Appendix:Ossetian Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Ossetian, compared with that of English.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

# English Ирон (Iron, Irian) Дигорон (Digorian) IPA Кударон (Kudarian)
1 I æз æз æz(æჳ) \ æz ?
2 you ды ду dɨ \ du ?
3 he уый, уй е, ейæ wɨj, uj \ je, jejæ ?
4 we мах, махтæ мах maχ, maχtæ \ maχ ?
5 you сымах, сымахтæ, уæ, уын, дытæ сумах, уæ, уин sɨmaχ(ʃɨmaχ), sɨmaχtæ(ʃɨmaχtæ), wæ, wɨn, dɨtæ \ sumaχ, wæ, win ?
6 they уыдон, уыдонтæ, уыдæттæ, уыйтæ етæ wɨdon, wɨdontæ, wɨdættæ, wɨjtæ \ jetæ ?
7 this ай, ацы айæ, а, аци aj, atsɨ(asɨ) \ ajæ, a, atsi(atʃi) ?
8 that уый, уй, уыцы е, еци, уоци, и wɨj, uj, wɨtsɨ(wɨsɨ) \ je, jetsi(jetʃi), wotsi(wotʃi), i ?
9 here ам, амыты, мæнæ ами, мæнæ am, amɨtɨ, mænæ \ ami, mænæ ?
10 there уым, уымыты, уæртæ, уырдæм, уырдæмыты уоми, уомити, уæртæ, уордæмæ wɨm, wɨmɨtɨ, wærtæ, wɨrdæm, wɨrdæmɨtɨ \ womi, womiti, wærtæ, wordæmæ ?
11 who чи, читæ, [кæцы, кæцытæ] ка, катæ, [кæци, кæцитæ] tʃi, tʃitæ, [kætsɨ(kæsɨ), kætsɨtæ(kæsɨtæ)] \ ka, katæ, [kætsi(kætʃi), kætsitæ(kætʃitæ)] ?
12 what цы, цытæ, цæй, цæйты ци, цитæ, цæй, цити, цæйти tsɨ(sɨ), tsɨtæ(sɨtæ), tsæj(sæj), tsæjtɨ(sæjtɨ) \ tsi(tʃi), tsitæ(tʃitæ), tsæj, tsiti(tʃiti), tsæjti ?
13 where кæм, кæмыты, кæдæм, кæдæмты кæми, кæмити, кумæ kæm, kæmɨtɨ, kædæm, kædæmtɨ \ kæmi, kæmiti, kumæ ?
14 when кæд, куы кæд, ку kæd, kwɨ \ kæd, ku ?
15 how куыд, куыдтытæ куд, кудтитæ kwɨd, kwɨdtɨtæ \ kud, kudtitæ ?
16 not нæ, нæтæ нæ næ, nætæ \ næ ?
17 all æгас, иууылдæр, æппæт, алцы, алцытæ, æнǽхъæн æгас, еугурæй, æппæт, æнккæт, алци, алцитæ æɡas(æɡaʃ), iuuɨldær, æppæt, altsɨ(alsɨ), altsɨtæ(alsɨtæ), ænǽqæn \ æɡas, jeuɡuræj, æppæt, ænkkæt, altsi(altʃi), altsitæ(altʃitæ) ?
18 many бирæ, бирæтæ берæ, беурæ biræ, birætæ \ beræ, beuræ ?
19 some цалдæр, цасдæр цалдæр tsaldær(saldær), tsasdær(saʃdær) \ tsaldær ?
20 few гæзæмæ, чысыл, цъус гæзæмæ, мæнги, мæнкъæй ɡæzæmæ(ɡæჳæmæ), tʃɨsɨl(tʃɨʃɨl), ts'us(ts'uʃ) \ ɡæzæmæ, mænɡи, mænk'æj ?
21 other æндæр, иннæ æндæр, иннæ ændær, innæ \ ændær, innæ ?
22 one иу еу iw \ jew ?
23 two дыууæ дууæ dɨwwæ \ duwæ ?
24 three æртæ æртæ ærtæ \ ærtæ ?
25 four цыппар цуппaр tsɨppar(sɨppar) \ tsuppar ?
26 five фондз фондз fondz(fonz) \ fondz ?
27 big æстыр, стыр, егъау, дынджыр устур, стур, æстур, егъау æstɨr(æʃtɨr), stɨr(ʃtɨr), jeʁau, dɨndჳɨr \ ustur, stur, æstur, jeʁau ?
28 long даргъ даргъ darʁ \ darʁ ?
29 wide фæтæн, уæрæх фæтæн, уæрæх fætæn, wæræχ \ fætæn, wæræχ ?
30 thick ставд, бæзджын ставд, æставд, бæзгин stavd(ʃtavd), bæzdჳɨn(bæჳdჳɨn) \ stavd, æstavd, bæzɡin ?
31 heavy уæззау уæззау wæzzaw(wæჳჳaw) \ wæzzaw ?
32 small гыццыл(гыцъыл), къаннæг, чысыл минги, минкъий, мингий, мæнгæй, мæнкъи ɡɨts'ɨl, k'аnnæɡ, tʃɨsɨl \ minɡi, mink'ij, minɡij, mænɡæj, mænk'i ?
33 short цыбыр цубур tsɨbɨr(sɨbɨr) \ tsubur ?
34 narrow уынгæг, нарæг унгæг, нарæг wɨnɡæɡ, naræɡ \ unɡæɡ, naræɡ ?
35 thin тæнæг, мæллæг, цола, къæсхуыр, фыдхуыз тæнæг, мæллæг, цола, къæсхур, фудхуз tænæɡ, mællæɡ, tsola(sola), k'æsχwɨr(k'æʃχwɨr), fɨdχwɨz(fɨdχwɨჳ)\ tænæɡ, mællæɡ, tsola, k'æsχur, fudχuz ?
36 woman сылгоймаг, ус силгоймаг, уосæ sɨlɡojmaɡ(ʃɨlɡojmaɡ), us(uʃ) \ silɡojmaɡ(ʃilɡojmaɡ), wosæ ?
37 man нæлгоймаг, лæг нæлгоймаг, лæг nælɡojmaɡ, læɡ \ nælɡojmaɡ, læɡ ?
38 person адæймаг, лæг, удгоймаг адæймаг, лæг, уодгоймаг adæjmaɡ, læɡ, udɡojmaɡ \ adæjmaɡ, læɡ, wodɡojmaɡ ?
39 child сывæллон, саби, хъæбул сувæллон, сабий sɨvællon(ʃɨvællon), sabi(ʃabi), qæbul \ suvællon, sabij ?
40 wife ус, бинойнаг уосæ us(uʃ), binojnaɡ \ wosæ ?
41 husband мой, лæг мойнæ, лæг moj, læɡ \ mojnæ, læɡ ?
42 mother мад мадæ mad \ madæ ?
43 father фыд фидæ fɨd \ fidæ ?
44 animal цæрæгой, сырд цæрæгой, сирд tsæraɡoj(særaɡoj), sɨrd(ʃɨrd) \ tsæraɡoj, sird ?
45 fish кæсаг, кæф кæсалгæ, кæф kæsaɡ(kæʃaɡ), kæf \ kæsalɡæ, kæf ?
46 bird маргъ, цъиу маргъ marʁ, ts'iu \ marʁ ?
47 dog куыдз куй kwɨdz(kwɨz) \ kuj ?
48 louse сыст систæ sɨst(ʃɨʃt) \ sistæ ?
49 snake калм калм kalm \ kalm ?
50 worm зулкъ, калм кæлмæ zulk', kalm \ kælmæ ?
51 tree бæлас бæласæ bælas(bælaʃ) \ bælasæ ?
52 forest хъæд гъæдæ qæd ?
53 stick лæдзæг къуæцæл lædzæɡ ?
54 fruit дыргъ рæзæ dɨrʁ \ ræzæ ?
55 seed тауинаг ? tawinaɡ ?
56 leaf сыф сифæ sɨf ?
57 root уидаг бундзарæ widaɡ ?
58 bark цъар ts'ar ?
59 flower дидинæг деден, деденæг didinæɡ ?
60 grass кæрдæг кæрдæг, дзедзо kærdæɡ ?
61 rope бæндæн рæвæйнæ bændæn \ rævæjnæ ?
62 skin царм дзар tsarm ?
63 meat фыд ? fɨd ?
64 blood туг ? tuɡ ?
65 bone стæг ? stæɡ ?
66 fat (n.) сой ? soj ?
67 egg айк ? ajk ?
68 horn сыкъа ? sɨk'a ?
69 tail дымæг ? dɨmæɡ ?
70 feather сис ? sis ?
71 hair хъуын, хъис ? qwɨn, qis ?
72 head сæр ? sær ?
73 ear хъус ? qus ?
74 eye цæст ? t͡sæst ?
75 nose фындз, бырынкъ ? fɨnd͡z, bɨrɨnk' ?
76 mouth дзых ? d͡zɨχ ?
77 tooth дæндаг ? dændaɡ ?
78 tongue æвзаг ? ævzaɡ ?
79 fingernail ных ? nɨχ ?
80 foot фад ? fad ?
81 leg къах ? k'aχ ?
82 knee зоныг ? zonɨɡ ?
83 hand къух ? k'uχ ?
84 wing базыр ? bazɨr ?
85 belly гуыбын хъæстæ ɡwɨbɨn \ qæstæ ?
86 guts тъанг хæлорæ tænɡ \ χæloræ ?
87 neck æфцæг æвгæрдæн æft͡sæɡ \ ævɡærdæn ?
88 back фæсонтæ ? fæsontæ ?
89 breast риу, дзидзи (female) ? riw, dzidzi ?
90 heart зæрдæ ? zærdæ ?
91 liver игæр ? iɡær ?
92 drink нуазын ? nwazɨn ?
93 eat хæрын ? χærɨn ?
94 bite хæцын ? χætsɨn ?
95 suck дæйын ? dæjɨn ?
96 spit ту кæнын ? tu kænɨn ?
97 vomit омын ? omɨn ?
98 blow дымын ? dɨmɨn ?
99 breathe улæфын ? ulæfɨn ?
100 laugh худын ? χudɨn ?
101 see уынын ? wɨnɨn ?
102 hear хъусын ? qusɨn ?
103 know зонын фæсмæрун zonɨn/ fæsmærun ?
104 think хъуыды кæнын ? qwɨdɨ kænɨn ?
105 smell æмбудын ? æmbudɨn ?
106 fear тæрсын ? tærsɨn ?
107 sleep хуыссын ? χwɨsɨn ?
108 live цæрын ? t͡sarɨn ?
109 die мæлын ? mælɨn ?
110 kill марын ? marɨn ?
111 fight тох кæнын ? toχ kænɨn ?
112 hunt цуан кæнын ? t͡swan kænɨn ?
113 hit цæвын ? t͡savɨn ?
114 cut кæрдын ? kærdɨn ?
115 split уарын ? warɨn ?
116 stab садзын ? sad͡zɨn ?
117 scratch хыртт-хыртт кæнын ? χɨrtt-χɨrtt kænɨn ?
118 dig къахын æзгелун k'aχɨn \ æzɡelun ?
119 swim ленк кæнын накæ кæнун lenk kænɨn \ nakæ kænɨn ?
120 fly ( v.) тæхын ? tæχɨn ?
121 walk цæуын ? t͡sæwɨn ?
122 come æрцæуын, цæуын ? ærtsæwɨn, tsæwɨn ?
123 lie (on a ground) хуыссын ? χwɨssɨn ?
124 sit бадын ? badɨn ?
125 stand лæууын истун læwwɨn \ istun ?
126 turn здахын ? zdaχɨn ?
127 fall хауын ? χawɨn ?
128 give дæттын ? dættɨn ?
129 hold дарын ? darɨn ?
130 squeeze æлхъивын ? ælqivɨn ?
131 rub хафын ? χafɨn ?
132 wash æхсын ? aχsɨn ?
133 wipe сæрфын ? særfɨn ?
134 pull ивазын ? ivazɨn ?
135 push схойын ? sχojɨn ?
136 throw æппарын гæлдзун æpparɨn \ ɡæld͡zun ?
137 tie баттын ? battɨn ?
138 sew хуийын ? χwijɨn ?
139 count (v.) нымайын ? nɨmajɨn ?
140 say дзурын ? dzurɨn ?
141 sing зарын ? zarɨn ?
142 play хъазын ? qazɨn ?
143 float наудзу кæнын ? nawd͡zu kænɨn ?
144 flow кæлын ? kælɨn ?
145 freeze сæлын ? sælɨn ?
146 swell дымын ? dɨmɨn ?
147 sun хур ? χur ?
148 moon мæй ? mæj ?
149 star стъалы ? st'alɨ ?
150 water дон ? don ?
151 rain (v.) уарын ? warɨn ?
152 river цæугæдон ? t͡sæwɡædon ?
153 lake цад ? tsad ?
154 sea
(as in ocean)
денджыз ? dendʒɨz ?
155 salt цæхх ? tsæχχ ?
156 stone дур ? dur ?
157 sand змис ? zmis ?
158 dust рыг ? rɨɡ ?
159 earth
(as in soil)
зæхх ? zæχχ ?
160 cloud æврагъ ? ævraʁ ?
161 fog мигъ ? miɡ' ?
162 sky арв арв arv \ arv ?
163 wind
(as in breeze)
уад ? wad ?
164 snow мит ? mit ?
165 ice их ? ?
166 smoke фæздæг хъуæцæ fæzdæɡ \ qwætsæ ?
167 fire арт ? art ?
168 ash æртхутæг ? ærtχutæɡ ?
169 to burn
(intransitive)
судзын цæфсун sud͡zɨn \ tsæfsun ?
170 road фæндаг, балц над fændaɡ, balts \ nad ?
171 mountain хох ? χoχ ?
172 red сырх ? sɨrχ ?
173 green цъæх ? ts'æχ ?
174 yellow бур ? bur ?
175 white урс ? urs ?
176 black сау ? saw ?
177 night æхсæв ? æχsæv ?
178 day
(daytime)
бон ? bon ?
179 year афæдз ? æfædz ?
180 warm
(as in weather)
хъарм ? qarm ?
181 cold
(as in weather)
уазал ? wazal ?
182 full дзаг ? dzaɡ ?
183 new нæуæг ? næwæɡ ?
184 old зæронд ? zærond ?
185 good хорз ? χorz ?
186 bad æвзæр ? ævzær ?
187 rotten
(as, a log)
æмбыд ? æmbɨd ?
188 dirty чъизи цъумур t͡ʃ'izi \ ts'umur ?
189 straight раст ? rast ?
190 round тымбыл ? tɨmbɨl ?
191 sharp
(as a knife)
цыргъ ? tsɨrʁ ?
192 dull
(as a knife)
къуымых ? k'wɨmɨχ ?
193 smooth лæгъз ? læʁz ?
194 wet хуылыдз ? χwɨlɨdz ?
195 dry
(adjective)
хус ? χus ?
196 right
(correct)
раст ? rast ?
197 near фарсмæ, цур ? farsmæ(farʃmæ), tsur(sur) ?
198 far дард изол dard \ izol ?
199 right
(side)
раст ? rast ?
200 left
(side)
галиу ? ɡaliw ?
201 at цур ? tsur (sur) ?
202 in -ы (affix) ? ?
203 with
(accompanying)
æд, -имæ (affix) æд æd, -imæ \ æd ?
204 and æмæ, дæр дæр æmæ, dær \ dær ?
205 if куы ку kwɨ \ ku ?
206 because уымæн (æмæ), уымæ уомæн æма, уомæ wɨmæn (æmæ), wɨmæ \ womæn æmæ, womæ ?
207 name ном ном nom \ nom ?

Links[edit]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon, Zeelandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin