Appendix:Bantu Swadesh lists

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Bantu languages, specifically Duala, Fang (Bantu), Punu, Lingala, Kumu, Kikuyu, Sukuma, Zaramo, Swahili, Kongo, Kituba, Kimbundu, Luganda, Luhya, Rwanda-Rundi, Chokwe, Lunda, Luba-Kasai, Bemba, Tonga (Zambia), Chichewa, Yao, Makhuwa, Umbundu, Kwanyama, Herero, Shona, Lozi, Tswana, Northern Sotho, Sotho, Zulu, Xhosa, Swazi and Tsonga, compared with that of English.

Countries and regions[edit]

This table lists 36 Bantu languages. Several languages from each zone, according to the classification Malcolm Guthrie, as follows:

Regions 1-12[edit]

Regions 13-24[edit]

Regions 25-36[edit]

All Swadesh lists[edit]

List 1[edit]

English Duala Fang Punu Lingala Kumu Kikuyu Sukuma Zaramo Swahili Kongo Kituba Kimbundu
1 I na (sub), mbá (ob) (G) me; me, ma
(E) ; me-, ma-
ménu ngáí, na- eme niĩ onéné [[]] mimi ngi- mono eme
2 you (sing) o (sub), (ob) (G) we; ô, wa
(E) ; o-, wa-
ndéju , o- obɛ, , o- wee ying'we mweye wewe, u- u- nge eie
3 he a (sub), mɔ́ (ob) (G) nye, énye; a, a
(E) é ñe; a-, aa-
a , a- (person), e- (thing) , a- we weyi ijya yeye, a- u- yandi muene
4 we di (sub), bisɔ́ (ob) (G) bîe; , bîa
(E) bíyǎ; bí-, bíyá-
[[]] bísó, to- besu ithuĩ yise tweye sisi tu- beto etu
5 you (pl) lo (sub), binyɔ́ (ob) (G) mine; mi, mia
(E) mínǎ; mín-, míná-
[[]] bínó, bo- benu, bo, bo- inyuĩ bebe gwewe ninyi, wa, m- lu- beno enu
6 they (sub), babɔ́ (ob) (G) bo, ébo; be, ba
(E) é bɔ be; bé-, bá-
ba banga, ba- (persons), e-/i- (things) , ba, bá- o acio boyi waja wao, ba, wa- be- bau ene
7 this bón, nunan, nu (G) ényina, é more
(E) é-ñí
[[]] óyo ambe, búndé, mmbe, nde, nnde, unge uyu [[]] [[]] huyu, hii, hiki, hili, huu -ki [[]] [[]]
8 that nunɛ (G) éto, ôto
(E) é-te
ike wâná ambɔ, búndɔ́, mmbɔ, ndɔ, nndɔ, ungɔ eyo yo wijya lile, ule, yule, ile, kile -kina [[]] kiná
9 here wan (G) nne, va
(E) , váná,
avàve, agunu áwa oani haha, gũkũ aha hano hapa vava, eva, kuku, eku [[]] [[]]
10 there wa (G) va
(E) váa
avàne kúná, wâná koni, ndosi harĩa, hau, ho, kũrĩa, kũu, kuo aho kudya hapo, huko vana, kuna [[]] [[]]
11 who nde (G) nẑa?
(E) nza?, nzá?
[[]] náni ani ? ? nani yalihi nani nani náni mukuanhi
12 what nje (G) ? [ʣɛ]
(E) dze?
[[]] níni sina nĩkĩ kiyi choni nini nki wápi, ínki nii
13 where ó, , wéni (G) ?
(E) ve?, o ve?
avéñi, avè wápi sua ? ha? [[]] [[]] wapi kweyi wápi -ebi
14 when (G) é ñgeñ?
(E) ó dén?
[[]] tángo mbenɔ nde ? [[]] [[]] lini [[]] tángu ki, kiondo
15 how , nɛni (G) na?
(E) ya?, na?
nane bóní [[]] atĩa? [[]] [[]] vipi bwe, bweyi íkwa kiebi
16 not si (G) dia, di
(E) ka’a, mɔ́mɔ́, kɔɔ́
nési ... tɛ́ -nao-, (no) ata ĩhĩ, (no) aca [[]] [[]] si ka...ko [[]] ki
17 all bɛsɛ, nyɛsɛ, lɛsɛ (G) -se
(E) -se, -sese
kadi nyɛ́, bɔbhi ciothe ose wose -ote -onso nyónso hoso
18 many jita, njoasoa, eyeka (G) abî, ébyer, azô
(E) abuíñ, ábíra; angan
pwèle míngi kpuu, -si -ĩngi ingi wamema, vingi -ingi -bidi míngi kiavulu
19 some [[]] (G) nẑu
(E) -bɔ́’ɔ́, enziŋ
imosi, amosi bɔ̌kɔ́ buambo [[]] [[]] [[]] baadhi ya, -chache [[]] [[]] [[]]
20 few ngusu (G) avétsañ
(E) avétsáŋ
pesu, digasu mɔkɛ́mɔkɛ́ [[]] nini gehu vidodo kidogo -n'ke, -ndwêlo, -fyôti [[]] féle, kiatolo
21 other [[]] (G) mbokh, mfe
(E) mbɔ́’ɔ́, mfé
mususu, isusu mosúsu, -súsu angbo -ngĩ [[]] [[]] -ingine -n'kaka [[]] -amukuâ, hengi
22 one wɔ́ (G) fokh
(E) fɔ́’ɔ́
imosi mɔ́kɔ, -ɔ́kɔ moti, imoti ĩmwe imo imwe moja mosi, imosi mósi moxi
23 two (G)
(E) bɛ̌
bibeï míbalé, -íbalé babɛ, ibɛ igĩrĩ ibili wa-bili mbili zôle zóle iari
24 three lálo (G) lal
(E) láa
bitatu mísáto, -ísáto basaɔ, isaɔ ithatũ idatu ndatu tatu tatu tátu tatu
25 four nɛí (G)
(E) nii
bina mínei, -ínei gena, nne inya ine kane nne ya iya uana
26 five tánu (G) tan
(E) tân
biranu mítánɔ, -ítánɔ, mpáta bɔku ithano itaano hnano tano tânu tánu tanu
27 big ekokoto (G) -nen
(E) -nên
[[]] monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ angbo, mbota -nene [[]] [[]] -kubwa -nene -néne mundundu
28 long bwabá (G) ayo
(E) ayǎ
[[]] monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ, -laí aende, koa ndaya, -raya ihu -tali -refu -nda índa anda
29 wide ebapa (G) = (E) ndam [[]] -laí -gbae athamia, -ariĩ kwasama -ahama -pana [[]] néne muhenda
30 thick [[]] (G) afîp
(E) afǐp
[[]] monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ -tete kũnora, -tungu ginu kuneneha -nene [[]] [[]] uajimba
31 heavy didi (G) azir
(E) adzǐt
[[]] bozitó, kiló, molito adoko -ritũ ito dibanza, dikwa -zito -zitu kiló, kuléma -aneme
32 small son (G) -tokh
(E) -tɔ́k
[[]] mokɛ́, -kɛ́ abhɔa -nini, -nyinyi do ndodo -dogo -fyôti, -ndwêlo, -n'ke fyóti, fyéti -ofele
33 short isungu (G) étun
(E) etun
gufise mokúsé, -kúsé -ngbi nguhĩ, -kuhĩ guhi guhi -fupi -nkufi -nkúfi buta
34 narrow [[]] (G) mbamda, fanga
(E) -tɔ́k, fǎnfana
[[]] mokɛ́, -kɛ́ [[]] cecenia, -ceke kushina -ibana -embamba [[]] [[]] -jola
35 thin [[]] (G) ékekep, ôkekep
(E) -tɔ́k
vonu, digasu mokɛ́, -kɛ́ -nyɛbɛ hinja, -ceke kukonda -soka -embamba [[]] [[]] uabele
36 woman muto (G) mônga, manga
(E) miniŋá
mugétu mwǎsí nke mũtuma, mũndũ mũka nkima mtwanzi mwanamke, bibi, gashi nkento, ndumba nkénto, nkéntu mukaji, muhatu, mumama
37 man mume (G) fam
(E) fâm
dibale mobáli moko mwanake, mũndũ mũrũme nyanda nzugwana mwanamume bakala bakála riala
38 human moto (G) môr
(E) mot, mor
mutu moto nkpa mũndũ [[]] [[]] mtu muntu múntu mutu
39 child muna (G) mon
(E) mɔ́ŋ
nwane mwǎna miki mwana ng'wana mwana mtoto mwana mwána muana
40 wife muto (G) ñgal
(E) ngáá
mugétu, mugatsi bolóngai, mwǎsí nka mũka nke mke mke n'kento, -busi nkénto, nkéntu mukaji
41 husband mume (G) = (E) nnôm mulumi bolóngani, mobáli munya mũrũme ngoshi mume mume bakala bakála mulume
42 mother iyo, mama, yeye, nyango (G) nya [ɲa]
(E) nané, nana; ñuá; ñiá
mame mamá mma maitũ mayu mama mama ngudi máma, ngúdi mama, nguri
43 father tetɛ, te, sango, papá (G) ésa
(E) tará; ésuá; ésaá, ésiá
taji tatá, papá abhɛ baba, awa baba tata baba , tata táta tata
44 animal nyama (G) tsir
(E) tsít
ibulu nyama nyama, (small) mbau nyamũ ndimu nyama mnyama bulu nyama kiama
45 fish sue (G) ko, kos
(E) kɔ̌s
wabe, lobe mbísi su, isingɔ, musephe, nsami tega, kĩũngũyũ shi, ndilo, guzuba somba samaki mbizi mbísi mbiji
46 bird inɔn (G) ônon
(E) onǒn
tsoli ndɛkɛ mbu, njinji nyoni noni nyuni ndege nuni ndeke, núni njila
47 dog mbɔ (G) mvu
(E) mvú
mondi mbwá mbɔa ngui, ngitĩ mva dibwa mbwa mbwa ímbwa mbua
48 louse [[]] (G) nyin [ɲin]
(E) ñǐn
[[]] lonsili bamba ndaa nda mhani chawa nyanzi nyánzi ína
49 snake nyama-bwabá (G) nyo [ɲɔ]
(E) ñó
ñoge nyóka njɔka nyamũ yathĩ nzoka zoka nyoka nioka nyóka nhoka, nioka
50 worm [[]] (G) nsoñ
(E) nsɔ́ŋ
[[]] mpambó, mósɔ́pi, limpiká nyɔmbɔ [[]] [[]] [[]] mnyoo, nyungu-nyungu ngambu [[]] ribuka
51 tree bwele (G) éli
(E) elé
nwiri nzeté, mweté me mũtĩ linti biki mti m'ti ínti muxi
52 forest eyídí (G) afan, ésana
(E) afan
musiru, dijombi zámba nkanda kĩrĩti, mũtitũ ipolu mwitu msitu, mwitu mfinda mfínda muxitu
53 stick ebongó (G) éfalga
(E) elé
namise nzeté ɛsɛndɛ, mutumbɔ, gbutu mũkuanju nang'ha kimbwego fimbo -bota [[]] mbasá
54 fruit epuma (G) ébmuma
(E) ebuma
mulunde mbuma mpua itunda [[]] hnunda tunda mbutu, mbuma [[]] ndende, rikezu
55 seed dísɔ (G) mvoñ, fes
(E) mvɔŋ, fěs, mebí
maswiri nyǎ, mbóto, bɔpɔ́ mbuka mbegũ mbiyu, mbegu mbegu mbegu nginga [[]] mbutu
56 leaf eyadi (G) ôkekè
(E) okíɛ́ñ
[[]] nkásá kasa ithangũ idutu tepo, jani jani -kaya likása kisaba, rifu
57 root bwanga (G) nzi
(E) ndzi, nkǎŋ
dungànzi ntína migi, tina mũri nzwi mzizi mzizi, shina mwanzi mwánsi ndanji
58 bark (tree) eyobo (G) évîn
(E) evîn
ibalu lomposo kekoba ikoni igula kwame gamba -bâla [[]] kibatu
59 flower mbonji (G) sam
(E) sǎm
ngondi fulɛ́lɛ, lómbé [[]] ihũa bulabo malua ua [[]] kifúla kitulu, ribemba
60 grass ewudu (G) ôbur
(E) obut
[[]] litíti ɔphɔ muti, mũmera, nyeki maswa usoti nyasi tîti matíti [[]]
61 rope musinga (G) ñkol
(E) nkɔɔ́
[[]] nsi nga, moniɔlɔ́lɔ, likósi ngoi, nsinɔ [[]] [[]] [[]] kamba m'singa [[]] mukolo, ngoji
62 skin eyobo (G) ékô
(E) eko
mukate lomposo nkeke, (hide) okoa gĩkonde, ikoro ikoba kwembe, ganda ngozi m'kanda [[]] kiba, kikonda
63 meat nyama (G) tsir, nnam
(E) tsít, mvyan
ñame monsuni kisuku, mabɔɛ, nyama nyama nyama nyama nyama m'suni nyama xitu
64 blood mayá (G) mekî
(E) mekǐ
malungu makilá magia thakame mininga damu damu menga ménga manhinga
65 bone ewesé (G) évi
(E) evěs
ivisi monkúwa nkua ihĩndĩ iguha mfupa mfupa visi múkwa kifuba, visi
66 fat (n.) diwɔngi (G) avoñ
(E) avɔ̂ŋ
matsi mafúta mua maguta nonu dinoga mafuta, mori mâzi mafúta [[]]
67 egg muɛny (G) akî
(E) akǐ
diaki likeí, líki eke itumbĩ igi finga yai dîki, diaki díki, méki riiaki
68 horn tɔ́ngɔ (G) nlakh
(E) nlak, nnak
[[]] liséké, boséba ndeka, mbengu, mbɔngɔ muguongo, rũhĩa ipembe mhembe pembe mpoka mpoko ngela, xiia
69 tail móndó (G) ñgyem
(E) ngíém
[[]] mokɔndɔ́, mokíla nkondo mutingoe, mũcuthi nkila mkila mkia m'kila [[]] mukila
70 feather esáó (G) asè
(E) mvɔ̌t, endeŋ
[[]] lonsálá [[]] ruoya [[]] [[]] unyoya nsala lusála, nsála kisala
71 hair nyɔ̄ (G) ésil
(E) nkɔ́
nange, munaku nsúki seka njuĩrĩ luywili mvili nywele nsuki súki ndemba
72 head mulopo (G) nlô
(E) nló
muru motó mũtwe, kĩongo ntwe ditwi kichwa m'tu íntu mutue
73 ear tói (G) alo
(E) alɔ́
dituji litói ketue gũtũ gutu gutwi sikio kutu dikútu ritui
74 eye dísɔ (G) zir
(E) dzís
disu líso iso riitho liso siso jicho disu dísu risu
75 nose mpemba (G) zṽi
(E) dzúiñ
mbasu zólo [[]] iniũrũ lyulu mhula pua m'zunu mbómbo rizunu
76 mouth mudumbu (G) anyu
(E) anu
munu mɔnɔkɔ aphe-nɔkɔ kanua nomo mulomo kinywa m'nwa ínwa rikanu
77 tooth songá (G) asôñ
(E) asǒŋ
dinu líno minyɔ igego lino zhino jino dinu dínu riju
78 tongue eyémɛ (G) dem, ôyem
(E) dêm, oyêm
mbémbu lolému edaka rũrĩmĩ lulimi lulimi ulimi ludimi ndínga, ludíma [[]]
79 fingernail nyándi (G) [ʣɛ]
(E) dzɛ̂ñ
[[]] linzáka caa rwara njala nhombe ukucha nzala nzála kiala
80 foot mwendé (G) abo
(E) abɔ
[[]] mopendé, lokolo ecinji, (sole) abho kũgũrũ, (sole) ikinya gugulu mgulu mguu, (sole) wayo kulu, ntambi litámbi, dikúlu ki kinama ê
81 leg mukala (G) abo
(E) mbíén, abɔ
dikulu lokolo ecinji kũgũrũ gugulu, saluta mgulu mguu kulu dikúlu, likúlu kinama
82 knee dibɔ́ngɔ (G) aboñ
(E) abɔ́ŋ
dikotulu libɔ́lɔ́ngɔ́, libɔ́ngɔ́ moanku iru izwi vindi goti [[]] dibóngo kipumuna
83 hand diá (G) wo
(E) wɔ́
dikàke lobɔ́kɔ njaga guoko nkono mkono mkono kôko dibóko riaku
84 wing dipupulan (G) afap
(E) afǎp
[[]] lipapú [[]] ithagu [[]] [[]] ubawa -ve dipapá ribaba
85 belly dibum (G) abmum
(E) abum
[[]] libumu sɔphɔ nda ng'humbi hnumbo tumbo vumu kivúmu rikebe, rimala, rivumu, tumbu
86 guts mieya (G) minna, miṉya
(E) minna, minya
[[]] nsɔpɔ́ mɛla, suba [[]] [[]] [[]] utumbo m'dia [[]] míria
87 neck nyíngo (G) kîñ
(E) kíŋ
kingu nkíngó kingo ngingo nhingo ugosi shingo nsîngu nsíngu xingu
88 back mo̱ngo̱ (G) mvur
(E) mvús
[[]] mokɔngɔ ngɔngɔ mũgongo ngongo mgongo mgongo nima mbísa rima
89 breast bwangá (G) tsṽi
(E) nkuk, tsúiñ
[[]] ntólo ɛbɛ, (chest) egogo nyondo mbele matombo ziwa, (chest) kifua ntulu dibéne, ntúlu petu, pupa, tulu
90 heart muléma (G) nlem
(E) nlêm, nnêm
murime motéma mema ngoro ng'holo zoyo moyo mbundu, m'tima ntíma muxima
91 liver dibadi (G) ésekh
(E) esék
[[]] libale ebae, mingi ini itima ini ini [[]] [[]] nzundu
92 to drink [[]] (G) nyu
(E) áñú
nu -mɛlɛ -noa -nyua kung'wa ku-ngwa kunywa, -nywa nwa kúnwa kunua
93 to eat da (G) zi
(E) ádzí
ji -lía -ea -rĩa [[]] ku-dya -la kudia kúdya kuanda
94 to bite kukwa (G)
(E) áló
rabile, gake -swâ -gɔta, -koka -rũma kuluma ku-luma -uma, -ng'ata tatika kutatúka kulumata
95 to suck [[]] (G) vyôle
(E) ávíli
fife -nyúnya, -núnga -muma; (suckle) -unga, -boea -onga kuBipa, kong'ha ku-kong'ha, ku-fyonza -fyonza; (suckle) -nyonya, -amwa [[]] [[]] kufefenha, kuxiba
96 to spit [[]] (G) sè meti
(E) ásɛ metê
lúge -bwáka nsɔ́i -sua -tua mata kuswa mate ku-bwanda mate -tema [[]] kulósa mánte kuta mate
97 to vomit [[]] (G)
(E) áyó
[[]] -sánza -ɔka -tahika kuluka ku-deka -tapika luka kulúka kuilusa
98 to blow wungea (G) (wind) vuñle
(E) (mouth) ávúŋu
banze (???) -pémela, -pɛpɛ (mouth) -ophia, (wind) -sinda -huha kufula ku-huzila (mouth) -puliza, (wind) -vuma fula [[]] kubusa
99 to breathe [[]] (G) vebe, vemle
(E) ávebe
vume -péma -phɛkuma -hũmũka, -huhia kwifula ku-humula -pumua fulumuna kuwumína kubuima
100 to laugh yɔ lɔ, (G)
(E) áwe
dikèki -sɛkɛ -tɛbha, -tɔa, -tɛtɛaga -theka kusega ku-seka -cheka seva kuséka kuelela
101 to see jɛ nɛ (G) yen
(E) áyên
labe -mɔ́nɔ -ɔna -ona kubona lola -ona mona kumóna kutala, kumona
102 to hear sɔngɔ (G) wôkh
(E) áwɔ́k
gulu -yóka -ɔka -igua kwigwa ku-hulika -sikia wa kúwa kuivua
103 to know bia (G) yem
(E) áyem
jabe -yéba -ubha -menya kumana ku-manya -jua, -fahamu zaya, zaba kuzába kuijia
104 to think jɔngɛlɛ (G) sima
(E) ásíman
tase -bánza, -kanisa -kanisia, -ianaga gwĩciria, -ĩciria kwiganika ku-gelegeza -waza, -fikiri, -dhani yinda, banza [[]] kubanza
105 to smell [[]] (G) nyum
(E) ánum
mbunge -núsa -umbí, -yɔka kununga kunung'ha ku-nungila, ku-nuh'gaa -nusa; (sweet) -nukia, (bad) -nuka [[]] [[]] kutola
106 to fear bɔngɔ (G) ko woñ
(E) ákɔ wɔ̌ŋ
gome -bánga -banga -ĩtigĩra boba moga -ogopa, -hofu [[]] bóma kuoma
107 to sleep kɔ iyɔ (G) , yale
(E) áyê, áyále
bundeme -lála -da -koma gulala tulo utulo, ku-asa utulo -lala lêka kulála, tólo kuzeka
108 to live bɛ longɛ (G) nyiñ
(E) átáabe, ániŋ
[[]] -vánda -enda -tũũra [[]] [[]] -ishi zînga [[]] kuala, kukala
109 to die (G) wu
(E) áwú
fu -kúfa -kua -kua kucha ku-fa -fa fwa kúfwa kufa, kufua
110 to kill [[]] (G) yṽi, buré
(E) áwúiñ
boke -boma -moa -ũraga kubulaga koma -ua gônda, vonda kúfwa kujiba
111 to fight jana (G) luma
(E) álúman
divite -bɛ́tɛnɛ, -bunda -mana -rũa kwikenya ku-ibiga -pigana< (hit) -piga+na, (obs) -wana nwana kunwána kubanga, kutonga
112 to hunt bwéma (n.) (G) some
(E) ásomo
sanze -bengana -ta guĩma kuhiga ku-pelemba -winda, -saka konga, wela kubinga kutomba
113 to hit dipa (G) yir, sip
(E) áyít, ásíp
gubene, bèmbe, bagule, dimbe -bɛ́tɛ -bɛta, -binda -hurira kukomanga ku-toa -piga, -gonga, -chapa, -zaba, -bobota, -limba, -puta, -nesa zuba kubúla kubeta
114 to cut (G) kîkh
(E) ákík, ásék, ásaŋ
tabule, riabe -kátakata, -káta -gɔta, -tena -tinia, acũhia, una ngu kusunzula, kupunza, kugihya ku-kahna -kata, -tema zenga kuzénga kusosa, kubatula, kutála, kuzua
115 to split [[]] (G) sal
(E) ása
pase, gabe -pasola -bhoma -atũra kubulaga, kubinza, kubela ku-tulika -pasua, -atua, -chana bâsa, bâsula [[]] kutandula, kutolola
116 to stab [[]] (G) bekh
(E) abé
[[]] [[]] -tusa, -tɔdɛa -theeca [[]] [[]] -choma, -dunga [[]] [[]] [[]]
117 to scratch [[]] (G) kul
(E) ákul
gorule, gombe, tsindule -kóta, -nyaka, -kpaka, -kpala -dua kũrũta kushina ku-zega -kuna, -parua, -kwaruza kwanza [[]] kubutila
118 to dig [[]] (G) fakh, soñ
(E) áfák, ásɔŋ
time -tímola -tongea, -kpua, -cuma -cimba, -enja kusimba ku-himba -chimba, -chokoa tima [[]] kubala
119 to swim nyoyɛ (G) zokh
(E) ádzɔ́k
riale -nyanya, -túnga -ɔga, -tena [[]] [[]] [[]] -ogelea [[]] [[]] kuzoua
120 to fly jiba (G) yele
(E) áyéle
puremuge, dage -pimbwa -yaa -ũmbũka ngi, gulala nhonzi, ko-guluka -paa, -ruka [[]] kudumúka kukisa
121 to walk dangwa (G) wule
(E) áwulu
wènde -támbola -tamba -ceera, -thĩil kuyela ku-choza, ku-tembela -tembea, -enda diata, zieta kutambúla kuenda
122 to come (G) nẑu
(E) ánzu
ruge, duke -, -yáa, -úta -bhika, -jua -ũka, ingĩra kwiza, koya ku-iza -ja kuiza kukwísa, kukóta kuiza, kutula
123 to lie (bed) [[]] (G) bôme, bôe
(E) álôm, ábúi
siale (stay), timbe (doze) -lálisana -bonda -koma gusagalala (lie on one's back), gu lala (lie down) ku-asa ugata (lie on one's back), ku-igolosa (lie down) -gona lêka, lambalala [[]] kuzendalala
124 to sit je (G) tabe
(E) átɔbɔ
bandimine -vánda, -kisa -ika -ikara kwigasha ku-kala -keti vuanda kuvánda kuxikama
125 to stand dámwɛ (G)
(E) ákúiñ
[[]] -lamuka, -télema -mama -rũgama gwimila kw-ima -simama telema, sikama [[]] kuta
126 to turn [[]] (G) kiñla
(E) ákiŋ
gudige, puge, bète -balula -kendua inamia, thiũrũrũka, -garũra, cenjia kukundika, kwiyungula, gugaluka ku-zunguluka -pindua baluka [[]] kubiluka, kubilula, kufukula
127 to fall (G) ku
(E) áku
bèruge -kpâ -gua -gwa [[]] ku-gwa -anguka bwa kúbwa kubala
128 to give bola (G) ve, ke
(E) ávé, áke’e
vège -pésa, -kaba -opha nengera, -he kwinha ku-lela, ku-lava -pa vana, va kupésa kuba, kubana
129 to hold dekɛ (G) bele
(E) abele
gànge -kamata sukia kumbata, -nyita [[]] ku-goga -shika simba [[]] kukuata
130 to squeeze [[]] G) yem, kumé
(E) áyêm, ákúmbe
ganne, bambige -kangisa -sɛdisa, -kama -kama, kuhiha (squeeze out) gushema, kukama (squeeze out) kamula -kaba, -minya, -kama [[]] [[]] kubola
131 to rub sungwa (G) siñle
(E) ásíŋile
tsindule (to wipe), liomise (to clean) -bísa -tia kuhura kukilisha ku-sungusa -sugua [[]] [[]] kuajá
132 to wash joa (G)
(E) áso, átsuk
suse, golile -sukola -sokosa -thambia koja, koga, gukanza, goga suluza, ku-imwagila, ku-chnyanha, ku-chamba -osha sukula kusukúla, kuyobíla kusukula
133 to wipe [[]] (G) fîmé, tsil
(E) áfími, átsi
tsindule -pangwisa -kɔmbɛa huura, -giria kupyagula ku-hangusa -futa, -pangusa kusuna [[]] [[]]
134 to pull [[]] (G) dure
(E) áduru
dute -bénda -ututua -gucia, (drag along) -kururia kugwesa, kuduta kw-esa, ku-bulula -vuta benda [[]] kunana, kusunga
135 to push koka (G) tsine, sôghle
(E) átsíni, ásógele
sindile - -tiba, -tingisi, -uda gũtindika, -tindĩka kushindika segeza -sukuma, -kumba, -guta [[]] [[]] kulundula
136 to throw pimba (G) wa
(E) áwua
bwage -bwáka -maka gũithia, -ikia kugwisha, kuguma igwa -tupa losa [[]] kutakula
137 to tie [[]] (G) kakh, tsiñde
(E) ákák, átsini
bambige kanga, -zínga, -línga -boa, -kpakia -oha gutunga, kutunga (tie up) ku-zuila, ku-zingiliza (tie up), ku-funga (tie up) -funga [[]] [[]] kukasa, kujitika
138 to sew bangwa (G) tum, lṽi
(E) átsûm, álúiñ
rarige -sɔnɔ -phopha -tuma kusuma, kufuma ku-shona -shona [[]] [[]] kutunga
139 to count lánga, sɔngɛlɛ (G) lañ
(E) álâŋ
tale -tánga -tanga -gera kubala ku-peta -wanga, -hesabu (<arab) tanga [[]] kutanga
140 to say kwala (G)
(E) ádzó
vose, tsingule -loba yɔnga -ura, -ĩra kuwila ku-longela -sema ta, tela kutúba kuamba
141 to sing lɔngɔ (G)
(E) áyee
wimbile -yémba -emba -ina kwimba kw-imba -imba yimbila kuyímba kuimba
142 to play loko (G) do abya
(E) ádɔ abia
sige, ikambi -sakana, -sana -njokoa -thaka [[]] [[]] -cheza sakana [[]] kuzangata
143 to float wongwa (G) yeñé, yeé
(E) áyêŋ, áyéle
riale, bwile -tetwa, -tepa -phoba [[]] [[]] [[]] -elea [[]] [[]] [[]]
144 to flow [[]] (G) sṽi
(E) ási’i
[[]] [[]] -dhidha -therera [[]] [[]] -tiririka kukula [[]] [[]]
145 to freeze [[]] (G) 0
(E) ávúébe
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] -ganda [[]] [[]] [[]]
146 to swell [[]] (G) fembe, vur
(E) ávús
wale (to extend), bwele (to augment) -vímba -bimba, -dhuia -imba [[]] ku-lulumka -fura vimba kuvímba kujimba
147 sun wéi (G) nlô-sô, , vyè
(E) nló, nnó dzó, vié
ñangu mói mani riũa limi zua jua ntangu ntángu rikumbi
148 moon mɔdi (G) ñgon
(E) (satellite) ngɔmndan, (month) ngɔn
tsungi sánzá songe, (full) mpɛ á songe mweri ng'weji mwezi mwezi ngonda ngóndo rieji
149 star ngengeti (G) ôtiti
(E) otéteñ
dibube (???) monzɔ́tɔ sɛɛngɔa njata sonda hnondo nyota ntetembwa mbwetéte, ntetembo tetembua, nonoxi
150 water madiba (G) mezim
(E) mendzím
mambe mái ibo maĩ minzi manzhi maji maza mása menha
151 rain mbua (G) mveñ
(E) mveŋ
mfule mbúla mbua mbura mbula mvula mvua mvula mvúla mvúla
152 river mutibe (G) nlo, ôtôñ
(E) osúiñ, otoŋ
mujambe mái, ebale ɔba rũũĩ mongo mto mto m'koko, nzadi, n'to nzádi muanza
153 lake ebudu (G) éliba, ényeña
(E) elíbá (<Galwa), atɔ̌k
[[]] etíma, nzálé etuu iria nyanza bwawa ziwa zanga zánga rizanga
154 sea munja (G) ntua, mañ
(E) mâŋ (<Bulu)
mubu mbú obenge [[]] [[]] [[]] bahari m'bu múbu kalunga
155 salt wanga (G) ñku
(E) nkǔ
musayi móngwa, mókpa mɔnɛi mũnyũ, cumbĩ munhu hyumvi chumvi mungwa múngwa mongua
156 stone dalé (G) akokh
(E) akɔ́k
dimañi (< Fr: diamant) libángá etae ihiga iwe jiwe jiwe tadi ditádi ritari
157 sand mukoko (G) nsegha
(E) nséga
isièke, busièyi zɛ́lɔ mbume mũthanga [[]] misenga mchanga zielo munyenge kisekele, senga
158 dust [[]] (G) mbulgé, nduñ
(E) mbúlúk, mfuiñ
kugumfu putulú gbɛɛkɛsɛ rũkũngũ, rubiri lububu mipukupuku vumbi [[]] [[]] fufu
159 earth wase (G) si
(E)
butambe, vatsi mabelé nsɔdɔ (soil) tĩri, (the earth) thĩ, (wild) gĩthaka, (cultivated) mũgũnda si isi ardhi (< Arab), dunia (< Hindi), udongo (< Bantu) n'toto na tóto, na ínsi ixi
160 cloud diwindi (G) ñkur
(E) nkút
[[]] lipata egugu matu, itu ilunde wingu wingu tuti ditútu rituta
161 fog mbà (G) ñkur
(E) nkút
dimungi londendé ebundu [[]] [[]] [[]] ukungu dime [[]] múombe
162 sky dibobɛ (G)
(E)
julu likoló ego igũrũ, utheri (light, sky) [[]] mbingu, anga (light, sky) uwingu, anga zulu zúlu riulu
163 wind ngɔ (G) mfuña, évuñle, ñkule
(E) mfoŋa, evúŋu, nkɔɔ́
mupunge mompɛpɛ maiphianɔ rũhuho nyaga ubeho upepo mupepe mupepe kitembu
164 snow sinɔ (G) 0
(E) 0
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] theluji mvula mpembe [[]] [[]]
165 ice ais (G) 0
(E) efén mendzím
[[]] [[]] ibo adhɛdhɛ [[]] [[]] [[]] barafu [[]] [[]] [[]]
166 smoke itutu (G) ôtura
(E) otsíra
nzumbili mólinga maki ndogo lyochi iyosi moshi mwisi mwísi rixi
167 fire weya (G) ndôa
(E) ndúan
muji mɔ́tɔ nsa mwaki moto moto moto tiya tíya tubia
168 ash [[]] (G) asu
(E) asǔp
mabufu putulú ebhu [[]] [[]] [[]] majivu bombe lifutu [[]]
169 to burn [[]] (G) sikh
(E) ádzík
babile, ñenze, banze -pela, -zíka -sida, -sumba -cina kubaka okwaka -waka vya [[]] kuaúla, kuoha
170 road ngea (G) nsengé, nzoñ
(E) nsénéŋé, ndzɔ́ŋ
nzile balabála, nzɛlá aphe njĩra [[]] [[]] njia nzila balabála, nzíla eviokelu, kikoka
171 mountain mudongo (G) ñkôl
(E) nkóó
mukongu ngómbá mamba kĩrĩma lugulu mlima mlima mongo [[]] mulundu
172 red jola (G) évele
(E) evéle
riri -táné otana [[]] [[]] [[]] -ekundu mbwaki mbwáki uakusuka
173 green musɔnɔ mw’eyadi (G) énenekh
(E) mendza’á, meya’á
[[]] -bésu [[]] [[]] [[]] [[]] kijani [[]] [[]] uisu
174 yellow musɔnɔ mwa njabi (G) atsṽi, mfôl
(E) atsúíñ, mfoó
[[]] -táne [[]] [[]] [[]] [[]] manjano [[]] [[]] [[]]
175 white sanga (G) afum, éfumle
(E) afúm, efúmele
vème mpɛ́mbɛ abhu njeru, -erũ ape nzelu -eupe -mpêmbe mpémbe kizela, njungu
176 black mundo (G) nsur
(E) nsút
[[]] molílí, -índo -phiphi nduma njirũ, -irũ api titu -eusi -ndômbe ndómbe xikelela
177 night bulú (G) alu
(E) alú
mukolu butú kipha ũtukũ bujiku ikilo usiku mpimpa mpímpa, pípa usuku
178 day búnya (G)
(E) mǒs
ilumbu mokɔlɔ, mói esa mũthenya lushigu siku siku lumbu lúmbu kizua
179 year mbú (G) mbu
(E) mbú
ilime mbúla, mobú saga mwaka ng'waka mwaka mwaka mvula mvúla muvu
180 warm [[]] (G) ayôñ
(E) ayôŋ
[[]] -tɔkɔ ajo -oto koto moto moto tiya, kiungila [[]] kiatema
181 cold mulɔloɔkɔ (G) avo, avwé
(E) avóeñ
yotsi mpíɔ adhɛdhɛ -heho mbeho beho baridi kiozi, nzizi madídi, kyósi mbámbi, nototo
182 full londi (G) abôm, nzèa
(E) abôm, ndzéán
lelévi , mɛké áotuma, kuta -ũra -suga, kokala -mema -jaa, -shiba -zala [[]] izala, xikixiki
183 new penya (G) mfifi, nẑumé, nyone
(E) mfefeñ, eyɔŋ
[[]] sika andende njerũ -pya [[]] -pya -mpa malumálu -obe
184 old bodun (G) nnôm
(E) nnǒm
inunu kala ngbɛga ngũru, -kũrũ kulukulu kulukulu -zee -ntama, -nkulu táma -okulu
185 good bwam (G) mvè, mba, mbeñ
(E) mvɛ̂ñ, mvo’é, mbeŋ
bweji (fine) kitɔ́kɔ, malámu anja -ega awiza mwema -ema -mbote mbóte, kilengi kiauaba
186 bad bobe (G) mbi
(E) mbé
mwifi mabé ajede -ũru ibi kiha -baya -mbi ímbi ukola
187 rotten [[]] (G) ébol
(E) ebɔɔ́
[[]] -pɔlɔ [[]] -buthu ibozu dibovu -bovu -bola [[]] kiabolo
188 dirty mbindo (G) mvîn
(E) mvin
mwinzi -bébisa nkiki (dirt) gĩko [[]] [[]] -chafu mvindu [[]] xiri
189 straight sim (G) tetele, sôsôe
(E) tételé, sósoó
[[]] alimá [[]] -rũnga gugolola golosa -nyofu -singama [[]] madilu
190 round tengiledi (G) mvîghde
(E) mvígélé
[[]] kílíkílí mpɛ thiũrũrũka kwiyungula -zungulusa -duara -vindumuka [[]] mbumbulukutu
191 sharp (knife) [[]] (G) akap, avôl, nẑô
(E) akáp, avóó, nsɔ́nán
mengu -pela aophea ũhĩga -giha -nola -kali, -koa [[]] [[]] [[]]
192 blunt (knife) [[]] (G) atul
(E) atǔ
[[]] -túnú [[]] ritũ, nditũ ito dibanza dugi [[]] [[]] kifofo
193 smooth [[]] (G) ékokon
(E) ekokɔn
[[]] patátálú, sɛ́lisɛ́li gbɛdɛmana -nyoroka [[]] [[]] -laini [[]] [[]] kibombe
194 wet [[]] (G) mbara
(E) mbara
botse (moisten) pɔlɔ dhɛka ihũga, -conjorira -lobo -doda -nyevu, -lowa -bola kupola, kubola -atalala, zobototo
195 dry anji (G) ñkôr, mvum
(E) nkór, mvǔm
gumuse -kauka ɔma nyũmũ, -ũmũ njumu inyala -kavu -yuma [[]] tanda
196 correct [[]] (G) te
(E) tételé
anane alimá, malongá, sémba, sɛló doni [[]] [[]] [[]] sahihi [[]] [[]] [[]]
197 near bɛbɛ (G) bi, feñ
(E) bebɛñ
béli mpɛmbɛ́ni bhibhi hakuhĩ Bihi habehi karibu -mbela penepene mbanji
198 far etum (G) ôyap
(E) oyǎp
vale mosíká danga haraya kule kutali mbali ntama, -ntaku ntáma
199 right [[]] (G) meyôm,
(E) meyôm
mabale mobáli [[]] ũrio kubulyo [[]] kuume lubalkala bakála madilu
200 left dimɔsɛ (G) meyal, ka
(E) meyáá
[[]] mwásí [[]] ũmotho, gũtigara (be left over) gusaga (be left over) kisigala (be left over) kushoto lumonso kénto kiasu
201 at [[]] (G) e
(E) á, ó
omu, ombu o, na na [[]] [[]] [[]] pa ku, kuna [[]] [[]]
202 in o (G) e, éti
(E) été; á, ó
na na káti, o ntéi (inside) subi [[]] [[]] [[]] bi, fi mu na káti ku
203 with na (G) ye, ba
(E) ya, ye, ne; nge;
omu, ombu na n’, na na [[]] [[]] na ye na ni
204 and na (G) ye, ba, ve
(E) ya, ye, ne, , fe
na mpé n’ na [[]] [[]] na ye na [[]]
205 if (G) kagha, ñgî
(E) ngé
[[]] sɔ́kɔ́, sɔ́kí ambe ongorũo, akorũo, korũo, kana [[]] [[]] kama vo [[]] se
206 because onyola (G) toghe na
(E) amú náá
nane, dibandu zambí ka nyɔngɔ nde amu, nĩ gũkorũo, nĩ ũndũ, tondũ [[]] [[]] kwa kuwa, kwa sababu (ya) kadi [[]] mbata, mukonda
207 name dina (G) zṽi [ʣyi]
(E) dzúiñ
dine nkómbó ina rĩĩtwa lina tagwa jina nkumbu, zina nkúmbu jina

List 2[edit]

English Luganda Luhya Rwanda Rundi Chokwe Lunda Luba-Kasai Bemba Tonga (Malawi) Chichewa Yao Makhuwa
1 I nze ndi,ise jye, jyewe, jyeweho jewe, jeho, je, nānje [[]] [[]] ndi, n- ine [[]] ndi- nne [[]]
2 you (sing) ggwe esie,ive, iwe, isie, wowe wewe, weho [[]] [[]] u- iwe [[]] iwe waawo [[]]
3 he ye ye we we, wewe [[]] [[]] -ye [[]] [[]] a, iye veleo, mwaanjawo [[]]
4 we ffe efwe, ifwe twebwe twebge, tweho [[]] [[]] twêtu ifwe [[]] ife uwe [[]]
5 you (pl) mmwe enywe, inywe mwebwe mwebge, mweho [[]] [[]] nwênu imwe [[]] inu nmwe, mmwe [[]]
6 they bo ba-,[[abo] bo, ba- ba- [[]] bà- [[]] [[]] [[]] iwo vanyawo, vanyao, vaanganya [[]]
7 this ono, luno, kino, eno,ino shino aha, aka, iki, iri, ubu, uku, uru, uyu, aya, iyi uyu [[]] [[]] ako, abu [[]] [[]] uyu, awa, uwu, iyi, ichi, izi, ili, aka, iti, apa, uku, umu p-eleepa, kweleeku, iyi, ciici aci, ciici, awu wuteende-wu, a-wu, a-pa, a-lu, a-ku [[]]
8 that nti, oyo (person), ekyo (thing) isio, esioetc.) aho, ako, icyo, iryo, uko, urwo, uwo uwo, urya, uriya, uno, wa, nya [[]] [[]] ààa [[]] [[]] uyo, awo, uku, poti, pakuti, muti, kuti, iyo, ako a-po, a-cila, a-co, a-dila, a-dyo, a-jila, a-jo, a-jula, a-kala, a-ko [[]]
9 here wano ano, eno,hano aha, hano, ino aha, hano, ino, ngaha [[]] [[]] apa, pànu hapa [[]] pano, kuno, muno p-eleepa, p-eepano, papapapepa, panopano, kunokuno, a-pano, a-pa, apa, a-kuno, a-ku [[]]
10 there eyo, awo aho, eyi, eyo, -ho aho, -yo, -ri, -ho, -mo aho, ngaho [[]] [[]] amu kulya [[]] apo, uko, umo, paja, kuja, muja p-eleepo, peepala, palapala, kulakula, a-po, a-pala, a-kula, akula, a-ko [[]]
11 who ani? [[]] nde? nde? [[]] [[]] nganyì [[]] [[]] amene vaani, vaa, -ani [[]]
12 what ki? shi? shina? iki?,-ki? iki? [[]] [[]] cinganyì [[]] [[]] [[]] cicii, chichi, -api [[]]
13 where wa? ewa -he? -hehe? aho hehe? he? aho [[]] [[]] kwěpì kwisa [[]] mmene, pamene, kumene kuweesi [[]]
14 when ddi? nga lina? olwa ryari? ubwô ryari? aho, iyo, ni [[]] [[]] bunshi [[]] [[]] pamene, m’mene, po- nkuti, caaka ci [[]]
15 how ate? -rye? shinga -te? uko, ukuntu -te? uko, uku-ntu, ingene, ubugene [[]] [[]] munyì [[]] [[]] -nji wudi, -ati udi [[]]
16 not si ta nta, si nta, ata, si [[]] [[]] cidi [[]] [[]] si ngati [[]]
17 all -onna -osi, tulu -ose, -se -ōse [[]] [[]] -ònso onse [[]] -nse wose, koose [[]]
18 many -ngi -inji -inshi iînshi -inshi [[]] [[]] cyanga [[]] [[]] -mbiri yejinji, -jiinji [[]]
19 some [[]] [[]] -mye, -mwe -mwe [[]] [[]] bàmwè [[]] [[]] -ngapo [[]] [[]]
20 few [[]] -titi, -tutu -ke, -keya -ke, -keya, -kenya [[]] [[]] kanyìkanyì -céép- [[]] -ena, -chepa -noondi, -nnoono, -naandi [[]]
21 other -lala -ndi -ndi -ndi [[]] [[]] -ǹga -ilya [[]] -ina, -ja [[]] [[]]
22 one emu -lala limwe -mwe káxi -mu -mwe cimoo -mwi chimodzi -mo, chinpepe èmózà
23 two bbiri -bili kabili -biri, evyiri kári -yedi -bìdì fibili -bili ziwiri -vidi, ivili píli
24 three ssatu -taru gatatu, -hatu -tatu, esheshatu tátu -satu -sàtù fitatu -tatu zitatu -tatu, itatu tháru
25 four nnya -ne kane, yine -ne, ennye uana -ni -naayi fine -ne zinai -cece, ncece, mcheche xéxè
26 five ttaano -raano -tanu, -hanu -tānu, eshānu mu-tânu -taanu -taanu fisano -sanu zisanu -saano, nsaano, nsano tânu
27 big -nene -khongo -nini -nini [[]] [[]] -nène -kúl- [[]] -kulu wukulu, -kula [[]]
28 long -adde, -azze, wanvu -rambi -re-re -re-re [[]] [[]] -le -leep- [[]] -tali uleu, -leewu [[]]
29 wide -gazi -bambalifu -gari -gari [[]] [[]] [[]] -sáálal- [[]] -takata, -lifupi -telekula [[]]
30 thick -adde, gevvu -khomefu -nini -nini [[]] [[]] cyuluulu -shin- [[]] -khathamira, -limbirapo, -khuthala, -chindikala -kweeva, -gagaatala, -kaandapala, kwimbala (fat, thick) [[]]
31 heavy -zito -siro -kuremera, -kuremerwa ku-remēra, ku-riba [[]] [[]] -jitu -lem- [[]] -lemera -sito [[]]
32 small -tono -titi, -tutu -to, -toya -to, -toya, -tonya, -toto [[]] [[]] -nci -céép-; -nóóno [[]] -ng’ono unondi, -noondi, -nnoono, -naandi [[]]
33 short -mpi -imbikiti -gufi -gufi, -gufiya, -gufinya [[]] [[]] -ìpì -ípip- [[]] -fupi wiipi, -jiipi [[]]
34 narrow -fundaze -nyerere -gufungana gu-pfungānya [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] -chepetsa, -siyana maganizo penupenu, -tona, -vijikana [[]]
35 thin -kogga -to -to, -toya -to, -to-to, -toya, -tonya [[]] [[]] -nte, -lèula, -sulàme -pap-, -ónd- [[]] -pyapyala, -onda lipuuta, -sololoka, -pwa [[]]
36 woman omukazi omukhasi umugore [umugorê] umu-gore [[]] [[]] mukàjì úmwanákáshí [[]] mkazi, mayi vammasyeto, vakongwe [[]]
37 man omusajja omusatsa umugabo umu-gabo [[]] [[]] mulùme [[]] [[]] mwamuna va-kuunganya [[]]
38 human omuntu omundu umuntu [umuuntu] buntu [[]] [[]] muntu umuntu [[]] munthu wu-muundu [[]]
39 child omwana abana umwana [umwâana] umw-āna [[]] [[]] mwâna úmwaná [[]] mwana mwanache, mw-aanace [[]]
40 wife omukyaala mukha muka [mukâa] muka [[]] [[]] mukàjì úmukáshí [[]] mkazi vankwao [[]]
41 husband omwaami omukhwe, omusatsa umugabo umu-gabo, umu-gēnzi [[]] [[]] mulùme úmulúmé, úmwaúmé [[]] munthu valume, va-alume [[]]
42 mother maama mama mama [maamâ] māma, māwe [[]] [[]] ciimaamù maayó [[]] mayi amao, maama [[]]
43 father taata papa data [daatâ] dāta, dāwe [[]] [[]] pàpâ taatá [[]] tate atati, n-taati, baaba, v-eese [[]]
44 animal ensolo isolo inyamaswa [inyamâaswa] kw-ūhīra [[]] [[]] nnyama innama [[]] nyama chijama, ci-nyama [[]]
45 fish eky'enyanja inyeni ifi [ifî] i-fi [[]] [[]] mushipa ísábí, icibomba, impifu, umushipa [[]] nsomba somba, soomba [[]]
46 bird ennyonyi liyoni inyoni iki-guruka, in-yoni (little ones) [[]] [[]] nnyuunyu icuuni; (robin) umwanya [[]] mbalame chijuni, ci-juni [[]]
47 dog embwa imbwa imbwa [imbwâ] im-bwa [[]] [[]] m̀bwa ímbwá [[]] galu nanbwa, n-bwa [[]]
48 louse enkukunyi indaa inda [indâ] in-da [[]] [[]] lukùsù índá [[]] nsabwe njipi, n-jipi [[]]
49 snake omusota inzokha inzoka [inzôka] in-zoka [[]] [[]] nnyòka ínsóká [[]] njoka lijoka, di-ijoka [[]]
50 worm olusiringanyi inzokha inzoka, umunyorogoto (earthworm), urunyo (maggot) in-zoka, igi-kogoshi (earthworm), igi-kāngaga (tapeworm) [[]] [[]] cîshiishi umwambo [[]] nyongolotsi, litsipa (tapeworm), msundu di-nyoongolosi [[]]
51 tree omuti [[]] igiti [igitî] igi-ti [[]] [[]] mucì icímutí, iciíbá [[]] mtengo chitela, ci-koloongwe [[]]
52 forest ekibira omutsuru ishyamba [ishyaamba] iki-bira [[]] [[]] dibèsè [[]] [[]] nkhalango lipuluulu, wu-kweeti, n-situ [[]]
53 stick akati olusala inkoni igi-ti [[]] [[]] mukwasa umútambú [[]] ndodo ntindiso, m-puuto [[]]
54 fruit ekibala eshiamo imbuto [imbûto] ic-āmwa, imbuto [[]] [[]] cimuma ícitwálo [[]] chipatso isogosi, ci-sogosi [[]]
55 seed ensigo imwo imbuto [imbûto] im-buto, uru-tete [[]] [[]] dimiinu ulusoke, úluséké, úlubútó [[]] mbewu, njere, mbuyi, mbuyu, nthanga mbeju, n-beju, n-beeca [[]]
56 leaf ekikoola lifafu, lisafu ikibabi i-babi, iki-babi [[]] [[]] dyânyi ibuula [[]] tsamba, dzani lisamba, lisaamba, di-saamba [[]]
57 root omulandira omurombo umuzi umu-zi, igi-shitsi [[]] [[]] muji [[]] [[]] muzu mchiga, n-ciga [[]]
58 bark (tree) olubugo likhoba ikirere [ikireere] igi-shishwa [[]] [[]] cipusu umushike, umukwa [[]] kowola likuungwa [[]]
59 flower ekimuli eshimuli indabyo, ururabyo [ururâbyo] i-shurwe [[]] [[]] cilòngò iluba [[]] duwa liua, di-luuva [[]]
60 grass omuddo obunyasi icyatsi [icyaâtsi], ubwatsi (pasture) ivy-ātsi, ubg-ātsi [[]] [[]] bîlu ícaaní, ulweo [[]] udzu manyasi, ma-nyasi [[]]
61 rope omuguwa omukoye umugozi in-goyi, umu-gozi, umu-zana [[]] [[]] mukòsà umwando [[]] chingwe lu-koonji [[]]
62 skin olususu, omubiri, eddiba (animal) likhoba uruhu uru-hu, uru-koba, uru-sāto [[]] [[]] dikòbà ímpapa, (hide) inkanda [[]] khungu lipende, likova [[]]
63 meat ennyama inyama inyama iny-āma [[]] [[]] nnyama innama [[]] nyama nyama [[]]
64 blood omusaayi amabanga, amalasire, amatsayi amaraso [amarâso] amaraso [[]] [[]] mashi umulopa [[]] magazi miasi, my-aasi [[]]
65 bone eggumba likumba igufwa [igûfwa] i-gufa [[]] [[]] cifùpa ífúpá [[]] fupa liupa, di-iwupa [[]]
66 fat (n.) amasavu amanulu amavuta [amavûta], ikinure i-tōto, ibi-mure (meat) [[]] [[]] dìfutà ámafútá [[]] mafuta mauta, ma-wuta [[]]
67 egg eggi libuyu igi iri-gi, i-gi [[]] [[]] diyi íliní [[]] dzira lindanda, di-ndaanda, di-jeele [[]]
68 horn omulere (music), engombe (sound) eshitsiriba ihembe i-hēmbe [[]] [[]] lusèngu úluséngó [[]] nyanga, liphondo, lipenga livengwa, n-seengo [[]]
69 tail mukira omushinga umurizo umu-rīzo [[]] [[]] mukìla úmucílá [[]] mchira mchila, n-cila [[]]
70 feather [[]] omwiro iryorya i-ryōya [[]] [[]] lusàlà ilingala [[]] nthenga di-nyuunya [[]]
71 hair enviiri liswi umusatsi umu-shatsi [[]] [[]] nsukì umushishi [[]] tsitsi umbo, lu-wuumbo, lu-nyiidi [[]]
72 head omutwe om'rwe umutwe [umutwê] umu-twe [[]] [[]] mutù úmutwé [[]] mutu ntwe, n-twe [[]]
73 ear okutu eshirwi ugutwi [ugutwî] ugu-twi [[]] [[]] dicì úkutwí [[]] khutu liwiwi, di-piikanilo [[]]
74 eye eriiso imoni, lishu (squint) ijisho [ijîisho] i-jīsho [[]] [[]] dîsu íliinsó [[]] diso liso, di-iso [[]]
75 nose enyindo amolu izuru [izûuru] i-zūru, i-tonde [[]] [[]] dyûlu umoona [[]] mphuno mbula, lu-pula [[]]
76 mouth akamwa omunwa akanwa aka-nwa [[]] [[]] mukana akanwa [[]] kamwa kang'wa [[]]
77 tooth erinnyo elino iryinyo [iryîinyo] i-ryīnyo [[]] [[]] dînu íliinó [[]] dzino liino, di-ino [[]]
78 tongue olulimi olulimi ururimi uru-rimi [[]] [[]] ludìmi úlulímí [[]] lilime lulimi, lu-dimi [[]]
79 fingernail [[]] [[]] urwara urw-āra [[]] [[]] ngâla íngála [[]] chikhadabo lukoose, lu-kalaveesa [[]]
80 foot ekigere lilaro ikirenge [ikireenge] iki-rēnge [[]] [[]] cisanjì ulukasa [[]] phazi ci-kaambato, lu-sajo (footprint, sole) [[]]
81 leg [[]] eshilemje, lirango (thigh) ukuguru uku-guru [[]] [[]] mukòlò ukuulu [[]] mwendo lukongolo, lu-koongolo [[]]
82 knee eviivi lisikamo ivi [ivî] i-vi [[]] [[]] cinù íkúfí [[]] bondo lilungo, di-luungo [[]]
83 hand omukono (arm) omukhono (arm) ikiganza [ikigaanza] iki-ganza [[]] [[]] cyanza icisansa [[]] dzanja nkono [[]]
84 wing ekiwawatiro olubaa ibaba [ibabâ] i-baba [[]] [[]] dipwâpwà ipindo [[]] khupe, phiko di-papiko [[]]
85 belly olubuto inda inda, igifu, ibondo [iboondo] (potbelly) in-da [[]] [[]] difù ícifúú, (fish or fowl) ícitómbó [[]] mimba lutumbo [[]]
86 guts [[]] amala (intestines) amara (intestines) ama-ra (intestines) [[]] [[]] dila ubula [[]] [[]] [[]] [[]]
87 neck ensingo likosi ishingo, ijosi (front of neck) i-sozi [[]] [[]] nshìngù umukoshi [[]] khosi, chitambo lukosi, lu-kosi [[]]
88 back omugongo omukongo umugongo [umugôongo] umu-gōngo [[]] [[]] nnyimà ínnumá [[]] msana mngongo, n'-goongo, nsaapa, ci-nyuma [[]]
89 breast ebbeere olubeere ibere i-bere [[]] [[]] cyâdi íbééle [[]] bere mavele, ma-veele [[]]
90 heart omutima omwoyo umutima [umutîma] umu-tima [[]] [[]] mwoyo úmutímá [[]] mtima ntima, n-tima [[]]
91 liver ekibumba ingurumani umwijima igi-tigu [[]] [[]] mucìma ílibú [[]] chiwindi, mphafa litoga, di-tooga [[]]
92 to drink okunywa okhunywa, -nywa kunywa [kunywâ], -nywa ku-nywa [[]] [[]] -nwà ukunwa
-nw-
[[]] kumwa, -mwa ku-ng'wa, -n'wa, -mwa [[]]
93 to eat okulya okhuliira kurya ku-rya [[]] [[]] -dyà ukulya
-ly-
[[]] -dya ku-lya, -dya [[]]
94 to bite [[]] okhukuna, okhuluma gushuna, kuruma gu-shikura [[]] [[]] -sùma ukusúma
-súm-
[[]] -kuluma -luma [[]]
95 to suck okunuuma okhunuuna kunyunguta, kunyunyuza ku-nūnuza [[]] [[]] -fìpa ?> ukuónka
-ónk-
[[]] -yamwa, -kama, -fipa, -tsopa -oonga, -kweemba [[]]
96 to spit okuwanda okhubita, okhufutsa, okhunyirikha gucira gu-cīra [[]] [[]] -twìla ukusáka
-sák-
[[]] -mate -suna [[]]
97 to vomit okusesema okhusala kuruka ku-ruka [[]] [[]] -lùka ukulúka
-lúk-
[[]] -sanzi -selula, -tapika [[]]
98 to blow okufuuwa okhuutsa, okhufura (mouth) guhuha gu-hūha, gu-hūngabanya [[]] [[]] -peepa (mouth)
ukupuuta;
(wind)
ukukuuka
[[]] -omba -puga [[]]
99 to breathe okussa omukka okhuyeera guhumeka gu-hēma, gu-humēka [[]] [[]] -puuya ukupeema
-peem-
[[]] -puma -pumula [[]]
100 to laugh okuseka okhutsekha guseka gu-twēnga, gu-sekaseka [[]] [[]] -seka ukuseka
-sek-
[[]] -seka, -bwezuka, -kakadza -seka [[]]
101 to see okulaba okhulola kubona [kubôna] ku-bona [[]] [[]] -mòna ukumóna
-món-
[[]] -wona -lola, -wona [[]]
102 to hear okuwulira okhuulira kumva kw-ūmva [[]] [[]] -umvwa ?> ukoúmfwa
-úmfw-
[[]] -mva -pikana [[]]
103 to know okumanya okhumanya kumenya, -zi ku-menya, -zi, ku-zirikana [[]] [[]] -manya ukwíshiba
-íshib-
[[]] -dziwa -manyilila [[]]
104 to think okulowooza okhupara gutekereza, kwibwira kw-īyumvīra, gu-cīra, ku-gira, kw-īkēkāko, kw-īrimbūra [[]] [[]] -pànga ukuelenganya
-elengany-
[[]] -ganiza -ganisya [[]]
105 to smell okuwunyiriza okhuunya guhumuza [guhûumura] kw-īnukiriza, kw-ūmva, kw-ūmviriza, kw-īmōtereza [[]] [[]] -nunka ukununka
-nunk-
[[]] -nunkha -nunjila , -nunga [[]]
106 to fear okutya okurya gutinya gu-tīnya [[]] [[]] -cììna, -kaakala ukutíína
-tíín-
[[]] -opa, -opana, -opsedwa, -thupsana -oga, -oogopa [[]]
107 to sleep okwebaka okhukona gusinzira [gusiinziira] gu-sinzīra [[]] [[]] -lààla ukuláála
-láál-
[[]] -gona -gono [[]]
108 to live okusula, okubeera (to be) okhumenya -baho, kubana, kuba [kubâ] (to be) ku-ba, ku-baho, gu-hēma [[]] [[]] -sòmba ukwikala
-ikal-
[[]] -khala -taama [[]]
109 to die okufa okhufwa gupfa gu-pfa, gu-hwēra [[]] [[]] -fwà ukufwa
-fw-
[[]] -fa, -mwalira -wa [[]]
110 to kill okutta okhwira kwica kw-īca [[]] [[]] -shipa ukwipaya
-ipay-
[[]] -pha -wulaga [[]]
111 to fight okulwaana okhulwana kurwana ku-rwānya [[]] [[]] -lwa ukulwa
-lw-
[[]] ndewu (n.) -menyana, -putana [[]]
112 to hunt okuyigga okhuyima guhiga gu-hīga [[]] [[]] -zàngula ukulúnga
-lúng-
[[]] -saka -lupata [[]]
113 to hit [[]] okhupa gukubita gu-kubita [[]] [[]] -còòba, -bòta ukupóóla,
ukupúma
[[]] [[]] -tiimba, -puuta, -nyeesya [[]]
114 to cut okusalwa okhushenga, okhuteta, okhutsosola, okhutuumula guca, gukata gu-ca [[]] [[]] -banga ukucéna,
ukuteeta
[[]] -duka, -tseteka -seenga, -salula, -kata [[]]
115 to split okwabuluza okhurabukha, okhwarasia, okhwasiaka, okwabula gutanya ku-rara, gu-tānya [[]] [[]] -aapula ukupandula,
ukutééba
[[]] -balula -gala, -cecenukula, -cecenukuka, -pasula, -gaangula [[]]
116 to stab [[]] okhufumira [[]] [[]] [[]] [[]] -ponda ukubunda,
ukukwasa
[[]] -baya -wulutula, -tota, -koosa, -copa, -soma [[]]
117 to scratch okwagula okhumaanya, okhwaka gushima gu-kūba [[]] [[]] -aanya, -koona ukukoola
-kool-
[[]] -kalasa, -kalasula, -kalula, -kanda -mwaaga, -ng'wanya, -kodola [[]]
118 to dig [[]] okhulima, okhuyaba gucukura kw-īmba, ku-rima [[]] [[]] -imba ukwimba
-imb-
[[]] -mba -sola [[]]
119 to swim okuwuga okhwerama, okhwitubuta koga kw-ōga [[]] [[]] -ombela ukówa
-ó-,
(crawl)
ukutambaala
[[]] -sambila -suuga, -n'aambila [[]]
120 to fly okubuuka okhupulukha kuguruka ku-guruka [[]] [[]] -bùùka ukupupuka
-pupuk-
[[]] -nonthoka -guluka [[]]
121 to walk okutambula okhuchenda kugenda [kugeenda] ku-gēnda [[]] [[]] -dyata, -enda ?> ukueenda
-end-;
(lamely)
ukutibula
[[]] -yenda -eenda [[]]
122 to come okujja okhwitsa kuza [kuuza] ku-za [[]] [[]] -iiya ukwisa
-is-
[[]] -dza -yika [[]]
123 to lie (bed) okugalamira, okulambaala okhukonera kwisegura ku-ryāma [[]] [[]] -lamba, -iikisha ukusendama,
 ?> ukubepa
[[]] -gona -latama, -gadama, ku-gona lugali [[]]
124 to sit okutuula okhwikhala kwicara [kwiicara] kw-īcara [[]] [[]] -shikama ukwikala
-ikal-
[[]] -tambalala, -labzi -wutamila, -tama, -taama [[]]
125 to stand okuyimirira okhusinjira guhagarara gu-hagarara [[]] [[]] -iimana ukwíma
-ím-
[[]] -yima -iima [[]]
126 to turn okuweta okhuunzukha guhindukiza gu-hindukiza [[]] [[]] -piluka ukupínuka
-pínuk-
[[]] -khota, -lowera -piinda [[]]
127 to fall okugwa okhukwa kugwa ku-gwa [[]] [[]] -pwà ukowa
-w-
[[]] -gwa -gwa [[]]
128 to give okuwa okhufuwa, okhuhana, okhuwa guha, guhana, gutanga gu-ha, gu-hēsha, gu-tānga [[]] [[]] - ukupa
-p-
[[]] -patsa -pa [[]]
129 to hold okukwaata okhutira, okhuwatsa gufata gu-fata [[]] [[]] -kwàta ukwíkata
-íkat-
[[]] -wetsa -pakata [[]]
130 to squeeze okunyiga, okukamula okhufinya, okhukhama, okhutinyira gukamura gu-kānya [[]] [[]] -kàma ukukáma
-kám-
[[]] -khwinyata, -vungama, -khwinyala, -finya -pana, -minya [[]]
131 to rub okuvumbaye, okukuutase, okukunya, okukulubuuta, okusiraze okhuruta, okhusisa guhanagura, gusiga (anoint) gu-hungura, gu-sīga (anoint), gu-hofōra (eyes) [[]] [[]] -fiita ukukwesa,
ukunuka;
(rub out)
ukufuuta
[[]] -fikisa, -tikita, -tsangula, -tsitsitiza, -pekesa, -sisita -ticita, -sugula, -kulukuuta [[]]
132 to wash okwoza okhwosia koza kw-ōza [[]] [[]] -sukula ukusamba;
(plates)
ukusuka
[[]] -samba -suka, -saula, -likunda [[]]
133 to wipe okusimuula okhweya guhanagura ku-myīra, gu-heha [[]] [[]] -kùpula ukupópolola,
ukusuba
[[]] -khula -syula [[]]
134 to pull okusika, okukululadde okhukhwesa gukurura gu-kwēga, gu-shikura, gu-kurira [[]] [[]] -fuuta ukukula
-kul-
[[]] -koka -wuta [[]]
135 to push okusindika okhuluuma, okhusindikha gusunika gu-sunika [[]] [[]] -sàkila ukusunka
-sunk-
[[]] -kankha, -kunkhuniza, -thunya -tuta [[]]
136 to throw okusawuka, okukanyuga, okukasuka okhufuuba, okhutura gutera gu-ta, gu-tēra [[]] [[]] -tupù ukuŋwinta
-ŋwint-,
ukufútula
[[]] -ponya, -taya -iita [[]]
137 to tie okukaliga, okusiba okhuboya, okhufundikha kuboha, gupfundika ku-boha, gu-hāmbīra [[]] [[]] -kànda, -lunga ukubópa,
ukufúndika,
ukukaka
[[]] -kadzira, -kwidzinga, -manga, -njata, -gwiriziza -tava [[]]
138 to sew okutunga okhunaba kudoda ku-barīra, gu-sona (<Sw.) [[]] [[]] -tunga ukusóna
-són-
[[]] -soka -tota, -sona [[]]
139 to count okubala okhubala kubara gu-harūra [[]] [[]] -bala ukupenda
-pend-
[[]] -werenga -valanga, -valaanga [[]]
140 to say okugamba, okwogera (saying) okhuboola kuvuga, -ti (saying) ku-bara, ku-vuga, -ti [[]] [[]] -lòkota, -amba (speak)
ukusósa
-sós-
[[]] [[]] -ti, -saala, -cidiwuka, -tanjila, -salila [[]]
141 to sing okuyimba okhwimba kuririmba ku-rirīmba [[]] [[]] -imba ukwímba
ímb-
[[]] -yimba -imba [[]]
142 to play okuzannya okhubaya gukina gu-kina [[]] [[]] -nàya ukwángala
-ángal-
[[]] -doda, -sewera, -ponya -taamba, -n'aanda, -ceesa [[]]
143 to float okuseyaaseya, okubbulukuka okhubenga kureremba [kurêreemba] ku-reremba [[]] [[]] -anzama ?> ukueela
-eel-
[[]] -beruka, -yandama -jajavala, -palasila [[]]
144 to flow okukulukutase [[]] gutemba gu-tēmba [[]] [[]] -mata [[]] [[]] -yenda -jidima, -vidima [[]]
145 to freeze oku-tiitiwazaizza [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] -pimisya [[]]
146 to swell okuzimba okhufwimba kubyimba ku-vyīmba, ku-bōmboka [[]] [[]] -boba ukufímba,
(mouldy)
ukufufuma
[[]] -fufuma -yiimba [[]]
147 sun enjuba eliuba izuba [izûuba] i-zūba [[]] [[]] dîba ákasúbá [[]] dzuwa lyuuva [[]]
148 moon omweezi omwesi ukwezi [ukwêezi] ukw-ēzi [[]] [[]] mwènji úmweshí [[]] mwezi mwesi [[]]
149 star emunyeenye ing'ining'ini inyenyeri [inyênyeerî] uru-nyenyēri, i-nyenyēri [[]] [[]] mùtôtò ulútandá [[]] nyenyezi, nthondwa, nthanda ndondwa [[]]
150 water amazzi amaatsi amazi [amâazi] ama-zi [[]] [[]] mâyi ámeenshí,
(simplify)
amenshi
[[]] madzi meesi [[]]
151 rain enkuba ifula imvura [imvûra]] im-vura [[]] [[]] mvùla ímfúlá [[]] mvula wula [[]]
152 river omugga omuchera, omwalo uruzi ur-ūzi [[]] [[]] [[]] umumana [[]] mtsinje lusulo [[]]
153 lake enyanja inyanza ikiyaga iki-yaga, i-tanganyika [[]] [[]] dijiba bemba [[]] nyanja nyaasa, litanda [[]]
154 sea enyanja inyanza inyanja iki-yaga [[]] [[]] mbuwù [[]] [[]] nyanja ya mchere, nyanja zakuya kwambiri bwaani [[]]
155 salt ommunyu, omunnyo omufume, omunyu umunyu [umûunyu] umu-nyu [[]] [[]] lwêpù úmucélé [[]] muthira mchere njete [[]]
156 stone ejjinja libale, lichina ibuye i-buye [[]] [[]] dibwe ilibwe [[]] mwala liganga [[]]
157 sand omusenyu [[]] umusenyi umu-sēnyi [[]] [[]] lusenge úmucánga,
umúsengá
[[]] mchenga, timiyala, muhabva nsanga [[]]
158 dust nfuufu olufu ivumbi, umukungugu [umukuûngugu] umu-kungugu [[]] [[]] lupwishi ulúkungú [[]] fumbi luundu [[]]
159 earth nsi eshi igitaka, isi [isî] i-si, aga-taka, i-vu [[]] [[]] nshì isonde [[]] dziko litaka [[]]
160 cloud ekire lilesi igicu igi-cu [[]] [[]] ditutu ikumbi [[]] mtambo, khwithi, chifwirim liunde [[]]
161 fog [[]] loing'ong'ong'we igihu igi-pfūngu [[]] [[]] mulemba, dibungi (dull day)
ícikútiká
[[]] nkhungu, mikhwithi daambwe [[]]
162 sky eggulu likulu ikirere,
(heaven)
ijuru
iki-rēre, i-juru [[]] [[]] dyulu (heaven)
mulu
[[]] thambo kwiunde [[]]
163 wind embuyaga omuyeka umuyaga umu-yaga [[]] [[]] cipeepè umwela,
(blowing of wind)
ípupwe
[[]] chiphwisa nyeembeelela [[]]
164 snow omuzira [[]] amasimbi uru-bura (hail) [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] madzi oundana oyera amaoneka pamwamba pa mapiri aatali ku mayiko ozizira, chipale, chifunga, nkhungu [[]] [[]]
165 ice omuzira [[]] barafu, urubura [[]] [[]] [[]] lumwènu amenshi makasa [[]] madzi oundana, madzi ouma, matalala [[]] [[]]
166 smoke omukka omwosi umwotsi umw-ōtsi [[]] [[]] [[]] icuushi [[]] utsi osi [[]]
167 fire omuliro omuliro umuriro umu-riro [[]] [[]] kadilu umulilo [[]] moto moto [[]]
168 ash [[]] likoshe ivu [ivû] umu-nyota [[]] [[]] butù ímitó [[]] chipala, phulusa [[]] [[]]
169 to burn okwookya okhwakha gushya, kwaka [kwaaka] gu-sha [[]] [[]] -oosha, -pyà ukupya
-py-
[[]] -wocha, -pya -ooca, -kolela, -coma [[]]
170 road oluguudo engila, omuanda umuhanda [umuhaânda] i-barabara, umu-haruro, i-rāngo [[]] [[]] njila (cleared)
umusebo,
(wide)
ákantótwa
[[]] msewu vaangula [[]]
171 mountain olusozi olukulu umusozi [umusôzi] umu-sozi [[]] [[]] mukùnà (hill)
ulupili
[[]] phiri litumbi [[]]
172 red kasaayi, myufu -akhanyu gutukura gu-tukura [[]] [[]] -kùnze -káshik- [[]] -fiira, -psuu -ceejewu [[]]
173 green kilagala -chishi icyatsi kibisi aka-ātsi gatoto [[]] [[]] -bìshi [[]] [[]] -biriwira -gulukulu, -awusaamba [[]]
174 yellow kyenvu rapwori umuhondo umu-hōndo, umu-gina, umu-tugutu [[]] [[]] -kàlaabi [[]] [[]] -chikasu [[]] [[]]
175 white ekyeeru -lafu -era cera [[]] [[]] -tòòke -buut- [[]] -yera cheswela [[]]
176 black nzirugavu -mali, -mwamu, -ti umukara umu-fyīri [[]] [[]] -fììka -fiit- [[]] mkuda, wokuda -piliu [[]]
177 night ekiro, ettumbi eshiro ijoro i-joro [[]] [[]] butùku úbushíkú [[]] usiku chilo [[]]
178 day emisana, olunaku indaalo, inyanga umunsi [umuûnsi] umu-si [[]] [[]] difùku ínshíkú [[]] tsiku lyuva [[]]
179 year omwaaka omwika umwaka [umwâaka] umw-āka [[]] [[]] mwaka úmwaká [[]] chaka chaaka [[]]
180 warm ekibuguma, -buguma amayu, -yu -ota -ōta [[]] [[]] -sàlùke -ónt- [[]] -funda -kosya, -oota, -vaamba [[]]
181 cold ekinyogoga -nyifu -konja, -beho -bisi [[]] [[]] -tàlàlàà -talal-, -pépul- [[]] -zizira sisisisi, -bepo [[]]
182 full kajjuvu -yinjikhane -zura -ūzura [[]] [[]] -pasa -ísul- [[]] -khuta, -dzadza -too, coti [[]]
183 new ekipya efiya, -ya, -yakha -shya -sha, -shasha [[]] [[]] -pya -pya [[]] -tsopano chanpya, -amoonje [[]]
184 old -kadde -khulu, -kofu -saza -kuru, -sāza [[]] [[]] -nunu -kot-, -pílulul- [[]] -kalamba, -khwima, -kale -wisala, -aceekulu, -kalaambala [[]]
185 good -rungi -layi -iza [iizâ] -īza [[]] [[]] -lenga -waam- kabotu -bwino -ambone [[]]
186 bad -bi ababi, -bi -bi -bi [[]] [[]] - -bííp- [[]] -ipa, -uve, -chabe, -bziwi, -bi ngalumbana, ngalimate [[]]
187 rotten -vundu -bolo -bora -bora, -boza [[]] [[]] -bolabola -bol- [[]] -ola, -vunda -ola [[]]
188 dirty -jama -bi -anda, -ico -humāna [[]] [[]] -kooyà [[]] [[]] -da, -ipsa, -detsa -wuuka [[]]
189 straight butereevu -kololofu, -lunji -gororoka, -eguka -gororoka [[]] [[]] -neema -lungam-,
-nyuns-,
-ololol-
[[]] -ongoka,
-salala,
-tawatawa,
-njo,
-sapsatira
-nyoloombola, -goloka [[]]
190 round -ulungo -fumunde -viringa -burūngu [[]] [[]] -cijèngù -shíngulul- [[]] -zungulira, -zunguza, -ndendera, -bungulira -aluwulu [[]]
191 sharp (knife) -songola -memu -tyara -kariha [[]] [[]] -twè -tw- [[]] -thwa -tema, -sijidika [[]]
192 blunt (knife) -fufuggaza [[]] -tiga -fyīta, -pfūha (dull) [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] -phinjika -piisa, -piinya, -angatema [[]]
193 smooth -kuliradde -nyiririfu, -nyushe [[]] -rēmba [[]] [[]] -lànda -lámbuk- [[]] -salala -tidila [[]]
194 wet -bisi -nyifu, -misu -bisi [bîsi] -bisi [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] chinyezi, chinyontho nyakapya [[]]
195 dry -kalu -umu -uma -ūma [[]] [[]] -uuma -úm- [[]] -uma -umula, -juumu [[]]
196 correct -tuufu -atieri -hana -koshōra, -īhana [[]] [[]] -oolòlòke -lungam- [[]] -konza -luungamika [[]]
197 near okumpi aambi bugufi, hafi hāfi [[]] [[]] pêpì nè -sontam- [[]] -fupi, -yandika -vandika, -vaandika [[]]
198 far ewala eyale kure kure [[]] [[]] kule -sukilil- [[]] -kutali -talika [[]]
199 right ddyo -lunji, -satsa -ryo -ryo [[]] [[]] dyàbalùme ku úkulyó lulyo -manja n'dyo [[]]
200 left kkono -suba -bumoso -bāmfu [[]] [[]] dyàbakàjì ku úkusó chimwenhi -siyidwa, -tsala, kumanzere nciji [[]]
201 at ku, mu khu-, mu- i, -ho, ku, kuri, kwa i, ku, kuri, kwa [[]] [[]] ku [[]] [[]] pa [[]] [[]]
202 in mu mu- mu, muri mu, muri [[]] [[]] mu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
203 with ne ne na na [[]] [[]] naa- na [[]] ndi [[]] [[]]
204 and ne, na ne na, no kandi, uteko, na, no [[]] [[]] , kàdi na [[]] ndi nipo, kwiisa [[]]
205 if ssenga [[]] niba, iyo, nkaho asangwa, iyo, namba, ni, iyaba [[]] [[]] ne [[]] [[]] nkati, nkani, pokhala nambaga [[]]
206 because kubanga khulwa, okhuba, shichira kuko, kubera [kubêera] kuko [[]] [[]] bwalu [[]] [[]] chifukwa pakuva [[]]
207 name erinnya eliira izina [izîna] i-zina [[]] [[]] dîna íshíná [[]] dzina liina [[]]

List 3[edit]

English Umbundu Kwanyama Herero Shona Lozi Tswana Sotho (N) Sotho (S) Zulu Xhosa Swazi Tsonga
1 I [[]] ame, nge ami ndi, ini na, ni kene, ke nna nna ngi-, mina ndi-, mna [[]] [[]]
2 you (sing) [[]] ove, ku [[]] iwe u, wa, tuwe wena, o o wena u-, wena u-, wena u- u
3 he [[]] ye, mu [[]] a a, u, wa o a, e yona u-, yena u-, yena [[]] [[]]
4 we [[]] fye, tu [[]] ti luna re rena rona si-, thina si-, thina [[]] [[]]
5 you (pl) [[]] nye,mu [[]] imi mi, mina, mu lona, lo, le, go lena lona ni-, nina ni-, nina [[]] [[]]
6 they [[]] vo, va [[]] va ba, bona ba, di ba bona ba-, bona ba-, bona [[]] [[]]
7 this [[]] ava, aka [[]] ino bo, lo, o, wo, yo, kona, ka, bye, se, ze e, jo, yo bjô ana, ena, enwa, eo, hona lo, leli, lesi, le, lolu, lobu, lokhu lo, aba, le, eli, la, esi, ezi, olu, obu, oku [[]] [[]]
8 that [[]] oyo, odo [[]] iyo ale, byale, lale, le, lee, lwale, sale, wale, yale, ani, bani, byani, lani, lwani, sani, wani, yani, ao, wo, yo, zeo, se eo, gore, ka bjôo aa, ale, ane, ano, bono, boo, ee, eno, hane, hono, hoo lowo, lelo, leso, leyo, lolo, lobo, lokho lowa, abaya, leya, eliya, lawa, esiya, eziya, oluya, obuya, okuya [[]] [[]]
9 here [[]] apa, opo [[]] pano yo, fa, kafa [[]] fano mona, teng lapha apha [[]] [[]]
10 there [[]] apa, opo, penya [[]] apo fo, ko, mo, yo, kwale (yonder) teng falê ao, boo, eo lapho apho [[]] [[]]
11 who [[]] olye [[]] ani bafi? [[]] mang? mang? ya (relative) ubani? ngubani [[]] [[]]
12 what [[]] oshike [[]] chii afi? mang, eng ene? eng eng? -ni, yini? -ni, ntoni [[]] [[]]
13 where [[]] openi, peni [[]] kupi kai? fo, ko, mo kae kae? kae? -phi? phi? kuphi kwihi
14 when [[]] onaini, naini [[]] rini lili? fa, muta leng, fa neng? neng? nini ni [[]] [[]]
15 how [[]] ongaipi, ngaipi [[]] sei, -ngani cwani? kae, jang bjang jwang kanjani, ngani njani, kanjani (adv) [[]] [[]]
16 not sio ahawe, aaye [[]] kwete ha, isi, isini ga se, ha, ka a-, akekho, abekho khange, a-, -nga- [[]] [[]]
17 all [[]] [[]] [[]] ese kamukana, kaufela, zote tsotlhe aohle bohle, hohle -nke -onke [[]] [[]]
18 many cambuaka, caliava [[]] [[]] zhinji -ta [[]] -ntšhi, ngata ngata -ningi -ninzi [[]] [[]]
19 some [[]] [[]] [[]] amwe kwa [[]] -ngwê bang -nye -nye [[]] [[]]
20 few [[]] -shona [[]] shoma sikakani, -nyana [[]] mmalwa, nyane mmalwa -mbalwa, -ncane -balwa [[]] [[]]
21 other ukuavo [[]] [[]] imwe -linja, sili [[]] mangwê engwe -nye -mbi, -nye [[]] [[]]
22 one mosi imwe imwe motsi -ngwi nngwe ntowe, nngwê nngwe -dwa, -nye isinye, eyona kunyé n'we
23 two vali mbali mbari piri -peli pedi pêdi pedi -bili -bini kubili mbirhi
24 three tatu tatu, natu ondatu tatu -talu tharo tharo tharo -thathu -thathu kutsatfu nharhu
25 four kwãla nee ine china -ne nne nnê nne -ne -ne kune mune
26 five tãlo tano, nano ondano shanu -ketalizoho tlhano tlhano hlano -hlanu -hlanu kusihlanu ntlhanu
27 big cinene -nene [[]] -hombe tuna -golo -golo -holo -khulu -khulu [[]] [[]]
28 long [[]] -le [[]] -reba telele [[]] -lêlê, -têlê -lelele, -telele -de -de [[]] [[]]
29 wide catanda [[]] [[]] -fara -atama, -atumuluha, -pala, -tona [[]] -phara -batsi -banzi -banzi [[]] [[]]
30 thick caliyinda, capama [[]] [[]] -kora -kima, -kumba, -kita, -kula, -yowela [[]] -koto -tenya -qinile, -gqinsi -nzinzilili [[]] [[]]
31 heavy [[]] -dyu, -ndjuu [[]] -rema buima, -kita, -imela [[]] -fala, -fêtše -boima, -pitla -nzima -nzima [[]] [[]]
32 small [[]] -shona [[]] -diki bunyinyani, kacana, kanguya, kanyumiti, kashukuma, sishawa, -tutu, maputu (small waves) -nnye -nyane -nyane -ncane -mncinane, -ncinci [[]] [[]]
33 short cambuta, citito, catona -xupi, -hupi [[]] -pfupi kuswani, kashatu, -caniba [[]] -huswane -kgutshwane, -kgutshwanyane -fuphi -futshane [[]] [[]]
34 narrow [[]] [[]] [[]] -dete, -nhete, -sunhu kumbana, ninguka, patisana [[]] sêsane -tshesane -ncane, -msweswana -mxinwa [[]] [[]]
35 thin cahongua, cahoma [[]] [[]] -onda sisani [[]] -ôtilê -sesane -ondile -bhityile [[]] [[]]
36 woman ukãi omukulukadi kazendu mukadzi mukati mosadi mosadi mosadi umfazi inkosikazi [[]] [[]]
37 man ulume omukulunhu, omulumenu rumendu murume mulume monna monna monna indoda, umlisa indoda, umlisela (young man) [[]] [[]]
38 human [[]] omunhu ndu munhu mutu motho semotho motho umuntu umntu umútfu [[]]
39 child omõla okaana, ewifa [[]] mwana mwana ngwana ngwana ngwana umntwana umntwana, usana um-ntfwana [[]]
40 wife ukãi omukulukadi [[]] mudzimai musali [[]] mogatša mohatsa, mosadi umka-, inkosikazi umfazi [[]] [[]]
41 husband ulume omushamane [[]] murume munna [[]] monna mohatsa umyeni, indoda umyeni ín-dvodza [[]]
42 mother [[]] meme [[]] amai me, m'a, m'ahe mme, mma mma mme umama umama máke [[]]
43 father [[]] tate [[]] baba ndate rre papa, tatê ntate ubaba ubawo, utata babé [[]]
44 animal [[]] oshinamwenyo [[]] mhuka siyamana, folofolo [[]] phôôfôlô phoofolo isilwane isilwane sí-lwane [[]]
45 fish [[]] oshi [[]] hove tapi, mushiba (small fish) [[]] hlapi hlapi inhlanzi, ufishi intlanzi ín-hlanti [[]]
46 bird [[]] okadila [[]] shiri, nyana (young bird) nyuny, nyuny-wani, nyunywani [[]] nônyana nonyana inyoni intaka í-nyoni [[]]
47 dog [[]] ombwa [[]] imbwa nja, ndumewa (male dog), lundumba (old dog) [[]] mpša ntja inja inja [[]] [[]]
48 louse [[]] [[]] [[]] inda nda, lilondwe (large louse) [[]] nta [[]] intwala intwala [[]] [[]]
49 snake ombuta, onyõha [[]] [[]] nyoka noha, likuluyoka (any big snake) [[]] nôga noha inyoka inyoka [[]] [[]]
50 worm [[]] [[]] [[]] gonye sibuku, litiya (earthworm) [[]] seboko seboko isibungu, umsundu umsundulu [[]] [[]]
51 tree [[]] omuti omuti muti sitondo, kota [[]] sehlare, sephatô sefate isihlahla, umuthi umthi sí-hlahla [[]]
52 forest cahukuka (adj) [[]] [[]] sango mushitu, sikwa (jungle) [[]] letši, sekgwa moru, sekgwa ihlathi ihlathi [[]] [[]]
53 stick [[]] [[]] [[]] rutanda tupa, kabama [[]] thupa thupa induku, uthi induku, uluthi [[]] [[]]
54 fruit ocima, epako oiimati [[]] muchero nakumene [[]] diênywa tholwana isithelo isiqhamo sí-tselo [[]]
55 seed [[]] [[]] [[]] mhodzi, mbeu peu [[]] pêu peo inhlamvu, imbewu imbewu ín-hlanyélo [[]]
56 leaf [[]] efo [[]] shizha lingambwa (pumpkin leaf), ndamba (palm leaf) [[]] lehlare lehlaku ikhasi, iqabi igqabi lí-cémbe [[]]
57 root [[]] [[]] [[]] mudzi mubisi [[]] modu motso impande (of a plant), umsuka (cause, origin) ingcambu [[]] [[]]
58 bark (tree) [[]] [[]] [[]] gwati likwati [[]] lekgata lekgapetla igxolo ixolo [[]] [[]]
59 flower capulüla (adj) eengala [[]] ruva palisa [[]] lebue palesa imbali intyantyambo í-mbali [[]]
60 grass [[]] omwiidi [[]] uswa bucwa–i [bucwani], lituta (shelter of grass), mumbo (shelter of grass) [[]] bjang jwang utshani ingca [[]] [[]]
61 rope [[]] [[]] [[]] tambo muhala (string, cord, rope; wick), ntambo (strap, thong; rope) [[]] mogala mohala intambo intambo [[]] [[]]
62 skin [[]] oshipa [[]] ganda litalo, mukata [[]] letlalô letlalo isikhumba isikhumba [[]] [[]]
63 meat [[]] onyama, ombelela [[]] nyama nama [[]] nama nama inyama inyama í-nyama [[]]
64 blood osonde ohonde ombinçu ropa ngazi, mali [[]] madi madi igazi igazi [[]] [[]]
65 bone ekepa omakipa [[]] bvupa lisapo [[]] lešapô lesapo ithambo ihleza, ithambo [[]] [[]]
66 fat (n.) [[]] [[]] [[]] mafuta mafula [[]] makhura mafura amafutha amafutha [[]] [[]]
67 egg esala, aseko [[]] [[]] zai lii [[]] lee lehe iqanda iqanda [[]] [[]]
68 horn [[]] [[]] [[]] nyanga lunaka, linaka [[]] lenaka lenaka uphondo uphondo [[]] [[]]
69 tail [[]] [[]] tjira muswe muhata [[]] mosela mohatla umsila umsila [[]] [[]]
70 feather [[]] [[]] [[]] nhenga mutenga [[]] lefofa lesiba uphaphe usiba [[]] [[]]
71 hair esinga eexwiki ozondjise vhudzi, mvere (wool) mulili [[]] moriri moriri unwele inwele lú-nwéle [[]]
72 head utue omutwe otjiuru musoro toho [[]] hlôgô hlooho ikhanda intloko [[]] [[]]
73 ear [[]] okupti, okutwi okutwi nzeve zebe [[]] tsêbê tsebe indlebe indlebe ín-dlebé [[]]
74 eye [[]] omesho, eisho ho ziso liito [[]] leihlô, ihlô leihlo iso, ihlo iliso [[]] [[]]
75 nose [[]] ellulu, eyulu [[]] mhuno ngo [[]] nkô nko ikhala impumlo lí-khala [[]]
76 mouth [[]] okanya [[]] muromo, mukanwa mulomo [[]] molômo molomo umlomo umlomo um-lomo [[]]
77 tooth [[]] eyoo [[]] zino lino [[]] leinô leino izinyo izinyo [[]] [[]]
78 tongue elaka, elimi elaka eraka rurimi lilimi [[]] leleme leleme ulimi ulwimi [[]] [[]]
79 fingernail olunjala, apapio ipato, onyala [[]] nzara [[]] [[]] nala lenala uzipho uzipho lú-galo [[]]
80 foot [[]] omadi ombaze tsoka lihutu [[]] leoto, lwaô leoto unyawo unyawo lú-nyawo [[]]
81 leg [[]] okurou, okuulu [[]] gumbo numbu (calf) [[]] moômo moomo umlenze umlenze um-lente [[]]
82 knee ongolo ongolo [[]] ibvi mbumba (knee cap) [[]] khuru, lengwêlê, letôlô lengole idolo idolo lí-dvolo [[]]
83 hand [[]] oma, eke, okwooko [[]] ruoko lizoho [[]] letsôgô letsoho isandla isandla s-ándla [[]]
84 wing [[]] [[]] [[]] bapiro lifufa [[]] lefêgô, phuka lepheo iphiko iphiko [[]] [[]]
85 belly [[]] omaiaia, edimo, epunga [[]] dumbu mba [[]] lešôrô, mogôdu, mpa mpa isisu isisu [[]] [[]]
86 guts esiaka, ovala [[]] [[]] ura, matumbu [[]] [[]] dikatêng, mala dikahare ithumbu ithumbu [[]] [[]]
87 neck [[]] ofingo osengo mutsipa, huro (throat) likoshi [[]] molala, thamo (throat) molala intamo, umqala (throat) intamo, umqala (throat) ín-tsamo [[]]
88 back [[]] ombuda, moipafi [[]] musana mongo, mukokoto [[]] mokôkôtlô mokokotlo umhlane umhlana um-hlaná [[]]
89 breast [[]] omavele (breast), onhulo (chest) [[]] zamu (breast), chifuva (chest) lizwele (breast, udder), –olo [nolo] (teat), sifuba (chest), syn. mbando [[]] letswêlê (breast), sehuba (chest) letswele (breast), sefuba (chest) ibele (breast), isifuba (chest) ibele (breast), isifuba (chest) [[]] [[]]
90 heart [[]] omutima omutima moyo pilu [[]] pelo pelo inhliziyo intliziyo ín-hlitíyo [[]]
91 liver [[]] [[]] [[]] chitaka sibiti [[]] sebete sebete isibindi isibindi [[]] [[]]
92 to drink [[]] okunwa [[]] -nwa -nwa nwa nwa nwa -phuza ukusela, -sela, -phunga kú-natsa [[]]
93 to eat oku timbula, oku lia okulya [[]] kudya, -dya -lya, -ca ja ja ja -dla -tya [[]] [[]]
94 to bite oku cakita, oku kanya [[]] [[]] -ruma -luma [[]] loma loma -luma -luma [[]] [[]]
95 to suck [[]] [[]] [[]] -sveta -muma, -mumuna, -anya, -zwepa [[]] monya monya -munca, -ncela, -munya -munca [[]] [[]]
96 to spit [[]] [[]] [[]] -pfira -kwa [[]] tshwa tshwela -phimisa -the [[]] [[]]
97 to vomit [[]] kunga [[]] -rutsa -taza [[]] hlatša hlatsa -phalaza -hlanza [[]] [[]]
98 to blow oku fela, oku pepela [[]] [[]] -furidza -futa, -fufula, -fuzela [[]] foka, tšubutla fefola -vunguza -bhudla, -vuthuza [[]] [[]]
99 to breathe oku fuimma [[]] [[]] -fema -buyela, -foma (to puff) [[]] phefomola phefumoloha -phefumula -phefumla [[]] [[]]
100 to laugh [[]] yola [[]] -seka -seha, -sheka [[]] sêga tsheha -hleka -hleka kú-hleka [[]]
101 to see oku tala, oku mõla mona [[]] -ona -bona bona bôna bona -bona -bona, -buka kú-fúna [[]]
102 to hear oku yevelela, oku yeva udako [[]] -nzwa -utwa [[]] kwa, utlwa utlwa -zwa -va [[]] [[]]
103 to know [[]] shiiva [[]] -ziva -ziba itse tseba tseba -azi -azi kw-áti [[]]
104 to think [[]] dilaadila [[]] -funga -nahana, -fumba akanya nagana nahana -cabanga -cinga ku-cábanga [[]]
105 to smell oku neha, oku leha, oku lehisa [[]] [[]] -nhuwidza -lupa, -yuya [[]] fofonêla fofonela -nuka -nuka kú-nuka [[]]
106 to fear [[]] tila [[]] -tya -eila, -saba [[]] tšhabô tshaba -esaba, -saba -oyika [[]] [[]]
107 to sleep [[]] okukofa [[]] -rara -lala, -onda robala, robetse (sleep, slept) rôbala robala -lala -lala kú-lála [[]]
108 to live [[]] oho kala peni (where do you live) [[]] -rarama -pila, -yoya [[]] phela phela -phila -phila kú-phila [[]]
109 to die oku fa okufya [[]] -fa -fa, -shwa [[]] hwa shwa -fa -fa [[]] [[]]
110 to kill [[]] [[]] [[]] -uraya -bulaya [[]] bolaya bolaya -bulala, -fisa -bulala [[]] [[]]
111 to fight [[]] [[]] [[]] -rwa -lwa [[]] lwa lwana -lwa lwa [[]] [[]]
112 to hunt [[]] konga [[]] -vhima -zuma [[]] tsoma tsoma -zingela -zingela kú-tingéla [[]]
113 to hit oku veta, oku sova, oku tuna denga [[]] -rova, -bhura -kola [[]] bêtha, betša, rwa, tia bata, betsa, otla, shapa -betha, -gadla, -shaya -betha [[]] [[]]
114 to cut [[]] [[]] [[]] -cheka, -kuma -ceka, -batula [[]] bêtla, tswia, seta (carve) phoma, seha, seta (carve) -sika, -nquma -sika kú-síka [[]]
115 to split [[]] [[]] [[]] -dambura -pawla [[]] farola, fatokanya arohana, arola, petsoha -dabula -krazuka, -tyanda [[]] [[]]
116 to stab [[]] [[]] [[]] -baya, -junga -kwaza, -taba [[]] hlaba hlaba -gwaza -gwaza, -hlaba [[]] [[]]
117 to scratch [[]] [[]] [[]] -kwenya, -kwara -falula, -–walaula [nwalaula], -–waya [nwaya], -conkola [[]] ngwapa, ngwara ngwapa -klwebha -phanda [[]] [[]]
118 to dig oku fëla, oku sokotola [[]] [[]] -chera, -tukumbam -yepa, -lafa, -pumbula, -shitula [[]] êpa, nyafa epa, tjheka -mba -grumba kú-mba [[]]
119 to swim oku yua, oku litasa, oku liteva [[]] [[]] -shambira -cimbama, -fuumuka, -puwana [[]] sêsa, tunta sesa -bhukuda, -hlamba -dada kú-hlamba [[]]
120 to fly [[]] odi [[]] -mbururuka -fufa, -lamuka, -lenda [[]] fofa, ntši fofa -ndiza -bhabha kú-ndiza [[]]
121 to walk [[]] enda [[]] -famba -enda, -ela, -zamaya tsamaya sepela, tsamaya tsamaya -hamba -hamba kú-ya (going) ya (going)
122 to come [[]] uya, ila, di [[]] -uya -ta, -taha la tla tla -za -za kú-ta [[]]
123 to lie (bed) [[]] nangala [[]] -garira (ambush), -zorora (rest) -lapalala, -lapama, -patama [[]] awêla, phomola (rest) botha, lala, phomola (rest) -lala (lie down, sleep), -cambalala (be lying down) -xoka [[]] [[]]
124 to sit [[]] kala omutumba (sit down) [[]] -gara -ikala, -ina, -itulela, -njotomana [[]] itulêla dula -hlala (sit down), -hleli, -hlezi (be sitting, be seated) -hlala [[]] [[]]
125 to stand [[]] fikama [[]] -sumuka, -simuka, -mira -yema [[]] êma ema -sukuma (stand up), -ma (be standing) -ma [[]] [[]]
126 to turn [[]] ngolyoka [[]] -pota -futula, -heta, -pindhmuka, -pindula (to turn up) fapogele hlabologa reteleha -jika, -guquka, -phenduka -jika kú-jika [[]]
127 to fall [[]] [[]] [[]] -wa, -donha -wa letlhafula wa wa -wa -wa kú-wa [[]]
128 to give oku avela, oku eca yandya, pa, eta [[]] -pa -fa [[]] fa fa -nika, -nikeza, -pha -pha kú-níka [[]]
129 to hold [[]] [[]] [[]] -bata, -pfunda -ama, -bamba, -manja, -fanata, -kamata, -swala [[]] swara tshwara -phatha, -bamba -bamba [[]] [[]]
130 to squeeze [[]] [[]] [[]] -dvinya -cubela, -hamula, -ngunganya [[]] pitlêla tlhotla -cindezela -bandezela, -foca [[]] [[]]
131 to rub [[]] [[]] [[]] -kwiza -bukusha, -huta, -kwaka, -pikita, -sasa, -sindula, -tiinya [[]] pikitla pikitla -hlikihla -dyobha, - gudla [[]] [[]]
132 to wash oku yua [[]] [[]] -geza -tapa, -tapisa [[]] hlape hlatswa -geza, -hlamba -coca, -hlamba kú-geza [[]]
133 to wipe [[]] [[]] [[]] -pukuta -komba, -pyemula, -takula, -taula (< Eng) [[]] hlakola hlakola -sula -sula [[]] [[]]
134 to pull [[]] [[]] [[]] -zvuva, -dhonza -hoha, -kakutula, -koka, -kula, -omba [[]] gôga, hlahla hula, tosola -donsa -dontsa, -tsala kú-dvonsa [[]]
135 to push [[]] [[]] [[]] -sunda, -sandidzira -kandula, -kasha, -kuba, -sunda, -susumeza, -suta, -yuna [[]] sukumêtša susumetsa -sunduza -dudula [[]] [[]]
136 to throw [[]] [[]] [[]] -kanda -bita, -nganda, -pafweka, -posa, -pundula, -sunya, -yumba [[]] akga, phôša akga -phosa -gibisa, -jula, -phosa kú-phonsa [[]]
137 to tie [[]] otai [[]] -sunga -bopa, -funga, -manga, -talinga, -tama [[]] bôfa, tlama fasa, tlama, tsala -bopha -bopha [[]] [[]]
138 to sew [[]] [[]] [[]] -sona -luka, -ngosoha, -ngunda, -nungahanya [[]] roka roka -thunga -thunga kú-tfúnga [[]]
139 to count [[]] [[]] [[]] -verenga, -rava -bala [[]] bala bala -bala -bala kú-bala [[]]
140 to say [[]] tya, ti [[]] -taura, -ti -bulela, -ize, -li re bolêla, re bolela, re, tjho -thi -thi, -tsho [[]] [[]]
141 to sing oku imba, oku sivaya imba, okwiimba [[]] -imba -opela [[]] êpêla bina, tsanyaola -cula, -hlabelela, -huba -cula ku-hlábela [[]]
142 to play [[]] danauka [[]] -tamba -bapala, -beba, -lela, -liza (on musical instrument) [[]] bapala bapala -dlala -dlala kú-dlála [[]]
143 to float [[]] [[]] [[]] -papama -cimbeka, -kuka, -kupuka, -yenduka [[]] kôkôbala, phaphamala phaphamala, sesa -ntaza -bhabhazela kú-ntanta [[]]
144 to flow [[]] [[]] [[]] -erera -buba, -coomoka, -keleketa, -kokomba [[]] êla phalla -gobhoza [[]] [[]] [[]]
145 to freeze oku kakula kuombambi [[]] [[]] -gwamba, -tonhodza -anda [[]] [[]] [[]] -nquma (solidify), -qanda (be freezing cold) -nquma (congeal), -tshaza (be frostbitten) [[]] [[]]
146 to swell [[]] [[]] [[]] -zvimba -kukumuha, -luluha, -lusa, -tumba, -tunduluka [[]] ruruga ruruha -vuvukala -dumba [[]] [[]]
147 sun [[]] etango yuva zuva lizazi [[]] letšatši letsatsi ilanga ilanga lí-langa [[]]
148 moon [[]] [[]] [[]] jenaguru, mwedzi (month) kweli [[]] kgwêdi kgwedi inyanga inyanga í-nyangá [[]]
149 star [[]] [[]] [[]] nyeredzi naleli [[]] nalêdi naledi imbasa, inkanyezi inkwenkwezi ín-khanyéti [[]]
150 water [[]] omeva, omeya omeva, iva mvura mezi mêtsi mêêtse metsi amanzi amanzi [[]] [[]]
151 rain [[]] odula [[]] kunaya mbula [[]] pula pula imvula imvula lí-tulu [[]]
152 river [[]] omulonga [[]] rwizi nuka [[]] noka noka umfula umlambo um-fula [[]]
153 lake [[]] etale [[]] dziva lisa [[]] letsha letsha ichibi ichibi lí-chibí [[]]
154 sea [[]] [[]] [[]] gungwa, nyanza (ocean) liwatata [[]] lewatlê lewatle ulwandle ulwandle [[]] [[]]
155 salt [[]] omongwa [[]] munyu mungwa, njee, lizwai (sea-salt) [[]] letswai letswai itswayi, usawoti ityuwa lú-tswáyi [[]]
156 stone [[]] [[]] [[]] ibwe licwe [[]] lentswê lejwe itshe ilitye lí-tje [[]]
157 sand [[]] [[]] [[]] jecha lisheke, lishabati [[]] lehlabathe lehlabathe isihlabathi isanti [[]] [[]]
158 dust [[]] [[]] [[]] huruva liluli [[]] lerole lerole uthuli uthuli [[]] [[]]
159 earth [[]] [[]] [[]] ivhu, pasi lifasi lefatshe mobu, lefase mobu, lefatshe inhlabathi, umhlaba umthonyama, ihlabathi [[]] [[]]
160 cloud alende, ombundu, ukindikindi oilemo [[]] gore, fuva (< Manyika) lilu [[]] leru leru ifu, iyezi ilifu lí-fu [[]]
161 fog [[]] [[]] [[]] mhute mbundu [[]] mogodi mohodi inkungu inkungu [[]] [[]]
162 sky [[]] [[]] [[]] denga lihalimu legodimo legodimo lehodimo izulu izulu si-bhakábhaka [[]]
163 wind [[]] omhepo [[]] mhepo mebo, moya (wind, spirit) [[]] môya moya umoya umoya [[]] [[]]
164 snow [[]] [[]] [[]] sino (< Eng) litwa [[]] lehlwa lehlwa iqhwa ikhephu [[]] [[]]
165 ice [[]] [[]] [[]] aisi (< Eng) mezi a kangezi [[]] lekgwa leqhwa, aese (< Eng) iqhwa umkhenkce lí-chwa [[]]
166 smoke [[]] [[]] [[]] hutsi musi [[]] muši mosi intuthu, umusi [[]] [[]] [[]]
167 fire [[]] omundilo [[]] moto mulilo molelo mollô mollo umlilo umlilo um-lilo [[]]
168 ash [[]] [[]] [[]] dota mulola (ashes), mufuse (hot ashes) [[]] melôra molora umlotha uthuthu [[]] [[]]
169 to burn [[]] tema, pya [[]] -pisa -ca, -cisa, -nungeka, -tuka, -tumbeka, -tumbuka, -yukweka [[]] fiša besa, tjha, tjhesa, tuka -sha, -vutha -vutha [[]] [[]]
170 road [[]] opate, ondjila (path) [[]] rhodhi mukwakwa (main road), nzila (path) tsela tsela tsela umgwaqo, umgwaqana indlela um-gwaco [[]]
171 mountain [[]] ondudu [[]] gomo lilundu [[]] thaba thaba intaba intaba ín-tsaba [[]]
172 red [[]] -tilyana [[]] -tsvuku fubelu [[]] -hubêdu -fubedu -bomvu -bomvu -bovú [[]]
173 green [[]] -twima, -ziza [[]] -girini (< Eng) tala [[]] -tala -tala -luhlaza -luhlaza [[]] [[]]
174 yellow ungolo, ungundumba -shunga [[]] -yero seta [[]] -sêhla -sehla -liphuzi, -ncombo -lubhelu, -mthuba, -tyheli [[]] [[]]
175 white cayela, cotue, civala liyela -toka [[]] -chena sweu [[]] -šwêu -sweu -mhlophe -mhlophe um-khombe (white rhinoceros) [[]]
176 black cowi, catekava -laula [[]] -dema nsu [[]] -so, ntsho -tsho -mnyama -mnyama -mnyáma [[]]
177 night uteke omafiku [[]] husiku busihu bosigo bošego bosiu ubusuku ubusuku [[]] [[]]
178 day [[]] efiku yuva zuva musihali lesatsi mohla mohla ilanga, umuhla, usuku umhla, imini, usuku lí-langa [[]]
179 year [[]] odula [[]] gore mundiku, mwaha, silimo ngwaga ngwaga, selemô (summer) selemo, ngwahola (last year) unyaka umnyaka [[]] [[]]
180 warm [[]] -pyu [[]] -dziya futumezi, enyize [[]] -futhumêla -futhumetse -fudumele -fudumeleyo -futfúmeta [[]]
181 cold [[]] -talala [[]] -tonhora batile, hazezi, silami (cold, coolness) [[]] -serame -serame -makhaza -banda -bándza [[]]
182 full [[]] [[]] [[]] -zara fasize, ndu (full up), tezi, taleani [[]] -tlêtše -tletse -gcwele -gcwele [[]] [[]]
183 new cokaliye, candopo -pe [[]] -itsva nca [[]] -fsa -tjha -sha -tsha [[]] [[]]
184 old [[]] -kulu [[]] -chembera, -tsaru hulu [[]] -golo, -tala, tšofa -holo -dala -dala [[]] [[]]
185 good [[]] -wa [[]] -naka nde -lang (???) -tle -tle -hle -mnandi -hle -lela (???)
186 bad [[]] -i [[]] -ipa maswe [[]] -be, mpe -be, mpe -bi -bi [[]] [[]]
187 rotten [[]] [[]] [[]] -ora (rot) bola [[]] bodilê bodileng -bolile (decayed), -bi (bad) -bolile [[]] [[]]
188 dirty [[]] -kaka [[]] -asviba nkwika, pumbile, silafezi, tapweile [[]] ditšhila ditshila -ngcolile -nkone, -mdaka [[]] [[]]
189 straight [[]] yukilila [[]] -twasanuka nonga, otolohile, sinji, zanana tlhamalela ôtlologa otlolohileng -qondile -ngqala [[]] [[]]
190 round [[]] [[]] [[]] denderedzwa cica [[]] potokô -tjhitja -yindilinga (circular), -yimbulunga (spherical) -mbumbulu [[]] [[]]
191 sharp (knife) calepikiwa, capelekiwa [[]] [[]] -pinza buhali, lozize, shengile [[]] bogale bohale, tjhora -bukhali -bukhali, -tsolo [[]] [[]]
192 blunt (knife) [[]] [[]] [[]] -gomara buzwa, fumile, mbumbutezi, sinatiso [[]] kubêga nthithi -buthuntu -buthuntu [[]] [[]]
193 smooth mbambe [[]] [[]] -tsetseka bebile, buleta, litezi, lolekile, ndendemezi, yengile [[]] borêlêdi boreledi -bushelezi (not rough), -mnandi (comfortable) [[]] [[]] [[]]
194 wet [[]] [[]] [[]] -totesa koloba, yemezi, nyanyelize, patekile [[]] kôlôba metsi -manzi, -nethile -manzi, -nqum [[]] [[]]
195 dry [[]] [[]] [[]] -omesa, -oma -oma [[]] -ômiša, -ôma -omisa, -oma -omile, -oma -omelela, -oma [[]] [[]]
196 correct [[]] [[]] [[]] -tsiura, -ruramisa lukisize, nepisize [[]] nêpiša nepisa -lungile -nyanisile [[]] [[]]
197 near [[]] popepi [[]] -pedo kwatuko, kaufi, mabapa ni (near to, opposite to) [[]] gaufsi haufi, pela eduze, -seduze -kufuphi [[]] [[]]
198 far kakuci, kupãla kokule [[]] -kure kwahule, mambala (far, distantly), mpalila (far away) [[]] kgolê hole kude -kude [[]] [[]]
199 right [[]] olulyo [[]] -rudyi -lyo, bulyo, silyo mojeng (right, rightward) lagoja, lekubu lokisa kwesokudla, ukunene -nene [[]] [[]]
200 left [[]] omulosho [[]] ruboshwe -nzohoto, bunzohoto, sinzohoto [[]] lengêlê leqele kwesokunxele, ubunxele -nxele [[]] [[]]
201 at [[]] ko [[]] ku, kuna, pa, pana fa, kwa, mwa le, mo, par, vers fa, ga [[]] e-, o-, ku- (in space), nga- (in time) [[]] [[]] [[]]
202 in [[]] mo [[]] mu kwa, mwa mo, par go, ka ka e-, o-, ku- (in space), nga- (in time) [[]] [[]] [[]]
203 with [[]] na [[]] ne hamoho, ni, ka le, par, vers na, na na-, kanye na- (together with), nga- (by means of) na, ne, no, kunye [[]] [[]]
204 and [[]] na [[]] na-, ne- mi, ni le, re le, me, mme le, mme na-, futhi kwaye [[]] [[]]
205 if [[]] [[]] [[]] dai, nana, kana haiba, kaba, kabe, kambe [[]] ga, ha uma ukuba [[]] [[]]
206 because [[]] shaashi, osheshi [[]] nekuti kabakala, kakuli [[]] gobane hobane ngoba, njengoba, njengokuba kaloku, ngokuba [[]] [[]]
207 name [[]] edina [[]] zita, dzinza (family name) libizo leina lebitšô lebitso igama, ibizo igama [[]] [[]]

See also[edit]

Dictionaries[edit]

1 Duala

2 Fang

3 Punu

4 Lingala

5 Kikumu

6 Kikuyu

7 Sukuma

8 Zaramo

9 Swahili

10 Kongo

11 Kituba

12 Kimbundu

13 Ganda

14 Luhya

15 Rwanda

16 Rundi

17 Chokwe

  • Add a functioning dictionary. Please.

18 Lunda

  • Add a functioning dictionary. Please.

19 Luba-Kasai

20 Bemba

21 Tonga (Malawi)

  • Add a functioning dictionary. Please.

22 Chichewa

23 Yao

24 Makhuwa

  • Add a functioning dictionary. Please.

25 Umbundu

26 Kwanyama

27 Herero

  • Add a functioning dictionary. Please.

28 Shona

29 Lozi

30 Tswana

31 Sotho (N)

32 Sotho (S)

33 Zulu

34 Xhosa

35 Swazi

36 Tsonga

  • Add a functioning dictionary. Please.
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)