Appendix:Thai Swadesh list

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Thai, compared with definitions in English.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No. English Thai
ภาษาไทย
Transliteration
1 I ฉัน, ผม, กู chǎn, phǒm, kuu
2 you (singular) คุณ (Sanskrit), เธอ, มึง khun, thəə, mʉŋ
3 he เขา khǎo
4 we เรา, พวกเรา rao, phûak.rao
5 you (plural) พวกคุณ phûak.khun
6 they พวกเขา phûak.kháo
7 this นี้ (demonstrative), นี่ (demonstrative pronoun) níi
8 that นั้น (demonstrative), นั่น (demonstrative pronoun) nán
9 here ที่นี่ thîi.nîi
10 there ที่นั่น thîi.nân
11 who ใคร, ผู้ใด khrǎi, phûu.day
12 what อะไร a.ray
13 where ที่ไหน, ที่ใด thîi.nǎy, thîi.day
14 when เมื่อไร mʉ̂a.ray
15 how อย่างไร, ยังไง yàaŋ.ray, yaŋ.ŋay
16 not ไม่, ไม่ใช่ mây (verbal negation), mây.chây (nominal negation)
17 all ทั้งหมด, หมด tháŋ.mòt, mòt
18 many หลาย lǎay
19 some บ้าง (indefinite pronoun), บาง (indefinite determiner) bâaŋ, baaŋ
20 few สองสาม, น้อย sɔ̌ɔŋ.sǎam (a few; two or three), nɔ́ɔy (not many)
21 other อื่น ʉ̀ʉn
22 one หนึ่ง nʉ̀ŋ
23 two สอง sɔ̌ɔŋ
24 three สาม sǎam
25 four สี่ sìi
26 five ห้า hâa
27 big ใหญ่, โต yày, too
28 long ยาว (distance), นาน (duration) yaaw, naan
29 wide กว้าง kwâaŋ
30 thick หนา nǎa
31 heavy หนัก nàk
32 small เล็ก, น้อย lék, nɔ́ɔy
33 short สั้น, เตี้ย sân, tîa
34 narrow แคบ khâeaep
35 thin บาง (not thick), ผอม (not fat) baaŋ, phɔ̌ɔm
36 woman (ผู้) หญิง (phûu) yǐŋ
37 man (adult male) (ผู้) ชาย (phûu) chaay
38 man (human being) ผู้, คน phûu, khon
39 child เด็ก (young human), ลูก (offspring) dèk, lûuk
40 wife เมีย, ภรรยา (Sanskrit) mia, phanrayaa
41 husband ผัว, สามี phǔa, sǎamii
42 mother แม่ mâeae
43 father พ่อ phɔ̂ɔ
44 animal สัตว์ (Sanskrit) sàt
45 fish ปลา plaa
46 bird นก nók
47 dog หมา mǎa
48 louse เหา hǎo
49 snake งู ŋuu
50 worm หนอน nɔ̌ɔn
51 tree ต้นไม้ tôn máay
52 forest ดง, ป่า doŋ, pàa
53 stick กิ่งไม้ kìŋ máay
54 fruit ผลไม้ (Sanskrit-Thai hybrid), หมาก (historical term; restricted to mean 'areca, betel' in modern Thai) phǒnlamáay, màak
55 seed เม็ด, เมล็ด mét, malét
56 leaf ใบไม้ bay.máay
57 root รากไม้ râak.máay
58 bark (of a tree) เปลือกไม้ plʉ̀ak.máay
59 flower ดอกไม้ dɔ̀ɔk.máay
60 grass หญ้า yâa
61 rope เชือก chʉ̂ak
62 skin หนัง, ผิว nǎŋ, phǐw
63 meat เนื้อ nʉ́a
64 blood เลือด, โลหิต (Sanskrit) lʉ̂at, loohìt
65 bone กระดูก, ก้าง (fish bone) kradùuk, kâaŋ
66 fat (noun) มัน, ไขมัน man, khǎy.man
67 egg ไข่ khày
68 horn เขา khǎo
69 tail หาง hǎaŋ
70 feather ขนนก khǒn.nók
71 hair ผม (head), ขน (body) phǒm, khǒn
72 head หัว hǔa
73 ear หู hǔu
74 eye ตา taa
75 nose จมูก camùuk
76 mouth ปาก pàak
77 tooth ฟัน fan
78 tongue (organ) ลิ้น lín
79 fingernail เล็บ (either finger or toenail); เล็บมือ (fingernail) lép, lép.mʉʉ
80 foot เท้า, ตีน tháaw, tiin
81 leg ขา khǎa
82 knee เข่า khào
83 hand มือ mʉʉ
84 wing ปีก pìik
85 belly ท้อง, พุง thɔ́ɔŋ, phuŋ
86 guts ไส้ sây
87 neck คอ khɔɔ
88 back หลัง lǎŋ
89 breast นม, เต้า nom, tâw
90 heart หัวใจ (organ) hǔa.cay
91 liver ตับ tàp
92 to drink ดื่ม dʉ̀ʉm
93 to eat กิน kin
94 to bite กัด kàt
95 to suck ดูด dùut
96 to spit ถุย (น้ำลาย), ถ่ม (น้ำลาย), คาย (spit out, not saliva) thǔy, thòm, khaay
97 to vomit อ้วก, อาเจียน ûak, aacian
98 to blow พัด phát
99 to breathe หายใจ hǎay.cay
100 to laugh หัวเราะ hǔa.rɔ́?
101 to see เห็น hěn
102 to hear ได้ยิน, ฟัง (listen) dây.yin, faŋ
103 to know รู้ rúu
104 to think คิด khít
105 to smell มีกลิ่น (to have a smell), ได้กลิ่น (to detect a smell), ดม (to smell, transitive) mii.klìn, dây.klìn, dom
106 to fear กลัว klua
107 to sleep นอน nɔɔn
108 to live อยู่ (to live at), อาศัย (to dwell; Sanskrit), มีชีวิต (to have life) yùu, aasǎy, mii.chiiwít
109 to die ตาย, วาย taay, waay
110 to kill ฆ่า khâa
111 to fight สู้, รบ sûu, róp
112 to hunt ล่า lâa
113 to hit ตี (strike), ชน (collide) tii, chon
114 to cut ตัด, บาด, หั่น (cut into pieces) tàt, bàat, hàn
115 to split ผ่า phàa
116 to stab แทง, เสียบ thaeaeŋ, sìap
117 to scratch เกา kao
118 to dig ขุด khùt
119 to swim ว่ายน้ำ wâay.náam
120 to fly บิน bin
121 to walk เดิน (Khmer) dəən
122 to come มา maa
123 to lie (as in a bed) นอน nɔɔn
124 to sit นั่ง nâŋ
125 to stand ยืน yʉʉn
126 to turn หัน (rotate), พลิก (flip over) hǎn, phlík
127 to fall ตก, หล่น tòk, lòn
128 to give ให้ hây
129 to hold อุ้ม ûm
130 to squeeze บีบ, คั้น bìip, khán
131 to rub ถู, นวด (massage) thǔu, nûat
132 to wash ล้าง, ซัก (of clothing) láaŋ, sák
133 to wipe เช็ด chét
134 to pull ดึง (pull on), ลาก (drag) dʉŋ, lâak
135 to push ผลัก (as a door), ดัน (apply pressure on), กด (as a button) phlàk, dan, kòt
136 to throw ขว้าง, ปา khwâaŋ, paa
137 to tie ผูก, มัด, ล่าม phùuk, mát, lâam
138 to sew เย็บ yép
139 to count นับ náp
140 to say พูด (say), บอก (tell) phûut, bɔ̀ɔk
141 to sing ร้อง(เพลง) rɔ́ɔŋ (phleeŋ), khàp
142 to play เล่น lên
143 to float ลอย lɔɔy
144 to flow ไหล lǎy
145 to freeze แช่แข็ง châeae.khǎeŋ
146 to swell พอง phɔɔŋ
147 sun ตะวัน; (ดวง)อาทิตย์ (Sanskrit) tawan, (duaŋ)aathít
148 moon (ดวง)เดือน; (ดวง)จันทร์ (Sanskrit) (duaŋ)dʉan, (duaŋ)can
149 star (ดวง)ดาว; ดารา (Sanskrit) (duaŋ)daaw, daaraa
150 water น้ำ náam
151 rain ฝน fǒn
152 river แม่น้ำ mâenáam
153 lake ทะเลสาบ thalee.sàap
154 sea ทะเล; มหาสมุทร (Sanskrit) thalee, mahǎa.samùt
155 salt เกลือ klʉa
156 stone หิน hǐn
157 sand ทราย saay
158 dust ฝุ่น fùn
159 earth ดิน (dirt) din
160 cloud เมฆ (Sanskrit) mêek
161 fog หมอก mɔ̀ɔk
162 sky ฟ้า fáa
163 wind ลม lom
164 snow หิมะ (Sanskrit) himá
165 ice น้ำแข็ง nám.khǎeŋ
166 smoke ควัน khwan
167 fire ไฟ fay
168 ash เถ้า, ขี้เถ้า thâo, khîi.thâo
169 to burn เผา (transitive), ไหม้ (intransitive) phǎo, mây
170 road ทาง, หน, ถนน (Khmer) thaaŋ, hǒn, thànǒn
171 mountain เขา, ภูเขา, ดอย, ดอน khǎo, phuu.khǎo, dɔɔy, dɔɔn
172 red แดง daeaeŋ
173 green เขียว khǐaw
174 yellow เหลือง lʉ̌aŋ
175 white ขาว khǎaw
176 black ดำ dam
177 night กลางคืน (night time), คืน (count noun) klaaŋ.khʉʉn, khʉʉn
178 day กลางวัน (day time), วัน (count noun) klaaŋ.wan, wan
179 year ปี, ขวบ (restricted to counting age of children in modern Thai) pii, khùap
180 warm ร้อน (hot), อุ่น rɔ́ɔn, ùn
181 cold หนาว, เย็น nǎaw, yen
182 full เต็ม tem
183 new ใหม่ mày
184 old แก่ (human), เก่า (object) kàeae, kàw
185 good ดี dii
186 bad ไม่ดี (not good), เลว (vile) mâi.dii
187 rotten เน่า nâo
188 dirty สกปรก sòkkapròk
189 straight ตรง troŋ
190 round กลม klom
191 sharp (as a knife) คม khom
192 dull (as a knife) ทื่อ thʉ̂ʉ
193 smooth เรียบ (not rough) rîap
194 wet เปียก pìak
195 dry แห้ง hâeaeŋ
196 correct ถูก, ถูกต้อง thùuk, thùuk.tɔ̂ɔŋ
197 near ใกล้ klây
198 far ไกล klay
199 right ขวา khwǎa
200 left ซ้าย sáay
201 at ที่, อยู่ thîi, yùu
202 in ใน (Khmer) nay
203 with กับ, ด้วย kàp, dûay
204 and และ, กับ láe, kàp
205 if ถ้า, หาก thâa, hàak
206 because เพราะ phrɔ́?
207 name ชื่อ chʉ̂ʉ

Sources[edit]

External links[edit]

English Wikipedia has an article on:
WikipediaSwadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)