiv - ṣṭívati/ṣṭhī́vyati)
97 to vomit वम् - वमति (vam - vamati) (vam - vámati)
98 to blow वा - वाति (vā - vāti) (vā - vā́ti)
99 to breathe अन् - अनिति (an - aniti) (an- ániti)
100 to laugh स्मि - स्मयते (smi - smayate) (smi - smáyate), हस्- हसति (has- hasati) (has - hásati)
101 to see पश्- पश्यति (paś- paśyati) (paś - páśyati; only in the present system), दृश् (dṛś) (dṛś; everywhere else)
102 to hear श्रु- शृणोति (śru- śṛṇoti) (śru - śṛṇóti)
103 to know ज्ञा- जानाति (jñā- jānāti) (jñā - jānā́ti)
104 to think मन्- मनुते (man- manute) (man - manuté), चिन्त् - चिन्तयति (cint - cintayati) (cint - cintayati)
105 to smell घ्रा- जिघ्रति (ghrā- jighrati) (ghrā - jíghrati)
106 to fear भी - बिभेति (bhī - bibheti) (bhī - bibhéti)
107 to sleep स्वप्- स्वपिति (svap- svapiti) (svap - svápiti)
108 to live जीव्- जीवति (jīv- jīvati) (jīv - jī́vati)
109 to die मृ - म्रियते (mṛ - mriyate) (mṛ - mriyáte)
110 to kill हन् - हन्ति (han - hanti) (han - hánti)
111 to fight युध् - युध्यते (yudh - yudhyate) (yudh - yúdhyate)
112 to hunt मृग् - मृगयते (mṛg - mṛgayate) (mṛga - mṛgáyate)
113 to hit हन् - हन्ति (han - hanti) (han - hánti), तड् - ताडयति (taḍ - tāḍayati) (taḍ - tāḍáyati)
114 to cut कृत् - कृन्तति (kṛt - kṛntati) (kṛt - kṛntáti)
115 to split भिद्- भिनत्ति (bhid- bhinatti) (bhid - bhinátti)
116 to stab व्यध्- विधति (vyadh- vidhati) (vyadh - vídhyati)
117 to scratch लिख् - - लिखति (likh - - likhati) (likh - likháti)
118 to dig खन् - खनति (khan - khanati) (khan - khánati)
119 to swim प्लु- प्लवते (plu- plavate) (plu - plávate)
120 to fly पत् - पतति (pat - patati) (pat - pátati)
121 to walk इ - एति (i - eti) (i - éti), गम् - गच्छति (gam - gacchati) (gam - gácchati)
122 to come आगम् - आगच्छति (āgam - āgacchati) (āgam - ā́gacchati)
123 to lie (as in a bed) शी- शेते (śī- śete) (śī - śéte)
124 to sit सद् - सीदति (sad - sīdati) (sad - sī́dati)
125 to stand स्था - तिष्ठति (sthā - tiṣṭhati) (sthā - tíṣṭhati)
126 to turn (intransitive) वृत् - वर्तते (vṛt - vartate) (vṛt - vártate)
127 to fall पद् - पद्यते (pad - padyate) (pad - pádyate)
128 to give दा - ददाति (dā - dadāti) (dā - dádāti)
129 to hold धृ - धरति (dhṛ - dharati) (dhṛ - dhárati)
130 to squeeze मृद् - मृद्नाति (mṛd - mṛdnāti) (mṛd - mṛdnā́ti)
131 to rub घृष् - घर्षति (ghṛṣ - gharṣati) (ghṛṣ - ghárṣati)
132 to wash क्षल् - क्षालयति (kṣal - kṣālayati) (kṣal - kṣā́layati)
133 to wipe मृज् - मार्ष्टि (mṛj - mārṣṭi) (mṛj - mā́rṣṭi)
134 to pull कृष् - कर्षति (kṛṣ - karṣati) (kṛṣ - kárṣati)
135 to push नुद् - नुदति (nud - nudati) (nud - nudáti)
136 to throw क्षिप् - क्षिपति (kṣip - kṣipati) (kṣip - kṣipáti)
137 to tie बन्ध् - बध्नाति (bandh - badhnāti) (bandh - badhnā́ti)
138 to sew सिव् - सीव्यति (siv - sīvyati) (siv - sī́vyati)
139 to count गण् - गणयति (gaṇ - gaṇayati) (gaṇ - gáṇayati), कल् - कलते (kal - kalate) (kal - kálate)
140 to say वच् - वक्ति (vac - vakti) (vac - vákti)
141 to sing गै- गायति (gai- gāyati) (gāi - gā́yati )
142 to play दिव् - दीव्यति (div - dīvyati) (div - dī́vyati)
143 to float प्लु - प्लवते (plu - plavate) (plu - plávate)
144 to flow सृ - सरति (sṛ - sarati) (sṛ - sárati), क्षर् - क्षरति (kṣar - kṣarati) (kṣar -kṣárati)
145 to freeze श्यै - शीयते (śyai - śīyate) (śyāi - śī́yate)
146 to swell श्वि - श्वयति (śvi - śvayati) (śvi - śváyati)
147 sun सूर्य (sūrya) (sū́rya)
148 moon मास (māsa) (mā́sa), चन्द्रमस् (candramas) (candramas), चन्द्र (candra) (candra)
149 star नक्षत्र (nakṣatra) (nákshatra), स्तृ (stṛ) (stṛ)
150 water जल (jala) (jalá), वारि (vāri) (vā́ri)
151 rain वर्ष (varṣa) (varṣá)
152 river नदी (nadī) (nadī́)
153 lake सरस् (saras) (sáras)
154 sea उदधि (udadhi) (udadhí)
155 salt लवण (lavaṇa) (lavaṇá)
156 stone अश्मन् (aśman) (aśman)
157 sand पांसु (pāṃsu) (pāṃsú), शिकता (śikatā) (síkatā)
158 dust रेणु (reṇu) (reṇú)
159 earth क्षम् (kṣam) (kṣám), पृथिवी (pṛthivī) (pṛithivī́)
160 cloud नभस् (nabhas) (nábhas), मेघ (megha) (meghá)
161 fog मिह् (mih) (míh)
162 sky आकाश (ākāśa) (ā́kā́śa)
163 wind वायु (vāyu) (vāyú), वात (vāta) (vā́ta)
164 snow हिम (hima) (himá), तुषार (tuṣāra) (tuṣāra), तुहिन (tuhina) (tuhina)
165 ice हिम (hima) (himá)
166 smoke धूम (dhūma) (dhūmá)
167 fire अग्नि (agni) (agní)
168 ash आस (āsa) (ā́sa)
169 to burn दहति (dahati) (dahati)
170 road अध्वन् (adhvan) (ádhvan), मार्ग (mārga) (mārga), रथ्या (rathyā) (rathyā)
171 mountain गिरि (giri) (girí), पर्वत (parvata) (párvata)
172 red रक्त (rakta) (rakta), रोहित (rohita) (róhita)
173 green हरित् (harit) (harít)/हरित (harita) (harita), पालााश (pālāाśa) (pā́lāśa)/पलााश (palāाśa) (palāśa)
174 yellow पीत (pīta) (pīta)/पीतल (pītala) (pītala)
175 white श्वेत (śveta) (śvetá)
176 black कृष्ण (kṛṣṇa) (kṛṣṇá)
177 night रात्र (rātra) (rātrá)
178 day द्यु (dyu) (dyú), अहर् (ahar) (áhar)
179 year वर्ष (varṣa) (varṣá), संवत्सर (saṃvatsara) (saṃvatsara)/संवत् (saṃvat) (saṃvat)
180 warm तप्त (tapta) (taptá), घर्म (gharma) (gharmá)
181 cold शीत (śīta) (śītá)
182 full पूर्ण (pūrṇa) (pūrṇá)
183 new नव (nava) (náva), नूतन (nūtana) (nū́tana)
184 old जीर्ण (jīrṇa) (jīrṇá), वृद्ध (vṛddha) (vr̥ddhá)
185 good वसु (vasu) (vásu), भद्र (bhadra) (bhadrá)
186 bad पाप (pāpa) (pāpá)
187 rotten पूति (pūti) (pū́ti)
188 dirty मलिन (malina) (malina), समल (samala) (samala)
189 straight ऋजु (ṛju) (r̥jú)
190 round वृत्त (vṛtta) (vr̥ttá), वर्तुल (vartula) (vartula)
191 sharp (as a knife) तीक्ष्ण (tīkṣṇa) (tīkṣṇá)
192 dull (as a knife) कुण्ठ (kuṇṭha) (kuṇṭha)
193 smooth श्लक्ष्ण (ślakṣṇa) (ślakṣṇá), स्निग्ध (snigdha) (snigdhá)
194 wet आर्द्र (ārdra) (ārdrá), क्लिन्न (klinna) (klinná)
195 dry शुष्क (śuṣka) (śúṣka)
196 correct शुद्ध (śuddha) (śuddhá), सत्य (satya) (satyá)
197 near नेद (neda) (neda, adj.), प्रति (prati) (prati, prep.)
198 far दूर (dūra) (dūrá)
199 right दक्षिण (dakṣiṇa) (dákṣiṇa)
200 left सव्य (savya) (savyá)
201 at (the locative case is used instead)
202 in (the locative case is used instead)
203 with सह (saha) (sahá)
204 and (ca) (ca)
205 if यदि (yadi) (yádi)
206 because हि (hi) (hí)
207 name नामन् (nāman) (nā́man)
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) Cypriot Maronite Arabic – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bukitan (p) – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Min Dong (p), Sichuanese;(t,p) – , Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Ido (p) – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Lojban – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay (t) – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Mycenaean Greek (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Balto-Slavic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Slavic – Punjabi (t) – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription