Appendix:Hmong-Mien comparative vocabulary list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The comparative vocabulary list for 25 Hmong-Mien languages is from Chen Qiguang (2013). There are 888 vocabulary items for 25 datapoints.

For additional Pa-Hng comparative data, see Appendix:Pa-Hng comparative vocabulary list.

Metadata[edit]

The source of this comparative word list is:

  • Chen Qiguang [陈其光] (2013). Miao and Yao language [苗瑶语文]. Beijing: Ethnic Publishing House [民族出版社]. →ISBN

Note: W&M (1995) refers to:

  • Wang Fushi [王辅世], Mao Zongwu [毛宗武]. 1995. Miao Yao yu guyin gouni [苗瑤语古音构拟]. Beijing: China Social Sciences Academy Press [中国社会科学出版社].
Language name Datapoint name Datapoint location Source Autonyms and exonyms Branch ISO 639-3 ISO name
Luobuohe, Eastern Shibanzhai 石板寨 Shibanzhai, Kaili City, Guizhou 贵州凯里市石板寨, p.241 qo0(55) mjo31 (autonym) Hmongic hml Luopohe Miao
Luobuohe, Western Gaozhai 高寨 Gaozhai, Kaiyang County, Guizhou 贵州开阳县高寨, p.247 Lan Fugang 蓝福刚 (2000) & Yoshihisa Taguchi 田口善久 ʔə0(55) m̥ø31 (autonym); Flowery Miao 花苗 Hmongic hml Luopohe Miao
Chuanqiandian Dananshan 大南山 Dananshan, Xiaoshao Township, Bijie County, Guizhou 贵州省毕节县小哨苗族乡大南山寨; p17 (W&M 1995) moŋ53 ʂi53 (autonym) Hmongic cqd Chuanqiandian Cluster Miao
Chuanqiandian, Central Guizhou Gaopo 高坡 Jiading, Gaopo Township, Guiyang City, Guizhou 贵州省贵阳市高坡苗族乡甲定寨; p17 (W&M 1995) m̥o24 (autonym) Hmongic hmi Northern Huishui Miao
Chuanqiandian, Southern Guizhou Zongdi 宗地 Jiaotuo, Zongdi Township, Ziyun County, Guizhou 贵州省紫云苗族布依族自治县宗地乡绞坨寨; p17 (W&M 1995) Chen Huanrong 陈换荣 (1959) məŋ22 (autonym) Hmongic hmm Central Mashan Miao
Chuanqiandian, Northeast Yunnan Shimenpo 石门坡 Shimenkan, Zhongshui district, Weining County, Guizhou 贵州省威宁彝族回族苗族自狯县中水区石门坎寨; p17 (W&M 1995) ʔa0(55) m̥au55 (autonym) Hmongic hmd Large Flowery Miao
Xiangxi, West Layiping 腊乙坪 Layiping, Jiwei Township, Huayuan County, Hunan 湖南省花垣县吉卫乡腊乙坪寨; p17 (W&M 1995) Zhao Qili 赵启里 (1985), 30 [Chen's informant] qa33 ɕəŋ35 (autonym) Hmongic mmr Western Xiangxi Miao
Xiangxi, East Xiaozhang 小章 Xiaozhang 小章, Luxi County; column title Xie Daiyuan 谢代元 (1984), 42 [Chen's informant] suaŋ53 (autonym); Red Miao 红苗 Hmongic muq Eastern Xiangxi Miao
Qiandong, North Yanghao 养蒿 Yanghao, Guading Town, Kaili County, Guizhou 贵州省凯里县挂丁镇养蒿寨; p17 (W&M 1995) Chen's 1952-1953 field notes m̥hu33, or qa33 nəu23 (autonym); Black Miao 黑苗 Hmongic hea Northern Qiandong Miao
Qiandong, East Caidiwan 菜地湾 Caidiwan, Jingzhou County, Hunan 湖南靖州县菜地湾, p.295 Pan Shichun 潘仕椿 (1956), 31 [Chen's informant] mu24 (autonym); Flowery Miao 花苗 or Upright Miao 正苗 Hmongic hmq Eastern Qiandong Miao
Qiandong, South Yaogao 尧告 Yaogao, Rongshui County, Guangxi 广西融水县尧告, p.299 Wei Guiming 韦桂明 (1985), 41 [Chen's informant] to31 m̥u13 (autonym); White Miao 白苗 Hmongic hms Southern Qiandong Miao
Qiandong, West Heba 河坝 Heba, Majiang County, Guizhou 贵州麻江县河坝, p.305 Yang Xunyao 杨勋尧 (1983), 64 [Chen's informant] ʔeu33 ʑu21 (autonym) Hmongic NONE NONE
Baheng, West Gundong 滚董 Gundong 滚董, Liping County 黎平, Guizhou Chen Yuming 陈玉明 (1983), 28 [Chen's informant] pa0(33) ŋ̥ŋ35 (autonym) Hmongic pha Pa-Hng
Baheng, East Mao'ao 毛坳 Mao'ao Village, Longhui County, Hunan 湖南隆回县毛坳村, p.317 Chun Xiyao 春锡耀 (1983), 52 [Chen's informant] m̥m35 nai33 (autonym) Hmongic pha Pa-Hng
Dongnu Qibainong 七百弄 Nongmo, Qibainong Township, Dahua County, Guangxi 广西壮族自治区大化瑶族自治县七百弄乡弄模村; p18 (W&M 1995) Chen's 1985 field notes pu53 no13 (autonym) Hmongic bwx Bu-Nao Bunu
Nunu Xishan 西山 Xishan, Bama County, Guangxi 广西巴马县西山, p.330 Chen's 1985 field notes nu42 nu42 (autonym) Hmongic bwx Bu-Nao Bunu
Numao Yaolu 瑶麓 Yaolu 瑶麓 village (Libo County, Guizhou Province) Tan Jinliang 覃金良 (1983), 19 [Chen's informant] nu55 m̥au33 (autonym) = Lanku Yao 蓝裤瑶; teu55 m̥u55 = Baiku Yao 白裤瑶, tuŋ33 m̥huŋ33 = Changshan Yao 长衫瑶 Hmongic bwx Bu-Nao Bunu
Bana Bana 巴那 Xiapai 下排, Chengbu County 城步县, Hunan Wu Changji 吴昌几 (1983), 48 [Chen's informant] pa53 na313 (autonym) Hmongic NONE NONE
Younuo Younuo 优诺 Jinjiang Village, Heping Township, Longsheng County, Guangxi 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县和平乡金江村 book p.14 Pan Longmao 潘龙茂 (1981), 17 [Chen's informant] jeu33 no13 (autonym) Hmongic buh Younuo
She Xiashuicun 下水村 Xiashui Village, Zengcheng City, Guangdong 广东增城市下水村, p.355 Lai Haichang 来海 (1981), 46 [Chen's informant] hɔ33 ne31 (autonym) Hmongic shx She
Jiongnai Longhua 龙华 Longhua, Changdong Township, Jinxiu County, Guangxi 广西壮族自治区金秀瑶族自治县长垌乡龙华村; p18 (W&M 1995) Lan Caifeng 蓝彩凤 (1985), 60 [Chen's informant] kjɒŋ33 nai33 (autonym) Hmongic pnu Jiongnai Bunu
Mien Longding 龙定 Longding, Jinxiu county, Guangxi 广西金秀县龙定, p.368 Zhao Chunhong 赵春红 (1985), 36 [Chen's informant] mjen31 (autonym) Mienic ium Iu Mien
Kim Mun Yanyuan 烟园 Yanyuan, Qiongzhong County, Hainan 海南琼中县烟园, p.375 Deng Wenqiong 邓文琼 (1988), 49 [Chen's informant] kjiːm33 mun33 (autonym) Mienic mji Kim Mun
Biao Min Shuanglong 双龙 Shuanglong, Dongshan Township, Quanzhou County, Guangxi 广西壮族自治区全州县东山瑶族乡双龙村; p18 (W&M 1995) 苗瑶语言方言词汇集 and 瑶语方言比较 [books] bjau31 min31 (autonym) Mienic bje Biao-Jiao Mien
Zao Min Youling 油岭 Youling 油岭, Liannan County, Guangdong 连南八排瑶语 [book] jau53 men53 (autonym) Mienic bpn Dzao Min

List[edit]

Chinese gloss Luobuohe, Eastern Luobuohe, Western Chuanqiandian Chuanqiandian, Central Guizhou Chuanqiandian, Southern Guizhou Chuanqiandian, Northeast Yunnan Xiangxi, West Xiangxi, East Qiandong, North Qiandong, East Qiandong, South Qiandong, West Baheng, West Baheng, East Dongnu Nunu Numao Bana Younuo She Jiongnai Mien Kim Mun Biao Min Zao Min
qo⁰⁵ŋɢwaŋ³¹ ʔə⁰²ŋɢwɑŋ³¹ nto³¹ ŋqə̃⁵⁵ ntoŋ⁵³ ndɦu³⁵ tɑ³⁵pʐɑ³⁵n̥e³⁵ pja⁵³vei³¹ vɛ⁵⁵ qa³³ʑi²² kwan¹³ŋo³¹ vei⁵⁵ ʔa⁰³waŋ³³ la⁰³waŋ³³ tɕi³¹ŋkoŋ¹³ koŋ⁴² ŋkuŋ⁵⁵ la⁰⁴gwaŋ³¹³ ŋo¹³ kwaŋ³¹ ŋkwaŋ³³ luŋ³¹ guŋ³³ luə³¹ vaŋ⁵³
太阳 qo⁰⁵na³¹ ʔə⁰²n̥ɑ³¹ n̥o⁴³ n̥ə̃²⁴ noŋ²² n̥u⁵⁵ n̥e³⁵ qʰa³⁵n̥ei⁵³ n̥ɛ³³ qʰaŋ³³nei²⁴ n̥o¹³ pɔ¹¹nei⁴⁴ qʰoŋ³¹ʔaŋ³⁵n̥ei³⁵ la⁰³n̥e³⁵ n̥əŋ³³ noŋ³³ ma⁴²n̥aŋ³³ la⁰⁴ni¹³ ha³³no⁴⁴ nɔ²²kɔ⁵⁵ ntuŋ¹¹ pu³¹n̥oːi³³ pe⁵¹noːi¹¹ n̥i²¹tau³¹ ʔa⁵³nai⁴⁴
月亮 ʔa⁰²ɬa²⁴ ʔə⁰²ɬɑ³⁵ ɬi⁴⁴ qə⁰²ɬa⁴² li³⁵ ɬi³³ qe³⁵ɬɑ⁵³ ye³¹ljaŋ³¹ ɬʰa⁴⁴ la⁴⁴la⁴⁴ ɬei⁴⁴ pɔ¹¹la³³ ʔa⁰³ɬa⁵⁵ la⁰³ɬa⁵⁵ ɬo⁴² lu¹³ ɬo⁴⁴ la⁰⁴la³⁵ kwan¹³la⁵⁴ ne³³ ɬe³⁵ ɬa²⁴ la³¹ la⁵³gwaŋ³³ lo⁴²
星星 taŋ³¹qaŋ³¹ tɑŋ³¹qɑŋ³¹ n̥o⁴³qo⁴³ tə⁰²qə̃²⁴ hoŋ³² n̥u⁵⁵qu⁵⁵ te³⁵te³⁵qe³⁵ɬɑ⁵³ tʰjan⁵³ɕin⁵³tsi¹³ tɛ³³qɛ³³ qei²⁴qei²⁴ to³¹qo¹³ tei⁴⁴qei⁴⁴ qa⁰³qaŋ³⁵ la⁰³qaŋ³⁵ tə³¹koŋ³³ ʔləu³³li¹³ kuŋ³³ sen¹³tsai⁰⁴ ɬiŋ⁴⁴tai⁵⁴ ne³³taŋ²² ka³³nteŋ⁴⁴ ɬei²⁴ tiːŋ³⁵ ɕɛ³³tsaŋ³⁵ hut⁴⁴neŋ⁴⁴
ʔa⁰²tuŋ⁵⁵ ʔə⁰²toŋ⁵⁵ tɬaŋ⁴³ʔoŋ⁴⁴ tə⁰²ʔõ⁴² ʔaŋ⁵⁵ haɯ⁵⁵po¹¹ cɑ⁴⁴tu⁵³ yn³¹təɯ⁵³ ten⁴⁴ʔen⁴⁴ ʔeu²⁴ʑin²² hau¹³ ʔuŋ³³vei⁵⁵ qa⁰³toŋ⁵⁵ ho³⁵ ʔa⁰²hu⁴² vɯa³⁵ ʔou⁵³ yn³¹³ hɒ⁴⁴ fu²² tjaŋ³⁵ məu²¹ ban⁵⁵ xwan²⁴ von⁵³
juŋ³¹xo³³ʔuŋ³¹ ʔə⁰²joŋ³¹xo³¹ʔoŋ³¹ ʐaŋ³¹hou³³tɬe³³ ʐã⁵⁵hə⁴²ʔõ²⁴ ʐaŋ⁵³tɕua⁴⁴tɕɔ⁴⁴ zɦaɯ³⁵ tɑ³⁵ʐoŋ³¹hu⁴⁴ʔu³⁵ ma³⁵ʑe⁵³luŋ³¹ ɣoŋ⁵⁵hə⁵³ʔə³³ vuŋ²²heu³⁵ʔeu²⁴ ɣam³¹heu³⁵ʔu¹³ joŋ³³hɔ⁵³ʔaŋ³⁵ ʑuŋ³³hau⁵³ʔaŋ³⁵ ɣəŋ¹³ tɬa⁴⁴ho⁵⁵ʔŋ¹³ ljaŋ¹³ho²¹ʔŋ⁴⁴ vu³¹hɔ³⁵ʔɔŋ²² ŋkjəŋ³³ tɕuŋ³³ kuŋ⁵⁵kaŋ⁵⁵ klə³³ kau⁴⁴
tə⁰²su³¹ ʔə⁰²su³¹ so⁴³ sʰə²⁴ so²² so⁵⁵ tɑ³⁵so³⁵ səɯ⁵³ ho³³ hou²⁴ pu⁴⁴fu¹³ heɯ⁴⁴ mo³⁵ ʑe⁵⁵mpo³⁵ ʔa⁰²pʰɔ³³ pʰo³³ pʰo³³ fu¹³ ku⁵⁵kwaŋ⁴⁴ pje⁵⁵fu²²kʰɔ³⁵ hu⁴⁴jak⁵⁵ pu³¹ʔoːŋ³³ pa³³gaːŋ³⁵ lui³¹ bja⁴⁴kuŋ⁴⁴
lje³³ le³¹ lai²⁴so⁴³ sʰə²⁴le⁵⁵ so²²ɭe²¹ so⁵⁵pi¹¹lɦai¹¹ndɦaɯ³⁵ ljɑ²²so³⁵ ho⁵⁵san¹³ lji³¹ho³³ ho³³ɕen³³ lja²⁴fu¹³ lje⁵³ je⁴² ɕe³¹mpo³⁵ ntsa³¹məŋ⁴²pʰɔ³³ zoŋ²²miat⁴⁴ tsei⁵⁵ ljen⁵³fu¹³ jo²¹y²¹ sjet³⁵ hu⁴⁴kli⁴⁴ŋklai⁵⁵ pu³¹liŋ³¹ ʔtəu⁴²tʃəp⁴² ɕat²¹ ʑap²²
ʔa⁰²tɕi²⁴ tɕi³⁵ tɕua⁴⁴ tɕa⁴² paŋ⁵⁵ tɕa³³ ci⁵³ tɕi³³ tɕin⁴⁴ tɕin⁴⁴ tɕi⁴⁴ tɕi³³ ʔaŋ³⁵tɕi⁵⁵ ʔaŋ³⁵tɕi⁵⁵ ʔa⁰²tɕi⁴² zəm⁴² tɕi⁴⁴ tɕi³⁵ kji⁵⁴ ki³³ tʃi³⁵ dzjau²⁴ tʃaːu⁵⁵ ɕa²⁴ ʑau⁴²
ʔʑo³³ no³⁵ naŋ¹³ nã²² nəŋ¹³¹ naɯ⁵³ noŋ⁴² naŋ¹³ noŋ¹³ nuŋ⁵³ nam²² nuŋ²² ʔaŋ³⁵moŋ⁵⁵ ʔa⁰³nuŋ³¹ ʔa⁰²nəŋ²² nɔŋ²² naŋ³¹ nuŋ²² lə³²ŋa³² nuŋ⁵⁵ nəŋ¹¹ buŋ²¹ buŋ⁴² blə⁴² biŋ²²
qo⁰⁵mpaŋ²⁴ ʔə⁰²mpɑŋ³⁵ mpo⁴⁴ qə⁰²mpə̃⁴² mpoŋ⁵⁵ mpu³³ mpe⁵³ bi¹³ljaŋ¹³ pɛ⁴⁴ keu³⁵ po⁴⁴ pei³³ maŋ⁵⁵ mpaŋ⁵⁵ ʔa⁰²mpoŋ⁴² ko¹¹nei³³ mpeŋ⁴⁴ bon³⁵ mo⁵⁴ paŋ³³ mpaŋ³⁵ bun²⁴ toːŋ¹¹ bin²⁴ ban⁴²
露水 ʔuŋ³¹ʑo²⁴ ʔə⁰²ʑo³⁵ʑo³⁵ lu¹³ ʔõ²⁴tə⁰²po⁴² pu³²lu¹³ pi⁵⁵ly⁵³ ʔu³⁵ɕɯ⁵³ lu¹³suei³⁵ ʔə³³ta⁴⁴ ʔeu²⁴sau⁴⁴po⁵³ ʔu¹³tai⁴⁴ ʔeu⁴⁴ha⁴⁴ ʔaŋ³⁵lu⁴⁴ ʔaŋ³⁵lu³¹ ʔau³³ʐe³³ ʔaŋ³³ze⁴² ȵtɕe⁴⁴ʔou³³ ʔŋ̩¹³lau⁵³ɕi⁴⁴ soŋ⁴⁴sui⁵⁴ pju⁵³ʔɔŋ²² mpo³¹ʔɒŋ⁴⁴ buŋ²¹sui⁵³ kja⁵⁵ʔuːm³⁵ kla³⁵ʔən³³ ta⁴²m̩²⁴
ʔa⁰²tai²⁴ ʔə⁰²ti³⁵ te⁴⁴ qə⁰²tɛ⁴² tæ⁵⁵ ti³³ tɯ⁵³ sɿ⁵⁵təɯ⁵³ ta⁴⁴ tei³⁵paŋ⁵³ tai⁴⁴ tue³³ lja⁵⁵noŋ⁵⁵ ʔaŋ³⁵to⁵⁵ ʔau³³te⁴² siek³⁵ ȵtɕe⁴⁴ko⁵³ tɬa³⁵ pə²¹soŋ⁴⁴ tʰjɔŋ³¹paŋ³³ ða³⁵ soːŋ³³ toːŋ¹¹ sɔ³³ soŋ⁴⁴
qo⁰⁵zo⁵⁵ ʔə⁰²ðo⁵⁵ teu²¹ tə³¹ tɯ¹¹ dey³³ pji⁴⁴tə²² bo³³da⁵⁵ tu¹¹ to²¹² ta²⁴¹ to²¹ qa⁰³tau¹¹ qa⁰³teu¹¹ ʔa⁰²to²³¹ tʰo⁴⁴ to⁵³ to³¹ teu³² tʰɔ⁵³ tau³¹ təu²³¹ ʔtəu³¹ təu⁴² tu⁴⁴
ʔa⁰²tsʰy⁵⁵ ʔə⁰²tsʰu⁵⁵ tʂʰou⁵⁵ qə⁰²sʰo¹³ sɔ²² tʂʰau⁵⁵ ɕi⁴⁴ bei⁵⁵sɿ⁵⁵ qa³⁵ɕʰu³⁵ ɕo³³ ɕɔ⁵³ qa³³ɕʰɔ¹³ qa⁰³si³¹ ɕi³¹³ ʔa⁰²ʂa⁵² ku²²sa³⁵ ɕu¹³ pʰjo⁴⁴ tsʰo³³ tsʰɪn³⁵ θei⁵³ saːi⁵³ ʃaːi⁵¹ sai³⁵ soi²⁴
ʔa⁰²ȵtɕʰu²⁴ ʔə⁰²ȵtɕʰu⁵⁵ paŋ⁴⁴ȵtɕʰo⁴⁴ pã⁴²tə³¹ paŋ⁵⁵ȵtɕo³⁵ paɯ³³ȵtɕʰo³³ qo³⁵ȵtɕʰo⁵³ qʰa⁵⁵tʰjəu³³ ʔə³³ʔi³³ ʑen²⁴ʑen²⁴ ȵ̥eŋ⁴⁴ puŋ³³nuŋ²² qa⁰³ʔu³⁵ ʔu³⁵teu¹¹ ʔa⁰²hu⁴²to²³¹ pʰuəŋ¹³ paŋ⁴⁴ ʑen¹³ jin⁴⁴ tʰɔ⁵³ka⁰³lɔ³³ tau³¹ʔo⁵⁵ təu²³¹sjəu²⁴ ʃou⁴² ʑɛn³³ ʔen⁴⁴
ʔa⁰²ŋkʰo³³ ʔə⁰²ŋkʰo³³ ŋkʰeu⁴³ ŋkə²² ȵtɕʰey⁵⁵ qo³⁵ne³¹qo³⁵ɕi⁴⁴ ləɯ³¹daŋ³¹mei³¹ qa³³tɕʰu³³ qa³³ɕa¹³ qa³³tɕʰo⁴⁴ qa⁰³mei³³ qa⁰³me³³ ʔa⁰³ȵtɕʰo³³ ku²²man³⁵ mpʰei⁴⁴tei³¹ pʰuŋ¹³pʰuŋ¹³ lu³²mui³² tʰɔ⁵³kʰju²²tsin³⁵ ja⁴⁴me⁴⁴ təu²³¹mje²² ʔtəu³¹ŋwat⁴²
pə⁰⁵te³¹ ta³¹la³¹ te⁴³ qə⁰²tɛ²⁴ tæ³² ti⁵⁵ tɑ³⁵tɯ³⁵ fu³⁵təɯ⁵³ ta³³ tɛ²⁴ kwan¹³tai¹³ kuæ̃⁴⁴tue⁴⁴ ʔa⁰³to³⁵ qa⁰³le³⁵ ʔa⁰²te³³ te³³ tu³¹ta⁵³ ti⁵³ kə⁰³tau⁴⁴ ta²² ta⁴⁴ dau³³ ni³³ dəi³³ ne⁴⁴
qo⁰⁵ʔjuŋ⁵⁵ χu⁵⁵vi⁵⁵ ʈoŋ⁴³ pɛ³¹ pe¹¹ ʈau⁵⁵ qo³⁵ʐei³¹ ki⁰³no¹³ pi¹¹ vu³³ ɣan³¹ tju³³wu¹³ pu¹¹je³³ la⁰³ʑuŋ¹¹ ʔa⁰²pe²³¹ zieu²² ɣan³¹ pa³¹ koŋ¹³ hɔ²² kjɒŋ³³ tɕem³¹ kjem³³ dən³¹ beŋ⁴²
qʰuŋ⁵⁵vei⁵⁵ tə⁰²qʰoŋ⁵⁵vi⁵⁵ qʰau⁵⁵ qʰõ¹³ hoŋ²³² qʰo⁵⁵ qo³⁵qʰu⁴⁴ ki⁰³pje³³ qʰaŋ³⁵ qʰaŋ³³ qʰaŋ⁵³ qʰaŋ¹³ ʔa⁰³qʰoŋ³¹ la⁰³qʰuŋ³¹³ kʰa⁵³ to³³pi¹³ kʰei¹³ kʰuŋ⁴⁴kʰuŋ⁴⁴ pi⁵⁵ljaŋ³²taŋ²¹ ta⁰³kʰuŋ⁵⁵ kʰuŋ⁵³ kʰot⁵⁵ kʰwat¹³ kʰwat⁵⁵ bjam²⁴
ʁlei³¹ ʔə⁰²su³⁵ (); ʔə⁰²ʁei³¹ () tɬe³¹ tɕu²² kaŋ³² dlɦi³⁵ ʔu³⁵ haŋ⁵⁵ʔu⁵³ ʔə³³ ʔeu²⁴ljou²⁴ ʔu¹³ ʔeu⁴⁴ ma⁰³ʔaŋ³⁵ tə⁰³qʰaŋ⁵⁵ ʔau³³ ka³³ta¹³ hai¹³ ʔŋ¹³ ʔŋ⁴⁴ huŋ⁵⁵ ʔɒŋ⁴⁴ suəŋ³³ ʔuːm³⁵ da³¹ doi⁵³
池塘 ʔa⁰²vuŋ⁵⁵ ʔə⁰²voŋ⁵⁵ paŋ²¹ pã³¹ paŋ¹¹ baɯ³³ bɦaɯ¹¹ qo³⁵taŋ³⁵ ki⁰³tɕi⁵⁵ ʔoŋ³⁵ ʔuŋ³³ ʔam⁵³ tju³³ʔaŋ¹³ ʔa⁰³toŋ³³njo³¹ ʔau³³te¹³ tiŋ²² ʔaŋ¹³ tɕon⁴⁴tɕon⁴⁴ teu²¹ tʰɔŋ³¹taŋ²² tʃaŋ⁵³ koːŋ⁵³ doːŋ³³ glaŋ³¹
tɕo³¹kuŋ³¹ tɕoŋ³¹koŋ³¹ ku³¹ kã²⁴ kaŋ³²ʑu⁵⁵ ʔa⁵⁵gy⁵⁵; ʔa⁵⁵dʑy⁵⁵ qo³⁵ʑoŋ³¹ ki⁰³zəɯ³¹ koŋ³³ mien¹³ qam¹³ʔu¹³ kuŋ⁴⁴ ke⁵⁵ʔaŋ³⁵ taŋ³⁵qʰaŋ⁵⁵ ʔau³³hi⁵³ li¹³ ki⁴²ʔou³³ kʰuŋ³⁵ho¹³ haŋ⁴⁴ huŋ⁵⁵tsin⁵⁵ tʃəŋ⁵³ tsun²⁴ kau³⁵ kʰlɛ³³ ku⁴⁴
ʔa⁰²lo³¹ ʔə⁰²qʰoŋ⁵⁵lo³¹ qʰau⁵⁵tɬe³¹ ɭə⁵³ baɯ³³ʔau⁵⁵ qo³⁵ljə³¹ ki⁰³ʔu⁵³ men⁴⁴ ʔu¹³va³⁵ men³³ su¹¹tɕiŋ³¹ʔaŋ³⁵ la⁰³tuŋ³³ʔaŋ³⁵ ʔau³³tsəŋ⁵³ sin³⁵ kʰei¹³ʔou³³ tsin⁴⁴ ʔŋ̩⁴⁴te⁴⁴ tsaŋ³⁵ kjəŋ⁴⁴ tɕiŋ⁵³ tiːŋ⁵¹ tɕɛ³⁵ teŋ²⁴
tə⁰²tɕi⁵⁵ tə⁰²tɕi⁵⁵ ke⁵⁵ kɛ¹³ kæ⁴² tɕi⁵⁵ ne⁴⁴kɯ⁴⁴ nai³³kɯ⁵⁵ ki³⁵ kei³³ kei⁵³ ki¹³ qo³¹ tə⁰³qo³¹³ kje⁵³ ka³³tɕa³⁵ kjei¹³ kja⁴⁴ kau³³ kja⁵⁵ kja⁵³ tɕau⁵³ kjau⁵¹ kla³⁵ tsu²⁴
水田 len³¹ʔuŋ³¹ ʔə⁰²len³¹ la³¹ lẽ⁵⁵ ɭæn⁵³ lɦie³⁵ lɑ⁴² tsɿ³⁵lei³¹ lji⁵⁵ lje²² ljan³¹ lje⁵⁵ liŋ³³ liŋ³³ toŋ¹³ʔau³³ ʔlaŋ¹³tʰu⁴² ʔou³³tu⁵⁵ lin³¹³ lin¹³ nin³¹ leŋ³³ liŋ³¹ gjiŋ³³ ljɛ³¹ ljaŋ⁵³
旱地 qo⁰⁵te³¹ ʔə⁰²χu³¹ te⁴³ lõ⁴² lə¹³ ti⁵⁵ŋqʰa⁵⁵ lu⁵³ la¹³ la¹³ la⁵³ lo²² tai³⁵ tei³⁵ lau⁴² ʔlaŋ¹³ lou⁴⁴ hon⁵³ti⁵³ lo³² faŋ³¹nin³¹ lɒŋ³⁵ tei³¹ ʔtei⁴² təi⁴² ti²²
石头 ʔa⁰²ʔji³¹ ʔə⁰²ʔje³¹ ʐe⁴³ qə⁰²ʐɛ²⁴ ʐæ³² ʔa⁵⁵və⁵⁵ qo³⁵ʐɯ³⁵ ki⁰³ʑəɯ⁵³ ɣi³³ ʑei²⁴ ɣei¹³ pɔ¹³ɣi⁴⁴ qa⁰³jo³⁵ la⁰³ʑo³⁵ fa⁵³ɣe³³ pi³⁵ʑa³³ ɣei⁵³ pei³⁵ hau³²vji⁴⁴ ja²²kɔ⁵⁵ ŋkja⁴⁴ lə³¹pei⁵³ gjau³⁵ lau³³ ʑu⁴⁴
沙子 ʔa⁰²tsʰi⁵⁵ ʔə⁰²tsʰie⁵⁵ ʂua⁴³tsi⁵⁵ ʐɛ²⁴sʰa²⁴ sei³⁵ ʔa⁵⁵və⁵⁵sa¹¹ qo³⁵tsʰa⁵³ tsʰa³³ qa³³sʰa⁴⁴ sa²⁴tsɿ³³ ɣei¹³sɛ⁴⁴ ɣi⁴⁴sʰa³³ qa⁰³sa³⁵ heu³³sa³⁵ ʔa⁰²θo⁴² pi³⁵sa³³ sai³³ ɕa¹³ so⁴⁴tai⁵⁴ hja²² ŋkʰja⁴⁴ lə³¹pei⁵³faːi³³ gjau³⁵taːi³⁵ sa³³tsaŋ³⁵ ha⁴⁴
泥巴 qo⁰⁵la³¹ ʔə⁰²lɑ³¹ ʔaŋ⁵⁵ qa¹³tɛ²⁴ lə¹³ ʔa³³lɦa³⁵ qɑ⁴⁴lɑ³¹ qa⁵⁵la¹³ qa³⁵saŋ³⁵ qa³³la²² tai¹³ qa⁰³le³³ ʔa⁰²te³³ ko²²te³³ ta¹³ lo¹³ ta⁰³tsjɔŋ³⁵ pu³¹ ȵe³³ ʔpaːm⁵³ n̥i³³ ne⁴⁴
qo⁰⁵ʔuŋ³¹ ʔə⁰²ʔoŋ³¹ tɬe³¹ ʔõ²⁴ ʔaŋ³² ʔau⁵⁵ ʔu³⁵ ʔu⁵³ ʔə³³ ʔeu²⁴ ʔu¹³ ʔeu⁴⁴ ʔaŋ³⁵ ʔaŋ³⁵ ʔau³³ ʔaŋ³³ ʔou³³ ʔŋ̩¹³ ʔŋ̩⁴⁴ ʔɔŋ²² ʔɒŋ⁴⁴ ʔuːm³³ ʔuːm³⁵ ʔən³³ m̩²⁴
qo⁰⁵ɬo²⁴ ʔə⁰²ɬo³⁵ ɬou⁴⁴ ɬə⁴² lu³⁵ ɬau³³ ɬo⁵³ ɬu³³ ɬʰə⁴⁴ leu⁴⁴ ɬeu⁴⁴ leu³³ ɬu⁵⁵ ɬu⁵⁵ ɬu⁵³ lu¹³ ɬu⁴⁴ lo³⁵ lo⁵⁴ nɔ³³ ɬo³⁵ ɬje⁵⁵ gja¹¹ ɬja⁵³ lja⁴⁴
qo⁰⁵ndza³³ ʔə⁰²ndzɑ³¹ ntʂua²⁴ nzu⁵⁵ mei²¹tʰan¹³ ʔa³³lɦa³⁵tɬu⁵⁵ mei²²tʰɛ³⁵ mei³¹tʰan¹³ ta³³tu¹¹ mei²² mei³¹ moi⁵⁵ tʰɛ⁵⁵qa⁰³jo³⁵ mpei³³ mei³¹ mei⁴² ma³¹ mei³¹³tʰon⁵⁵ mei¹³ mui³¹ mei³³ mei³¹ puːi³¹ mui⁴²tʰan²⁴
qo⁰⁵tsʰo³¹ ʔə⁰²tsʰo³¹ ʐau²¹ ntõ¹³ʐõ³¹ ʐoŋ¹¹ zo³³ qo³⁵ʐɑŋ²² ki⁰³ʑaŋ⁵⁵ ɣaŋ¹¹ ʑaŋ²¹² ɣaŋ²⁴¹ tju³³ɕʰo⁴⁴ ʔa⁰³tʰɛ³⁵ la⁰³tɕuŋ³¹ təu¹³len⁵³ ʔpan³⁵ ta³¹nu⁵⁵ʔa¹³ tja⁵³ tsʰa²¹ jaŋ⁵³tsuŋ⁵⁵ ʃəŋ⁴⁴ laŋ²³¹ gjaŋ³¹ laŋ⁴² ʑoŋ⁴⁴
集市 qo⁰⁵ʑi⁵⁵ ʔə⁰²ʑi⁵⁵ ki²¹ ki³¹ tɕi¹¹ dʑi³³ ȵtɕɑŋ²² dzaŋ¹³ ɕaŋ⁵⁵ tsaŋ²² hi⁴⁴ ki²¹ tɕʰaŋ³¹ ke⁵⁵ɕaŋ⁰³ ɕy³³ xɯ³³ tɕʰon³¹³ hui⁴⁴ tɔŋ³³hi³³ ŋkjəu⁵³ hei³³ ʃu³⁵doːŋ³³ səu³³ hi⁴⁴
qo⁰⁵kuŋ²⁴ ʔə⁰²koŋ³⁵ tɕʰau³¹ ɬa²⁴ la²² ɬa⁵⁵ cɯ³¹ dʑəɯ³¹ tɕu⁵⁵ tɕou²² tjan²² tɕeu⁵⁵ tɕei⁴⁴ tje³¹ kju¹³ tɕəu⁴² tɕa³³ lai¹³ kjeu¹³ kʰi⁵³ kji³³ tɕəu³¹ tʃeu³³ tjəu³¹ ku⁵³
坟墓 qo⁰⁵mbo²⁴ ʔə⁰²mbo³⁵ tsaŋ⁴⁴ nzõ⁴² ntsua⁵⁵ hi⁵⁵ntsaɯ¹¹ qo³⁵ntsei⁵³ la¹³zai¹³ faŋ⁵⁵ljaŋ⁵⁵ pu²²ljaŋ²² pu³¹ljaŋ³¹ teu²²ma³³ ʔa⁰³ȵei⁵⁵ tsei⁵⁵ tɕi²² ti²² pu⁴⁴ tsau⁴⁴ teu⁵⁴ kwen⁵⁵tsʰe³¹pɔ³¹ tʃau³⁵ tsəu⁵³ teu⁵¹ tsəu³⁵ pun⁵³
菜园 qo⁰⁵ji²⁴te³¹ ʔə⁰²si³¹ji³⁵ vaŋ³¹ ntõ²²võ²² qua⁵³ʐɔ³² wɦaɯ³⁵zau⁵⁵ qo³⁵ʐo⁴² ki⁰³tʰei⁵⁵ vaŋ⁵⁵ van²² van³¹ɣɔ¹³ tju³³væ̃⁵⁵ ʔa⁰³hi⁵⁵ he⁵⁵ʑi³⁵ ve³³ tɕoŋ³³sen³³ van⁵⁵ la⁰⁴vuŋ⁵³ van¹³ ji²²ven³¹ je⁴⁴wi³³ lai³³hun³¹ gjai³⁵ʔtei⁴² xun³³ ʔe⁴⁴von⁴⁴
篱笆 ʔa⁰²jy³¹mbaŋ³¹ ʔə⁰²ȵdʑi³¹ji³⁵ so⁴³vaŋ³¹ ʐa³²wua⁵³ vɦaɯ³⁵ qo³⁵ʈʰei⁴⁴ qa³³ɕʰin⁴⁴vaŋ⁵⁵ tai¹³ khæ̃⁴⁴væ̃⁵⁵ tɕo³³ pʰai⁵⁵he⁵⁵ ɣi²²ve³³ pa²² tɕi⁴⁴van⁵⁵ van¹³li¹³ kʰi³⁵ni³¹ pli⁴⁴wi³³ hun³¹lei³¹ teu³³ven¹¹ xun³³
tɑ⁰²na³¹ tə⁰²nɑ³¹ nen⁴³ tĩ³¹nĩ³¹ məŋ²² tɯ⁵⁵nɯ⁵⁵ ne³¹ nei³¹ nɛ⁵⁵ nei²² na³¹ nei⁵⁵ ʔa⁰³ne³³ nai³³ no¹³ nu⁴² nu⁵⁵ na³¹³ no¹³ ne³¹ nai³³ mje³¹ mun³³ min³¹ men⁵³
汉族 qo⁰⁵ʑaŋ³¹ ʔə⁰²ʑɑŋ³¹ ʂua⁵⁵ so⁵⁵ wu¹³ ʔa⁵⁵vau⁵³ qo³⁵ʈɑ²² qʰai³³ tjə¹¹ tjeu²¹² tɕua¹³ tjeu²¹ pa⁰³qʰei⁵⁵ qʰe⁵⁵nai³³ pu⁵³kwe³³ nu⁴²kʰei¹³; nu⁴²tɕen³³ kjou¹³kʰa¹³ kʰai³⁵ kʰa³³no¹³ ka³⁵pʰja⁵³ nto³¹mpʰo³³ kan²⁴ tʃʰe³¹mun³³ xan²⁴dzu⁴² tɕan⁴⁴
族称 qo⁰⁵mjo³¹ ʔə⁰²m̥ø³¹ m̥oŋ⁴³ m̥õ²⁴ məŋ²² ʔa⁵⁵m̥au⁵⁵ qo³⁵ɕoŋ³⁵ suaŋ⁵³ m̥u³³ mu²⁴ to³¹m̥u¹³ ʔeu⁴⁴ʑu²¹ pa⁰³ŋ̥ŋ³⁵ m̥m³⁵nai³³ pu⁵³no¹³ nu⁴²nu⁴² nu⁵⁵m̥au³³ pa⁵³na³¹³ jeu¹³no¹³ hɔ³¹ne³¹ kjɒŋ³³nai³³ mjen³¹ kjiːm³³mun³³ min³¹ ʑau⁵³men⁵³
小孩 qo⁰⁵taŋ³¹na³¹ ʔə⁰²tɑŋ³¹ ȵua¹³ tə̃²⁴lã³¹ mpa⁴⁴ʑu⁵⁵ ŋa⁵⁵ʑau¹¹ te³⁵te³⁵ ta³¹tei⁵³ tɕi³³tɛ³³ tei²⁴tei²⁴ to³¹ʑu⁴⁴ tei⁴⁴ŋa²¹ ta⁵⁵qa¹¹ taŋ³⁵ŋe³⁵ kji³³toŋ³³ tu³³vi³⁵ nu⁵⁵ʔiŋ¹³ ton¹³ɕuŋ¹³ ti⁴⁴teu⁴⁴ ne³¹taŋ²² nei⁴⁴ ku³¹ŋa²³¹ mun³³ʃei⁵¹kjin³⁵ ɕəi⁵³ ʔa⁵³ʔau⁵³
老头儿 qo⁰⁵lo⁵⁵tei³¹ tə⁰²lo⁵⁵nɑ³¹ ʔa⁴³lou²¹ mɛ³¹ʑɯ³¹lo³¹ mpa⁴⁴lo¹¹; po⁵⁵ ʔa⁵⁵ʑɦey¹¹lɦau¹¹ pʰɯ³⁵qo⁵³ qəɯ³³nei³¹ qə⁴⁴lu¹¹ qeu⁴⁴lo²¹² na³¹lɔ²⁴¹ ʑo²²lo²¹ qo⁵⁵ne³³ qo⁵⁵nai³³ kau³¹lo²³¹ nu⁴²nu⁵⁵ kou⁴⁴nu⁵⁵ ʑa¹³kŋ³⁵ kɒ⁵⁴koŋ⁵⁴ ne³¹ku³¹mje³⁵ kuŋ⁴⁴ku³⁵ mjen³¹ku²⁴ ka⁵¹koŋ³⁵ lu²⁴n̥ən⁵³ ku⁴²men⁵³
老太太 qo⁰⁵lo⁵⁵ȵe³¹ vu³¹lo⁵⁵ne³¹ po¹³lou²¹ mɛ³¹pə⁵⁵lo³¹ po⁵³ ʔa⁵⁵bo⁵⁵lau³¹ ȵɑ³¹qo⁵³ ləɯ¹³tʰai³⁵bo³¹ vu⁵³lu¹¹ maŋ⁵³lo²¹² va³⁵lɔ²⁴¹ pu⁵⁵lo²¹ ʔau⁵³qo⁵⁵ mai⁵³nai³³ ve³¹lo²³¹ ʑa³³tɕei¹³ va¹³ ȵa³¹³pa³¹³ kɒ⁵⁴pa¹³ ne³¹va⁵⁵ku³¹mje³⁵ wau³⁵ku³⁵ tʰaːi²⁴ ka⁵¹bo³¹ lu²⁴kau³⁵ po⁵³ku⁴²
姑娘 tə⁰²mpʰje³³ tə⁰²mpʰje⁵⁵ to⁴³tsʰai³³ tə̃²⁴mpʰe⁴²; tə̃²⁴ŋko²² toŋ³²mpje¹³ ti⁵⁵ŋgɦau³⁵ te³⁵mpʰɑ⁴⁴ tei⁵³pʰa³⁵ tɛ³³pʰi⁵³ tei²⁴pʰa³⁵ to³¹pʰa³⁵ tei⁴⁴pʰe¹¹ qo⁰³tʰjei⁵³ taŋ³⁵pʰje⁵³ toŋ³³mpʰa³¹ tu³³kwa⁴² ŋo⁴²va¹³ ku¹³ȵa³¹³ ku⁴⁴ŋia²¹ ta⁰³pʰui³⁵ pʰai⁵⁵nei⁴⁴ sje⁵⁵toːn³³ mun³³ʃa¹¹ sa⁵³ka⁴²ka³³ sa⁴⁴ʑau⁵³moi⁴⁴
瞎子 ʔa⁰²zo²⁴ma²⁴ ʔə⁰²ðo³⁵mɑ³⁵ ɬi¹³mua¹³ tɬi²²mə̃²² ɬi¹³moŋ¹³ tu⁵⁵na⁵⁵my⁵⁵ ne³¹cu²² da¹³mi¹³ ɬju¹¹mɛ¹³ ha¹³tsɿ³³ to³¹tɬjoŋ²⁴mo²² ɬjeu⁵³me²² toŋ⁵⁵mei⁴⁴ ha⁵⁵tsɿ⁰³ pu⁵³tɬə²¹ muəŋ²²miŋ⁴² maŋ³¹kja⁴² bai¹³kje³¹³ kʰo⁵⁴mo³² ka⁰³kʰɔ⁵⁵mɔ³⁵ʔa³⁵pʰu³⁵ mɒ¹¹mpʰo⁴⁴ pə³¹tsiŋ³³mɛŋ³¹ ŋwei⁴²blau⁴² mi⁴²ɬan³⁵ mai⁵³maŋ⁵³
跛子 ʔa⁰²la³¹to²⁴ lɑ³¹to³⁵ tɕe¹³qaŋ⁴³ lɯ⁵⁵tɕɛ³¹ məŋ²²tɕe¹³ li³³qʰaɯ⁵⁵ ne³¹ljɑ³¹ pai³³ta¹³ lja⁵⁵lɛ³³ lja⁴⁴tsɿ³³ to³¹ljeu⁵³lɔ¹³ lja⁵⁵to³³ pa⁵³lja⁴⁴ pai⁵⁵tsɿ⁰³ ŋkʰɔ⁵³ ʔləu³³liaŋ³⁵ nu⁵⁵ko⁴⁴ la⁵⁵tu³⁵; la⁵⁵tsai⁰⁴ pai³³teu⁵⁴ pje³⁵tɔ⁵⁵ ɬei⁴⁴kwe¹¹ tsau²⁴pjet⁵⁵ tau⁵⁵ŋwaːt¹¹ pai³³
聋子 ʔa⁰²luŋ³¹mbi³¹ ʔə⁰²loŋ³¹mbi³¹ laŋ¹³ntʂe²¹ lã⁵⁵mplɛ⁵⁵ ntæn⁵⁵ ʔa⁵⁵laɯ⁵⁵ ne³¹tu³⁵ ljo³¹mɯ³¹ ɬoŋ⁵⁵zɛ⁵⁵ leŋ²⁴tsɿ³³ na³¹tɬam³¹ ɬuŋ⁵⁵me⁵⁵ loŋ³³ luŋ⁵⁵tsɿ⁰³ no¹³ʈɔ⁵³ nuk³⁵ mpje⁵⁵la¹³ luŋ¹³tsai⁰⁴ leŋ¹³ ka⁰³kʰuŋ⁵⁵ka⁰³tɔŋ²² mpja³³ðaŋ⁴⁴ m̩³¹noːm³¹toŋ³³ duːŋ³⁵ duə³³tsaŋ³⁵ bju⁵³doŋ⁴⁴
麻子 ʔa⁰²mjuŋ⁵⁵ʈa³³ ko³¹to³⁵mɑ³⁵ noŋ⁴³maŋ³¹ nto³⁵tu²¹ ma³¹tsɿ³¹ mɑ³¹tsi⁵³ ma³¹tsɿ³³ ɬjə⁴⁴tə³¹ na³¹ɣeu³¹nəu³⁵ qa³³teu⁵³ qa⁰³ljeu⁵⁵ ma³³tsɿ⁰³ no¹³ɳʈa⁴²məŋ²² san⁵³ mai³¹³tsai⁰⁴ ma¹³ty³³ kwen³¹ta⁰³tʰɔ³⁵ mɒ¹¹ntʃe¹¹ ma³¹tsɿ⁵³ min³¹pjen³⁵ ma⁴²tsaŋ³⁵ men⁴⁴pen⁴⁴
哑巴 ʔa⁰²ʔwa⁵⁵ ʔə⁰²ʔwɑ⁵⁵ qo⁴³ʈua¹³ qə⁰²nã²² məŋ²²ŋaŋ¹³ li³¹mu³¹ ne³¹cɑ²² ʔa³⁵tsɿ³³ tɛ¹¹nja³⁵ la⁴⁴tsɿ³³ na³¹ma³¹poŋ¹³tju²⁴ nei⁵⁵ʔa⁴⁴po⁴⁴næ⁵³sʰe¹¹ m̩³³pei³⁵kaŋ³¹koŋ⁵⁵ ʔa³¹³tsɿ⁰³ no¹³ŋe²³¹ ŋen⁴⁴ mun⁵⁵pu³³tɕou³¹ na³¹³gwa³⁵ ʔo³³lau⁴⁴ ʔa³⁵taŋ²² ŋ̩⁵³wei¹¹tʃɒŋ¹¹θeŋ³³ kə³¹nai³¹ʔa⁵³ ʔaːm⁵¹ ʔa³⁵kau³⁵ ʔa²⁴pen⁵³
孤儿 taŋ³¹mbja²⁴ tɑŋ³¹mba³⁵ to⁴³ntʂua¹³ tə̃²⁴mplu²² toŋ³²mpʐə¹³ ti⁵⁵ndzɦa¹¹ te³⁵qwen³⁵ ku⁵³ə³¹ tɛ³³za¹³ to¹³ȵo²² ɬei⁴⁴mja²² taŋ³⁵ta¹¹seŋ³¹ ku⁵⁵ʔe³¹ toŋ³³mpjo²² toŋ³³pja²² ŋo⁴²mpja³¹ na³¹³to³¹ teu²¹teu⁴⁴ tʰuk³⁵taŋ²² θi⁴⁴θəŋ³³nei⁴⁴ toːn³³du¹² ka⁵⁵hoːn¹¹ʃei⁵¹ ni⁴²sɛ³³
独子 tu³¹ʔi⁵⁵zaŋ⁵⁵taŋ³¹ tu³¹to⁴³ len²²toŋ³² lɯ⁵⁵ta⁵⁵tu⁵⁵ tu²² tɛ³³po³⁵toŋ³¹ tiŋ²⁴to²⁴¹to¹³ tei⁴⁴tuŋ⁵³ taŋ³⁵tʰu⁵⁵ ta³¹nai³³ʑi³⁵ toŋ³³tɔ²¹ toŋ³³tok⁴⁴ tɕi³¹lu³³ŋo⁴² to³¹ton¹³ teu²¹teu⁴⁴ jɔ⁵⁵ka⁵⁵ tu¹³nei⁴⁴ toːn³³du¹² du²¹tsɿ⁵³ tu²²lon²²dan⁴⁴
客人 qo⁰⁵qʰei²⁴ ʔə⁰²qʰe³⁵ qʰua⁴⁴ qʰa⁴² ha³⁵ qʰa³³ ne³¹qʰa⁵³ na³¹qʰai³³ qʰa⁴⁴ qʰɛ⁴⁴ na³¹qʰɛ⁴⁴ nei⁵⁵qʰæ³³ pa⁰³len¹¹ leŋ³¹³ pu⁵³kʰi⁴² nu⁴²kʰei¹³ nu⁵⁵kʰai⁴⁴ kʰai³⁵kja³³ kʰa³³; he⁵⁴ ne³¹kʰwi³³ nai³³kʰai³⁵ mjen³¹kʰɛ²⁴ mun³³tʃʰe¹¹ tɕʰɛ⁵³ men⁵³ha⁴⁴
朋友 sə³¹ʔjuŋ²⁴mo³¹tə⁰²wai²⁴ tə⁰²wæ³⁵ lua¹³ kɯ¹³pə̃²² ntsaŋ¹³to¹¹ ʑe⁵³la³¹ ci⁴⁴nɑ³⁵ qa³³pu¹¹ to³¹pu²⁴¹ qa³³pu²¹ qo⁰³paŋ¹¹ buŋ³³ʑeu³¹³ paŋ³¹ʑəu¹³ tʰuəŋ⁴²paŋ²² ʑi³¹ puŋ³¹³ʑu³¹ taŋ¹³ty³³ ŋɔŋ²²ne³¹ puŋ³¹jəu³³ puŋ³¹ʑəu²³¹ boːŋ³³, ʑau⁴² buŋ⁴²ʑu⁵³
木匠 ʔ⁰²zaŋ²⁴ntuŋ²⁴ zɑŋ³⁵ntoŋ³⁵ ku³³ntoŋ⁴⁴ sã²²hu²⁴ saŋ¹³wa²² mu⁵³tsa³³ mo⁵³tɕɑŋ³⁵ m̩³¹tɕaŋ¹³ ɕaŋ¹³tə⁴⁴ mu³³tsaŋ⁵³ qoŋ³⁵tsaŋ²²ʔo⁴⁴tɕei⁵³ ɕaŋ²²teu³³ pa⁰³saŋ⁵³ʔi⁵⁵tjo³¹ muŋ⁵⁵tɕʰuŋ⁰³ tsɛ²²ntau⁴² nu⁴²səu¹³taŋ¹³ nu⁴²səu¹³taŋ¹³ nu⁵⁵su³¹ntou⁴⁴ mo³¹tɕon⁵³ mo³³tʰjeu²¹ ʔɔ³³taŋ³³si³³fu³⁵ ntu⁵³ntɒŋ³⁵nai³³ djaːŋ²⁴koŋ³³ moːk⁴²koːŋ³⁵ m̥ɔ²¹tsaŋ⁴²
ʔa⁰²ȵin²⁴ ʔə⁰²len³¹ȵin³⁵ to⁴³ʂaŋ⁴³to⁴³ȵa¹³ tə̃²⁴ʂã²⁴ toŋ³²ʐua²² dzɯ⁵³ cɔ³¹tɔ⁴² dʑaŋ³¹təɯ³¹ njaŋ¹³ na³¹tsau²² ɬue²¹nin²² ʔi⁵⁵tɕo³³ tsʰau³³ sɛ²²ȵi²² saŋ²²ȵi²² ȵi³¹ tsʰau³³ ŋji³²naŋ¹³tʰeu⁴⁴ ka⁰³jin³³na³³ ŋjin¹¹ tsa²² ta⁴² tsʰa²¹ ha²⁴
名字 tə⁰²mpei²⁴ tə⁰²mpi³⁵ mpe⁴⁴ mpɛ⁴² mpæ⁵⁵ mtsɿ³³ mpu⁵³ bu³⁵ zaŋ⁵⁵pi⁴⁴ min²²tsɿ⁴⁴ pai⁴⁴ njaŋ⁵⁵poi³³ ʔa⁰³mo⁵⁵ mjaŋ³³sɿ⁰³ miŋ³¹tsu²² min⁴²so²² mpa⁴⁴mi¹³ la⁰⁴bo³⁵ mu⁵⁴ mui³¹ mpʰa³⁵ bo²⁴ bu⁵⁵ bau²⁴ bu⁴²
年纪 tə⁰²nɛ³¹ nen³¹ na³¹ɕoŋ⁴⁴ n̥ə̃²⁴sʰõ⁴² tɕaŋ⁵⁵ ȵe³⁵ɕau¹¹ tɕu⁵³ təɯ⁵³tsu³³ qa³³njaŋ⁵⁵n̥ju⁴⁴ njen²²tɕi²² tɔ¹³ȵ̥u⁴⁴ ne⁵⁵nju³³ qa⁰³tɕaŋ⁵⁵ qa⁰³ɬjo³⁵ nen³¹kjei⁵³ pi³³nin⁴² mu³³tsou⁴⁴ ni³¹³tɕi⁴⁴ ne³³ki³³ vɔŋ³¹sɔŋ²² ŋ̥jɒ³⁵ ȵ̥aŋ²⁴kei⁵³ ȵaŋ³¹koːŋ³⁵ ȵɛn³¹tjaŋ³⁵ ȵaŋ⁴²
影子 qʰa³¹la³¹wɛ²⁴ kʰɑ³¹la³¹wæ³⁵ tɬua⁴³ qə⁰²vi³¹vã⁵⁵ ɭa³² ʔa³³ntsau³³ qo³⁵cɑ³⁵ ki⁰³dʑa¹³ qa³³ɬju⁵³xʰen⁴⁴ ʑin³³ʑin³³ mo²²n̥o¹³ qa³³pju⁵⁵ ʔa⁰³lja⁵⁵ljei³¹ la⁰³ŋ̩³¹³tsɿ⁰³ kji³³kwa³³ tu⁴⁴kwa³³ kuŋ³¹ in⁵³tsɿ⁰³ ʔan³³ nɔ²²kɔ⁵⁵jaŋ³⁵ ʔin⁵³ ʔɛŋ⁵³tsei⁵³ pa³¹kloːi³⁵ ɛ³⁵ ʔoŋ²⁴
力气 tə⁰²ju²⁴ ʔə⁰²jy³⁵ ʐo¹³ ʐə²² ʐu¹³ dlɦaɯ³⁵zɦo¹¹ ʐo⁴² ʑəɯ¹³ ɣə¹³ vou⁵³ ɣeu²² ɣu²² ja⁴⁴ ʑa³¹ ʔa⁰²ʐəŋ¹³ muəŋ²²zeŋ⁴² ȵe³³ɣou³¹ ʑu²² xji⁵⁴fu³³ vu³⁵ ʃei⁵⁵ŋkjəu¹¹ kʰa⁵⁵ kʰja¹¹ kʰla⁵³ ʑa²²
qo⁰⁵qlen³¹ ʔə⁰²qlen³¹ tɬaŋ⁴³ tɬõ²⁴ ɬua³² pi⁵⁵tɬaɯ⁵⁵ tɑ³⁵qwei³⁵ qwai⁵³ ɬjaŋ³³ ɬjan²⁴ tɬjan¹³ ɬjin⁴⁴ kwai³⁵ kwei³⁵; pjau³³ tɬəŋ³³ tɕeŋ³³ kjan³³ la⁰⁴tɬiŋ¹³ kwan⁴⁴ ki²² kli⁴⁴ mjen⁵³ ŋwan⁵¹ m̥jɛn³⁵ mjan²⁴
祖父 tei³¹tsy⁵⁵ ʔə⁰²ti³¹ ʑeu²⁴ mpə¹³ʑə²² po⁵⁵ ʔa¹¹ʑɦey¹¹lɦau¹¹ ʔɑ³⁵pʰɯ³⁵ ʔa⁰³pʰa⁵³ qə⁴⁴ qeu⁴⁴ qoŋ³⁵ ʑɔ²² ʔa⁰³po⁵³ po⁵³ kaŋ³¹ mau¹³ kou⁴⁴ ʔa⁰⁴kŋ³⁵ koŋ²¹ ʔa⁰³kʰuŋ⁵³ pe⁵³kuŋ⁴⁴ ʔoŋ³³ koŋ³⁵ kɔŋ³³ kuŋ⁴⁴
祖母 ȵe³¹tsy⁵⁵ ʔə⁰²ne³¹ po¹³ mɛ²²pə⁵⁵ po⁵³ ʔa⁵⁵bo⁵⁵lau³¹ ʔɑ³⁵ȵɑ³¹ ȵaŋ³⁵ȵaŋ³⁵ vu⁵³ vo³⁵ va³⁵ pu⁵⁵ ʔa⁰³ʔau⁵³ ʔau⁵³ ʑa²¹ ʑa²² va¹³ ʔa⁰⁴pa³¹³ pa¹³ ʔa⁰³pʰu⁵³ pe⁵³wau³⁵ ku²⁴ ku⁵⁵ pa⁴² po⁵³
父亲 ʔa⁰²pa⁵⁵ ʔə⁰²pɑ⁵⁵ tsi⁵⁵; vai²⁴ pa¹³ pi⁴² vɦai³¹ ʔɑ³⁵pɑ³¹; ʔɑ³⁵tɕɑ⁴⁴ ma³¹; tja³³ pa³⁵ pa³³ po³⁵ pa¹³ ʔa⁰³pa⁴² pa⁵³ po⁵³ po³⁵ po¹³ ʔa⁰⁴ʑa¹³ ja⁴⁴ ʔa⁰²pa⁵³ pe⁵³ ko²⁴; ʑəu²³¹ fa⁵¹ tja³³ ba⁴⁴; bja²⁴
母亲 ʔa⁰²me²⁴ ʔə⁰²men³⁵ na²⁴ mɛ³¹ mi¹³ ȵɦe³¹ ʔɑ³⁵mɑ⁴⁴; ʔɑ³⁵mji²² nai³⁵ maŋ¹³ vei⁵³ mi²⁴ me⁵³ ʔa⁰³me⁴² mai⁵³ mi²¹ mei²² mai³³ ʔa⁰⁴ŋa³¹³ ŋja²¹ ʔa⁰³mi⁵³ nei¹² ȵaːm³³ dʒi³¹ ȵa³¹ ni⁴⁴; ʑe⁴⁴
儿子 qo⁰⁵taŋ³¹ ʔə⁰²tɑŋ³¹ to⁴³ tə⁰²tə̃²⁴ toŋ³² tu⁵⁵ te³⁵ tei⁵³ tɛ³³ tei²⁴ ŋo³⁵; to¹³ tei⁴⁴ ʔa⁰³taŋ³⁵ taŋ³⁵ toŋ³³ toŋ³³tsʰeŋ²² ŋo⁴² ton¹³ teu⁴⁴ taŋ²² taŋ⁴⁴ toːn³³ ʔtoːn³⁵ tɔn³³ dan⁴⁴
儿媳 qo⁰⁵ʔȵin³¹ ʔə⁰²ʔȵin³¹ ȵaŋ⁴³ ȵã²⁴ toŋ³²ȵa³² tu⁵⁵ȵaɯ⁵⁵ ɳen³¹ mei³¹ njaŋ³³ njan²⁴ ȵan¹³ tei⁴⁴ni⁴⁴ ʔa⁰³ma³³ n̩³⁵ ȵəŋ³³ ʔʑəŋ³³ ŋo⁴²ȵan³³ ȵiŋ¹³ ŋji⁴⁴ ne³¹ji²² ŋji⁴⁴ poːŋ²³¹ boːŋ³¹; ȵaːm³⁵ bɔŋ⁴² ȵam⁴⁴
女儿 tə⁰²mpʰje³³ ʔə⁰²tɑŋ³¹mpʰje⁵⁵ ntsʰai³³ tə̃²⁴mpʰe⁴² toŋ³²mpje¹³ ntsʰai¹¹ te³⁵mpʰɑ⁴⁴ tei⁵³pʰa³⁵ tɛ³³pʰi⁵³ tei²⁴pʰa³⁵ to³¹pʰa³⁵ tei⁴⁴pʰe¹¹ ta⁵⁵qa⁰³tʰjei⁵³ pʰje⁵³ toŋ³³mpʰa³¹ toŋ³³pʰa²² nu⁵⁵va¹³ ta¹³pʰje⁵⁵ teu⁴⁴pʰe⁵⁵ ta⁰³pʰui³⁵ pʰai⁵⁵ sje⁵⁵toːn³³ ʃa¹¹ sa⁵³ka⁴²ka³³ sa⁴⁴
女婿 qʰei²⁴ʔu⁵⁵ ʔə⁰²ʔu⁵⁵ vou⁵⁵ vo¹³ toŋ³²wɔ⁴² vau⁵⁵ ɕe³⁵ ʔwei⁵⁵ tɕi³⁵ tei²⁴vo³³ ʑa²² tei⁴⁴ɣɔ¹¹ taŋ³⁵wei³¹ la⁰³vi³¹³ va⁵³ ʔva³⁵ vu¹³ ton¹³vo⁴⁴ ʔo³³teu⁴⁴ ta⁰³pʰui³⁵ve⁵⁵ we⁵³ laːŋ³¹ laŋ³³ bjau⁴²səi²⁴ ve²⁴
孙子 qo⁰⁵ku⁵⁵ ʔə⁰²ku⁵⁵ ku⁵⁵ sʰẽ²⁴nzɯ³¹ kəu⁴² tɕy⁵⁵ te³⁵ca⁴⁴ ka⁰⁵tei⁵³ȵe¹³ ɬʰaŋ³³ san³⁵ to³¹ɬa¹³ tei⁴⁴tɕi¹³ taŋ³⁵seŋ³¹ seŋ³¹³ ɬan³³ lan³³tsʰen²² ʑei⁵³ ton¹³tɬʰen¹³kau⁴⁴ ɬen⁴⁴ sɔŋ²² θəŋ⁴⁴ fun³³toːn³³ tun³⁵ʔtoːn³⁵ sun³³ hun⁴⁴
哥哥 ʔa⁰²nei⁵⁵ ʔə⁰²nin⁵⁵ ti³¹; no²¹ tə⁰²lo³¹ ti⁵³ ʔa⁵⁵mɦau³¹ ʔɑ³⁵nɑ³⁵ ko³³ pə³⁵ pou³³ tei³¹ ta⁵⁵ ʔa⁰³ʔo⁵⁵ lau⁰³pa⁵⁵ to¹³ tʰu⁴² tɕi¹³to⁵⁵lo⁵³ ʔa⁰⁴tje³¹ ku⁴⁴ ʔa⁰³te⁵³ ljaŋ³¹ ko²⁴toːn³³ ko³⁵ kɔ³³ ko⁴⁴
姐姐 ʔa⁰²ta²⁴ ʔə⁰²tɑ³⁵ ve⁵⁵ ʔɛ¹³ ʔæ⁴² ʔa⁵⁵zi³³ ʔɑ³⁵ʑɑ⁴² ʑa³⁵ʑa³⁵ ʔa³⁵ tsa³⁵ ʔa⁵³ ʔe¹³ ʔa⁰³tɕa³¹ qo⁰³kwei³¹³ ʔe⁵³ ʔe³⁵ tɕi¹³ʔa¹³lo⁵³ ʔa⁰⁴ʔa⁴⁴ ta²¹ ʔa⁰³te³⁵ te³³ to²¹ ʔu⁵¹ tsəi³⁵ ti²⁴
弟弟 qo⁰⁵ku⁵⁵ ɕoŋ⁵⁵ti³⁵ ku⁵⁵; no²¹ kɯ¹³ kəu⁴² tɕy⁵⁵ te³⁵kɯ⁴⁴ təɯ⁵⁵ti³¹ ʔu⁴⁴ ne³⁵ ŋɔ³⁵ tɕi¹³pa¹³ʑo²² ʔa⁰³we³⁵ lau⁰³tʰe⁵³ kjə⁵³toŋ³³kjiŋ²² tɕəu³⁵tsʰeŋ²² tɕi¹³ʔa¹³ʔiŋ¹³ ʔa⁰⁴kau⁵⁵ te²¹ nɔ³¹tʰe⁵³ nuŋ¹¹taŋ⁴⁴ ʑəu²³¹ zeu³¹ ni³⁵pa⁵³ kui²⁴
妹妹 qo⁰⁵ku⁵⁵tə⁰²mpʰje³³ mei³⁵ mua¹³ kɯ¹³tə̃²⁴mpʰe⁴² ŋa⁵⁵; wa²¹ tɕy⁵⁵ kɯ⁴⁴me²² mei³⁵ to³⁵; nja⁵³ ŋa¹³ ŋɔ³⁵ tɕi¹³tei⁴⁴pʰe¹¹ ʔa⁰³tjei⁵³ taŋ³⁵kwei³¹³ kjə⁵³toŋ³³mpʰa³¹ tɕəu³⁵pʰa²² ŋo⁴²ʔa¹³ʔiŋ¹³ ʔa⁰⁴mai³⁵ mui²¹ ta⁰³pʰui³⁵kju⁵⁵ nuŋ¹¹pʰai⁵⁵ mo²³¹ mu⁴² tjui⁵³sa⁵³ moi⁴⁴
嫂子 ʔa³¹ʔȵin³¹ ʔə⁰²mbo⁵⁵ ȵaŋ⁴³ti³¹ ȵã²⁴ ʔæ⁴² ʔa⁵⁵ȵaɯ⁵⁵ tɑ³⁵sɔ⁵³ ʔa⁰³gɯ¹³ njaŋ³³ tei⁵³njaŋ²² ȵan¹³ ni⁵⁵ljeɯ⁴⁴ ʔa⁰³ma³³ ko³³ ȵəŋ³³ ʔe³⁵ʔʑəŋ³³ mai³³lo⁵³ ʔa⁰⁴sau⁴⁴ tə⁰³ɬau⁴⁴ ʔa⁰³ji²²taŋ²² ŋji⁴⁴ ȵaːm³³ ȵaːm³⁵ ȵan³³ ȵam⁴⁴
舅父 men²⁴nei⁵⁵ qen⁵⁵nin⁵⁵ ʑeu²⁴tɬaŋ⁴³ pa¹³nə̃³¹ tɕi⁴²noŋ¹¹ ʔa¹¹ʑɦey¹¹ɬa¹¹ ʔɑ³⁵ne²² tɕəɯ³¹ʑe³¹ tɛ³³nen¹¹ ten⁴⁴nen²¹² to³¹nei²⁴¹ nue²¹ ʔa⁰³noŋ³¹ ʔa⁰³nuŋ³¹ noŋ²³¹ noŋ⁴⁴ neŋ⁵³po¹³ ʔa⁰⁴ni³¹ tə⁰³kjau²¹ ʔa⁰³kuŋ³³ pe⁵³no³¹ nau²³¹ nau³¹ nau⁴² nuŋ⁴⁴
舅母 vu³¹nei⁵⁵ ʔə⁰²vu³¹ na²⁴tɬaŋ⁴³ mɛ²²ȵaŋ²⁴ ȵen³³noŋ¹¹ ʔa¹¹bo⁵⁵ɬa¹¹ cɯ³⁵ȵɑŋ³¹ tɕəɯ³¹m̩³⁵ȵaŋ³¹ to³⁵mu¹³ ta²¹²meŋ⁵³ to³¹meŋ²² te²²nue²¹ ʔa⁰³no¹¹ nuŋ³¹ʔo³¹³ ta⁵³ pa³⁵; mei²²na³³ neŋ⁵³mai³³ ʔa⁰⁴muŋ⁴⁴ kjau²¹mə⁴⁴ŋja²¹ ʔa⁰³kʰi³⁵muŋ³¹ no³¹wa⁵³ mjaŋ³¹; ʔau⁵³ ŋwaŋ³³ mjaŋ³¹ mjaŋ⁵³
丈夫 qo⁰⁵ʐuŋ⁵⁵ ʔə⁰²ʐoŋ⁵⁵ ʑeu¹³; vou⁵⁵ qə⁰²pa¹³ ʂəŋ¹¹ vau⁵⁵ po⁴⁴ qa⁰³ŋ̩¹³ ʑu¹³ ʑo¹³ ʑa²² ɣɔ¹³ ʔa⁰³wei³¹ tɕi³¹nai³³ kaŋ⁵³ kaŋ²² tɕuŋ¹³nu⁵⁵tɕai³¹ tɕo⁵³fu¹³ tə⁰³kiŋ³³ ne³¹pu⁵⁵ we⁵³ gu²⁴ laŋ³³ bu³⁵ tɕaŋ²²
妻子 qo⁰⁵ʂei⁵⁵ ʔə⁰²si⁵⁵ po³¹; ȵaŋ⁴³ qa⁰²mɛ²² ʐæ²³² ȵaɯ⁵⁵ ʔɯ⁴⁴ qa⁰³pʰa³⁵ vi⁵⁵; njaŋ³³ vei³³ ȵan¹³ ni⁵⁵ ʔa⁰³ma³³ la⁰³ʔo³¹³ ve⁵³ ʔve³⁵ tɕuŋ¹³nu⁵⁵va¹³ le¹³va⁴⁴ ŋji⁴⁴ ne³¹va⁵⁵ wa⁵³ ʔau⁵³ ʔaːu⁵¹ kau³⁵ sa⁴⁴
身体 tə⁰²tɕi⁵⁵ tə⁰²tɕi⁵⁵ tɕe⁵⁵ qə⁰²tɕɛ¹³ tɕæ⁴² ʔa³³tɕi⁵⁵ qo³⁵tɕɯ⁴⁴ ki⁰³tjəɯ⁵⁵ qa³³tɕi³⁵ qa³³tɕei³³ ti⁵³ qa³³tɕi¹³ ʔa⁰³taŋ³¹ nti³⁵taŋ³¹³ ʔa⁰²nɛ³³ tsuəŋ³³ʔlaŋ³³ tɕei¹³ la⁰⁴diŋ³⁵ sen⁴⁴tʰi³³ kwe³¹; ne³¹ tja⁵³ sin³³ teːn¹¹ ʑɛn⁴²ɕɛn³³ tan⁴⁴
ʔa⁰²xu⁵⁵ ʔə⁰²xu⁵⁵ hou⁴⁴ qə⁰²ho¹³ wɔ³⁵ li³³fau³³ ko⁴⁴pʐei⁴⁴ la³³fei⁵⁵ qʰo³³ qa³³ho³³ feŋ⁵³ pɔ¹¹hɔ¹³ ʔa⁰³toŋ³³ti³¹ ʔa⁰³tsei³¹³ fa⁵³ va³⁵ kʰan³³ la⁰⁴fo⁴⁴ ha²¹kʰo⁵⁵ kaŋ³⁵kʰu³³ ŋkau⁵³ ŋ̩³¹goːŋ⁵³ pjei³¹kʰu¹¹ pli³⁵ pe²⁴
头发 tə⁰²pleu³¹u⁵⁵ tə⁰²pleu³¹xu⁵⁵ plou⁴³hou⁴⁴ plo²⁴ plɔ³²wɔ³⁵ tɬau⁵⁵fau³³ qo³⁵pji³⁵ nuŋ³¹fei⁵³ qa³³ɬju³³qʰo³³ ɬjo²⁴ tɬjɔ¹³fəŋ⁵³ pjɔ⁴⁴hɔ¹³ ti³⁵ tsei³¹³pi³⁵ pla³³fa⁵³ tɕa³³va³⁵ kju³³kʰan³³ fo⁴⁴pjo¹³ ha²¹pja⁴⁴ kaŋ³⁵kʰu³³pi²² ŋkau⁵³ple⁴⁴ m̩³¹pei³³ pjei⁵¹kʰu¹¹pjei³⁵ pli³³dzɔŋ³³ pe⁴⁴
辫子 mbja³³tə⁰²pləu³¹χu⁵⁵ mben⁵⁵ mau³¹tua²⁴ mpin¹¹ ndzie³³ mpɛ³⁵pji³⁵ qa³³tɛ³⁵mi¹¹ peŋ²¹²peŋ²¹² feŋ⁵³ŋwe²² pjɔ⁴⁴me²¹ qeŋ³⁵ti³⁵ tei³³tsei³¹³pi³⁵ mpəŋ²³¹pla³³ pi⁴⁴mau⁴² mpai⁵³kʰan³³ pin¹³tsai⁰⁴ pjen³²ti³³ pin⁵³pin⁵³ pin¹¹ m̩³¹pei³³bin²³¹ teu⁵⁵bjen³¹ tʰu³³ pin⁴⁴
眉毛 tə⁰²pləu³¹ma²⁴ tə⁰²pləu³¹mɑ³⁵ plou⁴³mua¹³ sõ¹³mə̃²² pɭɔ³²moŋ¹³ tɬau⁵⁵mɦa¹¹ kwei³⁵me⁴² kwei⁵³mi¹³ kaŋ³³nen³⁵mɛ¹³ ɬjo²⁴mi⁵³ tɬjɔ¹³mo²² hɔ¹³ni⁵⁵ ti³⁵mei⁴⁴ pi³⁵me³¹ pla³³maŋ²² tɕa³³muəŋ²² kju³³maŋ³¹ pjo¹³ke³¹³ ki⁵⁵mo³²pja⁴⁴ ka⁰³kʰɔ⁵⁵pi²² mɒ¹¹ple⁴⁴ m̩³¹maːi³¹ moŋ³³mai³³pjei³¹ mi⁴²tɕɛ³³pli³³ mai⁵³teŋ⁴⁴pe⁴⁴
眼睛 ʔa⁰²ma²⁴ tə⁰²qʰoŋ⁵⁵ma³⁵ mua¹³ mə̃²² moŋ¹³ ʔa⁵⁵ma⁵³ lə⁴⁴qe³⁵ qa⁰³mi¹³ n̥ju³³mɛ¹³ qa³³mi⁵³ n̥ju¹³mo²² pei¹³me²² qoŋ³⁵mei⁴⁴ la⁰³me³¹ kʰaŋ⁵³məŋ²² pi³⁵muəŋ²² luŋ⁵³maŋ³¹ pi⁴⁴ke³¹³ ki⁵⁵mo³² ka⁰³kʰɔ⁵⁵ mɒ¹¹tʃen⁴⁴ m̩³¹tsiŋ³³ ŋwei⁴² mi⁴²tɕɛ³³ mai⁵³teŋ⁴⁴
鼻子 ʔa⁰²mbju⁵⁵ ʔə⁰²mby⁵⁵ ntʂu¹³ qə⁰²mplɯ²² mpʐu¹³ ʔa⁵⁵mby⁵³ pɑ⁴⁴mʐə⁴² qʰa³⁵mja¹³ po⁵⁵zɛ¹³ tjuŋ²⁴njy⁵³ tjam³¹ȵo²² pɔ¹¹mja²² qʰoŋ³¹njɔ⁴⁴ mpjau³¹ pi⁵³mpjə²² pi³⁵pju²² mpi³¹ kʰuŋ⁴⁴bei²² kʰə⁴⁴mui³² huŋ⁵⁵pju⁵³ mpjau¹¹ m̩³¹tsoːŋ³³ pa⁰²tsoːŋ³⁵ bli⁴²kʰwat⁵³ bi⁵³tɕaŋ⁵³
耳朵 ʔa⁰²mbji³¹ ʔə⁰²mbji³¹ ntʂe³¹ qə⁰²mplɛ⁵⁵ mpʐæ⁵³ ʔa⁵⁵mbɦə³⁵ ʈoŋ³¹mʐɯ³¹ ki⁰³dju³³mɯ³¹ qa³³zɛ⁵⁵ qa³³njei²² ȵei³¹ pei¹³me⁵⁵ qʰoŋ³¹njo³³ mpjo³³ kʰaŋ⁵³mpjə¹³ tɕi¹³pjə⁴² mpjai⁵⁵ ka⁰³bja³¹³ kʰə⁴⁴mui¹³ ka⁰³kʰuŋ⁵⁵ mpja³³ m̩³¹noːm³¹ pa⁰²noːm³³ blau³¹kau⁴²tsaŋ³⁵ bju⁵³kau⁴²
ʔa⁰²ma²⁴ ʔə⁰²mɑ³⁵ pʰlo⁴⁴ qə⁰²pə³¹ pɯ¹¹ tɬʰu³³ pɑŋ⁵³me⁴² pʰa³³mi³¹ maŋ¹¹mɛ¹³ maŋ²¹²mi⁵³ ȵ̥u⁵³ pɔ¹¹pa²² ʔa⁰³moŋ¹¹ muŋ¹¹ məŋ²² pa¹³muəŋ²² pai⁴² la⁰⁴ŋ²² min²¹pe³³ tjɔ³¹mɔ⁵³ mɒ¹¹ m̥jen³³ mjin¹¹ m̥in³³ men⁴⁴
ta⁰²(qʰuŋ⁵⁵)ȵdʑo³¹ ʔə⁰²ȵdʑo³¹ ȵtɕou³¹ qə⁰²ȵtɕə⁵⁵ ȵtɕu⁵³ ʔa³³ȵdʑɦau³⁵ qɑ⁴⁴lo⁵³ ki⁰³ȵuŋ³¹ lo⁴⁴ qa³³lou⁴⁴ lau⁴⁴ qa³³nju⁵⁵ ʔa⁰³la⁵⁵ la⁵⁵ lɔ⁴² ʔlo¹³ lau⁴⁴; ȵtɕu⁵⁵ lau³⁵ pə⁰³ljo⁴⁴ tjɔ³¹ ntjo³³ dzui³¹ tʃat⁵⁵ tsui³⁵ ti²⁴; ʑi⁵³
胡须 qo⁰⁵ȵin²⁴ ʔə⁰²qen³¹ȵi³⁵ fu³¹tsi⁵⁵ sʰã¹³ȵã²² ȵa³³ tɬau⁵⁵ʔa³³ȵdʑɦau³⁵ pa⁴⁴ȵi⁴² ȵi¹³ qa³³ɕʰaŋ⁴⁴njaŋ¹³ heu³⁵njan⁵³ ȵan²² teu³³ni²² ȵi⁴⁴ pi³⁵la⁵⁵ ȵəŋ²² men²² ȵtɕu⁵⁵tau⁵⁵kju³³ ȵeŋ²² pja⁴⁴lɒ⁵⁴ tjɔ³¹mɔ⁵³pi²² ŋji¹¹ sjaːm³³ toːm¹¹ həu³¹tsaŋ³⁵ tsam⁴⁴
下巴 qo⁰⁵ze³³ ʔə⁰²qe³¹ze⁵⁵ pua⁴³tʂai¹³ qə⁰²se⁵⁵ tɕi²²se³² qa⁵³dʑɦai¹¹ pɑ⁴⁴tɕɑ²² xa⁵⁵pa⁵³ qa³³qaŋ⁵⁵ ha⁵³pa²² lau⁴⁴saŋ³¹tai¹³ qa³³ɕe⁵³ ʔa⁰³ŋo³³tɕei⁴² ʑuŋ³³tɕʰi³¹ ʔa⁰²tsa²¹ xaŋ⁴² tu³¹ɕei⁵³ kaŋ¹³lau³⁵ ho²¹ɬa⁵⁵ tjɔ³¹kwaŋ³⁵ ŋo¹¹kau⁵³ ha³¹pa³¹ koːm³³pa³¹ ŋa³¹sɛ³³
脖子 ʔa⁰²paŋ⁵⁵ tə⁰²pen⁵⁵ tɕe³¹tɬaŋ⁴³ qə⁰²qã¹³ ʈaŋ⁵⁵haŋ⁵⁵ hi⁵⁵tɬaɯ⁵⁵ soŋ⁴⁴ŋqoŋ⁴⁴ ki⁰³qaŋ⁵⁵ qa³³qoŋ³⁵ tjuŋ²²quŋ³³ qam⁵³ qʰo³³ɬæ̃⁴⁴ ʔa⁰³ŋaŋ¹¹ quŋ³¹³ koŋ³³tɬəŋ³³ ka³³kwaŋ³⁵ ku⁵³ ka⁰³tɬaŋ¹³ kə⁰³kaŋ³³ ka⁰³kiŋ²² kəŋ⁵³ kaːŋ³³ klaːŋ³⁵ klaŋ³³ koŋ⁴⁴kan⁴⁴
肩膀 pə⁰⁵vu²⁴ ʔə⁰²su³¹vu³⁵ so⁴³pu¹³ qa⁰²qɯ²⁴ ɬua³²poŋ⁵⁵ hi³³by³³ qo³⁵pə⁴² tɕa⁵³pei⁵³ qa³³ɬaŋ³³ ku¹³tɕei²¹² ku¹³tɕi⁵³ hɔ¹³pua³³ ʔa⁰³tɕa⁵⁵qo¹¹ pʰi⁵⁵ko³¹³ fa⁵³pə²² va³⁵ʔpa¹³ pei³¹ ka⁰³tɕa³¹ kə⁰³to⁴⁴ ka⁰⁴tsik³⁵kɔ⁵⁵ tʃɒi⁴⁴ pə²³¹tau³¹ pin³³ʔtau³³ bja⁵³tau³¹ ken⁴⁴tu⁵³
tə⁰²tɕi⁵⁵ ʔə⁰²nɖo⁵⁵ʁo³¹ nʈou⁴⁴qou²⁴ kɯ³¹qə⁵⁵ ʈaŋ³²hu²¹ ti⁵⁵ɢɦau¹¹ ʈei⁵³ʈu³⁵ ki⁰³qwa⁵⁵ qa³³ku³¹ qa³³tɕei³³ tju¹³ pɔ¹¹tju⁴⁴ ʔa⁰³la³¹ qʰeu³¹ ʈa³³ku²¹ kʰu²² kɯ⁴² tɬo³⁵tɬaŋ¹³ kə⁰³kɒ²¹ kaŋ³⁵kɔ⁵⁵ ko¹² ti³¹taːn²³¹ ka⁰²ʔtan³¹ kla³⁵tsi⁵³ lai⁴⁴be⁴²
胸脯 ʔa⁰²mbu⁵⁵ ʔə⁰²mbu³¹sen³¹ hou⁵⁵nʈau⁴³ qə⁰²pẽ¹³ wɔ²³²ɳʈoŋ³² fau⁵⁵ɳʈo⁵⁵ pɔ⁵³lɛ³¹ ɕuŋ⁵⁵kuŋ⁵⁵dʑan³¹ kaŋ³³kə⁵³ ho³³tɕʰo²⁴ tjan¹³qaŋ¹³ kaŋ⁴⁴ ʔa⁰³tɕaŋ⁴² tɕuŋ⁵³ fa⁵³mpjə²² ku²²ʔak³⁵ te⁴² dai²²bo²² fo³³sen⁴⁴ huŋ⁵⁵pju⁵³kɔ⁵⁵ mplai⁴⁴ lu³¹kʰot⁵⁵ ka⁰²lap⁴² biŋ⁵³tu⁵³
肚子 ʔa⁰²tɕʰu³¹ tə⁰²tɕʰu³¹ plaŋ⁴³ qə⁰²ȵ̥õ²⁴mlə̃³¹ tɕɔ²² ʔa⁵⁵tɕʰau⁵⁵ qo³⁵tɕʰi³⁵ ki⁰³tʰi⁵³ qa³³tɕʰu³³ qa³³tɕʰo²⁴mi⁵³ teu²⁴¹ pɔ¹¹pja⁵³ ʔa⁰³ŋ̥ŋ³¹ ŋ̥ŋ³¹³ ʔa⁰²pau⁴² ȵoŋ³⁵ ȵ̥uŋ¹³ la⁰⁴tɕʰo¹³ ta²¹tu⁴⁴ jɔ⁵⁵ka⁵⁵ tʰe⁴⁴ka⁵³ kə³¹sje³³ ȵau⁵¹ kai³⁵təu³⁵ ŋ̥ŋ²⁴
肚脐 ʔa⁰²nto³³ȵi⁵⁵ ʔə⁰²nto³¹tɕʰu³¹ nteu³³ qʰõ¹³ntə⁴² hoŋ²³²ntə⁴⁴ ʔa³³ȵ̥u⁵⁵ɖɦu¹¹ pu⁴⁴lu⁴⁴qɛ⁴⁴ da³⁵da³⁵tʰi⁵³ pu⁵³tu⁵³ qa³³to³⁵ teu²⁴¹ta³⁵ pɔ¹¹tei⁴⁴to¹¹ ʔa⁰³tu³⁵qei³¹ ŋ̥ŋ³¹³ntau⁵³ kja³¹kju²² tɕi¹³ta²² nto⁴⁴kau³¹ pi⁴⁴du⁵⁵ ta²¹tu⁴⁴tʰe¹³ jɔ⁵⁵ka⁵⁵tɔ³⁵ tʰe⁴⁴ntu⁵⁵ kə³¹sje³³nut⁵⁵ ȵau³¹doːt⁵⁵ dit⁵³tei²⁴ tɕaŋ⁵³tɕaŋ⁴⁴ni⁴⁴
tə⁰²qla⁵⁵ tə⁰²qla⁵⁵ tɬua⁵⁵ tɬu¹³ ɬa⁴² tɬa⁵⁵ qo³⁵qwɑ⁴⁴ ki⁰³qwa⁵⁵ qa³³ɬa³⁵ tjuŋ²⁴tjeu²⁴ qa³³tjam¹³ qa³³ɬa¹³ ʔa⁰³qei³⁵la³¹ ʔa⁰³la³¹³ ʔa⁰²tɬɔ⁵³ vat³⁵tɕo³⁵ kjau¹³ daŋ⁴⁴tɬa⁴⁴ kɒ³³ kaŋ³⁵kɔ⁵⁵suŋ⁵⁵ ka³³kla⁵³ kaːi⁵³ klai⁵¹ kla³⁵ lai²⁴
屁股 ʔa⁰²qa⁵⁵ tɕe³¹pɑ³⁵qɑ⁵⁵ pu²¹qaŋ⁴³ qə⁰²qu¹³ pu⁴⁴ɭo³³ha⁴² ʔa⁵⁵tɕi⁵⁵qaɯ⁵⁵ qɑ⁴⁴pʐu⁴⁴ qa⁵⁵pja¹³ tu⁵⁵qaŋ³³ teŋ²²qan²⁴ qo⁵³tɕa³⁵ to⁵⁵qa¹³ ʔa⁰³pɔ³⁵qa³¹ qʰuŋ³¹³qa³¹³ pi⁵³ke³³ ko³⁵ken³³ kʰei¹³kau¹³ pi⁵⁵kaŋ¹³ kʰaŋ³³kɒ³³ ka⁰³vu³⁵ ka³³kʰuŋ⁵³ gai⁵³kʰot⁵⁵ ka⁰²dai⁵¹tʃʰui⁵¹ kɔ⁴²kʰwat⁵³ kai²⁴sin⁴⁴duŋ⁴⁴
肛门 tə⁰²qʰuŋ⁵⁵qa⁵⁵ tə⁰²qʰoŋ⁵⁵qɑ⁵⁵ qʰau⁵⁵qua⁵⁵ qʰõ¹³qu¹³ ȵtɕoŋ⁵⁵ha⁴² qʰo⁵⁵qa⁵⁵ qʰu⁴⁴qɑ⁴⁴ qʰa⁵⁵qa⁵⁵ qʰaŋ³⁵qa³⁵ ho³³qa³³ qʰaŋ⁵³tso⁵³qo⁵³ ʔa⁰³tɕaŋ³³qa³¹ qʰuŋ³¹³qa³¹³ kʰa⁵³kɔ⁵³ ŋan³¹ka³³ kʰuŋ⁴⁴pi⁵⁵kaŋ¹³ kʰaŋ³³kɒ³³ʔo⁵⁴ ka⁰³vu³⁵tjɔ³¹ ŋjɒ⁵⁵mai⁵⁵ gai³¹kʰot⁵⁵ ka⁰²dai⁵¹kʰwat¹¹ kɔ⁴²kʰwat⁵³ kai²⁴sin⁴⁴
ʔa⁰²pi³¹tsʰo⁵⁵ qo³¹pe³¹ tɕe¹³pua⁴³ qə⁰²pa²⁴ tɕe¹¹ ʔa⁵⁵dʑi⁵³ qo³⁵pa³⁵ ki⁰³pei⁵³ qa³³pa³³ qa³³pɛ²⁴ pe¹³; njo²⁴¹ qa³³pæ⁴⁴; tju³³ŋaŋ²¹ pei³⁵; ʔa⁰³mei⁴²nju¹¹ tə⁰³pe³⁵ ʔa⁰²pi³³ koŋ³³pei³³ tɕei⁵³lo⁵³ ka⁰³pai¹³ kə⁰³pai⁴⁴ ka⁵⁵pi²² wei³³ka⁴⁴ tsʰam³¹tsui³¹ teu⁵¹tʃuːi³³ tsau²⁴pɛ²⁴ si⁵³ben²⁴
tə⁰²to²⁴ tə⁰²to³⁵ teu⁴⁴ tə⁴² tə⁵⁵ tey³³ qo³⁵ɬɔ³⁵ ki⁰³ta¹³ lɛ³³ lue²⁴ lɔ¹³ qo¹¹to³³ ʔa⁰³ma³⁵lu³⁵ haŋ³⁵ pʰo³³tu⁴² ʔləu³³ to⁴⁴ la⁰⁴tu³⁵ teu⁵⁴ tɔ³³ ɬai⁴⁴ tsau²⁴ tau⁵⁵ tsau²⁴ tau²⁴
tə⁰²wei⁵⁵ tə⁰²we⁵⁵ te²¹ kɛ³¹ ʂe¹¹ di³³ qo³⁵tɯ²² ki⁰³bu³⁵ pi¹¹ pɛ²¹² pai²⁴¹ poi²¹ pu¹¹ pu¹¹ pe²³¹ pʰe⁴⁴ pa⁵³ la⁰⁴kwa³¹ tʰau³² kʰwa⁵³ tʃa³¹ po²³¹ ʔpu³¹ pau⁴² pu⁴⁴
手指 tə⁰²nta⁵⁵wei⁵⁵ tə⁰²ntɑ⁵⁵we⁵⁵ nti⁵⁵te²¹ qə⁰²nta¹³kɛ³¹ nti⁴²; tu³²ʂe¹¹ ʔa³³ntsɿ⁵⁵dɦi¹¹ pji⁴⁴ntɑ⁴⁴ ki⁰³da⁵⁵bu³⁵ qa³³ta³⁵pi¹¹ ta³³pɛ²¹² qa³³tei⁵³pai²⁴¹ tei⁴⁴poi²¹ qa⁰³taŋ³⁵wa¹¹pu¹¹ ŋe³⁵pu¹¹ toŋ³³pe²³¹ to³⁵pʰe⁴⁴ tuŋ⁵³pa⁵³ ton¹³da⁴⁴ tʰau³²teu³³ kʰwa⁵³te⁵⁵taŋ²² tʃa³¹nei⁴⁴ po²³¹du⁵⁵ pa⁰²do³⁵ pau⁴²do⁵³ pu⁴⁴tau²⁴
指甲 tə⁰²ku²⁴wei⁵⁵ tə⁰²ku³⁵we⁵⁵ ʈou⁴⁴te²¹ ko⁴²kɛ³¹ ʈɔ⁴⁴ʂe¹¹ ki³³ʈau³³di³³ pɔ⁵³ʈei⁵³ ki⁰³kʰu⁵³bu³⁵ ken⁴⁴pi¹¹ keŋ⁴⁴pɛ²¹² keŋ⁴⁴pai²⁴¹ quŋ³³poi²¹ qa⁰³wei⁵⁵pu¹¹ qʰau³⁵ŋkwi⁵⁵ kwa⁴²pe²³¹ ŋwa¹³pʰe⁴⁴ ku⁴⁴pa⁵³ ko³⁵da⁴⁴ tʰau³²kʰo⁵⁴ kʰwa⁵³te⁵⁵ki³⁵ tʃa³¹tʃɒi³⁵ po²³¹du⁵⁵gwai²⁴ pa⁰²do³⁵vai⁵⁵ gli²⁴ pu⁴⁴fui⁴²
ʔa⁰²ntso²⁴wei⁵⁵ ʔə⁰²qu⁵⁵we⁵⁵ ɳʈi¹³ tə⁴²tɬə̃⁵⁵ hæ⁵⁵ɬoŋ⁵³ ʔa³³tsʰy³³ qo³⁵qwe³¹ ki⁰³qəɯ⁵⁵ po³⁵lju¹¹ tɕuan²²teu²² tɬaŋ²² pa⁴⁴tɕʰuẽ⁵⁵ pa³⁵qa⁰³pu¹¹ pu¹¹qo³¹³ ʔa⁰²tɕe¹³ ka³³tɕin⁴² pou³³pa⁵³ ka⁰³tɕuŋ⁴⁴ kwei¹³to¹³ pa³⁵ka⁵⁵ tʃa³¹kjun³³ po²³¹tɕun³¹ gin³³daːu³³ tjun³¹tau³¹
皮肤 ʔa⁰²to⁵⁵ qo⁰⁵to⁵⁵ teu⁴⁴ qə⁰²tə¹³ tə⁴² pi³³tey³³ qo³⁵cɔ⁵³ ki⁰³tɕo³³ qa³³tu³⁵ to³³ ljɔ⁴⁴ qa³³ɬjɔ⁴⁴ qa⁰³lju⁵⁵ qʰau³⁵ ʔa⁰²tɬə⁴² tɕəu¹³ka⁴² kji³³ tɬjeu³⁵ge²² ku⁵⁴ kʰu²² kju³⁵ dop⁵⁵ dop⁵¹ dit⁵³ dip⁴⁴
tə⁰²sy⁵⁵ tə⁰²su⁵⁵ ʂou⁵⁵ sʰã¹³li²² tɕaŋ⁵³sɔ²³² ʂey⁵⁵ tɕi⁴⁴ɕi⁴⁴ sɿ⁵⁵sɿ⁵⁵ cʰi³⁵lji¹³ tɕin²⁴ ɕɔ⁵³ teu³³lje²² qa⁰³si³¹ heu³⁵ɕi³¹³ ʂa⁵³ ȵin⁴² lju⁴² tɕiŋ¹³ kiŋ⁴⁴ su³⁵si⁵⁵ tʃin⁴⁴ tɕaːn³³ ʃaːn³⁵ tjɔn³³ tsan⁴⁴
脑髓 nau⁵⁵suei⁵⁵ ʔə⁰²ɬu³¹ʈɑ³¹ ɬu⁴³hou⁴⁴ ɬə²⁴ ɬəu²² ʔa⁵⁵ɬy⁵⁵ ɬe³⁵pʐei⁴⁴ nau¹³suei¹³ qa³³ɬʰɛ³³qʰo³³ nje²⁴ho³³ ɬɔ¹³ pɔ¹¹lua⁴⁴ qa⁰³ɬɔ³⁵ti³¹ ɬau³⁵tsi³¹³ ʔa⁰²ɬə³³fa⁵³ ʔok³⁵ ɬo³³ lje¹³ ɬui⁴⁴ kaŋ³⁵kʰu³³lɔk³⁵ ŋkau⁵³ɬau⁴⁴ʔɒŋ⁴⁴ mu³¹goːŋ⁵³tsuŋ³³ toŋ⁵¹lau¹¹ nɔŋ⁴²tɕɔ³³ pe²⁴ko⁴⁴ham⁴⁴
骨头 ʔa⁰²tsʰuŋ⁵⁵ qo⁰⁵tsʰoŋ⁵⁵ tsʰaŋ⁴⁴ qə⁰²sʰã¹³ saŋ²³² ʔa³³tsʰaɯ³³ qo³⁵soŋ⁴⁴ ki⁵⁵saŋ⁵⁵ po³⁵sʰoŋ³⁵ suŋ³³ sam⁵³ sʰuŋ¹³ qa⁰³soŋ³¹ qa⁰³suŋ³¹³ ʔa⁰²səŋ⁵³ son³⁵ saŋ¹³ tɬʰuŋ⁴⁴tɬʰuŋ⁴⁴ tʰaŋ³³ suŋ⁵⁵kɔ⁵⁵ θəŋ⁵³ buŋ⁵³ toŋ⁵¹ suə³⁵ hiŋ²⁴
牙齿 tə⁰²mi⁵⁵ tə⁰²m̥en⁵⁵ n̥a⁵⁵ m̥ɛ¹³ mi²³² ȵ̥e⁵⁵ qo³⁵ɕɛ⁴⁴ ki⁰³sai⁵⁵ m̥i³⁵ mi³³ kwe⁴⁴ me¹³ ȵ̥i³¹ m̥iŋ³¹³ ʔa⁰²m̥i⁵³ mi³⁵ m̥e¹³ muŋ⁴⁴ fen³³ mun⁵⁵ m̥ai⁵³ ȵa³¹ ȵa³³ ŋa³¹ ȵa⁵³
ʔa⁰²mble³³ ʔə⁰²mblæ³¹ mplai²⁴ qə⁰²mple⁵⁵ mple²¹ ʔa⁵⁵ndlɦai¹¹ qo³⁵mjɑ²² ki⁰³mja³⁵ qa³³ni³¹ qa³³nja¹³ ȵa²⁴ qa³³mje⁵³ nei⁴² ntʰei³¹ ʔa⁰²mpla²¹ ko³⁵tɕa²² ŋkjei⁴² la⁰⁴dli⁵³ kə⁰³mi²¹ pi³⁵ mpli¹² bjet¹² bjat⁴² blit²¹ bet²²
喉咙 ʔa⁰²ɬen²⁴ zu⁵⁵ʁu³¹pen⁵⁵ qaŋ⁴⁴ qə⁰²qã¹³ ʈaŋ⁵³hu²² ʔa³³qɯ³³ ʈɯ⁴²ŋɯ³¹ qʰa³³qaŋ⁵⁵ qoŋ³⁵ku¹³ ŋo⁵³heu²² qa³³njaŋ²²qam⁵³ qɔ¹¹qɔ²² hai³³loŋ³³ hei³³luŋ³³ kjau³¹kjau⁵³ ka³³kwaŋ³⁵ kjaŋ⁴⁴ku⁵³ ka⁰³tɬaŋ¹³ kə⁰³kaŋ³³keu²¹ ka⁰³kʰɔ³¹ kəŋ⁵³kʰuŋ⁵³ kaːŋ³³hu³¹ doŋ⁵¹ho³³ klaŋ³³xau³¹ koŋ⁴⁴kan⁴⁴
fei²⁴ tə⁰²mby³⁵ ntʂu³³ mplɯ⁴² mpʐəu⁵⁵ mby³³ mʐə⁵³ mja³³ fʰu³⁵zɛ¹³pʰo³³ heu³⁵njy⁵³pau²² fei¹³ mja²²hu⁴⁴ ʔa⁰³pʰɔ⁵⁵ qai³⁵mpjau⁵⁵ ʔa⁰²θo⁵³ ȵon³⁵ven¹³ mpji³¹ la⁰⁴mau⁵⁵ pʰau⁵⁴ fun²² mpʰei⁵³ pʰom³³ kʰloːm³³ bun²⁴ fi²⁴
心脏 mu³¹ʂɛ³¹ tə⁰²plɑu⁵⁵ pleu⁵⁵ plə¹³ plə⁴² ʔa⁵⁵sie⁵⁵ʔa³³mby³³ qo³⁵moŋ³¹ tʰəɯ³³sen⁵³ ɬju³⁵ ɕin²⁴teu²² pam⁴⁴ pjo¹³ ʔa⁰³noŋ³⁵ nuŋ³⁵ plo⁵³ tɕoŋ³³sin³³ ntjaŋ³³ȵ̥uŋ¹³ saŋ¹³tau³¹³ fo³³san⁴⁴ san²² pə³¹ʃaŋ⁴⁴ bat¹²dziu³³; ȵ̥ou⁵³ tim³⁵ʔtaːu³³ ɕɛn³³ biŋ⁵³
mu³¹ʂɛ³¹ tə⁰²mbu³¹sen³¹ ʂa⁴³ ʂẽ²⁴ ʐæ²² ʔa⁵⁵sie⁵⁵ ʂɛ³⁵ ɕe⁵³ fʰu³⁵zɛ¹³tʂoŋ⁴⁴ heu³⁵njy⁵³ xa¹³ mja²²tɕuŋ³³ tɕi³³ qai³⁵heŋ³⁵ ʔa⁰²mpjə²² ko²²xi³³ tɕi³³ ɕi¹³ san⁴⁴ fun²²pʰui⁵⁵ ŋkʰen⁴⁴ ɬan³³ gjan¹¹ ɬan³³ hoŋ²²
qo⁰⁵wei²⁴ ʔə⁰²to³¹qɑ⁵⁵ plaŋ⁴³ qə⁰²plõ²⁴ noŋ³²tɕɔ²² ʔa⁵⁵tɬaɯ⁵⁵ qo³⁵tɕʰi³⁵ ki⁰³tʰi⁵³ qa³³tɕʰu³³ teu³³ teu²⁴¹ qa³³tɕʰɔ⁴⁴ ʔa⁰³tɕʰi³⁵qa³¹ la⁰³ɕi³⁵ ʔa⁰²pau⁴²vi⁵³ vei¹³ kau¹³lo⁵³ la⁰⁴tɕʰo¹³ tʰjo⁴⁴ pa³⁵tʰe²² tʰe⁴⁴ bo¹² ti¹¹ tɕin⁴² biŋ⁵³; kai²⁴sei⁴⁴
kʰu⁵⁵tɛ⁵⁵ tə⁰²tse³¹ tʂi⁴³ sĩ⁴² sei³² tʂʅ⁵⁵ qo³⁵tɕi³⁵ kʰu⁵⁵tan¹³ ɕin³³ tsi¹³ tsei¹³ ɕi⁴⁴ ʔa⁰³tɕei³⁵ la⁰³ʑiŋ³⁵ tɕi³³ ko²²ʔpi³³ tsi³³ la⁰⁴tɕi¹³ tsi⁴⁴ tsi²² təu⁵⁵ taːm⁵³ ʔtaːm⁵¹ tan³⁵ teu⁴⁴
tə⁰²ntsʰen⁴⁴ tə⁰²ntsʰen⁴⁴ ntʂʰaŋ⁵⁵ nsʰõ¹³ ntsua²³² ɳtʂʰaɯ⁵⁵ ȵtɕʰi⁴⁴ tsʰi⁵⁵ ɕʰaŋ³⁵ ɕan³³ sam⁵³ ɕʰẽ¹³ ȵ̥ei³¹ ȵtɕʰe³¹³ ntsʰəŋ⁵³ səŋ³⁵ ntsʰan¹³ biŋ⁴⁴ tsʰun³³ si⁵⁵ θi⁵³ dzjaːm⁵³ ʃaːm⁵¹ san³⁵ ʑam²⁴
奶汁 ka³³ȵi⁵⁵ ʔə⁰²ne⁵⁵ kua⁴⁴mi²¹ si³¹ wo⁴⁴ ka³³mi³³ ʔu²⁴mɑ³⁵ nai³⁵nai³⁵ ʔə³³və¹¹ ʔeu²⁴me³⁵ ŋ̩³⁵va³¹ ʔeu⁴⁴ne³³ ʔaŋ³⁵mei³⁵ ʔau³³kəŋ⁴² ʔaŋ³³ni²² me³⁵ meu³² juŋ⁵⁵ niŋ¹¹ʔɒŋ⁴⁴ ȵo³¹woːm³³ no⁴² nen²⁴
qo⁰⁵qa⁵⁵ ʔə⁰²qɑ⁵⁵ qua⁵⁵ qu¹³ ha⁴² qa⁵⁵ qɑ⁴⁴ qa⁵⁵ qa³⁵ qa³³ qo⁵³ qa¹³ qa³¹ qa³¹³ kɔ⁵³ ko³⁵ kau¹³ ka⁴⁴ ko³³ ka⁵⁵ ka⁵³ gai⁵³ dai⁵¹ kai³⁵ kai²⁴
肠子 ʔa⁰²ȵi⁵⁵ tə⁰²ȵ̥in⁵⁵ ȵ̥o⁵⁵ qə⁰²ȵ̥ə̃¹³ ȵoŋ³²³ ʔa³³ȵ̥u⁵⁵ qo³⁵ɕe⁴⁴ tɕʰi⁵⁵ qa³⁵qo³¹ qa³³tsaŋ⁵³ qo⁵³vi²⁴¹ qa¹³puŋ¹³ ŋ̥ŋ³¹ heu³⁵ŋ̥ŋ³¹³ ʔa⁰²ȵ̥oŋ⁵³ ko³⁵paŋ¹³ kau¹³ tɕʰon³¹³tsai⁰⁴ ŋ̥ŋ³³teu⁴⁴ jɔ⁵⁵ ŋ̥jo⁵³ kaːŋ³¹ klaːŋ³³ klaŋ³¹ tɕaŋ⁵³
尿 qo⁰⁵jɛ⁵⁵ ʔə⁰²jæ⁵⁵ ʐi²¹ ʐa³¹ ʐɿ¹¹ vɯ³³ ʐɑ²² ʑa⁵⁵ va¹¹ njeu³⁵ vi²⁴¹ ʔeu⁴⁴ɣa²¹ ʔaŋ³⁵wi¹¹ ʔaŋ³⁵we¹¹ ɣo²³¹ via⁴⁴ ʑa⁵³ va³¹ va³² ji⁵³ ŋkwei³¹ wje²³¹ va²³¹ lɔ⁴² vja⁴⁴
ʔa⁰²ȵdʑe³¹len²⁴ ʔə⁰²ɬen³¹ȵin³⁵ fu³³ qə⁰²pʰə̃²⁴ po³² ŋgɦaɯ³⁵ɬaɯ³³ ʔu³⁵ɬei⁵³ ʔu⁵³ɬai³³ n̥jaŋ⁵³ njaŋ³⁵ ʔu¹³ȵ̥aŋ³⁵ ʔeu⁴⁴kʰi⁴⁴tæ̃³³ ʔaŋ³⁵nai⁵⁵ ʔaŋ³⁵ntei⁵⁵ ʔa⁰²ɣaŋ²² ʔaŋ³³xan²² ntan⁴⁴ njeu⁵⁵ kʰjaŋ⁵⁵ ʔɔŋ²²juŋ³⁵ wən⁵³ haːn²¹ haːn⁴² xɔn⁴² hon²²
口水 ntʰɛ²⁴ȵdʑu³¹ ʔə⁰²ȵdʑu³¹ qo⁴³ȵtɕou³¹ qə⁰²ma³¹ ȵtɕo²² ʔau⁵⁵ȵdʑɦau³⁵ ʔu³⁵ȵɔ³¹ ʔu⁵³ȵuŋ³¹ ʔə³³nju⁵⁵ ʔeu²⁴njeŋ²² ʔu¹³ȵa³¹ ʔeu⁴⁴njɔ⁵⁵ tju⁵³ʔaŋ³⁵ȵu³³ ʔaŋ³⁵ȵtɕu³³ ʔa⁰²ȵtɕə¹³ ko³⁵tɕəu⁴² ɬja¹³ȵtɕi⁵⁵ ʔŋ̩¹³dljeu³¹³ ʔŋ̩⁴⁴mi³² ʔɔŋ²²pi²² mpjau¹¹ʔɒŋ⁴⁴ ʔuoːm³³dzui³¹ tʃan³³ʔuoːm³⁵ ʔən³³dzui²⁴
鼻涕 ʔa⁰²mbju²⁴ɬəu³¹ ʔə⁰²tɕi³¹mby³⁵ ntʂu¹³ qə⁰²mplə²² mpʐu¹³ ʔa⁵⁵mby⁵³ɳaɯ³³ qɑ⁴⁴mʐə⁴² qa⁵⁵mja¹³ qa³⁵zɛ¹³ qa³³njy⁵³ ʔu¹³ȵo²² qa¹³mja²² ʔa⁰⁴njɔ⁴⁴ qa⁰³mpjau³¹ ʔa⁰²mpjə²² ko³⁵pju²² lau⁵³mpji³¹ ka⁴⁴bei²² kʰə³³mui³²ʔŋ̩⁴⁴ huŋ⁵⁵pju⁵³ka⁵⁵ mpjau¹¹ka⁵³n̥in⁴⁴ but¹² blət⁴² blit²¹ bit²²
眼泪 ȵdʑe³¹ma²⁴ tɕi³¹mɑ³⁵ kua⁴⁴mua¹³ qa¹³mə̃²² ka⁴²moŋ¹³ ka³³ma³¹ ʔu³⁵qe³⁵ ʔu⁵³mi¹³ ʔə³³mɛ¹³ ʔeu²⁴mi⁵³ ʔu¹³mo²² ʔeu⁴⁴me²² ʔaŋ³⁵mei⁴⁴ ʔaŋ³⁵me³¹ ʔau³³məŋ²² ʔaŋ³³məŋ²² ki¹³maŋ³¹ ʔŋ̩¹³ke³¹³ ki⁵⁵mo³²ʔŋ̩⁴⁴ ka⁰³kʰɔ⁵⁵ʔɔŋ²² mɒ¹¹ʔɒŋ⁴⁴ ʔuoːm³³mui²¹ ŋuːi⁴²ʔuoːm³⁵ ʔən³³mi⁴² mai⁵³m̩²⁴
ʔa⁰²vu²⁴ ʔə⁰²vu³⁵tsʰe³¹ pou¹³ po²² po¹³ bau⁵³ pɔ⁴² bo¹³ pu¹³ po⁵³ peŋ²² pɔ²² ʔaŋ³⁵pei⁴⁴ pi³¹ ʔa⁰²pa²² ko³⁵pʰa²² ma³¹ pu²² pu³² pʰu⁵³ pai¹¹ noŋ²¹ noːŋ⁴² nɔŋ⁴² nuŋ²²
qo⁰⁵ʑu⁵⁵ tə⁰²ʑu⁵⁵ ȵo³¹ ŋə̃⁵⁵ʑə³¹ ŋu⁵³ ȵɦu³⁵ tɑ³⁵ʑu²² ȵ̩³¹ njin⁵⁵, ljo³⁵ ljou³³ sia³¹ ni⁵⁵ ŋ̩³³ ŋ̩³³ vɔ²³¹ vo⁴⁴ tɕʰou¹³ ŋ̩³¹³ ŋu¹³ jɔ³¹ ŋjo³³ ŋuŋ³¹ ŋoːŋ³³ ȵuŋ³¹ ŋ̥ŋ⁵³
水牛 qo⁰⁵ȵi³¹ tə⁰²ȵin³¹ tu¹³ ŋə̃⁵⁵ tɯ²¹ ȵɦu³⁵ʔa¹¹dɦy¹¹ tɑ³⁵ȵe³¹ ȵu⁵³(ȵ̩³¹ʔu⁵³) njin⁵⁵ njin²² ȵi³¹ ni⁵⁵ ŋ̩³³ʔaŋ³⁵ ŋ̩³³ʔaŋ³⁵ ȵoŋ¹³ ȵoŋ⁴² ȵin⁵⁵ ŋ̩³¹³ɕi⁴⁴ ŋu¹³sui⁵⁵ ʔɔŋ²²jɔ³¹ ŋjo³³wi³⁵ sui⁵³ŋuŋ³¹ ŋoːŋ³³bu³⁵ sui³⁵ȵuŋ³¹ tam⁵³bja²⁴
黄牛 qo⁰⁵ʑu⁵⁵ tə⁰²ʑu⁵⁵ ȵo³¹ ʑə³¹lẽ²⁴ ŋu⁵³læn³² ȵɦu³⁵vɦæɯ³⁵ tɑ³⁵ʑu²² ȵ̩³¹dei³¹ ljo³⁵ ljou³³ sia³¹kwan³¹ ljɔ¹³ ŋ̩³³kwai³³ ŋ̩³³kwe³³ vɔ²³¹ vo⁴⁴xen³⁵ ʑou⁵³ ŋ̩³¹³kuŋ³¹³ kwan¹³ŋu¹³ sa⁵⁵jɔ³¹ ŋjo³³kwen³³ ŋuŋ³¹wjaŋ³¹ taːn³³ŋoːŋ³³ wa⁴²ȵuŋ³¹ vjaŋ⁵³ŋ̥ŋ⁵³
母牛 tə⁰²men²⁴ʑu⁵⁵ tə⁰²men³⁵ʑu⁵⁵ na³¹ȵo³¹ qə⁰²mɛ⁵⁵ŋə̃⁵⁵ mi²¹ŋu⁵³ ʔa⁵⁵ȵe⁵³ȵɦu³⁵ ȵe⁴⁴ʑu²² nai³⁵ȵ̩³¹ mi³¹njin⁵⁵, mi³¹ljo³⁵ me¹³ljou³³ ma²⁴sia³¹ me⁵³ni⁵⁵ me⁴²ŋ̩³³ mai⁵³ŋ̩³³ mi²¹vɔ²³¹ mei²²vo⁴⁴ mai⁴²ʑou⁵³/ȵin⁵⁵ mi⁵⁵ŋ̩³¹³ ma⁵⁵ŋu¹³ mje³³jɔ³¹ ŋjo³³mai⁵⁵ ŋuŋ³¹ȵei²³¹ ŋoːŋ³³ȵei³¹ ȵuŋ³¹ȵi⁴² ŋ̥ŋ⁵³pja⁵³
公牛 tə⁰²pa⁵⁵ʑu⁵⁵ tə⁰²pɑ⁵⁵ʑu⁵⁵ pu³¹ȵo³¹ pa¹³lã³¹ pi⁴²ŋu⁵³ li³³bɦy³⁵ȵɦu³⁵ pɑ⁴⁴ʑu²² pa⁵⁵ȵ̩³¹ pa³⁵njin⁵⁵, pa³⁵ljo³⁵ pa³³ljou³³ qɔ⁴⁴sia³¹ pa¹³ni⁵⁵ qa³⁵ŋ̩³³ qa³⁵ŋ̩³³ po⁵³vɔ²³¹ vo⁴⁴tʰak⁴⁴ kjai⁵³; ŋo⁵³ pa⁴⁴ɕa¹³ pa³³so⁴⁴ pe⁵⁵jɔ³¹ ŋjo³³kei⁵⁵ ŋuŋ³¹kəu⁵³ ŋoːŋ³³kou⁵¹ ȵuŋ³¹kɔŋ³³ ŋ̥ŋ⁵³kuŋ⁴⁴
牛犊 qo⁰⁵taŋ³¹ʑu⁵⁵ tə⁰²tɑŋ³¹ʑu⁵⁵ ȵua¹³ȵo³¹ toŋ³²mʐe⁵⁵ li³³qu⁵⁵ȵɦu³⁵ te³⁵mjɛ⁴⁴ʑu²² tei⁵³ȵ̩³¹ qa³³tɛ³³njin⁵⁵/ljo³⁵ ŋɔ³⁵sia³¹ tei⁴⁴ni⁵⁵ taŋ³⁵ŋ̩³³ ŋe³⁵ŋ̩³³ toŋ³³vɔ²³¹ vo⁴⁴ʔe³³; ȵoŋ⁴²ʔe³³ toŋ³³tɕʰou¹³ ton¹³ŋ̩³¹³ ŋu¹³teu⁴⁴ jɔ³¹taŋ²² ŋjo³³nei⁴⁴ ŋuŋ³¹toːn³³ ŋoːŋ³³kjiːn³⁵ ȵuŋ³¹tɔn³³ ŋ̥ŋ⁵³dan⁴⁴
tə⁰²kaŋ³¹ tə⁰²kɑŋ³¹ ko⁴³ kə̃²⁴ koŋ³²ŋu⁵³ ku⁵⁵ȵɦu³⁵ qo³⁵ɕe³⁵ ki⁰³ki⁵³ȵ̩³¹ ki³³ ki²⁴ ko¹³ ki⁴⁴ qaŋ³⁵ŋ̩³³ qaŋ³⁵ŋ̩³³ kjoŋ³³vɔ²³¹ koŋ³³vo⁴⁴ tɕʰou¹³kuŋ³³ kjon¹³ŋ̩³¹³ ŋu¹³ku⁴⁴ jɔ³¹kjaŋ²² ŋjo³³kjaŋ⁴⁴ ŋuŋ³¹koːŋ³³ kjoːŋ³⁵ klɔ³³ ko⁴⁴
tə⁰²ku²⁴ tə⁰²ŋqʰɛ³¹ ʈou⁴⁴ ko⁴²ʑə³¹ ʈɔ⁴⁴ ȵɦu³⁵ki³³ʈau³³ qo³⁵ʈa⁵³ ȵ̩³¹ki⁰³kʰo⁵³ta³³ tɕʰin⁴⁴ keŋ⁴⁴ljou³³ lɔ¹³sia³¹ pɔ⁵⁵tɕʰɔ³³ni⁵⁵ po³³lu³⁵ la⁰³tsau³⁵ŋ̩³³ ʔa⁰²tɕʰe⁴²vɔ²³¹ li⁴²vɔ⁴⁴ tɕʰou¹³to⁴⁴ tu³⁵ŋ̩³¹³ ŋu¹³te¹³ jɔ³¹kʰa³¹ ŋjo³³ɬai⁴⁴ ŋuŋ³¹tei³¹ ʔtei³³ ȵuŋ³¹tei³¹ di⁴²
ʔa⁰²to⁵⁵ qo⁰⁵to⁵⁵ teu⁵⁵ȵo³¹ qə⁰²tə¹³ tə⁴² pi³³tey³³ȵɦu³⁵ tə⁴⁴ʑu²² ki⁰³tɕo³³ȵ̩³¹ tu³⁵ to³³ ljɔ⁴⁴sia³¹ ɬjɔ³³ qa⁰³lju⁵⁵ qʰau³⁵ŋ̩³³ ʔa⁰²to⁵³ naŋ³³ tɕʰou¹³kji⁴⁴ tɬjeu³⁵ŋ̩³¹³ ŋu¹³ku⁵⁴ jɔ³¹kʰu³³ ŋjo³³kju³⁵ ŋuŋ³¹dop⁵⁵ dop⁵⁵ ȵun³¹dit⁵³ ŋ̥ŋ⁵³dip⁴⁴
tə⁰²pləu³¹ tə⁰²pləu³¹ plou⁴³ plo²⁴ pɭɔ³² tɬau⁵⁵ qo³⁵pji³⁵ fei⁵³ qa³³ɬju³³ ɬjo²⁴ tɬjɔ¹³ pjɔ⁴⁴ ti³⁵ pi³⁵ pla³³ tɕa³³ kjo³³ pjo¹³pjo¹³ pja⁴⁴ pi²² ple⁴⁴ pei³³ pjei³⁵ pli³³ pe⁴⁴
尾巴 ʔa⁰²ty⁵⁵ tə⁰²tu⁵⁵ ko⁴⁴tu⁵⁵ qə⁰²tɯ¹³ təu⁴² ʔa⁵⁵ndzɦaɯ¹¹ pji⁴⁴tə⁴⁴ ti⁰³ta⁵⁵ qa³³tɛ³⁵ qa³³tue³³ tɔ⁵³ qa³³tua¹³ tai³¹ tei³¹³ ʔa⁰²tə⁵³ ko³⁵təu³⁵ to¹³ la⁰⁴tje⁴⁴ kə⁰³te³³ ka⁰³tɔ⁵⁵ ðau⁵³ tui⁵³ ʔtei⁵¹ kɔ⁴²dɔi³⁵ dui²⁴
qo⁰⁵ma⁵⁵ mɑ⁵⁵ nen²¹ mĩ³¹ men¹¹ nɯ³³ tɑ³⁵me²² mi⁵⁵ ma¹¹ ma²¹² mi²⁴¹ ma²¹ mei¹¹ me¹¹ mɔ²³¹ mo⁴⁴ mu⁵³ ma⁵³ mo³² me⁵³ me³¹ ma²³¹ ma³¹ ma⁴² ma⁴⁴
qo⁰⁵ʑuŋ³¹ ʔə⁰²ʑoŋ³¹ ʑaŋ³¹ ʑã⁵⁵ sei¹³ ʑaɯ³⁵ tɑ³⁵ʑoŋ³¹ ʑaŋ³¹ lji³⁵ lje³³ lji⁵³ ʑuŋ⁵⁵ hi³⁵hi³⁵ ʑuŋ¹¹ ʑəŋ¹³ ʑuəŋ⁴² lje⁵⁵lje³¹ ʑon³¹³ jaŋ¹³ jɔŋ³¹ jaŋ³³ ʑuŋ³¹ zuːŋ³³ ʑuə³¹ ʑiŋ⁵³
qo⁰⁵mpzi²⁴ mpi³⁵ mpua⁴⁴ mpa⁴² mpa⁵⁵ mpa³³ tɑ³⁵mpa⁵³ bei¹³ pa⁴⁴ pɛ⁴⁴ pe⁴⁴ pæ³³ mei⁵⁵ mpe⁵⁵ mpi⁴² pei¹³ mpai⁴⁴ bai³⁵ mai⁵⁴ pi³³ mpai³⁵ tuŋ²³¹ ʔtoːŋ³¹ tuə⁴² tiŋ⁴⁴
qo⁰⁵qlei⁵⁵ ʔə⁰²qlei⁵⁵ tɬe⁵⁵ tɬɛ¹³ ɬæ⁴² tɬi⁵⁵ tɑ³⁵qwɯ⁴⁴ qo⁵⁵ ɬa³⁵ sɛ³³ tɬai⁵³ ɬue¹³ qa⁰³ljaŋ⁴² ljaŋ⁵³ tɬe⁵³ tɕe³⁵ kja¹³ tɬa⁴⁴ kau³³ kja⁵⁵ kla⁵³ ku⁵³ klu⁵¹ klu³⁵ ku²⁴
ʔa⁰²ȵo³³ ʔə⁰²ȵo⁵⁵ tʂʰu³³ qə⁰²nõ²⁴ mɔ⁴⁴ ʔa⁵⁵tʂʰu¹¹ tɑ³⁵maŋ³⁵ ta⁰³mjau¹³ pɛ³¹; mo³³ mau³⁵ miau¹³ pe²¹ qa⁰³mɔ³⁵ mpau³⁵ mjɔ²¹ mieu²² mjau⁵³ ȵau⁴⁴ mjɒ⁴⁴ku⁴⁴ ta⁰³mɔ³⁵ mjau⁵³ pə³¹lom³¹ maːu³³ ma⁴²ȵu³⁵ meu⁵³
兔子 ʔa⁰²ʔla⁵⁵ ʔə⁰²ʔlɑ⁵⁵ lua⁵⁵ lu¹³ ɭa⁴² la⁵⁵ tɑ³⁵lɑ⁴⁴ tʰəɯ³¹tsɿ³³ lo⁵³ tʰeu³⁵tsɿ³³ tjan¹³ la¹¹ tʰu⁵⁵ tʰu⁵⁵ ʔa⁰²tu¹³ tu¹³ tʰu⁵⁵ tʰu⁵⁵tsɿ⁰³ tʰu⁵⁵teu⁴⁴ tʰu⁵³taŋ²² tu³⁵ tʰəu²⁴ tʰu³¹ tʰəu⁵³tsaŋ³⁵ tu²²te⁴²
qo⁰⁵qɛ³¹ ʔə⁰²qe³¹ qai⁴³ qe²⁴ he³² qai⁵⁵ tɑ³⁵qa³⁵ qa⁵³ qei³³ qa²⁴ qa¹³ qæ⁴⁴ qe³⁵ qai³⁵ ka³³ ka³³ ka³³ ke¹³ ke⁴⁴ kue²² kai⁴⁴ tɕai³³ tʃai³⁵ tɕi³³ kui⁴⁴
公鸡 tə⁰²lo⁵⁵qɛ³¹ tə⁰²lo⁵⁵qe³¹ lou⁴⁴qai⁴³ lu¹³qu⁴²qe²⁴ lu⁴²he³² ʔa³³lau³³qai⁵⁵ pɑ⁴⁴qo⁵³qa³⁵ pa⁵⁵qo³⁵qa⁵³ pa³⁵qei³³ pa³³qa²⁴ pa⁵³qa¹³ pa¹³qæ⁴⁴ pa⁴²qe³⁵ pa⁵³qai³⁵ po³⁵ka³³ lo⁵³ka³³ lo⁵³ka³³ pa⁴⁴ke¹³ pa¹³ke⁴⁴ kue²²kuŋ⁵⁵ kai⁴⁴kɒŋ³⁵ tɕai³³koːŋ³³ tʃai³⁵koːŋ³³ tɕi³³koŋ³³ kui⁴⁴bja²⁴
母鸡 tə⁰²men²⁴qɛ³¹ tə⁰²mei³⁵qe³¹ po³¹qai⁴³ qə⁰²mɛ⁵⁵qe²⁴ mi²¹he³² ʔa³³ȵe⁵⁵qai⁵⁵ ne⁴⁴qa³⁵ nai³⁵qa⁵³ mi³¹qei³³ me¹³qa²⁴ ma²⁴qa¹³ me⁵³qæ⁴⁴ me⁴²qe³⁵ mai⁵³qai³⁵ mi²¹ka³³ mei²²ka³³ mai⁴²ka³³ mi⁵⁵ke¹³ ma⁵⁵ke⁴⁴ kue²²ki³¹ kai⁴⁴wo⁵⁵ tɕai³³ȵei²³¹ tʃai³⁵ȵei³¹ tɕi³³kau³⁵ kui⁴⁴pja⁵³
鸡冠 tə⁰²ʔwɛ³³qɛ³¹ tə⁰²ʔwæ³¹ qai⁴³ʔi⁴³ vi²⁴qe²⁴ ʔei³²he³² qai⁵⁵zɦa¹¹ kwɛ⁴⁴ɳʈɑ³⁵qa³⁵ kwan⁵³tsa⁵³ n̥ji³³qei³³ nje²⁴qa²⁴ qa¹³ɣe²² ve⁴⁴qæ⁴⁴ qa⁰³ji³⁵qe³⁵ tʰo³⁵ʑi³⁵ vi³³ka³³ zu³⁵ka³³ vai³³ka³³ vje¹³ke¹³ ke⁴⁴ɬjeu⁴⁴ kue²²kɔ³¹tsu³⁵ kai⁴⁴ntʃuŋ³³ tɕai³³gun²⁴ tʃai³⁵kwan³⁵ tɕi³³gwan³³ kui⁴⁴von⁴⁴
爪子 tə⁰²ku²⁴ tə⁰²ku³⁵ ʈou⁴⁴ ko⁴² ʈɔ⁴⁴ ki³³ʈau³³ qo³⁵ʈa⁵³ tsau⁵³tsɿ³³ ken⁴⁴ kɛ⁵³kɛ⁵³ lɔ¹³qa¹³ quŋ³³ qa⁰³lu³⁵ ʔa⁰²kwa⁴² ŋua¹³li⁴² tu³⁵ ke⁴⁴tsɒ³³ kue²²kʰa³¹ kai⁴⁴tʃo⁴⁴ ȵu⁵³ ȵaːu⁵¹ tɕau³⁵ tau²⁴
翅膀 ʔa⁰²ta³³ tə⁰²tɑ⁵⁵ ti³³ qə⁰²ta⁴² tɪ⁴⁴ ʔa⁵⁵ti¹¹ qo³⁵tei⁴⁴ ki⁰³ten³⁵ qa³³ta⁵³ qa³³ta³⁵ tei³⁵ʑan⁴⁴ qa³³ta¹¹ qa⁰³tei⁵³ qa⁰³te⁵³ ʔa⁰²tu³¹ ka³³tu²² to⁴⁴ʑan⁴⁴ dla⁵⁵ kə⁰³ta⁵⁵ ka⁰³te³⁵ ka⁴⁴ðe⁵⁵ daːt⁵⁵ daːt⁵⁵ tɕi²⁴ dot⁴⁴
鸭子 ʔa⁰²ʁɹɛ²⁴ ʔə⁰²va³⁵ ʔo³³ ʔə⁴² ʔo⁴⁴ ʔo¹¹ nu⁴²ʂo⁴⁴ qa³⁵qa³⁵ ka¹³ ʔou³⁵ ʔau³⁵ ʔeɯ¹¹ ʔa⁵³ ʔa⁵³ ʔɔ³¹ ʔo²² ʔau⁴⁴ ʔai⁵⁵ ʔai⁵⁵ ʔue³⁵ ʔai⁵⁵ ʔap⁵⁵ ʔaːp⁵⁵ ʔat⁵³ ʔap⁴⁴
ʔa⁰²ŋɢo³³ ʔə⁰²ŋɢo⁵⁵ ŋo²¹ ʔə⁴²qẽ³¹ ʔo⁴⁴ȵi⁵³ ŋɦu¹¹ nu⁴²ŋoŋ³¹ ŋo³¹ ŋaŋ¹³ ŋan⁵³ qɔ²⁴¹ ŋe²² ŋo³³ ŋko³³ han⁴² xan¹³ ŋan³¹ ŋo³¹³ ŋeu³² ŋu³¹ han³⁵ ŋe³¹ ŋa³³ ŋɔ³¹ ŋo⁵³
鸽子 ʔa⁰²ŋqa³³ ʔə⁰²ŋqɑ³³ ŋqua⁴³ nõ²²ŋqu²⁴ ŋkæ³²soŋ²² ŋqa⁵⁵ tɑ³⁵ŋqo³⁵ ko³¹tsɿ³³ qo³³ ho¹³tsɿ³³ qau¹³ qɔ⁴⁴ ʔa⁰³qʰei³¹ ko⁵⁵tsɿ⁰³ ŋkɯ³³ ŋkɯ³³ ko³⁵tsɿ⁰³ ko¹³tsɿ³³ pʰa⁵⁵ka³¹taŋ²² ŋku⁴⁴ pe²¹kop⁵⁵ pa³³koːp⁵⁵ kɔ⁴²tɕi³³ pa²²ko⁴⁴
老虎 qo⁰⁵tsəu⁵⁵ tsu⁵⁵ tʂo⁵⁵ sʰo¹³lo³¹ so⁴² tʂo⁵⁵ tɑ³⁵tɕo⁴⁴ tsəɯ⁵⁵ ɕə³⁵ tsou³³ tsau⁵³ ɕeu¹³ qa⁰³pu⁵³ pau⁵⁵ŋqai³³ tsɔ⁵³ so³⁵ tɕou¹³ la⁰⁴tɕu⁴⁴ pa³³tsu³³ nɔ⁵⁵ tʃu⁵³ tom³¹sjen³¹ ʔtom⁵⁵gjaŋ³³ ʑɛn³¹ tɕan⁵³
猴子 qo⁰⁵tɕa³¹ ʔə⁰²ten³¹tɕɑ³¹ la⁴³ tɕu⁵⁵lẽ²⁴ læn³² lie⁵⁵ tɑ³⁵mʐɛ³⁵ həɯ³¹tsɿ³³ lei³³ le²⁴ tjeu¹³la¹³ læ⁴⁴ tɕo³⁵ ŋ̩⁰³tɕo³⁵ ʔa⁰²tɕu³³ ləŋ⁴² lan³³ la⁰⁴lje¹³ ŋe⁴⁴tjeu⁴⁴ nɔ²²ku²²tʰi⁵³ tʃu⁴⁴lai⁴⁴ biŋ³³ biːŋ³⁵ xəu⁴²sun³³ bjaŋ⁴⁴
ʔa⁰²qle³³ tɬai³³ tɬe⁴² ɬe⁴⁴ tɬai¹¹ kɯ⁵³ɕoŋ²² qo⁵⁵ɕuŋ³¹ ɬji⁵³ tɬja³⁵ ɬje¹¹ ŋe³³kwaŋ⁴⁴ ɕuŋ³⁵ po⁵³tɬa³¹ mi³³ kjei⁴⁴ ɕuŋ³¹³ xjoŋ¹³ juŋ³¹ka³⁵ma³¹ ko¹²kle⁵⁵ tɕep⁵⁵ kjap⁵⁵ məu⁴²ȵu³⁵pa⁴²
野猪 ʔa⁰²mpzi²⁴te³¹ ʔə⁰²mpji³⁵ti³⁵ mpua⁴⁴te⁴³ mpa⁴²m̥ã²⁴ mpa⁵⁵tæ⁵² mpa³³zau⁵⁵ mpa⁵³tɯ³⁵ ʑe⁵⁵tsu³³ ŋa⁵⁵pa⁴⁴ta³³ to³¹m̥an¹³ pæ³³heu⁴⁴ to³⁵ to³⁵ po⁵³toŋ³³m̥e³³ pei¹³va³⁵pʰe⁴⁴ m̥an³³ tɬa¹³ pa³³tau⁴⁴ hɔ³³kwe³¹ ŋkai³³ ɕe³¹tuŋ²³¹ tʃi³⁵ʔtoːŋ³¹ ʑa⁵³tuə⁴² ʑa⁵³tiŋ⁴⁴
穿山甲 qo⁰⁵ŋɢɛ³¹tsʰe³¹li²⁴vei⁵⁵ jøŋ³¹ȵdʑe³⁵ ʐou¹³ ʐo²² ʐo¹³ zɦau³¹ tɑ³⁵ʐɔ⁴² tsʰuan⁵³sen⁵³ka³¹ ɣo¹³ ʑou⁵³ ɣo²² ɣɔ²² jei⁴⁴ ŋ̩⁰³kwei³¹ po⁵³ɣa²² ȵtɕan¹³ liŋ³¹³ka⁴⁴ ki⁴⁴lin⁴⁴ ŋu⁵³taŋ²² liŋ⁴⁴ka³⁵ lai²¹ gjai⁴² ljɔŋ³¹gat⁵³ len⁵³
老鼠 ʔa⁰²vjɛ⁵⁵ ʔə⁰²va⁵⁵ naŋ²¹; tʂua¹³ qə⁰²plu³¹ pʐə¹³ naɯ³³ tɑ³⁵nen²² nai⁵⁵ naŋ¹¹ nan²¹² nan²⁴¹ nẽ²¹ taŋ³⁵neŋ¹¹ taŋ³⁵neŋ¹¹ po⁵³nəŋ²³¹ neŋ⁴⁴ nan⁵³ naŋ³¹ ŋji³²kjo³³ ni⁵³taŋ²² nen³¹ naːu²³¹ du³⁵ kla²⁴ tɕaŋ⁵³tɕaŋ⁴⁴
黄鼠狼 ʔa⁰²vjɛ⁵⁵ʁwen³¹ qo⁰⁵lɑ³¹ʁwen³¹ lo³¹tɬaŋ³¹ qə⁰²tɬa⁴²lã⁵⁵ toŋ¹¹nen⁵⁵ hi³³lɦu³⁵ pɑ⁴⁴tɕɛ⁴⁴ waŋ³¹zau⁵³su¹³ ɬjə³³lja⁵⁵ so¹³ qa³³lja⁵⁵ qa⁰³lja³⁵kwe³⁵ qa⁰³lja³⁵ po⁵³pla³³li³³ nan⁵³ɣou¹³ vaŋ³¹³lau⁵³ɕu⁵³ nɔ⁵⁵kwe²² nen³¹ɬi⁵³ faːm³¹ba³¹ leu³³ŋau³³ waŋ⁴²ɕiu⁵³laŋ⁴² vo⁵³
狐狸 qo⁰⁵plæ³⁵ ʐua³¹qʰua⁵⁵ ɬa²⁴pa⁵⁵ pa²¹ʐa⁵³ ʔa⁵⁵dɦy¹¹ tɑ³⁵ɬə⁴⁴ nɛ⁴⁴ ho³³tuan⁵³ tɬai⁵³ɣu⁵³ ʑa³¹³ke³¹³ po⁵³hu³¹li³¹ xu³¹li⁴² mjau⁵³ɣou¹³ fu³¹³li⁴⁴ le³³ fu⁵⁵tju⁵³nɔ⁵⁵kwe²² ken³³nei³⁵ dzjan³¹mau³¹ tau⁵⁵koːŋ³⁵kja³⁵
qo⁰⁵no²⁴ no³⁵ noŋ¹³ tə⁰²nõ²² nəŋ¹³ nau⁵³ tɑ³⁵nu⁴² naŋ¹³ nə¹³ neu⁵³ neu²² neu²² taŋ³⁵moŋ⁵⁵ taŋ³⁵nuŋ³¹ nau²² naŋ²² nou³¹ nu²² noŋ³² nɔ⁵³taŋ²² nɒŋ¹¹ no²² no⁴² n̥ɔ²¹ no²²
鸟窝 ʔa⁰²ji⁵⁵no²⁴ ji⁵⁵no³⁵ ʐe²¹ ʐe¹¹ ve³³ qo³⁵ʐɯ²² ki⁰³ʑəɯ⁵⁵naŋ¹³ ɣi¹¹ ɣei²⁴¹neu²² ɣei²¹neu²² ʔa⁰³ȵ̥o³¹taŋ³⁵moŋ⁵⁵ ʑo¹¹taŋ³⁵nuŋ³¹ ɣe²³¹nau²² zoŋ¹³naŋ²² ɣei⁵³nou³¹ ʑa³¹nu²² noŋ³²vji³² nɔ⁵³tɑŋ²²ja⁵³ nɒŋ¹¹ŋkja³¹ lau²³¹ no⁴²gjau³¹ la⁴² no²²fja⁴⁴
老鹰 qo⁰⁵len³¹ ʔə⁰²qɑŋ³¹len³¹ tɬaŋ⁵⁵ plõ¹³ ɬua⁴² tɬaɯ⁵⁵ tɑ³⁵qwei⁴⁴ qwai⁵⁵ ɬaŋ³⁵ ʑin²⁴ tɬan⁵³ ɬẽ¹³ ŋ̩¹¹kwe³¹ ŋ̩⁰³kwei³¹³ po⁵³tɬəŋ⁵³ tɕeŋ³⁵ kjan¹³ la⁰⁴tɬaŋ⁴⁴ pa³³kwan³³ ji³⁵pʰu⁵³ klən⁵³ tom³¹kaːŋ⁵³ klaːŋ⁵¹ ŋa⁴²ʑɛn³³ tam⁵³tɕaŋ²⁴
猫头鹰 qo⁰⁵no²⁴ʔa⁰²ȵo³³ ʔə⁰²χu³¹χu³¹ plaŋ³³ qɛ¹³ lu¹¹si¹¹ lau¹¹ɬy¹¹ tɑ³⁵qɯ⁴⁴ wa⁵⁵ko³³tɕʰo³¹ ɬjoŋ⁴⁴ mau²⁴tjeu²⁴ tɬjoŋ⁴⁴ kue¹¹pʰɔ³³ kwe³¹ pu⁵⁵ʑuŋ³¹³ po⁵³ke⁵³ʔu⁵³ tɕe³⁵koŋ³³ kjan¹³ɣou¹³ ku⁴⁴tɬeŋ³¹³ ku⁴⁴ko⁴⁴noŋ³² nɔ⁵³taŋ²²mɔ³⁵kɔ⁵⁵ kai⁴⁴ku⁵³ no²²ku⁵³ no⁴²ku⁵¹mau³³ toi⁵³tsuŋ⁴⁴no²²
燕子 qo⁰⁵lɛ²⁴tsʰəu⁵⁵ ʔə⁰²qo⁰⁵lɑŋ⁵⁵qo⁰⁵læ³⁵ noŋ¹³lo⁵⁵ qə⁰²mpi¹³li¹³ ɭa²¹ɭæn³² kʰi³³lu³³ pɔ⁵³kɯ³⁵mɑŋ²² ʑan³³tsɿ³³ pa³⁵ljin³⁵qɛ³¹ ʑen⁴⁴tsɿ³³ tɕi⁵³qei³¹ neu²²pa¹³lje¹³ qa⁰³ljaŋ³¹kʰwe³⁵ ʑe³⁵tsɿ⁰³ nau²²ta⁵³laŋ²¹təŋ²² liŋ⁵³ljuŋ¹³ ʔa⁰⁴tɬjon⁴⁴ ŋjin⁵⁵tai⁵⁵ ta⁰³ʔɔn³⁵taŋ²² nɒŋ¹¹tʃau⁵³ pə³¹ɕin²⁴ ʔoŋ⁵⁵ʔiːn⁵⁵ ɕi⁵³ʔin³⁵ ʔaŋ⁴⁴ʔen²⁴
麻雀 qo⁰⁵no²⁴ ʔə⁰²ndzɑŋ³¹lɑŋ³⁵ ȵtɕou⁴³ʐi¹³ qə⁰²nzẽ⁴²lo⁵⁵ pʐei²¹ pi³³tɕʰo⁵⁵ nu⁴²tsei³⁵ naŋ¹³tsu³⁵ nə¹³tsei¹¹ neu⁵³tse²¹² ta³⁵tɕan¹³ neu²²tja⁴⁴ qa⁰³ljaŋ³⁵ taŋ³⁵tɕu⁵³ nau²²ʔa³¹pjəŋ²³¹ naŋ²²pi⁴⁴ pi⁵³ljau⁵³ nu²²ljon³¹³ ma¹³tsʰjo¹³ ma³¹tsjuk³⁵taŋ²² nɒŋ¹¹ntʃei³⁵ ma³¹tso³¹ no⁴²kei⁴²vaŋ³³ tɕɔ⁵³tsaŋ³⁵ ʔu⁴²li⁵³
乌鸦 ʔa⁰²ʁo⁵⁵ qɑ³⁵wu⁵⁵ ʔua⁴³ ʔa⁴⁴ li⁵⁵ʔa⁵⁵ pɑ⁴⁴ʔɔ⁵³ pa³⁵ʔa⁵³ ʔa⁵³vo¹¹ ʔe⁴⁴ ʔa³³ la³¹ʔa⁵⁵ qa⁰³la⁵⁵ ʔi⁴² ʔa²² ʔo⁵⁵ ʔi¹³ʔo¹³ lo²¹ʔo⁵⁵ nu⁵⁵ʔa³³ nɒŋ¹¹ka¹¹ no²²ʔa³³ ʔu⁵⁵ʔa⁴² tin⁴²klaŋ³⁵ ʔa⁴⁴lop²²po²²
野鸡 qo⁰⁵zuŋ⁵⁵ ʔə⁰²zoŋ⁵⁵ tʂeu⁴⁴ ŋkə¹³sə⁴² se⁵⁵ ʔa⁵⁵tʂey¹¹ nu⁴²nu³¹ qəɯ⁵⁵qəɯ⁵⁵ njoŋ⁵⁵ qa²⁴ʑa²² ɕiŋ³⁵ njuŋ⁵⁵ qa⁰³tɕeu⁵⁵ ŋ̩⁰³tɕeu⁵⁵ ɳʈəŋ¹³ ka³³ʔle³³ ko¹³ ke¹³kau⁴⁴ ljo⁴⁴ke⁴⁴ san⁵⁵ke⁵⁵ ʃe¹²kai⁴⁴ no²²gui³¹tɕai³³ gli⁴²
斑鸠 ʔa⁰²ŋqa³³ʑa⁵⁵ ʔə⁰²ŋqɑ³¹ ŋqua⁴³ ŋkɯ¹³tʂɯ¹³ ŋkæ³²tu²¹ ŋqa⁵⁵ ŋqo³⁵wei³⁵tɕɑŋ⁵³ pan⁵³tɕi⁵³ qo³³tə¹¹ qou²⁴ qau¹³ qɔ⁴⁴ɣu¹³ qa⁰³ŋo³⁵ taŋ³⁵ŋqo³⁵ ŋku³³pe²³¹ naŋ²²ku²² ŋkɯ³³ɣou¹³ ko⁵³gau¹³ pan⁴⁴kjɒ⁴⁴ pan²²kjeu²²kɔ²² ŋku⁴⁴ no²²gu³³ pa¹¹ko³⁵ pan³³tɕu³³
啄木鸟 qo⁰⁵no²⁴ȵtɕo³³ntuŋ²⁴ qo⁰⁵ȵdʑo³¹ȵtɕo³¹ntoŋ³⁵ ko³³ȵtɕeu³³ntoŋ⁴⁴ nõ²²kə̃⁴² nəŋ¹³ȵtɕə⁴⁴wa²² nau⁵³kə⁵⁵ nu⁴²tsɑ³¹mu²²kwɛ⁴⁴ tsʰua³¹mu³¹kwan³³ tjo³³ tsa¹³mu¹³kuan²⁴ nou²²qa³³tɕan⁵³ neu²²tjɔ⁵⁵teu³³ taŋ³⁵moŋ⁵⁵tɕo³⁵tja³⁵ qa⁰³le³⁵ nau²²ŋkwa⁴²ʈə¹³ naŋ²²səu¹³taŋ¹³ nou³¹mpei¹³to⁵³ tsa¹³mo³⁵kwaŋ³³ tʰeu²¹fo⁴⁴noŋ³² nɒŋ¹¹ntjau⁵⁵ntaŋ³⁵ no²²dzo²²djaŋ²⁴ ʔaŋ³³ŋjaŋ⁵¹ tɔ²⁴djaŋ²⁴n̥ɔ²¹
qo⁰⁵ʔnen³¹ ʔə⁰²ʔnen³¹ naŋ⁴³ nã²⁴ na³² pi⁵⁵naɯ⁵⁵ tɑ³⁵nen³⁵ nai⁵³ naŋ³³ nan²⁴ nan¹³ nẽ⁴⁴ neŋ³⁵ heu³⁵neŋ³⁵ nəŋ³³ ʔtəŋ³³ nan³³ gaŋ¹³ ni⁴⁴ tɔ²²ʔɔn³¹ nen⁴⁴ naŋ³³ naŋ³⁵ naŋ³³ noŋ⁴⁴
青蛙 qei⁵⁵tə⁰²mpjɛ³¹ ʔə⁰²qei⁵⁵tɑŋ⁵⁵ qua⁵⁵ qõ¹³ hua⁴² ta³³qa³¹ tɑ³⁵ku⁴⁴ qa⁵⁵ qaŋ³⁵ qan³³ qan⁵³qa⁴⁴ qæ̃¹³ keu³¹ keu⁵³ po⁵³ke⁵³ kut³⁵ ke¹³ kaŋ⁴⁴bu¹³ kan³³lo¹³ lin³¹kwan⁵⁵ ken⁵³ kɛŋ⁵³ tʃaŋ⁵¹koːm³¹ ma⁴²kwai³⁵ kup⁴⁴; tjan⁵³tuŋ²²kaŋ²⁴
qo⁰⁵mbji⁵⁵ ʔə⁰²mbji⁵⁵ ntʂe²¹ mplɛ³¹ mpʐe¹¹ mbə³³ tɑ³⁵mʐɯ²² mɯ⁵⁵ zɛ¹¹ njei²¹² ȵei²⁴¹ mei²¹ njo¹¹ mpjo¹¹ mpje²³¹ pja⁴⁴ mpjei⁵³ bja³¹ mui³² pja⁵³ mpja³¹ bau²³¹ bjau³¹ bla⁴² bju⁴⁴
ʔa⁰²to⁵⁵mbji⁵⁵ tə⁰²plæ³⁵ mplai⁴⁴ ɬei⁴⁴mpʐe¹¹ ʔa⁵⁵ti¹¹mbɦə¹¹ qo³⁵ɳei⁴²mʐɯ²² y³¹lin³¹ka³¹ qa³³ɬo⁴⁴ ɬɔ⁴⁴ȵei²⁴¹ ɬjun³³mei²¹ qa⁰³kwi⁵⁵njo¹¹ kʰeu³³kwei⁵⁵ ʔa⁰²pʰlu³¹mpje²³¹ kju⁵³ liŋ³¹³ lin¹³ lin³¹pja⁵³ mpja³¹lin³³ kwje²⁴ ki⁵⁵ bla⁴²ljaŋ³¹ bju⁴⁴ki⁴²
tɕin³¹ʔnen³¹ tɕin³¹nti⁵⁵ ntʂe²¹naŋ⁴³ mpʐe¹¹na³² nɦaɯ³⁵ wɑŋ³¹ɕɛ³⁵ waŋ³¹san³¹ zɛ¹¹ljə¹³ ljeu²² pe³³lju²² toŋ³⁵seŋ⁴² wuŋ³³ɕe³¹³ mpje²³¹kʰa⁵³te³³ lju³¹ ɕen⁵³ȵu³¹³ mui³²ni⁴⁴ lin³¹tsʰi³⁵ tə³¹lin³³ tsin²³¹wjaːŋ³¹ bla⁴²naŋ³³ bju⁴⁴noŋ⁴⁴
泥鳅 tɕin³¹tsʰo³¹ tɕi³¹tsʰo³¹ ntʂe²¹tʂʰu³³ mpʐe¹¹tɕəu²² nɦaɯ³⁵tɕaŋ⁵⁵ mʐɯ²²coŋ³⁵ mɯ⁵⁵tɕaŋ⁵³ zɛ¹¹ta³³ ljua²⁴¹ pe³³tue⁴⁴ lin³³tɕʰu⁵⁵ mpjo¹¹liŋ³³ mpje²³¹ʔa⁰²te³³ ni²²sieu³³ kai³³ bja³¹tɬʰi⁵⁵ mui³²tʰjeu⁴⁴ ne³¹tsʰiu⁵⁵ mpja³¹nuŋ³⁵ bau²³¹tsun²⁴ bjau³¹tʃet⁵⁵ ljɛn⁴²djau³³ ŋe⁴⁴let⁵³bju⁴⁴
tɕin³¹tsy²⁴ tɕin³¹ȵɑ³⁵tsʰe³¹ kaŋ⁴³tɕu³³ kua³²tɕəu⁴⁴ tɬau⁵⁵mbə³¹ tɑ³⁵ʂoŋ³⁵ kʰaŋ⁵³ kaŋ³³kʰoŋ³³ kan¹³qʰoŋ¹³ kæ̃⁴⁴tɕi²² qai³⁵koŋ⁵⁵ miŋ³³ha⁵⁵ ȵɔ²² san³³ kjan³³ki³³ ha¹³kuŋ¹³ fo⁴⁴kaŋ⁴⁴ ka⁰³kʰuŋ²² ŋjau³³ tɕʰa³³ tʃʰa³³koːŋ³⁵ kʰa³³kɔŋ³³ ha⁵³kuŋ⁴⁴
螃蟹 tɕin³¹ʈu³¹ tɕin³¹ʈu³¹ ʈou⁴³ ŋko⁵⁵tʂo²⁴ ʈei⁴⁴ tsɿ³³ɢɦey³⁵xu³³ tɑ³⁵ʈei³⁵ pa⁵⁵tei⁵³ tjo³³ kan²⁴tjou²⁴ kæ̃⁴⁴tjɔ⁴⁴ ȵi³⁵ ŋ̩⁰³ti³⁵ po⁵³ve⁵³ʈa³³ kjan³³ki³³ keŋ¹³kje⁵⁵ poŋ¹³hai³³ ʔɔŋ²²ki³⁵ kwei⁴⁴ kɛŋ³³gwai²³¹ kom⁵⁵ȵai³⁵ ɕi⁵³djai³³ kuŋ⁵³tɕa⁴⁴tau²⁴
螺蛳 ʔa⁰²ʐəu³³ʁɹəu³³ ʔə⁰²ʐu⁵⁵ʁəu³¹ qu³¹ qɯ⁵⁵ tə³²hu⁵³ tsɿ³³ɢɦau³⁵ qə³⁵ qa⁵³bje⁵⁵ ki³³ ku³⁵ke³³ kwei¹³ɬou⁴⁴ pɔ¹¹kui⁴⁴ qo⁰³lau³⁵ dje³³lo³⁵ ve⁵³tɕə¹³ tɕi¹³tɕʰəu⁴² ki⁵⁵ ki¹³ki⁵⁵ te⁴⁴leu⁴⁴ nu³¹pʰɔk³⁵taŋ²² ljo³³ kwei³³ kwei³⁵ kli³³ ki⁴⁴
蚂蟥 tɕin³¹mblei⁵⁵ tɕin³¹mblei⁵⁵ ha⁴³ mpla³¹ mplə¹¹ ʔa⁵⁵ndlɦa¹¹ tɑ³⁵mʐɛ³⁵mʐɛ⁵³ ma³⁵waŋ³¹ kaŋ³³njin¹¹ kan²⁴njin²¹² kan¹³nji²⁴¹ kæ̃⁴⁴mei²¹ tiŋ³⁵ m̥a³¹³wuŋ³³ po⁵³mpli²³¹ ma³⁵vaŋ⁴² mpʰai¹³ko³³ ma⁵³hŋ³¹³ kan⁴⁴mi³² jɔ³¹fun²² ʍaŋ⁴⁴ ma³¹hoŋ³¹ ma³³vaŋ³³ ma⁵³waŋ³¹ bin⁴²
qo⁰⁵tɕin³¹ ʔə⁰²tɕin³¹ kaŋ⁴³ kõ²⁴ kua³² pi⁵⁵kaɯ⁵⁵ tɑ³⁵ci³⁵ ke⁵³ kaŋ³³ kan²⁴ kan¹³ kæ̃⁴⁴ qai³⁵ qei³⁵ kjəŋ³³ keŋ³³ kjan³³ keŋ¹³ kan⁴⁴ kiŋ²² kjen⁴⁴ kɛŋ³³ kjeːŋ³⁵ klɛ³³ tsaŋ⁴⁴
臭虫 tɕin³¹tɕi²⁴qen²⁴ tɕin³¹qʰwɑŋ⁵⁵ mo⁴³la⁴³ kõ²⁴lẽ²⁴ kua³²ʈɪ²¹ pi⁵⁵kaɯ⁵⁵tʂu³³ta⁵⁵ qo³⁵ljɯ⁴⁴ljɯ⁴⁴ tsʰəɯ³³dzuŋ¹³ kaŋ³³qen³³ kan²⁴haŋ⁴⁴ kan¹³tseŋ⁴⁴ kæ̃⁴⁴ɕuŋ⁵⁵ ti⁵⁵ tsʰu³⁵dzuŋ³³ ʔa⁰²ŋkjəŋ³³ ka³³zet³³ kjan³³tsi³³ pi¹³ kə⁰³pe⁴⁴ kwan⁵⁵pi⁵⁵ pi⁴⁴ pe³³ ʔpi³⁵ pi³³ tsaŋ⁴⁴be⁴⁴
虱子 tɕin³¹taŋ⁵⁵ tɕin³¹tɑŋ⁵⁵ to⁵⁵ kõ²⁴tə̃¹³ kua³²toŋ⁴² tu⁵⁵ tɑ³⁵te⁴⁴ tei⁵⁵ kaŋ³³tɛ³⁵ kan²⁴tei³³ kan¹³to⁵³ kæ̃⁴⁴tei¹³ naŋ³¹ ntaŋ³¹³ ʔa⁰²toŋ⁵³ ka³³toŋ³⁵ tuŋ¹³ ton⁴⁴ ma⁵⁵teu⁴⁴ taŋ⁵⁵ taŋ⁵⁵ tam⁵³ ʔtam⁵¹ dan³⁵ dam²⁴
苍蝇 tɕin³¹muŋ⁵⁵ tɕin³¹moŋ⁵⁵ mau²¹ kõ²⁴mõ³¹ moŋ¹¹ mo⁵⁵mo¹¹ mɑŋ²²ɬje⁵³ maŋ⁵⁵ kaŋ³³ʑu³⁵ka³⁵ kan²⁴le⁴⁴kɛ³³ kan¹³sa⁴⁴ kæ̃⁴⁴læ³³qa¹³ ma¹¹sei⁵³ ma⁰³qa³⁵ ʔa⁰²məŋ²³¹ ka³³məŋ⁴⁴ muŋ⁵³ lje³⁵ka⁴⁴ kan⁴⁴le⁵⁵ ta⁰³muŋ⁵³ məŋ³¹mpu⁴⁴ moŋ²³¹ poːŋ⁴²kjam³¹ mə⁴² moŋ⁴⁴
tɕin³¹qləu⁵⁵qa⁵⁵ tɕin³¹tɕʰi³⁵qɑ⁵⁵ kaŋ⁴³qua⁵⁵ qa¹³kõ⁴² kua⁴⁴ kaɯ⁵⁵kaɯ¹¹ tɑ³⁵ci³⁵qɑ⁴⁴ ke⁵³qa⁵⁵ kaŋ⁴⁴ kan⁴⁴ kan⁴⁴ qa³³kæ̃³³ qai³⁵loŋ⁵³ qei³⁵qa³¹³ ʔa⁰²kjəŋ⁴² ka³³poŋ¹³ kjan kau¹³ keŋ¹³ ta²¹fan⁵⁴kan⁴⁴ ka⁵⁵juŋ²²kiŋ²² ka⁵³kjen⁴⁴ gai⁵³kɛŋ³³ kjeːŋ³⁵dai⁵¹
蚊子 tɕin³¹ʔʑuŋ⁵⁵ma⁵⁵ tɕin³¹ʔȵoŋ⁵⁵ ʑoŋ⁵⁵ kõ²⁴ʑõ²⁴ kua⁴²ʑaŋ⁴² ki³³ɬi³³ tɑ³⁵mɑŋ²² maŋ⁵⁵ʑaŋ⁵⁵ kaŋ³³ʑu³⁵ta³⁵lo⁴⁴ kan²⁴ʑeu³³ kan¹³ʑu²⁴¹ kæ̃⁴⁴læ²² qai³⁵tu³¹lu³⁵ ma⁰³ʑuŋ³¹³ ʔa⁰²ʑau⁵³ ka³³ȵaŋ³⁵ ʑau¹³ bjuŋ⁴⁴ nau³³teu⁵⁴kan⁴⁴le⁵⁵ ta⁰³muŋ⁵³kʰa³¹ ɬa³⁵mjau⁵³ moŋ²³¹ȵai³¹ tau⁵⁵dau⁵¹kjeːŋ³⁵ mə⁴²tɔt⁵³ moŋ⁴⁴tu⁴²du²⁴
蜘蛛 ʔa⁰²ʐa²⁴ʐu⁵⁵ tɕin³¹je³⁵pi⁵⁵ kaŋ⁴³ʐua¹³ ku³¹ʐa²² kua³²ʐə¹³ kaɯ⁵⁵ʑaɯ¹¹ʂa⁵⁵ po⁵³kɯ³⁵ca⁴² bja³¹ kaŋ³³ɣa¹³ kan²⁴ʑɛ⁵³ kan¹³ɣe²² kæ̃ ɣæ²² qai³⁵ji⁴⁴ qei³⁵wei³¹ ve⁵³ɣi²² tɕan⁵³vau³³ɣi³¹ ʑa³¹sai¹³ pa³³ɬai⁵⁵ nɔŋ³⁵ku³⁵ mpa¹²ntʃo¹¹ kɛŋ³³ȵo²¹ kjeːŋ³⁵ȵaːu⁵¹ wan³¹ moŋ⁵³ku⁴²tsaŋ²⁴
蚯蚓 tɕin³¹tɕua³¹ tɕin³¹tɕoŋ³¹ tɕaŋ⁴³naŋ⁴³la⁴³ lã³¹tɕã²⁴ kua³²tɕaŋ³² pi⁵⁵tɕaɯ⁵⁵ tɑ³⁵coŋ³⁵qɑ⁴⁴ nai⁵³tɕaŋ⁵³ kaŋ³³tɕoŋ³³ kan²⁴tɕuŋ²⁴ kan¹³tɕam¹³ kæ̃⁴⁴tɕuŋ⁴⁴ qa⁰³juŋ³⁵ qei³⁵tɕuŋ³⁵ kji³³kjəŋ³³ ka³³te²² ŋkau⁵³ gaŋ¹³ʑuŋ¹³ ki¹³kjaŋ⁴⁴ ka⁰³juŋ²² ke⁴⁴jəŋ⁴⁴ naːŋ dzuŋ³³ ʔtoːŋ³¹naːŋ³⁵ ɕuə³³ kai⁴⁴ʑiŋ⁴⁴
蛔虫 tɕin³¹tɕuŋ³¹ tɕin³¹tɕoŋ³¹ plaŋ⁴³tɕaŋ⁴³ lã³¹tɕã²⁴ kua³²tɕaŋ³²sei³⁵ pi⁵⁵tɕaɯ⁵⁵ tɑ³⁵coŋ³⁵ nai⁵³tɕaŋ⁵³ kaŋ³³tɕoŋ³³tɕʰu³³ kan²⁴tɕuŋ²⁴ na³¹tjan³¹kan¹³tɕam¹³ kæ̃⁴⁴tɕuŋ⁴⁴qa¹³ qa⁰³juŋ³⁵ qei³⁵tɕuŋ³⁵ ʔa⁰²ɕi⁵³ ka³³te²² ŋkau⁵³ gaŋ¹³ʑuŋ¹³ tjaŋ³³kan⁴⁴ ka⁰³juŋ²²tsʰi³¹ ke⁴⁴jəŋ⁴⁴ naːŋ³³dzuŋ³³ doŋ³³tʃim³⁵ ɕuə³³ kai⁴⁴ʑiŋ⁴⁴
蚂蚁 tɕin³¹mby³³ tɕin³¹mbø⁵⁵ ntʂou²⁴ ku³¹mpla²² kua³²mpʐɔ²¹ ki⁵⁵ndzɦau³¹ tɑ³⁵mpʰa⁴⁴ ma⁵³ȵaŋ³¹tsɿ¹³ kaŋ³³zo¹³ kan²⁴pʰen³³ kan¹³pʰe⁵³ kæ̃⁴⁴mjɔ²² qa⁰³ȵ̥ei³¹ mpʰje³¹³ ʔa⁰²mpʰi⁵³ ka³³pʰei³⁵ tuŋ³³pʰai¹³ bje⁴⁴ kan⁴⁴pʰe³³ ta⁰³pʰui⁵⁵ mpʰai⁵³ dzjəu⁵³ ʃeu⁵¹ sau³⁵ ʑu²⁴
蜜蜂 tɕin³¹mi⁵⁵ tɕin³¹m̥ei⁵⁵ mo⁵⁵ mõ³¹ʐa²⁴ moŋ⁴² mu⁵⁵ mɑŋ²²te⁴⁴ mau⁵⁵mi⁵⁵ kaŋ³³va³³ kan²⁴tsi²⁴heŋ²⁴taŋ²² kan¹³m̥i⁵³ kæ̃⁴⁴me¹¹ɣa⁵⁵ ma¹¹nei³³ ma³¹³m̩³¹³ ʔa⁰²m̥oŋ⁵³ məŋ³⁵ m̥eŋ¹³ tɬe⁴⁴fŋ³¹³tŋ³¹³ toŋ³³kan⁴⁴ ka⁰³mɔ³³ mo⁵³ mui²³¹ ŋwei³¹ mi⁴² mui⁴⁴
马蜂 qo⁰⁵ŋguŋ³¹ ʔə⁰²ŋgoŋ³¹ mo⁵⁵ntaŋ⁴³ mõ³¹tɬe¹³ ŋkə⁵³ ŋgɦey³⁵ tɑ³⁵ȵtɕɛ³⁵ mau⁵⁵mi⁵⁵qo⁵⁵ kaŋ³³njoŋ⁵⁵ lo²²leŋ²⁴kan²⁴tsi²⁴ kan¹³ɬju¹³ kæ̃⁴⁴ɬe¹³ ŋo³³ ma³¹³ŋ̥a³⁵ ʔa⁰²ȵtɕo¹³ məŋ³⁵ ȵtɕa⁴⁴ tɬe⁴⁴da⁴⁴tu³⁵ kan⁴⁴vji³²kan⁴⁴ tsʰiŋ²² məŋ³¹ntʃau³³ mui³¹ȵui³¹ ʔtom⁵⁵ʔtai⁵⁵ pɛ⁴²pʰɔŋ³³
马蜂窝 ʔa⁰²vi⁵⁵ŋguŋ³¹ tə⁰²ji⁵⁵ tou⁴³ŋeu³¹ ʐɛ³¹mõ³¹tɬe¹³ pʐæ⁴²ŋkə⁵³ so³³ŋgɦey³⁵ ʐɯ²²ntoŋ³⁵ mau⁵⁵mi⁵⁵ki⁰³ʑu⁵⁵ tsɛ³⁵kaŋ³³njoŋ⁵⁵ ɣei²⁴¹kan¹³ɬju¹³ pɔ¹¹ɣi²¹kæ̃⁴⁴ɬe¹³ qa⁰³tu³⁵ qʰo⁵⁵ma³¹³ pje⁵³ȵtɕo¹³ ʑoŋ¹³məŋ³⁵ ȵtɕa⁴⁴pjei¹³ ʑa³¹ʑa³¹tɬe⁴⁴ kan⁴⁴vji³² tsʰiŋ²²ja⁵³ məŋ³¹ŋkja³¹ mui³¹ȵui³¹puŋ³¹ ŋwa³¹koːŋ³⁵ŋwei³¹
螳螂 pə²⁴laŋ⁵⁵kʰaŋ³¹ ʔə⁰²mpu⁵⁵lɑ⁵⁵ ntʂua²¹ pa¹³lã³¹qə³¹ ȵtɕu⁵⁵tɕu¹¹ tsɿ³³gɦau³⁵tai¹¹ tɑ³⁵tɛ⁴² lɯ⁵³fu⁵⁵ kaŋ³³ma¹¹ʑo¹¹ maŋ²¹²qaŋ²¹² kæ̃⁴⁴tɕu³³tɕa³³ qa⁰³ljaŋ⁵³pa³³ ʑau⁵³ kjəŋ³³ʔa⁰²pʰo³³ ka³³sat³⁵ ljau⁵³mjau⁵³ pa⁴⁴ɕu⁴⁴tjo²² sa¹³jen¹³koŋ⁴⁴tɒ⁴⁴ kja⁵⁵taŋ²² ke³¹ntjaŋ³⁵kwai³⁵ ku²⁴koːŋ³¹ pa⁰²dʒaŋ³¹ kəu⁴²tin³⁵kəu⁴² ʔa²²ba⁴⁴ʔa²²ʑe⁴⁴
蜻蜓 tɕin³¹ȵtɕo²⁴ ʔə⁰²ȵɑ³⁵no⁵⁵ qou²¹ ʑã⁵⁵ko³¹ ŋkæ²¹ʑo⁵³ ŋgɦey³⁵tai¹¹ pɑ⁴⁴ʈa²² dai³¹dai¹³ko⁵³ kaŋ³³ʑə¹¹ kan²⁴ma⁴⁴tʰo²¹² kan¹³pi²⁴¹ pei³³ʑa²² qa⁰³qeŋ¹¹ pʰja³¹ʑaŋ³⁵ lə²²ŋkə²² piaŋ³¹pi²² ti⁵⁵ liŋ³¹tsʰe¹³ si³¹kɔ⁵⁵ ntə³¹ntin³¹ kɛŋ³³guŋ⁵³ kjeŋ³⁵noŋ⁵¹ glɔ³⁵ ŋaŋ⁵³ŋei⁴²
蝴蝶 tɕin³¹ple²⁴la⁵⁵ tɕin³¹pæ³⁵mpu⁵⁵ mpou³¹kaŋ⁴³ntsi⁴⁴ mõ³¹mpi⁴² mpei⁴⁴mpu⁵³ pi⁵⁵ntsɿ³³ pɑ⁴⁴pə⁴² ba³⁵ba³¹ kaŋ³³pa⁵⁵ljə³¹ pu²²ljeu¹³ kan¹³pʰa³⁵lja²² pa¹³ljaŋ⁵⁵ qa⁰³li⁵⁵ljo³¹ mpei⁵⁵ mplɛ³¹lɛ¹³ ʔpa³⁵ li³³ljau⁵⁵ bi¹³ha¹³ xji⁴⁴ho⁴⁴ pi³⁵pɔ⁵³ kjen⁴⁴sa⁵⁵ kɛŋ³³ʔet⁵⁵ koŋ³³bleu³¹ sui⁵³bja⁴² baŋ⁴⁴bai⁴⁴
qo⁰⁵ntuŋ²⁴ ntoŋ³⁵ ntoŋ⁴⁴ hu²⁴ wa²² ntau³³ qo³⁵ntu⁵³ ki⁰³du¹³ tə⁴⁴ teu⁴⁴ teu⁴⁴ teu³³ tja³⁵ tsa³⁵ ntau⁴² ka³³taŋ¹³ ntou⁴⁴ fa¹³ fo⁴⁴ tɔŋ³³ ntɒŋ³⁵ djaŋ²⁴ gjaŋ⁵⁵ djaŋ²⁴ djaŋ⁴²
树干 ntuŋ²⁴tɕi⁵⁵ tə⁰²ʈen³¹ntoŋ³⁵ pen⁵⁵ntoŋ⁴⁴lou²¹ qə⁰²sʰə̃²⁴hu²⁴ laŋ²³²wa²² ʔa³³tɕaɯ³³ntau³³ qo³⁵ci⁴⁴ ki⁰³gaŋ³⁵du¹³ qa³³tə⁴⁴ qɛ²⁴teu⁴⁴ teu⁴⁴ljəu³¹ teu³³kaŋ³³ qeŋ¹¹tja³⁵ mi²¹ntau⁴² fa¹³ fo⁴⁴ tɔŋ³³kʰja⁵³ ntɒŋ³⁵tuŋ³¹ djaŋ²⁴sin³³ gjaŋ⁵⁵tiːm¹¹ djaŋ²⁴kɛ³⁵ djaŋ⁴²kaŋ²⁴
樹枝 tə⁰²ʑi⁵⁵ntuŋ²⁴ tə⁰²ʑa⁵⁵ntoŋ³⁵ tɕe¹³ntoŋ⁴⁴ qə⁰²tɕe³¹hu²⁴ tɕe¹¹wa²² ʔa⁵⁵dʑɦi³¹ntau³³ qo³⁵kɯ²²ntu⁵³ tɕʰua⁵³tɕʰua⁵³ qa³³tɕi¹¹tə⁴⁴ tɕei²¹²teu⁴⁴ qa³³tɕi²⁴¹teu⁴⁴ qa³³tɕi²¹teu³³ qa⁰³qʰa³¹tja³⁵ kei¹¹tsa³⁵ ʔa⁰²tɕe²³¹ntau⁴² ȵe⁴²ka³³taŋ¹³ ntou⁴⁴tɕei⁵³ tɕa³¹fa¹³ fo⁴⁴kjau³² tɔŋ³³kʰja⁵³taŋ²² ntɒŋ³⁵tʃa³¹ djaŋ²⁴gwa³¹ gjaŋ⁵⁵kwa³³ ʔa³³ djaŋ⁴²ki⁴⁴
树梢 ʔa⁰²tɕe²⁴ntuŋ²⁴ ntse³⁵ntoŋ³⁵ qeu²⁴ntoŋ⁴⁴ qə⁰²qə⁵⁵hu²⁴ hə²¹wa²² ʔa⁵⁵ɳʈʂʅ¹¹ntau³³ qo³⁵ce³⁵ntu⁵³ ki⁰³du¹³ten³³tjen⁵³ qa³³ku³¹tə⁴⁴ ko¹³teu⁴⁴ qa³³tjam¹³teu⁴⁴ qa³³ko⁵³teu³³ ʔa⁰³njɔ³¹tja³⁵ ʔa⁰²ʑə⁵³ntau⁴² təu³³ka³³taŋ¹³ fa¹³tsin¹³ fo⁴⁴kə⁰³te³³ tɔŋ³³jin³¹ ntɒŋ³⁵³⁵mpjau³¹ djaŋ²⁴tui⁵³ gjaŋ⁵⁵djaŋ⁵¹ djaŋ²⁴dju²⁴mi³⁵ djaŋ⁴²dui²⁴
树根 ʔa⁰²ʑuŋ³¹ tə⁰²qoŋ³¹ʑoŋ³¹ tɕaŋ¹³ qə⁰²tɕã²²hu²⁴ tɕaŋ¹³wa²² ʔa⁵⁵dʑaɯ⁵⁵ntau³³ qo³⁵tɕoŋ³² ki⁰⁵sei⁴²du¹³ qa³³tɕoŋ⁵⁵ tɕuŋ²²teu⁴⁴ tɕam³¹ qa³³tɕuŋ⁵⁵ koŋ³³ kuŋ³³ ʔa⁰²kjəŋ¹³ntau⁴² zak⁴⁴ tɕaŋ⁵⁵ tɕʰuŋ³¹³tɕʰuŋ³¹³ kə⁰³keu³³ toŋ³³kʰjuŋ³¹ ka⁴⁴ kon³³ duːŋ³³ kɔn³³ djaŋ⁴²koŋ⁵³
叶子 tə⁰²mbluŋ³¹ ʔə⁰²mbloŋ³¹ mploŋ³¹ qə⁰²mplõ⁵⁵ mplaŋ⁵³ ʔa³³ndlɦau³⁵ntau³³ qo³⁵nu³¹ ki⁰³mɯ³¹du¹³ qa³³nə⁵⁵ neu²² neu³¹ qa³³neu⁵⁵teu³³ qa⁰³njaŋ³³ nuŋ³³ mplau¹³ tɕaŋ⁴²taŋ¹³ ŋkjou⁵⁵ dljuŋ³¹³dljuŋ³¹³ mjoŋ¹³ pjɔŋ³¹ mplɒŋ³³ noːm³¹ noːm³³ nan³¹ num⁵³
qo⁰⁵ven³¹ ʔə⁰²wen³¹ paŋ³¹ põ⁵⁵ pua⁵³ bɦaɯ³⁵ pei³¹ bei³¹ paŋ⁵⁵ pan²² pan³¹ pæ̃⁵⁵ pai³³ pei³³ pe¹³ va³³ pan⁵⁵ fa¹³ pan¹³ pʰun³¹ pen³³ pjaŋ³¹ faŋ³³ pjaŋ³¹ pjaŋ⁵³
果子 qo⁰⁵pzi⁵⁵ ʔə⁰²pje⁵⁵/tse⁵⁵ tsi⁵⁵ pi¹³ pei⁴² tsɿ⁵⁵ qo³⁵pji⁴⁴ pji⁵⁵ tsen³⁵ tsen³⁵ tɕi⁵³ pei¹³ tjei³¹ pjei³¹³ pji⁵³ pi³⁵ pji¹³ pji⁴⁴ pji³³ tɔŋ³³pji⁵⁵ pji⁵³ pjəu⁵³ pjeu⁵¹ pjau³⁵ beu²⁴
tə⁰²mbja²⁴ ʑɑ³¹ kou²¹ qo⁰²lõ²² ntoŋ⁵⁵mplaŋ⁵³ gau³³ qo³⁵qɛ⁴⁴ ŋa³¹ qa³³tɕʰaŋ³³ ŋa²²ŋa²² ljan²²neu³¹ pei¹³qa³³tɕʰaŋ⁴⁴ ŋa³⁵ ŋa³⁵ ləŋ²² ti³⁵ŋa⁴² ntou⁴⁴tau⁴⁴tuŋ⁵³ ŋa³¹³ tjeu²¹ jin³¹ ŋa³³ ȵa³¹ ȵa³³ ŋa³¹ in⁴⁴
ntuŋ²⁴ʔa⁰²tɕin³¹ ʔə⁰²tɕin³¹ ntoŋ⁴⁴tɕa⁴³ hu²⁴tɕẽ²⁴ wa²²tɕen³² hi³³ȵau³³ ntu⁵³cɛ³⁵ sa⁵³m̩³¹ tə⁴⁴tɕi³³ tə⁴⁴tɕi³³ teu⁴⁴tɕi²⁴ teu³³tɕe⁴⁴ tja³⁵tɕiŋ³⁵ tsa³⁵tɕiŋ³⁵ ntau⁴²ʂa³³mu²¹ sa³³mu⁴² ntou⁴⁴tɕi³³ fa¹³tɕen¹³ fo⁴⁴kiŋ⁴⁴ tsʰaŋ³¹tɔŋ³³ ŋkʰja⁴⁴ntɒŋ³⁵ sa³³mo²²djaŋ²⁴ kjaːm³³gjaŋ⁵⁵ sin³³djaŋ²⁴ him⁴⁴djaŋ⁴²
松树 ntuŋ²⁴ʔa⁰²tsʰuŋ²⁴pzi²⁴ ʔə⁰²tsoŋ³¹pji³⁵ ntoŋ⁴⁴tʰo⁵⁵ sʰu²⁴mã²² wa²²tɕæ⁴⁴ tʰu⁵⁵ ntu⁵³ɕɯ³⁵ dʑuŋ¹³mu³¹ tə⁴⁴qei³⁵ teu⁴⁴tseŋ²²ɕy⁵³ teu⁴⁴ʑam³¹ teu³³sʰɔ⁴⁴mjaŋ⁵⁵ tja³⁵soŋ³⁵ tsa³⁵ɕuŋ³⁵ ntau⁴²ŋo²¹ʑu¹³ ntou⁴⁴le³¹su³³ fa¹³ko¹³ tʰaŋ³³sui²¹ tsʰuŋ³¹pa³³tɔŋ³³ ʃəŋ³³ntɒŋ³⁵ tsoŋ³¹djaŋ²⁴ toːŋ³³gjaŋ⁵⁵ tsɔŋ³¹m̥ɔ²¹djaŋ²⁴ huŋ⁵³djaŋ⁴²
pzi⁵⁵ʁlei³¹ pje⁵⁵ʁlei³¹ tsi⁵⁵tlua³¹ pi¹³tɬa⁵⁵ pei⁴²ɬa⁵³ tsɿ³³dlɦa³⁵ pji⁴⁴qwa³¹ pji⁵⁵qwei¹³ tsen³⁵ɬen⁵⁵ tsen³³sen²² tɕi⁵³tɬei³¹ pei¹³ɬue⁵⁵ tjei³¹kwi³³ pjei³¹³kwi³³ pji⁵³tɬi¹³ pi³⁵tɕʰei⁴² kjai⁵⁵ pji⁴⁴tɬei³¹³ pə⁰³kwai¹³ pji⁵⁵taŋ²² pji⁵³tu³³ pjəu⁵³kaːu³¹ klaːu³³pjou⁵¹ kla⁴²kla³¹ peu²⁴ko⁵³
李子 pzi⁵⁵kʰo³¹ pje⁵⁵kʰo³¹ tsi⁵⁵kʰeu⁴³ pi¹³kʰə²⁴ pei⁴²li²¹; pei⁴²kə¹³ tsɿ⁵⁵tɕʰey⁵⁵ pji⁴⁴lji⁴⁴ li³¹tsɿ⁵³ tsen³⁵zaŋ¹³ tsen³⁵njan⁵³ tɕi⁵³ɣo³¹ pei¹³mi³³ pji⁵³tɕʰo³³ pi³⁵men³⁵ pji⁴⁴ʔin¹³ sui³³li¹³pji³³ hak⁵⁵taŋ²² pji⁵³li³¹ pjəu⁵³ɬjaŋ⁵³ pjou⁵¹gjaŋ⁵¹ ka⁴²ɬaŋ³⁵ beu²⁴ʑoŋ²⁴
pzi⁵⁵ja³¹ pje⁵⁵ja³¹ tsi⁵⁵ʐua³¹ pi¹³ʐu⁵⁵ pei⁴²ʐa⁵³ tsɿ⁵⁵zɦa³⁵ pji⁴⁴ʐɑ³¹ pji⁵⁵ʑa¹³ tsen³⁵ɣa⁵⁵ tsen³³ʑa²² tɕi⁵³ɣo³¹se³⁵ pei¹³ɣa⁵⁵ tjei³¹jei³³ pjei³¹³ve³³ pji⁵³li¹³ pi³⁵li⁴² ɣau⁵⁵ pji⁴⁴ʑa³¹³ pə⁰³jo¹³pji³³ sa⁵⁵li³¹ pji⁵³ten³³li³³ lai³¹toŋ³³ pjou⁵¹gjei³³ kɔ⁴²lai³¹ beu²⁴ʑai⁵³
橘子 pzi⁵⁵mbjɛ³³ pje⁵⁵mbæ³¹ tsi⁵⁵kaŋ⁴³ntsi²¹ pi¹³qə⁰²ʐã²²ʔõ²⁴ pei⁴²kua³²la¹³mpa⁵⁵ tsɿ⁵⁵mɦo¹¹ pji⁴⁴ljɯ⁴² tɕy³³huŋ³¹ tsen³⁵qei⁵³lji¹³ tɕy¹³tsɿ³³ qa³³tei⁴⁴pei¹³qaŋ³³ tjei³¹ljeu⁵⁵ tɕu³⁵tsɿ⁰³ pji⁵³le²² pi³⁵kan³³ lje⁵³ku³³ pji⁴⁴kon¹³tsai⁰⁴ kyn⁴⁴ky¹³ pi²²kaŋ³⁵ pji⁵³kaŋ³⁵ kaːm³³tsai⁵³ kjeːt⁵⁵ dʑu⁴²tsɿ⁵³ koŋ⁴⁴kip⁴⁴
柿子 pzi⁵⁵men⁵⁵ pje⁵⁵men⁵⁵ tsi⁵⁵na²¹ pi¹³me³¹ pei⁴²ɳa⁴² tsɿ⁵⁵pi³³ɬy⁵⁵ pji⁴⁴mɛ²² sɿ⁵³tsɿ⁵³ tsen³⁵mi¹¹ tsen³³me²¹² tɕi⁵³ma²⁴¹ pei¹³mei²¹ tjei³¹lei³¹ sɿ⁵³tsɿ⁰³ pji⁵³mpla³³ pi³⁵ʔʑa³⁵su²² pu⁴²pje³³ pji⁴⁴ko¹³ sɿ¹³tsɿ⁴⁴ tsʰi⁵⁵taŋ²² pji⁵³ʃai¹¹ pjəu⁵³tsai²³¹ tɕau⁵³pəi⁴² beu²⁴tui⁴⁴
葡萄 pzi⁵⁵qen⁵⁵ pje⁵⁵qei⁵⁵ tsi⁵⁵qa⁵⁵ pi¹³qẽ¹³ pei⁴²hæn⁴² tsɿ⁵⁵ʔa⁵⁵ma⁵³ȵɦu³⁵ pji⁴⁴qɛ⁴⁴ bu¹³dəɯ¹³ tsen³⁵qei³⁵ tsen³³qɛ³³ tjei³¹jiŋ¹¹ pjei³¹³qʰau⁵⁵ pji⁵³ke⁵³ pi³⁵ʔit³⁵ pji¹³kan³³ pji⁴⁴dljeu⁵³ pʰu¹³tʰɒ¹³ pʰu¹³tʰu³¹ pji⁵³ma¹¹ʔe⁴⁴ moŋ³¹mit⁵⁵ ma⁴²ʔat⁵³m̥əi³³pjau³⁵
竹子 ʔa⁰²ȵo³¹ ʔə⁰²ȵ̥o³¹ ɕoŋ⁴³ tʂə⁵⁵ ʈə²¹ hi⁵⁵tɬo⁵⁵ qo³⁵ɬo⁴⁴ ɬəɯ⁵⁵ ɬʰo³⁵ lou³³ teu⁴⁴ɬau⁵³ teu³³mja²² po³³ po³³ ɬɔ⁵³ ka³³məŋ³³ tɕan¹³ tɬi¹³ pji⁴⁴ pji²²taŋ²² pli⁴⁴ ɬau⁵³ lau⁵¹ ɬau³⁵ lau²⁴
藤子 qo⁰⁵ɬi²⁴ tə⁰²m̥oŋ³¹ m̥aŋ⁴³ m̥ã²⁴ ma²² m̥aɯ⁵⁵ qo³⁵ci⁴⁴ ɬai³³su⁵⁵ pa¹³ pɛ⁵³; lɛ⁴⁴ m̥am¹³ læ³³ m̥a³⁵ m̥a³⁵ ʔa⁰²m̥əŋ³³ muə³³; tɕʰo¹³ tiŋ³³ lai³⁵lai³⁵ fe⁴⁴ me²²tʰiŋ³⁵ m̥e⁴⁴ m̥ei³³ ka⁰²daŋ³³ m̥əi³³ me⁴⁴
苎麻 qo⁰⁵nda²⁴ ʔə⁰²ndɑ³⁵ ntua¹³ ntu²² ntə¹³ ʔa³³ta⁵⁵ no⁴² nau¹³ no¹³ nou⁵³ nau²² na²² nju⁴⁴ heu³⁵nto³¹ ʔa⁰²kwɔ⁵³ tɕak³⁵kua³³ ntɯ³¹ dau²² nɒ⁵⁴ mɔ³¹ ntu¹¹ du²¹ du⁴² du⁴² ma⁵³
ʔa⁰²vu⁵⁵ tə⁰²vu⁵⁵ po²¹ tə⁰²pə³¹ pɯ¹¹ ki⁵⁵bɦo¹¹ qo³⁵to²² dei³¹bəɯ⁵⁵ pə¹¹ pou²¹² pu²⁴¹ pu²¹ ŋeŋ¹¹ ȵtɕeŋ³¹³ ʔa⁰²pɔ²³¹ ko³⁵pʰo⁴⁴ kjan³³m̥au³³nu⁵⁵ kau³¹kau³¹ tʰɒ³³ kʰu⁵³ tʃu³¹ dʑim⁵³; bɔ²² dʒim⁵¹ dʑin³⁵ ʑam²⁴
水稻 tso³¹ŋku³¹ ʔə⁰²tsu³¹ŋku³¹ mple³¹ mplɛ⁵⁵ mplæ⁵³ ndlɦi³⁵ nɯ³¹ mɯ³¹ na⁵⁵ kɛ³³sa²⁴ nai³¹ nue⁵⁵ ʔe⁵³liŋ³³ pei¹¹ mple¹³ ku²²tʰu⁴² kjaŋ¹³tu⁵⁵ pei³¹ mjau¹³ pja³¹ mpla³³ bau³¹ gjiːŋ³³blau³³ blau³¹ bu⁵³
种子 tə⁰²ɳo³¹ tə⁰²n̥o³¹ noŋ⁴³ qə⁰²n̥õ²⁴ ɳəŋ³² tʂaɯ⁵⁵ qo³⁵ɳu³⁵ ʔnuŋ⁵³ qa³³n̥ju³³ njeu²⁴ nei³¹n̥ju¹³ nju⁴⁴ ȵoŋ³⁵ ȵuŋ³⁵ n̥au³³ ku²²naŋ³³ luŋ⁵³n̥jau³³ nju¹³ pui³²pan⁵⁴ ka⁰³nɔ²² nɒŋ⁴⁴ ȵim³³ ȵiːm¹¹ ȵ̥ɛn³³ num⁴⁴
qo⁰⁵ʔjaŋ³¹ ʔə⁰²ʔʑɑŋ³¹ ʑo⁴³ ʑə̃²⁴ ʑoŋ³² ʑu⁵⁵ndlɦi³⁵ qo³⁵ʑɑŋ³⁵ ʑaŋ⁵⁵ ʑi³³ ʑi²⁴ ʑo¹³ ʑi⁴⁴ jaŋ³⁵ ʑaŋ³⁵ tɬu⁵³ ʔlen³³tɕa³⁵ ʑuŋ³³ ʑon¹³ jeu⁴⁴ jaŋ²² jaŋ⁴⁴ ʑaŋ³³ zaːŋ³⁵ mjau³¹ bjau⁵³
包谷 ʔa⁰²tei³¹ȵa²⁴ tə⁰²ȵɑ³⁵ mi²¹ pɯ³¹qɯ²² lu⁴² tsɿ⁵⁵qɯ⁵⁵ pə⁴⁴ʐə⁴⁴ pau⁵³ku⁵³ ka³⁵tjə¹¹ pau³³ku²⁴ ȵu²⁴qau⁴⁴ kua¹³vaŋ⁵⁵ ʔe⁵³nin³¹ pau³³ku⁵⁵ ʔa⁰²θa¹³ ku²²tei¹³ ntsu³³ mi³¹pʰau⁵⁵ ta²¹to²¹ sju³¹pɔ³⁵ me¹²ʍa⁴⁴ ka³¹mɛ²² ka³¹mei⁵¹ ʔi²⁴mi⁵³ ma²²bo²²
高粱 ʔa⁰²mbzi³³ ʔə⁰²mbji⁵⁵ ntʂua³³ qo⁰²nzu⁴² ntsa⁴⁴ ʔa⁵⁵ȵtɕa¹¹ ʐə⁴⁴ ʑa⁵⁵ tɕu³³mɛ⁵⁵ kau²⁴ljaŋ²² ȵu²⁴tso³⁵ kæ̃³³ljaŋ⁵⁵ qa⁰³jei³¹jaŋ⁴⁴ kau³³ljuŋ³³ ʔa⁰²sau²² ku²²ʑaŋ⁴² ntsu³³ntau³³ kau¹³ljon³¹³ kɒ⁴⁴ljaŋ¹³ kɔ²²ljaŋ³¹suk³⁵ kau³³ljaŋ³¹ ka³¹laːŋ³¹ tuŋ⁴²kla³¹ ma²²me²⁴
ntsʰaŋ⁵⁵mi⁵⁵ ʔə⁰²ntsʰɑŋ⁵⁵ no³¹; tsʰo⁵⁵ pə⁰²sʰo²⁴nə̃⁵⁵ ɳɔ³⁵noŋ⁵³tɕa⁴⁴ tsʰu⁵⁵ noŋ⁵³ ʔna³³ ka³⁵qo¹¹ kɛ³³nen²² ȵu²⁴nei³¹ kua¹³sʰeu¹³ maŋ⁵⁵ naŋ³⁵ noŋ¹³ ku²²noŋ⁴² kjaŋ¹³tɕuan⁵³ ʔa⁵⁵nje³¹³ ʔa⁵⁴noŋ¹³ kau³⁵mi³¹suk³⁵ no⁴⁴ bu³¹tsai³³m̥ei⁵³ m̥i³⁵tjai³³
qo⁰⁵ʔʑu³¹ ʔə⁰²ʔjy³¹ ʐou⁴³ ʐo²⁴ ʐɔ³² zau⁵⁵ ʐei³⁵ ʔʑi⁵³ ɣo³³ vo²⁴ ɣɔ¹³ ɣɔ⁴⁴ ji³⁵ ʑi³⁵ ɣa³³ ʔʑa³³ ɣe¹³ ʑo¹³ jo⁴⁴ ji²² je⁴⁴ lai³³ gjai³⁵ lai³³ ʔe⁴⁴
白菜 ʔʑu³¹qlo³¹ ʔjy³¹qwɑ³⁵qlo³¹ ʐou⁴³tɬeu⁴³ ʐo²⁴qu¹³tɬə²⁴ ʐɔ³²ha⁴⁴ɬə³² zau⁵⁵tɬey⁵⁵ ʐei³⁵pe²²tsʰa³⁵ pei⁵³tsʰai¹³ ɣo³³ɬu³³ pʰe³⁵sɛ⁴⁴ ɣɔ¹³tɬa¹³ ɣɔ⁴⁴ɬo⁴⁴ ji³⁵kwo³⁵ ʑi³⁵kwau³⁵ ɣa³³tɬo³³ ʔʑa³³pə²²tsʰai¹³ ɣu³³ ʑo¹³pe³¹tsʰai⁵⁵ ky⁴⁴jo⁴⁴ ji²²kjɔ²² je⁴⁴klau⁴⁴ lai³³pɛ²² gjai³⁵ʔpek⁴² pʰɛ²¹lai³³ pa²²soi²⁴
油菜 ʔʑu³¹ʑo³¹ ʔə⁰²py⁵⁵ʔjy³¹ ʐou⁴³qʰua³³ ʐɔ³²ha⁴⁴ʑəu²¹ zau⁵⁵dlɦo³⁵ ʐei³⁵ʑɯ²²tsʰa³⁵ ɣo³³ʑu⁵⁵ ɣɔ¹³ʑu¹³ ɣɔ⁴⁴tjaŋ⁵⁵ ji³⁵jeu³³ ʑu³³tsʰai⁵⁵ ɣa³³tɕɔ⁵³ʑu¹³ ʔʑa³³pu⁴² ɣu³³ʑu³¹ ʑu³¹³tsʰai⁵⁵ jeu¹³jo⁴⁴ ji²²pʰun³¹ je⁴⁴jo³³ ʑəu³¹lai³³ gjai³⁵zeu³³ ʑau³¹lai³³
韭菜 ʔʑu³¹tɕu⁵⁵ ʔjy³¹tɕu⁵⁵ ʐou⁴³ʈua⁴⁴ ʐo²⁴tɕɯ¹³ hei⁵³sæn¹³; hei⁵³le¹³ zau⁵⁵ki³³ʈʰa³³ qwɑŋ²²cɯ⁵³tsʰa³⁵ tɕəɯ⁵⁵tsʰuŋ⁵³ ɣo³³nji⁵⁵ tɕeu³³sɛ⁴⁴ ɣɔ¹³tɕa³⁵ ɣɔ⁴⁴nje⁵⁵ ji³⁵he³¹ tɕu³³tsʰai⁵⁵ ɣa³³hu³³tɕə¹³ ʔʑa³³tɕet³⁵ ɣu³³ntan⁵³ tɕu³¹³tsʰai⁵⁵ kjeu³²tʰa⁵⁴ tsi²²tsʰe⁵³ je⁴⁴ŋjin⁴⁴ tɕu³¹tsʰoːi²⁴ gjai³⁵tʃʰaːi³¹ tjau⁵³tsʰɛ²⁴ ȵam⁵³
萝卜 qei⁵⁵ndaŋ²⁴ qo⁰⁵ndɑŋ³⁵ hou⁵⁵pu²¹ʐou⁴³ qə⁰²ntə̃²² ʐɔ³²ha⁴⁴po¹¹ ʔa³³fau⁵⁵zau⁵⁵ ɬɑ⁴⁴pə⁴² la³⁵bu¹³ ɣo³³paŋ³¹ lo²²pʰe³⁵ ɣɔ¹³paŋ³¹ pei¹³paŋ⁵³ tjei³¹po⁴² pjei³¹³pʰau³¹ lɔ³¹pu¹³ ʔʑa³³la³³pak³³ lu³¹pu¹³ lo⁵³pa³¹ pji³³pa²¹ ji²²pʰa³³kɔ⁵⁵ je⁴⁴nto¹²ŋko¹² lai³³pa²² lo¹¹pak⁴² pʰɔ²¹ lo⁵³po²²
芋头 taŋ³¹ŋɢwaŋ²⁴ʔʑu³¹ ʔə⁰²wo³⁵ qau³³qʰa⁵⁵ wɯ¹³hæ⁵⁵ pji⁴⁴wə⁴² wa³¹wa³⁵ ɣo³³vu¹³ y⁵³teu³³ tɕi⁵³va²² wo⁴⁴ ʔa⁰²vu²² pi³⁵via²² ɣu³³nan³³ vu⁵³tu³¹³ vji³²teu⁵⁵ vu⁵³ wau¹¹kʰjeu³⁵ həu²¹ heu⁴² ʔi²⁴dəu²⁴ dai⁵³vu²²
茄子 ʔa⁰²qlei²⁴ʑaŋ³¹ qo⁰⁵ʑɑŋ³¹qɑŋ⁵⁵ lu²¹ lu³¹ku²² huei³²tɕə¹³ ʂaɯ⁵⁵ŋgɦau¹¹ kwɑŋ⁵⁵ pji⁵⁵ʔʑi⁵³ tɕa⁵⁵ tɕa²² tɕi⁵³tɕu²⁴ pei¹³tɕa⁵⁵ tjei³¹tɕei⁵⁵ pjei³¹³tsei⁵⁵ lə³¹tɕu¹³ tɕʰe³¹tsɿ³⁵ lja⁵³tɕa³¹ tɕʰa³¹³ pə⁰³kjo¹³ kʰju³¹taŋ²² kwei⁴⁴ka¹¹ðau¹¹ tɕe³¹ kwa³¹djaŋ⁵¹ tja³¹ tɕa⁵³
辣椒 ʔa⁰²mbja³³ ʔa⁰²mba⁵⁵ qʰo⁴³ ku¹³ʂa⁴² pu⁴²mpʐɪ²¹ ki³³ʂa³³ ʂei⁴⁴ʈɑ²² hai⁵³tɕəɯ⁵⁵ ʔə³³so³³ tsen³³nja¹³ hoŋ³¹ pei¹³mja⁵³ ljaŋ⁵⁵ pjei³¹³tai³¹ ʔa⁰²man²² pi³⁵man²² ljaŋ⁵⁵ fu³¹³tsjeu¹³ kwan³³tjeu⁴⁴ kɔk³⁵tsju⁵⁵ tʃeu⁵³ fan³³tjəu³³ pjat⁴²tjeu³⁵ xai⁵³tɕiu³³
qo⁰⁵tsʰuŋ³³ ʔə⁰²tsʰoŋ³¹ tɬau²¹ʈaŋ³¹ qə⁰²tʂã²² hei⁵³ɬoŋ¹³ ɢɦɯ³⁵ɖɦaɯ³⁵ qwɑŋ²² qwaŋ⁵⁵ ɣo³³nji⁵⁵tjoŋ⁵⁵ seŋ²⁴ ɣɔ¹³tə³¹mam⁴⁴ ɣɔ⁴⁴nje⁵⁵tjuŋ⁵⁵ tjei³¹soŋ⁵⁵ ʑi³⁵sai⁵⁵ ɣa³³ʈəŋ³³ ʔʑa³³ʔpu³⁵ kuŋ³³ɣu³³ntan⁵³ tsʰuŋ¹³ tʰeŋ⁴⁴ tsʰɔŋ²² tʃʰuŋ⁴⁴ tsʰoŋ³³ tʃʰoːŋ¹¹ tsʰɔŋ³³bɔ²⁴
qo⁰⁵ʁa³¹ ʔə⁰²ʁɑ³¹ qen³¹ qa⁵⁵ hei⁵³ ɢɦɯ³⁵ qwɑŋ²²qwei³⁵ sɿ⁵⁵qa³¹ qa⁵⁵ suan⁴⁴ ɣɔ¹³tau³¹ qa⁵⁵ tjei³¹se⁵⁵ qo³¹³ʑi³⁵sai⁵⁵ ɣa³³ho³³ ʔʑa³³xu³³ kau⁵³kʰan³³ntan⁵³ suŋ⁵⁵ pə⁰³ɬan⁵⁵peu⁵⁵ si³⁵ ho⁵³po⁵⁵ fun²⁴ tʃʰun³¹ kʰəu³³ hon²⁴
qo⁰⁵qʰʁa⁵⁵ ʔə⁰²qʰwen⁵⁵ qʰa⁵⁵ qʰẽ¹³ hæn²³² ʔa⁵⁵dʑaɯ⁵⁵tsɿ³³pʰə⁵⁵ ʂɛ⁴⁴ tɕaŋ¹³ kʰi³⁵ tɕaŋ²⁴ kʰa⁵³ kʰe¹³ ȵeŋ³³ ɣeŋ³¹³ ʔa⁰²kʰjəŋ⁵³ kʰeŋ³⁵ tɕaŋ³³ tɕon¹³ san³³ kʰue⁵⁵ kʰai⁵³ suŋ³³ tuːŋ³³ sɛ³³tjuə⁴²
红薯 ʔa⁰²nda³¹ ʔə⁰²wo³⁵ qau³³la⁴³ ku¹³ntu⁵⁵ wu¹³ʐɪ³² ʔa⁵⁵mu⁵³lie⁵⁵ hu⁴⁴ɕɔ⁴⁴ huŋ⁵³səɯ⁵³ na⁵⁵ʔə³³ na²² tɕi⁵³no³¹ pɔ¹¹na⁵⁵ lei⁴⁴kʰwai⁴⁴ nte³³pi³¹³pʰau³¹³ nto¹³ to⁴² ntau⁴⁴ huŋ³¹³ɕi³¹³ sɒ¹³ fan²²si⁵³ wo¹¹tʃəŋ⁴⁴ fun³¹doːi³¹ toːi³¹dun³⁵ dɔi³¹ dai⁵³
qo⁰⁵mbja²⁴ ʔə⁰²mba³⁵ ntʂua¹³ mplu²² mpʐə¹³ ʔa³³tʂʅ³³ mʐɑ⁴² mja¹³ za¹³ nja⁵³ ȵo²² mja²² njei⁴⁴ mpje³¹ mpjɔ²² ʔʑa³³pia²² mpjou³¹ bja²² mja³² pi³³pja⁵³ mpja¹¹ bai²¹ bjai⁴² blai⁴² be²²
qo⁰⁵qwa³¹ ʔə⁰²qwɑ³¹ tou⁴³ ka²⁴ huei³² ki⁵⁵mpa⁵⁵ qo³⁵tɔ³⁵ məɯ³¹ fa³³ kua²⁴ kwi¹³; təu¹³ kuæ⁴⁴ tjei³¹ pjei³¹³ ʔa⁰²kwa⁴² kua³³ ko³³ku³³ kwa¹³ kwa¹³ tɔŋ²² kwe⁴⁴ kwa³³ kwa³⁵ kwa³³ ka⁴⁴
qo⁰⁵ɬi²⁴qwa³¹ qo⁰⁵ɬi³⁵ m̥aŋ⁴³ m̥ã²⁴ ma²² ʔa⁵⁵m̥aɯ⁵⁵ qo³⁵ɕi³⁵ ɬai³³məɯ³¹ pa¹³ pa⁵³ pe²²teu¹³ kuæ⁴⁴qa³³pja²² m̥a³⁵tjei³¹ m̥a³⁵pjei³¹³ m̥əŋ³³kwa⁴² pʰi²²kua³³ ko³³ku³³mai⁵³ kwa¹³lai³⁵ kwa⁴⁴mjeu¹³ tɔŋ²²mje³³ kwe⁴⁴m̥e⁴⁴ kwa³³m̥ei³³ ka⁰²daŋ³³ m̥əi³³ ka⁴⁴me⁴⁴
瓜子 ʔa⁰²χwen³³qwa³¹ tə⁰²χwen³¹ noŋ⁴³tou⁴³ qã³¹n̥õ²⁴ka²⁴ ɳʈaŋ³²huei³² ʔa³³dlɦi³⁵ki⁵⁵mpa⁵⁵ qo³⁵ɳu³⁵ ʔnuŋ⁵³məɯ³¹ qa³³nju¹³fa³³ njeu²⁴ n̥ju¹³teu¹³ kuæ⁴⁴qa³³ŋe⁴⁴ ȵoŋ³⁵tjei³¹ ȵuŋ³⁵pjei³¹³ ʔa⁰²ntθə⁴²kwa⁴² ŋui²²kua³³ luŋ⁵³ko³³ku³³ ke²²ke²² pji³³ tɔŋ²²kʰɔ⁵⁵ kwe⁴⁴nɒŋ⁴⁴ kwa³³ȵim³³ kwa³⁵ȵiːm¹¹ kwa³³ȵ̥ɛn³³ ka⁴⁴ha²²
南瓜 qo⁰⁵tuŋ³¹ ʔə⁰²toŋ³¹ tou⁴³ mpõ³¹tõ²⁴ huei³²wɯ³³ ki⁵⁵mpa⁵⁵tʰau⁵⁵ tɔ³⁵mpe⁴⁴ məɯ³¹ fa³³tjə¹¹ faŋ²⁴kua²⁴ teu¹³tjəu²⁴¹ na⁵⁵kuæ⁴⁴ tjei³¹hoŋ⁵⁵ pjei³¹³kwei³³ ʔa⁰²kwa⁴² nan³¹kua³³ ko³³ku³³ tɕiŋ³¹³kwa¹³ kiŋ⁴⁴ko⁴⁴ hak³⁵nuk³⁵tɔŋ²² kwe⁴⁴tuŋ³³ faŋ³¹kwa³³ kom³³kwa³⁵ xwaŋ⁵³kwa³³ fan⁴²ka⁴⁴
西瓜 qwa³¹tsʰei⁵⁵ ɕi⁵⁵qwɑ⁵⁵ tou⁴³nʈou¹³ huei³²sen¹¹ ɕi⁴⁴kwɑ⁴⁴ ɕi⁵³kwa⁵³ fa³³ʔə³³ ɕi²⁴kua²⁴ kwi¹³tsau⁵³ ɕi³³kua³³ tjei³¹kwa³⁵ʔaŋ³⁵ pjei³¹³ɕi⁵⁵kwa⁵⁵ θi³³kwa³³ si³³kua³³ ɕi³³kwa³³ ɕi¹³kwa¹³ ɬe⁴⁴ko⁴⁴ si²²kwa²² kwe⁴⁴θe⁵³ si³³kwa³³ ɕi³³kwa³³ tiŋ⁴⁴dan⁴⁴ka⁴⁴
黄瓜 qwa³¹wen³¹ ʔə⁰²qwɑ³¹ tɬi⁴³ ka²⁴ huei³²ŋkəu⁴⁴ ki⁵⁵tɬi⁵⁵ kwɑ³⁵ waŋ³¹kwa⁵³ fa³³qɛ⁴⁴ vaŋ²²kua²⁴ kwi¹³ pei¹³kuæ⁴⁴ʔeu⁴⁴ tjei³¹kwa³⁵ pjei³¹³kwa³⁵ pji⁵³ko³³ pi³⁵ko³³ pu³³ hŋ³¹³kwa¹³ pə⁰³kwa⁴⁴ kue²²taŋ²² kwe⁴⁴ʔɒŋ⁴⁴ kwa³³waːŋ³¹ kwa³⁵vaŋ³³ sɛ³³ȵin⁴²kwa³³ heŋ⁴⁴ka⁴⁴
葫芦 qwa³¹fu³¹lu⁵⁵ ʔə⁰²to³¹ tou⁴³fu⁴³ qa¹³tʂu²² tu³² ki⁵⁵tau⁵⁵ tɔ³⁵hə³⁵ ki⁰³to⁵³ fa³³qʰaŋ³³ qʰan²⁴ teu¹³m̥u¹³ pei³³teu⁴⁴ tjei³¹mo³³ pjei³¹³mpo³³ ta²³¹; pju²³¹ kʰan³³ fu³¹lu⁵⁵kwa³³ pə⁰³noŋ³² tɔŋ²² kwe⁴⁴ʃu¹² goːŋ⁵³ dʒoːp⁵⁵ bu³¹ noŋ⁴⁴hu⁵³
冬瓜 qwa³¹mbaŋ²⁴ tou⁴³tu¹³ põ³¹tõ²⁴qə⁰²mõ²² huei³²su²² ki⁵⁵mpa⁵⁵dʑɦau³⁵ tɔ³⁵pʰu⁴⁴ məɯ³¹tu⁵³ tsen³⁵pʰi³⁵ teŋ²⁴kua²⁴ tɕi⁵³pʰai⁵³ pei¹³pʰoi¹³ tjei³¹taŋ³⁵ pjei³¹³taŋ³⁵mpe⁵⁵ ʔa⁰²tau³³ toŋ³³kua³³ ko³³lo⁵³ tuŋ¹³kwa¹³ taŋ⁴⁴ko⁴⁴ tuŋ²²kwa²² kwe⁴⁴mpʰo⁴⁴ sop²² dʒoːp⁵⁵pu⁵¹ tɔŋ³³kwa³³ duŋ⁴⁴ka⁴⁴
qo⁰⁵ʁo²⁴ ʔə⁰²no³¹ tou²⁴ tə⁵⁵ tu²¹ dau⁵³ tei⁴⁴ nuŋ³⁵ tə³¹ teu¹³ neu³⁵ pua¹³teu⁵³ tu⁴² tʰu³¹ tu²¹ ku²²tʰu²² tɯ⁴² to⁵³ pə⁰³to²¹ ta⁰³tʰɔ³⁵ to¹² top²² ʔtap⁴² tʰət²¹ tup²²
黄豆 ʁo²⁴tə⁰²hu⁵⁵ no³¹men³⁵ tou²⁴pou⁵⁵ tə⁵⁵po¹³ tu²¹mi²¹ dau⁵³tʰy³³ tei⁴⁴qwen³¹ nuŋ³⁵pi⁵⁵ tə³¹pu³⁵ teu¹³fan²² neu³⁵pəŋ⁵³ pua¹³teu⁵³ tu⁴²pei³¹ tʰu³¹pi³¹³ tu²¹pa⁵³ tʰu²²taŋ¹³ tɯ⁴²kei³³ to⁵³ljeu¹³ kwan¹³pə⁰³to²¹ ta⁰³tʰɔ³⁵kʰwen³¹ to¹²kwen³³ to²²wjaŋ³¹ ʔtap⁴²vaŋ³³ bi³⁵ tup²²me⁴⁴
豇豆 ʁo²⁴ɳɖaŋ³¹ no³¹ɳɖɑŋ³⁵ tou²⁴ɬaŋ⁴³ tə⁵⁵ɬõ²⁴ʔə¹³ tə²¹lua²²paŋ³³ dau⁵³vau³¹ qɑ⁴⁴nu⁴⁴ nuŋ³⁵tɯ⁵⁵qa³⁵ tə³¹ta³⁵ kaŋ²⁴teu⁵³ neu³⁵kan¹³san³¹ teu⁵³la³³tɕʰɔ³³ tu⁴²tai⁴⁴ kaŋ⁵⁵tʰu³¹ tu²¹nəŋ³³ tʰu²²ka⁴² tɯ⁴²lja¹³ to⁵³da⁴⁴ nau³²pə⁰³to²¹ ta⁰³tʰɔ³⁵mje³³ to¹²je⁴⁴ top²²lai³³ tʰət²¹kun³⁵
花生 qo⁰⁵ʁo²⁴χwa³³sen³³ tou²⁴lua³¹ ku³¹lɛ²²tɛ²⁴ tu²¹lə¹³ dau⁵³qʰo⁵⁵ʔa³³lɦa³⁵ lu³¹hwɑ⁴⁴sen⁴⁴ hua³³sen⁵³ tə³¹ta³³ lo¹³fa²⁴sen²⁴ neu³⁵tai¹³ hua³³sen³³ tu⁴²qa⁰³lei³³ lo³⁵hua⁵⁵seŋ⁵⁵ tu²¹te³³ pi³⁵xan¹³ tɯ⁴²ta³³ lo³⁵fa³³sen³³ lo³²to²¹sie⁴⁴ ti⁵³tɔ⁵³ to¹²pei⁵⁵tʃəŋ³³ ti³¹top²² dei¹¹deu⁴² sən³³dəu²⁴ fan⁴²tau²⁴
芝麻 ʔa⁰²nen⁵⁵ ʔə⁰²n̥en⁵⁵ ploŋ⁴² tsɿ³³mɦaɯ³⁵ ʂɔ⁵³ ʑəɯ³¹ma³¹ ʑu⁵⁵mi⁵⁵ n̥an⁵³ ʑuŋ⁵⁵me⁵⁵ nju⁴⁴ tsɿ⁵⁵ma³³ ʔa⁰²n̥əŋ⁵³ ku²²neŋ³⁵ tɕan⁴⁴ laŋ⁴⁴ tsi⁴⁴ma¹³ juŋ³⁵mɔ³¹ ja⁴⁴mo⁴⁴ sa⁵⁵ ta¹¹ ʑau³¹ma³¹ tsa⁴⁴
qo⁰⁵ɳɖuŋ³¹ ʔə⁰²tsʰo⁵⁵ ȵaŋ⁴³ ʐo²⁴ ȵɔ²¹ ŋqɯ⁵⁵ qo³⁵ʐei³⁵; qo³⁵ȵoŋ³⁵ gu³¹ku³³ qa³³zaŋ⁵⁵ njaŋ²² ȵaŋ³¹ mjaŋ⁵⁵ so³¹ so³¹³ ʔa⁰²ȵ̥a⁵³ ȵa³⁵ ntje⁵⁵ tsʰo³⁵ tʰau⁵⁵ tsʰɔ³³ ntu³⁵ mje⁵³ ŋwa⁵¹ m̥ja³⁵ mja²⁴
茅草 ʔa⁰²mbo³¹ ʔə⁰²mbo³¹ ŋqen⁴³ ŋqĩ²⁴ ŋkæn³² tɬau⁵⁵ŋqɯ⁵⁵ qo³⁵ntsʰɯ⁴⁴ tsʰɯ⁵⁵ qɛ³³ njaŋ²²qei²⁴ tam¹³qa¹³ mjaŋ⁵⁵qei⁴⁴ so³¹qa⁰³ŋe³⁵ qa⁰³nuŋ³⁵ ʔa⁰²ŋko³³ ko²²ko³³ kjaŋ¹³ntje⁵⁵ sai¹³mo³¹³tsʰo³⁵ ŋo⁴⁴ kaŋ²² ŋkan⁴⁴lau³¹ gaːn³³ gaːn³⁵ gwan³³ gon⁴⁴
蓝靛 qo⁰⁵ȵdʑin³¹ ʔə⁰²ȵdʑin³¹ ŋaŋ³¹ ŋkua⁵³ ʐei³⁵mpe⁴⁴ȵi³¹ lan³¹tjen¹³ nji⁵⁵ɣo³³ljo³¹ ɣɔ¹³lam³¹ pa²²ŋe⁵⁵ ŋai³³ ŋqei³³ ŋkjəŋ¹³ ko²²vok⁴⁴ tɕou³³tɕan⁴⁴ naŋ³¹diŋ¹³tsʰo³⁵ te²¹ kiŋ³¹pjɔŋ³¹ ntʃen³³ gaːm³¹ gaːm³³ tjɛn⁴² tjan²²
蕨菜 ʔʑu³¹sa³¹ ʔə⁰²sɑ³¹ ʐou⁴³ʂua⁴³ ʐɔ³²ʐa²² ʐei³⁵ʂo³⁵ ʑi⁵³ɕəɯ⁵³ ɣo³³xʰə³³ hou²⁴ ɣɔ¹³xeu¹³ ɣɔ⁴⁴xa⁴⁴ ji³⁵nau⁴⁴ ʑi³⁵nteu³³ ka⁵³kwe⁵³ ʔʑa³³tɕi³³ xɯ³³ ʑo¹³ɕu¹³ jo⁴⁴sɒ⁴⁴ ja³¹ji³³kʰwan⁵⁵ je⁴⁴ŋkʰjeu⁴⁴ ȵaːi²⁴ tjɔt⁵³tjɔn³³ ʔe⁴⁴ti⁴⁴
蘑菇 qo⁰⁵ȵtɕi³¹ ʔə⁰²ȵtɕi³¹ ȵtɕe⁴³ ȵtɕɛ²⁴ ȵtɕæ³² ȵtɕi⁵⁵ ŋkɯ³⁵ gɯ³¹ tɕi³³ tɕei²⁴ tɕi¹³ tɕi⁴⁴ ŋo³⁵ ŋko³⁵ ɣa³³ȵtɕe³³ tɕa³³ ȵtɕei³³ dʑa¹³ ŋau⁴⁴ juŋ²²kɔ⁵⁵kja⁵⁵jɔŋ³⁵ ntʃa⁴⁴ tɕəu³³ ʃeu³⁵kjoːŋ³⁵ tjau³³ ku⁴⁴
木耳 qo⁰⁵ȵtɕi³¹mo³¹ar⁵⁵ ȵtɕe⁴³mau⁴⁴ʔə⁴⁴ ȵtɕɛ²⁴qə⁰²mplɛ⁵⁵ ȵtɕæ³²mpʐəu⁵⁵ ʔa³³mbɦə³⁵mpy¹¹ ŋkɯ³⁵mʐɯ³¹ mu³¹ʔəɯ⁵⁵ tɕi³³qɛ³³zɛ⁵⁵pɛ³¹ tɕei²⁴njei²²mau³⁵ tɕi¹³ȵei³¹miau¹³ tɕi⁴⁴me⁵⁵nẽ²² ŋo³⁵qʰoŋ³¹njo³³ ŋko³⁵mpjo³³ ɣa³³tɬe¹³ tɕa³³ ȵtɕei³³mpje⁵⁵mjau⁵³ mo⁵⁵õ⁴⁴ ŋau⁴⁴ ka⁰³pja³¹kʰuŋ⁵⁵ ntʃa⁴⁴tei³⁵ tɕəu³³bo⁵³ ʃeu³⁵bu⁵¹ gau⁵³kuŋ³⁵gau³¹ ku²⁴bju⁵³kat²²
qo⁰⁵tsʰaŋ⁵⁵ ȵɑ³⁵mblei³¹ ntʂa⁴³ ʂʰã²⁴; po¹³sʰo¹³ soŋ²³² ndlɦi³⁵ ntsɔ⁵³ zo¹³ qa³³sʰɛ³⁵ sei³³ su⁵³ sʰei¹³ ȵu⁵⁵ ntsu⁵⁵ θoŋ⁵³ ko²² kjaŋ¹³ son⁴⁴ tʰeu³³ tsi³³ ntʃei³⁵ n̥ei⁵³ mei⁵¹ m̥i³⁵ me²⁴
糯米 tsʰaŋ⁵⁵mblo³³ ȵɑ³⁵mblo³¹ ntʂa⁴³mplou²⁴ qə⁰²mplə⁵⁵ soŋ²³²mplu²¹ ndlɦi³⁵ndlɦau³¹ ntsɔ⁵³nu²² zo¹³mɯ³⁵ sʰɛ³⁵nə³¹ sei³³neu¹³ su⁵³ɣu⁴⁴ sʰei¹³neu⁵³ ȵu⁵⁵nju⁴² ntsu⁵⁵ŋkʰa³¹ θoŋ⁵³mplu²¹ ko²²tɕu²² son⁴⁴dlo⁵³ mjo²¹tʰeu³³ pjɔ³⁵tsi³³ mpla³³mplo¹²ntʃei³⁵ m̥ei³³but²² mei⁵¹blat⁴² m̥i³⁵blat²¹ but²²me²⁴
qo⁰⁵ȵa²⁴ ȵɑ³⁵ tɕua¹³ n̥õ⁴² ɳɔ³⁵ va⁵³ ɬje⁵³ xi³³ ka³⁵ kɛ³³ ȵu²⁴; tseu²⁴¹ kua²² ʔe⁵³ ʔe⁵³ ʑo²³¹ kʰoŋ³³ kjaŋ¹³ ʔan⁵⁵ ʔa⁵⁴ kue³⁵ kwe⁵⁵ n̥aːŋ²⁴ ʃu³⁵ n̥aŋ²⁴ noŋ⁴²
qo⁰⁵ʑo²⁴ȵa²⁴ ʔə⁰²qwɑ⁵⁵ kua⁴⁴tɬi³³ qə⁰²ʑo⁴² ka⁴²huei⁴⁴ tɬi¹¹ ci⁴⁴se⁴⁴ ʔu⁵³xi⁵⁵ ka³⁵ɬʰji⁵³ kɛ³³lue²² tseu²⁴¹ ka¹³lju⁵³ kaŋ⁵⁵ kaŋ³⁵ ʑo²³¹ʔa⁰²pjo²³¹ kʰoŋ³³si⁴⁴ kju⁵³ ʔan⁵⁵mi⁵⁵ man⁵⁵ʔa⁵⁴; njeu¹³ʔa⁵⁴ kue³⁵ki⁵⁵ kwe⁵⁵kui⁵³ tso⁵⁵ ʃu³⁵klaːu⁴² n̥aŋ²⁴tjɔ⁵³; xəu³¹ ham²⁴
粑粑 qo⁰⁵ŋka⁵⁵ ȵtɕua⁵⁵ ŋku¹³ ȵtɕa⁴² ɕe⁵⁵ mpe⁴⁴ gɯ⁵⁵ tɕə³⁵ tɕou³³ tɕeu⁵³ pɔ¹¹tɕa¹³ ŋo³¹ ŋko³¹³ ȵtɕu⁵³ ʔpa³³ ȵtɕu¹³ bon⁴⁴ ŋu³³ paŋ⁵⁵ mpaŋ⁵³ dʑo⁵³ dʒu⁵¹ dju³⁵ gu²⁴
面粉 ʔa⁰²pləu⁵⁵mjen²⁴fen⁵⁵ ʔə⁰²plu⁵⁵mu³⁵ m̥o⁵⁵mau¹³ʂou⁴³ plɔ⁵⁵məŋ¹³ ʔa⁵⁵du⁵³ʂau⁵⁵ qo³⁵mpe³⁵hwei⁴⁴mjɛ³⁵ bei¹³m̩³⁵ qa³³pen⁴⁴ka³⁵maŋ¹¹ min³⁵fen⁵³ qa³³puẽ³³³mjaŋ²² nje⁴²ʔe⁵³ mpoŋ⁵³ʔa⁰²mje²² mian¹³fen³⁵ mjen³³tʰjau⁵³ mjen³⁵fei³³ me²¹mo³² mjan⁵³fun²² min³³ʍan³⁵ min²¹bon⁵³ mi¹¹ban⁵¹ m̥ɛ⁴²bin³⁵ bun⁴²
qo⁰⁵ŋɢɛ³¹ tə⁰²ŋɢe³¹; ʔə⁰²kɑŋ³⁵ ŋqai³¹ ŋqe⁵⁵ ŋke⁵³ ŋɢɦai³⁵ ȵa³¹ ŋa³¹ ŋi⁵⁵ ŋa²² ʔi³⁵ ŋe⁵⁵ ŋe³³ ŋqai³³ ŋka¹³ ka⁴² ŋka⁵⁵ ge³¹³ pe⁴⁴ kue³¹ ŋkai³³ ʔo⁵³ ʔa⁵¹ dʑi³¹ gui⁵³
牛肉 ŋɢɛ³¹ʑu⁵⁵ kɑŋ³⁵ʑu⁵⁵ ŋqai³¹ȵo³¹ ŋqe⁵⁵ʑə³¹ ŋke⁵³ŋu⁵³ ŋɢɦai³⁵ȵɦu³⁵ ȵa³¹ʑu²² ŋa³¹ŋ̩³³ ŋi⁵⁵njin⁵⁵/ljo³⁵ ŋa²²ljou³³ ʔi³⁵sia³¹ ŋe⁵⁵ni⁵⁵/ljɔ¹³ ŋe³³ŋ̩³³ ŋqai³³ŋ̩³³ ŋka¹³vɔ²³¹ ka⁴²vo⁴⁴ ŋka⁵⁵tɕʰou¹³ ge³¹³ŋ̩³¹³ ŋu¹³pe⁴⁴ jɔ³¹kue³¹ ŋjo³³ŋkai³³ ŋuŋ³¹ʔo⁵³ ŋoːŋ³³ʔa⁵¹ ȵuŋ³¹dʑi³¹ ŋ̥ŋ⁵³gui⁵³
羊肉 ŋɢɛ³¹ʑuŋ³¹ kɑŋ³⁵ʑi³¹χe³¹ ŋqai³¹ʑaŋ³¹ ŋqe⁵⁵ʑã⁵⁵ ŋke⁵³sei¹³ ŋɢɦai³⁵ʑɦaɯ³⁵ ȵa³¹ʑoŋ³¹ ŋa³¹ʑaŋ³¹ ŋi⁵⁵lji³⁵ ŋa²²lje³³ ʔi³⁵lji⁵³ ŋe⁵⁵ʑuŋ⁵⁵ ŋe³³hi³⁵hi³⁵ ŋqai³³ʑuŋ³³ ŋka¹³ʑəŋ¹³ ka⁴²ʑuəŋ⁴² ŋka⁵⁵lje⁵⁵lje³¹ ge³¹³ʑuŋ³¹³ jaŋ¹³pe⁴⁴ jɔŋ³¹kue³¹ jəŋ³³ŋkai³³ ʑuŋ³¹ʔo⁵³ zuːŋ³³ʔa⁵¹ ʑuə³¹dʑi³¹ ʑiŋ⁵³gui⁵³
猪肉 ŋɢɛ³¹mpzi²⁴ kɑŋ³⁵mpji³⁵ ŋqai³¹mpua⁴⁴ ŋqe⁵⁵mpa⁴² ŋke⁵³mpa⁵⁵ ŋɢɦai³⁵mpa³³ ȵa³¹mpa⁵³ ŋa³¹bei¹³ ŋi³⁵pa⁴⁴ ŋa²²pɛ⁴⁴ ʔi³⁵pe⁴⁴ ŋe⁵⁵pæ³³ ŋe³³mei⁵⁵ ŋqai³³mpe⁵⁵ ŋka¹³mpi⁴² ka⁴²pei¹³ ŋka⁵⁵mpai⁴⁴ ge³¹³bai³⁵ mai⁵⁴pe⁴⁴ pi³³kue³¹ mpei³⁵ŋkai³³ tuŋ³¹ʔo⁵³ ʔtoːŋ³¹ʔa⁵¹ tuə⁴²dʑi³¹ tiŋ⁴⁴gui⁵³
肥肉 ŋɢɛ³¹ʐuŋ²⁴ kɑŋ³⁵tə⁰²ʐoŋ³⁵ ŋqai³¹ʈau¹³ ŋqe⁵⁵tʂõ²² ŋke⁵³soŋ⁵³ ŋɢɦai³⁵dlo³¹ ȵa³¹ʈɑŋ⁴² ŋa³¹daŋ¹³ ŋi⁵⁵djaŋ¹³ ʔi³⁵tjaŋ²² ŋe⁵⁵tjaŋ²² ŋe³³tɕoŋ⁴⁴ ŋqai³³tjuŋ³¹ ŋka¹³ʈan²² ka⁴²tʰia²² ŋka⁵⁵tje³¹ ge³¹³kjuŋ²² tjaŋ³²pe⁴⁴ kue³¹kʰuŋ³¹ ŋkai³³ʃuŋ¹¹ ʔo⁵³kon²¹ ʔa⁵¹kun⁴² dʑi³¹m̥əi³³ tiŋ⁴⁴pa²²
瘦肉 ŋɢɛ³¹ndza⁵⁵ kɑŋ³⁵tə⁰²ȵɑ³⁵ ŋqai³¹ntʂʰi⁵⁵ ŋqe⁵⁵sʰi¹³ ŋke⁵³sei³⁵ ŋɢɦai³⁵ʑa³¹ qo³⁵te²² ŋa³¹tsʰəɯ⁵³ ŋi⁵⁵so⁴⁴ ʔi³⁵ŋa³¹ ŋe⁵⁵li²¹ ŋe³³ȵi⁴⁴ ŋqai³³ntsɿ³¹ ŋka¹³li²³¹ ka⁴²li⁴⁴ ŋka⁵⁵li⁵³ ge³¹³dzo²² sau⁵⁴pe⁴⁴ kue³¹tsɔ³⁵ ŋkai³³ntʃe¹¹ ʔo³¹kai³¹ ʔa⁵¹kjai⁴² dʑi³¹ʔit⁵³ teŋ²⁴
猪油 ʑo³¹mpzi²⁴ ʐoŋ³¹mpji³⁵ ʈau³¹ tʂõ⁵⁵mpa⁴² soŋ⁵³mpa⁵⁵ ndlɦo³⁵mpa³³ ɕɛ³⁵ bəu⁵³bei¹³ tjaŋ⁵⁵ ʑeu²²pɛ⁴⁴ tjaŋ²² tjaŋ⁵⁵pæ³³ qa⁰³ȵ̥i³⁵mei⁵⁵ ʑeu³³mpe⁵⁵ mplɔ²²mpi⁴² tɕo²²pei¹³ ŋkjau³¹mpai⁴⁴ kjuŋ³¹³bai³⁵ mai⁵⁴tjaŋ¹³ pi³³jɔ³¹ mpei³⁵mplu¹¹ tuŋ³¹m̥ei³³ mei¹¹ tuə⁴²m̥əi³³ mi⁴⁴
菜油 ʑo³¹ʑi⁵⁵ʔʑu³¹ ʔə⁰²ʑo³¹ ʈau³¹ʐou⁴³ tʂõ⁵⁵ʐo²⁴ ʑəu²¹ʐɔ³²ha⁴⁴ ndlɦo³⁵zau⁵⁵ ɕe³⁵ʐei³⁵ tsʰai³³ʑəɯ³¹ ʔə³³ʑu⁵⁵ tsʰɛ³⁵ʑeu²² ɣɔ¹³ʑu¹³ tjaŋ⁵⁵ɣɔ⁴⁴ jeu³³ji³⁵ tsʰai³⁵ʑeu³³ ʑu³¹ɣa³³ ʑu⁴² ŋkjau³¹ʑu⁵⁵ ʑu³¹³ jo⁴⁴jeu¹³ ji²²jɔ³¹ je⁴⁴jo³³ lai³³ʑəu³¹ zeu³³ ʑau³¹ ʔe⁴⁴ʑu⁵³
qo⁰⁵ntsei⁵⁵ ʔə⁰²ntsi⁵⁵ ntʂe⁵⁵ nzɛ¹³ ntsæ⁴² ɳtʂə⁵⁵ ȵtɕɯ⁴⁴ zɯ⁵⁵ ɕi³⁵ pau¹³ tsei⁵³ pɔ¹¹ɕi¹³ ȵo³¹ ʔa⁰³ȵtɕo³¹³ ntse⁵³ ɕa³⁵ ntsei¹³ dʑa⁴⁴ jau³² tsa⁵⁵ ntʃa³¹ dzau⁵³ daːu⁵¹ dza³⁵ ʑam⁵³
ʔa⁰²ndaŋ³¹ lə⁰²lɑŋ³¹ tʰaŋ³¹ mpa³¹ʐa²⁴ ʐɪ³² mu⁵⁵ ntɑŋ³¹ daŋ³¹ taŋ³¹ taŋ²² taŋ³¹ taŋ⁵⁵ njei³³ mpei³³ tɕəŋ³³ tʰiaŋ⁴², tiaŋ⁴² tei³¹ ton³¹³ toŋ¹³ tʰu³¹ tjɒŋ³³ toːŋ³¹ ʔtoːŋ³³ taŋ³¹ toŋ⁵³
白糖 ʔa⁰²ndaŋ³¹qlo³¹ lɑŋ³¹qlo³¹ tʰaŋ³¹tɬeu⁴³ mpa³¹ʐa²⁴tɬə²⁴ ʐɪ³²ɬə³² mu⁵⁵tɬey⁵⁵ pe²²ntɑŋ³¹ pei³¹daŋ³¹ taŋ³¹ɬu³³ pʰɛ³⁵ʑen²²taŋ²² taŋ³¹tsei⁵³ taŋ⁵⁵ɬo⁴⁴ njei³³ȵu³¹kwo³⁵ mpei³³kwau³⁵ tɕəŋ³³tɬo³³ tiaŋ⁴²tɕu³³ pɯ³¹tʰaŋ⁴² ton³¹³tɬu¹³ jau³²toŋ¹³ pak³⁵tʰɔŋ³¹ tjɒŋ³³klau⁴⁴ pɛ²²toːŋ³¹ ʔtoːŋ³³ʔpek⁴² pʰɛ²¹taŋ³¹ ʑam⁵³toŋ⁵³
红糖 ʔa⁰²ndaŋ³¹ʔlɛ³¹ lɑŋ³¹ʔle³¹ tʰaŋ³¹la⁴³ mpa³¹ʐa²⁴lẽ²⁴ ʐɪ³²læn³² mu⁵⁵lie⁵⁵ hoŋ³¹ntɑŋ³¹ huŋ³¹daŋ³¹ taŋ³¹ɕo⁵³ heŋ²²ʑen²²taŋ²² taŋ³¹tɕaŋ⁵³ taŋ⁵⁵ɕʰen³³ njei³³ȵu³¹tai⁴⁴ mpei³³kwei³³ tɕəŋ³³ləŋ³³ tiaŋ⁴²ʔoi³³ tei³¹lan³³ ton³¹³biŋ³⁵ tsʰun⁵⁴toŋ¹³ tʰu³¹tsin³⁵ tjɒŋ³³θi³⁵ toːŋ³¹si⁵⁵ ʔtoːŋ³³ti¹¹ waŋ³¹daŋ⁴² toŋ⁵³sja⁴⁴
qo⁰⁵qʁei²⁴ ʔə⁰²qwei³⁵ qe⁴⁴ qɛ⁴² hæ⁵⁵ qo⁵⁵ɢɦo³¹ qo³⁵nɯ⁴² qɯ³³qa⁵³ ki⁴⁴ kei⁴⁴ kei⁴⁴ ki³³ qo⁵⁵ qo⁵⁵ kje⁴² tɕa¹³ ke⁴⁴ kja³⁵ kau⁵⁴ kja³³ kja³⁵ kau²⁴ kjau⁵⁵ klau²⁴ tsu⁴²
蛋白 to⁰²qlo³¹qʁei²⁴ qe⁴⁴tɬeu⁴³ qɛ⁴²tɬə²⁴ noŋ³²li³⁵hæ⁵⁵ ʔa⁵³ɬi³³qə³³ qo³⁵qwə³⁵ qa³³ɬʰa⁴⁴ kei⁴⁴so²⁴ kei⁴⁴tɬa¹³ tɕɔ⁴⁴kuæ̃⁴⁴ qo⁵⁵nju³⁵ qo⁵⁵kwau³⁵ ɬu⁴²kje⁴² lu¹³tɕu³³ ȵtɕi⁵³kjo³³ kja³⁵tɬu¹³ kau⁵⁴ky⁴⁴ kja³³pak³¹ kja³⁵klau⁴⁴ kau²⁴pɛ²² klau²⁴pʰɛ²¹ tsu⁴²pa²²
蛋黄 ʔa⁰²sen³¹qʁei²⁴ qe⁴⁴tɬaŋ³¹ qɛ⁴⁴lẽ²⁴ ŋkɔ³²hæ⁵⁵ ŋkau⁵⁵ŋkau⁵⁵ɢɦo³¹ qo³⁵qwen³¹ waŋ³¹sen⁵³ qa³³tɕu³³ kei⁴⁴vaŋ²² tɕɔ¹³kei⁴⁴ tɕɔ⁴⁴ki³³ qo⁵⁵kwai³³ qo⁵⁵kwei³³ kɔ⁵³kje⁴² lu¹³tɕuəŋ³³ ȵtɕi⁵³kwan⁵⁵ saŋ¹³kja³⁵ kau⁵⁴kwan¹³ kja³³vɔŋ³¹ kja³⁵kwen³³ kau²⁴wjaŋ³¹ klau²⁴məi³¹ tsu⁴²moŋ⁵³
kʰo³¹kʰo³¹ mplua¹³ qə⁰²pʰlo²⁴ plei⁵⁵ pʰau⁵⁵lau⁵⁵ qo³⁵cɔ⁵³ ki⁰³kʰo⁵³ qa³³qʰu³³ kʰo³³kei⁴⁴ qʰoŋ⁵³ qa⁰³qʰo³⁵ qʰau³⁵qo⁵⁵ ʔa⁰²tɬə⁴²; ʔa⁰²pʰlu³¹ kuan¹³ka³³ ki⁴⁴ke⁴⁴ kʰa⁴⁴kja³⁵ kʰo⁵⁵ kʰu³³ kʰjeu⁵⁵ kau²⁴kʰo⁵⁵ gwai²⁴ fo⁴⁴
豆腐 tə⁰²χu⁵⁵ tə⁰²χu⁵⁵ tou²⁴paŋ³¹ tə⁵⁵hə¹³ tu²¹ɦo²³² dau⁵³ɕy⁵⁵ tɑ³⁵ho⁵³ ta³¹həɯ³³ tə³¹hə⁴⁴ teu⁵³heu⁵³ teu³⁵fu³⁵ to³³heu⁵⁵ hau⁵³ heu⁵³ tu²¹vu²² ko²²tʰu²²vu²² tɯ⁴² to⁵³fu⁵³ to²¹fu²¹ tʰɔ³⁵fu³⁵ tu¹¹hu³³ top²²pou²¹ ʔtau³³hu³³ tʰət²¹pəu³¹ tau²²fu²²
ʔa⁰²ka³³ tə⁰²tɕi⁵⁵ kua⁴⁴ ka¹³ ka⁴² ka³³ka³³ ʔu³⁵ca⁴⁴ ʔu⁵³bje¹³ ʔə³³tsa¹³ tsɛ⁵³ ʔu¹³tʰaŋ⁴⁴ ʔeu⁴⁴kæ¹³ ʔaŋ³⁵ji³⁵ ʔaŋ³⁵ʑi³⁵ ʔau³³kji⁵³ ʔaŋ³³ʔʑa³⁵ kji¹³ tʰon¹³ ʔŋ̩⁴⁴ ʔɔŋ²² tʃei⁴⁴ tʰoːŋ³³ gjai³⁵ʔuoːm³⁵ tʰaŋ³³ hoŋ⁴⁴
qo⁰⁵tɕo⁵⁵ ʔə⁰²tɕo⁵⁵ tɕeu⁵⁵ tɕə¹³ tɕə⁴² tɕey⁵⁵ tɕɯ⁴⁴ tsɿ⁵⁵ tɕu³⁵ tɕo³³ tɔ³¹ tɕo¹³ tɕeu³¹ tɕeu³¹³ tɕu⁵³ tɕu³⁵ tɕa¹³ tɕeu⁴⁴ tju³³ tju⁵⁵ tʃau⁵³ tju⁵³ ʔtjeu⁵¹ tju³⁵ dju²⁴
ʔa⁰²ʑi⁵⁵ ʔə⁰²ʑi⁵⁵ tʂʰua³¹ ki³¹ tɕi¹¹ ka³³tɕi⁵⁵dɦu¹¹; tʂʰa³¹ ci²² dʑi⁵⁵ tɕin¹¹ tɕin²¹² ʔu¹³tɕi²⁴¹ ʔeu⁴⁴tɕi²¹ tɕi¹¹ tɕi¹¹ ʔa⁰²kji²³¹ sa⁴² tsʰa³¹ tɕi³¹ ki³² kʰi⁵³ tʃi³¹ tsa³¹ tʃa³³ tja³¹ ta⁵³
茶叶 tə⁰²mbluŋ³¹ʑi⁵⁵ ʔə⁰²mbloŋ³¹ʑi⁵⁵ mploŋ³¹tʂʰua³¹ qo⁰²mplõ⁵⁵ki³¹ mplaŋ⁵³tɕi¹¹ ʔa³³ndlɦau³⁵tʂʰa³¹ nu³¹ci²² ki⁰³mɯ³¹dʑi⁵⁵ qa³³nə⁵⁵tɕin¹¹ neu²²tɕin²¹² neu³¹tɕi²⁴¹ qa⁰³njaŋ³³tɕi¹¹ mplau¹³kji²³¹ sa⁴²ʑe⁴² dljuŋ³¹³tɕi³¹ ki³²mjoŋ¹³ kʰi⁵³pjɔŋ³¹ tʃi³¹mplɒŋ³³ tsa³¹noːm³¹ tʃa³³noːm³³ tja³¹nan³¹ ta⁵³kai²⁴
tɕo⁵⁵ʔjɛ³¹ tɕo⁵⁵ʔjæ³¹ tɕeu⁵⁵pua³³ tɕə¹³ʐa²⁴ tɕə⁴²hua³²ʐɪ³² tɕey⁵⁵mu⁵⁵ tɕɯ⁴⁴tɕɑŋ²² tsɿ⁵⁵djaŋ⁵⁵ tɕu³⁵qaŋ³³naŋ⁵⁵ tɔ³¹qan¹³taŋ³¹ tɕeu³¹qai³⁵ tɕu⁵³ʔau³³ tɕu³⁵van³³ tɕeu⁴⁴kaŋ¹³ pa³² pe⁵⁵pi³³ʔɔŋ²² tʃau⁵³ken⁴⁴ tju⁵³kaːm³³ tsu³³ dju²⁴tju⁴⁴
开水 ʔuŋ³¹mpu²⁴ ʔoŋ³¹kɑŋ³¹ tɬe³¹mpou⁴⁴ ʔõ²⁴mpo⁴² ʔaŋ³²mpɔ⁵⁵ ʔa⁵⁵ku⁵⁵ ʔu³⁵pu³¹ ʔu⁵³bo¹³ ʔə³³pu⁴⁴ ʔu¹³hɔ⁴⁴ ʔeu⁴⁴pɔ³³ ʔaŋ³⁵mei⁵⁵ ʔaŋ³⁵mpi⁵⁵ ʔau³³mpa⁴² ʔaŋ³³ʔlat³⁵ ʔou³³kʰuŋ³³ ʔŋ̩¹³pŋ³¹³ mu⁵⁴ʔŋ̩⁴⁴ ʔɔŋ²²pʰɔŋ³¹ ʔɒŋ⁴⁴mpei³⁵ ʔoːm³³bei²⁴ ʔuːom³⁵bei⁵⁵ ʔən³³kun²⁴ m̩²⁴bui⁴²
qo⁰⁵ka³¹ ʔə⁰²ka³¹ kua⁴³ ka³² ʔa⁵⁵tsa¹¹ ŋkɑ³⁵ ka⁵³ tɕa³³ tɕa²⁴ tɕo¹³ tɕa⁴⁴ ȵa³⁵ ȵtɕa³⁵ kjɔ³³ tɕo³³ tɕou³³ tsʰo³⁵ ljo⁴⁴ kja²² ðja⁴⁴ dje³³ ŋwa⁵¹ ɕa³³ tsei⁴⁴
ʔa⁰²si⁵⁵ ʔə⁰²si⁵⁵ sua⁴⁴ qə⁰²sʰa⁴² sa³⁵ ʔa⁵⁵bɦaɯ¹¹ qo³⁵sa⁵³ pʰai³³ qa³³fʰa⁴⁴ fɛ⁴⁴ fe⁴⁴ qa¹³fʰæ³³ qa⁰³m̥ei⁵⁵ mphe⁵⁵ ʔa⁰²pʰi⁴² ko²²tɕʰa¹³ pʰai⁴⁴ fai³⁵ fai⁵⁴ fui³³ ʍei³⁵ bje⁵⁵ ba¹¹ bja⁵³ bja⁴⁴
棉花 ʔa⁰²men³¹ ʔə⁰²men³¹ paŋ³¹ hɛ⁴² wæ³⁵ ʔa³³bɦaɯ³⁵su¹¹lɦu¹¹ mi³¹hwa³⁵ mjan³¹hua³³ sʰen³³ mien²² ȵa³¹ pei¹³ɕʰue⁴⁴ mu³³ha⁵⁵ me³³hua⁵⁵ ʔa⁰³fe⁴² vie¹³ mjan⁵⁵ mi³¹³fa¹³ min¹³pui⁴⁴ mi³¹pʰun³¹ wei⁵³pen³³ pui²¹ bui⁵⁵min³³ m̥ɔ²¹min³¹ ŋ̥ŋ²²mjan²²
qo⁰⁵sə⁵⁵tə⁰²ntsʰa³¹ ʔə⁰²su⁵⁵ nto³³ sʰə¹³ so²³² ʔa⁵⁵ɳtʂʰa¹¹so⁵⁵ so⁴⁴ səɯ⁵⁵ fʰə³⁵ hou³³ fu⁵³ heu¹³ mu³³ mpo³¹³ pʰɔ⁵³ pʰo³⁵sa³³ kjau⁴⁴ ɕa¹³ so⁴⁴ fu⁵⁵ hu⁵³ sa³³; sui²⁴ tui⁴² sui²⁴ lu⁵³si⁴²
qo⁰⁵nty³¹ ʔə⁰²ntu³¹ ntou⁴³ nto²⁴ ntɔ³² ntau⁵⁵ ntei³⁵ dei³¹ to³³; m̥u³³ tou²⁴ tʰiŋ³⁵ tɔ⁴⁴ nei³⁵ nti³⁵ nta³³ ta³³ ntu³³ do¹³ no⁴⁴ te²² nte⁴⁴ dje³³ bui⁵⁵ di³³ de⁴⁴
ʔa⁰²ʐu²⁴ ʔə⁰²ʐu³⁵ tʂʰau⁴⁴ qɛ¹³lɛ⁵⁵ʂõ¹³pɛ³¹ te²²paŋ³³ tʂʰo³³ ʔə⁴⁴ ʔa⁵⁵ ʔu³⁵ ʔo³³ tʰiŋ³⁵ ɕʰaŋ³³ ʔau³¹ ʔau³¹³ ʔa⁰²san⁴² tsʰa³³ȵa¹³ m̥au³³; ɕe⁴⁴ ʔau⁴⁴ ʔeu³³ ʔɔ⁵⁵ ʔau⁵³ lui³³ gui³⁵ lui³³ ʔi⁴⁴
棉衣 ʔa⁰²ʐu²⁴pu³¹men³¹ ʔə⁰²ʐu³⁵men³¹ tʂʰau⁴⁴paŋ³¹ qɛ¹³lɛ⁵⁵hɛ⁴² paŋ³³koŋ²¹ tʂʰo³³ʔa³³bɦaɯ³⁵su¹¹lɦu¹¹ ʔə⁴⁴tɕi⁴⁴nu²² ʔa⁵⁵naŋ¹³ ʔə³⁵poŋ⁵³ ʔo³³mien²² poŋ³⁵ ʔau³¹pʰaŋ⁵⁵ ʔa⁰²san⁴²ŋke⁵³ ȵa¹³xa³⁵ ɕe⁴⁴kau⁵³ ʔau⁴⁴mi³¹³ min¹³ʔeu³³ mi³¹ʔɔ⁵⁵ ʔau⁵³min³³ m̩³¹tsat²²lui³³ gui³³kam³¹ sɔŋ²⁴ɕu²⁴lui³³ mjan⁵³ʔi⁴⁴
衣领 qʰu⁵⁵lju⁵⁵pen⁵⁵ ʔə⁰²pen⁵⁵ʐu³⁵ tɬaŋ⁴³tʂʰau⁴⁴ qə⁰²qɯ²⁴lɛ⁵⁵ ʑi⁵⁵lin⁴² ʔa⁵⁵lɦau³¹tʂʰo³³ qo³⁵ʈə⁴²ʔə⁴⁴ ki⁰³qaŋ⁵⁵ʔa⁵⁵ qa³³ɬo⁵³ʔu³⁵ ʑi²⁴lin³³ tʰiŋ³⁵qa³³tɬan¹³ ɬɛ⁴⁴ɕʰaŋ³³ ʔa⁰³ŋaŋ¹¹kwai³⁵ʔau³¹ ʔi⁵⁵ljaŋ³¹ pa³³ləŋ⁴²san⁴² kuaŋ³⁵ȵa¹³ kjan³¹ɕe⁴⁴ ʑin¹³ljen³¹ʔau⁴⁴ ʔeu³³kə⁰³kaŋ³³ ʔɔ⁵⁵njaŋ⁵³ ʔau⁵³kəŋ⁵³ lui³³kaːŋ³³ gui³⁵klaːŋ³⁵ lui³³klaŋ³³ ʔi⁴⁴pe²⁴
袖子 ʔa⁰²qʰu³¹ʐu²⁴ qʰu³¹ʐu³⁵ te²¹tʂʰau⁴⁴ kɛ⁴²sʰi²⁴lɛ⁵⁵ se²²paŋ³³ ʔa³³di³³tʂʰo³³ qo³⁵toŋ³¹ʔə⁴⁴ ki⁰³daŋ³¹ʔa⁵⁵ qa³³moŋ¹¹ʔu³⁵ mo²¹²ʔo³³ tʰiŋ³⁵qa³¹ɕi¹³ mu²¹ɕʰaŋ³³ sai³⁵ʔau³¹ pʰau³¹³ ʔa⁰²ɕi³³san⁴² tɕen³³ȵa¹³ kjaŋ⁵⁵ɕe⁴⁴ kuŋ³¹ʔau⁴⁴ ʔeu³³tʰaŋ³³ ʔɔ⁵⁵kʰwa⁵³ ʔau⁵³tʃəŋ³¹ lui³³mui²³¹ gui³⁵loːŋ³³ lui³³min⁴² ʔi⁴⁴mi⁴⁴ko⁵³
扣子 ʔa⁰²kʰəu²⁴tsɿ⁵⁵ ʔə⁰²ȵin³⁵tsɿ⁵⁵ kʰeu²⁴ pei⁴²ʐæ⁵³ fa⁵⁵tʂʰo³³ qo³⁵ŋqwɑ⁵³ kʰəɯ¹³tsɿ³³ qa³³po³⁵ʔu³⁵ tɕi⁵³təu⁵³ kʰeu³³ɕʰaŋ³³ ʔa⁰³su³¹ʔau³¹ ljaŋ³⁵ʔau³¹³ pa³³kjo²¹ pi³⁵kat³⁵ ŋkjan³³ so⁵⁵tɕi³⁵ʔau⁴⁴ kʰau⁵⁴ ʔɔ⁵⁵pji⁵⁵ ʔau⁵³nju¹¹ lui³³kʰau⁴⁴ gui³⁵nep⁴² lui³³kʰəu²⁴
衣袋 ʔa⁰²ɬy³³ʐu²⁴ ʔə⁰²pu³¹ɬu⁵⁵ n̥aŋ⁴³tʂʰau⁴⁴ tɛ⁵⁵po²⁴ tæ³³ n̥aɯ⁵⁵tʂʰo³³ kʰɯ⁵³po²²ʔə⁴⁴ ho³¹pau³³ tɛ³¹ tua²⁴ pæ²¹ n̥eŋ³⁵tiŋ³⁵ n̥eŋ³⁵ ʔa⁰²pʰju³³san⁴² tʰe²²ȵa¹³ pʰju³³ɕe⁴⁴ naŋ¹³ʔau⁴⁴ xeu¹³po⁴⁴ ni³³ku³³ ʔau⁵³tʰjuŋ⁴⁴ lui³³bo²² gui³⁵ʔti⁴² ti⁴² ʔi⁴⁴toi²²
裤子 ʔa⁰²ʐei⁵⁵ ʔə⁰²ʐe⁵⁵ ʈi²¹ qə⁰²ŋkʰə¹³ tu¹¹ ʔa⁵⁵ɖʅ⁵³ tɕi⁴⁴ŋkʰə⁴⁴ tsen³¹kʰa³³ qʰə⁴⁴ qʰeu⁴⁴ ɕaŋ⁵³ qa³³ti²¹ ʔa⁰³hɔ³¹ qʰau³¹³ ʔa⁰²kjə³³ va¹³ tɕi⁴⁴ tau³¹³kʰu⁵⁵ kʰu⁵⁴ su³⁵kwen³³ ntʃau⁵⁵ həu²⁴ kʰwa⁴² kʰəu²⁴ fja⁴²
裙子 qo⁰⁵ten³¹ ʔə⁰²ten³¹ ta⁴³ tẽ²⁴ tæn³² tie⁵⁵ tɛ³⁵ dʑen³¹tsɿ³³ qʰu⁵³ ta²⁴ ta¹³ qa³³tæ⁴⁴ teŋ³⁵ qa⁰³teŋ³⁵ ʔa⁰²kje¹³ tɕyn³¹tsɿ³³ tan³³ lje¹³ te³³ ka⁰³te²²tʰjeu³⁵ kwin¹¹ tɕun³¹ tʃun³³tʃʰoːŋ¹¹ tjun³¹ kon⁵³
头巾 ʔa⁰²qʰu⁵⁵χu⁵⁵ ʔə⁰²təu³¹χu⁵⁵ ʂau⁵⁵fu²⁴ lõ²⁴ntõ⁴² si⁵⁵wɔ²³² qʰey⁵⁵fau⁵⁵ ɕɑŋ⁵³me⁴² saŋ⁵³mje¹³ tɕʰu³³tʰu³⁵ pʰa⁴⁴ qʰɔ⁵³feŋ⁵³ pei³³tɕʰɔ⁴⁴hɔ¹³ qa⁰³sɔ⁵³ qa⁰³ɕau⁵³ ʔa⁰²fa⁵³ kei³⁵va³⁵ tɕʰu³³kʰan³³ pʰa⁵⁵tsai⁰⁴ ha²¹kʰo⁵⁵no⁴⁴ kaŋ³⁵kʰu³³tʰjeu³⁵ ŋkau⁵³tʰjau³³ m̩³¹goːŋ⁵³pʰa²⁴ tʃa³¹pjei⁵¹ di³³ dop⁴⁴pe²⁴de⁴⁴
帽子 qo⁰⁵ko³³ ʔə⁰²ko³¹ mau²⁴ təu²¹ kau¹¹ tɕɑŋ⁴⁴mɔ³⁵ ki⁰³mo³⁵ mo¹³ qʰeu³⁵ mɔ²² ʔa⁰²mɔ⁴² m̥au³¹ mɔ²² mo²² mau⁴² mo⁵³ kə⁰³mau²¹ tsan²² mau³³ mo²¹ mau⁴² mu⁴² mu²²
qo⁰⁵ɳʈʰuŋ³¹ ʔə⁰²ɳʈʰoŋ³¹ nʈʰoŋ⁴³ qə⁰²ntʂʰõ²⁴ ɳʈaŋ²² ʔa⁵⁵ɳʈʰau⁵⁵ qo³⁵ɳʈʰu³⁵ qa⁰³tsʰu⁵³ tʰju³³ tʰjeu²⁴ tɬo⁴⁴lɔ¹³ tʰju⁴⁴ ȵ̥aŋ³⁵ ntʰjuŋ³⁵ ʔa⁰²ɳʈʰau³³ pau³³ʔləu³³ kjau⁴⁴tɕe⁵³ pjen³¹³ kə⁰³pe⁴⁴ kjɔ²²tsʰiŋ⁵³ klɒŋ³³ lu³¹pɛŋ³³ ta¹¹kjeu⁵¹ tjɔ⁵³pjau³³ ten⁵³kaŋ⁵³
qo⁰⁵kʰu²⁴ ʔə⁰²kʰu³⁵ kʰou⁴⁴ kʰa⁴² kɔ³⁵ kʰau³³ ɕɔ⁵³ kʰo³³ ha³³ hɛ²² hɛ³¹ hæ⁴⁴ he³⁵ la⁰³hai³⁵ ʔa⁰²ɣe¹³ xe⁴² tɕʰi⁴⁴ ha³¹³ hai¹³ kʰi³³ ço⁴⁴ he³¹ tu¹¹ xɛ³¹ hai⁵³
草鞋 kʰu²⁴ʔȵuŋ³¹ kʰu³⁵ʔȵoŋ³¹ kʰou⁴⁴tɬau⁴⁴ kʰa⁴²ȵã²⁴ kɔ³⁵ȵa³² kʰau³³ŋqɯ⁵⁵ ɕɔ⁵³ȵu³⁵ tsʰau⁵⁵xai¹³ ha³³qa³⁵loŋ³⁵ hɛ²²sau⁴⁴ ɕɔ⁴⁴ hæ⁴⁴njuŋ⁴⁴ he³⁵ŋu⁵⁵ la⁰³ŋku⁵⁵ ʔa⁰²ɣe¹³ɳʈau⁵³ sau³³xe⁴² tɕʰi³³n̥jaŋ³³ ɕu³⁵ tʰa³²hai¹³ tsʰɔ³³kʰi³³ ʃu³⁵ su⁵⁵ ŋwa⁵¹tu¹¹ tju⁵³ ko⁴⁴
袜子 tso²⁴wa³¹ su⁵⁵wɑ³¹ wa²⁴tsi⁵⁵ wa³¹tsi⁵⁵ kɔ³⁵ɭaŋ⁵³ wa³¹tsɿ³³ wɑ²²tsi⁵³ wa³¹tsɿ³³ tʰo⁴⁴ va¹³ va³¹ ɕʰɔ¹¹va³³ wa³⁵ la⁰³wa⁵⁵tsɿ⁰³ ʔa⁰²mpa⁵³ mat⁴⁴ ntʰjou⁵³ ɕeu⁴⁴va³¹ vo²¹ ma³⁵ ma¹² maːt²² maːt⁴² m̥ut²¹ mat²²
蓑衣 qo⁰⁵sy³¹ pʰoŋ³¹su³¹ si⁴³ sæn²²ʔei³² sy⁵⁵ sɔ³⁵ su⁵³ sʰo³³ so²⁴ sɔ¹³ʔai³⁵ sʰɔ⁴⁴ si³⁵ qa⁰³sɿ³⁵ ʔa⁰²poŋ⁵³ mpou³³su³³ sai¹³ʑi¹³ ɬeu⁴⁴ʔi⁴⁴ sɔ⁵⁵ʔi⁵⁵; kʰju³⁵pui²² pa¹¹pi³¹ fə³¹ʑei³³ tʃʰa¹¹ʔei³⁵ sui³³ hi⁴⁴
斗笠 qo⁰⁵nto⁵⁵qo⁰⁵sy³¹ ko³¹su³¹ kou³³ ko⁴⁴ kau¹¹ȵtɕau³³ ku⁴⁴ ku⁵⁵ mo¹³sʰo³³ mo⁵³ ku³⁵ hɔ¹³mo²² ʔa⁰³ku⁵³ quŋ⁵³ kju³¹ ku²² kɯ⁵⁵ la⁰⁴kjo⁵⁵ kə⁰³ko⁵⁴ njɔ⁵³ mau³³mplɒŋ³³ lap²² gjap⁴² ɬat²¹ ʑup²²
被子 ʔa⁰²pu³¹ ʔə⁰²tɕʰoŋ³¹pi³¹ paŋ¹³ qə⁰²pã²² pu¹¹sæ³⁵ ʔa³³ɬy³³pa³³ pə³⁵ pa⁵³ poŋ⁵³ pue²⁴ ȵa³¹pi⁴⁴ puæ⁴⁴ pɔ³⁵ qa⁰³pau³⁵ ʔa⁰²pə³³ ko²²pəu³³ kou⁴² pu¹³ poi³² pɔ²² m̥u⁵³ soːŋ²⁴ toːŋ⁴² sɔŋ²⁴ suŋ⁴²
枕头 χu⁵⁵ȵdʑuŋ²⁴ ʔə⁰²χo³¹ȵdʑoŋ³⁵ hou⁵⁵ȵtɕoŋ⁴⁴ ho¹³ȵtɕõ⁴²lã¹³ wɔ³⁵ȵtɕaŋ⁵⁵ fau⁵⁵ȵtɕau³³ pji⁴⁴kɯ³⁵ȵtɕɯ⁵³ tsen⁵⁵dəɯ³¹ fʰu³⁵tɕʰu⁴⁴ ho³³njaŋ²⁴ tʰiŋ³⁵tju⁴⁴ hɔ¹³tɕʰo³³ ʔa⁰³ȵ̥aŋ⁵⁵ti³¹ ȵtɕaŋ¹¹tsi³¹³ ȵ̥an³³kjau⁴² soi⁴² ȵe⁵³ȵtɕou⁴⁴ fo⁴⁴tɬjuŋ¹³ kə⁰³paŋ⁴⁴ njaŋ³⁵kɔ⁵⁵kjuŋ²² ntjɒŋ³⁵ dzom⁵³tau³¹ tʃam⁵¹dʒoːm³³ tʰjəu²⁴tjəu⁴²pli³³ pei²⁴tu⁵³
席子 ʔa⁰²ʔlei⁵⁵ ʔə⁰²ki⁵⁵li⁵⁵ le⁵⁵ lɛ¹³ læ⁴² ɕi³¹tsɿ³³ qo³⁵lɯ⁴⁴ ləɯ⁵⁵ tjin¹¹ tsuŋ¹³ tsam¹³ mei¹³ sa³⁵ qa⁰³tʰe³¹³ ʔa⁰²mje⁵³ sat³⁵ la¹³ tsʰa⁴⁴ ŋjaŋ⁴⁴ tsʰa⁵³ ʃe¹² tsi²² tʃik⁴² din⁴² sja²²
蚊帐 wen³¹tsaŋ²⁴ wen³¹tsɑŋ³⁵ tʂe⁵⁵ʑoŋ⁵⁵ plɛ¹³ʑõ¹³ pʐæ⁴²ʑaŋ⁴² wei³¹ɳtʂaɯ¹³ tɕɑŋ⁴⁴hwɑŋ³⁵ tsaŋ¹³tsɿ³³ ɕo⁴⁴ tsaŋ⁴⁴tsɿ³³ ɣoŋ²² ɕʰuẽ¹³ ʔa⁰³tɕɔ³⁵po³⁵ la⁰³tɕuŋ³⁵tsɿ³³ ʔa⁰²ɕe⁵³ ko²²zit³⁵ ven⁴²tsan¹³ tɕon⁵⁵tsai⁰⁴ ven²¹tseu⁵⁴ mun³¹tsɔŋ⁵³ ɬje⁵⁵ moŋ²³¹taŋ²⁴ tɕaŋ²⁴tsɿ⁵³ tsaŋ²⁴
pu³¹men³¹ paŋ¹³ lɛ⁴² lu³²sæ³⁵ pʰai⁵⁵ʔa³³bɦaɯ³⁵su¹¹lɦu¹¹ pə⁴⁴tɕi⁴⁴nu²² pa⁵³nau³⁵ qa³³naŋ¹³poŋ⁵³ pue²⁴mien²² ȵi³¹pi⁴⁴ puŋ²²ʔeu⁴⁴ ʔa⁰³pʰaŋ⁵⁵ pau⁴⁴pʰuŋ⁵⁵ mje¹³pə³³ ko²²min⁴² ŋki⁴² pu¹³mi³¹³ min¹³poi³² mi³¹pɔ²² m̥u⁵³min³³ m̩³¹tsat⁵⁵ toːŋ⁴²min³³ sɔŋ²⁴ɕu²⁴
房子 qo⁰⁵pei⁵⁵ ʔə⁰²pi⁵⁵ tʂe⁵⁵ plɛ¹³ pʐæ⁴² ŋgɦa³⁵ pʐɯ⁴⁴ pɯ⁵⁵ tsɛ³⁵ tsei³³ tɕei⁵³ pei¹³ ʔa⁰³tjo³¹ pjo³¹³ pje⁵³ pia³⁵ pjei¹³ la⁰⁴pja⁴⁴ pui³³ ni³¹ pja⁵³ pau⁵³ pjau⁵¹ pla³⁵ pju²⁴
qo⁰⁵pei⁵⁵wa⁵⁵ ʔə⁰²pi⁵⁵wɑ⁵⁵ tʂe⁵⁵vua²¹ plɛ¹³va³¹ pʐæ⁴²wə¹¹ ŋgɦa³⁵vɦa¹¹ pʐɯ⁴⁴wɑ⁴² pɯ⁵⁵wa³⁵ tsɛ³⁵ŋi¹¹ tsei³³va²¹² pei¹³va²¹ ʔa⁰³tjo³¹wa¹¹ pjo³¹³ŋwa¹¹ pje⁵³ŋwa²³¹ pia³⁵ŋua⁴⁴ pjei¹³ŋo⁵³ pja⁴⁴ŋa⁵³ ŋo³²pui³³ ŋa⁵⁵ni³¹ pja⁵³ŋo¹¹ ŋwa²³¹pau⁵³ ŋwa³¹pjau⁵¹ ŋɔ⁴²pla³⁵ ŋa⁴⁴pju²⁴
qo⁰⁵pei⁵⁵mbo³¹ ʔə⁰²pi⁵⁵mbo³¹ tʂe⁵⁵ŋqen⁴³ plɛ¹³ŋqĩ²⁴ pʐæ⁴²ŋken³² ŋgɦa³⁵ŋqɯ⁵⁵ pʐɯ⁴⁴ntsʰɯ⁴⁴ pɯ⁵⁵tsʰɯ⁵⁵ tsɛ³⁵qɛ³³ tsei³³pʰu⁴⁴njaŋ²² pei¹³qei⁴⁴ ʔa⁰³tjo³¹ŋe³⁵ pjo³¹³nuŋ³⁵ pje⁵³ŋko³³ pia³⁵ko³³ pjei¹³ŋko³³ pja⁴⁴tso³⁵ ŋo⁴⁴pui³³ kaŋ²²ni³¹ pja⁵³ŋkan⁴⁴ gaːn³³pau⁵³ gaːn³³pjau⁵¹ gwan³³m̥ja³⁵pla³⁵ goŋ⁴⁴pju²⁴
厨房 tə⁰²tɕʰo²⁴tɕo⁵⁵ȵa²⁴ tʂe⁵⁵tso³³ pʐæ⁴²ʔaŋ⁵⁵ɳɔ³⁵ ŋgɦa³⁵ʔa³³va⁵³ pʐɯ⁴⁴tsɔ³⁵ ho⁵⁵faŋ³¹ qa³³so⁴⁴ tɬan⁵³hɔ⁴⁴tseu²⁴¹ pei¹³sɔ³³ sɿ³¹tʰaŋ³¹ tsau⁵⁵ pje⁵³kɛ⁵³ʑoŋ²³¹ tsʰu³¹faŋ³¹ pjei¹³su³³ka¹³ pja⁴⁴tsau⁵⁵ kʰy¹³hoŋ¹³ tju⁵⁵kue³⁵nuŋ³¹ni³¹ ka³³pja⁵³ sə³¹puŋ³¹ tʃeu⁵¹ʃu³⁵pjau⁵¹ tjəu³¹pə³¹
厕所 ʔa⁰²χa²⁴qa⁵⁵ ʔə⁰²qʰei³⁵qɑ⁵⁵ tʂe⁵⁵qʰau⁵⁵tɕʰi⁵⁵ qə⁰²mo⁵⁵sʰɯ²⁴ pʐæ⁴²ha⁴² ŋgɦa³⁵qʰo⁵⁵tɕʰi⁵⁵ mɔ³¹si⁴⁴ məɯ³¹sɿ³³ lo⁵⁵qa³⁵ mau²²sɿ²⁴ tɬan⁵³tso⁵³qo⁵³ pei¹³mɔ⁵⁵ tjo³¹qa³¹ mpau³³sɿ⁰³ tsəŋ⁵³kɔ⁵³ tiŋ²²ko³⁵ kʰjaŋ¹³ka¹³ fuŋ⁴⁴ka⁴⁴ ko³³poŋ¹³ ka⁵⁵ni³¹ ka⁵³lo³³ gai⁵³kʰɛŋ³³ dai⁵¹buːŋ³³ kai³⁵dɔŋ³⁵ ʔeŋ⁴²kai²⁴toŋ⁵³
仓库 qo⁰⁵jaŋ⁵⁵ ʔə⁰²jɑŋ⁵⁵ ʐo²¹ ʐõ³¹ ʐoŋ¹¹soŋ²³² tsʰaɯ⁵⁵ qo³⁵ʐe²² ki⁰³ʑi⁵⁵ noŋ¹¹ njuŋ²¹² ȵam²⁴¹nai³¹ ʔa⁰³njoŋ¹¹ tsaŋ³³ saŋ³³kʰu¹³ buŋ³¹ kə⁰³jeu³² tsuŋ⁵⁵ne³¹na³³ mpjaŋ³¹ lam²³¹ gjam³¹ lan⁴² ʑum⁴⁴
牛圈 ŋga³¹ʑu⁵⁵ ŋgɑ³¹ʑu⁵⁵ ŋua³¹ȵo³¹ qə⁰²sã²²ʑə³¹ ŋka⁵³ŋu⁵³ ŋgɦa³⁵ȵɦu³⁵ ʈoŋ³¹ʑu²² ki⁰³daŋ³¹ŋ̩³¹ ŋə⁵⁵njin⁵⁵/ljo³⁵ tɕuan⁵³ljou³³ tjoŋ⁴⁴sia³¹ tɕuẽ²²ni⁵⁵ tɕoŋ³³ŋ̩³³ tjaŋ³³ŋ̩³³ ʐəŋ²²vɔ²³¹ ziaŋ²²vo⁴⁴ kjaŋ³³tɕʰou¹³ gjeu³¹³ŋ̩³¹³ ŋu¹³leu¹³ jɔ³¹ni³¹ ŋjo³³lo³³ ŋuŋ³¹laːn³¹ ŋoːŋ³³gjaːn³³ glan³¹ ŋ̩ŋ⁵³ʑu⁵³
ʔa⁰²ʐuŋ³¹ ʔə⁰²ʐoŋ³¹ ʈoŋ³¹ qə⁰²tʂõ⁵⁵ ʂaŋ⁵³ ʔa³³dlɦau³⁵ pɑ³¹ʈu³¹ pa³⁵du³¹ tju⁵⁵ tjeu²² tju³¹ qa³³tju⁵⁵ tɕaŋ³³ tjuŋ³³ ʈau¹³ kei³⁵tɕʰaŋ⁴² pu⁴⁴tjou⁵⁵ kŋ³¹³ koŋ¹³ kʰɔŋ³¹ ʃɒŋ³³ kɛŋ³¹ gjaŋ³³ klɛ³¹ man⁵³
qo⁰⁵tɕyɛ³³ tsuã⁵⁵ tʂuaŋ⁴³ tʂẽ²⁴ ʂæn³² tʂua⁵⁵ qo³⁵tɕɛ⁴² tɕyan⁵⁵ ɣi³³ɕin³³ tsuan²⁴ tsuan⁴⁴ pɔ¹¹ɕuæ̃⁴⁴ tɕe⁵⁵tʰo³⁵ tɕe⁵⁵ tse³³ sin³³ tsuan³³ tsin¹³ tsje⁴⁴ tsʰjaŋ⁵⁵tsin⁵⁵ tʃin⁵³ tsun³³ tʃuːn³⁵ tjun³³ tsin⁴⁴
qo⁰⁵wa⁵⁵ ʔə⁰²wɑ⁵⁵ vua²¹ va³¹ wə¹¹ va³³ wɑ⁴² wa³⁵ ŋi¹¹ va²¹² ɣei¹³ŋwi²⁴¹ va²¹ wa¹¹ ŋwa¹¹ ŋwa²³¹ ŋua⁴⁴ ŋo⁴² ŋa⁵³ ŋo³² ŋa⁵⁵ ŋo¹¹ ŋwa²³¹ ŋwa²³¹ ŋɔ⁴² ŋa⁴⁴
qo⁰⁵tɕʰaŋ³¹ ʔə⁰²to³¹pi⁵⁵ tsʰaŋ³¹ qə⁰²tʰɯ¹³ tɕaŋ¹¹ ʔa⁵⁵dɦɯ¹¹ qo³⁵tɕɑŋ³¹ dʑaŋ³¹ qa³³ɕoŋ⁵⁵ tsaŋ²² tʰam⁵³ teu¹³hɔ⁴⁴ ʔa⁰³m̥ɛ⁵⁵tjo³¹ səŋ²³¹ siaŋ⁴² tɕʰon³¹³; dʑuŋ⁴⁴ tʰjeu¹³ ni³¹tsʰɔŋ³¹ ʃau⁴⁴ tsiŋ³¹ goːŋ⁴² tɕɔ³¹ sjaŋ⁵³
qo⁰⁵lo³¹ ʔə⁰²nden³¹ ntʰaŋ⁴³ lɯ⁵⁵ ntua²² ntʰaɯ⁵⁵ lo⁵³lə³¹ lɯ³¹ lo⁵⁵ leu²² tɕei⁵³so³¹ŋo³¹ vei⁵⁵ɣuŋ³³ tjo³¹lau³³ ɕo³⁵lei³³ tsəŋ⁵³ntʰəŋ³³ si³⁵tʰeŋ³³ ʔo³³tsei⁵⁵ ljon³¹³ kə⁰³lo¹³ tsʰi⁵³ pja⁵³ləu¹¹ lau³¹ laːu³³ lau³¹
窗子 ʔa⁰²tsʰuaŋ³³χu³³ ʔə⁰²tsʰɑŋ⁵⁵χwɑŋ³¹ qʰau⁵⁵tʂʰaŋ⁴³tsi²¹ qə⁰²tʂʰã²⁴hə̃²⁴ ʂaŋ⁵³toŋ⁴⁴ mbɦai¹¹nɦa¹¹ qʰu⁴⁴pʐɯ⁴⁴ ljaŋ³¹ŋan³⁵ qʰaŋ³⁵ɬoŋ³⁵ pʰan⁴⁴tɕʰin²⁴men²² qʰaŋ⁵³tsam⁵³ qʰaŋ¹³pei¹³ ʔa⁰³taŋ³⁵tɕaŋ³³ ke³⁵tsɿ⁰³ kʰa⁵³tan³³sau⁵³ suaŋ³³tsɿ³⁵ tjou⁵⁵lau³¹ tɕʰon⁴⁴tsai⁰⁴ ŋjaŋ³²kʰaŋ³³ tsʰuŋ⁵⁵nan⁵³kʰɔŋ⁵⁵ kjo³⁵ ljaŋ²⁴tsʰoːŋ³³ kʰjaŋ³³ kə⁴²tsɿ⁵³ ko²²sin⁴⁴
木头 qo⁰⁵nutŋ²⁴ ntoŋ³⁵ ntoŋ⁴⁴ pẽ²² ʔa⁵⁵dɦu¹¹ntau³³ pɑ⁴⁴toŋ³¹ntu⁵³ duŋ⁵⁵du¹³ tə⁴⁴ teu⁴⁴ teu⁴⁴ ʔi⁴⁴ɕue³³qaŋ⁴⁴ tja³⁵ tsa³⁵ ntau⁴² ka³³taŋ¹³ kuŋ¹³ntou⁴⁴ fa¹³ fo⁴⁴ tɔŋ³³kɔ⁵⁵ ntɒŋ³⁵ djaːŋ²⁴ gjaŋ⁵⁵ʔtoːŋ³³ djaŋ²⁴ djaŋ⁴²
木板 qo⁰⁵vaŋ³¹ ʔə⁰²ven³⁵ tsa¹³ qə⁰²pa⁵⁵pẽ²² pin¹³ ʔa⁵⁵dzɦie¹¹ qo³⁵pɛ⁴⁴ ki⁰³pai⁵⁵ pi¹³ tɕan¹³tɕu¹³ pe²² tja³⁵qa³¹qe⁵³ qa⁰³peŋ³¹³ ta²¹ʐan¹³ pien²² pan³¹ntou⁴⁴ fa¹³tin⁵³ pe⁵⁴ pʰui³³ ntɒŋ³⁵tʃin⁴⁴ djaːŋ²⁴pen⁵³ gjaŋ⁵⁵ʔpen⁵¹ djaŋ²⁴pən³⁵
柱子 tə⁰²ȵdʑi³¹pei⁵⁵ tɕin³¹ntoŋ³⁵pi⁵⁵ ȵtɕe³¹ ȵtɕɛ⁵⁵plɛ¹³ ȵtɕæ⁵³pʐæ⁴² ʔa⁵⁵ȵdʑɦi³⁵ qo³⁵ȵu³¹ dzu³¹tsɿ³³ toŋ¹³tsɛ³⁵ njei²²tsei³³ tam¹³ qa³³tuŋ³³ tɕeu⁴²ŋo⁴⁴ ŋqo¹¹pjo³¹³ ȵtɕe¹³ ka³³tɕa⁴² tɕan¹³pjei¹³ dʑa³¹ kə⁰³ŋau⁴⁴ tuŋ³⁵ tuŋ³¹ toŋ³¹ gjau³³ pla³⁵ʑau³¹
台阶 ʔa⁰²ŋɢaŋ³¹ʔji³¹ ʔə⁰²ʔji³¹ŋqʰe³¹ qe⁴³ ŋkæn⁵⁵tua²² ʔa⁵⁵tsɯ¹¹ qo³⁵tɑ²²ʐɯ³⁵ ta³¹ma⁵³dəɯ³¹ qa³³saŋ⁵⁵ qʰaŋ³⁵tjan²² qa³³saŋ⁵⁵tʰæ⁴⁴ qa⁰³tɕa⁴⁴ saŋ¹³ ʔpuə³⁵lei³³ ka¹³kŋ³¹³ ka⁴⁴ ja²²kɔ⁵⁵pʰɔ³⁵ tʰa³⁵ tsau²⁴dap⁵⁵ lau³³tʃʰei¹¹ tʰət⁵³tʰa⁵³ kai⁴⁴
qo⁰⁵ŋguŋ³¹ jə⁰²ŋgoŋ³¹ ŋau³¹ ŋkoŋ⁵³ ŋgɦo³⁵ ŋɑŋ³¹ ki⁰³ŋei³¹ njaŋ⁵⁵ ȵaŋ³¹ta²⁴¹ njaŋ⁵⁵ ŋoŋ³³ ŋkuŋ³³ ȵtɕaŋ¹³ zu⁴² ȵtɕe⁵⁵ dʑuŋ³¹³ ŋaŋ³³ kjuŋ³¹ ntʃuŋ³³ dzaːŋ⁵³ daːŋ⁵¹ dzaŋ³⁵ doŋ²⁴
qo⁰⁵tsʰa³¹ ʔə⁰²kʰɑŋ⁵⁵ŋgɑ⁵⁵ tʂʰe⁴³ sʰə¹³ tsʰe⁵⁵tsɿ⁴² pʰo⁵⁵zo⁵⁵ tɕʰe⁴⁴tsi⁵³ tsʰe³³ tsʰe³³ tsʰe²⁴ se²² tsʰe⁴⁴ tɕʰi³³ tɕʰe⁵⁵tsɿ⁰³ ʈʰe³³ sie³³ tsʰə³³ tɕʰa¹³ tsʰo⁴⁴ tsʰa³⁵ ʃe⁵³ tsʰe³³ tʰja³³ tsa⁴⁴
马鞍 ma⁵⁵ŋɛ³³ ŋɑŋ⁵⁵kʰo³¹ ʔi⁴³ ʔĩ²⁴ ʔæn³²men¹¹ tɕi⁵⁵wo¹¹ tsoŋ³¹me²² ma¹³ŋan⁵³ ʔen³³ ma³³ŋan²⁴ ʔan³⁵mi²⁴¹ ʔæ̃⁴⁴ma²¹ ʔa⁰³tɕʰeu⁵³mei¹¹ ŋe⁵⁵tsɿ⁰³ ʔan³³mo²³¹ ʔek³⁵mo⁴⁴ mu⁵³ŋan³³ ma³¹ʔon¹³ mo³²ʔeu⁴⁴ ki³¹mje⁵³juŋ³¹ me³¹ʔo⁴⁴ ma²³¹ʔoːn³³ ma³¹ʔoːn³⁵ ma⁵³ŋan³³
鞭子 ʔa⁰²mblo³³ma⁵⁵ ʔə⁰²mblɑu³¹ mpleu²⁴ mplə⁵⁵ mplə²¹men¹¹ ndlɦey³¹ qo³⁵ʂɑ⁴⁴ pja⁵⁵ȵi³¹ qa³³tsen⁵³ ma³³pien²⁴ ɕe¹³ pi⁵³ tja³¹ pja³¹³ kjə³¹pje³³ tsʰəu⁴² kjau⁴⁴puŋ³¹ pjen¹³tsai⁰⁴ pjen⁴⁴tsi⁵⁴; pja³² pji⁵⁵ pin⁴⁴ pin³³ ʔpin³⁵ pjɛn³³tsɿ⁵³
qo⁰⁵saŋ²⁴ ʔə⁰²sɑŋ³⁵ kou³³ kə⁴²sʰã¹³ kuo⁴⁴ntə⁴² kau¹¹ntey⁵⁵ se⁴⁴ntə⁴⁴ sen³⁵ sʰaŋ⁴⁴ san⁴⁴ ku³⁵tsei⁴⁴ tjæ̃⁴⁴sʰæ̃³³ saŋ⁵⁵ sa⁵⁵ ɬəŋ⁵³ liaŋ³⁵ san⁴² la⁰⁴son⁵⁵ ɬeu⁵⁴ sɔ³⁵ θəu⁵⁵ faːn²⁴ taːn⁵⁵ san²⁴ hon⁴²
斧子 ʔa⁰²ty²⁴ ʔə⁰²tu³⁵ tou³³ qə⁰²to⁴² tɔ⁵⁵ ʔa⁵⁵tau¹¹ qo³⁵tɔ⁵³ ki⁰³to³³ to⁴⁴ to⁴⁴ tɔ⁴⁴ hɔ¹³tɔ³³ tei⁵⁵ ti⁵⁵ ta⁴² ta¹³ to⁴⁴ tɬau³⁵ tɒ⁵⁴ pu³¹tu³⁵kɔ⁵⁵ ðei³⁵ pəu⁵³ ʔpoːu⁵¹ bəu³⁵ bu²⁴
柴刀 ʔa⁰²tsɿ²⁴ ʔə⁰²tsi³⁵ la⁴³tsua²⁴ qə⁰²sa⁴² sa⁴⁴ tsa¹¹ qo³⁵nen³¹ zai³¹təɯ⁵³ sa⁴⁴ tsɛ⁴⁴ tjaŋ³⁵ sæ³³qɔ⁴⁴ tɔ³⁵ʔi⁵⁵tau¹¹ neŋ³³ ntəŋ¹³ teŋ⁴² tsai⁴⁴ daŋ⁴⁴ba⁵³tɕʰiŋ³¹³ ko⁴⁴tau⁴⁴ pe³⁵tsʰi³¹li³¹ ʃi⁴⁴nten⁵³ dzu²²ȵe²⁴ tsaŋ³¹dju²¹
锤子 ʔa⁰²qəu³³ ʔə⁰²qu⁵⁵ qu³³ ʈɔ⁵³ ta³³tʂʰui³¹ qo³⁵tɯ³¹ ki⁰³dɯ³¹ qɛ⁴⁴ qau³¹ tjẽ³³paŋ²² ʔa⁰³paŋ³¹ la⁰³pʰaŋ³¹ɬu⁵⁵ ʂau²²ʈʰi³¹ tsʰui⁴² ta⁵⁵ pon³¹pon³⁵lo³⁵ toi¹³ pa³³kɔ⁵⁵ tui⁴⁴ tsui³¹ ban³³tʃei³⁵ tjui³¹ teu²²
凿子 ʔa⁰²zy²⁴ ʔɑ⁰²zu³⁵ tsou¹³ sa²² ʈua³²so¹³ dzau⁵³ qo³⁵tɕɛ²² tsʰo³⁵tsɿ³³ so¹³ tso⁵³ tsɔ²² sɔ²² tɕiŋ¹¹ tɕiŋ¹¹ tsu²² søe³¹ la⁰⁴tsʰau²² tʰeu³² ta⁰³tsʰu³⁵ ʃu¹² tsu²² tu⁴² tsʰu²¹ ɕu²²
锯子 ʔa⁰²ko²⁴ ʔə⁰²ko³⁵ tsi⁴⁴ kə⁴² kə⁵⁵ ʂau⁵⁵ qo³⁵ɕu⁴⁴ ki⁰³ki³³ tɕi⁵³ ke⁴⁴ tɕu³⁵ tɕo³³teu³³ ki⁵⁵ ki⁵⁵ tɕu⁴² su¹³ tɕu⁴⁴ la⁰⁴tɕu⁵⁵ ki⁵⁴ ku⁵⁵ kju⁵³ dʑəu²⁴ dʒoːu⁵⁵ sɛ³³ kɛ⁴²
ʔa⁰²tsʰo²⁴ tsʰo³⁵tsɿ⁵⁵ ho⁵⁵ qə⁰²tsʰu⁴² ʈua³²ʂəu²¹ tsʰo³¹tsɿ³³ qo³⁵ntɔ³¹ dəɯ³¹ sʰu⁴⁴ to²² pi⁵³sai¹³ sʰo³³ tʰa⁵⁵ dau³³ tɔ¹³ lɯ⁴² tau³¹tsʰo⁵⁵ tʰeu⁵⁴teu¹³ ku⁵⁵tsʰɔ³¹ tʃʰu³⁵kju⁵³ tsʰo²⁴ ka⁰²dʒo³¹ tsʰɔ²⁴tsɿ⁵³ to⁵³
锥子 tsuei³³tsɿ⁵⁵ tsui⁵⁵tsɿ⁵⁵ tʂui⁴³tsi⁵⁵ tsuei⁵⁵tsi⁵⁵ tsuei⁵⁵sen⁵⁵ tʂui⁵⁵tsɿ³³ qo³⁵tsɛ³⁵ qa³³li¹³ tsei²⁴tsɿ³³ ɕɔ⁴⁴ pɔ¹¹ɕuæ̃³³ kaŋ³⁵ fu³³ ŋui⁴⁴ tson⁵⁵tsai⁰⁴ toŋ⁵⁴ tsʰi³³taŋ²² tʃui⁴⁴ tsui³³ toːm³³; tun⁵⁵ tɕui²⁴tsaŋ³⁵
刨子 tʰei³³po²⁴ tʰui⁵⁵pɑu³⁵ tʰui⁴³pau²⁴ tʰi²⁴pʰo⁴² ʈua³²saŋ²³² ʔa⁵⁵ndlɦai¹¹m̥au³³ tʰei⁴⁴pɔ³⁵ pəɯ³³tsɿ³³ tʰɛ⁴⁴ tʰue²⁴pau⁵³ tʰua³⁵ tʰue⁴⁴po²² ʔa⁰³pʰaŋ⁵⁵ pʰaŋ³¹fu⁵⁵ pa⁰²pɔ⁴² pau⁴² pau⁵³ la⁰⁴tʰei¹³ po²¹ pʰɔ²²taŋ²²kɔ⁵⁵ pau¹¹ fo⁵⁵ ʔpaːu⁴² tʰui³³pau⁴²
钳子 ʔa⁰²ti³³ɬo³³ ʔə⁰²te⁵⁵zen³¹ tɕa³¹tɕʰen³¹ qə⁰²tɕe⁵⁵ ʈua³²se⁵⁵tɕen⁵³ tɕʰie³¹ntsɿ³³ qo³⁵ŋqɑ⁴⁴ qa⁰³ɬo³³ qei⁵³ qe³⁵ qa³⁵ tɕeu⁴⁴qæ²² ŋe⁵³ ŋqai⁵³ pa⁰²ta²¹ tɕʰan³¹tsɿ³³ tɕa¹³tɕʰen³¹ tɕʰen³¹³tsɿ⁰³ kjau⁴⁴kʰjen¹³ nɔ³¹kʰi³¹ ɬo³⁵ðei⁵⁵ dʑim³¹ koːŋ⁵⁵ȵap⁵⁵ gat⁵³
qo⁰⁵lei³¹ ʔə⁰²li³¹ voŋ²⁴ lẽ⁵⁵ le⁵³ li⁵⁵vɦau³¹ qo³⁵lji³¹ ki⁰³lji¹³ kʰa³³ kʰɛ²⁴ kʰi³⁵; lɛ²⁴ kʰæ⁴⁴ kʰei³⁵ li³³ pa⁰²ʈe³³ sei³³ kwai¹³ ka⁰³li³¹³ le¹³ ni³¹ lai³³ lai³¹ gjai³³ lai³¹ he⁵³
qo⁰⁵va³¹ ʔə⁰²pɑ³¹ tɕua⁵⁵ pu⁴² pa⁵³ ki³³tɕa⁵⁵ qo³⁵pɑ³¹ bi³⁵ba³¹ȵi³¹ kʰa⁵³ pai²⁴¹kʰi³⁵ kʰa¹¹ pʰa³⁵liŋ³³ pʰa³⁵ pa⁰²ʂɔ⁴² kʰjei⁴⁴ ka⁰³pa³¹³ po¹³ pʰja³¹ pa³³ pa³¹ ʔpa³³ pa³¹
钉耙 tɕo³¹va³¹ pʰua³¹si⁴³ pu⁵⁵ tin³²pa¹¹ ki³³tɕa⁵⁵ kʰɔ⁴⁴pʐɑ³¹ ta⁵³ba³¹ tsa⁵³ ɕeu²⁴tsa²² ke²² pja⁵⁵ ke³¹ ta⁵⁵pa³³ pa⁰²ȵtɕɔ³¹ kwaŋ⁵³ tjaŋ⁵⁵tjeu³¹³pja³¹³ ɬju⁵⁵tsʰi³³ tsʰɔ³¹ta²² pa³³tjəu⁴⁴ pa³¹ȵaːp⁵⁵ ʔpa³³ȵaːp⁵⁵ kwai²⁴pa³¹
锄头 ʔa⁰²tsʰo³¹ ʔə⁰²qo⁵⁵tsʰo³¹ ɬou⁴⁴ tɬɛ⁵⁵sʰə²⁴ lu³⁵ ɬau³³ qo³⁵kʰɔ⁴⁴ ki⁰³ba³¹ sʰo³⁵ ɬjeu³³ tɬjeu⁴⁴ hɔ¹³tɕo¹¹ sɛ³⁵ sai³⁵ kwa³¹ kuak³⁵ mpe¹³ tjaŋ⁵⁵tjeu³¹³ kwe³²tsʰau¹³ ki³⁵kʰɔ³¹ kwa⁵⁵ pʰoːŋ³³ kʰwak¹¹daːu³¹ tjɔ⁵³tsau³¹ kat⁴⁴
扁担 ʔa⁰²taŋ²⁴ ʔə⁰²tɑŋ³⁵ ntaŋ³³ sʰã⁵⁵ŋqã²⁴ haŋ³² pie³³ntaɯ³¹ pjɛ⁵³tɛ³⁵ pjan⁵⁵tan³³ qaŋ⁵⁵ qan²²pien³³ qan³¹tan⁴⁴ ke⁴⁴ taŋ⁵⁵ qa⁰³pi³¹³ta⁵⁵ ɣan¹³ xan⁴² tɕi¹³ŋkan⁴⁴ tjaŋ⁵⁵kwei¹³ taŋ⁵⁴ku³² taŋ³⁵kɔ²² təu⁴⁴ tjaŋ²⁴moːŋ²³¹ dau⁵⁵muŋ³¹ ta⁵³mɔŋ⁴² dom⁴⁴hoŋ⁴⁴
绳子 qo⁰⁵ɬi²⁴ ʔə⁰²ɬi³⁵ ɬua⁴⁴ ɬa⁴² la³⁵ ɬa³³ qo³⁵ɬa⁵³ ɬai³³ ɬʰa⁴⁴ lɛ⁴⁴ tɬo⁴⁴ læ³³ ɬei⁵⁵ ɬe⁵⁵ plɔ⁴² tɕʰo¹³ kjau⁴⁴ lai³⁵ lai⁵⁴ ni³³ ɬai³⁵ ɬaːŋ³³ ɬaːŋ¹¹ ɬaŋ³³ ɬju⁴²
镰刀 kʰo³³li³³ ʔə⁰²ko⁵⁵ la⁴³ qə⁰²lẽ³¹ len²² ʔa⁵⁵lie⁵⁵ qo³⁵mpo⁴⁴ mau³³ki⁵³ qa³³ljin⁵⁵ kou²⁴ljen²² lja²² tɕo³³ ma⁵³ lje³³ ku³³ lin⁴² ljan⁵⁵ mo³¹³ljen³¹³ le³²tau⁴⁴ li³¹kʰjuŋ³¹ lin³³ lim³¹ pa⁰²kaːu³⁵ mɛ⁴²ta³³ ʑam⁵³lo⁴⁴ʑu²²
麻袋 ʔa⁰²ɬy³³nda²⁴ ʔə⁰²ɬu⁵⁵ndɑ³⁵ ʂen⁵⁵ntua¹³ ɬɯ²⁴ na²²saŋ²³² fɯ⁵⁵ kʰɯ⁵³po²²no⁴² pa⁵⁵tʰen⁵⁵ tɛ³¹no¹³ tue¹³sɛ⁴⁴ tua²⁴nau²² næ⁴⁴na²² ʔa⁰³n̥eŋ³⁵nju⁴⁴ n̥eŋ³⁵nto³¹ pʰju³¹ʔa⁰²kwɔ⁵³ ma³¹tai¹³ ma³¹tai¹³ ma³¹³tai³⁵ nɒ⁵⁴tja²¹ mɔ³¹pɔ³⁵ ntu¹¹n̥ən⁴⁴ du²¹po²² tʃʰaːn⁵¹ʔti⁴² ti⁴²
箩筐 ʔa⁰²pluŋ⁵⁵ ʔə⁰²loŋ⁵⁵ lo³¹tou⁴³ qa¹³lu²² mpɔ³² tɕai⁵⁵ qo³⁵lu³¹ lo³¹su⁵³ ɬa⁵³ lo²² lo³¹ leu⁵⁵ ʔa⁰³tai³¹ la⁰³lu³³ te²¹ tɕoi²² tɕou⁴⁴ lau³¹³ mui²¹lɒ¹³ ku²² lu³³ laːi³¹ ʔpaːt⁴² xui⁵³lɔŋ⁴² lo⁵³
织布机 qo⁰⁵tɕo³³ʔa²⁴ntəu³³ ʔə⁰²tɕɑ³⁵ntu³¹ ȵtɕe³¹nto³³ ȵtɕɛ⁵⁵ntə⁴²nto²⁴ ʈua³²saŋ⁵³nto⁴⁴ ʔa⁵⁵ȵdʑi⁵⁵nto¹¹ tsoŋ³¹nto⁴⁴ ki⁰³zaŋ³¹dəɯ³⁵ soŋ⁵⁵to⁵³ suŋ³³tou³⁵ tɬan⁵³ʔo⁴⁴tau³⁵ suŋ⁵⁵teɯ¹¹ na⁵³ne³⁵ nta⁵³nti³⁵ ʂɔ⁴²nta³³ suəŋ⁴²zok³⁵ tiŋ⁴⁴ntau⁴⁴ dau⁵⁵do¹³tɕi³³tɕʰi³⁵ pu⁵⁴ki⁴⁴ ʔɔ³³ʔɔ⁵⁵ki³⁵ ntu⁵⁵la¹¹ dat⁵⁵dje³³tsʰe³³ dʑi²⁴
纺车 qo⁰⁵tsʰa³¹ʈʰəu²⁴ʔa⁰²men³¹ ʔə⁰²tsʰɑ³¹ tʂʰua⁴³ sʰə¹³ so³⁵ tʂʰa⁵⁵ qo³⁵tɕo⁴⁴ȵɯ⁴²mi³¹hwɑ³⁵ ki⁰³tsʰəɯ³³ ɕʰə³⁵ ɕou³³ ɕi⁵³ɣeu²⁴¹ ɕʰa⁴⁴ɕʰue⁴⁴ ʔa⁰³sa¹¹ kau⁵³fe⁴² su³⁵ tɕʰa¹³tɕʰa¹³ fu³³tsʰo⁴⁴ fu⁵⁵ku³³ mpei¹¹wei⁵³ʃu⁵³ tɕau⁵³sui²⁴tsʰe³³ tja³³
tse³⁵ n̥en⁵⁵ n̥ĩ¹³ nen²³² n̥ɯ⁵⁵ koŋ⁴⁴ kuŋ³³ n̥en³⁵ keŋ²⁴ so¹³ qɔ¹³nei¹³sʰei⁴⁴ n̥e³¹; qa⁰³neŋ⁵⁵ mpʰe³¹³ n̥ɔ⁵³ nok³⁵ tje⁵³ kuŋ¹³ kjaŋ⁴⁴ kuŋ⁵⁵ n̥e⁵³ tɕoːŋ³³ na⁵¹ no²⁴
na⁵⁵ n̥ɑ⁵⁵ vo⁴³ sa⁴²sʰə̃¹³ soŋ²² wo¹¹ ʔo⁴⁴ tɕan³³ ʔo⁵³ tsien⁴⁴ tja³⁵so¹³ sʰei⁴⁴ n̥ei³¹ mpʰje³¹³ θoŋ³³ nok³⁵ suŋ³³ tsjen⁵⁵ tsjen¹³ tsin³³ θen⁴⁴ tsin²⁴ toːŋ³⁵ tsun²⁴ ten⁴²
qo⁰⁵tsʰuŋ³³ ʈʰoŋ³¹ so⁴³teu²¹ tʂʰə̃⁴² saŋ⁵⁵tɯ¹¹ pʰɔ⁵³ tsʰuŋ³³ ɕʰoŋ⁴⁴ tsʰeŋ⁴⁴ n̥ei⁵³ nei¹³neu²² tɕʰoŋ³⁵ pʰau⁵⁵ soŋ⁴² soŋ¹³ tan⁵³nou³¹ tɕʰuŋ⁵⁵ tsʰaŋ⁵⁴ kʰuŋ³¹tʰɔ⁵³tsʰuŋ³⁵ tʃuŋ³⁵ tsʰuŋ²⁴ ma³¹tʃʰoːŋ³¹ tʰjɔŋ²⁴ tsuŋ²⁴
火药 ka³¹tsʰuŋ³³ ka³¹ʈʰoŋ³¹ kua⁴³ntʂua²⁴ ku²⁴tə³¹ ka³²saŋ⁵⁵ χo³³ʑo³¹ ŋkɑ³⁵pʰɔ⁵³ ho⁵⁵ʑo³³ tɕa³³pʰo⁴⁴ tɕa²⁴ tɕo¹³n̥ei⁵³ tɕa⁴⁴tsʰuŋ³³ ȵa³⁵tɕʰoŋ³⁵ ȵtɕa³⁵pʰau⁵⁵ θə³³ tɕo³³soŋ¹³ tɕau³³to⁵³ ʑo³¹ ɬjeu⁴⁴ kja²² θjau⁵³ fjəu³³ tʃʰoːŋ³¹gjaːi³⁵ ɕau³³ fo⁴²ʑop⁴⁴
风箱 fuŋ³³ɕaŋ³³ ʔə⁰²tʰoŋ⁵⁵ po⁴³ tʰã¹³ taŋ²³² po¹¹tʰau⁵⁵ qo³⁵tʰɑŋ⁴⁴ ki⁰³tʰaŋ⁵⁵ tʰoŋ³⁵ leu²² tʰam⁵³ tʰuŋ¹³ tʰu³¹tʰei³¹ tʰəŋ⁵³ tʰaŋ¹³ fuŋ¹³sjon¹³ lu¹³ tsʰa³⁵lu³¹tʰɔ⁵³ lu³¹wei³¹ ləu³¹ ləu³¹
qo⁰⁵waŋ⁵⁵ wɑŋ⁵⁵ tʂau³¹ soŋ¹¹ʔaŋ⁵⁵mpʐe¹¹ dzɦo³⁵ qo³⁵ca⁴² ba⁵⁵ pa¹¹ pe²⁴¹ ɕun⁵³ ʔa⁰³maŋ¹¹ muŋ¹¹ ʔa⁰²mja⁵³ vaŋ³⁵ se⁵³ kwei³¹ moŋ³³ nin³⁵mɔŋ³⁵ məŋ³¹ moŋ²³¹ ŋwaːŋ³¹ moŋ²⁴
ʔa⁰²ȵdʑo³¹ ʔə⁰²qʰoŋ⁵⁵ȵtɕi⁵⁵ði³¹ tɕo²¹ qʰo¹³tɕə³¹ tɕu¹¹ ɳtʂʰaɯ⁵⁵ qo³⁵tɕo²² ki⁰³djəɯ⁵⁵ tɕə¹¹ qʰaŋ³³tɕeu²¹² ɣei¹³tɕeu²⁴¹ tɕeu²¹ ʔa⁰³tɕu¹¹ ʔaŋ³⁵tɕo¹¹ tɕɔ²³¹ tui¹³ kʰei¹³tɕou⁵³ la⁰⁴tɕu³¹ ty⁵⁴kʰwan⁴⁴ tu³⁵kʰuŋ⁵⁵ ðei³⁵tjəu³¹ tə³¹kʰom koːm³³ʃeu⁴² tɔi²⁴kʰən³⁵ sju⁴⁴hum²⁴
石磨 ʔa⁰²ʑu³³ ʔə⁰²jy⁵⁵ ʐe⁴³ ʐæ³²ʐo²¹ ʔa⁵⁵və⁵⁵ qo³⁵ʐɯ³⁵ ki⁰³ʑi⁵³wa¹³ mu¹³ ɣei¹³ɣeu²⁴ mo²² ʔa⁰³mu⁴² ʑo³⁵pʰu³¹ ɣe³³ma²² mɯ²² ɣe⁵³ntsɯ⁴⁴ fu⁵⁵mo⁵³ mui²¹ nuŋ³⁵ mjo¹¹ mo²¹ gjau³⁵ŋwa⁴² mja⁴²
筛子 ʔa⁰²ʂei³¹ ʔə⁰²se³¹ vaŋ⁴³tʂʰou⁴⁴ võ²⁴ʂã⁴² noŋ³²ʐaŋ¹³ vaɯ⁵⁵tʂʰau³³ qo³⁵ɕɔ⁵³ su³³tsʰa⁵³ vaŋ³³ɕʰa³³ ɕɛ²⁴ ɕan⁵³sai²²so⁵³ ɕʰa⁴⁴ ʔa⁰³he³¹ he³¹³tsʰa³⁵ ʂan³³ zaŋ³³ xe³³ ɕi¹³tɕi¹³ sa⁴⁴ ven²²hi⁵⁵ θai⁴⁴ sjaŋ³³kei³³ tʃei⁵⁵tei¹¹ sɛ³³ keŋ⁴⁴
簸箕 qo⁰⁵ʔwen³¹ tə⁰²ʔwen³¹ vaŋ⁴³ võ²⁴plõ¹³ wua³²pʐaŋ³⁵ vaɯ⁵⁵ɢɦau¹¹ qo³⁵wei³⁵ ki⁰³ʔwei⁵³ vaŋ³³ van²⁴ van¹³ væ̃⁴⁴ ʔa⁰³wai³⁵ wei³⁵ ve³³ ven³³ van³³ la⁰⁴vuŋ¹³ kə⁰³ven⁴⁴ pjuŋ⁵⁵ven²² wen⁴⁴ sjaŋ³³ ʃaŋ¹¹ n̥ə²⁴m̥i³³tjaŋ³³ keŋ⁴⁴
钩子 qo⁰⁵qo³¹ qo³¹qo³¹ ŋqe⁴⁴ ŋkæ⁵⁵ ŋqɯ³³ pɑ⁴⁴qə⁴⁴ ki⁰³gɯ³⁵ qa⁴⁴qo³¹ nei⁵³ hɔ¹³nei¹³ ʔa⁰³ŋɔ³⁵tɕeu³⁵ ŋqau³⁵ ŋke⁴² ŋue¹³ neŋ¹³ ku⁵⁵ku³³ ko⁴⁴ vei³³kɔ⁵⁵ ko⁴⁴ ŋau³³ ŋau³⁵ kau³³kwai²⁴ dap⁴⁴
qo⁰⁵tɕʰo²⁴ ʔə⁰²tɕʰo³⁵ tɕʰeu⁴⁴ lã¹³ ʈoŋ⁵³ dzɦaɯ³⁵ te³¹pə⁵³ ki⁰³tʰja¹³ qa³³tɕʰu⁴⁴ suŋ²² tʰja⁴⁴pi⁴⁴ suŋ⁵⁵ tɕoŋ³³ tsuŋ³³ tɕan¹³ ʔpon¹³ tsaŋ⁵⁵ ka⁰³tsʰuŋ³¹³ tʰaŋ¹³ tsʰuŋ³¹ la¹¹ tsʰəu²⁴ tʃʰeu³¹ tʰjəu²⁴ fu⁴²
桌子 ʔa⁰²ʈo³¹ ʔə⁰²ʈo³¹ ʈoŋ³¹ tʂu²⁴ ʂoŋ²¹ ki³³ɖɦau³⁵ tɕi⁴⁴pe³¹ tso⁵³tsɿ³³ ta⁵⁵ tɛ²² tim²² tæ⁵⁵ tʰɔ³⁵ tʰau³⁵ sau¹³ suəŋ⁴² tjou⁵⁵ la⁰⁴pʰje³⁵ ta²¹pau¹³ tuŋ³⁵taŋ²² mpuŋ³⁵ tje³¹ dom⁵⁵ŋwei³¹ tɛ³¹ dai²²hiŋ²²
椅子 tə⁰²ʐuŋ³¹ʑi⁵⁵tsɿ⁵⁵ ʑi²¹tsi⁵⁵ ʑi⁵⁵sɯ¹³ ʈaŋ⁵³ʔɪ³² ʑi³³tsɿ³³ qo³⁵kɯ³⁵ kəɯ⁵³ʑi¹³ qo³³ʑin¹¹ ʑi³³tsɿ³³ taŋ³⁵ʑi²² qɔ⁴⁴ʑi²¹ tɕei⁴⁴ la⁰³ʑi³¹³tsɿ⁰³ taŋ⁴²ʔoŋ⁵³ taŋ¹³ʔeŋ³⁵ ȵei⁵³ ʑi³¹tsai⁰⁴ ko⁴⁴ji³³ juŋ³¹ʔi³³ pjəŋ⁴⁴kun³¹ ʑei⁵³ ʔei⁵¹ taŋ²⁴ʑi³⁵ ʔi²⁴
凳子 tə⁰²ʐuŋ³¹ ʔə⁰²toŋ⁵⁵ʐoŋ³¹ ʈoŋ³¹ȵau⁴³ ȵtɕaŋ⁴⁴ ki³³ɖɦau³⁵ qo³⁵hen⁴⁴ ki⁰³tjaŋ⁵⁵ to³¹ taŋ³⁵ taŋ²² ʔa⁰³tʰo⁵³ tɕei³³ taŋ⁴² taŋ¹³ ȵei⁵³ la⁰⁴tjen⁵⁵ tan⁵⁴ tuŋ³⁵ pjəŋ⁴⁴ taŋ²⁴ tʃam⁵¹ taŋ²⁴ daŋ²⁴
箱子 ɕaŋ³³ɕaŋ³³ ɕɑŋ⁵⁵tsɿ⁵⁵ tu³³ ɕa²⁴ ʑa²² ɕaɯ⁵⁵ntsɿ³³ qo³⁵ta³⁵ ɕaŋ⁵³tsɿ³³ loŋ¹¹ ɕaŋ²⁴ɕaŋ²⁴ pu³¹sai³¹ pʰuŋ¹³ ʔa⁰³tei³⁵ la⁰³ɕaŋ⁵⁵tsɿ⁰³ səŋ³³ siaŋ³³ tau⁵³ sjon¹³tsai⁰⁴ ɬjeu⁴⁴ ʔɔ⁵⁵sjɔŋ³³ plo³¹ sjaŋ³³; loŋ²³¹ kjaŋ³⁵ ɕɔ³³ sjaŋ²²
柜子 qo⁰⁵pʰuŋ⁵⁵kuei²⁴tsɿ⁵⁵ ʔə⁰²ʐɑŋ³¹ pʰaŋ⁵⁵ ki⁵⁵te³¹ ʑa²² zu³³zɦu¹¹ tsɛ³⁵kwei³⁵ ki⁰³laŋ¹³ loŋ¹¹ ɕen⁵³kue⁴⁴ tɬan⁵³tju²²tʰiŋ³⁵ kʰui⁴⁴ qa⁰³saŋ⁵³ la⁰³tɕʰi⁵³ kwi²² kuei²² kwei¹³tsɿ³³ la⁰⁴ɕen⁵³ kwei²¹ kɔ⁵⁵kʰi³⁵ kun¹¹ kwei²¹ gwai⁴² tjan⁴² kui²²
架子 tɕa²⁴tɕa²⁴ tɕua²⁴ sã⁵⁵ noŋ³²saŋ⁵³ ʔa⁵⁵ȵdʑi⁵⁵tɯ⁵⁵ qo³⁵tsoŋ³¹ pa¹¹tja¹¹ ka⁴⁴ teu⁴⁴tju²²ɕi⁵³kei⁵³ tɕa³³tɕa³³ ʔa⁰³tɕa³⁵ ka³³ka³⁵ tɕa²³¹pe¹³ sun¹³ tjeŋ⁴⁴ ka⁵⁵ka⁵⁵ ko⁵⁴ko⁵⁴ ka³¹ ka⁵³ tɕa²⁴tsei⁵³ tʃa⁵⁵ ka²⁴ ka⁴²
扫帚 ʔa⁰²tɕʰi³¹ ʔə⁰²tɕʰi³¹ȵ̥o³¹ kʰou⁴³ʈʰua⁴³ tɕɯ⁵⁵tɕʰɛ²⁴ tɕæ²²ȵa³² ki⁵⁵ʈʰa⁵⁵ qo³⁵ʈo³⁵ ki⁰³təɯ⁵³ tjə³³ qa³³tjeu²⁴ tjeu¹³ tja⁴⁴ qo⁰³tjo³⁵ la⁰³tjo³⁵ tɕʰe³³ʈu¹³ va³³pʰat³⁵ ȵ̥aŋ⁵³tɕʰei³³pjei¹³ tsʰa⁴⁴djeu³¹³ ɬau⁴⁴pui³³ŋjaŋ⁴⁴ ta⁰³kʰja³⁵ jaŋ³³ðu³³ m̩³¹dau³³kaːm³³ pa⁰²dʒeu³³ su³⁵kun³⁵ kon²⁴
刷子 sua³¹tsɿ⁵⁵ ʔə⁰²tɕʰi³¹ ʂua²⁴tsi⁵⁵ tɕɯ⁵⁵tɕʰɛ²⁴ sua²¹tsɿ⁴² ʂua³¹tsɿ³³ ʂɑ⁴⁴tsi⁵³ sa³¹tsi⁵⁵ ɕa¹³pa³³ teu⁴⁴sau⁴⁴tʰiŋ³⁵ ka³³ ʔa⁰³hau³⁵ȵ̥u⁵⁵ʔau³¹ tsʰa⁵⁵ koŋ⁵³hai³¹sa³¹ sua³¹xai²² sua³¹tsɿ³³ tsʰa⁴⁴tsʰa⁴⁴ ʔi⁴⁴sua¹³ tsʰat³⁵taŋ²² ntʃa⁵⁵ soːt⁵⁵ tuat¹¹ sɔt⁵³sɔt⁵³
qo⁰⁵zo⁵⁵ ʔə⁰²ðo⁵⁵ teu²¹ tə³¹ tɯ¹¹ dey³³ qo³⁵tə²² da⁵⁵ tu¹¹ san³¹ to²¹ tau¹¹ tau¹¹ ʔa⁰²tu²³¹ tʰo⁴⁴ to⁵³ tɕʰen³¹³ tsʰin¹³ tsʰi³¹ ʃi⁴⁴ tsaŋ³¹ taŋ³³ tsaŋ³¹ hoŋ⁵³
qo⁰⁵tso³³ ʔə⁰²qo⁰⁵tso³¹ tso³³ hoŋ²³²so³⁵ ʔa⁵⁵tso¹¹ qo³⁵tsɔ³⁵ ho⁵⁵tsəɯ³³ qa³³so⁴⁴ tsau³⁵ qa³³sɔ³³ lu³³sɔ⁵⁵ la⁰³tsau⁵⁵ so⁴² sau¹³lo⁴² tɕuŋ⁵³ tsau⁵⁵ kə⁰³tau⁵⁴ ka⁰³tsju⁵⁵kʰuŋ⁵⁵ tʃau⁵³kʰuŋ⁵³ dzu²⁴ ka⁰²do³³ to⁴²
qo⁰⁵wen⁵⁵ ʔə⁰²wen⁵⁵ ʑa²¹ vẽ³¹ ʑæn¹¹ pʰau³³ qo³⁵wɛ²² ki⁰³wai⁵⁵ vi¹¹ tɕʰan²⁴; taŋ²²ko²⁴ va²⁴¹ ve²¹ ʔa⁰³wen¹¹ la⁰³veŋ¹¹ vəŋ²³¹ vi⁴⁴ vai⁵³ vjen³¹ta⁴⁴ kə⁰³ven³² ven²²kɔ⁵⁵ wan³¹ tsʰɛŋ³³ tʃʰaŋ¹¹ tʰjɛ³³ haŋ⁴⁴
qo⁰⁵tsaŋ²⁴ ʔə⁰²tsɑŋ³⁵ tʂo⁴⁴ sə̃⁴² soŋ⁵⁵ tʂu³³ qo³⁵tɕe⁵³ ki⁰³tsɿ³³ ɕi⁴⁴ tsi⁴⁴ tso⁴⁴ ɕi³³ɣuŋ⁵⁵ ʔa⁰³tɕaŋ⁵⁵ la⁰³tɕaŋ⁵⁵ tsoŋ⁴²ko³¹ san¹³ tsuŋ⁴⁴ la⁰⁴tɕon³⁵ kə⁰³tseu⁵⁴ kue³⁵tsaŋ³⁵ tʃaŋ³⁵ tsaːŋ²⁴ taŋ⁵⁵ tsaŋ²⁴ taŋ⁴²
菜刀 ʔa⁰²ntin⁵⁵pa⁵⁵ ʔə⁰²ndzoŋ⁵⁵ ʈa¹³ qə⁰²tʂẽ²² po²¹tɔ³² ʔa⁵⁵ɖɦie¹¹tsʰau⁵⁵zau⁵⁵ ntei⁴⁴ɬɑ⁴⁴ʐei³⁵ ki⁰³dei⁵⁵ɬa³⁵ʔʑi⁵³ pen³³ tja³⁵xu¹³ɣaŋ⁵³ sæ³³tjeu²¹ tɔ³⁵tʰei³⁵ji³⁵ tau³⁵ʑi³⁵ tu³³pi³¹sɛ¹³ tu³³ tɯ⁵³ daŋ⁴⁴tsʰe³⁵ʑo¹³ jo⁴⁴ni¹³ li³¹pʰa³⁵tɔ⁵⁵ je⁴⁴ntən⁵³ dzu²² dʒu⁴² dju²¹ ʑu²²
qo⁰⁵kʰuŋ³¹ ʔə⁰²kʰoŋ³¹ nti²⁴ te³¹ tɪ¹¹ kʰo⁵⁵ qo³⁵ʈe⁵³ ki⁰³tei³¹ tji⁴⁴ tɕi⁴⁴; po³³ tua¹³ te²¹ ʔa⁰³po⁵⁵ la⁰³tai³³ pe⁵³ ʔon¹³ tju⁴⁴ tei²² kə⁰³feŋ⁴⁴ huŋ²², ŋ̥ŋ²² huŋ⁴⁴ wjɛn⁵³ van³¹ wan³⁵ vjan²⁴
筷子 ʔa⁰²ʐo²⁴ ʔə⁰²ʐo³⁵ ʈeu¹³ tʂə²² ʈɯ¹³ su⁵⁵ qo³⁵ʈɯ⁴² ŋa³⁵dei¹³ tju¹³ tjo⁵³ tja²² tjo²² tɕɔ⁴⁴ tjau³¹ ʈu²² tɕʰu²² tja³¹ tjeu²² tsʰeu³² kʰu⁵³ ʃau¹¹ tsəu²¹ tʃou⁴² tjəu⁴² tau²²
勺子 ʔa⁰²qla⁵⁵ʔju³¹ ʔə⁰²qlɑ⁵⁵ tɬa⁵⁵ tɬe¹³hɯ²⁴ ɬæn⁴² tɬie⁵⁵ qo³⁵cɑ⁴⁴ ko⁵³tsʰan³⁵ tjo³¹ tɕʰeu²¹²kan³³ hɔ¹³ha³⁵ɣaŋ⁵³ tjɔ⁵³ lja³¹ʔe⁵³ hau³⁵ hə³¹tau³³ xəu³³ ŋke⁵³ʔau⁴⁴ la⁰⁴tɕu⁵³ kə⁰³pjeu¹³ kue³⁵tsʰu³⁵ ʃəu⁵⁵ n̥aːŋ²⁴goːŋ⁵³ tʃʰuːi¹¹ tʰjui³³ sju²²
酒杯 ho³³tɕo⁵⁵mo³¹pei³³pei³³ pei⁵⁵pei⁵⁵ kʰau⁴³ tʂõ²⁴ tsʰa²¹pei³² kʰo⁵⁵hau¹¹tɕey⁵⁵ qo³⁵pei⁴⁴ pei⁵³tsɿ⁵⁵ ŋə³³ ʔeu³⁵ ho¹³ tsuŋ⁴⁴tɕo¹³ tɕe⁵⁵tɕeu³¹ tei⁵⁵tɕeu³¹³ tsie⁴²tsau⁵³ sien³⁵ tɕu⁵³pei³³ la⁰⁴tjen³⁵ tju³³kə⁰³ʔau⁴⁴ tjɔ⁵⁵kiŋ³³ tʃau⁵³ŋəu⁵³ tsaːn⁵³ tʃaːn⁵¹ ʔau³³
坛子 qo⁰⁵χaŋ³¹ ʔə⁰²tɑ³¹χɑŋ³¹ ho⁴³ ɦoŋ²² ŋ̥u⁵⁵ qo³⁵ʔɛ³⁵ ʔoŋ⁴⁴ soŋ¹³ ʔuŋ³³ ʔa⁰³qo⁵⁵woŋ³⁵ tʰai³⁵ ʑau³³ pen³⁵ vei⁵³ la⁰⁴ŋ̩⁵⁵ kə⁰³ʔe⁴⁴ pʰa³⁵taŋ²² θan⁵³ ʔoːŋ²⁴ ʔeːŋ³⁵ tjau⁴² paŋ⁴⁴
水缸 tʰuŋ³³ndzuŋ³¹ tʰoŋ³¹ndzoŋ³¹ ʈʰeu⁵⁵tɬe³¹ tʰõ²⁴ʔõ²⁴ taŋ²² tʰau⁵⁵pu¹¹lɦie³⁵ qo³⁵tʰu⁴⁴ʔu³⁵ pʰau³⁵ʔu⁵³ tʰə³³ʔə³³ tʰeu²⁴ʔeu²⁴ ʔaŋ³⁵ kaŋ²² ʔa⁰³qo⁵⁵woŋ³⁵ tʰai³⁵ʔaŋ³⁵ va³¹kan⁴²ʔau³³ ʔaŋ³⁵; xaŋ³³ taŋ⁵³ kŋ¹³ kə⁰³ʔe⁴⁴ ʔɔŋ²²pʰa³⁵ pəu¹² koːŋ³³ koːŋ³⁵ ʔən³³mɔŋ⁴² koŋ²²
水桶 tʰuŋ³³mbji³¹ ʔə⁰²tʰoŋ³¹mbji³¹ tʰoŋ⁴³ tʰõ²⁴mplɛ²² paŋ²² tʰau⁵⁵ʔau⁵⁵ qo³⁵tʰoŋ⁵³ ki⁰³tʰaŋ¹³ tji³¹ tʰeu²⁴njei²²ʔeu²⁴ tiŋ²⁴ tʰeu³³ tʰaŋ⁴² tʰuŋ³³ʔaŋ³⁵ tau⁵³ʔau³³ tuəŋ³⁵ taŋ⁵³ tʰŋ⁵⁵ kə⁰³tʰoŋ⁵⁴ ʔɔŋ²²tʰuŋ³³ tuŋ⁴⁴ tʰuŋ⁵³ tʃʰoːŋ⁵¹ ʔən³³dɔŋ³⁵ sui⁴²tuŋ⁴²
罐子 ʔa⁰²mpa³¹ ʔə⁰²mpɑ³¹ qʰu³³ sɯ³²; men⁴² qʰey¹¹ tɕo⁵³pɑ⁴⁴ ki⁰³wei³⁵ tʰo⁵³ tɬau³¹tai¹³ pjaŋ⁵⁵ ʔa⁰³tɕaŋ³¹ la⁰³piŋ³³ kwe⁴² pau³³ ma⁵³ kwon⁵⁵kwon⁵⁵ kə⁰³pau⁴⁴ kʰi⁵³tʰuŋ³¹kɔ⁵⁵ pei⁴⁴ pɛŋ³¹ ʔeŋ³⁵ pɛ³¹
χu³¹ʔuŋ³¹ ʔə⁰²pʰiɑu³¹ fu⁴³tɬe³¹ qə⁰²tə²⁴ʔõ²⁴ ʈə¹³ʔaŋ³² dai³³ʔau⁵⁵ ka²²tɔ³⁵ ki⁰³xa⁵³ hɛ³³ hue²⁴ hɔ¹³ha³⁵ʔu¹³ xʰuæ⁴⁴ʔeu⁴⁴ ʔa⁰³ho³⁵ʔaŋ³⁵ hau³⁵ hə³³mplau¹³; ta²³¹ kok³⁵ʔaŋ³³; xəu³³ xo³³ʔou³³ la⁰⁴pʰjau³¹³ ʔŋ̩⁴⁴kə⁰³pjeu¹³ ʔɔŋ²²tsʰu³⁵ ʔɒŋ⁴⁴ʃəu¹² ʔoːm³³goːŋ⁵³ tʃʰuːi¹¹ ma⁴²tʰjɔ⁴²
火钳 ti³³zo⁵⁵ tie³¹ðen³¹ tɕa³¹ se⁵⁵tɕen⁵³ tai¹¹ȵi³¹ sɑ⁴⁴ɬɔ⁵³ qa³⁵ɬo³³ qei⁵³tu¹¹ qa³⁵ta²⁴¹ ŋe⁵³ ta²¹to²³¹ tɕʰan⁴² tɕʰen⁴⁴tɕʰe³¹³ tʰe⁴⁴ŋo³² tʰɔ⁵³kʰi³¹ tau³¹ðai⁵⁵ təu²³¹tɕap⁵⁵ gja¹¹ȵep⁵⁵ kat⁵³ ȵap²²
吹火筒 ʐuŋ³¹zo⁵⁵ χo⁵⁵tʰoŋ³¹ ʈaŋ³¹tʂʰua⁴³teu²¹ ʈaŋ⁵³pʐa²²tɯ¹¹ tu³³tsʰa⁵⁵dey³³ qo³⁵ʈoŋ³¹pʰʐo³⁵tə²² ho³⁵duŋ³¹ tjoŋ⁵⁵tsʰo³³tu¹¹ tjam³¹ɕeu¹³ta²⁴¹ ʔa⁰³tɕoŋ³³tʰjo³⁵tau¹¹ ʑoŋ²²pʰju³³tu²³¹ tjuŋ³¹³to³¹ pʰui⁴⁴teu³²taŋ³³ kʰuŋ³¹tʰɔ⁵³ pʰu⁴⁴tau³¹tuŋ⁵³ təu²³¹toŋ³¹ ʔtoːu³¹doːŋ³³ tʰjui³³dɔŋ³¹
篮子 tʰɛ³¹lɛ³¹ ʔə⁰²tʰɑŋ³¹lɑŋ³¹ keu²⁴ qə⁰²tə¹³ ɬæ³² tʰi³¹la³¹ qo³⁵ŋkʰin⁴⁴ di¹³lan³¹ kʰen⁴⁴ kʰen⁴⁴ ɕan⁵³ ko²² ʔa⁰³ȵ̥ei³¹ tje³⁵ tʰi³¹lan³¹ səu³³ tɕou³³ tɕa³¹dʑiŋ⁴⁴ kə⁰³tseu³² ji²²naŋ³¹ ntʃʰi⁵³ laːm³¹ kjeu⁴² djɛn³¹
背带 ʔa³¹pu³¹ʔu³³taŋ³¹ ʔə⁰²ȵ̥e³⁵ ȵa³³ la³⁵sæn¹³ ʔey⁵⁵ ɬa⁵³pu²² ɬjəɯ⁵³tei³¹ pi³³ pua¹³ʔai³⁵ŋɔ³⁵ puæ³³læ³³ te³⁵ ɬe⁵⁵pau³³ ʔa⁰²lo³³ lu³³ pu³³ȵi¹³ ta⁵⁵pa⁵⁵tɕi⁴⁴ pi²¹ma⁵⁴ pi⁵⁵ni³³ ti⁴⁴nei⁴⁴ɬai³⁵ suŋ³¹ȵe²⁴ ʔtaŋ³³lo⁵¹
扇子 tɕʰaŋ³³laŋ³³ ʔə⁰²mbji³¹mɑ³⁵ ntsua²⁴ mpla⁵⁵ mpja²¹ ndzɦa³⁵ qo³⁵mjɑ⁴⁴ ki⁰³mji³⁵ zen³¹ njin¹³ ȵi²⁴ mei⁵³ ni⁴²ljoŋ³³ mpʰje³¹ mpji²¹ pi²² mpji⁴² tjuŋ⁵⁵bi⁵³ sje⁵⁴ pji³⁵ mpli¹² bjap²² bjaːp⁴² bjɛt²¹ ʑap²²
ʔa⁰²tsʰuŋ²⁴ ʔə⁰²tsʰoŋ³⁵ ki⁵⁵ ʐɛ²⁴si⁴² ntsaŋ¹³ tɕi³³ qo³⁵ȵtɕʰe⁵³ tʰi³³ ɬjo⁵³ ɬjou³⁵ tɬja³⁵ ɬjeɯ¹¹ ȵ̥aŋ⁵⁵ ȵtɕʰaŋ⁵⁵ ȵtɕʰoŋ⁴² tɕʰoŋ¹³ ȵtɕʰuŋ⁴⁴ la⁰⁴dʑon³⁵ tʰjeu⁵⁴ tʰjaŋ²² ntʃʰaŋ³⁵ dzjaŋ²⁴ dʒaŋ³¹ djaŋ²⁴ ʑaŋ⁴²
尺子 qo⁰⁵tsʰɿ³¹ tsʰɿ³¹tsɿ⁵⁵ tʂʰi²⁴tsi⁵⁵ tsʰi³¹ ʈua³²ʂʅ¹¹ tʂʰʅ³¹tsɿ³³ tɕʰi³¹ tsʰɿ³¹ tɕʰi⁵³ tsʰɿ³³ teu⁴⁴ljo³¹ tɕʰi¹¹ tʰei⁵⁵ tʰi⁵⁵ tsi⁵³ sik³⁵ tsʰɿ³¹tsɿ³³ la⁰⁴tɕʰi⁴⁴ tsʰje⁵⁵ tʰi³³ tʰi³⁵ tsʰi⁵⁵ tʃʰi¹¹ tɕʰi⁵³ sja⁴⁴
qo⁰⁵kuŋ³¹ ʔə⁰²koŋ³¹ koŋ⁴³ kõ²⁴ kaŋ³² kaɯ⁵⁵ qo³⁵tɕu³⁵ ku⁵³ tɕu³³ tɕu²⁴ tɕu¹³ tɕu⁴⁴ kaŋ³⁵ kuŋ³⁵ tɕau³³ tɕaŋ³³ tɕou³³ mai³¹³tɕiŋ¹³ tjoŋ⁴⁴ kjuŋ²² tʃɒŋ⁴⁴ sim³³ tim¹¹ tɕɛn³³ tsum⁴⁴
剪刀 ʔa⁰²tsen⁵⁵ ʔə⁰²tsen³¹ tsa⁴³ qa¹³sẽ¹³ sæn⁵⁵ tsʰə¹¹ qo³⁵ȵtɕi³⁵ ki⁰³zɿ³³ ken⁵³ ken³⁵ tɕa²⁴ tjæ̃⁴⁴ki¹¹ ŋeŋ¹¹ ȵtɕe¹¹ mpjə³³ tɕieu³³ tɯ⁵³tɕen⁵³tau³³ la⁰⁴tsjen⁵⁵ tin³³tau⁴⁴ te⁵³ki³⁵ tʃei⁵⁵ntən⁵³ tɕəu⁵³ tʃeu⁵¹ dʑau³⁵ geu²⁴
梯子 ʔa⁰²tʰi³¹ ʔə⁰²tʰe³¹ ntai⁵⁵ qo¹³tʂõ³¹ ʈua³²tua²² tʰau³³dʐu³³ qo³⁵ʈei⁴² ki⁰³dai¹³ tʰaŋ³³; tjaŋ¹³ leu²²tʰi²⁴ tjan²²ti⁴⁴ tjẽ²² tʰai⁵⁵ tʰei⁵⁵ tʰəŋ³³ ʔpok⁵⁵lai³³ nta¹³ la⁰⁴tʰja¹³ tʰe⁴⁴ tʰe⁵⁵ tʰei⁴⁴ tʰei³³ tʃʰei¹¹ tʰei³³ hai⁴⁴
səu⁵⁵ʐuŋ³¹ ʔə⁰²su⁵⁵ðoŋ³¹ ntʂo²¹ sʰu¹³ tɕu³² so³³ qo³⁵su⁴⁴ ki⁰³su¹³ sʰu³⁵ so³³ seu⁵³ njo⁵³ɕʰi³³ so³¹sei³⁵ so³¹³ θo⁵³ so³⁵tʰəu⁴² po¹³ɕi³¹ la⁰⁴so⁵⁵ ɬeu⁵⁴ su³⁵kɔ⁵⁵ θu³³ fo⁵³ kja⁵¹ sɔ³⁵ ho²⁴
钥匙 ʑo³¹sɿ³³ ʔə⁰²ʑi³¹si³¹ ʑo²⁴ʂi³¹ tɕɯ⁵⁵sʰu¹³ tɕu³²tɕu⁵³ qʰɯ⁵⁵ʔa³³dlɦau³⁵ ʑo³¹ɕi³⁵ ʑo³¹sɿ¹³ tə⁴⁴tju⁵⁵ ʑo¹³ɕi²² teu⁴⁴seu⁵³ qa³³pa¹³njo⁵³ɕʰi³³ lja¹¹sei³⁵ so³¹³sɿ³⁵ po⁵³so⁵³ si³¹suə³⁵ po¹³ ʑo³¹ɕi¹³ ɬeu⁵⁴si¹³ su³⁵si³¹ ja⁵⁵ fo⁵³tsei³¹ kja⁵³tʃei³³ sɔ³⁵tjəi³¹
qo⁰⁵ten³¹ ʔə⁰²ten⁵⁵ ten⁴³ tõ²⁴ taŋ⁴⁴ ʈau⁵⁵ pʐɔ⁵³ɕɛ³⁵ ten³³tsan¹³ ten³³ ten²⁴ tɬan⁵³ta³⁵ta²⁴¹ tẽ⁴⁴ ʔa⁰³ti⁵⁵ la⁰³teŋ⁵⁵ taŋ³³ teŋ³³taŋ³³ ʑɯ⁴² taŋ¹³ teŋ⁴⁴ hɔ⁵⁵sui³¹tsan³⁵ taŋ⁴⁴ taŋ³³ ʔtoːŋ³⁵ tən³³ taŋ⁴⁴
灯笼 qo⁰⁵ten³¹ten³³luŋ³¹ ten⁴³loŋ³¹ taŋ⁴⁴loŋ²¹ ʈau⁵⁵ ten⁴⁴loŋ²² ten⁵³luŋ³¹ ɣu⁵⁵ten³³ tɬan⁵³ʑa³⁵ta²⁴¹ tẽ⁴⁴leu⁵⁵ tai⁵⁵ti⁵⁵ teŋ⁵⁵luŋ³³ tan³³lau¹³ teŋ³³loŋ⁴² ʑɯ⁴²kʰjaŋ¹³ taŋ¹³luŋ³¹³ teŋ⁴⁴laŋ¹³ taŋ⁵⁵luŋ³¹ təŋ⁴⁴luŋ³¹ taŋ³³loŋ³¹ ʔtoːŋ³⁵loːŋ³³ tən³³lɔŋ³¹
镜子 tɕin²⁴tsɿ⁵⁵ ʔə⁰²li³¹mɑ³⁵ ʔa⁵⁵ qə⁰²vi²²vã⁵⁵ ŋa²¹ nɦa³¹tɬʰu³³ tɕɔ³⁵ci⁴⁴ tɕin³³tsɿ³³ mɛ¹³n̥ɛ³³ tsieu⁴⁴men⁵³ mo²²n̥o¹³ ɕeu³³ qɛ⁵³tɕeu³⁵nje⁴² tɕeu³⁵tsɿ⁰³ ʔa⁰²tsu⁵³ kau³³tɕaŋ¹³ ʔaŋ³³ŋkuŋ³³ tɕiŋ³⁵tsɿ⁰³ tsjeu⁵⁵mo³²pa¹³ kjaŋ⁵³ kjiŋ³⁵ tɕiŋ²⁴ ʔaŋ⁵⁵tʃiŋ⁵⁵ tɕin²⁴tsɿ⁵³ tuŋ⁵³tsju⁴²
耳环 ʔa⁰²mbji³¹ȵin³¹ mbo³¹ȵin³¹ kou³¹ntʂe³¹ qə⁰²mplɛ⁵⁵ mpʐe²² ŋqɯ³³ qʰɑŋ⁵³mʐɯ³¹ pji⁵⁵mɯ¹³ pʰo⁴⁴zɛ⁵⁵ qa³³njei²² qʰaŋ⁵³ȵei³¹ ɕi¹¹mei⁵⁵ qa⁰³lja⁵⁵njo³³ vi³¹se⁵⁵ mpje¹³pjau²² kon¹³pia⁴² tɕʰyn³³mpje⁵⁵ tɬʰjuŋ³¹³ kʰjon³³ juŋ³⁵mui³¹ ŋjin³³mpja³³ hun³³ pou³³vjen¹¹ blau³¹ʔun³¹
手镯 qo⁰⁵vu²⁴ ʔə⁰²vu³⁵ pou¹³ pa²² po¹³ bau⁵³ qʰɑŋ⁵³pɔ⁴² səɯ⁵⁵tsʰyan⁵³ ɬʰjoŋ⁴⁴ tɕuan⁵³pɛ²¹² qa³¹qua³⁵ pɔ²² qa⁰³po⁴⁴ la⁰³pi³¹ɕe³⁵ pə²² kon¹³pʰe⁴⁴ ti⁴⁴pei³¹ tjo³¹ tsʰeu²¹ kʰwa⁵³ku³⁵ tʃa³¹θai⁴⁴jəu³³ tɕem³¹ ʃam⁵⁵ pʰau⁵³kʰən³³
梳子 qo⁰⁵ji²⁴ ʔə⁰²ji³⁵ ʐua¹³ ʐa²² ʐə¹³ za⁵³ qo³⁵ʐa⁴² ki⁰³ʑe¹³ ɣa¹³ ʑɛ⁵³ ɣe²² ɣæ²² ʔa⁰³ji⁴⁴ la⁰³hei³⁵ ɣi²² ʑei²² ɣi³¹ la⁰⁴ʑi²² ta²¹su⁴⁴ vi³³kɔ⁵⁵ wi¹¹ tsa⁵⁵ tʃaːt⁵⁵ pʰai⁵³səu³³tja⁵³ ta⁴⁴
棺材 ntuŋ²⁴lo⁵⁵ ntoŋ³⁵lo⁵⁵ ɬe⁴³ ɬɛ²⁴ læ²² ntau³³ qo³⁵pɛ⁴⁴ ki⁰³du¹³ ɬʰɛ³³ teu⁴⁴lo²¹² ɬai¹³ xeu¹¹teu³³ tja³⁵qo⁵⁵ fu³³tsa³⁵ pəŋ²² ku²²pien²² mei⁴² lau³¹pja⁴⁴ fu⁵⁵fo⁴⁴ kwan⁵⁵tsʰe³¹ ntɒŋ³⁵tʃiŋ⁴⁴ pen³⁵ pən³⁵ vaŋ⁵³koŋ⁴²ben²⁴
qo⁰⁵zen³¹ zen³¹ tsa³¹ sæn⁵³ ȵɦe³⁵ tɕi⁴⁴tɑŋ⁵³ zei³¹taŋ³³ pi⁵⁵sei⁵⁵ sa³¹; saŋ⁵³ pei³³se⁵⁵ tɕiŋ³³ qa⁰³tɕiŋ³³ ȵi¹³ ȵi⁴² nto¹³ tsʰjen³¹³ tsʰin¹³ tsʰin³¹ ʃiŋ³³ tsin³¹ tin³³ tsin³¹ ȵan²²
货物 qo⁰⁵ho²⁴ nto³¹te⁴³ kã²⁴kɛ¹³ haŋ⁴²nɔ⁵³sæn³² tɬaɯ⁵⁵nɯ⁵⁵ ho³⁵wu²² ho³³ hu⁴⁴ ho³⁵ ɕi⁴⁴pia¹³ ho³³ hau³⁵ ho³³ tu²²xo³⁵ kʰo⁵⁵ kʰy⁵⁴ ma³¹na³³ ho³⁵ ho²⁴ hu³¹ kʰwa²⁴
qo⁰⁵ɳɖa⁵⁵ ɳɖɑ⁵⁵ nʈua²¹ ntʂu³¹ ɳʈə¹¹ ɳʈa³³qey¹¹ qo³⁵ɳɔ²² ki⁰³mjəɯ⁵⁵ njə¹¹tu³⁵ njou²¹² teu³¹nju²⁴¹ nja²¹ ʔa⁰³ma³¹ mpjo¹¹ ɳʈu²³¹ ton³¹ku³⁵ ku⁵³ la⁰⁴djeu³¹ jau³²teu⁴⁴ ku⁵³taŋ²² ntʃu³¹ dzu²³¹ dʒu³¹ du⁴²
qo⁰⁵ɳɖa⁵⁵ nʈua²¹ ntʂu³¹ ɳʈə¹¹ ɳɖɦa¹¹ qo³⁵tɕi⁴⁴ ki⁰³ten⁵⁵ njə¹¹ nju²⁴¹qʰau¹³ nja²¹ ʔa⁰³ma³¹la³³ lo³³ toŋ¹³lo¹³ zu¹³ȵin⁴² lo³¹ lo³¹³ leu¹³ tʰɔŋ³¹lu³¹ tə⁵⁵lu³³ lo³¹ lo³³ lɔ³¹ lo⁵³
tə⁰²po⁵⁵lo⁵⁵ɳɖa⁵⁵ tʂoŋ⁴³ tɕʰĩ¹³ ɳʈə¹¹ʐo⁴²wæ²³² tʂoŋ⁵⁵ ʈoŋ⁴⁴ tsuŋ⁵⁵ tsoŋ³³ tseŋ²⁴ nju²⁴¹qɔ⁵³ tsuŋ⁴⁴ ma⁰³tɕoŋ³³ tɕuŋ⁵⁵ tsoŋ³³ tsoŋ³³ tsuŋ³³ tsuŋ³⁵ tsaŋ⁴⁴ tsuŋ⁵⁵ tʃuŋ⁵³ tsoŋ³³ tʃaŋ³³ tsɔŋ³³
喇叭 tə⁰²lje²⁴ tə⁰²læ³⁵ le⁵⁵lua³¹ tʂã⁵⁵la³¹ha³¹ ʈaŋ⁵³taŋ⁵³ li⁵⁵la¹¹ soŋ⁴⁴nɑ³¹ so⁵⁵na³¹ ljoŋ⁵³lji³⁵ so³³na³³ la⁴⁴pa⁴⁴ tuŋ⁵⁵nja²¹ la³¹pa³³ sa³³na³³ kwan⁴²po¹³tʰoŋ³¹ la³³pa³³ la⁴²pa³³ so⁴⁴na³¹ la²¹pʰa⁴⁴ tʰe³⁵taŋ²² la³³pa³³ dzat²² ba³³ho³¹ ɕau³³ la⁴⁴pa⁴⁴
qo⁰⁵ɕaŋ³¹ ʔə⁰²ɕɑŋ³¹ ɕaŋ⁴³ ɕã²⁴ ʑaŋ²² ɕaɯ³³ ɕɑŋ⁴⁴ ɕaŋ⁵⁵ ɕʰaŋ³³ ɕaŋ²⁴ ɕaŋ¹³ ɕʰaŋ⁴⁴ ɕaŋ³³ hjuŋ⁵⁵ ʔa⁰²tɕʰoŋ³³ teŋ³³ ntai⁵⁵ ɕon¹³ kʰjeu⁴⁴ kʰjaŋ²² ʃaŋ⁴⁴ huŋ³³ xuə³³ voŋ⁴⁴
蜡烛 qo⁰⁵tsy³¹ lɑ³¹tsu³¹ tʂu²⁴ tʂɯ²² la³¹tʂu³¹ lɑ²²ʈu²² la³¹tsəɯ³¹ qa³³tə⁴⁴tjaŋ⁵⁵ la¹³ tjan¹³ la¹¹tɕu¹¹ la⁵⁵tɕu⁵⁵ la³¹ʈu³¹ la³¹tɕu⁴² la³¹tsu³¹ la³¹ la¹³tsu¹³ jɔ³¹tsuk³⁵ la¹²tʃɒ⁵⁵ laːp²²tso⁵⁵ lap⁴²ʃu³⁵ ɬat²¹tjɔ⁵³
qo⁰⁵laŋ⁵⁵ lɑŋ⁵⁵ lo²¹ lə̃³¹ haŋ⁴² lu³³ tu⁵³ sa⁵⁵ xʰə³³; sʰei³⁵ sa³³ xeu¹³ sʰe¹³ koŋ⁴⁴ ta³¹kaŋ³¹³ θa⁵³ sua⁴⁴ tɕou³¹ tɕi⁵⁵ li³² tjɔ³¹ θen³⁵ wa²¹ va⁴² tjaŋ⁴² toŋ²²
qo⁰⁵ji²⁴ ʔə⁰²je³⁵ ŋkou³¹ ŋko⁵⁵ ŋkɔ⁵³ ŋgɦau³⁵ sa⁴⁴ qʰa³³ ɕʰa⁵³ ko²⁴ ɕi³⁵ qa⁵⁵ se³¹ ko⁵⁵ ko³³ tɯ⁴²ʔven³³ ljou⁴⁴ se⁴⁴ ɬe³³ si⁵⁵ ko⁵³ dzuŋ³³ dʒuːŋ³⁵ djuə³³ tsiŋ⁴⁴
故事 ko⁵⁵lo⁵⁵laŋ⁵⁵ qoŋ³¹pɑ⁵⁵lɑŋ⁵⁵ lo²¹nʈua²¹ haŋ⁴²sei¹³lo¹¹ pi⁵⁵dɦau³¹ ku⁵³ci⁴⁴ tʰi³⁵tsəɯ³⁵ qa³³njaŋ¹³qo⁴⁴ suan⁴⁴qoŋ³⁵ tɕi⁵³nje⁵⁵ pu¹¹ȵe³³ ho³⁵ku¹¹ ɕan²²ku⁴² ku¹³sɿ¹³ tɕou³¹tɕi³¹kɯ⁴⁴ ho³¹ku⁴⁴ ku¹³sɿ¹³ ku²²taŋ²² kai⁵⁵ kəu⁵³ keu⁵¹ ku⁵³ʑin⁴² ku⁴²
谜语 ʔa⁰²ʑa⁵⁵muŋ²⁴ toŋ⁴³mi²⁴tsi⁵⁵ haŋ⁴²pei²³² pi⁵⁵dɦau³¹ qo⁵³ mi³¹tsɿ³⁵ ɬjaŋ³³sʰen⁴⁴ suan⁴⁴qoŋ³⁵ ʔe³³moi³³ ta¹¹tu³¹koŋ⁴⁴ meŋ⁵³tsɿ⁰³ vɔ²²θa⁵³ mi⁴²ʔʑi³⁵ mi³¹y⁴² mi⁵⁵tsɿ⁰³ ku³³ kuŋ⁵⁵ku²²taŋ²² kli⁴⁴ mei²⁴ mai⁴² mui²⁴tsɿ⁵³
qo⁰⁵pi³¹ ʔə⁰²pi³¹ pi³¹ tɕɯ⁵⁵pi¹³ tɕu⁵³men⁵³ pi³¹ pi²² pi³¹ pi³¹; tsen⁵³lei⁵³ pi¹³ teu⁴⁴pin⁴⁴ pi¹¹ ti⁵⁵nɔ³¹ pi³⁵ pi³¹ pi⁴² tɕi⁵⁵nto¹³ pi¹³ pi¹³ pi³¹ pi⁵⁵lja¹¹ pat⁵⁵ ʔpat⁵⁵ pat⁵³ bit⁴⁴
qo⁰⁵nto⁵⁵ʔa²⁴ ʔə⁰²nto⁵⁵ nteu⁵⁵ ntə¹³ ntə⁴² ntey⁵⁵ pei⁵³ntə⁴⁴ pen¹³da⁵⁵ tu³⁵ ɕy²⁴ lei³¹ to¹³ nɔ³¹ ɕi⁵⁵ θu³³ sɿ³³ pei⁵³nto¹³ du⁴⁴ neu³³ tɔ⁵⁵ ntau⁵³ səu³³ teu¹¹ səu³³ su⁴⁴
qo⁰⁵nto⁵⁵ ʔə⁰²nto⁵⁵ nteu⁵⁵ ntə¹³ ntə⁴² ntey⁵⁵ ntə⁴⁴ da⁵⁵ tu³⁵ tsen⁴⁴ tsei⁴⁴ to¹³ nɔ³¹ qa⁰³ntau³¹³ ntu⁵³ to³⁵ nto¹³ du⁴⁴ tsi⁵⁴ tɔ⁵⁵ ntau⁵³ tsei⁵³ tʃei⁵¹ tjəi³⁵ tsi²⁴
sen³³ ɕin³⁵ ɕin²⁴ sʰẽ⁴² ɕin¹³ mau³³ sei³⁵ sen³³ ɕin³⁵ sen⁴⁴ sen⁴⁴ sʰen³³ seŋ⁵⁵ seŋ⁵⁵ θe⁴² sin¹³ ɕin⁴⁴ saŋ⁵⁵ ɬin⁵⁴ san²²; tsʰin³¹ θin³⁵ fjen²⁴ teu¹¹ ɕin²⁴ san²⁴
qo⁰⁵tɕʰəu³¹ læ³¹tɕʰəu³¹ tɕʰou³¹ tɕʰə³¹ tɕʰəu²¹ tɕʰu³¹ ȵcɯ²² bi³¹dʑəɯ³¹ tɕʰu³¹ tɕʰeu²² tɕʰeu³¹ tɕʰeu²¹ tjei³¹ko³³ dʑu³³ kʰju³¹ tɕəu⁴² tɕʰou³¹ pʰi³¹³tɕʰeu³¹³ kʰjeu¹³ kʰau³⁵pɔ³⁵ kʰjəu³¹ tɕʰəu³¹ kʰjeu³¹
旗子 qo⁰⁵tɕʰi³¹ tɕʰi³¹ tɕʰi³¹ tɕʰi²¹ ma⁵³pʰə⁵⁵ ci³¹ dʑi³¹ tɕʰi³¹ tɕʰi²² pe³¹ tɕʰi²¹ qa⁰³tɕʰi³⁵ dʑi³³tsɿ⁰³ ʔa⁰²loŋ¹³kji³¹ ʔpau³³tɕi⁴² lai⁵⁵ ta⁵³tɕʰi³¹³ hoŋ¹³kʰi¹³ kʰi³¹ kji³³ kei³¹ tʃei³³
qo⁰⁵pʰɛ³¹ pʰa³¹ pi¹³ pæ⁵³ pʰai³¹ pʰa³¹ bai³¹ pa⁵⁵ pɛ²² pʰai³¹ pæ⁵⁵ qa⁰³pʰɛ³⁵ bai³³ pɛ³¹ pʰai⁴² pʰai⁴² pa³¹³ pa¹³ tsi³³pʰe³¹ pai³¹ paːi³¹ baːi³³ pɛ³¹
ʔi⁵⁵ ʔi³⁵ ʔi⁴³ ʔi²⁴ ʔei³² ʔi⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ ʔa³³ ʔi³³ ʔi²⁴ tiŋ²⁴ ʔi⁴⁴ ji¹¹ ʔi³⁵ ʔi³³ ʔi³³ tɕi³³ ʔa³¹; ʑi¹³ je³³ ʔe³⁵ ʔi⁵³ ʑet²² ʔa³³ ʔi³³ ʔa⁴⁴
ʔu³¹ ʔu³¹ ʔau⁴³ ʔa²⁴ ʔɔ³² ʔa⁵⁵ ʔɯ³⁵ ʔu⁵³ ʔo³³ ʔou²⁴ ʔu¹³ ʔɔ⁴⁴ ʔua³⁵ ʔua³⁵ ʔɔ³³ ʔau³³ ʔøe³³ ʔu¹³ ʔu⁴⁴ ʔu²² ʔu⁴⁴ ʔi³³ ʔi³⁵ ʔuəi³³ ʔui⁴²
pzi³¹ pji³¹ pe⁴³ pɛ²⁴ pæ³² tsɿ⁵⁵ pu³⁵ pu⁵³ pi³³ pɛ²⁴ pai¹³ poi⁴⁴ po³⁵ po³⁵ pe³³ pe³³ pa³³ pa¹³ pui⁴⁴ pa²² pa⁴⁴ po³³ ʔpo³⁵ pau³³ bu⁴²
pləu³¹ pləu³¹ plou⁵⁴ plo²⁴ plɔ³² tɬau⁵⁵ pʐei³⁵ fei⁵³ ɬo³³ so²⁴ tɬɔ¹³ ɬɔ⁴⁴ tji³⁵ tsi³⁵ pla³³ tɕa³³ kjo³³ tɬo¹³ pja⁴⁴ pji³⁵ ple⁴⁴ pei³³ pjei³⁵ pləi³³ pe⁴²
pja³¹ pa³¹ tʂi⁴³ pla²⁴ pʐɿ³² pɯ⁵⁵ pʐɑ³⁵ pja⁵³ tsa³³ tsa²⁴ tɕi¹³ pja⁴⁴ tja³⁵ pja³⁵ pjo³³ pia³³ pja³³ pei¹³ pji⁴⁴ pji²² pui⁴⁴ pa³³ pja³⁵ pla³³ pja⁴²
ʈo²⁴ ʈo³⁵ ʈou⁴⁴ tʂə⁴² ʂu⁵⁵ tɬau¹¹ ʈɔ⁵³ to³³ tju⁴⁴ tjeu⁴⁴ tju⁴⁴ tju³³ tɕu⁵⁵ tju⁵⁵ ʈu⁴² tɕu¹³ tju⁴⁴ kjo³⁵ tjo⁵⁴ kɔ³³ tʃo³⁵ ku⁵⁵ kjo³⁵ klɔ⁵³ to⁴⁴
zuŋ²⁴ zoŋ³⁵ ɕaŋ⁴⁴ sã²² tɕaŋ¹³ ɕaɯ³³ tɕoŋ⁴² zaŋ¹³ ɕoŋ¹³ ɕuŋ⁵³ tsam²² ɕuŋ²² tɕaŋ⁴⁴ tɕa³¹ səŋ²² suəŋ²² ɕaŋ³¹ ɕuŋ²² saŋ³² tsʰuŋ⁵³ ʃəŋ¹¹ sje²¹ ȵi⁴² ȵi⁴² ȵi²²
ʑa³³ ʑɑ³¹ ʑi²⁴ ʑa⁵⁵ ʑi²¹ ʑɦi³¹ ʑi²² ʑi³⁵ ʑa³¹ ʑa¹³ ʑi²⁴ ʑa⁵³ ji⁴² ɕi³¹ ʑo²¹ ʑu²² ʑa⁴² ʑa⁵³ ja²¹ ji³⁵ je¹² ɕet²² ʑet⁴² ɕɛt²¹ ʑat²²
ʑa³¹ tɕɑ³¹ tɕua³¹ tɕu⁵⁵ tɕa⁵³ dʑɦa³⁵ tɕo³¹ gɯ³¹ tɕə⁵⁵ tɕou²² tɕu³¹ tɕa⁵⁵ ko³³ ko³³ tɕu¹³ tɕʰu⁴² tɕu⁵⁵ tɕʰu³¹³ tjeu¹³ kʰju³¹ tʃu³³ do du³³ ʑu³¹ ku⁵³
ʁo³¹ ʁo³¹ kou²⁴ kʰə⁵⁵ ku²¹ gɦau³¹ ku²² gu³⁵ tɕu³¹ tɕeu¹³ tɕu²⁴ tɕu⁵³ ku⁴² kʰu³¹ tɕu²¹ tɕʰu²² tɕɯ⁴² tɕo⁵³ ko²¹ kʰjɔ³⁵ tʃo¹² tsjep²² ʃap⁴² tʰjat²¹ sjap²²
十一 ʁo³¹ʔi²⁴ ʁo³¹ʔi³⁵ kou²⁴ʔi⁴³ kʰə⁵⁵ʔi²⁴ ku²¹ʔei³² gɦau³¹ʔi⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²ʔɑ⁴⁴ ʔa³³gu³⁵ʔa³³ tɕu³¹qɛ³⁵ tɕeu¹³qei³³ tɕu²⁴ʔe⁵³ tɕu⁵³ʔi⁴⁴ ku⁴²jei⁴² kʰu³¹ʔie³¹³ tɕu²¹ʔi³³ tɕʰu²²ʔi³³ tɕɯ⁴²ʔi³³ ɕi³¹ʑi¹³ sə²¹je⁵⁵ kʰjɔ³⁵ʔi²² tʃei³⁵ tsjep²²ʑet⁵⁵ ʃap⁴²ʑet⁵⁵ tɕʰit²¹(tɕi²¹/ʑit⁵³) sjap²²ʑot⁴⁴
十二 ʁo³¹ʔu³¹ ʁo³¹ʔu³¹ kou²⁴ʔau⁴³ kʰə⁵⁵ʔa²⁴ ku²¹ʔɔ³² gɦau³¹ʔa⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²ʔɯ³⁵ ʔa³³gu³⁵ʔu⁵³ tɕu³¹ʔo³³ tɕeu¹³ʔou²⁴ tɕu²⁴ʔu¹³ tɕu⁵³ʔɔ⁴⁴ ku⁴²ʔua³⁵ kʰu³¹ʔua³⁵ tɕu²¹ʔɔ³³ tɕʰu²²ʔau³³ tɕɯ⁴²ʔøe³³ ɕi³¹ŋ̩⁵³ sə²¹ŋji³² kʰjɔ³⁵ʔu²² tʃəŋ¹²ŋjin¹¹ tsjep²²ȵei²¹ ʃap⁴²ȵei⁴² tɕi²¹ȵi⁴² sjap²²ȵi²²
十三 ʁo³¹pzi³¹ ʁo³¹pji³¹ kou²⁴pe⁴³ kʰə⁵⁵pɛ²⁴ ku²¹pæ³² gɦau³¹tsɿ⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²pu³⁵ ʔa³³gu³⁵pu⁵³ tɕu³¹pi³³ tɕeu¹³pɛ²⁴ tɕu²⁴pai¹³ tɕu⁵³poi⁴⁴ ku⁴²po³⁵ kʰu³¹po³⁵ tɕu²¹pe³³ tɕʰu²²pe³³ tɕɯ⁴²pa³³ ɕi³¹son¹³ sə²¹ɬeu⁴⁴ kʰjɔ³⁵pa²² tʃi¹²səu³³ tsjep²²faːm³³ ʃap⁴²faːm³⁵ tɕi²¹san³³ sjap²²hom⁴⁴
十四 ʁo³¹pləu³¹ ʁo³¹pləu³¹ kou²⁴plou⁴³ kʰə⁵⁵plo²⁴ ku²¹plɔ³² gɦau³¹tɬau⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²pʐei³⁵ ʔa³³gu³⁵fei⁵³ tɕu³¹ɬo³³ tɕeu¹³so¹³ tɕu²⁴tɬɔ¹³ tɕu⁵³ɬɔ⁴⁴ ku⁴²tji³⁵ kʰu³¹tsi³⁵ tɕu²¹pla³³ tɕʰu²²tɕa³³ tɕɯ⁴²kjo³³ ɕi³¹sai⁵⁵ sə²¹ɬai⁵⁴ kʰjɔ³⁵pji³⁵ tʃo¹²θai⁵³ tsjep²²fei²⁴ ʃap⁴²tei⁵⁵ tɕi²¹səi²⁴ sjap²²he⁴²
十五 ʁo³¹pja³¹ ʁo³¹pa³¹ kou²⁴tʂi⁴³ kʰə⁵⁵pla²⁴ ku²¹pʐɪ³² gɦau³¹pɯ⁵⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²pʐɑ³⁵ ʔa³³gu³⁵pja⁵³ tɕu³¹tsa³³ tɕeu¹³tsa²⁴ tɕu²⁴tɕi¹³ tɕu⁵³pja⁴⁴ ku⁴²tja³⁵ kʰu³¹pja³⁵ tɕu²¹pjo³³ tɕʰu²²pia³³ tɕɯ⁴²pja³³ ɕi³¹ŋ̩³¹ sə²¹ŋ̩³² kʰjɔ³⁵pji²² ʃi¹²ŋɒŋ¹¹ tsjep²²m̥m³³ ʃap⁴²ŋou³¹ tɕi²¹uŋ⁴² sjap²²ŋ̩⁴⁴
十六 ʁo³¹ʈo²⁴ ʁo³¹ʈo³⁵ kou²⁴ʈou⁴⁴ kʰə⁵⁵tʂə⁴² ku²¹ʂu⁵⁵ gɦau³¹tɬau¹¹ ʔɑ⁴⁴ku²²ʈɔ⁵³ ʔa³³gu³⁵to³³ tɕu³¹tju⁴⁴ tɕeu¹³tjeu⁴⁴ tɕu²⁴tju⁴⁴ tɕu⁵³tju³³ ku⁴²tɕu⁵⁵ kʰu³¹tju⁵⁵ tɕu²¹ʈu⁴² tɕʰu²²tɕu¹³ tɕɯ⁴²tju⁴⁴ ɕi³¹ljeu³¹ sə²¹ly²¹ kʰjɔ³⁵kɔ³³ ʃi¹²ljau¹² tsjep²²lo²² ʃap⁴²gu⁴² tɕi²¹ɬjɔ²¹ sjap²²lja²²
ʁo³¹ ʁo³¹ kou²⁴ kʰə⁵⁵ ku²¹ gɦau³¹ ku²² gu³⁵ tɕu³¹ tɕeu¹³ tɕu²⁴ tɕu⁵³ ku⁴² kʰu³¹ tɕu²¹ tɕʰu²² tɕɯ⁴² kʰjɔ³⁵ tʃo¹² tsjep²² ʃap⁴² sjap²²
十七 ʁo³¹zuŋ²⁴ ʁo³¹zoŋ³⁵ kou²⁴ɕaŋ⁴⁴ kʰə⁵⁵sã²² ku²¹tɕaŋ¹³ gɦau³¹ɕaɯ³³ ʔɑ⁴⁴ku²²tɕoŋ⁴² ʔa³³gu³⁵zaŋ¹³ tɕu³¹ɕoŋ¹³ tɕeu¹³ɕuŋ⁵³ tɕu²⁴tsam²² tɕu⁵³ɕuŋ²² ku⁴²tɕaŋ⁴⁴ kʰu³¹tɕa³¹ tɕu²¹səŋ²² tɕʰu²²suəŋ²² tɕɯ⁴²ɕaŋ³¹ ɕi³¹tsʰai⁴⁴ sə²¹tʰa⁵⁵ kʰjɔ³⁵tsʰuŋ⁵³ ʃi¹²ʃai³⁵ tsjep²²tsʰjet⁵⁵ ʃap⁴²kʰjat¹¹ tɕi²¹tsʰat⁵³ sjap²²hut⁴⁴
ʁo³¹ ʁo³¹ kou²⁴ kʰə⁵⁵ ku²¹ gɦau³¹ ku²² gu³⁵ tɕu³¹ tɕeu¹³ tɕu²⁴ tɕu⁵³ ku⁴² kʰu³¹ tɕu²¹ tɕʰu²² tɕɯ⁴² kʰjɔ³⁵ tʃo¹² tsjep²² ʃap⁴² sjap²²
十八 ʁo³¹ʑa³³ ʁo³¹ʑɑ³¹ kou²⁴ʑi²⁴ kʰə⁵⁵ʑa⁵⁵ ku²¹ʑi²¹ gɦau³¹ʑɦi³¹ ʔɑ⁴⁴ku²²ʑi²² ʔa³³gu³⁵ʑi³⁵ tɕu³¹ʑa³¹ tɕeu¹³ʑa¹³ tɕu²⁴ʑi²⁴ tɕu⁵³ʑa⁵³ ku⁴²ji⁴² kʰu³¹ɕi³¹ tɕu²¹ʑo²¹ tɕʰu²²ʑu²² tɕɯ⁴²ʑa⁴² ɕi³¹pa⁴⁴ sə²¹po⁵⁵ kʰjɔ³⁵ji³⁵ ʃi¹²ʍa³⁵ tsjep²²pet⁵⁵ ʃap⁴²ʔpeːt³⁵ tɕi²¹pət⁵³ sjap²²bet⁴⁴
十九 ʁo³¹ʑa³¹ ʁo³¹tɕɑ³¹ kou²⁴tɕua³¹ kʰə⁵⁵tɕu⁵⁵ ku²¹tɕa⁵³ gɦau³¹dʑɦa³⁵ ʔɑ⁴⁴ku²²tɕo³¹ ʔa³³gu³⁵gɯ³¹ tɕu³¹tɕə⁵⁵ tɕeu¹³tɕou²² tɕu²⁴tɕu³¹ tɕu⁵³tɕa⁵⁵ ku⁴²ko³³ kʰu³¹ko³³ tɕu²¹tɕu¹³ tɕʰu²²tɕʰu⁴² tɕɯ⁴²tɕu⁵⁵ ɕi³¹tɕu⁴⁴ sə²¹kjeu⁵⁵ kʰjɔ³⁵kʰju³¹ ʃi¹²jo³⁵ tsjep²²tɕo⁵³ ʃap⁴²tʃu⁵¹ tɕi²¹tju³⁵ sjap²²ku²⁴
二十 ʔu³¹ʑo³³ ʔu³¹ʑo³¹ nen²¹ŋkou²⁴ ȵã³¹ŋkə⁵⁵ ȵa⁵³ŋku²¹ ȵɦi³¹ŋgɦau³¹ ʔɯ³⁵ku²² ʔu⁵³gu³⁵ ʔo³³tɕu³¹ ȵuŋ⁵³tɕeu¹³ ȵam²²tɕu²⁴ ʔɔ⁴⁴tɕu⁵³ ȵaŋ⁴⁴ku⁴² ȵa³¹kʰu³¹ ȵaŋ²³¹tɕu²¹ ȵuəŋ⁴⁴tɕʰu²² ȵaŋ⁵³tɕɯ⁴² ŋ̩⁵³ɕi³¹ ŋji²¹se²¹ ŋji³¹ ŋji¹¹ʃei¹² ȵi²¹tsjep²² ȵi⁴²ʃap⁴² ȵi⁴²tʰjat²¹ ȵi²²sjap²²
三十 pzi³¹ʑo³³ pji³¹ʑo³¹ pi⁴³tɕou²⁴ pɛ²⁴tɕə⁵⁵ pæ³²tɕu²¹ tsɿ⁵⁵dʑɦau¹¹ pu³⁵ku²² pu⁵³gu³⁵ pi³³tɕu³¹ pɛ²⁴tɕeu¹³ pai¹³tɕu²⁴ poi⁴⁴tɕu⁵³ saŋ³³ku⁴² saŋ³⁵kʰu³¹ pe³³tɕu²¹ pe³³tɕʰu²² pa³³tɕɯ⁴² son¹³ɕi³¹ ɬeu⁴⁴se²¹ saŋ²² san⁴⁴ʃei¹² fa³¹tsjep²² taːm³⁵ʃap⁴² san³³tʰjat²¹ hom⁴⁴sjap²²
pzi²⁴ pji³⁵ pua⁴⁴ pa⁴² pa⁵⁵ pa³³ pa⁵³ ʔa³³pei³³ pa⁴⁴ pɛ⁴⁴ ti²¹pe⁴⁴ pæ³³ pei⁵⁵ pe⁵⁵ pi⁴² pei¹³ pai⁴⁴ ʔa³¹pai³⁵ pe⁵⁴ pa³³ pa³⁵ pɛ⁵⁵ ʔpe³⁵ pɛ⁵³ ba⁴⁴
zaŋ⁵⁵ ðɑŋ⁵⁵ len³¹ nĩ²² læn⁵³ lɯ⁵⁵ le³⁵ ʔlei⁵³ lɛ⁵⁵ lei²² to²⁴¹ lei⁵⁵ le³³ nai³³ no³³; toŋ²³¹ nu⁴² lu³³ le³¹³ leu¹³ naŋ²² laŋ⁴⁴ laːn³¹ ʔtau³³ tau³¹ na⁴⁴
ʔlaŋ³¹ ʔlɑŋ³¹ lo⁴³ nə̃²⁴ noŋ³² lu⁵⁵ le³⁵ ʔlei⁵³ lɛ³³ lei²⁴ lo¹³ lei⁴⁴ laŋ³⁵ laŋ³⁵ loŋ³³ ʔluəŋ³³ mai⁴² lon¹³ leu⁴⁴ naŋ²² laŋ⁴⁴ noːm³³ no³⁵ tja⁵³ na⁴⁴
zaŋ⁵⁵ ðɑŋ⁵⁵ to²¹ tə̃³¹ toŋ¹¹ du³³ ŋoŋ²² ŋ̩⁵⁵ tɛ¹¹ tei²¹² to²⁴¹ tei²¹ neŋ¹¹ ŋ̩³³ toŋ²³¹ tʰu⁴⁴ mai⁴² ton³¹ teu³² tʰaŋ⁵³ ðaŋ³¹ noːm³³ ʔtau³³ tau³¹ tsa⁴⁴
ʑo³¹ ʑo³¹ tso³¹ tɕə⁵⁵ tɕɔ⁵³ baɯ⁵³ qɯ³⁵ dei⁵⁵ tɕo⁵⁵ tɕou²² tja³¹ tɕo⁵⁵ tai³³ tei³³ tɕa¹³ ka³³ tjan³³ tai³¹³ tjeu¹³ kʰja³¹ ðei³³ tju³¹ no³⁵ tju³¹ tju⁵³
ʈen³¹ ʈen³¹ tʂau⁴³ tə̃³¹ toŋ¹¹ faɯ⁵⁵ ʈu⁴² dei⁵⁵ tɛ¹¹ tei²¹² to²⁴¹ tei²¹ tai³³ tei³³ koŋ³³ ko³³ fou³³ tai³¹³ kau⁴⁴ kʰɔŋ⁵³ ðaŋ³¹ tsuŋ³¹ kʰom⁵¹ plɔŋ³¹ kon⁴⁴
ʈen³¹ ʈen³¹ to²¹ tə̃³¹ ʈua³² tu³³ te²² dei⁵⁵ tjaŋ³³ tɕou²² tjan¹³ tjæ̃⁴⁴ tai³³ qai⁵³ tɕa¹³ ko³³ mai⁴² tai³¹³ tjeu¹³ ŋjin³¹ ðei³³ tju³¹ tin³⁵ nɔ³³; tɕi³³ kon⁴⁴
ntsʰi³³ ntsʰe³¹ tsʰi⁴³ tɬe⁵⁵ mple⁴⁴ tɕo⁵⁵ kɑ²²; len³¹ pʰu⁵⁵ lju¹¹ lan²¹² lo¹³ ɬe⁵³ laŋ³⁵ laŋ³⁵ loŋ³³ ʔluəŋ³³ luŋ³³ lon¹³ tsʰi³² naŋ²² kei³⁵ noːm³³ no³⁵ tja⁵³ fai²⁴
ŋgo³³ ŋgo³¹ ŋkeu²⁴ ŋkə⁵⁵ ŋkə²¹ ȵdʑɦey¹¹ ŋoŋ²² ŋa³⁵ nju³¹ njo¹³ ȵa²⁴ njo⁵³ ŋeu⁴² ŋkʰeu³¹ ŋku²¹ ku²² ɕou³¹ dʑeu⁵³ ty⁵⁴ hjaŋ²² ntʃau¹² lɛŋ²¹ gjaŋ⁴² lɛ⁴² ʑaŋ²²
ndzaŋ³¹ ndzɑŋ³¹ tsʰen³¹ nzə̃²² ŋkaŋ²³² tsɯ¹¹ tʰe³⁵ tsen¹³ saŋ⁵⁵ saŋ³¹ saŋ⁵⁵ teŋ³¹ dzen³³ san³³ sen⁴² tsei⁵⁵ tɕʰuŋ³¹³ tʰan¹³ kʰaŋ³¹ ntʃaŋ³³ tsaŋ³¹ zam⁴² dzən⁴² pi⁵³
ʔlaŋ³¹ pʰoŋ³¹ pʰau⁴³ lẽ³¹ tæ⁵³ lu⁵⁵ ntʰɛ³⁵ tʰei⁵³ pʰaŋ³³ tan¹³ pʰaŋ¹³ tue⁵⁵ qe⁵³ qai⁵³ ȵtɕo³¹ tɕu²² luŋ³³ tai³¹³ len⁵⁴ tʰa³¹ ðaŋ³¹ tei²⁴ pʰjen⁵¹ pʰin³⁵ ljaŋ⁴⁴
ʂa³¹ sɑ³¹ lo⁴⁴ nə̃²⁴ ȵtɕu⁵³ lo³³ ntɔ⁵³ tjaŋ⁵³ lɛ³³ lei²⁴ lo¹³ lei⁴⁴ ho³¹ ho³¹³ he³³ xe³⁵ luŋ³³ ɕu¹³ tjaŋ⁴⁴ tjuŋ³³ tjəŋ⁴⁴ tɕəu²⁴ tʃeu⁵⁵ tjəu²⁴
ʁuŋ³¹ ŋgo³¹ ʐaŋ³¹ ŋkə²¹ dzɦo³⁵ ʈu⁴² sei⁵⁵ tju⁵⁵ tɕi²⁴¹ pja²² tʰje⁵⁵ tɕa³³ tɕʰa⁴² tɕa³¹ tjeu¹³ ŋjin³¹ ðei³³ sjəu⁵³ ʔtjeu³³ tju³¹
tɕin³¹ tɕin³¹ ki⁵⁵ tɕẽ²⁴ tɕen³² ki³³ koŋ³⁵ kaŋ⁵³ tɕaŋ³³ li⁵³ tɕan²⁴¹ tɕin⁴⁴ koŋ³⁵ kuŋ³⁵ ke³³ pak³⁵ pa⁴² tɕi⁴⁴ kaŋ⁴⁴ kjuŋ²² tʃuŋ⁴⁴ tɕaːn³³ ʃaːn³⁵ tjɔn³³ tsan
laŋ⁵⁵ lɑŋ⁵⁵ li²¹ lã³¹ ʈaŋ²¹ lɦi¹¹ tɕi³¹ zɿ³³ ljaŋ¹¹ ljaŋ²¹² ljo²² ljaŋ²¹ ljaŋ³³ ljaŋ³¹ ɳʈa³¹ tia³³ lje¹³ ljon³¹ ljeu⁵⁴ njaŋ⁵³ ljaŋ¹¹ luŋ²³¹ guŋ³¹ luə⁴² liŋ⁴⁴
tsaŋ³³ tsɑŋ³¹ tʂaŋ²⁴ tsaŋ¹³ ɳdʐɦa¹¹ tɕɑŋ³⁵ tsaŋ¹³ tsaŋ¹³ tɬjan³¹ tɕaŋ²² saŋ⁵³ ɕaŋ⁵³ tsəŋ³¹ siaŋ²² tɕeŋ⁵⁵ tɕon⁵³ tjeu²¹ kʰaŋ⁵³ ʃaŋ¹¹ tsuŋ²³¹ tʃuŋ⁴² tjuə⁴² tiŋ⁴⁴
tsʰɿ³¹ tsʰɿ³¹ tʂʰi²⁴ ʂɯ¹¹ tʂʰʅ³¹ tɕʰi³¹ tsʰɿ⁵³ tɕʰi⁵³ teu⁴⁴ tɕʰi¹¹ tʰei⁵⁵ tʰi⁵⁵ tsi³¹ sik³⁵ tɕou¹³ tɕʰi⁴⁴ tsʰie⁵⁵ tʰi³³ tʰi³⁵ tsʰi⁵⁵ tʃʰi¹¹ tɕʰi⁵³
ntsʰie³³ ntsʰe³¹ tɬai²⁴ tɬe⁵⁵ ʑan²¹ dlɦi³⁵ kɑ²² xi⁵⁵ kʰɛ⁵⁵ lan²¹² lan²⁴¹ qɛ⁵³ mɛ³³ men⁴² se³⁵ tsʰi³³ naŋ²² men⁴⁴ kʰwai⁵³ no³⁵ kʰwai²⁴
nen³¹ nen³¹ ɕoŋ⁴⁴ sʰõ⁴² tɕaŋ⁵⁵ ɕau³³ tɕu⁵³ tsu³³ n̥ju⁴⁴ njeu⁴⁴ ȵ̥u⁴⁴ ne⁵⁵ tɕaŋ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ tsau⁴² saŋ¹³ tsou⁴⁴ tɕo³⁵ tjoŋ⁵⁴ jɔ³³ ŋ̥jɒ³⁵ ȵ̥aŋ²⁴ ȵaŋ³¹ ȵɛn³¹ ȵaŋ⁴²
ɬa²⁴na³¹ ɬɑ³⁵ lo⁴³ɬi⁴⁴ ɬa⁴² li³⁵ ɬi³³ tɕo³¹ɬɑ⁵³ ɬa³³ ɬʰa⁴⁴ la⁴⁴ ɬei⁴⁴ la³³ ɬa⁵⁵to³⁵ ɬa⁵⁵to³⁵ ɬu⁴² lu¹³ ɬo⁴⁴ la³⁵ la⁵⁴ naŋ²²ne³³nɔ²² ɬe³⁵ ɬa²⁴ la³¹ ɬa²⁴ lo⁴²
na³¹ n̥ɑ³¹ n̥o⁴³ n̥ə̃²⁴ noŋ²² n̥u⁵⁵ n̥e³⁵ n̥ei⁵³ n̥ɛ³³ nei²⁴ n̥o¹³ nei⁴⁴ n̥ei³⁵ n̥e³⁵ n̥əŋ³³ nuəŋ³³ n̥aŋ³³ ni¹³ no⁴⁴ nɔ²² n̥o⁴⁴ n̥oːi³³ noːi¹¹ n̥ɔi³³ nai⁴⁴
nen³¹ nen³¹ ɕoŋ⁴⁴ sʰõ⁴² tɕaŋ⁵⁵ ɕau³³ tɕu⁵³ tsu³³ n̥ju⁴⁴ njeu⁴⁴ ȵ̥u⁴⁴ nju³³ tɕaŋ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ tsau⁴² saŋ¹³ tsou⁴⁴ tɕo³⁵ ɬy⁵⁴ sui⁵⁵ ŋ̥jɒ³⁵ fui²⁴ ȵaŋ³¹ ȵ̥aŋ²⁴ ȵaŋ⁴²
每天 mei⁵⁵na³¹ n̥ɑ³¹n̥ɑ³¹ n̥o⁴³n̥o⁴³ n̥ə̃²⁴n̥ə̃²⁴ noŋ²²noŋ²² tsʰa³³n̥u⁵⁵ n̥e³⁵n̥e³⁵ n̥ei³³n̥ei³³ n̥ɛ³³n̥ɛ³³ mei³³nei²⁴ n̥o¹³n̥o¹³ mai³¹n̥ei³⁵ n̥əŋ³³n̥əŋ³³ nuəŋ³³nuəŋ³³ n̥aŋ³³n̥aŋ³³ mei³¹ʔa³¹ni¹³ mei³³no⁴⁴ mui³⁵nɔ²² n̥o⁴⁴n̥o⁴⁴ n̥oːi³³n̥oːi³³ noːi¹¹noːi¹¹ n̥ɔi³³n̥ɔi³³ nai⁴⁴nai⁴⁴
前面 pʰje²⁴tei⁵⁵zei³³ tɕi⁵⁵ði³¹ tau²⁴nte³¹ sõ¹³plẽ³¹ tɕaŋ¹³mplæn⁵³ ʔi⁵⁵tʰa¹¹ kɯ⁴⁴nə²² ʔʑi⁵⁵dəɯ³¹ taŋ¹¹fʰu³⁵ taŋ²¹²ten²² taŋ⁴⁴ʔo¹³ qa²¹tue⁵⁵ ʔa⁰³moŋ³¹ȵ̥ei⁵³ ta³¹tu³³ pʰa⁴²ntɬəŋ¹³ pʰa¹³tɕeŋ⁴² tan⁵⁵ku³¹nu⁵⁵nai¹³ tsjen³¹³pjen³³ neŋ³²mo³² ka⁰³pɔ³¹kɔ⁵⁵ mpla³³ðan³³pin⁴⁴ dzu³¹m̥jen³³ ka⁰²daŋ⁴² ʔi⁵³dʑɛn⁴² hen⁴⁴koŋ²²
后面 pʰje²⁴tei⁵⁵qʁen³³ tə⁰²qwen³¹ tau²⁴qaŋ⁴³ sə¹³qə⁵⁵ ɳʈaŋ⁴⁴hua³² ʔa⁵⁵qɯ⁵⁵ kɯ⁴⁴ʈei⁵³ tei⁵³pja³⁵ taŋ¹¹qaŋ³³ taŋ²¹²qan²⁴ taŋ⁴⁴na⁵³ taŋ²¹qæ̃⁴⁴ ta³¹tjeu⁴²ȵ̥ei⁵³ ta³¹ti⁵⁵ pʰa⁴²ku²¹ pʰa¹³kʰu²² pʰa³³kɯ⁵³ dai²²kaŋ¹³ ko⁵⁴kan⁴⁴ kaŋ²²kɔ⁵⁵ ðo¹¹pin⁴⁴ gaːŋ³³gaːŋ³³ ka⁰²daŋ³⁵ kʰən²⁴ti³⁵ kai⁴⁴sin⁴⁴koŋ⁴⁴
左边 pʰje²⁴ʔa⁰²ʑo³³ ʔə⁰²ja³¹ pʰaŋ⁴³lou¹³ pɛ³¹qə⁰²tɕĩ³¹ tɕaŋ¹³lu⁵³ saɯ⁵⁵fə¹¹ pɑ⁴⁴ȵi⁴² tso⁵⁵pjen³³ ki³⁵pi¹¹tɕaŋ¹¹ tsan²⁴pɛ²¹²tɕan²¹² tɕi²⁴¹tɕi²⁴¹ tɕi²¹tɕa²¹ pu³¹qʰaŋ³¹ tso³¹³tɕʰei⁵³ pʰa⁴²ŋkʰe⁵³ pʰa¹³si³⁵ pʰa³³ɕe⁵³ tso⁵⁵pjen³³ teu⁵⁴tʰeu³²seu⁵⁴ ʔɔ³³kue⁵³faŋ²² ŋkwei¹¹pin⁴⁴ tsaːi²⁴puŋ³³ tau⁵⁵ljaːp⁵⁵ dza²⁴pau⁴² doi⁴²
右边 pʰje²⁴ʔa⁰²nen²⁴ ʔə⁰²n̥e³⁵ pʰaŋ⁴³si³³ pɛ³¹qə⁰²ntʂə̃²² tɕaŋ¹³ʐaŋ²² saɯ⁵⁵si¹¹ pɑ⁴⁴ʈa³¹ ʑəɯ¹³pjen³³ ki³⁵pi¹¹tei⁵⁵ tsan²⁴pɛ²¹²tei²² tɕi²⁴¹ɣu⁴⁴ tɕi²¹te⁵⁵ pu³¹kwe³¹ ʑeu⁵³tɕʰei⁵³ pʰa⁴²həŋ³³ pʰa¹³viaŋ³³ pʰa³³pu³³ ʑeu⁵³pjen³³ jeu²¹tʰeu³²seu⁵⁴ ʔɔ³³hjɔŋ²²faŋ²² ŋkʰjɒŋ⁴⁴pin⁴⁴ bjaːu²¹puŋ³³ ʃaŋ⁵⁵ljaːp⁵⁵ sun³¹pau⁴² bo²²bjan²²
上边 pə⁰⁵sa³³ χə⁵⁵sɑ³¹ ʂou⁴⁴ sʰe¹³ʑe³¹ tɕaŋ¹³pe¹¹ ʔa⁵⁵ʂa⁵⁵ kɯ⁴⁴lo⁵³ kəɯ³¹ləɯ¹³ ki⁵⁵vɛ⁵⁵ ɕi⁴⁴pɛ²²teu²² saŋ³¹ŋo³¹ xʰæ̃⁴⁴vei⁵⁵ ʔa⁰³waŋ³³ qa⁰³waŋ³³ɕo³⁵ to²¹su³³ pʰa¹³su³³ kan⁵³ɕu³³ ɕa³⁵ʑi³¹ ha²¹ka⁵⁴seu⁵⁴ te³⁵kɔ⁵⁵ ntʰja³⁵pin⁴⁴ ku³¹ŋaːi²¹ ka⁰²tʃei⁴² ka⁴²su³³ ho⁴²mi⁵³
下边 tə⁰²qʰaŋ⁵⁵ χə⁵⁵ti³¹ tɕe³¹ kɛ¹³to²² ha⁴⁴to¹³ pi⁵⁵dau⁵³ kɯ⁴⁴hɑŋ⁴⁴ ta³¹haŋ⁵⁵ ki³⁵ta³³ qɛ²⁴tɕi³³ saŋ³¹tai¹³ xʰæ̃⁴⁴ɬæ̃⁵⁵ ʔa⁰³tɛ⁴²ȵ̥ei⁵³ kwa⁵⁵le³³ to²¹ta²² pʰa¹³tʰa²² tu³¹ta⁵³ tɕʰi³¹³ʑi³¹ kə⁰³te⁵⁴seu⁵⁴ te³⁵hɔŋ⁵⁵ ɬo³⁵pin⁴⁴ dje⁵⁵puŋ³³ va³¹di⁴² ka⁴²ti³⁵ ga²²mi⁵³
里边 tə⁰²χwɛ⁵⁵ χə⁵⁵ɳʈoŋ³¹ hou⁵⁵nʈau¹³ ntʂõ²²ntʂõ²² ɭə⁴⁴ ndlo⁵³ kɯ⁴⁴ɳɑŋ⁴² hwai⁵⁵mjan¹³ ki³⁵njaŋ¹³ qɛ²⁴njaŋ⁵³ qa³³njaŋ²² xʰæ̃⁴⁴tjuŋ⁴⁴ ʔa⁰³qɔ⁴² qo³⁵kʰo³¹ tɕi³¹ɳʈəŋ³³ tɕuəŋ³³ ntjaŋ³³nei¹³ ka¹³pa³¹ kə⁰³keu³² tuŋ²²tʰɔ⁵³li³¹ ku⁵³tɒŋ⁴⁴ ko³¹ȵo²³¹ ka⁰²gja³¹ ka⁴²na³¹ diŋ⁴⁴guŋ⁴⁴
外边 χo³¹ŋɢwaŋ²⁴ lu³¹tɕoŋ³¹ nʈou⁴⁴ ʂõ¹³ntʂo⁴² tɕaŋ¹³ɳʈɔ⁴⁴ ɢɦau³¹ kɯ⁴⁴ʈei⁵³ ʑaŋ⁵⁵dəɯ³¹ ki³⁵ku⁵⁵ qɛ²⁴ku²² pʰe⁴⁴ku³¹ xʰæ̃⁴⁴ku⁵⁵ ʔa⁰³nɔ³¹ȵ̥ei⁵³ ntau¹¹ʔo⁵⁵ pʰa⁴²ʈa⁴² pʰa¹³kuəŋ³⁵ pʰa³³ntuŋ⁴² lau³⁵kŋ²³¹ kə⁰³no⁵⁵seu⁵⁵ kun³³nɔ³³sa³³ ntuŋ³¹mpai³⁵ ȵe²¹puŋ³³ ka⁰²diːŋ³³ tʰjunt⁵³da³³ hen⁵³
中间 pə⁰⁵ɳʈuŋ³¹ pə⁰⁵ɳʈoŋ³¹ ki²⁴nʈaŋ⁴³ kã³¹ntʂã²⁴ ɳʈaŋ³² pi⁵⁵ɳʈaɯ⁵⁵ tɑ³⁵ɳʈoŋ³⁵ qa⁰³m̥aŋ¹³ qa³³tjoŋ³³ taŋ²⁴tjuŋ²⁴ qa³³tjam¹³ qa³³tjuŋ⁴⁴ qo⁰³seŋ⁵⁵ ʔa⁰³qʰo³¹ntjuŋ³⁵ tɕa³¹ɳʈəŋ³³ tɕaŋ³³tɕuəŋ³³ ntjaŋ³³ ka⁰³djuŋ¹³ kə⁰³ŋjaŋ⁴⁴ pu³⁵kuŋ⁵³ mpə³¹ntʃaŋ⁴⁴ pə³¹duŋ²⁴ boːŋ³³ʔtoːŋ⁵⁵ m̥ɛ²¹tɔŋ²⁴ tsuŋ²²kan²²
旁边 ʔi⁵⁵pʰje²⁴ tə⁰²ɳʈɑŋ⁵⁵ nto¹³ qə⁰²mpõ⁴² tɕaŋ¹³ntoŋ¹³ ʔa⁵⁵ntu⁵³ qo³⁵cɑ⁴⁴ ta⁵⁵tsʰa³³ qa³³pu⁴⁴ pien²⁴tsei³³ qa³³qɔ⁴⁴ qa³³xæ̃³³ ʔa⁰³jaŋ⁴⁴ ʔi³⁵tɕʰei⁵³ ʔa⁰²pe²³¹ pʰa¹³xen⁴² pʰa³³nei¹³ ʔa³¹ɕon⁵⁵ ku⁵⁵ju⁴⁴ pin⁵⁵pʰi³¹sin³¹ win³³pin⁴⁴ kə³¹ɬin³³ ka⁰²ʃeːn³³ pjɛn³³ ɕap⁴⁴
今天 na³¹naŋ⁵⁵ n̥ɑ³¹ʔnoŋ⁵⁵ n̥o⁴³na⁵⁵ n̥ə̃²⁴nã¹³ noŋ²³²na⁴² mu³³na³³ tʰa⁵³nen⁴⁴ tʰan³³ʔnei⁵⁵ n̥ɛ³³noŋ³⁵ nei²⁴neŋ³³ n̥o¹³na⁵³ tuẽ³³na¹³ m̩³¹n̥ei³⁵ ne³³n̥e³⁵ ti⁴²ne⁵³ xat³⁵ʔtəŋ²² n̥aŋ³³nei¹³ nu³¹ni¹³ ni³³no⁴⁴ ne²²nɔ²² n̩³¹n̥o⁴⁴nei⁵³ ʔi³¹n̥oːi³³ ne³³noːi¹¹ na³⁵n̥ɔi³³ ni⁴⁴nai⁴⁴
明天 pʰəu³¹na³¹ pʰe³¹ne³¹je³⁵ tɕa⁴⁴ki²¹ pe³¹ntʂʰe⁴² ha⁴⁴ɳʈe¹³ pi³¹dʑi³¹ ɕi³⁵n̥e³⁵ pi⁵⁵sai⁵⁵n̥ei⁵³ fa¹¹so³⁵ ku³³fu²¹² ke³¹tsau⁵³ tæ³³seɯ¹³ po³⁵n̥ei³⁵ pə⁰³te⁵⁵ ti⁴²ko²³¹ mie¹³kʰo⁴⁴ køe⁵⁵ tai²²tai³⁵ ɬa⁴⁴no⁴⁴ nai⁵⁵nɔ²² θə³³ðei³⁵ djaŋ³³n̥oːi³³ ten⁵⁵do³⁵ lɔ³¹dɔ³³ va⁵³nai⁴⁴
昨天 mo⁵⁵na³¹ tɑ³¹n̥in⁵⁵n̥a³¹ ʔa⁴³naŋ¹³ qə⁰²la³¹n̥ə̃²⁴ ɳʈo¹¹noŋ²³² ʔa³¹naɯ³¹ ȵi³¹n̥e³⁵ ȵ̩³⁵n̥ei⁵³ n̥ɛ³³noŋ¹¹ maŋ²⁴neŋ²¹² n̥o¹³nam²⁴¹ nei⁴⁴naŋ²¹ qa⁰³n̥ei³⁵ qa⁵³n̥e³⁵ ti⁴²nəŋ²³¹ mie¹³nuəŋ³⁵ n̥aŋ³³naŋ⁵³ tʰŋ⁴⁴nu¹³ ji⁵⁵pə³³no⁴⁴ tsa²²nɔ²² lɒ⁴⁴n̥o⁴⁴ ʔa³¹noːi³³ koːm³¹noːi¹¹ ʔət⁵³bəu³³ num⁴⁴nai⁴⁴
后天 si⁵⁵na³¹ si⁵⁵n̥ɑ³¹ naŋ¹³ki²¹ n̥ə̃²⁴tʂo⁴² noŋ²³²ɳʈɔ⁴⁴ ʔa³¹naɯ³¹dʑɦi¹¹ ʔu³⁵pɛ⁴⁴n̥e³⁵ ʔu³³pai⁵⁵n̥ei⁵³ sʰɛ³³ʑin¹¹ sei²⁴ʑin²¹² ke³¹ŋo³¹ ɕi⁴⁴ʑa²¹ tɕi⁵⁵n̥ei³⁵ ti⁵⁵n̥e³⁵ ʔɔ³³m̥an⁴² ʔəu³³mie¹³ køe⁵⁵ʔŋ̩³³ vu¹³ʑa⁵³ ʔŋ̩⁵⁴no⁴⁴ nai⁵⁵kʰi³¹nɔ²² ʔuŋ³⁵n̥o⁴⁴ n̥au³³n̥oːi³³ ȵau³¹do³⁵ nau⁵³n̥ɔi³³ nuŋ⁴²nai⁴⁴
上午 ti⁵⁵je³¹ taŋ⁵⁵nau³¹tʂʰai³³ tæn⁴²ɳʈe¹³ sey⁵⁵ntso⁵⁵ te³⁵te³⁵ntu³⁵ n̥ei⁵³wei³¹ ɕʰi³³ta⁴⁴ tjuŋ²⁴nei²⁴ tjam¹³tɛ⁴⁴lju³¹ kua²²tæ⁴⁴ qa⁰³tei⁵⁵ kwo⁴²ʑoŋ²³¹tə³¹ko²³¹ kʰo⁴⁴zon²² ɕon⁵³pŋ⁵⁵ni¹³ soŋ²¹neŋ³²no⁴⁴ kʰwan³¹kʰui³¹tsʰi³¹ θi⁵³nten⁵³n̥o⁴⁴ tau³¹ʔaːn²⁴ ʔtau⁵¹doːm³⁵noːi¹¹ dom⁴⁴tu⁵³
中午 tə⁰²si³¹ȵa²⁴ji³³ ɳʈoŋ³¹n̥ɑ³¹ taŋ⁵⁵nau³¹ʂo⁴⁴ ntʂã²⁴n̥ə̃²⁴ pje¹³soŋ³⁵ nɦau³⁵ʂu³³ n̥e³⁵ntu³⁵ n̥ei⁵³tu³³ tjoŋ³³n̥ɛ³³ tjuŋ²⁴nei²⁴ tjam¹³n̥o¹³ tjuŋ⁴⁴nei⁴⁴ ma⁵⁵ȵoŋ³⁵n̥ei³⁵ n̥e³⁵ntjuŋ³⁵ tɕɛ³¹n̥əŋ³³ pen³³ŋai⁴² taŋ⁵³n̥aŋ³³ daŋ⁴⁴ni¹³ neŋ³²no⁴⁴ nɔ²²tɔŋ²² nten⁵³n̥o⁴⁴ luŋ³¹ʔaːn²⁴ doːm³⁵noːi¹¹ pʰɛ²¹n̥ɔi³³ nai⁴⁴djaŋ⁴⁴
下午 tə⁰²si³¹ȵa²⁴pjo³³ ȵɑ³¹sɑŋ³⁵ taŋ⁵⁵nau³¹m̥au⁴⁴ sʰi²⁴lə̃¹³sʰə̃⁴² he⁵³mɔ³⁵ nɦau³⁵ʂu³³tɕʰau³³ n̥e³⁵ɕi³⁵ m̥aŋ³³ləɯ⁵⁵ tjoŋ³³n̥ɛ³³fa⁴⁴ taŋ²¹²nei²⁴qan²⁴ tjam¹³m̥aŋ⁴⁴ tju³³sa⁵³ qa⁰³ma¹¹m̩³¹tʰoŋ³⁵ tau⁴²n̥əŋ³³mɛ⁴² pen³³ðiŋ⁴² ha⁵³pŋ⁵⁵ni¹³ jo²¹poi²¹ ka³⁵tʰɔ⁵³tɔŋ²² ntuŋ³¹ntʃaŋ¹¹ tse²¹ʔaːn²⁴ ka⁰²daŋ¹³doːm³⁵noːi¹¹
早晨 tei⁵⁵ji³³ tei⁵⁵je³¹ ʂeu⁵⁵ntso⁵⁵ ntʂʰe⁴² tæn⁴²mpɯ¹¹ sey⁵⁵ntso⁵⁵bɦɯ¹¹ qɑ⁴⁴ntso⁴⁴ tai³³sai⁵³ ɕʰi³³ta⁴⁴ ɕi⁴⁴ta⁴⁴ tjam¹³tɛ⁴⁴ kua²¹seɯ¹³ qa⁰³tei⁵⁵lau³⁵ȵo¹¹ qa⁰³te⁵⁵ntso³¹³ tə³¹ko²³¹ kʰo⁴⁴zon²² ɕa³³køe⁵⁵ tsʰiŋ¹³tsau⁴⁴ ɬa⁴⁴tai⁵⁵ ne²²tsu⁵⁵ n̥o⁴⁴tei³⁵ntʃu⁵³ luŋ³¹doːm³³ guːŋ doːm³⁵ tɕʰɛ³³djau³⁵ dam⁴⁴tu⁵³
晚上 tə⁰²muŋ²⁴ tə⁰²m̥oŋ³⁵ m̥au⁴⁴nto³¹ m̥õ⁴²ŋqə̃⁵⁵ tæn⁴²mɔ³⁵ m̥o³³ndɦu³⁵ tɕi³⁵m̥ɑŋ⁵³ m̥aŋ³³sɿ⁵⁵ ɕʰi³³m̥aŋ⁴⁴ ɕi⁴⁴maŋ⁴⁴ tɕeu³⁵ ʑi³³maŋ³³ qa⁰³ma¹¹ qa⁰³ma¹¹ tə³¹m̥an⁴² ti⁴⁴mie¹³ ɕa³³m̥e⁴⁴ do³⁵ʑa⁵³ taŋ²¹jo⁵⁴ nɔ²²kaŋ²²tsʰi³¹ n̥o⁴⁴ntʃaŋ¹¹ luŋ³¹m̥oːŋ²⁴ guːŋ¹¹gjam⁴² m̥ɔŋ²⁴ vaŋ⁵³moŋ⁴²
半夜 ʔi⁵⁵nduŋ²⁴muŋ²⁴ ɳʈoŋ³¹m̥oŋ³⁵ taŋ¹³m̥au⁴⁴ ʔi²⁴tõ³¹m̥õ⁴² toŋ³³mɔ³⁵ daɯ³¹m̥o³³ tu⁵³mu²² ʔa⁵³na³⁵m̥aŋ³³ taŋ¹¹m̥aŋ⁴⁴ taŋ²¹²maŋ⁴⁴ taŋ²⁴¹m̥aŋ⁴⁴ taŋ²¹maŋ³³ ma⁵⁵ȵoŋ³⁵ma¹¹ pu⁵⁵ntjuŋ³⁵ma¹¹ ɳʈəŋ³³moŋ²³¹ taŋ¹³məŋ⁴⁴ tei⁵³meŋ⁵³ daŋ⁴⁴ʑa⁵³ neŋ³²jo⁵⁴ ka³⁵tʰɔ⁵³ja³⁵ nten⁵³ja¹² daːm³¹mun²¹ dam⁵⁵mun³¹ pɛn²⁴min⁴² dou²⁴man⁴⁴
初一 sen³¹ʔi²⁴ sen³¹ʔi³⁵ sa⁴³ʔi⁴³ sʰẽ²⁴ʔi²⁴ sæn²²ʔei³² sie⁵⁵ʔi⁵⁵ ʔɑ⁴⁴n̥e³⁵ɬɑ⁵³ ʔa³³n̥ei⁵³ɬa³³ n̥ɛ³³qɛ³⁵ nei²⁴ʔi²⁴ n̥o¹³tiŋ²⁴ nei⁴⁴ʔi⁴⁴ heŋ³⁵jei³¹ ta³³ʑe³⁵ θəŋ³³ʑe⁵³ so¹³ʔit³⁵ sai³³ʔi³³ tʰjeu¹³ʑi¹³ tsʰu⁴⁴je⁵⁵ tsʰɔ³³ʔe³⁵ hu⁴⁴wai⁵⁵ sɛŋ³³ʑet⁵⁵ tʃʰeu¹¹ʑet⁵⁵ tʰjəu³³ʑit⁵³ heŋ⁴⁴ʑot⁴⁴
初二 sen³¹ʔu³¹ sen³¹ʔu³¹ sa⁴³ʔau⁴³ sʰẽ²⁴ʔa²⁴ sæn²²ʔɔ³² sie⁵⁵ʔa⁵⁵ ʔɯ³⁵n̥e³⁵ɬɑ⁵³ ʔu⁵³n̥ei⁵³ɬa³³ n̥ɛ³³ʔo³³ nei²⁴ʔou²⁴ n̥o¹³ʔu¹³ nei⁴⁴ʔɔ⁴⁴ heŋ³⁵ʔua³⁵ ta³³ʔua³⁵ θəŋ³³ʔɔ³³ so¹³ȵi²² sai³³ʔøe³³ tʰjeu¹³ŋ̩⁵³ tsʰu⁴⁴ŋji³² tsʰɔ³³ŋji³⁵ hu⁴⁴ŋji¹¹ sɛŋ³³ȵei²¹ tʃʰeu¹¹ȵei⁴² tʰjəu³³ȵi⁴² heŋ⁴⁴ȵi²²
初三 sen³¹pzi³¹ sen³¹pji³¹ sa⁴³pe⁴³ sʰẽ²⁴pɛ²⁴ sæn²²pæ³² sie⁵⁵tsɿ⁵⁵ pu³⁵n̥e³⁵ɬɑ⁵³ pu⁵³n̥ei⁵³ɬa³³ n̥ɛ³³pi³³ nei²⁴pɛ²⁴ n̥o¹³pai¹³ nei⁴⁴poi⁴⁴ heŋ³⁵po³⁵ ta³³po³⁵ θəŋ³³pe³³ so¹³san³³ sai³³pa³³ tʰjeu¹³son¹³ tsʰu⁴⁴ɬeu⁴⁴ tsʰɔ³³san³³ hu⁴⁴θan⁴⁴ sɛŋ³³faːm³³ tʃʰeu¹¹taːm³⁵ tʰjəu³³san³³ heŋ⁴⁴hom⁴⁴
正月 ɬa²⁴ma⁵⁵ ɬɑ³⁵mɑ⁵⁵ lua⁵⁵ɬi⁴⁴ ʐã⁵⁵ɬa⁴² ʐaŋ⁵³li³⁵ lu⁵⁵ʔi⁵⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³ʔɑ⁴⁴ tsen⁵³ye¹³ ɬʰa⁴⁴qɛ³⁵ la⁴⁴tsen²⁴nje³³ ɬei⁴⁴tiŋ²⁴ la³³ʔi⁴⁴ ɬa⁵⁵jei³¹ tɕa³⁵ȵe³¹ ɬu⁴²tsəŋ³³ lu¹³seŋ³³ tɕi³³ɬo⁴⁴ tɕʰen¹³ȵu³¹ tsen⁴⁴ŋje²¹ tsiŋ²²ne³³ tʃiŋ⁵³ɬe³⁵ tsi³¹ɬa²⁴ tʃi⁵⁵ȵut⁴² tɕɛ²⁴nin³¹ɬa²⁴ tsjaŋ⁴⁴ŋo⁴²
二月 ɬa²⁴ʑuŋ³¹ ɬɑ³⁵ʑoŋ³¹ ʐaŋ³¹ɬi⁴⁴ nã²⁴ɬa⁴² na³²li³⁵ lu⁵⁵ʔa⁵⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³ʔɯ³⁵ ə³⁵ye¹³ ɬʰa⁴⁴ʔo³³ la⁴⁴ʔou²⁴ ɬei⁴⁴ʔu¹³ la³³ʔɔ⁴⁴ ɬa⁵⁵ʔua³⁵ ŋ̥ŋ³¹ȵe³¹ ɬu⁴²ȵi²² lu¹³ȵi²² ʔøe³³ɬo⁴⁴ ŋ̩⁵³ȵu³¹ ŋji³²ŋje²¹ ŋjin³⁵ne³³ ŋji¹¹ɬe³⁵ ȵei²¹ɬa²⁴ ȵei⁴²ȵut⁴² ȵi⁴²nin³¹ɬa²⁴ ȵi²²ŋo⁴²
三月 ɬa²⁴tɕa³¹ ɬɑ³⁵tɕɑ³¹ pe⁴³ɬi⁴⁴ mĩ³¹ɬa⁴² men¹¹li³⁵ lu⁵⁵tsɿ⁵⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³pu³⁵ san⁵⁵ye¹³ ɬʰa⁴⁴pi³³ la⁴⁴pɛ²⁴ ɬei⁴⁴pai¹³ la³³poi⁴⁴ ɬa⁵⁵po³⁵ sai³⁵ȵe³¹ san³³ŋkje²³¹ san³³ŋot³⁵ pa³³ɬo⁴⁴ son¹³ȵu³¹ ɬeu⁴⁴ŋje²¹ saŋ²²ne³³ θan⁴⁴ɬe³⁵ faːm³³ɬa²⁴ taːm³⁵ȵut⁴² san³³nin³¹ɬa²⁴ hom⁴⁴ŋo⁴²
四月 ɬa²⁴qɛ³¹ ɬɑ³⁵qe³¹ plou⁴³ɬi⁴⁴ ʑã⁵⁵ɬa⁴² ʑaŋ⁵³li³⁵ lu⁵⁵tɬau⁵⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³pʐei³⁵ fi⁵³ɬa³³ ɬʰa⁴⁴ɬo³³ la⁴⁴so²⁴ ɬei⁴⁴tɬɔ¹³ la³³ɬɔ⁴⁴ ɬa⁵⁵tji³⁵ sɿ⁵⁵ȵe³¹ θi⁴²ŋkje²³¹ lu¹³si¹³ kjo³³ɬo⁴⁴ sai⁵⁵ȵu³¹ ɬai⁵⁵ŋje²¹ se³⁵ne³³ θai⁴⁴ɬe³⁵ fei²⁴ɬa²⁴ tei⁵⁵ȵut⁴² sei²⁴min³¹ɬa²² heŋ⁴²ŋo⁴²
五月 ɬa²⁴qlei⁵⁵ ɬɑ³⁵qlei⁵⁵ tʂi⁴³ɬi⁴⁴ lẽ²⁴ɬa⁴² læn³²li³⁵ lu⁵⁵pɯ⁵⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³pʐɑ³⁵ pja⁵³ɬa³³ ɬʰa⁴⁴tsa³³ la⁴⁴tsa²⁴ ɬei⁴⁴tɕi¹³ la³³pja⁴⁴ ɬa⁵⁵tja³⁵ ŋ̩³³ȵe³¹ ɬu⁴²ŋwi²³¹ lu¹³pia³³ pja³³ɬo⁴⁴ ŋ̩³¹ȵu³¹ ʔŋ̩³²ŋje²¹ ŋuŋ⁵³ne³³ ŋuŋ¹¹ɬe³⁵ ŋ̥ŋ²³¹ɬa²⁴ ŋoːu³¹ȵut⁴² uŋ⁴²nin³¹ɬa²⁴ ŋ̩⁴⁴ŋo⁴²
六月 ɬa²⁴mpzi²⁴ ɬɑ³⁵mpji³⁵ ʈou⁴⁴ɬi⁴⁴ qe²⁴ɬa⁴² he³²li³⁵ lu⁵⁵tɬaɯ¹¹ɬi³³ ɬɑ⁵³ʈɔ⁵³ to³³ɬa³³ ɬʰa⁴⁴tju⁴⁴ la⁴⁴tjeu⁴⁴ ɬei⁴⁴tju⁴⁴ la³³tju³³ ɬa⁵⁵tɕu⁵⁵ ljeu³¹ȵe³¹ ɬu⁴²ʈu⁴² lu¹³tɕu¹³ tju⁴⁴ɬo⁴⁴ ljo³¹ȵu³¹ ly²¹ŋje²¹ ŋjuŋ³⁵ne³³ ljau¹²ɬe³⁵ lo²²ɬa²⁴ gu⁴²ȵut⁴² ɬjɔ²¹nin³¹ɬa²⁴ ljaŋ²²ŋo⁴²
七月 ɬa²⁴nen⁵⁵ ɬɑ³⁵nen⁵⁵ ɕaŋ⁴⁴ɬi⁴⁴ tɬɛ¹³ɬa⁴² ɬæ⁴²li³⁵ lu⁵⁵ɕaɯ¹¹ɬi³³ ɬɑ⁵³tɕoŋ⁴² zaŋ¹³ɬa³³ ɬʰa⁴⁴ɕoŋ¹³ la⁴⁴ɕuŋ⁵³ ɬei⁴⁴tsam²² la³³ɕuŋ²² ɬa⁵⁵tɕaŋ⁴⁴ ɕi³⁵ȵe³¹ ɬu⁴²səŋ²² lu¹³suəŋ²² ɕaŋ³¹ɬo⁴⁴ tsʰai⁴⁴ȵu³¹ tʰa⁵⁵ŋje²¹ tsʰe³⁵ne³³ ʃai⁵⁵ɬe³⁵ tsʰjet⁵⁵ɬa²⁴ kʰjat⁵⁵ȵut⁴² tsʰat⁵³nin³¹ɬa²⁴ hut⁴⁴ŋo⁴²
八月 ɬa²⁴ʑu⁵⁵ ɬɑ³⁵ʑu⁵⁵ ʑi²⁴ɬi⁴⁴ mpa⁴²ɬa⁴² mpa⁵⁵li³⁵ lu⁵⁵ʑɦi³¹ɬi³³ ɬɑ⁵³ʑi²² ʑi³⁵ɬa³³ ɬʰa⁴⁴ʑa³¹ la⁴⁴ʑa¹³ ɬei⁴⁴ʑi²⁴ la³³ʑa⁵³ ɬa⁵⁵ji⁴² pa³⁵ȵe³¹ ɬu⁴²ʑo²¹ lu¹³ʑu²² ʑa⁴²ɬo⁴⁴ pa⁴⁴ȵu³¹ po⁵⁵ŋje²¹ paŋ²²ne³³ paŋ⁵³ɬe³⁵ pet⁵⁵ɬa²⁴ ʔpeːt³⁵ȵu⁴² pət⁵³nin³¹ɬa²⁴ beŋ⁴⁴ŋo⁴²
九月 ɬa²⁴tsəu⁵⁵ ɬɑ³⁵tsu⁵⁵ tɕua³¹ɬi⁴⁴ nã³¹ɬa⁴² nə¹¹li³⁵ lu⁵⁵dʑɦa³⁵ɬi¹¹ ɬɑ⁵³tɕo³¹ gɯ³¹ɬa³³ ɬʰa⁴⁴tɕə⁵⁵ la⁴⁴tɕeu²² ɬei⁴⁴tɕu³¹ la³³tɕa⁵⁵ ɬa⁵⁵ko³³ tɕeu³⁵ȵe³¹ ɬu⁴²tɕu¹³ lu¹³tɕʰu⁴² tɕu⁵⁵ɬo⁴⁴ tɕu⁴⁴ȵu³¹ kjeu⁵⁴ŋje²¹ kjɔŋ³³ne³³ tʃɒŋ⁵³ɬe³⁵ tɕəu⁵³ɬa²⁴ tʃu⁵¹ȵut⁴² tju³⁵nin³¹ɬa²⁴ kuŋ⁴²ŋo⁴²
十月 ɬa²⁴ʔla⁵⁵ ɬɑ³⁵ʔlɑ⁵⁵ kou²⁴ɬi⁴⁴ ŋə̃⁵⁵ɬa⁴² ŋu⁵³li³⁵ lu⁵⁵gɦau³¹ɬi³³ ɬɑ⁵³ku²² ʔa³³gu³⁵ɬa³³ ɬʰa⁴⁴tɕu³¹ la⁴⁴tɕeu¹³ ɬei⁴⁴tɕu²⁴ la³³tɕu⁵³ ɬa⁵⁵ku⁴² ɕe³⁵ȵe³¹ ɬu⁴²tɕu²¹ si³³ŋot³⁵ tɕɯ⁴²ɬo⁴⁴ ɕi³¹ȵu³¹ se²¹ŋje²¹ kʰjɔ³⁵ne³³ ʃe¹²ɬe³⁵ tsjep²²ɬa²⁴ ʃap⁴²ȵut⁴² tjat²¹nin³¹ɬa²⁴ sjam²²ŋo⁴²
十一月 ɬa²⁴juŋ³¹ ɬɑ³⁵joŋ³¹ ȵo³¹ɬi⁴⁴ sə¹³ɬa⁴² so⁴²li³⁵ lu⁵⁵gɦau³¹ʔi⁵⁵ɬi³³ ɬɑ⁵³toŋ³⁵ tuŋ⁵³ye¹³ ɬʰa⁴⁴tə³³ la⁴⁴tɕeu¹³qei³³ ɬei⁴⁴tɕu²⁴ʔe⁵³ la³³ɕe³³ʑu²¹ ɬa⁵⁵ku⁴²jei³¹ ɕi³⁵ʑi⁵⁵ȵe³¹ ɬu⁴²ʔi³³ lu¹³ʔi³³ tɕɯ⁴²ʔi³³ɬo⁴⁴ ɕi³¹ʑi¹³ȵu³¹ se²¹je⁵⁵ŋje²¹ kʰjɔ³⁵ʔi²²ne³³ tʃei³⁵ɬe³⁵ tsjep²²ʑet⁵⁵ɬa²⁴ ʃap⁴²ʑeːt⁵⁵ȵut⁴² tɕʰit²¹nin³¹ɬa²⁴ sjap²²ʑot⁴⁴ŋo⁴²
十二月 ɬa²⁴ʔnen³¹ ɬɑ³⁵ʔnen³¹ tʂo⁵⁵ɬi⁴⁴ lu¹³ɬa⁴² ɭa⁴²li³⁵ lu⁵⁵gɦau³¹ʔa⁵⁵ɬi³³ ɬɑ⁵³ʐo²² la¹³ye¹³ ɬʰa⁴⁴lo³¹ la⁴⁴njan²² ɬei⁴⁴tɕu²⁴ʔu¹³ la³³mja⁵³ ɬa⁵⁵ku⁴²ʔua³⁵ ɕi³⁵ə³⁵ȵe³¹ lu⁴²la²¹ lu¹³lat³³ tɕɯ⁴²ʔøe³³ɬo⁴⁴ ɕi³¹ŋ̩⁵³ȵu³¹ se²¹ŋji³²ŋje²¹ kʰjɔ³⁵ʔu²²ne³³ tʃin³¹ɬe³⁵ tsjep²²ȵei²¹ɬa²⁴ ʃap⁴²ȵei⁴²ȵut⁴² tɕi²¹ȵi⁴²nin²¹ɬa²⁴ sjap²²ȵiŋ²²ŋo⁴²
今年 nen³¹naŋ⁵⁵ nen ʔnoŋ⁵⁵ ɕoŋ⁴⁴na⁵⁵ sʰõ⁴²nã¹³ tɕaŋ⁵⁵na⁴² ɕau³³na⁵⁵ tɕu⁵³nen⁴⁴ tsu³³ʔnei⁵⁵ n̥ju⁴⁴noŋ³⁵ njeu⁴⁴neŋ³³ ȵ̥u⁴⁴na⁵³ ne⁵⁵na¹³ m̩³¹tɕaŋ⁵⁵ ne³¹³tɕuŋ⁵⁵ tsau⁴²ne⁵³ saŋ¹³ʔteŋ²² tsou⁴⁴nei¹³ nu³¹tɕo³⁵ ni³³tjoŋ⁵⁴ ne²²jɔ³³ n̩³¹ŋ̥jɒ³⁵nei⁵³ ni³¹ȵ̥aŋ²⁴ ni³³ȵaŋ³¹ n̩³¹ȵ̥aŋ²⁴ ni⁴⁴ȵaŋ⁴²
去年 muŋ⁵⁵nen³¹ nen³¹mu³¹ʔnoŋ⁵⁵ ʔa⁴³tʂe⁴³na⁵⁵ qə⁰²la³¹sʰõ⁴² tɕaŋ⁵⁵pʐe³² ʔa³³pu⁵⁵na³³ tɕu⁵³pa³⁵ n̩³⁵pa⁵³tsu³³ n̥ju⁴⁴ʔɛ³³ njeu⁴⁴so¹³ ȵ̥u⁴⁴ʔo¹³ ne⁵⁵kua³³ qa³³tɕaŋ⁵⁵ qa⁵³tɕuŋ⁵⁵ tsau⁴²kwɔ⁴² saŋ¹³pia³³ tsou⁴⁴pa³³ ʔa³¹pje¹³ ʔi⁵⁵pə³³tjoŋ⁵⁴ pji⁵⁵jɔ³³ pʰa³⁵ŋ̥jɒ³⁵ pa³¹ȵ̥aŋ²⁴ ʔpa³³ȵaŋ³¹ ȵ̥a⁵³ȵ̥aŋ²⁴ ȵi⁵³ȵaŋ⁴²
明年 pʰə³¹nen³¹ pə⁰⁵nen³¹ ə²⁴ɕoŋ⁴⁴ ta⁵⁵sʰõ⁴²nã¹³ tɕaŋ⁵⁵sæn²² ȵɦau¹¹na⁵⁵ tɯ³¹tɕu⁵³ səɯ⁵³ku⁵⁵tsu³³ n̥ju⁴⁴qaŋ³³ po¹³njeu⁴⁴ pe²²ȵ̥u⁴⁴ ne⁵⁵qæ̃⁴⁴ po³⁵tɕaŋ⁵⁵ po³⁵tɕuŋ⁵⁵ tsau⁴²səŋ³³ saŋ¹³mo¹³ pai⁵³tsou⁴⁴ tjen¹³tɕo³⁵ neŋ⁵⁴tjoŋ⁵⁴ nai³³jɔ³³ ðo¹¹ŋ̥jɒ³⁵ gaːŋ³³ȵ̥aŋ²⁴ doːm³⁵ȵaŋ³¹ sɔi⁵³ȵ̥aŋ²⁴ mai⁵³ȵaŋ⁴²
现在 tʰaŋ³³naŋ⁵⁵ ɕe³¹ʔnoŋ⁵⁵ taŋ⁵⁵na⁵⁵ sʰa³¹nã¹³ sei²²na⁴² na⁵⁵ȵi⁵⁵ mɑ³¹nen⁴⁴ ʑa¹³ʔnei⁵⁵ ɕaŋ³¹noŋ³⁵ ha⁵³neŋ³³ sei³¹na⁵³ poi⁵³na¹³ m̩³¹ke⁵⁵ ne³¹³huŋ⁵⁵ pa⁴²ne⁵³ ʑa³³no³⁵ tsɯ⁵⁵neŋ⁵³ ʑuŋ³¹³ni²² ki⁵⁵no⁴⁴ ne²²kwa²² ʃei³³nei¹¹ ni³¹tsai²¹ ni³³ʑen³³ na³⁵ljau²⁴ ni⁴⁴ken⁴⁴
将来 tə⁰²qʁen³³lu⁵⁵ ni⁵⁵ tau²⁴qaŋ⁴³ lã¹³qõ²⁴ noŋ²²hua³² ɳɖɦu³¹qɯ⁵⁵ moŋ²²nə²² tei⁵³pja³⁵ ɕu⁵³n̥ɛ³³ tɕei⁴⁴meŋ²¹² qai⁵³ɕo³⁵ tun³³qæ̃⁴⁴ ta⁰³tjeu⁵³ ŋke¹¹tɕe⁵⁵ ɕe³³ xap³⁵mo¹³ tsʰuŋ⁴²neŋ⁵³meŋ⁵³ȵtɕa⁵⁵ hau⁵³tau³¹³ tsjaŋ⁴⁴lai¹³ ka³¹hɔŋ⁵⁵ ðo¹¹ðe¹² tɕaːŋ³³taːi³¹ tʃaŋ³³lai³¹ kʰən²⁴ti³⁵
从前 ti⁵⁵zi³³ ɕe³¹ʔe⁵⁵ tau²⁴nte³¹ li⁴²sʰi²⁴ sei²²ntæ⁵³ ʔa³³tʰau³³li³³ mɑ³¹ʑi³⁵ ha³¹pi⁵⁵ ɬjə¹¹la⁵⁵; ki³⁵ten⁵⁵ vaŋ³³nei²⁴ taŋ⁴⁴ti³¹ saŋ⁵⁵tue⁵⁵ ta⁰³to³³ qa⁰³ɕi³⁵ tɬa²¹ʑa²³¹ mɯ¹³le⁴² ta⁵⁵ tɕʰi⁴⁴tu³¹³ ɬeu³³ki⁵⁵ni³² kɔ⁵⁵tsʰu³¹nɔ³¹ ha³⁵tai³¹ fa³¹taːŋ³³ ɕɛn³³ljau²⁴ nu⁴⁴mai⁴⁴
kaŋ⁵⁵ kɑŋ⁵⁵ ko⁵⁵ ŋ̩²⁴ koŋ⁴² ku⁵⁵ we²² wei⁵⁵ vi¹¹ ʑi²¹² vo²⁴¹ vei²¹ waŋ¹¹ waŋ¹¹ tɕoŋ⁵³ tɕoŋ²² tɕuŋ¹³ va²² vo³² vaŋ⁵³ wa³¹ ʑe³³ za³⁵ kəu³⁵ tsja⁴⁴
我们 pu³¹tʰɑŋ⁵⁵ kɑŋ⁵⁵nɑ⁵⁵ pe⁴³ pɛ²⁴ pæ³² pi⁵⁵ pɯ³⁵ pu⁵³təɯ³⁵ pi³³ pɛ²⁴ pai¹³ poi⁴⁴seɯ³³ pu⁵⁵ waŋ¹¹keŋ³³ pe³³ pe³³ ʔøe³³ȵtɕa⁴² pa⁵³ peu⁴⁴ pa²² pʰa⁵⁵; wa³¹kluŋ⁵³ ʑe³³wo³³ ʔpu³⁵ tja³⁵ bu⁴⁴
kuŋ³¹ moŋ³¹ kau³¹ ki²² kɯ⁵³ dʑy³¹ mɯ³¹ m̩³¹ moŋ⁵⁵ meŋ²² maŋ³¹ muŋ³³ mu³³ m̩³¹ kə¹³ kʰəu⁴² køe⁴⁴ ŋ̩⁴⁴ ŋ̩³² muŋ³¹ məŋ³³ mui³¹ mui³³ məi³¹ mui⁵³
你们 pu³¹zaŋ²⁴ moŋ³¹nɑ⁵⁵ me³¹ mĩ³¹ men⁵³ mi³¹ me³¹ pi⁵³təɯ³⁵ maŋ⁵⁵ man²² man³¹ mæ̃³³seɯ³³ mu⁵⁵ m̩³¹keŋ³³ mi¹³ mi⁴² ʔøe³³ȵtɕa⁴¹køe⁴⁴ mi⁵³ me¹³ mi³¹ məŋ³³na⁵⁵; məŋ³³kluŋ⁵³ mui³¹wo³³ ȵou³³ dja³⁵ ȵu⁵³
ȵi⁵⁵ nin⁵⁵ ȵi²¹ nĩ³¹ ni¹¹ ȵɦy¹¹ wu⁴⁴ bu⁵⁵ nen⁵⁵ nei²² ni³¹ nen²² nu³¹ nuŋ²³¹ na²³¹ ne⁴⁴ nei⁵⁵ ni²² neŋ³² nuŋ⁵³ nəŋ³¹ nin³¹ nan³⁴ nin³¹ vei⁴⁴
他们 pʰə⁵⁵na⁵⁵ tʰɑŋ⁵⁵nɑ⁵⁵ ȵi²¹mpau²⁴ ʔɛ¹³mpɛ²⁴ we¹³ ȵɦy¹¹dzɦau³⁵ tɕi⁴⁴mji³¹ bu⁵⁵təɯ³⁵ nen⁵⁵to¹¹ nei²²to²¹² ni³¹to¹³ tʰe⁴⁴seɯ³³ nu³¹mu⁵⁵ nuŋ³¹³keŋ³³ mɔ¹³ me⁴² nei⁵⁵ȵtɕa⁴²køe⁴⁴ ni²²ma³¹³ neŋ³²no¹³ nuŋ⁵³ne³¹ nəŋ³¹na⁵⁵; nəŋ³¹kluŋ⁵³ nin³¹wo³³ nan³³tau³³ʔpu³⁵ ʔa³³tau³¹ vei⁴⁴von⁵³na⁴⁴
大家 na³¹tɕuŋ³¹ nɑ³¹tɕoŋ³¹ tua²⁴tsʰi³¹ sʰo¹³to³¹ tɕəŋ¹¹pu²¹ xu⁵⁵bɯ⁵³ tɑ³⁵ɕi³⁵ ta³³sɿ³³ taŋ⁵⁵to¹¹ teu²⁴fa³³ qʰɔ⁴⁴pai¹³ se⁵⁵se⁵⁵ ʔi⁵⁵tau⁵⁵ tʰai⁵³tɕi³⁵ka³³ no¹³tɕaŋ³³ nu⁴²tɕaŋ³³ tə³¹nei¹³ ta⁵³tsʰa³¹³ tɒ²¹ʔɒ⁵⁴no¹³ tsʰa³⁵ka⁵⁵ne³¹ təŋ³¹kluŋ⁵³ tom³¹dzoːi³¹ ʔoŋ³³doːi³³ tʰa⁵³ɕi²⁴ ka⁴⁴di⁴⁴
自己 ko³¹zen³¹tə⁰²tɕi⁵⁵ kɑŋ⁵⁵ tsi²⁴tɕi⁵⁵ sʰa²⁴tɕʰa²⁴ tsɿ¹³tɕi⁴² ʑɦu¹¹ pɑ⁴⁴tu⁴⁴ pa⁵³tu³⁵ noŋ³¹ no¹³ ne²⁴ qa³³tɕi²¹ qa⁰³tɕo³¹ waŋ¹¹heu³⁵tɕo³¹³ pe⁵³nɛ⁵³ la³⁵ʔlaŋ³³ tɕi³¹lu³³ tsa⁵³ka¹³ ɬə²¹leu¹³ kaŋ³⁵naŋ⁵³ taŋ¹¹ kan³¹ da³³kji⁵¹ tau³¹tau³¹tuŋ⁴²kan⁴² si⁵³ka⁴⁴
别人 qo⁰⁵la²⁴ nɑ³¹ne³¹pi⁵⁵ la¹³ qə⁰²la³¹ we¹³ la⁵³ ne³¹ pje⁵³nen³¹ nɛ⁵⁵tɕu³³ no¹³lei²² ni³¹to¹³ moi³³tɕu⁵⁵ na¹¹mu⁴⁴ heu³⁵nai³³ mɔ³³ nu⁴²tɕi³⁵ mpa³³ pje³¹na³¹³ pjoŋ²¹no¹³ nuŋ⁵³ne³¹ pje¹²nai³³ pe²²mjen³¹ bjiːt³⁵mun³³ tsan⁴²tau³¹ na⁴⁴men⁵³ko⁴⁴
naŋ⁵⁵ ʔnoŋ⁵⁵ na⁵⁵ nã¹³ na⁴² ȵi⁵⁵ nen⁴⁴ ʔnei⁵⁵ noŋ³⁵ neŋ³³ na⁵³ naŋ¹³ m̩³¹ ne³¹³ ne⁵³ ʔtəŋ²² nei¹³ ni²² no³³ ni⁵⁵ nei⁵³ naːi⁵³ nei⁵¹ na³⁵ na²⁴
ʔi⁵⁵; kuŋ³¹ nɑ⁵⁵; ʔe⁵⁵ ʔi⁵⁵; ʔo³³; ʑi⁴⁴ ŋ̩³¹ ʔi⁴²; ʔoŋ³²; kɯ⁵³ ʔi³³; vɦai³⁵; ʔi⁵⁵ ʔa⁴⁴; ʑi³⁵ ʔai⁵⁵ moŋ⁵⁵; ʔɛ³³ ŋa³³; qɛ³³ ʔo¹³ muŋ¹³; ʔe⁴⁴ n̩³³; n̩⁵⁵ m̩⁵⁵; wo⁵⁵ ʔoŋ³³; kə¹³; ma⁵³ ʔai²² ʔa¹³ tiŋ⁴⁴; ʑi⁴⁴ ni³³ ʔu⁵⁵ mi⁴⁴; wei³³ naːi²¹; wo⁵³ va⁵¹ ʔuə³⁵ ti²⁴
什么 mo³¹tsei⁵⁵ tsi⁵⁵tsi⁵⁵ la⁴³tʂi⁵⁵ ʑa²⁴; sõ¹³tə²² saŋ⁴²si¹³ qa⁵⁵ʂʅ³³ qo³⁵ɳɑŋ³⁵ ʔma³³ʑaŋ¹³ qei⁵⁵ɕi³⁵ tɕi³³ ma²⁴tsei⁵³ lei⁴⁴ʑe²² tei⁴⁴haŋ³³ ʑa³¹³mpo³³ pi³³tɕi⁵³ pa³¹si³⁵ mi¹³ la⁴⁴ȵa⁵⁵ si⁴⁴ti³³ ha³¹na³³ ʔa⁵⁵ðja⁵⁵ haːi²⁴no³³ gjin¹¹tʃʰaŋ⁵¹ di²⁴dəi³¹ si⁵³ni⁴⁴
哪个 ʑuŋ²⁴qo⁰⁵tsei⁵⁵ nɑ⁵⁵tsi⁵⁵ to²¹tu¹³ noŋ³²tu¹³ tai³³dy³¹ tɕi³⁵ pai⁵⁵ʔlei⁵³ lɛ³³tei¹³ te⁵³ lo¹³tɔ²² tei²¹ʑe²² tei⁴⁴le³³ ʑa³¹³ti³⁵ loŋ³³tə²² nu⁴²zəu²² lu³³to³¹ lon¹³ti²² leu¹³naŋ³³ pa⁵⁵ laŋ⁴⁴n̥a⁵³ haːi²⁴noːm³³ hai⁴²no³⁵ xa²⁴tau³¹ pa²⁴hen⁵³
哪里 tə⁰²zu²⁴ tɕu³¹ðu⁵⁵ hau⁵⁵tu¹³ ʔa²⁴tə²² hoŋ²³²tu¹³ qʰo⁵⁵dy⁵³ kɑ²²tɕi³⁵; tɑ⁴⁴tɕi³⁵ pai⁵⁵ɕaŋ⁵³ haŋ³⁵tei¹³ te⁵³ qa³³tɔ²² qa³³te²² tɕi⁴⁴tɕa⁴⁴ tɕi⁵³tə²² kʰa³⁵zəu²² tɬau³¹³ti²² ty³²naŋ³³ pa⁵⁵hɔ³⁵ ka³³θju⁵³ haːi²⁴tau³³ niːŋ³³ʔti⁵⁵ xa²⁴ɕɛn⁴² pa²⁴kui⁴²
tə⁰²ɬəu³¹ ɬu³¹ ɬo⁴³ ɬə²⁴ ɭo²² ɬo⁵⁵ ljo³¹ ɬjəɯ⁵³ ɬʰjə³³ ljou²⁴ ljeu³¹ ljeɯ⁴⁴ ɬjo³⁵ ɬjo³⁵ lau²¹ laŋ²² lo⁵³ ljeu¹³ ljeu⁴⁴ vɔŋ³¹ ɬjəu⁴⁴ ɬu³³ lo¹¹ ɬu³³ lou⁴⁴
tə⁰²ʔʑo²⁴ ʔʑo³⁵ ʑou⁴⁴ ʑɯ⁴² ʑu⁵⁵ ʂau⁵⁵ ɕu³⁵ ȵaŋ³⁵ ʑu⁴⁴ njei³⁵ ʑu⁴⁴ ʑu³³ ju⁵⁵ ʑu⁵⁵ vi⁵³ ʔvi³⁵ ʔiŋ¹³ ʑu³⁵ ɬe⁵⁵ sɔŋ²² ju³⁵ fai²⁴ zau⁵⁵ ɕɛu³⁵ hei⁴²
tə⁰²ʂen³¹ sen³¹ ʂa⁴³ ʂẽ²⁴ ʐæn²² sie⁵⁵ ʂɛ³⁵ ɕe⁵³ xʰi³³ kʰi²⁴ xa¹³ xe⁴⁴ heŋ³⁵ heŋ³⁵ həŋ³³ xi³³ xi³³ ɕen¹³ san⁴⁴ fun²² ŋkʰeŋ⁴⁴ ɬaːŋ³³ gjaŋ¹¹ ɬaŋ³³ ʑoŋ⁴⁴
tə⁰²ʁa⁵⁵ ʁɑ⁵⁵ qe²¹ qa³¹ hɪ¹¹ ɢɦɯ¹¹ ŋɑ⁴⁴ ŋa⁵⁵ ka¹¹ ka²¹² ki²⁴¹ ka²¹ ŋi¹¹ ŋqe¹¹ ko²³¹ pon³⁵ ko⁵³ ka³¹ ŋa³² kʰe⁵³ tʃe³¹ ʔai⁵³ ha⁴² xɔ²¹ ʔei²⁴
tə⁰²ntei⁵⁵ nti⁵⁵ nte⁵⁵ ntɛ¹³ ntæ⁴² nti⁵⁵ ntɯ⁴⁴ dɯ⁵⁵ ta³⁵ tɛ³³ tai⁵³ tue¹³ to³¹ to³¹³ nte⁵³ te³⁵ nta¹³ da⁴⁴ nau³³ ka⁰³ta⁵⁵ ða⁵³ daːu⁵³ daːu⁵¹ da³⁵ du²⁴
tə⁰²ʔlaŋ⁵⁵ ʔlɑŋ⁵⁵ lo⁴⁴ lə̃¹³ loŋ⁴² lu⁵⁵ le⁴⁴ ʔlen⁵⁵ lɛ³⁵ lei³³ lo⁵³ lei¹³ laŋ³¹ laŋ³¹³ loŋ⁵³ ʔloŋ³⁵ luŋ¹³ lon⁴⁴ leu³³ naŋ⁵⁵ laŋ⁵³ naŋ⁵³ neŋ⁵¹ naŋ³⁵ naŋ²⁴
tə⁰²qwei³¹ tə⁰²qwei³¹ tɬe⁴³ kɛ²⁴ huæ³² tɬi⁵⁵ qɯ³⁵ qəɯ⁵³ to¹¹ fue²⁴ kwai¹³ kui⁴⁴ ko³⁵ ko³⁵ kwe³³ kʰue³³ kwa³³ kwa¹³ kwy⁴⁴ kwa²² kwa⁴⁴ ku³³ ko³³ ku³³ kou⁴⁴
tə⁰²ʔji²⁴ ʔji³⁵ ʐe⁴⁴ ʐɛ⁴² ʐæ⁵⁵ və³³ ʐɯ⁵³ ʔʑəɯ³³ ɣi⁴⁴ ʑei⁴⁴ ɣei⁴⁴ ɣi³³ jo⁵⁵ ʑo⁵⁵ ɣe⁴² ʔʑi¹³ ɣei⁴⁴ ʑa³⁵ vji⁵⁴ ja³³ ŋkja³⁵ faːt⁵⁵ tat⁵⁵ tɕin⁴² tsan²²
tə⁰²qwen⁵⁵ qʰwɑŋ³¹ tɬaŋ⁵⁵ kõ¹³ xwa⁴² faɯ⁵⁵ kwei⁴⁴ kʰwai⁵⁵ faŋ³⁵ fan³³ kwen⁵³ kuæ̃¹³ kwai³¹ kwei³¹³ kwɛ⁵³ kun³⁵ kwan¹³ kuŋ⁴⁴ kwan³³ kwen⁵⁵ kwen⁵³ kjwaŋ⁵³ kwaŋ⁵¹ kwaŋ³⁵ kjaŋ²⁴
tə⁰²ŋɢɛ³³ ŋɢe³¹ ŋqai²⁴ ŋqe⁵⁵ ŋke²¹ ŋɢɦai³¹ ŋɑ²² ŋa³⁵ ŋi³¹ ŋe¹³ ŋa²⁴ ŋe⁵³ ŋe⁴² ŋqʰai³¹ ŋka²¹ ka²² ŋka⁴² ge⁵³ ŋe⁵⁵ kwe³⁵ ŋkai¹² ɕep²² heːp⁴² tja²⁴ ɕep²²
tə⁰²ti³¹ ti³¹ tua⁴³ ta²⁴ ta³² ta⁵⁵ ta³⁵ tai⁵³ ta³³ tɛ²⁴ tɛ¹³ tæ⁴⁴ tei³⁵ te³⁵ ti³³ tei³³ tai³³ tai¹³ nai⁴⁴ ti²² tei⁴⁴ hu²³¹ ho⁴² xau⁴² hu⁴⁴
tə⁰²ȵin⁵⁵ ȵin⁵⁵ ȵa²¹ ȵẽ³¹ ȵi¹¹ ȵe¹¹ ȵɛ²² ȵe⁵⁵ njaŋ¹¹ njan²¹² ȵan²⁴¹ nje²¹ ȵi¹¹ ŋ̩¹¹ maŋ³³ ʔpaŋ³³ ȵan⁵³ ȵiŋ³¹ ŋji³² jin⁵³ ŋjiŋ³¹ pje²² fa⁴² blɔ³⁵ pja²²
tə⁰²təu³¹ tu³¹ to⁴³ tə²⁴ to³² to⁵⁵ to³⁵ təɯ⁵³ to³³ tou²⁴ tau¹³ teɯ⁴⁴ to³⁵ to³⁵ to³³ to³³ ta³³ dlau¹³ tau⁴⁴ ka⁰³tu²² ðu⁴⁴ du³³ du³⁵ du³³ sjam⁴⁴
tə⁰²ʁa⁵⁵ ʁɑ⁵⁵ nta⁵⁵ ȵi¹¹ ntɬie⁵⁵ mjɛ⁴⁴ ʔmje³³ nji¹¹ ȵan²⁴¹ mje²¹ ȵi¹¹ ŋ̩¹¹ pli²² ʔviəu²² ŋki⁵³ dljen⁴⁴ tʰe⁵⁴ pʰin⁵⁵ mpleŋ⁵³ ljaŋ⁵³ gjaŋ³⁵ dzin³⁵ leŋ²⁴
tə⁰²paŋ⁵⁵ pɑŋ⁵⁵ po⁵⁵ pə̃¹³ poŋ⁴² pu⁵⁵ pe⁴⁴ pi⁵⁵ pɛ³⁵ pi³³ po⁵³ pei¹³ paŋ³¹ paŋ³¹³ poŋ⁵³ xin³³; zin³³ puŋ¹³ pon⁴⁴ peu³³ paŋ⁵⁵ paŋ⁵³ poːŋ⁵³ ʔpoːŋ⁵¹ pɔŋ³⁵ baŋ²⁴
tə⁰²kʰuŋ³³ tə⁰²kʰoŋ⁵⁵ kʰoŋ⁴³ kʰõ²⁴ ŋkaŋ³⁵ gɦu¹¹ qʰoŋ³⁵ qʰuŋ⁵⁵ qʰoŋ⁴⁴ sɛ²⁴sɛ²⁴ mo³¹tɔ⁴⁴ kʰuŋ³³ kʰoŋ³⁵ kʰuŋ³⁵ ŋkʰəŋ⁴² kuaŋ³³zau²² muŋ⁵⁵to⁴⁴ kʰuŋ¹³ kʰaŋ⁴⁴ m̩³⁵ma³¹ kʰɒŋ⁴⁴ goŋ²³¹ kʰoːŋ⁴² kʰuə²⁴ huŋ⁴⁴
tə⁰²tɕuŋ³¹ ɕɑ⁵⁵ ntou⁴⁴ nta⁴² ntɔ⁵⁵ tɕau⁵⁵ ɬjo³⁵ tjəɯ⁵³ nɛ⁴⁴ nue⁴⁴ no⁴⁴ nɔ³³ tɕaŋ³⁵ tɕuŋ³⁵ nto⁴² lai³³ nto⁴⁴ gau³⁵ ʔo⁵⁵ ʔu³³ ntai³⁵ tsʰam⁵³ duŋ⁵⁵ tjuə³³ tsoŋ⁴⁴
tə⁰²zo²⁴ zo³⁵ tʂeu¹³ sə²² ʑu⁵⁵ dʐey³¹ ʑɔ⁵³ ʔʑəɯ³³ ɕu¹³ ɕo⁵³ tsa²² ɕo²² tɕeu⁴⁴ tɕeu³¹ su²² nui²² ɕa³¹ tɕʰu²² tsʰeu³² tsʰu⁵³ ʃau¹¹ tsu²² to⁴² tsʰɔ²¹ hu²²
tə⁰²faŋ³³ sɿ³⁵fɑŋ⁵⁵ faŋ⁴³ plo¹³ tɬau⁵⁵ku⁵⁵ hwɑŋ⁴⁴ faŋ⁵⁵ fʰaŋ³³ faŋ²⁴ tɬɔ¹³ko¹³ fʰaŋ⁴⁴ si⁵⁵hiaŋ⁵⁵ sɿ⁵⁵huŋ⁵⁵ pla³³ntsi²² vaŋ³³ kjo³³kuŋ³³ fŋ¹³ hoŋ⁴⁴ faŋ⁵⁵ plei⁴⁴pəŋ⁴⁴ puŋ³³ faŋ³⁵ xuə³³ faŋ²²
tə⁰²jɛ³¹ ʔə⁰²mpʰləu⁵⁵ʔjy⁵⁵ ʑuen³¹ ŋki⁵⁵ koŋ⁴² qo⁵⁵lɦo³¹ ʑɛ²² luan¹³ ɬen⁵⁵ tuan²² qa³¹leu¹³ luẽ⁵³ qa⁰³laŋ³¹; qa⁰³leŋ³³ ljaŋ³³ljaŋ³⁵ tɬɛ³³ men⁴² kou³¹lau³¹ tɬuŋ³¹³ lun³² jin⁵³ klei⁵³ kun³¹ klun⁵⁵ klin³¹ vin⁵³
tə⁰²ʑaŋ⁵⁵ pla⁴³ pli²⁴ plæn³² pi⁵⁵ndɦai³¹ tɕi⁴⁴mpa⁴⁴ pjan³⁵ mi³¹ pien³³ ȵan²⁴¹ pæ̃⁵³pæ̃¹³ mei¹¹ pje³¹pje³¹ pi³³pan⁵³ pien³⁵ mpai³³ tɬʰe⁵⁵ pe⁵⁴ paŋ⁵³ pʰi⁴⁴ bei³¹ ʔpjan⁵¹ bəi³¹ pi⁵³
tə⁰²ntsei²⁴ tə⁰²ntse³⁵; jæ³⁵ ʐua¹³ zɛ⁴²; ɬẽ²⁴ ntsæ⁵⁵; læn²³² ɳtʂə³³ ʐɑ⁴² tɕen⁵⁵ ɣa¹³ ʑa⁵³ ɣo²² ɕi³³ ʔa⁰³njo⁴² tɕe³³tɕe⁵⁵ ntse⁴² li³⁵ ntsei⁴⁴ tsjen¹³ te⁴⁴ ja⁵³ ntʃin⁴⁴ dzim³¹ tjam³⁵ tɕɛn³³ he²²
tə⁰²vzaŋ³¹ vjoŋ³¹ ta³¹ tæn⁵³ dɦie³⁵ mpi³¹ʈɛ⁴² pai¹³ tsen⁵⁵ pa²² pjaŋ⁵⁵ peŋ³³ peŋ³³ pjəŋ²² zien⁴² pjan³¹ pin³¹³ pan¹³ tʰje⁵³ pjəŋ³³ pɛŋ³¹ ʔpjaŋ³³ pɛ³¹ peŋ⁵³
tə⁰²ȵdʑaŋ³¹ tə⁰²ȵdʑɑŋ³¹ ȵtɕaŋ³¹ ȵtɕã²⁴ ȵtɕɔ⁵³ ȵtɕaɯ⁵⁵ tɛ³¹ dai³¹ tei⁵⁵ tei²² ki³⁵tai⁵³ te⁵⁵ teŋ³³ ȵtɕuŋ³⁵ ȵtɕoŋ³³ tɕuəŋ³⁵ tan⁵⁵ dʑu¹³ njeu⁴⁴ ti²² ntju⁴⁴ tsa²² tʃa⁴² tjan²⁴ laŋ⁴⁴
tə⁰²χwen³¹ taŋ⁵⁵ taŋ⁴² taɯ⁵⁵ lɑ²²wei²² vaŋ⁵⁵ ki³⁵van³¹ ki¹³væ̃⁵⁵ ti⁴² feŋ³⁵ fɛ³³ vaŋ³³ mpai³¹tan⁵⁵neŋ⁵³ vjen³¹³ ve¹³ vaŋ³¹ ðuŋ⁴⁴ wɛŋ³¹ veŋ³³ wɛ⁴² vaŋ⁵³
tə⁰²ŋkʰo³³ ŋkʰa³¹lɑ³¹ ŋkʰou³³ ŋkwo¹³ tʂʰo⁵⁵ ŋkʰu⁴⁴ qoŋ¹¹ qoŋ²⁴¹ tɕaŋ²² ŋɔ³⁵ ljei³¹³ kɔ¹³ kʰo⁴²; ŋut³⁵ kaŋ⁵⁵ von¹³ kwe³²; veu³² kʰjuŋ⁵³ ðjɒŋ³¹ ŋau³³ ŋau³⁵ ŋau³³
tə⁰²qlaŋ³¹ tə⁰²qlɑŋ³¹ tɬeu⁴³ tɬə̃²⁴ ɬoŋ³² tɬu⁵⁵ qwe³⁵ qwei⁵³ ɬɛ³³ sei²⁴ qɛ³⁵ ɬuŋ²² kwaŋ⁴⁴ quŋ³¹ tɬoŋ³³ tɕoŋ³³ kjuŋ³³ tɬon¹³ ku⁴⁴ kjaŋ²² klaŋ⁴⁴ tɕe⁵⁵ kja³⁵ tɕa⁵³ tɕa⁴⁴
tə⁰²qlo³¹ tə⁰²qlo³¹ tɬo⁴³ tɬə²⁴ ɬə³² tɬey⁵⁵ qwə³⁵ qwa⁵³ ɬu³³ so²⁴ tɬa¹³ ɬo⁴⁴ kɔ³⁵ kwau³⁵ tɬo³³ tɕo³³ kjo³³ tɬu¹³ ky⁴⁴ kjɔ²² klau⁴⁴ pe²² ʔpe⁴² pʰɛ²¹ pa²²
tə⁰²ʔlen³¹ tə⁰²ʔlen³¹ la⁴³ lẽ²⁴ læn³² lie⁵⁵ ȵtɕʰi⁵³ tsʰi³³ ɕo⁵³ ɕan⁴⁴ san⁴⁴ ɕʰẽ³³ tai⁴⁴ tai³¹ ləŋ³³ ʔləŋ³³ lan³³ biŋ¹³ tsʰun⁵⁴ si³³ θi³⁵ si⁵⁵ ti¹¹ ɕi⁵³ sja⁴⁴
tə⁰²ʁwen³¹ tə⁰²ʁwen³¹ tɬaŋ³¹ kõ⁵⁵ xwa⁵³ vɦaɯ³⁵ kwei³¹ qwe³¹ faŋ⁵⁵ fan²² kwen³¹ kuæ̃⁵⁵ kwai³³ kwe³³ kwɛ¹³ xen³⁵ kwan⁵⁵ kuŋ³¹³ kwan¹³ kʰwen³¹ kwen³³ wjaŋ³¹ vaŋ³³ waŋ³¹ vjaŋ⁵³
绿 tə⁰²lu³¹ tə⁰²mbæ³¹ ntʂua⁴³ mplu²⁴ mpʐa³² ntsa⁵⁵ mʐo³⁵ li³⁵ zo⁵⁵ njou²² ȵeu³¹ ljuŋ²² njo³⁵ ljeu⁵⁵ mpju¹³ pu⁴² mpju⁵⁵ ljo³¹ ly²¹ lu⁵³ mpʰo³⁵ mɛŋ³³ mjaŋ³⁵ mɛ³³ meŋ⁴⁴
tə⁰²laŋ³¹ tə⁰²lɑŋ³¹ sa⁵⁵ mplu²⁴ mpʐa³² ntsa⁵⁵ pʰu⁴⁴mjɛ⁴⁴ lan³¹ zo⁵⁵ njou²²; lan²² ȵeu³¹ læ̃⁵⁵ njo³⁵njei³¹ lai³³ mpju¹³ pu⁴² mpju⁵⁵ pʰo⁴⁴ pʰau³² ka⁰³pʰu⁵³ mpʰo³³ bo⁵³ mjaŋ³⁵ mɛ³³ meŋ⁴⁴
tə⁰²ʁwen³¹ ʁwen³¹ po²⁴ke⁵⁵ qẽ³¹; kõ⁵⁵ xwa⁵³ tɕi³³ mʐei⁴² mje³⁵ faŋ⁵⁵ fan²² tʰau¹³ kuæ̃⁵⁵ njei⁴⁴ mpje³¹ ʐaŋ²² zuəŋ³³ kwan⁵⁵ ljon⁵³ kwan¹³ kʰwei³¹ kwi³³ gwjaŋ³³ gwaŋ³⁵ gwaŋ³³ vjaŋ⁴⁴
pjo³³ pø³¹ tʂou³³ plə⁴² pʐu⁴⁴ tsau¹¹ pʐu⁴⁴ pɯ³⁵ tsə⁵³ teu³⁵ qɛ³⁵ pjeu¹¹; sei³³ ŋaŋ³³ quŋ³¹ pju³¹ pu²² pju⁴⁴ pjo⁵⁵ tai¹³ pjɔ³⁵ pjəu⁵⁵ m̥oːŋ²⁴ gjam⁴² tɕa⁵³ ʔom²⁴; ʔom⁴²
ȵuŋ⁵⁵ ȵ̥oŋ⁵⁵ ȵ̥aŋ⁵⁵ ȵ̥ã¹³ ȵa²³² ȵ̥aɯ⁵⁵ hen⁴⁴ ȵ̥en⁵⁵ n̥joŋ³⁵ njuŋ³³ ȵ̥am⁵³ njuŋ¹³ ȵ̥a³¹ ŋ̥a³¹³ ȵ̥əŋ⁵³ ȵuəŋ³⁵ ȵ̥aŋ¹³ ȵu⁴⁴ seu³² ŋji⁵⁵ ŋ̥jei⁵³ ȵ̥e⁵³ ȵi⁵¹ ȵ̥i³⁵ ne²⁴
se³¹ se³¹ ʂi⁴³ sʰi²⁴ sei²² ʂʅ⁵⁵ ɕa³⁵ suei⁵³ fʰa³³ fue²⁴ fe¹³ fʰæ⁴⁴ fai³⁵ fei³⁵ kʰwi³³ kʰuei³³ kʰwai³³ fje¹³ fi⁴⁴ fui²² ʍai⁴⁴ ɕeŋ³³ sou¹¹ ɕa³³ beu⁴⁴
ʂe²⁴ ŋɑ³⁵ ʂai⁴⁴ tɕi²⁴ ŋkaŋ⁵⁵ fai³³ ʂɑŋ⁵³ ɕaŋ³³ xʰi⁴⁴ ha⁴⁴ xa⁴⁴ kaŋ³³pei²¹ tɕi⁵³ tje⁵³ hɛ³³ xen³³ xe⁴⁴ ɕi³⁵ saŋ³³ fui³³ ʍei³⁵ sjep⁵⁵ kan⁵¹ kʰwa²⁴ tson²⁴
mɛ²⁴ tɕin³¹mɑ³⁵ maŋ²⁴ qa¹³ʐa⁵⁵ su¹³ ʔa⁵⁵lɦie¹¹ lɑ³¹ li³⁵ la⁵⁵; qɛ³³ sei⁵³ tja²²ʑa²² saŋ¹¹ŋa¹¹ lei³³ le¹¹ man²² nuen¹³ vai³¹ la²² mo²¹ man³⁵ n̥un⁵³ man²¹ man⁴² man⁴² man²²
ntsəu⁵⁵ ntsu⁵⁵ ntso⁵⁵ nzə¹³ ntso⁴² ntso⁵⁵ ntso⁴⁴ zəɯ⁵⁵ so⁵⁵ tsou³³ ɕa⁵³xa⁴⁴ seɯ¹³ ȵo³¹ ntso³¹³ tə³¹ko²³¹ zon²² kan³³ dzau⁴⁴ tɒ³³ tsu⁵⁵ ntʃu⁵³ dzju⁵³ gjeu⁵¹ djau³⁵ du²⁴
tə⁰²qɹen³¹ ʔoŋ⁵⁵ li¹³ li²² li¹³ li³¹ ʐe⁵³ mje¹³ qɛ³³ ʑi⁴⁴ lai³¹ taŋ²¹qæ̃⁴⁴ lei³³ le¹¹ man²²; ki⁵³kjəŋ¹³ kʰue⁴² la⁵⁵ gen³⁵ tai¹³ kʰi³¹ ʃai⁴⁴ tsai³¹ tʃaːi³³ tjai³¹ te⁵³
锋利 tə⁰²ntsei²⁴ jæ³⁵ ʐua¹³; ntʂe⁴⁴ nzɛ⁴² ntsæ⁵⁵ ɳtʂə³³ ʐɑ⁴² ʑa¹³ ɣa¹³ ʑa⁵³ ɣo²² ɕi³³ ȵo⁵⁵ ȵtɕo⁵⁵ ntse⁴² si¹³ ntse⁴⁴ ʑa²² jau⁵⁴ ja⁵³ ŋkja¹¹ lai²¹ gjai⁴² lai⁴² he²²
tə⁰²ntsʰe³¹ ntsʰe³¹ ntʂʰa⁴³ nsʰẽ²⁴ ntsæn²² ɳtʂʰie⁵⁵ ʂɑ³⁵ ɕa⁵³ ɕʰi³³ ɕe²⁴ xia³⁵ ɕʰe⁴⁴ ȵ̥i³⁵ mpjo³⁵ ntsʰəŋ³³ si³³ ntsʰi³³ tsʰin¹³ tʰeŋ⁴⁴ tsʰiŋ²² ntʃʰeŋ⁴⁴ ɕəu²⁴ daːŋ¹¹ mɛ³³ ham²⁴
tə⁰²qwa³³; ʂa³¹ sɑ³¹ ntʂʰa⁴³ mpli²² mpʐaŋ²³² fɯ⁵⁵ ʂɑ³⁵ ɕa⁵³ ɕʰi³³ ha¹³; ɕe²⁴ ɣoŋ²² xa⁴⁴ hia³⁵ ntsʰa³⁵ ho³³ sa⁴⁴ xa³³ ɕa¹³ ŋji³² sɔ³⁵ ʍai⁴⁴ sa³³ ta¹¹ ʔən³³; mɛ³³; lɔ⁴² ha⁴⁴
ti³¹ tsi⁵⁵ ȵen²⁴ ta²⁴ nto²¹ ta⁵⁵ ȵoŋ²² tʰa³⁵ nju¹³ tɛ²⁴; njuŋ²² kaŋ⁴⁴ te⁴⁴ tei³⁵ nte⁵³ nto²¹ ti³³ ntsʰai¹³ ɬai⁵⁵ nai⁴⁴ tse³⁵ tei⁴⁴ ma²² kat⁴² bai⁴² men²²
tə⁰²ŋguŋ²⁴ ŋgoŋ³⁵ ȵen²⁴ ŋkõ²² ŋkəŋ¹³ ndlɦau³¹ ȵoŋ³¹ nai³¹ nju¹³ njuŋ²²; nja¹³ ȵu²² njaŋ²² tɕoŋ¹¹ ŋkʰa³¹ ɳʈɔ²³¹ tuəŋ¹³ ntjeu⁵³ nuŋ³¹³ njaŋ¹³ juŋ⁵³ ntʃu³³ nuŋ³¹ nuə³¹ ȵuŋ⁵³
tə⁰²ɳʈu⁵⁵ ɳʈu⁵⁵ ȵen²⁴ ta²⁴ ɬə⁵⁵ ntɬo⁵⁵ ȵoŋ²² nai³³ nju¹¹ njuŋ²² njeu²⁴¹ njo²² ȵaŋ¹¹ ntjuŋ³¹³ ɳʈɔ²³¹ tɕo⁴⁴ ntjeu⁵³ ȵuŋ³¹² njaŋ¹³ ku⁵³ ntʃu³¹ dʑet³² glo⁴² njau³¹ ȵuŋ⁵³
tə⁰²zɿ²⁴ zi³⁵ tʂua¹³ sa³¹ sə¹³ ɳtʂʰie⁵⁵ ʑɑ²² ʑa⁵⁵ ɕin¹³ tan⁵³ mo³¹qan¹³ ɕʰe⁴⁴ tɕi⁴⁴ muŋ³³ŋkʰa³¹ ntsʰəŋ³³ ma⁴²van³³; tan¹³ ntjeu⁵³ȵou¹³ ton⁵³ tsʰun⁴⁴ ʔa³⁵ma³¹mi³⁵ ʃi³³ tsaːm⁵³ taːm⁵¹ tsan³⁵ tom²⁴
tə⁰²ʐuŋ²⁴ ʐoŋ³⁵ ʈau¹³ tʂõ²² ʂoŋ¹³ dlo³¹ ʈɑŋ⁴² daŋ¹³ tjaŋ¹³ tjaŋ²² tjaŋ²² tjaŋ²² tɕoŋ⁴⁴ tjuŋ³¹ ʈɛ²² tʰi²² te³¹ kjuŋ²² tjaŋ³² taŋ⁵³ ʃuŋ¹¹ kun²¹ kun⁴² klin⁴² tin²²
tə⁰²ndza⁵⁵ ndzɑ³⁵ ntsou¹³ nzo²² ntso¹³ ʑa³¹ ntsei⁵³ zen¹³ so⁴⁴ ɬja⁴⁴ ȵaŋ¹³ ʔi³⁵ sɔ³³ tʰɔ⁵⁵ tʰau⁵⁵ tə⁰²ntθa²² zo⁴² ntsu³¹ kʰai⁴⁴ sau⁵⁴ tse⁵³ ntʃe¹¹ kai²¹ kjai⁴² kʰɔ³⁵ kei²²
干枯 tə⁰²ȵdʑe²⁴ tə⁰²ȵdʑe³⁵ qʰua⁵⁵ qʰa¹³ ha²³² ȵdʑi³¹ qʰa⁴⁴ qʰai⁵⁵ ŋa¹³ ŋɛ⁵³; kaŋ⁴⁴ kaŋ⁴⁴ kaŋ³³ qʰei³¹ qʰe³¹³ ŋkʰi³³; kjəŋ⁵³ kʰei³³ ŋkʰai³³ kʰai⁴⁴ kʰai⁴⁴ kʰui⁵⁵ ŋkʰei⁴⁴ gaːi³³ gaːi¹¹ kʰɔ³⁵ goi⁴⁴
湿 tə⁰²ndzo³³ tə⁰²ntɑŋ³¹ nto⁴³ ntə̃²⁴ ntoŋ³² nau³³ nte³⁵ dei³¹ ɕu³¹ ɕeu¹³ tseu²⁴ʔu¹³ neu³³ wei⁴² ŋkwe⁵³ ȵtɕɔ²¹ toŋ³³ ȵtɕeu⁴² nai⁵³ no⁴⁴ ta⁵⁵ʔɔŋ²² ntaŋ⁴⁴ doːn³³ doːn³⁵ ʔun³¹ dan⁴⁴
tə⁰²to⁵⁵ tə⁰²ðen³⁵ teu⁵⁵ kaŋ²³² tey³³tey⁵⁵; zɦa³¹ ta⁴⁴ tai⁵⁵ kə⁵³ keu²⁴ ku²² tei¹¹ te³¹ tɕɔ³¹ tɕin¹³ kjou⁴⁴ tai⁴⁴ tai³³ ti⁵⁵ tei⁵³ ȵɛŋ²¹ ŋjaŋ⁴² kʰjɛn³⁵ ŋaŋ⁴⁴
tə⁰²mja²⁴ tə⁰²m̥a³⁵ mua¹³ mlə̃²² noŋ¹³ tau⁵⁵ma¹¹ ne⁴² pʰo⁵³ mɛ¹³ mi⁵³ mo²² mẽ²² mei⁴⁴ mpei³⁵ ve⁴² ven¹³ maŋ³¹ mi⁵⁵ ŋo³² jɔ⁵³ tə³³mo³³ mau³³ tom³³ŋwei⁴² mi⁴² mai²²
tə⁰²ʑe³¹ tə⁰²ʑe³¹ tɕa³¹ tɕẽ⁵⁵; ka⁵⁵ tɕen⁵³ dʑɦie³⁵ ȵu²² ȵuŋ⁵⁵ ɣə¹³ ho³⁵ ɣeu²² ɣa²² ha³⁵nje³³ ho³⁵ tiŋ¹³nɔ¹³ ȵu³⁵ kjan¹³ ho³⁵ ha³² jɔ⁵³ he⁵³ naŋ³¹ ʃaŋ⁵⁵ xuə²¹ saŋ²²
za²⁴ ðɑ³⁵ tua¹³ tu²² tə¹³ da³¹ tɑ⁴² da¹³ ta¹³ ta⁵³ to²² ta²² tei⁴⁴ te³¹ tɔ²² tʰo²² tau³¹ ta²² to³² tʰa⁵³ ta¹¹ tai²¹ ʔtai⁴² tai⁴² tai²²
tə⁰²ŋqwaŋ²⁴ mblen³⁵ ko¹³ mplen¹³ tɕi³³ ȵtɕʰin³⁵ qwaŋ⁵⁵ ɬjaŋ⁴⁴ ɬan⁴⁴ læ²¹ nje³³ ŋkwe¹¹ mplen²² zoŋ²² ŋkai⁵³ kwon¹³ leŋ⁵⁴ tʰe⁵³; kjɔ³¹; njaŋ⁵⁵ kwi³³ kwjaŋ³³ gwaŋ³⁵ pjat⁵³
tə⁰²suŋ³³ tsoŋ³⁵ soŋ⁴³ mpʰlo²⁴ po²² ki³³ntsʰey³³ sɔ³⁵ suŋ⁵⁵ ɬoŋ¹³ seŋ²⁴ tsaŋ⁴⁴ kʰo³³ɣo⁴⁴ soŋ⁵⁵ suŋ⁵⁵ tə²² ʔʑoŋ³³ suŋ³³ suŋ¹³ ɬeŋ⁴⁴ ʔa³⁵tse³⁵ θuŋ⁵³ foŋ³³ toŋ³⁵ sɔŋ³³ fo⁴⁴; huŋ⁴⁴
tə⁰²tɕin⁵⁵ tɕin⁵⁵ tɕin⁵⁵ tɕẽ¹³ ȵtɕe²¹ tsʰai⁵⁵; kʰo⁵⁵ ɳʈʰo⁵³ tɕin⁵⁵ tɕoŋ⁴⁴ tɕin³³; njeu¹³ kaŋ³⁵ tɕuŋ³³ tɕiŋ³¹; tei¹¹ tɕiŋ³¹³ ʈi¹³ ʔlət³⁵ tji⁵⁵ tɕiŋ⁴⁴ kiŋ⁵⁴ tse³⁵ mpəŋ⁵³ tɕin⁵³ ʃen⁵¹ tɕin³³ daŋ⁵³
vzaŋ³¹ tsʰi⁵⁵ tsʰi³¹ si⁵⁵ tsen⁴²tɕʰi²¹ hi¹¹dɦə¹¹ tsei³¹ dzi³¹ toŋ⁵⁵ ʑaŋ⁵³tsan²² toŋ³¹ ʑun⁵⁵ tʰoŋ³³ dzi³³ ɕi³³tɛ²¹ zeŋ⁴² tsʰi³¹ tsʰa³¹³ tʰe¹³ tsʰe³¹ jəŋ³³ dzoːi³¹ dzɔi³¹ tam⁴⁴
ʑuŋ²⁴ ʑoŋ³⁵ tui²⁴ ʑoŋ¹³ ʑo³¹ tei³⁵ tjo¹³ tjo²² ho¹¹ tai³⁵ tei³¹³ te⁴² tiŋ³³ ta³³ tau⁵⁵ ty⁵⁴ tu³⁵ tei⁵⁵ toːi²⁴ ʔtoːi⁵⁵ tɔi²⁴ tiu²²
tsʰa³¹ tsʰɑ³¹ ʑua²⁴ pjɔ⁴⁴ ʑa³¹ tɕi⁴⁴ljɯ²² tsʰɯ⁵⁵ sʰa³⁵ tau²² sʰa¹³ so³⁵ sau⁵³ ɬau⁵³ lua¹³ tsʰo¹³ tjeu⁵³ tsʰɒ²¹ tsʰu³³ ʃu⁵⁵ toːŋ²¹ tʃʰo³¹ tsʰa⁵³ so²⁴
tə⁰²zen³¹ tə⁰²ðen³¹ ta¹³; tʂen⁴³ qə⁰²sẽ²⁴ ten¹³ die³¹ tɕi⁴⁴ta⁵³ tsen⁵⁵ tɕu¹³tei⁵⁵ tsen²⁴ tjo²² te⁵⁵ tɕi⁴⁴tɕeŋ⁵⁵ tɕeŋ⁵⁵ tse³³ ta²²ze⁴⁴ ɕan³³ tɕen¹³ tsin⁴⁴ tsin³⁵ tʃiŋ³⁵ tsjen³³ ʃen³⁵ ti⁴²kʰɔ²¹ tsjan⁴⁴
tɕa⁵⁵; qla³¹ tə⁰²qlɑ³¹ tɕua⁵⁵ qə⁰²tɕa¹³ tɕa⁴² tʂʰu⁵⁵ cɑ⁵³ tɕa⁵⁵ ɬa³³ tɕa³³ mo³¹tjo²² ɬa⁴⁴ wo¹¹; ʔa⁰³ȵoŋ³⁵ tɕa³¹³ kja⁵³ ku²²ləu²² ɣou⁴⁴mei⁵³ ka⁵⁵ ko³³ ka³¹ ka⁵³ tɕa⁵³ tʃa⁵¹ laŋ³¹ ka²⁴
tə⁰²ȵo⁵⁵ tə⁰²ȵo⁵⁵ ȵoŋ²¹ mpʐa³² ʔa⁵⁵ȵɦau¹¹ ȵu²² ȵuŋ⁵⁵ nju¹¹ ȵu²⁴¹ nju²¹ ȵoŋ¹¹ ȵuŋ¹¹ ȵau²³¹ ȵaŋ⁴⁴ ȵou⁵³ ȵu³¹ sje⁴⁴ jɔ³¹ ŋjɒ³¹ ȵam²³¹ ȵim³¹ sɛ³³
tə⁰²ʂen⁵⁵ sen⁵⁵ ʂa⁵⁵ sæn²³² ʔa³³ʂie⁵⁵ ɕɛ⁴⁴ sei⁵⁵ ɕʰaŋ³⁵ ɕan⁵³ ɕʰe¹³ seŋ³¹ ɕeŋ³¹³ səŋ⁵³ si³⁵ ɕin⁴⁴ sin⁴⁴ siŋ⁵⁵ θəŋ⁵³ tso²² ʃu⁴² tʰjɔ²¹
ʂen³¹ tə⁰²sen³¹ tʂʰa⁴³ sʰẽ²⁴ sæn²² tʂʰie⁵⁵ ɕɛ³⁵ sei⁵³ xʰi³³ kʰi²⁴ xa¹³ ɕʰe⁴⁴ seŋ³⁵ ɕeŋ³⁵ ʂəŋ³³ mo¹³ ɕi³³ ɕin¹³ ɬan⁴⁴ tu³⁵fun³³ ŋkʰeŋ⁴⁴ sjaŋ³³ ʃaŋ¹¹ saŋ³³ sjaŋ⁴⁴
qaŋ³¹ tə⁰²qɑŋ³¹ qo⁴³ qə⁰²la³¹ mploŋ⁵⁵ qu⁵⁵ qo⁵³ qəɯ³³ qo⁴⁴ qou⁴⁴ qau⁴⁴ qa³³ʑa²² qo⁵⁵ mpʰau³⁵ ku⁴² ku¹³ kɯ⁴⁴ kau³⁵ kɒ⁵⁴ kɔ¹¹ ku³⁵ lu²³¹ lo³¹ lu⁴² ko⁴²
tə⁰²ʔjuŋ²⁴ tə⁰²ʔjen³⁵ ʐoŋ⁴⁴ ʐõ⁴² ʐaŋ⁵⁵ zau³³ ʐu⁵³ ʔu³³ ɣu⁴⁴ ʑeu⁴⁴ ɣu⁴⁴ ɣu⁴⁴ jaŋ⁵⁵ ʑaŋ⁵⁵ ɣau⁴² ʔʑaŋ¹³ ɣou⁴⁴ ȵu³⁵ ʔŋ̩⁵⁴ ŋuŋ²² ŋɒŋ³⁵ loŋ²⁴ gaŋ⁵⁵ lɔŋ²⁴ ʑoŋ⁴²
tə⁰²tsa⁵⁵ tə⁰²tsɑ⁵⁵ tʂi⁵⁵; huai²⁴ qə⁰²lɯ⁵⁵ pə¹¹ tʂʅ⁵⁵ tɕɑ⁴⁴ la³³ ʑaŋ³¹; qa³³ɬja⁵⁵ he⁴⁴ po²⁴¹ qa³³ɬja⁵⁵ pei¹¹ ɕa³⁵ lə¹³ sie³⁵ pou⁵³ va⁵³ va²¹ ʔe⁵⁵ wei³¹ waːi²¹ hu⁵¹; ʔpai⁴² tsʰa³³ vai²²
tə⁰²kuei²⁴ qwei³¹ kuei²⁴ ki⁴² ŋkɪ⁵⁵ ŋqɯ³³ta⁵⁵ kwei³⁵ kwei³³ n̥joŋ³⁵qa⁴⁴ tɕy³⁵ tɕiŋ³⁵ tɕi³³ kwi⁵⁵ kwi⁵⁵ mpjəŋ³³ pieŋ³³ mpjan³³ kwei⁵⁵ kwei⁵⁴ kjeu³⁵ tʃɒ⁵⁵ tɕaːi²⁴ ʃaːi⁵⁵ tjɔi²⁴ kui⁴²
tə⁰²se³¹ vjoŋ³¹tsɑ⁵⁵ ɕaŋ⁴³ʑin⁴³ pʰi¹³ʑi¹³ ʈo¹³ ŋqɯ³³ʂʅ⁵⁵ ɕɑŋ⁴⁴ʑin⁴⁴ bjen³¹ȵe³¹ tjo¹³qa⁴⁴ tɕen⁵³ tau²² pʰjẽ⁵³ʑi⁴⁴ tɕu³³ pʰje³⁵ȵi³³ pi²¹ŋi²³¹ sin²² tsin⁵³ pi³¹³ŋ̩³¹³ pe¹³ŋju¹³ te³¹ pin³³ŋji³³ tsaːn²¹ tan⁴² pi⁴²ȵi³¹
tə⁰²lo⁵⁵ tə⁰²lo⁵⁵ lou²¹ lo³¹ lo¹¹ lɦau¹¹ qo⁵³ qəɯ³³ lu¹¹ lo²¹² lɔ²⁴¹ lo²¹ qo⁵⁵ qo⁵⁵ lo²³¹ lu⁴⁴ kɯ⁴⁴ lau³¹; kau³⁵ kɒ⁵⁴ ku³³ ku³⁵ ku²⁴ ku⁵⁵ ku²⁴ ku⁴²
tə⁰²nen²⁴ tə⁰²nen³⁵ ntsu¹³ʐou²⁴ mplɯ¹¹ tau⁵⁵ma¹¹ ʐɑŋ⁵³ ʔʑaŋ³³ ɣaŋ⁴⁴ mo²² ɣaŋ³³ ȵoŋ⁵⁵ ȵuŋ⁵⁵ n̥e⁵³ nen²² ɕi³³ guŋ³⁵ nen²¹ tu²²ʔŋ̩³⁵ ntʃuŋ³⁵ lun²⁴ gun⁵⁵ lun²⁴ ʑin⁴²
ʔjuŋ²⁴ku³¹ ʔjen³⁵lɑŋ³⁵ ʐoŋ⁴⁴ ʑõ⁴² ʐaŋ⁵⁵ʑɯ¹³ zau³³ ʐu⁵³ʑɑŋ⁴² ʔu⁵³ʑaŋ¹³ ɣu⁴⁴nju⁵⁵; saŋ³³ ʑeu⁴⁴qa³⁵ ɣu⁴⁴njo²² mæ²² ʔo³¹ ʔo³¹³ ɣau⁴²ɳʈu⁴² ʔʑaŋ¹³ ɣou⁴⁴mei³¹ tɕau⁴⁴ sai⁵⁴ njaŋ⁵⁵ çuŋ³⁵ dzui²¹ kwai⁵¹ taəi⁴²tɕɛ³⁵ ʑoŋ⁴²ljau⁴²
tsa⁵⁵ tsɑ⁵⁵lɑŋ³⁵ ʈou²⁴; tsaŋ⁴³ sa¹³su¹³ ȵa¹³ su⁵⁵tɬaɯ⁵⁵ tɕɑ⁴⁴ʑɑŋ⁴² tʰjo⁵³ ʑa³⁵xʰa³⁵ kei⁴⁴ʑa⁴⁴ qa³³sua¹³ ɕa¹³xa¹³ ȵa⁵³ ŋ̩³⁵ pa³¹lə³³ sie³⁵ pou⁵³ na³¹³di³¹³ mə³²sai⁵⁴ ʔa³⁵njaŋ⁵⁵ ʃo³⁵ tsʰjəu⁵³ tʃʰaːu⁵¹ tja⁵³mə⁴²
kaŋ³¹ qɑŋ³¹ ʂo⁵⁵ sʰə¹³; kʰə̃²⁴ so²³²; koŋ³² ʂo⁵⁵ ȵtɕe⁵³ fei⁵³ kʰi³³ kʰi²⁴ kʰo¹³ kʰi⁴⁴ mɔ⁵³qaŋ³⁵ ɕo³¹³ kʰjoŋ³³ ʔon³³; ʔlat³⁵ ɕou¹³ ɕu⁴⁴; kʰjon³¹³ seu³² kʰaŋ²² kʰjaŋ⁴⁴ koːm³³ kjoːm³⁵ bəi²⁴ tsam⁴⁴
qɹaŋ²⁴ qwɑŋ³⁵ nau⁴⁴ nõ⁴² nɔ⁵⁵ dzɦie¹¹ noŋ⁵³ zai⁵⁵ sei¹¹ sei²¹² tɕa²⁴; keu³⁵ sei²¹ ȵaŋ⁵⁵ ȵaŋ⁵⁵ θəŋ²³¹ ʔloŋ¹³ san⁵³ guŋ³⁵ naŋ⁵⁴ kjɔŋ²² neŋ³⁵ nam²⁴ nam⁵⁵ tjɔŋ³⁵ nam⁴²
mo³¹ʔjuŋ²⁴ʔa²⁴ tsi⁵⁵tsɑ⁵⁵ʔɑ³⁵ laŋ³¹ sa¹³ ȵoŋ³⁵ ta⁵⁵ nɛ³¹ nan³¹ ɕa³⁵ nan²² nan³¹ ɕʰa³³pja¹¹ nan³⁵ ka⁵⁵ nan¹³ xu³⁵ han⁴⁴ na³¹³ tsa³³ nan³¹ nan³¹ naːn³¹ naːn³³ tja⁵³
容易 ʔjuŋ²⁴ʔa²⁴ ʔjen³⁵ʔɑ³⁵ ʑoŋ³¹ʑi²⁴ ʑõ⁴²ʔu⁴² tɔ⁵⁵lə¹³ li¹¹gɦau¹¹ ʑoŋ²²ʑi³⁵ ʑuŋ³¹ʑi³⁵ ɣu⁴⁴ʔɛ⁴⁴ ʑi⁴⁴te³³ ɣu⁴⁴ fʰæ⁴⁴ɣu³³ ji⁵⁵tu⁵⁵ ʑi⁵³tu⁵⁵ fi³³pi³¹ŋi²³¹ ȵe²² pu³³su³¹ ʑi³⁵ jaŋ³²ji²¹ jɔŋ³¹ji³⁵ juŋ³¹ji¹¹ ʑoŋ³¹ɕei²¹ zuŋ³¹ʑi⁴²
ɕaŋ³¹ ɕɑŋ³¹ tʂu⁴⁴qaŋ⁴³ qõ²⁴; ntõ²⁴ səu⁵⁵ntua³² qaɯ⁵⁵ tɕə⁵³mo⁴² xaŋ³³tɕʰaŋ³³ tɛ³³moŋ¹³ tei²⁴muŋ⁵³ ta¹³mam²² ta⁴⁴puŋ³³ nai³⁵ ntei³⁵ ntəŋ³³ təŋ³³ ntan⁵³ ɕon¹³ neŋ⁴⁴ tan²² nten⁴⁴ daːŋ³³ daːŋ³⁵ daŋ³³ doŋ⁴⁴
tɕi³¹qen²⁴ tsu³⁵tsu³⁵ tʂu⁴⁴qʰe⁴⁴ sɯ⁴² səu⁵⁵ tʂy³³ta⁵⁵ tɕə⁵³tɕɑ⁴⁴ xaŋ³³ haŋ⁴⁴ haŋ⁴⁴ tseŋ⁴⁴ ɕi³³sʰo⁴⁴ qai⁵⁵ tɕau⁵⁵ kjəŋ⁴² ku²²kəŋ¹³ tɕi⁴⁴ tɕi³⁵ tsui⁵⁴ tsu¹¹ tʃau³⁵ tsui²⁴ tei⁵⁵ tsui²⁴ ti⁴²
tə⁰²so³¹ so³¹ qou⁴³ sʰə²⁴ su²² hi³³qaɯ⁵⁵ ɕɔ³⁵ su⁵³ ɕʰu³³ ɕeu²⁴ ɕu¹³ ɕʰu⁴⁴ su³⁵ ɕu³⁵ ɕu³³ ʔi³³; ʔai³³ ɕu³³ ɕo¹³ so⁴⁴ sɔ²² ʃəu⁴⁴ sui⁴⁴ tuːi¹¹ sui³³ si⁴⁴
tə⁰²qo³¹ʔjɛ³¹ qo³¹ʔja³¹; qen³¹ qaŋ⁴³ʐa²⁴ qõ²⁴ʐa²⁴ hua³²ʐɪ³² qaɯ⁵⁵mu⁵⁵ tɕaŋ²² djaŋ⁵⁵ qaŋ³³zaŋ⁵⁵ qan²⁴njan²² qan¹³taŋ³¹ qæ̃ ɣa⁴⁴ qai³⁵ qei³⁵ ke³³ van³³ kan³³ kaŋ¹³ kan⁴⁴ kɔn²² ken⁴⁴ kaːm³³ kaːm³⁵ kan³³ kom⁴⁴
tə⁰²ʔi³¹ŋa³¹ ŋɑ³¹ ʔa⁴³ ʔẽ²⁴ ʔæn³² ʔie⁵⁵ ʔɛ³⁵ ʔei⁵³ ʔi³³ ʔa¹³ ʔe⁴⁴ ʔiŋ³⁵ ʔiŋ³⁵ ʔəŋ³³ ʔi³³ tai³³ ʔin¹³ ʔaŋ⁴⁴ ʔɔn²² ʔan⁴⁴ ʔim³³ ʔim³⁵ ʔin³³ ʔe⁴⁴
mbja³³ mba³¹ ntʂi²⁴ mpla⁵⁵ mpʐɪ²¹ mbɦɯ³¹ mʐei²² mei³⁵ za³¹ nja¹³ ȵi²⁴ mja⁵³ ni⁴² mpʰje³¹ mpjo²¹ pia²² mpja⁴² bja⁵³ mja²¹ pji³⁵ mpɒi¹² baːt²² bjaːt⁴² blat²¹ bjat²²
ʔi³¹ŋa³¹ ŋɑ³¹ tɬeu²⁴ntʂe⁵⁵ tɬə⁴²; ʔẽ²⁴ ɬə⁵⁵ tɬey³³ tʰu⁴⁴ tʰa⁵⁵zɯ⁵⁵ ɬju⁴⁴ɕi³⁵ nja¹³ ȵi²⁴tsei⁵³ mja⁵³ɕɔ¹³ nai³⁵ȵo³¹ qei³⁵ nan⁴² xan⁴² kja⁴⁴ tɕuŋ³¹ heu¹³ haŋ³¹ tjuŋ³¹ dzaːi³¹ dʒaːi³³ dza³¹ doi⁵³
ʔi⁵⁵qɹəu³³tə⁰²puŋ²⁴ tsu³⁵tsu³⁵ ntsʰa⁴³ sɯ⁴²pã⁴² tʂy³³ta⁵⁵ tɕə⁵³ntsʰɛ³⁵ xaŋ³³tsʰei⁵³ sʰei³³ haŋ⁴⁴sei²⁴ tseŋ⁴⁴sa¹³ ɕi³³sʰe⁴⁴ tɕo⁵⁵ȵ̥i³⁵ tɕau⁵⁵ kjəŋ⁴²ntθʰəŋ³³ ku²²keŋ¹³ tɕi³³ saŋ¹³ tʰeŋ⁴⁴ tsu³³tsʰe³³ ntʃʰai⁴⁴ dziŋ³³ tiːŋ¹¹ dʑɛ³³ deŋ⁴⁴
ʐo³³ ʐo³¹ ʈeu²⁴ tɕi²⁴ ɦaŋ¹³ ɖey³¹ pʐo³¹ bjəɯ³¹ na³¹; tɕin³⁵ tɕi¹³; maŋ²² han¹³ mja⁵³ maŋ³³ no³⁵ ȵ̥an⁴² pon¹³ muŋ⁵⁵tøe⁴⁴tɕou³¹ maŋ³¹³ kje⁵⁴ mɔŋ³¹ n̩⁵³tei³⁵ntʃo¹² tɕin⁵³ maŋ³¹ tjat⁵³ tɕin⁴²
qwaŋ³¹ qwɑŋ³¹ mpo²¹; mua³¹ plu²² ʔəu³⁵ mɦa³⁵ ljo⁵³ ljəɯ³³ ɬa¹³ ʑeu⁴⁴ tɬo²² ɬa²² mai³³ ʑaŋ⁵⁵ məŋ¹³ muəŋ⁴² kja³¹ fu³⁵ fo⁵⁴ ma³¹la³³ mo³³ fəu²⁴ tei¹¹tʃeu⁵¹ ma³¹
tsʰa²⁴ tsʰɑ³⁵ ʂou³³ kʰɯ⁵⁵ kaŋ⁵³ ʂau¹¹ kʰo⁴⁴ na³⁵ ɕʰa⁴⁴ qʰeu³³ ɕo⁴⁴ ɕʰa³³ kʰwi⁵⁵ kuŋ³³ hu⁵³ xu³⁵ ɕou⁴⁴ tɕʰuŋ³¹³ kjaŋ¹³ kʰjɔŋ³¹ hai⁵⁵ tɕom²¹ ʃoːŋ³³ tjuə³¹ koŋ⁵³
干净 ntsʰe³¹ ntsʰe³¹ ho⁵⁵ nsʰi²⁴ ntsei²² xu⁵⁵dʑɦa¹¹ ntsʰa³⁵ kan⁵³tsʰen¹³ sʰa³³ŋa¹³ lɛ²¹² xia³⁵ saŋ¹³ seŋ³¹kʰeŋ⁵⁵ ke⁵⁵tsʰeŋ⁵⁵ θəŋ⁵³; ntθʰə³³ sieu¹³ kau⁴⁴ŋkjou¹³ tsʰaŋ⁴⁴kʰja³⁵ soŋ³³li²¹ njaŋ³¹ni³⁵ θei³³ dziŋ²¹ daŋ⁴² sɔ²⁴ləi³¹ ljaŋ⁵³li²²
luŋ²⁴ʔa⁰²ku⁵⁵ qlɑŋ³¹ ʂua⁴⁴; tsaŋ⁴³ tẽ¹³qẽ⁴² ȵa¹³ hi¹¹qə¹¹ mji³¹ɕɑŋ⁴⁴ pʰai⁵³lai³³ va⁴⁴ ŋa²⁴tsa²⁴ qa³³sua¹³ va³³ pa⁴²lɛ⁵³ ntja³¹³kwa³⁵ plɔ⁵³ tɕo²² lan⁵³ ma³¹³kwa³¹³ va⁵⁵tau⁴⁴ nɔ³¹tsɔ³¹ haŋ⁵³ ɬop⁵⁵ ka⁰²lo³³ lɛ⁵³tʰɛ³⁵ ʔou⁴⁴tou⁴⁴
tso²⁴ tso³⁵ tʂou⁴⁴ tʂʰɯ⁴² hua²³² tʂau³³ ʈʰə⁵³ tso³³ ɕaŋ⁴⁴ tseŋ⁴⁴ tsua⁵³ ɕɔ³³ tɕu⁵⁵ tɕo⁵⁵ tsə⁴² səu¹³ lja³¹ tɕu³⁵ tsu⁵⁴ kjaŋ³¹ tʃəu³⁵ pəu⁵³ ʔpjeu⁵¹ pjau³⁵ beu²⁴
饿 tsʰe³¹ tsʰe³¹ tʂʰai⁴³ sʰe²⁴ ŋkɪ¹³ɳɔ³⁵ tʂʰai⁵⁵ ɕi³⁵ tsaŋ⁵³qʰei³⁵ ɕi⁴⁴ɕu¹³ ɕeŋ⁵³ɕeŋ⁵³ qʰei³⁵ qʰa³³ ŋo⁴² ɕei³⁵ tə⁰²ʂɛ³³ tʰo²²səu²² mpja⁴² ŋo⁵³ tsaŋ³³kʰa⁵⁴ tsuŋ²²kʰje³⁵ tʃʰu⁵⁵ʍa⁵⁵ ŋo²¹ ʃa¹¹ ŋɔ⁴² sja⁴⁴
ŋqʰei³³ ŋqʰen³¹ ŋqʰe³³ ŋqʰa²⁴ ŋka²² ŋqɯ³³ ŋqʰe⁴⁴ qʰai³⁵ ŋa¹³qoŋ³⁵ qʰɛ²⁴ kaŋ⁴⁴lau⁴⁴ kaŋ³³ko³³ qʰei³¹ qʰei³¹³ tə⁰²ŋkʰo³¹ tʰo²²kʰu²² ŋkʰai³³ gai¹³ kʰa⁵⁵ʔŋ̩⁴⁴ ka⁰³kʰɔ³¹kʰɯ⁵⁵ ntʃʰo⁵⁵ʔɒŋ⁴⁴ gaːt⁵⁵ gaːt¹¹ gwat⁵³ got⁴⁴
ma²⁴ nʈoŋ¹³ ŋɔ⁵⁵ ɖau³¹ mo⁴² se⁵³pa³³ mɛ¹³ɣə¹³ ŋa²⁴¹ me²²ɬei⁵⁵leu²² ŋe¹¹ tjau³⁵ŋqau³¹ ʑaŋ⁵³tɬoŋ³³ tʰo²²tɕoŋ³³ tau³¹maŋ⁵³ tɕai⁵³ tʰun⁴⁴ ʔɔ³¹tjeu³⁵kʰu³⁵ kʰa⁵⁵ kʰun²⁴ kʰwan³¹ lja³¹
pi⁵⁵ tʂo¹³ʂa⁵⁵ kʰẽ⁴² tɯ³⁵ tɬʰa¹¹ mo⁴² to³⁵ tɕu¹¹ɣə¹³ lei⁵³ tjo³¹ɕo⁴⁴ ɕɔ²²ɣu²² tɕu³³ja⁴⁴ no³⁵ kau⁵³ tɕai²² lja³³ lei⁵³ na⁵⁴; kʰu³³ su³⁵kʰu⁵³ kʰa⁵⁵ kʰun²⁴ kʰwan³¹ lja³¹ lai⁵³; ljan⁴⁴
so³¹ntso³¹ ʈeu²⁴ tɕi²⁴ ɦaŋ¹³ sie⁵⁵tsʰau³³ pʐo³¹; ci³¹ xuaŋ⁵⁵ na³¹; tɕin³⁵ tɕi¹³ ʔo⁴⁴tɔ²²ʔo⁴⁴ mja⁵³to²¹ maŋ³³; hjoŋ⁵⁵ tɕi³⁵ he³³ xen³³ faŋ³³ tɕiŋ⁴⁴ kje⁵⁵ ku³⁵hi³³ kji¹² pe⁵⁵ ʃap⁵⁵ tjat⁵³ kin⁴²
聪明 ndzen²⁴ zo³¹ ʐua¹³ nzi¹³ sen¹³ pau⁵⁵taɯ⁵⁵ ʐɑ⁴² tsai³³xaŋ³¹ ɣa¹³ tsɛ⁵³haŋ²² poŋ¹³sei³¹ tjɔ⁴⁴ kwe³¹ tsʰuŋ⁵⁵meŋ³³ kwe³³ seŋ²² pu³³tɕou⁵³ tsʰuŋ¹³miŋ³¹³ kwa⁴⁴ ha³¹na³³pje²² tʃʰuŋ⁵³miŋ³¹ tsʰoŋ³³meŋ³¹ tʃʰoŋ³³meŋ³³
tau²⁴qwɛ³¹mo³¹ʔwa⁵⁵ ʔwɑ⁵⁵tsɑ⁵⁵ ʈua¹³ tɕoŋ³² qa³¹ɖa³¹ cɑ²² ŋe³¹ nja³⁵ lo²⁴¹ ɬaŋ²² qʰaŋ³¹ qʰaŋ³¹³ θu²³¹ pʰan⁴² vo³³ hwa³⁵ ʔo³³ ŋɔ²² ŋa¹² ŋ̥oːŋ²⁴ ŋoːŋ⁵⁵ pɔŋ³⁵tsaŋ³⁵
勤快 ŋɢa²⁴ ŋɢɑ³⁵ ŋqua¹³ tə⁰²ŋqu²² ŋkə¹³ ɬau⁵⁵ ŋɑ⁴² nen³¹dʑin³¹ ŋa¹³ ŋa⁵³ ŋo²² ŋa²² ȵi⁴⁴ ŋqe³¹ ŋkɔ²² ko²² xe⁴⁴ tɕʰiŋ³¹³kʰwai³⁵ kaŋ¹³ tʰjɔŋ³³vu⁵⁵ ŋka¹¹ tɕin³¹ bai⁴² gwai⁴² tsum²²
ŋgaŋ⁵⁵ ŋgɑŋ⁵⁵ ŋken²¹ ŋkĩ³¹ ȵtɕen¹¹ ŋgɦɯ¹¹ ȵe²² ŋe⁵⁵ ŋi¹¹ ŋei²¹² ŋa²⁴¹ ŋi²¹ ŋe¹¹ ɬai³¹ ȵɔ²³¹ ȵu⁴⁴ ȵu⁵³ lei²² leu³² nɔ⁵³ ləu¹¹ lui²¹ lui⁴² lui⁴² lan⁴⁴
na³¹ʁo³¹ ŋɑ³⁵ qa⁴³tʂa²¹ ɕə̃⁴² hæ²³²; ɳʈoŋ⁵³ χɯ⁵⁵ tɕʰɔ³⁵ tɕa³¹kʰo³¹ ʑaŋ³¹; ɣo³¹ mo³³ho³³ kʰo³⁵ ɕʰu¹³ teu⁵⁵ ŋo³⁵ ʐi²³¹ soŋ³³ han⁵⁵ ɕuŋ¹³ʔo⁴⁴ jo³² kʰe³³ʔɔ³¹ çəu⁵³ ɕoːŋ³³ʔo⁵⁵ jəu⁵⁵ ʔɔ²¹ ʔo⁴⁴
ʂu²⁴ ntsʰi³¹ ntaŋ⁴⁴ ntɛ⁴²; sʰẽ⁴² ɳʈo⁵⁵ mpo⁵³ pə⁴⁴ pou⁴⁴ tʰjan⁴⁴ pjeɯ³³ mo⁵⁵ mpo⁵⁵ pjɔ⁴² xaŋ⁴² pjeu³³ don³⁵ mu⁵⁴ kʰɔ⁵³ çaŋ³⁵ bui³³ buːi³⁵ bəi³³ bai⁴⁴
tɕo⁵⁵ ŋo³¹ ʈʰou⁴³ ho⁴² tɕɯ⁴² dʐɦey¹¹ hɔ⁵³ ŋəɯ³³; tʰi⁵³ ho⁴⁴ ten⁴⁴ hɔ⁴⁴ ŋɔ⁵⁵ ŋɔ⁵³ ŋkau³³ ʔoŋ⁵³; ʔɛ⁵³ kʰen¹³ tʰau⁴⁴ ŋau³¹³ hɒ⁵⁴ fu³³ ʔo⁵⁵ ŋaːu³¹ ʔpu³⁵ ŋau³¹ gai²⁴
ʈʰu²⁴ ʈʰu³⁵ ʈʰo⁴⁴ tõ⁵⁵ taŋ⁵³ tɬo⁵⁵ ʈe³⁵ dei⁵⁵ ɬu⁴⁴ ɬjou¹³ tɬa⁴⁴ ɬjo³³ ȵ̥o⁵⁵ tuŋ³³ ntʰu⁴² lok³⁵ ntʰɯ³³ dau³⁵ tsʰo⁵⁴ tʰu³³ pjau⁴⁴ pɛŋ³³; ȵaːp⁵⁵ ʔpjaŋ³⁵ lan³⁵; lut⁵³ nap⁴⁴
ʔləu⁵⁵ ʔlu⁵⁵ ŋqua⁴⁴ ɬæ⁵⁵ vɦa¹¹; ba³¹ kwɑ⁴⁴ pʰa⁵⁵kʰai⁵³ qei³⁵ lau⁵³ ɬʰjæ̃³³ nu³¹ lau⁵³ lɔ⁵³ ʔlo³⁵ mpi⁵⁵ lo¹³ ʔo⁴⁴ ʔui³³; paŋ³⁵ pun⁴⁴ mɛ⁵⁵ mjeːt³⁵ gwa⁵³ bi²⁴
tʰuŋ⁵⁵ ʑɑ⁵⁵ ntʂai¹³ pẽ²⁴ pei⁴²ʂua³² ɳdʐai³¹ tɕi⁴⁴ɕə³⁵ pan⁵⁵ ʑa⁵⁵ van²⁴ ɕu¹³ ʑa⁵⁵ pʰe³⁵ mpo¹¹ θɛ⁵³ pon³³ pan³³ pai¹³ poŋ¹³ pun⁵⁵ pun⁴⁴ pen³³ tuːi⁵¹ pɛn³³ bjan⁴⁴
帮助 o²⁴ʐo³³ χo³⁵ paŋ⁴³ tɕu¹³ʐə²² paŋ³² mbɦaɯ³⁵ tɕi⁴⁴hə²² paŋ⁵³maŋ³¹ paŋ³³ paŋ²⁴ tai³⁵ʔo⁴⁴ paŋ⁵⁵ θau²² paŋ³³ paŋ³³ paŋ¹³ paŋ⁴⁴ pɔŋ⁵⁵ tʃuŋ³¹ poːŋ³³; tʰeŋ²⁴ taŋ⁴² paŋ³³dzu²⁴ boŋ⁴⁴so²⁴
捆绑 qʰɛ³¹ qʰe³¹ qʰai⁴³ qʰe¹³ he²² qʰai⁵⁵ ʈɛ³¹ nai¹³ qʰei³³ qʰa²⁴ qʰa¹³ qʰæ⁴⁴ tɔ³³ tʰau³⁵ kʰa³³ kʰa³³ kʰa³³ paŋ⁴⁴; djen²² tau¹³ kʰue²² tu³³ du³¹ daːi¹¹ da³¹ do⁵³
qwa⁵⁵ ndi³⁵; ʔlo³¹ leu²⁴ ɬə⁴² lə⁴⁴ ley¹¹ tɯ⁴⁴ pʰa⁵⁵ ɬʰu⁵³ lo³⁵ ɬa³⁵ lo²² lɔ⁴² lau⁵³ po⁵³ piek³⁵ ɬo⁴⁴ tɬo⁴⁴ le⁴⁴ kja³¹ pai⁵⁵ m̥ei⁵³ ʔtat⁴² pjɔ⁵³; ɬut⁵³ hai²⁴
va²⁴ vɑ³⁵ pua¹³ pu²² pə¹³ ba³¹ tɕu⁴⁴ sɿ³³pəɯ⁵⁵ pə¹³ pou⁵³ pu²² pa²² tje³³ pʰau³¹ ʔu³³ ʔon³⁵ ʑa⁵⁵ kau³¹ pau¹³ tsʰu⁵³ tʃau⁵⁵ ɬoːp⁵⁵ ʔpou⁵⁵ pəu³¹ djam⁴⁴
ʔu³³ ʔu³¹ ʈi³³ tʂɯ⁴² ʔu⁴²; ʈɯ⁴⁴ ʈʅ¹¹ pu²² ba³⁵ ʔa⁵³ ʔɛ³⁵ ʔai³⁵ ʔa¹¹ ʔe³⁵ tje³⁵ ȵi⁵³ ʔi³⁵ ȵi¹³ pa⁵⁵ vai⁴⁴ pa⁵³ ti⁵³ ȵe²⁴ ȵa⁵⁵ ȵa³⁵ ba⁴⁴
pi⁵⁵ pi⁵⁵ pi⁵⁵ pi⁵⁵ pi⁴² hi³¹ɳdʐɦa¹¹ nɑ⁴² pi⁵⁵ pi⁵⁵ pi³³; taŋ⁴⁴ pi⁵³ pi⁵⁵ pi³¹ pi³¹³ pi⁵³ pi³⁵ pi⁴² pi⁴⁴ pi³³ tɔk³⁵ pi³³ pei⁵³ ʔpi⁵¹ pəi³⁵ bi²⁴
辫子 mby⁵⁵ mben⁵⁵ ntsa²¹ mpẽ³¹ mpin¹¹ ɕie⁵⁵ tsʰo⁴⁴ tʰje⁵³ mi¹¹ pien²⁴ ma²⁴¹ me²¹ qeŋ³⁵ qeŋ³⁵ mpəŋ²³¹ pi⁴⁴ mpai⁵³ pin¹³ kje⁵⁵ pin³³ han⁴⁴ tɕit⁵⁵ bin³¹ pjɛn³³ pin⁴⁴
篮子 χɛ³¹ χi³¹ ntsa²¹ hẽ²⁴ hæn²² ɕie⁵⁵ tsʰo⁴⁴ tʰje⁵³ hei³³ hei²⁴ ha¹³ hæ⁴⁴ ʔi⁵⁵ nta⁵³ həŋ³³ xi³³ hai³³ hin¹³ han⁴⁴ ʔɔ³³ han⁴⁴ tsje⁵⁵ ʃa³⁵ tsu²⁴ dan²²
pjen²⁴ pjen³⁵ tsa⁴⁴ pin⁵⁵ tɬʰi¹¹ pjɛ³⁵ pjen³³ fʰɛ³⁵ pin³⁵tjan³¹ pin³³ tje⁵⁵ pje³⁵ pje⁴² pien¹³ piŋ⁵⁵ pin⁵⁵ pe⁵⁴ pan³⁵ pin³⁵ pjɛn²⁴ ʔpjen⁵⁵ pən²⁴ ben⁴²
ʔmuŋ³¹ ven³⁵ mau⁴³ mõ²⁴; plẽ⁴² məŋ³² mo⁵⁵ moŋ³⁵ ʔmaŋ⁵³ moŋ³³ tsan⁵³ meŋ¹³ muŋ⁴⁴; pjaŋ²² ma³⁵ ma³⁵ mpjəŋ¹³ nie¹³ pjan³¹ pin⁵³; ȵaŋ³⁵ peŋ²¹ ʔe⁵⁵ məŋ⁴⁴ pɛŋ²¹ mun³⁵ pɛ⁴² man⁴⁴
mpa⁵⁵ tɕo³¹ ntsi⁵⁵ mpa¹³ mpi⁴² ntsɿ⁵⁵ mpɑ⁴⁴ ba⁵⁵ pu³⁵ pu³³; pʰi²⁴ pʰa¹³ pa¹³ ma³¹ mpa³¹³ fau³³ viaŋ³³ mpo¹³ bin⁴⁴ njau³³ paŋ³³ ʍuŋ⁵³ bje⁵³ ba⁵¹ bja³⁵ bja²⁴
tsʰɛ³³ tsʰæ⁵⁵ tsʰai⁴³ kɯ⁵⁵ pei²³² tʰy¹¹ tɛ³⁵ tsʰai⁵³ sʰen⁴⁴; qə³⁵ tsʰei²⁴ suan⁴⁴ tue³³ ta³¹tu³¹ tsʰai⁵⁵ te²³¹ tan¹³ sau⁴² tŋ⁵⁵ tsʰa⁴⁴ ku⁵⁵ ʃai⁵³ tsʰaːi³³ ʔtoːŋ³³ tsʰai³³
zaŋ³¹ ȵdʑe³¹ tʂo³¹ ta⁵⁵ soŋ⁵³ dʐɦu³⁵ ʈa⁵³ dai³⁵ ten³¹ ten¹³ tɛ²⁴ ɣuŋ²² tei⁴² tʰi³¹ soŋ¹³ ȵan⁴⁴ tai⁴² tai⁵³ tʰai⁵⁴ tʰi³⁵ tʰa³⁵ tsʰaːi⁵³; dam²¹ tʃʰai⁵¹; daːm⁴² din⁴² kan⁴²
ʔji³³ ʔje³¹ ʐai³³ nzə³¹lə⁵⁵ ʐe⁴⁴ vai¹¹ ʐɑ⁴⁴ səɯ³³ ɣi⁵³ ʑa³⁵ ɣa³⁵ ɣe¹¹ ʔe⁴² ʔai⁵³ ɣo³¹ ʔʑa²² ɣe⁴⁴ ʑi⁵⁵ tsʰau³³ vei³⁵ wei⁵⁵ piŋ²⁴ ʔpeŋ⁵⁵ pɛ²⁴ bjaŋ⁴²
ʈʰe³³ ʈʰe³¹ ʈʰai³³ tʂʰe⁴² ʈe¹³ ʈʰai¹¹ tsʰo⁴⁴ tsʰəɯ³⁵ tʰji⁵³ tʰja³⁵ tʰja³⁵ tʰje¹¹ ȵ̥e⁵³ tsʰa³¹ hu³³ pak³⁵ lau⁴² tɕi³¹ tsʰo⁵⁵ tsʰat³⁵ ʃai⁵⁵ tsʰip⁵⁵ tʃʰep¹¹ tɕʰɛt⁵³ hep⁴⁴
ʈʰi⁵⁵ ʈʰou⁴⁴ lɔ⁵³ ʈʰa⁵⁵ tsʰe³¹ len³³ lo⁵⁵ lin²⁴¹ lɔ⁵⁵ tɕʰe⁵⁵ tʰjei⁵⁵ le²³¹ liek⁴⁴ kja⁴⁴ tʰja³⁵ tsʰje⁵⁵ kʰa³¹ ʃa⁵⁵ tsʰe⁵⁵ tʃʰe¹¹ tʰjɛ⁵³ hit⁴⁴
vi²⁴ tɕi⁵⁵tɕe³¹ ki⁵⁵ plɯ²²; mplə³¹ ʐi¹³ kʰɯ³³vɦɯ¹¹ tɕi⁴⁴co⁴⁴ tɕo³⁵ ɣi¹³ tsen²² tɬjua⁴⁴ kun⁵³ peu⁵⁵ dʑe³³ mpja²² kieu³⁵ ke⁴² tɕin⁵³ ljeu⁵⁴ tsʰi³⁵ti⁵³ klui¹¹ tɕau⁵³ gjaŋ³⁵ tɕɔ⁵³ keu²⁴
ʔa²⁴ ʔɑ³⁵ ho⁴⁴ŋkou³¹ m̥õ¹³ ʔaŋ⁵⁵ xu³³; tʂʰaɯ³¹ ŋqə³⁵sa⁴⁴ həɯ³⁵ tjo⁴⁴ ɕaŋ⁴⁴ tjɔ⁴⁴ tɕʰaŋ¹¹ ʔi⁵⁵ tɕʰaŋ⁵⁵ tu¹³ tɯ⁴² tɯ⁴² tɕʰen⁵⁵ kʰu⁵⁴ ʔɔ³³ ʃaŋ³⁵ tsʰaːŋ²⁴ tʃʰuŋ³¹ tʰjuə²⁴
tɕe³¹ tɕe³¹ ki⁴³ kʰo¹³ tɕi³² ki⁵⁵ ca³⁵ ka⁵³ ka³³ kɛ²⁴ ke¹³ ka⁴⁴ ȵ̥i³¹ mpʰeŋ³¹³ kji³³ sau³⁵ kʰau³³ lai⁵³ tsʰau⁵⁴ ki²² ʃu⁵⁵ tsʰaːu⁵³ tʃʰaːu⁵¹ tʰja³⁵ hau²⁴
puŋ³¹ toŋ³¹ŋɢɑ⁵⁵ tau¹³ kə⁵⁵ paŋ³² hi³¹do³¹ tu²² zen³⁵ taŋ⁵⁵ tseŋ²² tsaŋ⁴⁴ taŋ⁵⁵ te³¹ dʑeŋ³³ lu³¹; tse³³ sen³³ tei⁵⁵ tɕʰen³¹³ tsʰeŋ¹³ ti⁵³; ʔu³⁵ ntɒŋ³³ tsjem³¹ tʃeːm³³ tin³¹ tum⁵³
tsʰuŋ²⁴ tsʰen³¹ lo³¹ ntɯ⁴² ntsaŋ¹³ lɦu³⁵ tɕʰe³⁵ ɬjo⁵³ ɬjou³⁵ tɬja³⁵ tue³³ tɕʰaŋ³⁵ ɕaŋ³⁵ tɕʰoŋ³³ tɕʰoŋ³³ tɕʰuŋ³³ dʑon¹³ tʰjeu⁴⁴ tʰjaŋ²² tʰjaŋ⁴⁴ dzjaŋ³³ dʒaŋ³¹ djaŋ³³ teu²²
ʑen³¹ zɑŋ³⁵ ta⁵⁵ tɕen⁵³ tie⁵⁵; tʂʰɯ³¹ tɕɛ³¹ pjen³³ tɕaŋ⁵⁵ tjan³¹ tɕe⁵⁵ tje⁵³ dʑeŋ³³ pje⁴² tɕʰeŋ⁴² tɕo⁵³ tɕʰin³¹³ tʰiŋ¹³ ŋɔŋ²² tjəŋ³³ tsjaŋ³¹ ʃaŋ³³ tjaŋ³¹
nuŋ³¹ noŋ³¹ nau³¹ nõ⁵⁵ nɔ⁵³ nau³¹ noŋ³¹ naŋ³¹ naŋ⁵⁵ neŋ²² neŋ³¹ nuŋ⁵⁵ naŋ³³ naŋ³³ nəŋ¹³ nuəŋ⁴² nou⁵⁵ nuŋ³¹³ neŋ¹³ nuŋ³¹ nəŋ³³ ȵen²¹ ȵin⁴² ȵin⁴² ȵin²²
ta⁵⁵ ntɑŋ⁵⁵ ʈʰu⁴⁴ ta⁴² ʈʰie⁵⁵ ljɔ³⁵ ljo⁵³ to³⁵ tau⁵³ ta¹³ to³¹ to³¹³ tu⁵³ tu³⁵ tai⁵³ tai⁵³ tai²¹ tʰi³⁵ tu⁵³ tsoŋ³³ dim⁴² tau³⁵ top²²
tsʰy³¹ tsʰu³¹ teu²⁴ pla⁵⁵tu⁵⁵ lu¹¹ dɦey³¹ pʐoŋ²² bjaŋ³⁵ ɬji³¹ fan⁴⁴lo²¹² meŋ²⁴¹; ȵaŋ¹³ tsʰu³³ tai⁵⁵ tei⁵⁵ ʔɔ⁵³ kun¹³ kuŋ³⁵ teŋ⁵⁴ kun³³ tʃen³⁵ tsʰut⁵⁵ ʃat⁵⁵ tʰjuət⁵³ sot⁴⁴
tsʰaŋ⁵⁵ ʈʰu³⁵ ntʰua⁴⁴ nzo²⁴ kwo⁴⁴laŋ⁵⁵ tʂʰu⁵⁵ hɑ³⁵ tʰəɯ³³la¹³ tʰo⁴⁴ ljo³³ tɕu³⁵; kaŋ²² na³³ kʰwi³⁵ kʰwei³⁵ tɕu³¹; kwa²¹ ŋua³³ mpei¹³; kja⁴⁴ tjeu³¹³ ɬɒ³² kʰu⁵³ kwa⁵⁵ pʰoːŋ³³; wet⁵⁵; n̥aːp⁵⁵ ȵaːp¹¹ n̥at⁵³ keŋ⁴⁴
穿 mpa²⁴ mpɑ³⁵ n̥aŋ⁵⁵ n̥ã¹³ na²³² n̥aɯ⁵⁵ n̥en⁴⁴ n̥ai⁵⁵ naŋ¹¹ nan²¹² nan²⁴¹ nẽ²¹ n̥eŋ³¹ n̥eŋ³¹³ nəŋ²³¹ nəŋ⁴⁴ naŋ⁵³ naŋ³¹ ni³² ni⁵³ nen³¹ tsu⁵⁵ tʃu³⁵ tju⁵³ noŋ²⁴
穿 ʈu²⁴ ʈu³⁵ ʈou⁴⁴ tʂa¹³ ʈɔ⁵⁵ ʈau³³ ʈɔ⁵³ to³³ tjo⁴⁴ nan²¹² tjɔ⁴⁴ nẽ²¹ tɕu⁵⁵ tju⁵⁵ ʈə⁴² nəŋ⁴⁴ ti⁴⁴ naŋ³¹ te²¹ ni⁵³ tei³¹ taːp²² ʔtaːp⁴² tju⁵³ noŋ²⁴
喇叭 pʰjɛ³¹ pʰa³¹ tʂʰo⁵⁵ pʰlu²⁴ pʐo²² tsʰo⁵⁵ pʰʐo³⁵ pʰjəɯ⁵³ tsʰo³³ ɕou²⁴ ɕeu¹³ pʰja⁴⁴ tʰjo³⁵ pʰjo³⁵ pʰju³³ pʰu³³ pʰju³³ pʰu¹³ pʰui⁴⁴ fu²² pʰu⁴⁴ pom⁵³ pjam⁵¹ tʰjui³³ sui⁴²
sa³¹ sɑ³¹ sua⁴³ hu²⁴ sa²² sa⁵⁵ tɕi⁴⁴pɑ³⁵ sɿ⁵⁵pja⁵³ fʰa³³ fa²⁴ fo¹³ fʰa⁴⁴ ma³⁵ mpa³⁵ pʰlɔ³³ vu¹³zu⁴² mpai⁵³ tsʰa¹³ neu⁴⁴ fu²² ʍa⁴⁴ dzaːt⁵⁵ ʃaːt¹¹ tsʰɔ³³
答应 te³¹ ti³¹ te⁴³ tɛ²⁴ tæ³² ti⁵⁵ tɯ³⁵ ta⁵³ʑin¹³ ta³³ ta¹³ tai¹³ ta¹¹ʑin³³ no³⁵ nto³⁵ te³³ te³³ ta³³ ta⁴⁴ʑin⁵⁵ teu⁴⁴ tak³⁵ ta⁵⁵ tau³³ ʔtaːu³⁵ dau³³ du⁴⁴
qa²⁴ qɑ³⁵ qua⁴⁴ qu⁴² ha⁵⁵ qa³³ qɑ⁵³ qa³³ qa⁴⁴ qa⁴⁴ qo⁴⁴ qa³³ ji⁴⁴se³¹ ʑi⁴⁴sai³¹³ kɔ⁴² ko¹³ kau⁴⁴ ka³⁵ ko⁵⁴ ka³⁵ ka³⁵ gaːi²⁴ kaːi⁵⁵ ɕau³⁵ koi⁴²
ɳʈu³¹ ɳʈu³¹ ntou³³ ntə⁴² ntu⁴⁴ ntau¹¹ pə³¹ ba³¹ tji³³ qʰei³³ tje¹³ tue⁴⁴ mɔ⁵³ mpo⁵³ ntu²¹ vat⁴⁴ lou³¹ do⁵⁵ no⁵⁴ kʰwaŋ³¹ po⁵³ po⁵⁵ bap⁴² ŋ̥a⁵³ ket⁴⁴
puŋ⁵⁵ ɳʈu³¹ pau⁵⁵ põ¹³ poŋ⁴² po⁵⁵ pɑŋ⁴⁴ ba³¹ paŋ³⁵ tɕy²⁴ pam⁵³ paŋ¹³ poŋ³¹ mpo⁵³ pɛ⁵³ pei³⁵ pei¹³ do⁵⁵ tsʰeŋ⁵⁵ kʰwaŋ³¹ puŋ⁵³ pun⁵³ fan⁵¹ tɛ³⁵ fui²²
ntuŋ²⁴ ntoŋ³⁵ ntoŋ⁴⁴ ntaŋ⁵⁵ ntau³³ ntu⁵³ do¹³ tə⁴⁴ teu⁴⁴ teu³³ naŋ⁵⁵ ntuŋ⁵⁵ ntau⁴² taŋ¹³ ntou⁴⁴ pa⁵⁵ noŋ⁵⁴ tɔŋ³³ ntɒŋ³⁵ doŋ²⁴ doŋ⁵⁵ dɔŋ²⁴ doŋ⁴²
手镯 ʈu²⁴ ʈu³⁵ tɕau³¹ ʈɔ⁵⁵ ʈau³³ ʈɔ⁵³ do¹³ tjo⁴⁴ tjo⁴⁴ nẽ²¹ tɕu⁵⁵ ntuŋ⁵⁵ ʈə⁴² tai¹³ ti⁴⁴ pa⁵⁵ noŋ⁵⁴ kwei²² ntɒŋ³⁵ taŋ³¹ ʔtaŋ³³ da⁴²
tɕo⁵⁵qluŋ⁵⁵; ʁu²⁴ tɕo⁵⁵qloŋ⁵⁵ qou¹³ qo²² ho¹³ ɢau³¹ qɔ⁴² gwa⁵⁵ ko¹³ ko⁵³ kɔ²² kɔ²² maŋ³⁵ qaŋ³¹ ka²² kuen³⁵ ku³¹ dljuŋ²² kwaŋ³² paŋ²²; ti⁵³ ŋkwai⁵⁵ paːŋ³³ baŋ³⁵ klɔ⁵³dja⁴² do⁴²
zəu²⁴ zu⁵ tso¹³ lã²⁴ tæn⁴² ȵdʑɦau¹¹ tɛ⁴⁴ tei⁵⁵ so¹³; lei⁴⁴ sou⁵³ tɬa¹³ ve⁵⁵ noŋ⁵⁵ ntuŋ⁵⁵ θɔ²² vi⁴² vai⁵⁵ dai¹³ ten⁴⁴ su³³ θu³⁵ tʰau²⁴ tʰaːu³¹ tu²⁴ paŋ⁴²; si²²
ʔlju³¹ ʔlu³¹ ɬi⁵⁵ ɬa¹³; lo²⁴ li³² ɬi⁵⁵ pʐa⁵³ to⁵⁵ lju³³ ljo²⁴ tʰjeu⁵³ ljɔ⁴⁴ to⁵⁵ to⁵⁵ ȵtɕʰu⁵³ to³⁵ ȵtɕʰu¹³ tʰo³⁵ tʰau⁵⁴ tʰjeu⁵⁵ pʰo³⁵ kʰoŋ³³ loŋ³⁵ ta³⁵ ka⁴²
得到 tju²⁴ tu³⁵ tou⁴⁴ ta⁴² tɔ⁵⁵ tau³³ tɔ⁵³ to³³ to⁴⁴ tue⁴⁴ tɔ⁴⁴ me²²ve⁵⁵ tu⁵⁵ tu⁵⁵ tə⁴² təu¹³ to⁴⁴maŋ¹³ tau³⁵ ta⁵⁵ kʰwaŋ³⁵ tai³⁵ tu⁵⁵ ʔtu³⁵ tu⁵³lau²⁴ de⁴⁴
zuŋ⁵⁵ ðoŋ⁵⁵ tau²¹ tõ³¹ toŋ¹¹ dɦo¹¹ tɑŋ²² daŋ⁵⁵ taŋ¹¹ taŋ²¹² taŋ²⁴¹ taŋ²¹ teŋ¹¹ teŋ¹¹ tan²³¹ te¹³ tei⁵³ tjaŋ⁴⁴ tjeu³² tjiŋ²² ju⁵³ tso⁵³ tʃu⁵¹ tju³⁵ daŋ²⁴
puŋ³¹ poŋ³¹ poŋ⁴³ põ²⁴ paŋ³² pau⁵⁵ ʈɑ⁴⁴ ta³⁵ pɛ⁵⁵ pi²² kia²⁴ pei⁵⁵ pe³³ ljuŋ³¹³ ntəŋ⁵³ tiau¹³ pou⁴⁴ puŋ¹³ poŋ⁴⁴ vaŋ²²; ti⁵³ tʃi⁴⁴ doːt⁵ plei⁴² la³⁵ ʑai⁵³
ʁwen³¹ tɬai⁴⁴ ʑə²² xwæ⁵⁵ tʂaɯ³³ tɕi⁴⁴qwɛ³¹ xai⁵⁵ fi⁵⁵ tjeu⁴⁴ tsaŋ⁴⁴ kui⁵⁵ tɕo⁵⁵ tɕau⁵⁵ tɕa⁴² vien³³ tɕa³³ tjeu⁵⁵ tjeu⁵⁴ tjɔ³¹ tju⁵³ dju²⁴ djeu⁵⁵ dju⁴²
跌倒 taŋ⁵⁵ qou¹³ qo²² ho¹³ ɢau³¹ qɔ⁴² tɕi³¹tɕaŋ³³ ɬjaŋ³⁵pi¹¹ pan⁴⁴ tɬja²⁴ɣam²⁴¹ ljaŋ²² nɔ³¹ tje⁵⁵tau³¹³ ka²² kuen¹³, xon³⁵ ɣe³¹ku³¹ dljuŋ²² kwaŋ³² ti⁵³kuŋ⁵³ kei¹¹; mpjuŋ³³ doːp²² klin³¹ tən³⁵ djat⁴⁴lou²⁴
ȵu²⁴ toŋ²⁴ ɬoŋ¹¹ ʔa³³zo⁵³ toŋ³⁵ bi³⁵lu³³ n̥a³³ n̥ai³⁵ ʔe⁴⁴ʔu¹¹ njei³³ ʔa³⁵ʑa³¹³mpje³³ ləŋ³¹ku⁴² niŋ³³ mpu³³ tuŋ⁵³ teŋ³² kʰjaŋ⁵³; jɔŋ⁵⁵ ŋkləŋ³³ toŋ²³¹ ʔtoŋ³¹ tɔŋ⁴² ȵot²²
堵塞 ntsʰo³³ ntsʰo³¹ tsʰeu³³ tʂɯ²²; nzə⁴² ntsəu⁵⁵ tsʰey¹¹ tɕi⁴⁴ntsu⁴⁴ tsa⁵³ li³⁵; sʰaŋ³⁵ saŋ³³ ɬjaŋ⁵³ lje¹³ sɔ⁴² sau⁵³ θu³¹ voŋ³³ su³¹ dʑu⁵⁵ ɬa⁵⁴ tsʰɔ³⁵ ntʃau⁵⁵ tsot⁵⁵ tʃat⁵⁵ djɔŋ⁴² dut²²; be⁴²
线 taŋ²⁴ tɑŋ³⁵ to⁴⁴ tə̃⁴² toŋ⁵⁵ tu³³ te⁵³ tei³³ tɛ⁴⁴ tei⁴⁴ kwen²⁴¹ tei³³ taŋ⁵⁵ taŋ⁵⁵ toŋ⁴² toŋ¹³ tuŋ⁴⁴ tɬon³⁵ keŋ⁵⁴ taŋ³³ taŋ³⁵ taŋ²⁴ ʃat⁴² taŋ²⁴ daŋ⁴²; nau²⁴
扁担 ʔləu⁵⁵ ʔlu⁵⁵ lo⁵⁵ lə¹³ lɔ⁴² lo⁵⁵ te⁵³ tei³³ lo³⁵ ljaŋ²¹² lau⁵³ leɯ¹³ ljoŋ¹¹ taŋ⁵⁵ lɔ⁵³ ʔlo³⁵ lau¹³ tɬon³⁵ keŋ⁵⁴ taŋ³³ lu⁵³ nau⁵³ naːu⁵¹ taŋ²⁴ daŋ⁴²; nau²⁴
躲避 ɳɖei³³ ɳɖe³¹ nʈai²⁴ nzə³¹lə⁵⁵ ɳʈe²¹ ndlɦai³¹ ʐɑ⁴⁴ ʔʑa³⁵ mi³⁵ ʑa³⁵ ɣa³⁵; li²⁴¹ ɣe¹¹ ʔe⁵³ ɳʈa²¹ ʔʑa³³ ʑi⁵⁵ ɬe⁵⁵ vei³⁵ mɒŋ⁵³ piŋ²⁴ mjeːm⁵¹ tɕɛn²⁴ ba²²
ndzaŋ⁵⁵ ndzɑŋ⁵⁵ tʂua⁵⁵ sʰɯ¹³nzɯ²² nto⁵⁵; ʂəu³⁵ hi³³nto³³ to³⁵; tsə⁵³ pʰəɯ³⁵ sʰɛ⁴⁴ tjaŋ³⁵ tu⁵³ pʰa⁵³ pʰa⁵³ vo¹³ vak⁴⁴ ntuŋ⁵⁵ ba⁵³ nɒ³² tjɔk³⁵ ntjau⁵³ dzap⁵⁵ ʔto⁵⁵ tɔ²⁴
χwaŋ³¹ ntsen⁵⁵ hã¹³ʑə⁴² ɬo¹¹ hi³³ntsɯ⁵⁵ tɕi⁴⁴pe⁴⁴ xwan⁵³ fʰɛ³⁵ fei³³ fa⁵³ fʰei¹³ me¹¹ pʰoŋ⁵³ pen³⁵; van³³ mpu¹³ fjen¹³ feu⁴⁴ fan⁵⁵ ʍan⁵³ bjen⁵³ plan⁵¹ bjɛn³⁵ fan⁴⁴
发烧 kaŋ³¹ kɑŋ³¹ koŋ³²tɕæ⁴² ku⁵⁵ mpu⁴⁴ɕo⁴⁴ xwa³¹səɯ⁵⁵ kʰi³³tɕi³⁵ kʰo¹³ kʰei⁴⁴tɕi¹³ mɔ⁵³qaŋ³⁵ mpo⁵³qaŋ³⁵ to³¹kʰjoŋ³³ ʔu¹³ kʰuŋ³³tɕei¹³ fa³⁵kjon³¹³ mo¹³so⁴⁴ kue³³kʰaŋ³³ ʍa⁴⁴kʰjaŋ⁴⁴ koːm³³ fut⁵⁵kjoːm³⁵ xuət⁵³bəi²⁴
ʈʰu²⁴ tsoŋ³⁵ tʂʰua⁴³ tʂʰə⁴² ʈo³⁵wæ³⁵ dɦau³⁵ ȵɯ⁵³ n̩¹³ njin¹³ njin⁵³ ȵi²² ɕʰa⁴⁴heu¹³ ȵe³³ huŋ³¹³ ʈʰɔ⁴² tsʰo¹³ ntau⁴⁴ntau⁴⁴ faŋ²² tsʰo⁵⁴ ʔɔ³³ mpei¹¹ faŋ⁵³ pʰaŋ⁵¹ tʰja³³
tsuŋ²⁴ tsoŋ³⁵ tʂau⁴⁴ sõ⁴² soŋ⁵⁵ tʂo³³ tɕɑŋ⁵³ tsaŋ³³ ɕaŋ⁴⁴ tsaŋ⁴⁴ ɣeu⁵³ ɕaŋ³³ tɕoŋ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ tsaŋ⁴² sia¹³ mpai³¹ tɕuŋ³⁵ tsaŋ⁵⁴ tsuŋ³³ tʃuŋ³⁵ puŋ²⁴ ʔpoŋ⁵⁵ pə²⁴ boŋ⁴²
ʔʑen²⁴ ʔʑin³⁵ ʑaŋ⁴⁴ ʑõ⁴² ʑua⁵⁵ ʑaɯ³³ ʑi⁵³ ʔʑe³³ ʑaŋ⁴⁴ ʑaŋ⁴⁴ ʑan⁴⁴ ʑen³³ jei⁵⁵ ʑe⁵⁵ ʑəŋ⁴² ʔʑəŋ¹³ ʑan⁴⁴ ʑiŋ³⁵ ŋji⁵⁴ ji³³ ji³⁵ dai²⁴ dai³¹ dai²⁴ sei⁴⁴
paŋ³¹ fai⁴³ sʰə̃⁴²pə̃⁴² poŋ³²; xwen⁵⁵ fai³³ tɕi⁴⁴pe³⁵ sɿ⁵⁵pi⁵³ tu¹³ fen²⁴ tɕi³¹po¹³ poi⁴⁴ paŋ³⁵ paŋ³⁵ poŋ³³ peŋ³³ puŋ³³ pon¹³ peu⁴⁴ paŋ²² ʍen³³ pun³³ fen³⁵ pən³³ fun²²
so³³ so³¹ seu³³ ʐõ⁵⁵ sə¹³ sey¹¹ ʐu²² ʑa³⁵ ɣaŋ⁵⁵ ʑaŋ²² pʰa¹³ ɣaŋ⁵⁵ tɕʰi⁴⁴ ʑuŋ³³ mpu⁵³ viaŋ³³ mpo¹³ ʑuŋ³¹³ njau⁴⁴ paŋ⁵³ ŋkjuŋ³³ lun³¹ to³¹ lun³¹ bja⁴⁴; dup⁴⁴
va²⁴ vɑ³⁵ pua¹³ pu²² pə¹³ tɬaɯ¹¹ mo⁵³ pəɯ³³ pə¹³ pou⁵³ mu⁴⁴ pa²² po⁴⁴ po³¹ pu²² zoŋ⁴⁴ pu³¹ pu²² pau²¹ pʰu⁵³ pu¹¹ po²¹ ʔpu⁴² pu⁴² pu²²
va²⁴ ʈoŋ³¹ fu⁵⁵ ta⁴² tɕaɯ⁵⁵; dʐɦy³⁵ ʈʰo⁵³ tsaŋ³⁵ ɕoŋ⁴⁴ tsuŋ⁴⁴ tsam⁴⁴ɕa⁵³ ɕo¹¹ lja⁵⁵ fu³⁵ tsəŋ⁴² paŋ²² tai¹³ fu³¹³ sui³² kwa⁵³ mpla¹¹ ma⁵³ gjap⁴² tjuə³⁵ ben⁴⁴
ntuŋ²⁴ ntoŋ³⁵ ntaŋ⁴³ hə¹³ ntəu⁵⁵ ntaɯ⁵⁵ ntei³⁵ fu³¹ poŋ⁵⁵; pʰu³³ pau²² pʰua¹³ xo⁵⁵ko⁵⁵ pʰoŋ³³ pʰau³⁵ ʑəu¹³ fu⁴² ntan³³ fu³¹³ fu¹³ fau³³ ntei⁵³ bjəu³¹ bjeu³³ bjau³¹ beu⁵³
kɛ³³ ke⁵⁵ ka⁴³ ʑĩ¹³kɛ⁴² ʑin¹³kæ⁵⁵ kai⁵⁵ ca⁴⁴ tei³⁵ kei²⁴ kai⁴⁴ ho¹¹ tʰo³⁵ ke⁵⁵ ʑau¹³vau²² kai³³ kai³³ kai¹³ kai⁴⁴ kai²² la¹² koːi³³ koːi³⁵
kɛ⁵⁵ kai⁵⁵ kæ⁴² tɬey¹¹ ɕa⁵³ kɛ⁵⁵ tʰɔ⁵³ kæ⁵⁵ ke³¹ kai³¹³ kai⁴² kai³⁵ kai⁴² ke⁴⁴ kai³³ kwei³³ kai⁵³ koːi⁵³ koːi⁵¹ koi²⁴
ʔju⁵⁵ ʔju⁵⁵ vo⁵⁵ və¹³ wua⁴² və⁵⁵ ʔo⁴⁴ ʔəɯ⁵⁵ ɣə³⁵ tsa¹³ ɕeu⁴⁴ ɕa⁴⁴ tʰa³¹ va³¹³ və⁵³ ʔvia³⁵ mpou³¹ pʰu¹³ ken³² vu⁵⁵ tʃa⁴⁴ hom²¹ hom⁴² pʰəu³³ kum²⁴
ʔju⁵⁵ ʈʰo⁵⁵ mpo¹³ mpə²² mpo¹³ qo¹¹ tɕi⁴⁴po³¹ ɢo⁵⁵ mə¹³ mou⁵³ pu³¹ mu²² po³³ pʰo⁵⁵ pu¹³ mok³⁵ pu⁴⁴ tjo⁴⁴ ken³² tʰi³¹ti⁵³ tʃa⁴⁴ kom⁵³ gaːp³⁵ pʰu²⁴ kom²⁴; kon²⁴
赶走 ʔjɛ³³ ʔja³¹ leu⁵⁵ lẽ²² haŋ⁴² ley⁵⁵ tɕi⁵³ tʰi⁵³tʰa³³ tja¹³ tɕʰei⁴⁴ tʰai⁴⁴ ɣo²²neu²² ju³¹ ke³⁵ kje⁵³ loi³³ tʰa⁴⁴ kjo⁵³ kʰoŋ⁵⁴ kʰjɔ³¹ klo³³ tsun²¹ luːi⁴² kɔn³⁵ ʔon²⁴
kɛ⁵⁵ kæ⁵⁵ kaŋ⁵⁵ kɛ⁵⁵ kan⁴² ka⁵⁵ cɛ⁵³ kɛ⁵⁵ kan³³ tsia²² kʰẽ⁵⁵ ʔi⁵⁵tu⁵⁵ qʰaŋ³¹³kwa⁵⁵ kan⁴² kan³⁵ kju⁵⁵ kaŋ²² ku⁵⁵ɬai⁵⁵ kɔ³³ kɒn³³ kaːm⁵³ ʃa⁵¹ kan³⁵ kam²⁴
告诉 ʐo²⁴ hai³³qʰa⁴⁴ tĩ²² ho¹¹ hi¹¹qʰə³³ pɔ⁴⁴ tʰi³⁵ ɕaŋ¹³ ɕan⁵³ tɬau¹³ len²² ho³⁵ ho³⁵ ɕaŋ²² sia²² ɕe³¹ kon¹³fŋ⁵⁵ kʰu⁵⁴ kʰɔŋ⁵³ tʃɒŋ¹¹ bo²⁴ bu⁵⁵ bu²⁴ bau⁴²toŋ²²
ɬje³³ qwɑ³¹ ɬai³³ ɬe⁴² le¹³ ŋɦɯ³¹ ŋu²² ŋaŋ³⁵ ɬʰei⁵³ la³⁵ ɬa³⁵ le¹¹ ta⁵⁵ ku³¹³ ku³³; tɬa³¹ xu²² ȵu³¹; kja⁴² lje⁵⁵ le⁵⁵ ne³⁵ ɬai⁵⁵ kaːt⁵⁵ kwan³¹ kɔt⁵³ kot⁴⁴
paŋ³¹ pɑŋ³¹ mua⁴³ʈou⁴⁴ pə̃⁴² ʈɔ⁵⁵ ma⁵⁵ kɑŋ⁴² qaŋ¹³ pɛ³³ po¹³ poi⁴⁴ paŋ³⁵ kuŋ³¹ kɔ³³ xu¹³ ko¹³ pon¹³ haŋ⁴⁴ paŋ²² kau⁵⁵ pun³³ ʔpei⁵¹ suə²⁴ti³¹ ban⁴⁴
li³³ si⁵⁵ lai³¹ lẽ⁵⁵ le⁵³ dʑɦo³⁵ ʂu⁴⁴ ɕa³⁵ kʰa³³ kʰɛ²⁴ lɛ²⁴ kʰæ⁴⁴ tɕo¹¹ ʑe⁵⁵ ʈe³³ sei³³; xum⁴⁴ kwai¹³ ke⁵⁵ le¹³ ni³¹ lei³³ kɛŋ³³ gjai³³ lai³¹
χu³¹ χu³¹ pʰu⁴³ pʰɯ²⁴ pəu²² pʰy⁵⁵ tɕi⁴⁴kʰɔ⁴⁴ ȵuŋ³¹ qʰen³⁵ pʰue²⁴ ljɔ²² kʰun³³ pʰei³⁵ pʰi³⁵ pʰlu³³ ʔpoi³³ pʰei³³ tsau³⁵ tsʰɒ⁵⁴ mun³³ ŋun¹¹ tɕəu²¹ kʰeu⁴² ɕu²⁴
qwa³¹ qwɑ³¹ kua²⁴ tɕe¹³ kau³³ kwɑ³¹ kwa³¹ ka³¹ kaŋ²²; kʰi³⁵ pʰɔ³⁵ pʰjo³⁵ tɕau⁴² tei¹³ kʰja³⁵ kwen²¹ kʰi³⁵ ʍa⁵⁵ kwaːi³¹ kʰwet¹¹ klət⁵³
ʁwen³¹ qwæ³⁵ tɬai⁴⁴ ŋqɛ⁴² xwæ⁵⁵ tʂaɯ³³ qə⁴⁴ xai⁵⁵ fi⁵⁵ kua⁴⁴ kʰwa⁵³ kui⁵⁵ tɕo⁵⁵ kwai³¹ tɕa⁴² vien³³ kwa⁵⁵ kwa⁵⁵ ko⁵⁴ kʰja³¹ tju⁵³ kʰwaŋ²⁴ kwai⁵⁵ kwai²⁴ ka²⁴
ta³³ tu³¹ keu⁴⁴ sʰə⁴² ʂə¹³ qo¹¹ kə³⁵ kʰi⁵³ sʰu⁵³ so³⁵ sa³⁵ teu³³ koŋ³⁵ quŋ³⁵ so³¹ xat³⁵ so⁴⁴ tɕa¹³ ku⁴⁴ tsʰɔ³⁵ ʃo⁵⁵ kwen³³ kwan³⁵ wan³¹ kaŋ²⁴
tɕo⁵⁵qluŋ⁵⁵ tsʰu⁵⁵ tɬau⁵⁵ tɬõ¹³ ɭoŋ¹³ hi³³tɬo⁵⁵ tsʰə³⁵ kwen⁵⁵ ɬjaŋ³⁵ ljen⁴⁴ tɬjaŋ⁵³ ta²¹kun²¹ ljoŋ³¹ ljei³⁵ tɬe⁵³ kuen³⁵ ŋke³¹ tɬaŋ³¹ lin³³ nuk³⁵ kliŋ¹¹ kwjaŋ²⁴ ŋan⁵⁵ klin²⁴ kun²²
qwa²⁴ qwɑ³⁵ tɬua⁴⁴ ku⁴² kwo¹³; ɭə²¹ʔoŋ³² dɦi³¹ kwɑ⁴⁴ kwa³³ fa⁴⁴; tu³¹ so¹³ lam³¹ tju⁵⁵ kwa⁵⁵ kwa⁵⁵ kwɔ⁴² vie³⁵ to⁵³ kwa³⁵ ko⁵⁴ kwa³³ kwa³⁵ kwe²⁴ kwai⁵⁵ kwa²⁴ ke⁴²
害羞 ze³¹ma⁵⁵ zen³¹ tsaŋ³¹mua¹³ sõ⁵⁵ tɔ⁵⁵sua⁵³ tʰy¹¹dzɦaɯ³⁵ tsei³¹ne³¹ be⁵⁵tʰu⁵³ ɕi⁴⁴sa¹³ ɕi³⁵tsɛ⁵³ po²⁴¹mo²² ɕi⁴⁴sa¹¹ tɕiŋ³³nje³³ he³¹³ŋ̩³⁵ ɳʈʰa³¹ʐe²³¹ na³⁵moŋ³³ tsau⁴⁴hau¹³ tɕi⁵³tsʰai²² tʰai⁴⁴no¹³ ʔa³⁵ŋɔŋ²²ʔi³³si²² ŋjai⁵³ ȵai³⁵ ka⁴²tʰjau²⁴
χo³³ χo³¹ hou³³ hə⁴² wo¹³ hau¹¹ hu⁴⁴ fu³⁵ hə⁵³ heu³⁵ heu³⁵ heu¹¹ hɔ⁵³ hau⁵³ hu³¹ xu²² hɯ⁴⁴ ho⁵⁵ ho²¹ hɔ³⁵ ho⁵⁵ hop⁵⁵ hop¹¹ xət⁵³ hup⁴⁴
mbin³¹ mben³¹ nʈoŋ⁴⁴ mplõ⁵⁵ mpʐua⁵³ ndzɦaɯ³⁵ mʐe³¹ mje³¹ naŋ⁵⁵ laŋ²⁴ ȵan³¹ mjẽ⁵⁵ wa⁵⁵ ŋwa⁵⁵ ntɬa⁴² tɕaŋ³³ ʔŋ̩⁵³ buŋ³¹³ le⁴⁴ hjeu³³kʰi³⁵ mai⁵³ntʃɒŋ⁵³ gon³¹ tʃʰeu⁵¹ ɬaŋ³⁵ ʔe²²
qɹe³³ χe³¹ leu⁵⁵ wæ²² ntaɯ⁵⁵ tsei⁵³ ba³¹ tɕʰa³³ ɕo¹³ tæ²¹ ljo¹¹ pja³³ fe⁵³ va¹³ pan¹³ pa³¹³ po¹³ pʰja³¹ we¹² dzɛŋ³³ dʒaŋ¹¹
ʑin³¹ ʑo⁵⁵ ʑaŋ³¹ ʑõ⁵⁵ ʑua⁵³ ʑɦaɯ³⁵ ʑin³¹ ʑe³¹ ʑaŋ⁵⁵ ʑan³¹ ʑen⁵⁵ jei³³ ʑe³³ ʑau¹³ ziat⁴⁴ ʑou⁵⁵ ʑuŋ³¹³ joŋ¹³ juŋ³¹ ŋji³³ ʑu²² zu⁴² ʑuə³¹ ʑiŋ⁵³
怀孕 mbuŋ²⁴ mboŋ³⁵ hai⁴⁴ȵua¹³ mpə²² ʈe¹³toŋ³² ȵ̥aɯ⁵⁵daɯ¹¹ tɕi⁴⁴ntʰa⁵³tɯ³⁵tɕu⁵³ tʰjo⁵³ njaŋ³³mja⁵³/tɛ³³ fɛ²²tʰɛ²⁴ ȵaŋ¹³ŋɔ²⁴ pæ⁴⁴tei⁴⁴ ʔai³¹ta⁰³qa³¹ mpai³¹ŋe³⁵ ȵaŋ³³toŋ³³ nət³⁵toŋ³³ ȵiŋ³³ŋo⁵³ kwe¹³tɕi⁴⁴ tjeu⁵⁵teu⁴⁴ pɔ⁵³ti⁵³ne³¹taŋ²² kwai⁴⁴nei⁴⁴ mai³¹ku³¹ŋa²³¹ naːi¹¹ʃei⁵¹ ma³¹ɕui⁵³ hoi²²ʔau⁵³
vu³¹ vu³¹ pou³¹ po⁵⁵ po⁵³ bɦau³⁵ pji³¹ bi³¹ pə⁵⁵ pu²² tʰi⁴⁴ pɔ⁵⁵xʰaŋ³³ pɔ³³ pau³³ pe¹³ pʰə⁴²; van⁴² tɕʰi⁴⁴ tɬau⁴⁴ kwa³²tseu⁵⁴ van³¹ klu⁵³ kaːu⁵³ klau⁵¹ klau³⁵ kau²⁴
li²⁴ le³⁵ ɬo⁵⁵ lɪ¹³ ɬu⁵⁵ lja⁴² lja¹³ vɛ³¹ li²² vei⁵³ ljei³³ ljei³¹ lu²²; ve²² ven³¹ ɣu³¹ li²² tʰjeu³³ tu³⁵; ŋi³⁵ lei¹¹ tʰiu⁵³ van⁴² pja⁵³
回来 ti³¹ti³¹ləu⁵⁵ ʈoŋ⁵⁵lu⁵⁵ ʈau⁵⁵lo²¹ tʰo⁴²lə³¹ ʈoŋ⁴²lu¹¹ ʈo⁵⁵lɦo¹¹ ɳʈɑŋ⁴⁴ daŋ⁵⁵ləɯ⁵⁵ tjaŋ³⁵lo¹¹ tjaŋ³³lo²¹² lau²⁴¹tja²⁴ tjaŋ¹³leɯ²¹ lo¹¹ lo¹¹ lɔ²³¹ tʰa¹³lo⁴⁴ lau⁵³ma¹³ djuŋ⁴⁴ta³¹³ lu³² hɔ³¹kwaŋ³¹ ləu³¹ðja¹¹ dzun²⁴tai³¹ lau³¹ lau⁴² lau⁴⁴
vu³¹tɕʰo²⁴ mu³¹tɕʰo³⁵ tseu³¹ po²⁴ sə⁵³ dzɦey³⁵ ʂei³⁵ xi⁵³ su⁵⁵ poŋ¹³ pɔ⁴⁴ pei³⁵ fei³⁵ pa³³ xo³³ pu³³ tsʰe³¹³ tʰeu¹³ hjeu³³ wei¹¹ hai³¹ hai³¹ xai⁵³ voi²⁴
tsi⁵⁵ tsi⁵⁵ pʰai³³ si¹³ ɳʈei³⁵ nai¹¹ tɕi⁴⁴mpɑ⁴⁴ tɕi⁵⁵; ʔla³³ nei³¹; ʔen⁵³ tse⁴⁴ nan³⁵; tɕɔ²⁴¹; tʰju³⁵ ne⁵³ ta⁰³lei⁴² tɕi⁵⁵ tɕi⁵³ nat³⁵; ʔlon³⁵ pi⁴⁴ dlai⁵⁵ jy⁵⁴ tsak³⁵ ʔen⁴⁴; nai¹¹ tsi⁵³ ʔpa³⁵ dzit⁵³; tja²⁴ kit⁴⁴; kip⁴⁴; ta⁴²
记得 ȵtɕo²⁴ ȵtɕo³⁵ ȵtɕo⁴⁴tou⁴⁴ tɕẽ²⁴ta⁴² ȵtɕo⁵⁵ ȵtɕo³³ tɕɛ³⁵tɔ⁵³ tɕi³¹to⁵⁵ njin¹³ tɕi⁴⁴njin⁵³ ȵin²² nin²²ve⁵⁵ tɕei⁴² tɕei⁵³tau³⁵ kji³¹ ȵen³³təu¹³ ȵtɕou⁴⁴ȵou¹³ tɕi⁵⁵tuŋ⁵⁵ ki⁵⁴ta⁵⁵ ki⁵³tu³³ tʃa⁵³ tɕaŋ²⁴tu⁵⁵ ʃaŋ⁵⁵ʔtu³⁵ tjaŋ²⁴ keŋ⁴²lei⁴⁴
nti³³ nte³¹ tai³³ te⁴⁴ tai¹¹ tɑ⁴⁴ qa³⁵ qei⁵³ ta³⁵ tɕa¹¹ te⁵³ tai⁵³ ta³¹ ta²² ta⁴⁴ dju²² jeu⁵⁴ ku⁵³ ka¹² dʑap⁵⁵ dʒaːp³⁵ gat⁵³ kap⁴⁴
kʰo³³ kʰo³¹ kʰeu³³ kə¹³ tɕʰey¹¹ tʰu⁴⁴ tɕʰə³³ mi¹³ tɕʰu⁴⁴ n̥au⁵³ tɕei³¹³ tɕɛ⁵³ tɕu¹³ ko³³ ɕu¹³ nje⁵⁴ kʰa³¹kʰi³¹ tʃəŋ³⁵ tɕim⁵³ toːn⁵¹ sut²²
tsen⁵⁵ tsen⁵⁵ tsa⁴³ sẽ¹³ sen⁴²sæn⁴² tsʰə¹¹ ŋqɑ⁴⁴ qa³⁵ ken⁵³ ken³⁵ tɕa²⁴ ki¹¹ te⁵³ tɕe¹¹ mpjɔ⁵³ ʑaŋ³³ mpi³³ tɕen⁵⁵ toŋ³² ki³⁵ tʃei⁵⁵ kap⁵⁵ kjap⁵⁵ klat⁵³
pʰjɛ⁵⁵ va⁵⁵ nto⁵⁵ nza²²; la²² ʔəu⁵⁵ nto⁵⁵ mpʰu⁵³ tɕɯ⁵⁵ tʰaŋ⁴⁴ tɕue⁴⁴ tjɔ⁴⁴ puŋ⁵⁵ ȵ̥a⁵³ ʑe⁵⁵ ʈə⁵³ vat³⁵ tje¹³ ʑa³¹ lin¹³ he³⁵ ntʃʰo⁴⁴ pʰjet⁵⁵ dun³¹ tɕəu³³ ʑau²⁴
zəu³³ ðu³¹ to²⁴ tə⁵⁵ tɕaŋ³² dɦo³¹ tɕu⁴² n̥ai³³ ɕi¹³ ɕei⁵³ ʑam²² tɕuŋ⁴⁴ tɕu³³ tɕo³¹ tɕəŋ³³ tɕuəŋ³³ tɕan³³ tɕuŋ¹³ kaŋ⁴⁴ kjuŋ²² tʃəŋ⁴⁴ həu²¹ tʃuːŋ⁵⁵ djuə²⁴ boŋ⁴²
pzi²⁴ pje³⁵ tsi⁴⁴ pi⁴² pei⁵⁵ tsɿ³³ tɕɛ³¹ dji³¹pji⁵⁵ tsen⁴⁴ tsen⁴⁴ tɕi⁴⁴ pei³³ tjei⁵⁵ pjei⁵⁵ pji⁴² pi¹³ pji⁴⁴ pji³⁵ pji⁵⁴ pji³³ pei³⁵ tɕit⁵⁵ ʃaŋ³³ tɕit⁵³
连接 səu³¹tsʰe³³ tse³¹ tsua³³ sa⁴² sa⁴⁴ hi¹¹tsa¹¹ tɕi⁴⁴tsʰɑ⁴⁴ ta³¹ ɕu³³ sen³⁵ tɕi³¹sɛ³⁵ ɕue¹¹ tɔ⁵⁵ se⁵³ si³¹ sun³⁵ kʰa³³ tsai⁵⁵ tje⁵⁵ pu²²ti⁵³ ʃei⁴⁴ tsip⁵⁵ tep⁵⁵ tɕit⁵³ tep⁴⁴
解开 ntʰa⁵⁵ ntʰɑ⁵⁵lɑ⁵⁵ tɬeu³³ tɬə⁴² ɬi⁴⁴ tɬey¹¹ ntʰɑ⁴⁴ tʰa⁵⁵ tʰa³⁵ tʰa³³ tʰo⁵³ tʰa¹³ qe³¹ qai³¹³ ntʰɔ⁵³ tʰo³⁵ ntʰau¹³ ke⁴⁴ kai³³ kʰwaŋ³¹kʰe²² kai⁵³ tɕaːi⁵³ tʃai⁵¹ tɕi³⁵
ntsa²⁴ tsɑ⁵⁵ tsai³³ se⁴² se⁴⁴ tsai¹¹ qɑ⁴⁴ qa⁵⁵ tʰu³³ lou⁵³ lau²² leɯ²² qa³¹ qa³¹³ tsu⁴² sia¹³ tsa⁴⁴ ka⁴⁴ ka³² ke⁵⁵ lu¹¹ ka⁵³ ka⁵¹ kɔ³⁵ ko²⁴
tɕʰe³¹li²⁴ tsi³¹le³⁵ ŋkaŋ¹³ tɕʰə¹³ ɭə²¹ɭə⁴⁴ bau³¹ pɔ⁴² bo¹³ pə¹³ pu⁵³ lau²⁴¹ tɕʰuŋ⁴⁴ pu⁴⁴ pu³¹ pu²² pʰu²² meŋ⁵³ po²² po³² pʰɔ⁵³ po¹¹ pje²² tʃa⁴² pja²²
tɕy³³ tɕu³⁵ tɕeu²⁴ ko³⁵ tɕu³¹ tɕɯ³⁵ tɕəɯ³³ ɬju⁵³ tɬja³⁵ ɬjo¹¹ wu⁴⁴njaŋ⁴² tɕu³⁵ kjəu⁴² tɕəu¹³ tɕu⁴⁴ tɕu⁵⁵ kjeu⁵⁴ kʰju³¹ kjəu³⁵ dʑəu²⁴ tʃeu⁵⁵ djau²⁴ geu⁴²
ko²⁴ ko³⁵ tsʰi⁴⁴ se³¹ kə⁵⁵ sau⁵⁵ ɕu⁴⁴ ki³³ tɕu⁴⁴ ke⁴⁴ tɕu³⁵ ɕi³³ ki⁵⁵ ki⁵⁵ kju⁴² sua¹³ tɕu⁴⁴ tɕu⁵⁵ ki⁵⁴; ka⁵⁴ ku⁵⁵ kjəu⁵³ dʑəu²⁴ tʃeu⁵⁵ sɛ³³
po³³ po³¹ qʰe⁴³ pə⁴² hɪ²² qʰɯ⁵⁵ pu⁴⁴ pa³⁵ pu⁵³ po³⁵ pa³⁵ tʰaŋ³³ pɔ⁵³ pau⁵³ pu³¹ xai³³ po⁴⁴ kʰa¹³ kʰa⁴⁴ tʰɔk³⁵ ʃe⁴⁴ kʰoːi³³ kʰoːi¹¹ kʰɔi³³ gai⁴⁴
mpu²⁴ mpu³⁵ mpou⁴⁴ mpo⁴² mpɔ⁵⁵ mpau³³ pu³¹ bo¹³ pu⁴⁴ kun³³ peŋ⁴⁴ pɔ³³ mei⁵⁵ mpi⁵⁵ mpa⁴² kon³⁵ mpu⁴⁴ pŋ³¹³ mu⁵⁴ pʰɔŋ⁵³ mpei³⁵ bui²⁴ bei⁵⁵ kwən²⁴ bui⁴²
zo²⁴ ðo³⁵ teu¹³ tə²² tə¹³ dɦey³¹ tə⁴² kʰai⁵⁵ pʰu³⁵ to⁵³ pʰu⁵³ to²² pɔ⁵³ pau⁵³ tu²² xai³³ to³¹ kʰa¹³ kʰa⁴⁴ kʰe²² ntʃʰe⁴⁴ goːi³³ goːi¹¹ kʰɔi³³ gai⁴⁴
ntəu⁵⁵ ntu⁵⁵ nto⁵⁵ ntə¹³ nto⁴² nto⁵⁵ qʰə⁵³ pʰəɯ³⁵ to³⁵ tou³³ tau⁵³ teu¹³ no³¹ nto³¹³ ntɔ⁵³ to³⁵ mpo⁴² dau⁴⁴ nɒ³³ ti⁵⁵ ntu⁵³ koːi²⁴ kʰom³¹ dau³⁵ dau²⁴
骨头 ndzaŋ⁵⁵ ndzɑŋ⁵⁵ ntso²¹ pʰa⁴² se²¹; pʐa¹³; ntsoŋ¹¹ pʰa³³ tu⁴⁴ pʰəɯ³⁵ ma³¹ ma¹³ qʰa³⁵ ma⁵³ pʰa⁵³ pʰa⁵³ mpu³¹; vɔ²³¹ vak⁴⁴ mpo⁴² ba⁵³ nɒ³³ tsʰɔ³³ ðəŋ⁵³ tɕam⁵³ kʰom³¹ dzɔi³¹ kui⁴²
laŋ²⁴ lɑŋ³⁵ nua²⁴ tʂo⁴² men⁵⁵ nɦa³¹ tɕi⁴⁴ŋqʰe⁴⁴ pʰəɯ⁵⁵ ŋi⁴⁴; ɕʰi³⁵ meŋ⁴⁴; hɛ⁴⁴ ho⁵³ mjeɯ⁵⁵ jaŋ⁴⁴ pʰu⁵³ nta³³ ʑu¹³ mei³¹ mo⁵³ meŋ⁵⁴ mɔ³⁵ leŋ³⁵ maŋ²¹ ŋwaŋ⁴² mə⁴² ljau⁴²
看见 vu³³ mbu³¹ po²⁴ pə⁵⁵ po²¹ bɦo³¹ tsa⁴⁴ pʰəɯ⁵⁵tsa⁵⁵ poŋ³¹ peŋ¹³ pu²⁴ pu⁵³ pa⁴² pʰa³¹ po²¹ pʰo²² pou⁴² pu⁵³ tsʰu³³ pʰu³⁵ pu¹² pot²² fai⁴² pʰi²¹ pat²²
ku⁵⁵ ku⁵⁵ ku⁵⁵ ŋkua⁵⁵ tɕy⁵⁵ ŋqʰe⁵³ qe³⁵ ki³⁵ kɔ⁵³ ʔa⁴⁴ tɕoŋ³⁵ haŋ³¹³ kjə⁵³ tɕəu³⁵ ki¹³ ki⁴⁴ kwei³³ tʰɔk³⁵ ntʃui⁴⁴ daːm³³ daːm³⁵ djui³³
nte²⁴ nti³⁵ nte⁴⁴ ntɛ⁴² ntæ⁵⁵ nti³³ ntɯ⁵³ dəɯ¹³ ta⁴⁴ tei⁴⁴ tai⁴⁴ xʰɔ⁵⁵ no⁵⁵ nto⁵⁵ nte⁴² te¹³ nta⁴⁴ da³⁵ me³² ta³³ nta³⁵ dzau²⁴ daːu⁵⁵ dau²⁴ du⁴²
咳嗽 no³³ n̥o¹¹ ȵ̥oŋ¹³ nəŋ¹³ n̥au¹¹ tɕi⁴⁴nu⁴⁴ sɿ⁵³nuŋ³⁵ ŋo¹¹ tu²²xa³⁵ ʔe¹¹neu¹¹ qʰɔ⁵⁵ qʰau⁵⁵ sə³³tɕu²² ku²²ʔe³³ tou⁴⁴xa⁵⁵ he⁴⁴lau³⁵ ho⁴⁴ pɔ³⁵fe⁵⁵ hai⁵³ n̥op⁵⁵ha³³ nok¹¹ha¹¹ n̥ət⁵³ ʔeŋ⁴⁴
tɕa²⁴ keu³³ kə⁴² ə⁴⁴ tɕey¹¹ ku⁴⁴ la⁵⁵ ki⁵³ kue³⁵ ka³⁵ ɕeu¹¹ ta⁴² tʰa³¹ tso³¹ kət³⁵ ȵ̥u⁴⁴ tɕu⁵⁵ ŋja⁵⁴ tʰu³⁵ ŋklai¹² ŋat²² ʃat⁵⁵; ŋjen⁵¹ kʰlən³⁵
ȵi⁵⁵ ȵin⁵⁵ ȵa⁵⁵ ȵe¹³ ȵi⁴² ȵe⁵⁵ ȵɛ⁴⁴ ȵe⁵⁵ njaŋ³⁵; ken⁵⁵ njan³³ ȵan⁵³ ni¹³ ŋa⁵⁵ ŋqa⁵⁵ ŋkə³³ kəu³³ kai⁵⁵ ȵiŋ⁴⁴ ŋji³³ ŋjin⁵⁵ ŋjin⁵³ ȵim⁵³ ȵim⁵¹ ȵan³⁵ ȵam²⁴
拉屎 təu³¹ tsoŋ³⁵; mbi³¹ tʂau⁴⁴ sʰa¹³ ɭæ³⁵ qa⁵⁵ qei²² tsaŋ³³ ɕu³⁵ ʔen³³ tso⁵³qo⁵³ ɕo¹³ ŋ̩⁵³qa³¹ ŋ̩⁵³ plu²¹ tʰo⁴² lɯ³¹ ʔin⁵⁵ ʔaŋ⁴⁴ ʔu³⁵ ʔei³⁵ puŋ²⁴ ʔi⁵¹ ȵɛ⁵³ ʔeŋ⁴²
za³¹; ləu⁵⁵ ðɑ³¹ tua³¹; lo²¹ tu⁵⁵; lə³¹ ta⁵³; lu¹¹ dɦa³⁵; lɦo¹¹ lo²² ləɯ⁵⁵ ta⁵⁵; lo¹¹ lo²¹² lau²⁴¹; tɬa²⁴ leu²¹; ta⁵⁵ lo¹¹; ta³³ tei³³ lɔ²³¹ lo⁴⁴ lau⁵³ ta³¹³ tɒ¹³ nu⁵³ ləu³¹ taːi³¹ ʔtaːi³³ ta³¹ toi⁵³
ly³¹ m̥a³⁵ lu³¹ lɯ⁵⁵ ləu⁵³ lɦy³⁵ ci⁵³ ke³³ la⁵⁵ lɔ³¹ luæ⁵⁵ m̥ai³⁵ qei⁵⁵ lə¹³ ləu⁴² lo⁵⁵ keŋ³⁵ kan⁵⁴ kiŋ³³ kjin³⁵ hu⁵³ ʑuə³¹
破裂 ndzuŋ²⁴ ɳʈe³⁵ teu¹³ tə²² tɯ¹³; ntsəŋ¹³ ɳdʐau³¹ tə⁴² ɢwa³⁵ tu¹³ to⁵³ ta²² to²² qai⁵⁵ qei⁵⁵ tu²² tʰu²² to³¹ tu²² teu³² kʰa³⁵ mpʰa³⁵ hu⁵³ hu⁵¹ bɛ³³; djɛ⁵³ da⁴⁴; ve⁵³
ndəu²⁴ qlu⁵⁵; qʰlen³⁵ ntu²¹ tu⁵⁵; ɬã⁴² saŋ²³² ndlɦy¹¹ nə²² wa⁵⁵ la¹¹ han²⁴ no²⁴¹ luæ²¹ tjeu³⁵ ljeu³³ ntɬə²³¹ lai³³ ɕou⁴⁴ ljeu⁵³ lju³² ni⁵⁵ ðe³³ ljəu³¹ gjeu³³ tʰui³³ li²²
qo²⁴ qo³⁵ nʈou³¹ sə⁴² lo¹³ tsɿ⁵⁵ ʈo²² dəɯ³⁵ ɬja⁴⁴ ljeu²² njo³¹nja³⁵ ɬja³³ lju³³ kʰa³¹ ɳʈɔ²¹ pai²² mpai³¹ djeu³¹³ tin⁵⁴ tiŋ³¹ tin³⁵ ljəu³¹ gjeu³³ ljau³¹
sy²⁴ lu³⁵ sou⁴⁴ tɬʰã⁴² xwei²¹; sɔ³⁵ sau³³ ʐɯ³⁵ ʑəɯ⁵³ ɬɛ⁵⁵ leu⁵³ sɔ⁴⁴ xuŋ³³ koŋ³¹ so⁵³; ŋqo³⁵ ʐu¹³ zo²² kjou³¹ kʰi¹³ ɬɒ⁵⁴ tja³⁵; kun³³ kluŋ³³ fui⁵³; ljəu²¹ tui⁵⁵ la³⁵ hi⁴²
puŋ³¹ poŋ³¹ poŋ⁴³ põ²⁴; ʐĩ²² paŋ³² pau⁵⁵ ʐe⁴² ta³⁵ pɛ⁵⁵; ɣi¹³ ʑi⁵³ pa³¹; tɬja²⁴ pei⁵⁵ koŋ³¹ ljuŋ³¹³ ntəŋ⁵³ paŋ³³ pau³³ puŋ¹³ poŋ⁴⁴ ti⁵³ nten⁵³ doːt⁵⁵ blei⁴² dat⁵³ dum²²
qɛ²⁴ qæ³⁵ lua⁴⁴ he⁵⁵ la³³ ntɑ⁵³ zaŋ³⁵ tʰa⁴⁴; tɕu³³ qa⁴⁴ la³³ m̥ei³¹ m̥e³¹³ kʰjo³³; se⁴² xut lɯ³³ ma²² fa⁴⁴ kʰɔŋ⁵³; nu³¹ m̥e⁵³ hem²⁴ ma⁵¹ m̥a³⁵ ma²⁴
luŋ⁵⁵ loŋ⁵⁵ lau²¹ lõ³¹ ɭoŋ¹¹ ty¹¹ ljɑŋ²² ləɯ³⁵ ljaŋ¹¹; pə⁵⁵ ljaŋ²¹²; pou²² pu³¹ ljaŋ²¹ la⁴² ɬa³¹ pu¹³; lɔ²¹ mɔk³⁵ pu⁵⁵ lau⁵³ lɒ²¹ tʰi⁵³ plo⁴⁴ poːp⁵⁵ plap⁵⁵ tsaŋ²⁴ vui⁴⁴
ma⁵⁵ mɑ⁵⁵ mua²¹ ʑu¹³ ʑu⁴² mɦa¹¹ ȵɯ⁴² ȵi¹³ mɛ¹¹lo¹¹ mo²⁴¹ me²¹ ʔai³¹ me¹¹ su²³¹ muəŋ⁴⁴ muŋ⁵³ mei³¹ ŋjeu³³ mɔ⁵³ mo⁴⁴ maːi²³¹ maːi³¹ nɔŋ⁴² mai⁴⁴
ma²⁴ mɑ³⁵ mua¹³ moŋ¹³ dai³¹ me⁴² ȵi¹³ mɛ¹¹moŋ¹¹ mo²⁴¹ me²¹ljo⁵³ mei⁴⁴ me¹¹ məŋ²² muəŋ²² muŋ³¹ tɕuŋ³⁵ mo³² mɔ⁵³kun³³ŋ̥ŋ⁵³ mo³¹ maːi²¹ maːi⁴² ma⁴² mai⁴⁴
没有 mo³¹ma³¹ mu³¹mɑ³¹ tʂi⁴⁴mua³¹ ma³¹mə̃²² moŋ³²ȵɔ³² hi³³mɦa³⁵ tɕe³¹me³¹ qaŋ³⁵m̩³¹ ʔa⁵⁵mɛ⁵⁵ mi¹³tue⁴⁴ mo³¹tɔ⁴⁴ ʔa³³me⁵⁵ m̩³³mei³³ ʔa⁵⁵meŋ³³ ma¹³məŋ¹³ ma⁴²muəŋ⁴² meŋ⁵⁵to⁴⁴ mo³¹tau³⁵ m̩²¹mɒ¹³ ʔa³⁵ma³¹ m̩⁵⁵mo³³ m̩³¹maːi³¹ m̩⁵⁵naːi³³ n̩²⁴ma³¹ ŋ̩⁵³no²²
χo³³ ho³³ wɔ¹³ fə¹¹ pʐo⁴⁴ pjo⁵⁵ fʰə⁵³ tu²² heu¹¹ tei⁴⁴ ʑi³⁵kwa³¹ hu³¹ xu²² ta³¹ ʑi³⁵ pja⁵⁵ ke³¹kjaŋ³³ ta¹¹ tɕe⁵³ ʔtai⁴² ɕat⁵³
sə³¹mbləu³¹ sen³¹mbləu³¹ hua⁴³ mõ⁴² sa¹³ sa¹¹sa¹¹ ntʰɯ⁴⁴ mo³³ sʰen⁵³ mo²⁴ sɛ⁴⁴ ɕue¹¹ tja³³ mpa¹¹ ɣa²² zua⁴⁴ sai⁴⁴ ljeu³⁵ mja⁴⁴ mɔ³³ mpla¹¹ lom³³ mok⁵⁵ mɔ⁵³ lum²⁴
χu⁵⁵ χu⁵⁵ ho⁵⁵ hə¹³ ɦo²³² xo⁵⁵ ho⁴⁴ xəɯ⁵⁵ xʰə³⁵ hou³³ xau⁵³ heu¹³ ho³¹ ho³¹³ hɔ⁵³ xo³⁵ hau¹³ hau⁴⁴ hza³³ fu⁵⁵ hu⁵³ dzjəu²⁴ gjoːu³¹ mja⁴² ʑu⁴²
ju³³ ju³¹ ʐo²⁴ ʐə⁵⁵ ʐo²¹ ɢɦu³⁵qɯ⁵⁵ ʐo²² wa³⁵ mo¹³ mo⁵³ ɣeu²⁴ mo²² mu⁴² mpʰu³¹ mɔ²² mɯa²² kwan⁵³ mo⁵³ mui²¹ nuŋ³⁵ mjo³³ mo²¹ ŋwa⁴² mja⁴²
ti⁵⁵ ti⁵⁵ tua⁵⁵; mua⁴³ ta⁴² tɕʰey¹¹ me³⁵; ʈʰo⁵³ tʰəɯ³³ ta³⁵; mɛ³³ mi¹³; tu³⁵ tæ¹³ kʰa⁵⁵ tɕeu⁵³ tɕaŋ¹³ tai³⁵ tøe³³ tai⁴⁴ te¹³ kʰwaŋ³⁵ kjəu⁵³ n̥eŋ²⁴ tʃo³⁵ kʰat⁵³ neu⁴²; m̩⁴⁴
zuŋ³¹ ȵe³⁵ ntsi²¹ sʰẽ⁴² ȵan¹³ dʑey³¹ ŋqə³⁵ tʰəɯ⁵³ ɬen¹³ nen³⁵ tju²⁴ njẽ²² tʰu⁵⁵ ȵe⁵³ saŋ⁴²tɔ²³¹ mo³³ ȵan³¹ ŋe⁵³ neŋ²¹ tʰɔ⁵³ nin¹¹ nim²¹
呕吐 nta⁵⁵ ntɑ⁵⁵ ŋqo⁴³ntua⁵⁵ ntʰu⁴² ntəu⁵⁵nta⁴⁴ nta⁵⁵ ɳo⁴⁴ ʔnau⁵⁵ ʔo³⁵ tʰeu⁴⁴ ʔau⁵³ na¹³ ȵo³¹qa³¹ ntjo³¹³ nta⁵³ ko²²tu³⁵ ntu¹³ gau⁴⁴ ʔɒ³³ ʔu⁵⁵ ntʃu⁵³ lu⁵³ ʔo⁵¹ lu³⁵ fon⁴⁴
爬行 ̩ȵtɕi²⁴ ȵtɕin³⁵ ŋkaŋ¹³ ȵtɕã²² ȵtɕaŋ¹³ ŋgaɯ³¹ tɕi⁴⁴ŋku⁵³ ɬai⁵³ njoŋ¹³ naŋ²² ti⁴⁴ njuŋ²² qɔ³³ qau³³ ȵtɕəŋ²² pin³³ mpai¹³ bja³¹³ pjeu¹³ pʰja³¹ mpla¹¹ ȵoːŋ³³ ȵoŋ³⁵ pla³¹ȵaŋ³¹ nau²²; kem⁵³
̩ȵtɕi²⁴ ȵtɕin³⁵ ȵtɕe⁴⁴ ȵtɕɛ⁴² ȵtɕæ⁵⁵ ȵtɕi³³ ȵtɕɯ⁵³ ljaŋ¹³ tɕi⁴⁴ tɕei⁴⁴ ti⁴⁴ tɕi³³ pʰa³¹ qau³³ ȵtɕe⁴² pin³³ ȵtɕei⁴⁴ bja³¹³ pjo³³ pʰja³¹ ntʰja³⁵ pa³¹ taːu⁵⁵ pla³¹ ba⁴⁴
ntsʰe²⁴ ntsʰe³⁵ ntʂʰai⁴⁴ nsʰe⁴² ntse³⁵ ɳtʂʰai³³ ȵtɕʰa⁵³ bai¹³ ɕʰa³³ ɕa²⁴ kʰei¹³ ɕʰe⁴⁴ ȵ̥e⁵⁵ ʔhe³¹³ ntsʰa³³ lau³³ ntsʰei³³ dʑi¹³ tsʰi⁴⁴ ha²² ntʃʰei⁴⁴ dzje²⁴ dʒa³¹ dja²⁴ ʑa⁴²
mbzɿ³¹ mbji³¹ mpua³¹ mpa⁵⁵ mpa⁵³ mbɦa³⁵ ma³¹ pʰei⁵³ ma⁵⁵ pe³³ ta⁵³ mæ⁵⁵ te³⁵ mpo⁵³ pəŋ²² ʔpuəŋ³⁵ puŋ³¹ bai³¹³ pʰe⁵⁴ pi³¹ mpu¹² bɛ⁵⁵ be¹¹ bɛ⁵³ faŋ²⁴
pzau³³ ntʰɑ³⁵ ʈaŋ¹³ ɬã⁴² hu⁵⁵ ɖaɯ³¹ tɕi⁴⁴ɬji³⁵ ɕa³¹ po⁵⁵tɕo⁵⁵ tso⁴⁴ tɕa³⁵ pjɔ¹¹ nɛŋ¹¹ tʰau³¹ ɕi³¹kʰje⁵³ lit⁴⁴ ɕou⁴⁴ ʑuŋ³¹ kjaŋ²¹ ka⁰³pi⁵⁵ ntʃu¹¹ paːu²⁴ tʃʰeu³¹ dzat⁵³ pju⁴²
ju²⁴ zu³⁵ ntʂe⁴⁴ nzɛ⁴²; so⁴² ntsæ⁵⁵; sɔ⁵⁵ tau⁵⁵ma¹¹ tɕi⁴²; tɕi⁴⁴ȵtɕɯ⁵³ pʰəɯ³³ ɕu⁴⁴ tso⁴⁴; pʰau⁴⁴ tsɔ²² ɕɔ³³ tɕi³³ tɕi³¹ tsa⁴² se²² tsu³³ tɕo³⁵ tso⁵⁴ tsi⁵³ tʃe³⁵ tsim²⁴ ʔep⁵⁵ tsan²⁴
sɛ³¹ pʰei³¹ pou³¹ po⁵⁵ pei¹¹ bɦau³⁵ pji³¹ bi³¹ pə⁵⁵ tʰi⁴⁴ pɔ⁵⁵ pɔ³³ pʰei³⁵ pʰe¹³ pʰa⁴² tɕʰi⁴⁴tɕuŋ¹³ tɬau⁴⁴ kwa³² pʰui³¹ ʃe¹²; klu⁵³ pui³¹ ʔpei³³; klaːu⁵¹ be⁴²
pʰu⁵⁵ pʰy⁵⁵ tʂua¹³ pʰlu²⁴ pʐɔ³⁵ n̥au¹¹tsʰa⁵⁵ pʐo⁴² fen³³ tsʰu³³ pʰen⁴⁴ ɕa¹³; ɕeu¹³ pʰuŋ³³ tʰju⁵³ pju³¹ pju²² pʰu¹³ pju³³ fuŋ⁵⁵ ve⁵⁵ pʰaŋ³³ pʰli⁵³ pʰun²⁴ dju³⁵ tsit⁴⁴
pʰa²⁴ pʰɑ³⁵ pʰua⁴⁴ pʰa⁴² pa³⁵ pʰa³³ pʰa⁴⁴ pʰa⁵³ pʰa⁴⁴ pʰa⁴⁴ ta²² pʰæ⁴⁴ tʰje³⁵ pʰa⁵⁵ pʰɔ³¹ pʰo²² pʰai³³ pʰa³⁵ pʰo⁵⁴ pʰa³³ pʰa³⁵ pʰi⁵⁵ pʰai³¹ kjɛ²⁴ ka⁴⁴
ŋɢla²⁴ qlɑ³⁵ nʈua¹³ ntɬu²² mplə¹³ ndla³¹ te⁵³ la³³ nei¹³ ne⁵³ na²² pei⁵³ qai⁵⁵ qei⁵⁵ ntɬo²¹ toŋ¹³ pa⁵³ pja³⁵ ken⁵⁴ kiŋ³³ wei³¹ poːt²² hu⁵¹ xu³⁵ po⁴²; bai⁴²
ʑi³¹ ʑe³¹ tɕai³¹ kʰi⁵⁵ tɕe⁵³ dʑɦɯ³⁵ ntsɑŋ⁵³ zaŋ¹³ tɕi⁵⁵ tɕei²² tɕi³¹ tɕi⁵⁵ tɕi³³ tɕʰi³⁵ kji¹³ naŋ²²; kuei²² tɕe⁵³ tɕʰen³¹³ ki¹³ kʰi³¹ tʃei³³ tɕei³¹ tʃei³³ tɕi³¹ tɕi⁵³
起来 so⁵⁵ləu⁵⁵ so⁵⁵lo⁵⁵ ʂeu⁵⁵lo²¹ sʰə¹³ sə²³² sey⁵⁵lɦo¹¹ ɕə⁴⁴lo²² gwe³³ləɯ⁵⁵ fa¹¹lo¹¹ fa²¹² ɕa⁵³lau²⁴¹ kua²¹leɯ²¹ hai⁵⁵sau³¹ qau³⁵ɕeu³¹³ ko²³¹lo²³¹ kʰo⁴⁴lo⁴⁴ ko⁵³vai¹³ kwa³¹ta³¹³ ka³³ta¹³ kʰi⁵³nu⁵³ tʃe³¹ kwje²³¹taːi³¹ ȵoːŋ³⁵kui³¹ tjɔ⁴² tɕa⁴⁴lau⁴⁴
tɕuŋ³¹ tɕoŋ³¹ tɕaŋ⁴³ tɕaŋ³² tɕaɯ⁵⁵ tɕoŋ³⁵ tʰjaŋ⁵³ tʰjə⁴⁴ tʰjou⁴⁴ ɕi¹³ tɕuŋ⁴⁴ wai³³ tɕʰei³¹³ kjəŋ³³ tɕuəŋ³³ tʰjaŋ¹³ tɕuŋ¹³ si⁴⁴ si³³ pei⁴⁴ tɕʰɛn³³ kʰjen¹¹ kʰən³³
tsʰa³³ tsʰɑ⁵⁵ tʂʰua⁴³ tʂʰa²⁴ tɕʰan¹³ tʅ¹¹ tɕʰɛ³⁵; ʑɔ⁵³ tɕʰan³³ tɕʰa³³ tɕʰen⁴⁴ kʰin³⁵ ɕʰɔ¹³ tɕeu³³ ke⁵⁵ tɕʰe⁴² ni³⁵ tsʰa³³ tɕʰen⁴⁴ he⁵⁵ tsʰu⁵³ çin³⁵ tɕʰem²⁴ ʃam³¹ tʰjan²⁴
χe³³ χi³¹ hua³³ ha⁴² ɦa¹³ ha¹¹ tɕʰoŋ⁵³ bi³¹la³⁵ lu³¹ lo¹³ la²⁴ lo⁵³ tɕʰaŋ³¹ ɬau³¹ lo²¹ lu²² lo⁴² tɕʰon³⁵ tʰjeu⁵⁴ tsʰuŋ⁵⁵ pɒ⁵⁵ tsʰaŋ⁵³ kʰjaŋ⁵¹ tɕʰɔ³⁵ ɕiŋ²⁴
qʰo³¹ kʰɑu⁵⁵ ntou³³ kʰo²⁴ pe¹³ ntau¹¹ ɳʈə³⁵; ɳʈɯ⁴⁴ to³⁵; qʰɯ⁵⁵ ti³³ qʰei³³ tja³⁵; tɬaŋ²² tjɔ⁵⁵ qɔ³¹ kʰo⁵⁵ ntu²¹ tʰat⁴⁴; zu¹³ li³³ kʰau¹³ kʰau⁴⁴ kʰɔ³⁵ kʰa⁵³ gau²⁴ noːk³⁵ kʰau³³ hau⁴⁴
mbjɛ²⁴ χɑŋ³⁵ tsʰen⁵⁵ ʔə⁵⁵ tsʰɯ⁵⁵ ʐɑŋ⁴²; tsʰen⁵³ tsʰen⁵⁵ ten⁴⁴ ʑo²² sʰẽ¹³ ho³⁵ ɕaŋ³¹³ səŋ⁵³ siŋ³⁵; xu¹³ tɕʰiŋ⁴² tsʰin³⁵ tʰeŋ⁵⁴ kʰɔ³⁵ ʃeŋ³⁵ tsʰiŋ⁵³ tʃʰiŋ⁵¹ tjau³¹
mu⁵⁵ mu⁵⁵ mo²¹ mə̃³¹ məŋ¹¹ mau¹¹ moŋ²² maŋ⁵⁵ moŋ¹¹ meŋ²¹² meŋ²⁴¹ ljo⁵³ ȵi³³ ȵe³³ moŋ²³¹ məŋ⁴⁴ muŋ⁵³ ŋ̩³¹ ʔŋ̩³² huŋ³¹ ŋ̥ŋ³¹ miŋ³¹ niŋ³³ put⁵³ mu⁴⁴, ŋ̥ŋ⁴⁴
mpʰe²⁴ mpʰe³⁵ ntai³³ ŋke⁴² mʐen⁴⁴; mpei⁴² ntɬai¹¹ nqwɑ⁵³ qei⁴⁴ paŋ¹³ lau⁵³ ɣo²² kwe⁴² sei⁵⁵tʰei³¹ ŋka⁴² nui²² mpei³³ kwe⁵³ pa⁵⁵ kʰui³⁵ kwai¹² gwa⁵⁵ ko³¹
ʑi²⁴ ʑe³⁵ tɕi¹³ tɕi²² tɕi¹³ dʑi³¹ ta⁴² dai¹³ tɕin¹³ tɕin⁵³ tji²² tɕi²² qaŋ³⁵ tai³¹ kjəŋ³³ tʰɯ⁴² tɕi⁴⁴ kjon³¹³ neu⁵⁴ tʰjɔ⁵⁵ ntau⁵⁵ tsje²¹ tʰja²¹ sa²²
认识 tɕe²⁴ty²⁴ tɕe³⁵tu³⁵ ȵtɕo⁴⁴ ȵtɕə⁴² ʐen³³sɿ²¹ pau⁵⁵ ȵtɕo⁵³ ʑe³⁵ȵaŋ⁵³djau¹³ ɕaŋ³¹ tɕou⁴⁴ tjeu⁴⁴ ɕaŋ¹¹ pei³⁵ pi³⁵ pa³³ zo²²na³⁵ pu³³ dʑu³⁵ ta⁴⁴njeu⁵⁴ jin⁵³tu³³ pei⁴⁴ tsje⁵⁵ ȵim⁴² tja⁵³ ȵan²²tsa⁴⁴
融化 ʑin³¹ ʑo⁵⁵ ʑaŋ³¹ ʑõ⁵⁵ ʑua⁵³ ʑɦaɯ³⁵ tɕi⁴⁴ʑin³¹ ʑuŋ³¹ ʑaŋ⁵⁵ ʑan²² mo²²; lɔ³¹ ʑin⁵⁵ je³³ ʑe³³ ʑau¹³ ȵon²² ʑou⁴⁴ ʑuŋ³¹³ joŋ¹³ kjiŋ³³ jo³³ ʑu²² zu⁴² ʑuə³¹ ʑiŋ⁵³
撒尿 tsəu³¹ tsoŋ³⁵ tʂau⁴⁴ sʰa¹³ ɭæ³⁵ʐɪ¹¹ vɦɯ¹¹ qei²² tsaŋ³³ ɕu³⁵ ʔen³³ tɕi⁵³ ɕo¹³ ŋ̩⁵³wei¹¹ ŋ̩⁵³ plo²¹ tʰo⁴² lu³¹ ʔin⁵⁵ ʔaŋ⁴⁴ ʔu³⁵ ʔei³⁵ puŋ²⁴ ʔi⁵¹ ȵɛ⁵³ ʔeŋ⁴²
tɕʰi³¹ tɕʰi³¹ tɕʰe⁴³ tɕʰɛ²⁴ tɕæ²² tɕʰi⁵⁵ kɯ⁴⁴ kɯ⁵⁵ tɕʰi³³ tɕʰei²⁴ ɕi¹³ tɕʰi⁴⁴ ko³¹ ko³¹³ tɕʰe³³ pʰət³⁵ tɕʰei³³ tsʰa⁴⁴ ɬau⁵⁴ kja⁵⁵ ntʃa⁵³ pʰut⁵⁵ dʒeu⁵⁵ su³⁵ sau²⁴
ɬe³³ ɬe³¹ tua⁴⁴ ntə⁴² ta⁵⁵ n̥o³³ tɑ⁵³ ta³³ ta⁴⁴ ta⁴⁴ to⁴⁴ ma⁵³ ta⁵⁵ ta⁵⁵ tɔ⁴² to¹³ tau⁴⁴ ta³⁵ to⁵⁴ ta³³ ta³⁵ tai²⁴ ʔtai⁵⁵ tai²⁴ dai⁴²
ʂe³¹ se³¹ ʐi²¹ ʂã⁴² ʐaŋ¹³ tʂʰau³³ ɕɔ⁵³ so³³ ɕʰa³³ ɕɛ²⁴ ɕaŋ¹³ ɕʰæ⁴⁴ he³¹ ʔhei³¹³ ʂaŋ³³ zaŋ³³ xe⁴⁴ ɕi¹³ sa⁴⁴ hi⁵⁵ θai⁴⁴ lo³¹ gwan⁵⁵ sɛ³³ he⁴⁴
ntei²⁴; pi³¹ pʰen³¹ ʐa⁴³ ʐẽ²⁴ ʐæn³² zie⁵⁵ ʂo⁴⁴ xəɯ⁵⁵ tsa³³ pue²⁴ pai¹³ ɕʰæ³³ ha⁵⁵ ha⁵⁵ nte⁴²; pe³³ te¹³ pa⁵³ ɕa⁵⁵ sa⁵⁴ hi³⁵ pʰoi³³ faːi¹¹ pʰəi³³ fai⁴⁴
ȵtɕi²⁴ ȵtɕin³⁵ ȵtɕe⁴⁴ ȵtɕɛ⁴² ȵtɕi³³ ȵtɕɯ⁵³ djɯ¹³ tɕi⁴⁴ tɕei⁴⁴ ti⁴⁴ tɕi³³ ȵo⁵⁵ ȵtɕo⁵⁵ ȵtɕe⁴² tɕe¹³ ȵtɕei⁴⁴ dʑa³⁵ ly⁵⁵ tja³³ ntʰja³⁵ faːu²⁴ tau⁵⁵ sa²⁴ ho⁴²
pʰzi⁵⁵ pʰji⁵⁵ ɬeu⁵⁵ ɬə¹³; pʰɛ¹³ pæ²³²; lə²³² ɬey⁵⁵ tei⁴⁴; ʔɔ³⁵ ti⁵⁵; ʔo⁵³ pʰi³⁵ pʰɛ³³ pʰai⁵³ kʰi³³ pʰo³¹ qaŋ³⁵ pʰe⁵³ pʰe³⁵ pʰa¹³ kʰwa⁴⁴ neu⁵⁵ fa⁵⁵ ʍa⁵³ po⁵³ ʔpu⁵¹ pau³⁵ bu²⁴
puŋ⁵⁵ ɳʈu³¹ pau⁵⁵ põ¹³ poŋ⁴² po⁵⁵ pɑŋ⁴⁴ ba³¹ paŋ³⁵ pam⁵³ paŋ¹³ poŋ³¹ mpo⁵³ pɛ⁵³ pei³⁵ pei¹³ do⁵⁵ sje¹³ sja⁵³ puŋ⁵³ poːn⁵³ fan⁵¹ tɛ³⁵ bun²⁴
小孩 ʑuŋ³¹ ʑaŋ³⁵ ʑo¹³ tɬo²² tɔ⁵⁵ ʂau³³ pji³¹ tai⁵⁵ ʑi¹³ tue⁴⁴ ʑo²² ʑi²² tu⁵⁵ tu⁵⁵ moŋ¹³ muəŋ⁴² ʑuŋ³¹ tau³⁵ ɬau³² jaŋ⁵³ jaŋ¹¹ ʑuŋ²³¹ ʔtu³⁵ sɛ³³ ʔeŋ⁴²
ʑuŋ²⁴ ʑoŋ³⁵ ʑau¹³ ȵə²² ʑoŋ¹³ ʑo¹³ ȵi⁴² ȵi¹³ tji¹³ ɕi⁵³ tjo²² tjɔ²² sei⁴² ɕi⁵³ ʈə²² tɕʰəu²² ʔŋ̩⁵³ ɕi⁵³ si³² tsʰi⁵³ ʃei¹¹ tsei²³¹ tʃei³¹ tjəi⁴² sei⁴⁴
不是 mo³¹ʑuŋ²⁴ mu joŋ¹³ tʂi⁴⁴ʑau¹³ ma³¹ȵõ²² moŋ³²ʑoŋ¹³ hi³³ʑo³¹ tɕe³¹ȵi⁴² m̩⁵⁵ȵi¹³ ʔa⁵⁵tji¹³ mi¹³ɕi⁵³ mo³¹tjo²² ʔa³³tjɔ²² ʔa³¹ȵoŋ³⁵ pʰu⁵³ɕi⁵³ ma¹³ʈə²² ma⁴²tɕʰəu²² muŋ⁵⁵ta³³ mo³¹ɕi⁵³ mə²¹si³² ʔa³⁵tsʰi⁵³ n̩⁵⁵ʃei¹¹ m̩³¹tsei²³¹ m̩⁵⁵tʃei³¹ n̩²⁴tjəi⁴² m̩⁵³sei⁴⁴
玉米 sy³¹ ʑɑ³¹ ʂou⁴⁴ sʰɯ²⁴ ʂəu²² lo⁵⁵ ɕɯ⁴⁴ səɯ³³ ɕʰu³³ tue⁴⁴ ne²⁴; ma²⁴ ɕʰu⁴⁴ sau³⁵ ɕeu³⁵ moŋ³³; lɔ⁵³ səu³³ ɕu¹³ ɕu¹³ seu⁴⁴ sa³³ θja⁴⁴ sjəu³³ ʃoːu¹¹ sau³³ siu⁴⁴, ho⁴⁴
庄稼 ʔju⁵⁵ lɑŋ³⁵ ʐo⁵⁵ ʐə¹³ ʐo⁴² zo⁵⁵ ljɯ⁴² ʔʑəɯ⁵⁵ ɣə³⁵ vou³³ ɣeu⁵³ ɣu¹³ jo³¹ ʑo³¹³ ɣɔ⁵³ kuan³⁵ hau¹³ ʑu⁴⁴ tjeu³² vu⁵⁵ ju⁵³ sjəu⁵³ hoːn¹¹ tju³⁵
pʰu³¹ pʰu³¹ ntʂi³³ ntsɿ⁴⁴ ɳtʂʅ¹¹ ȵtɕi⁴⁴ zɿ³⁵ ɕa⁵³ ɕeu⁴⁴ ɕa¹¹ ȵi⁴² hei³⁵ ntso³¹ su²² ntsa¹³ dʑa⁵⁵ ŋja⁵⁵ tsi²² ntʃe³⁵ tsei²⁴ tei⁵⁵ tsi²⁴ te⁴²
ʂu³³ ntsʰe³⁵ ʂu⁴³ ʂɯ⁴³ ʂəu²² ʂu⁵⁵ ʂɯ⁴⁴ su⁵⁵ ko¹³ ɕy²⁴ mo³¹ʔaŋ⁵³ kɔ²² tai³⁵ʔa³¹tu⁵⁵ ɕi⁵⁵ θəu⁵³ ʑei⁴² le¹³ ɕi¹³ sui⁴⁴ si⁵⁵ kwan⁵³ sui³³ tei¹¹ səu³³ su⁴⁴
ʂo²⁴ so³⁵ ʂua⁵⁵ ʂɛ¹³ sɯ³⁵ ʑy³¹ ʂə⁵³ xɯ⁵³ xʰi³⁵ hei³³ xei⁵³ xʰei¹³ ho³¹ xo³¹³ θə⁴² ʑa³⁵ ŋke³¹ suŋ⁵⁵ ɬoŋ⁵⁴ hjeu³⁵ ŋkʰjau⁵³ saːu⁵³ tau⁵¹ sau⁵³ hin⁴²
tɕo²⁴ tɕo³⁵ ʂa⁴⁴ qʰe²⁴; tɕo⁴² ti³² qʰai⁵⁵ mjɛ⁴²; ʈɛ³¹ nai³⁵ tɕo⁵³ tɕi⁴⁴; qʰa²⁴ qʰa¹³ qʰæ⁴⁴ tɔ³³ tʰau³⁵ lɛ²² kʰa³³ kʰa³³ din²² tau¹³ kʰue²² tu⁴⁴ du³¹; ȵat⁵⁵ daːu³³ da³¹
睡觉 pu²⁴ŋqlaŋ³¹ pu³⁵ pu⁴⁴ pɯ⁴² pu⁵⁵ py³³ pə⁵³ pa³³kwei³³ pi⁴⁴ta³³ pue⁴⁴taŋ²² pi⁴⁴ke²²tɬɔ¹³ puæ³³ɬe⁴⁴ pei⁵⁵ pei⁵⁵ pɯ⁴² kʰa¹³ pei⁴⁴ pu³⁵ pui⁵⁴ pɔ³³ pau³⁵ pui²⁴ fei⁵⁵ mi²⁴ȵɔi⁴² bui⁴²
tsʰei³¹ tsʰi³¹ hai³³ tʰã⁴² pʐu⁵³haŋ⁴² hĩ¹¹ pʰu⁴⁴ gu¹³ m̥a⁴⁴; ɣu³⁵ tjeu⁵³ tju²⁴ næ⁵³ kaŋ³¹ kuŋ³¹³ vaŋ⁴² vaŋ²² tɕou³¹ kon³⁵ tu¹³ kuŋ⁵⁵ tʃɒŋ¹¹ koːŋ⁵³ koːŋ⁵¹ tjɔ³⁵ bau⁴²; bo²⁴
ʑuŋ³¹ soŋ³⁵ saŋ⁴⁴ sʰã⁴² saŋ³⁵ saɯ³³ soŋ⁵³ saŋ³³ sʰoŋ⁴⁴ suŋ⁴⁴ sam⁴⁴ sʰuŋ³³ soŋ⁵⁵ suŋ⁵⁵ θəŋ⁴² suəŋ¹³ ʑan⁵³ suŋ³⁵ ɬaŋ⁵⁴ suŋ³³ θəŋ³⁵ fuŋ²⁴ toŋ⁵⁵ suə²⁴ ɕiŋ⁴²
赠送 paŋ³¹ ɳʈu³⁵ saŋ⁴⁴ pə̃⁴² saŋ³⁵ saɯ³³ kɑŋ⁴² ɢaŋ¹³ pɛ³³ san⁴⁴ po¹³ poi⁴⁴ paŋ³⁵ suŋ⁵⁵ tɕɛ²² suəŋ¹³ saŋ¹³ suŋ³⁵ ɬaŋ⁵⁴ suŋ³³ θəŋ³⁵ fuŋ²⁴ toŋ⁵⁵ tsəi³¹
jo³³ jø³¹ ŋkou²⁴ ʐə⁵⁵ ŋku²¹ lau³³ tɕi⁴⁴ŋkɑŋ³⁵ djaŋ¹³ xʰu⁵³ heu³⁵ lo⁵³ xʰeɯ¹¹ kʰu⁵³ so³⁵ θu³¹ ʔlut³⁵ pin⁵⁵ su³⁵ sau⁵⁴ seu³⁵ ŋjau⁵³ su⁵⁵ toːt³⁵
ku⁵⁵ ku⁵⁵ ku⁵⁵ ŋqõ⁴² tɕo¹³ tʂʰə⁵⁵ tɕi⁴⁴ŋqe⁵³ ɢai¹³ qaŋ⁴⁴; tju³³ qan²⁴ qan¹³ kuæ¹³ tɕoŋ³⁵ tʰai³⁵ ke³³ zan³³ ntjan³¹ gaŋ³⁵ ŋjan⁵⁴ kɔn³³ ŋkʰen³⁵ kɛŋ³³ tʃeŋ³⁵ ŋ̥ɔ³⁵ kaŋ⁴⁴
逃跑 pzau³³ ndu³⁵ tʂi⁵⁵ pli¹³ pʐei⁴² pɯ⁵⁵ ʂə³⁵ ɕa⁵³ tsu⁵³ tso³⁵ tɕa³⁵ pjɔ¹¹ tɔ⁴² tʰau³¹ pjo³¹ lak³⁵ ɕou⁴⁴ma¹³ pei⁴⁴ pi³³ ka⁰³pi⁵⁵ ntʃu¹¹ pau²⁴ tʃʰeu⁴² dzat⁵³
乞讨 pi²⁴ nei³⁵ tʰau⁵⁵ ʑu¹³ sæ²² ʑa⁵⁵; ntɯ³¹ sɑ⁴⁴ qʰa³³ ɬa⁵³ ɬjɛ⁴⁴ lje⁴⁴ ɬa¹¹ ta³¹ ŋkwei³⁵ kʰjə³³ tɕʰa³⁵ ȵtɕei⁴⁴ kʰa³⁵ ɬo⁵⁵ kʰji³¹ no¹¹ tʰu⁵³ lo³¹ tʰu³⁵
ʔmuŋ³¹ ʔoŋ³¹ mau⁴³ mõ²⁴ məŋ³² mo⁵⁵ moŋ³⁵ ʔmaŋ⁵³ moŋ³³ meŋ²⁴ meŋ¹³ muŋ⁴⁴; njuŋ⁵⁵ ma³⁵ ma³⁵ moŋ³³ tɕət³⁵ meŋ³³ ŋ̩¹³ ʔŋ̩⁴⁴ ʔŋ̩²² məŋ⁴⁴ mun³³ mun³⁵ mun³³ man⁴⁴
qen²⁴ qen³⁵ ŋqaŋ⁴⁴; tʂʰe⁵⁵ tʰẽ⁵⁵ sə⁴⁴ tʂʰə⁵⁵ ʈʰo⁵³ di⁵⁵ ɕu⁵³ tɕen²⁴ ʑa⁴⁴ ɕo¹¹ tɕe¹¹ tɕʰa³⁵ ɕəu⁵³ ziəu³⁵ ʑa¹³ tiŋ³¹³ te¹³ kʰwaŋ³⁵ kʰa⁵⁵; no⁴⁴ n̥eŋ²⁴ neŋ⁵⁵ djau³¹ loi⁴⁴
vzaŋ³³ vjoŋ³¹ tʰen³¹ tʰie³¹ tʰian²¹ tʰie³¹; pa³³ tɕi⁴⁴po³¹ djan³¹ tjin⁵⁵; pə⁵⁵ tjen²² pa²² tʰjẽ⁵³ ʔi⁵⁵ dje³³ pu³³ tien⁴² suŋ⁴⁴ tjen³¹³ te¹³ tʰin³¹ ntan¹¹ tin³¹ ʔtin³³ tjan⁵³
ku⁵⁵ ku⁵⁵ ku⁵⁵ ŋqõ⁴² tɕæ⁵⁵ tɕy⁵⁵ ŋqe⁵³ qai³⁵ qaŋ⁴⁴ qan⁴⁴ tan⁴⁴ kuæ¹³ ŋai⁵⁵ ŋqei⁵⁵ nteŋ⁴² teŋ¹³ ŋkan⁴⁴ ton⁵⁵ nai⁵⁴ taŋ³⁵ tʃe³⁵ daːm³³ daːm³⁵ da³³ dom⁴⁴
nte²⁴ nte³⁵ tɬʰa⁴⁴ plə⁴²; nti⁴² ntei⁵⁵ tɬʰie³³ tɕi⁴⁴ntɛ³⁵ ŋa³⁵ tji¹³ ʑan³³ tɕa³⁵ tje²² tjaŋ⁵³ tɕʰeu³⁵ sa³¹ tiəu¹³ le⁵³ pu⁵⁵ tʰjeu⁵⁵ tʰjɔ⁵³ pjau⁴⁴ tʰiu²⁴ djaŋ³⁵ dju²⁴ deu⁴⁴
tɕi³¹mbi³¹ tɕin³¹mbji³¹ noŋ¹³ mlõ²² mʐəŋ¹³ nau³¹ toŋ⁵³ tʰaŋ⁵³ tsoŋ³³zɛ⁵⁵ naŋ³³ tei¹³ȵei³¹ tɕa³³mei⁵⁵ ma⁵⁵ ma⁵⁵ lə²²m̥oŋ⁴² məŋ¹³ m̥eŋ⁴⁴ tuŋ³⁵ teŋ⁵⁴ kuŋ³³ m̥əŋ³⁵ moːŋ²⁴ muŋ³¹ m̥ɔŋ²⁴ maŋ⁴²
听见 nəu⁵⁵ n̥u⁵⁵ n̥au⁵⁵ n̥õ¹³ nɔ²³² n̥o⁵⁵ n̥ɑŋ⁴⁴ tʰaŋ⁵³naŋ³⁵ n̥aŋ³⁵ naŋ³³ n̥aŋ⁵³kei⁵³ naŋ¹³ n̥oŋ³¹ ma⁵⁵tau³⁵ n̥ɛ⁵³ ne³⁵ n̥ei¹³ tau³⁵naŋ⁴⁴ ta⁵⁵naŋ³³ kuŋ³³nuŋ⁵³ m̥əŋ³⁵pu¹² moːŋ²⁴hai²³¹ nom⁵¹ n̥ən³⁵na³¹ num²⁴
ȵin²⁴ ȵin³⁵ ȵa¹³ ȵẽ²² ȵi¹³ ȵe³¹ ȵɛ⁴² ȵe¹³ ʔɛ⁴⁴njaŋ¹³ njan⁵³ tsau²² njin²² tɕɔ³³ ŋ̩³¹ ȵi²² ȵi²² ȵi³¹ ŋ̩²² ŋji³² ka⁰³jin⁵³ ŋjiŋ¹¹ nim²¹ nim⁴² tʰəi³³ ȵam²²
ntʰəu²⁴ ntʰu³⁵ nto⁴⁴ ntu¹³; ntʰu⁴² nti⁵⁵; ntəu⁵⁵ nto³³ ŋqe⁴⁴ tʰəɯ³³ tʰu⁴⁴ tʰeu⁴⁴ tʰau⁴⁴ pʰin³³ qa³³ ntʰjo⁵⁵ ntu⁵³; ɬo⁴² tʰu³⁵ ntau⁴⁴ tʰjeu⁵³ ve³² pʰi³¹ pʰli⁵³ tʰui⁵³ dʒui³¹ lja³⁵ le²⁴; deu⁴²
naŋ⁵⁵ ɕin³¹ tʰeu⁴³ tʂʰu²⁴ pəu²² tʰey⁵⁵ tɕʰoŋ³⁵ ɕo⁵⁵ xʰoŋ³⁵ ljou⁵³; tʰue²⁴ tɕɔ²⁴¹ tʰjuŋ¹¹ soŋ³¹ tʰe⁵⁵ tɕʰi⁵³ tuei³³ ɬau⁴⁴ naŋ³⁵ tʰoŋ⁵⁴ ʔŋ̩³³ tʰui⁵³ foŋ⁵³ ȵaŋ⁵¹ sɔŋ³⁵ huŋ⁴²
退 tʰy²⁴ tʰu³⁵ tʰuei²⁴ tʰo⁴² pɔ⁵³ ȵɦi¹¹ tʰei³⁵ tʰuei³³ tʰa⁵³ tʰue³⁵ tʰua³⁵ tjaŋ¹³qa¹³ to⁵⁵ tʰau⁵⁵ tʰa⁴² tuei¹³ ntje¹³ tʰei⁵⁵ tʰy⁵⁴ tʰan²² tʰei¹² tʰui²⁴ tʃʰoːi³¹ dat⁵³ tui⁵³
tɕuŋ³¹ ʔjy³⁵ lou²¹ tɕa¹³; ʑa²² tɕə²¹; lə¹³ ŋɢɦu¹¹; hi³¹la³¹ tɕi⁴⁴tʰo⁴⁴; tɕi⁴⁴ɬjɑ⁴⁴ ɬja³⁵ tʰjə⁴⁴ tʰo²⁴ tɬa⁴⁴ ɕʰi⁴⁴ tʰu³⁵ tʰu³⁵ kwo⁴² zuk⁴⁴ mpjan³¹ tʰo¹³ tʰeu⁴⁴ ti⁵⁵ ða³¹ tʰo³³ laːi³⁵ tʰɔ³³ to⁴⁴
qʰlei³¹ qʰle³¹ ɬe⁴⁴ tɬʰɛ⁴² ɬi⁴⁴ tɬey¹¹ ntʰɑ⁴⁴ tʰa⁵⁵ tʰa³⁵ tʰo³³ tʰo⁵³ lo³³ qe³¹ qʰeu⁵³ tɬʰo³¹ tʰo³⁵ ɬo⁵⁵ tɬʰo⁴⁴ kai³³ tʰe³³ tʰui³⁵ tɕai⁵³ tʃai⁵¹ tɕi³⁵
tʰa²⁴ tʰɑ³⁵ pʰli³³ ɬə⁴² lɪ¹³ ɬy⁵⁵ ȵɔ²² gwei³⁵ tʰen⁴⁴ tʰuan⁴⁴ la³⁵ tʰun³³ lje³³ nto⁵⁵ pɔ⁵³ pok³⁵ ɬo⁵⁵ tɬʰo⁴⁴ tʰy⁵⁴ nɔ³⁵ ntʰot⁵⁵ dut⁵⁵ dot¹¹ pjɔ⁵³ hui⁴²; gui⁴⁴
ȵtɕo³³ ȵtɕo³¹ ȵtɕeu³³ ȵtɕə⁴² ȵtɕə⁴⁴ ȵtɕey¹¹ pʰə³⁵ pʰa⁵³ qoŋ¹³ quŋ⁴⁴ tja³⁵lo²² tɕo¹¹ me¹¹ kʰwei³⁵ ȵtɕo³¹ ʔpak³⁵ mpei¹³ va⁵⁵ tsʰau¹³ kʰjeu³¹ wa⁵⁵ wet⁵⁵ kʰwak¹¹ wut⁵³ vet⁴⁴
忘记 ʔi⁵⁵wen³³ wæ⁵⁵ n̥au⁵⁵ hə¹³(n̥õ¹³)sə²² tɔ⁵⁵na⁴² hi³³ȵtɕo³³ noŋ⁴⁴ ʔnaŋ⁵⁵hwei⁵³ n̥oŋ³³qaŋ³³ neŋ³³qan²⁴ n̥eŋ⁵³ nuŋ¹³ ʔi⁵⁵noŋ³¹ nuŋ³¹³ ta³¹n̥oŋ⁵³ tʰo²²noŋ³⁵ ɬo⁵³ ta⁴⁴tɬuŋ⁴⁴ mjoŋ²¹ki⁵⁴ nu³⁵kjuŋ⁵⁵ kʰa⁵⁵n̥əŋ⁵³ lu³¹kʰu⁵⁵ ȵeu⁵¹kʰo¹¹ n̥au³⁵ ka⁴⁴nau²⁴
ʔu²⁴ ʔu³⁵ po⁴³ ʔɯ⁴² ʔəu⁵⁵ pu⁵⁵ kɑŋ⁴² səɯ⁵⁵ ʑi¹³ ʑi⁵³ ʑo²² nuŋ⁴⁴ koŋ³⁵ kuŋ³⁵ n̥oŋ³³ noŋ³³ n̥eŋ³³ nuŋ¹³ vi⁵⁴ ku³³ jaŋ¹¹ ʔui²⁴ ʔui⁵⁵ ti³¹ ʔo⁴²
min²⁴ m̥en⁵⁵ n̥a⁴⁴ m̥e⁴² mi³⁵ tʂy³³ta⁵⁵ tɕi⁴⁴tɕə⁵³ xaŋ³³ m̥i⁴⁴ mi⁴⁴ m̥an⁴⁴ me³³ ȵ̥i⁵⁵ m̥iŋ⁵⁵ m̥e⁴² məŋ¹³ m̥an⁴⁴ ɕuŋ³⁵ ŋjoi⁵⁴ kuŋ³³ m̥ai³⁵ n̥oːm⁵³ ham³¹ m̥ja²⁴ ȵuŋ⁴⁴
na²⁴ nɑ³⁵ no¹³ nə̃²² noŋ¹³ nu³¹ ne⁴² nei¹³ nɛ¹³ nei⁵³ no²² nei²² nei⁴⁴ ne³¹ he⁴² xen¹³ haŋ⁴⁴ ni²² no³² nɔ⁵³ no¹¹ naːi²¹ naːi⁴² na⁴² noi²²
吸气 ʂo³³ ʈʰu³⁵ ɬu³³ tʂʰə⁴² wə¹³ ɬy¹¹ tɕi⁴⁴ɬju⁴⁴ ɬu⁵⁵ xʰu⁵³ heu³⁵ ɬi³⁵pam⁴⁴ ho¹¹ ɬu³⁵ haŋ⁵³ hu³¹ tiəu³³sɿ⁴⁴ ɕe³¹ tɕʰu¹³ seu⁵⁵ hjeu³³ ŋkjau³¹ so⁵⁵ gek¹¹ lan³⁵
ntsi⁵⁵ ntsi⁵⁵ ntsua⁵⁵ nza¹³ ntsa⁴² ntsa⁵⁵ ntsa⁴⁴ zai⁵⁵ sa³⁵ tse³³ sɛ⁵³ sæ¹³ nei³¹ ntse³¹³ ntθe⁵³ sei³⁵ ntsai¹³ dzai⁴⁴ tai³³ nu³⁵ ntʃei⁵³ dzaːu²⁴ daːu⁵⁵ dza³⁵ dou²⁴
ntsʰa²⁴ ntsʰɑ³⁵ ntsʰua⁴⁴ nsʰu⁴² ʐə⁴² ntsʰa³³ ntsʰo⁵³ tsʰəɯ³³ sʰo⁴⁴ sou⁴⁴ sau⁴⁴ sʰa³³ ȵ̥o⁵⁵ ntsʰo⁵⁵ θa²³¹ sak⁴⁴ ʑi³¹ dzau³⁵ tai³³ nu³⁵ ntʃʰu³⁵ dzu²⁴ du³¹ lun⁴² du⁴²
ŋɢa⁵⁵ ŋɢɑ⁵⁵ ŋqe²¹ ŋqa³¹ ŋkɪ¹¹ ŋɢɦɯ¹¹ lɔ⁵³ lo³³ ŋa¹¹ qʰa³³ qʰei⁵³ ŋa²¹ haŋ⁵⁵ haŋ⁵⁵ ŋko²³¹ ko⁴⁴ ŋko⁵³ ga³¹ ŋa³² tʰjuŋ³³ ɬo³⁵ dʑe²¹ dʒa⁴² dja⁴² ga²²
ʔi⁵⁵ʔʑo³³ ʔø³¹ lo²¹naŋ¹³ lu¹¹naŋ¹³ lɦo¹¹naɯ⁵⁵ ta³¹noŋ⁴² da³¹naŋ¹³ ta⁵⁵noŋ¹³ ljeu³¹nam²² ta⁵⁵nuŋ²² no¹¹ puŋ³⁵ tɔ¹³nəŋ²² tʰo⁴² lau⁵³ nuŋ²² to¹³ nu³³ ɬo³⁵ tui³¹ lo¹¹ tui³¹ ga²²
小猪 tʰa⁵⁵ ʑo¹³ tɬo²² ȵəŋ¹¹ ɕaɯ³³ ntʰɑ⁴⁴ qwei¹³ tʰen⁴⁴; na¹³ tɬɔ²² ʑi²² tu⁵⁵ tu⁵⁵ ȵaŋ²³¹; ʐaŋ³³ ko⁴⁴; zuəŋ⁴² ʑuŋ³¹ tau³⁵ ɬau⁴⁴ jaŋ⁵³ jaŋ¹¹ dʑe²¹ dʒa⁴² dja⁴² ʔeŋ⁴²; ga²²
siaŋ⁵⁵ qʰen³¹ saŋ⁵⁵; ȵtɕʰai⁵⁵ sʰã⁵⁵ sen³⁵ ndɦy³¹ ɕɑŋ⁵³ sai⁵⁵ zen⁵⁵; zo¹³ ɕaŋ³³ ɕaŋ⁴⁴ ɕʰuŋ³³ saŋ³¹ ɕuŋ³¹³ ŋi²³¹ siaŋ³⁵ ȵtɕuŋ³³ ɕon⁵⁵ ɬjeu⁵⁴ sjɔŋ³³ nen³⁵ n̥am⁵³ tjo⁵⁵ ɕaŋ⁵³
tɕʰi³³ tɕʰe³¹ tu²¹ ka²⁴; ʐõ¹³ kəu⁴⁴; læn²³² ley¹¹; tɕʰai¹¹ ɕɑ⁴⁴ saŋ⁵³ tɕʰin⁵³ pʰin³⁵ ɕeu⁴⁴ tɕʰa¹¹ tʰje³⁵ xuŋ³⁵ ɬeŋ⁵³ li³⁵ tɕʰei⁴⁴ sjo³⁵ le⁴⁴ pʰi³³ ʃei⁵⁵ fjet⁵⁵ pʰi⁵¹ ɕau³³ fjat⁴⁴; hat⁴⁴
ʈu³³ ʈu³¹ ʈo³³ tʂə⁴² ʂo⁴⁴ tɬo¹¹ ʈo⁴⁴ təɯ³⁵ tjə⁵³ tjeu³⁵ tjeu³⁵ tjeu¹¹ tɕa⁵³ tja⁵³ ʈɔ³¹ tɕo²² tju⁴⁴ kjeu⁵⁵ tjeu⁵⁵ ku³⁵ tʃu⁵⁵ kat⁵⁵ kjat⁵⁵ klat⁵³ tut⁴⁴
za³³ zɑ³¹ tʂi¹³ sa⁵⁵ si²¹ŋɔ⁴⁴ dʐɦy³¹ sa⁵³ zɿ³⁵ljau⁵³ njin¹³mɛ¹³ ɕin³³ tjen²⁴¹ɬɔ¹³ te³³me²² so³⁵tɕi⁴² ɕaŋ³¹ ȵe²² ȵen²² n̥ei¹³ kwa³¹tɕa⁵³ ɬen⁵⁴ saŋ³³ θei⁴⁴ ȵe³³ diːu³³ ȵa³³
sen⁵⁵ sai⁵⁵ ʂə⁴² ʐə¹³ sai⁵⁵ sɛ⁵³ kʰɯ⁵³ xʰu⁵³ qen³³ teu²² ho¹¹ wei¹¹ ŋkwi³³ li²² le²² la³¹ sjen⁴⁴ ɬon³² kʰa⁵³ kan³⁵ tɕɛn⁵³ ɕɛn³⁵
寻找 ʔlen²⁴ ʔnen³⁵ tʂau⁵⁵ kɔ²² ɳʈʰie⁵⁵ ʈʰɑ⁵³ tʰu⁵⁵ ɣaŋ¹³ ɣaŋ²² teu²² wai³⁵ ŋkwei³⁵ ɣɛ²² ʔleŋ¹³ tɕʰou³³ tɕau³¹ tʰoŋ³³ hɔ²² tʰɒŋ⁵³ lo²³¹ lo³¹ tɕɛn³¹ taŋ⁵³
ʔnen³³ na³³ nẽ⁴² næn⁴⁴; ʐæn¹¹ dzɦai¹¹ ʔɑ⁴⁴ nei³⁵ nei³¹ te²⁴ tɕaŋ²⁴ te⁴⁴ tei³⁵ ŋa⁵³ ke²² nat³⁵ nai⁵³ ʑa³⁵ ja¹³ ŋa³⁵ ŋa¹² dap⁵⁵; ŋat⁵⁵ dap⁵⁵ ʔat⁵³ ʔap⁴⁴; kup²²
tsəu⁵⁵kʰo³³ tsɿ⁵⁵kʰo³¹ tsau⁴³ tə⁰²kʰə⁴² kwo¹³ kʰau¹¹kʰau¹¹ ɕi⁴⁴to²² qa⁰³təɯ³⁵ tɕʰu⁴⁴tɕʰa⁴⁴ ka³⁵ ke¹¹ ŋu⁵³ ŋku⁵³ tɕʰi³¹tɕʰu³¹ ko²²tɕʰu²² tɕʰu⁵⁵ ɕa³⁵ so⁵⁵ ka⁰³kʰi³¹ ʃo⁵⁵ sjet⁵⁵ ʃat¹¹ ɕit⁵³ ket⁴⁴
ntsʰy⁵⁵ntsʰy³³ ȵtɕʰu⁵⁵ȵtɕʰu³¹ tɕo⁴⁴ tə⁰²qɛ⁴² ʐaŋ¹³; ɭei³³ tɕo³³tɕo³³ tɕi⁴⁴ljɑ³¹ ŋəɯ³¹ kʰə⁴⁴ ŋau²² ŋo²² me⁵³ jo³³ ɬje³¹ pe⁴² peŋ¹³ vai⁴² ʑau³¹³ ŋau¹³ ŋɔ³¹ ŋau³³ gam⁵³ ŋau³³ ʑɛu³¹ ŋo²²; teu²²
ʑəu³³ ðu³¹ to²⁴ tə⁵⁵ to²¹ dɦo³¹ to²² dəɯ³⁵ tə³¹; ki⁵³ kue³⁵ ka³⁵ ke¹¹ ta⁴² tʰa³¹ to²¹ kət³⁵ tau⁴² tau⁵³ tu²¹ tʰu³⁵ ŋa⁵⁵ tap²²; ŋaːt⁵⁵ ʔtap⁴² tʰat²¹ ŋau⁴⁴
ʔȵaŋ⁵⁵ ʔȵoŋ⁵⁵ ʑua⁵⁵ ʑa⁴² ʑa⁵⁵ lje⁴² lji¹³ ʔə³⁵ mi¹³ ʑeu⁴⁴ ja³¹ ʑa³¹³ moŋ³³ ʔpəŋ³³ meŋ³³ ʑu⁴⁴ ŋjeu⁴⁴ jɔŋ⁵³ mo⁴⁴ luŋ²¹ noːŋ⁴² nɔŋ⁴²
移动 tʰuŋ⁵⁵ tʰoŋ⁵⁵ laŋ¹¹ tɕʰai¹¹; tʂʰai¹¹ tɕi⁴⁴ɕə³⁵ bi³⁵lo³³ ʑa⁵⁵ tʰɔ⁵³tɬan⁵³ ʑa⁵⁵ hei³³ ʑi³³ θe⁵³ sen³⁵ kja⁵⁵ ʑi³¹³ ji¹³ ji³¹ je³³ ɕei³¹ tui⁵¹ ɕi³¹
ʑəu³¹ ndu³⁵ lua²⁴ lã⁵⁵ʔõ²⁴ hua⁴²ʔaŋ³² lɦa³¹ nɑŋ⁴⁴ dʑɯ³¹ʔu⁵³ ʑə¹¹ tɕʰa²⁴ mam⁵³ʔu¹³ va²²; ʑeu²¹ ju³³ ʑu³³ ʑəu¹³ viu⁴⁴ ntau⁵³ ʑeu³¹³ me²¹ ju³¹ jo³³ ʑəu³¹ zeu³³ tɕɛ³³; lja⁵³ ʑu⁵³
ma³¹ mɑ³¹ mua³¹ mə̃⁵⁵ ȵɔ³² mɦa³⁵ me³¹ mi³¹ mɛ⁵⁵ mi²² ȵaŋ¹³ mei⁵⁵ mei³³ me³³ moŋ¹³ muəŋ⁴² ȵe³³ mo³¹³ mɒ¹³ ma³¹ mo³³ maːi³¹ naːi³³ ma³¹ bot⁴⁴
没有 ta⁵⁵ma³¹ mu³¹mɑ³¹ tʂi⁴⁴mua³¹ hi³³mɦa³⁵ tɕe³¹me³¹ m̩⁵⁵mi³¹ ʔa⁵⁵mɛ⁵⁵ mo³¹ȵaŋ¹³ ʔa³³mei⁵⁵ m̩³³tu⁵⁵ ʔa⁵⁵me³³ nto⁴²moŋ¹³ ma⁴²muəŋ⁴² muŋ⁵⁵ȵe³³ mo³¹mo³¹³ mə³²mɒ¹³ ʔa³⁵ma³¹ n̩⁵⁵mo³³ m̩³¹maːi³¹ m̩⁵⁵naːi³³ n̩²⁴ma³¹ ŋ̩⁵³no²²
ʑi⁵⁵ ʑe⁵⁵ tɕau¹³ tɕi³¹ tɕoŋ¹³ dʑo³¹ ȵtɕu⁴⁴ za¹³ tɕin¹¹ tɕin²¹² tji²⁴¹ tɕi²¹ ȵeu⁵³ ȵtɕu⁵³ tɕi²³¹ tɕʰi⁴⁴ tɕi⁵³ tɕi³¹ ti³² tʰi⁵³ tei³¹ tsoːŋ²⁴ ʃoːŋ⁵⁵ tsɛ³³ tsuŋ⁴²; lui⁵³
tsa²⁴ tsɑ³¹ tʂua²⁴ tə²² tɯ¹³ dey³¹ tə⁴² pəɯ³⁵tsa³¹ tu¹³ ta²² to²² tau⁴⁴ ʈa¹³ tɕa¹³ to³¹ tu²² tsa¹³ tsa³¹ tʃa³⁵; mpa³⁵ tsa²⁴ bap⁴² bɛ³⁵; bɔ³⁵ tsa⁴²
so⁵⁵ so⁵⁵ ʂeu⁵⁵ sʰə¹³ sə²³² ʂey⁵⁵ ɕə⁴⁴ sɿ⁵⁵ ɕʰu³⁵ ɕo³³ ɕa⁵³ ɕʰo¹³ ȵo⁴⁴ ɕeu³¹³ so⁵³ su³⁵ ɕa¹³ ɕu⁴⁴ seu³³ su⁵⁵ θjau⁵³ səu⁵³ teu⁵¹ fu²⁴
ʂen³¹ ɬu³¹ ɬo⁴³ ɬə²⁴ ʐa³² ɬo⁵⁵ ʈɑŋ²² daŋ⁵⁵ ɬʰjə³³ ljeu³¹ ljeɯ⁴⁴ ɬjo³⁵ tjuŋ³¹³ɬjo³⁵ laŋ³¹; ʔu³³ ma³⁵ po³³lu⁵³ ljeu¹³ ljeu⁴⁴ vɔŋ³¹ tiŋ⁴⁴ tsjaŋ³¹ ʃaŋ³⁵ tjuə³⁵ ho⁴²
tsʰaŋ³¹ nʈo³¹ tʂã⁴² tʂau³³ ȵtɕo⁵³ tso³¹ nji⁵⁵; sʰo³³ tsaŋ⁴⁴ ljeu³¹teu²⁴¹ ti³³ tɕe⁵⁵ tɕo⁵⁵ ʂɛ³³ tɕen¹³ puŋ¹³ tɕon⁵⁵ tjeu⁵⁴ tsɔŋ³³ tjəŋ⁵³ tsuŋ²⁴ tʃuŋ⁵⁵ tiŋ⁴²
ʔlen²⁴ ʔnen³⁵ tʂau⁵⁵ kɔ²² ɳʈʰie⁵⁵ ʈʰɑ⁵³ tʰu⁵⁵ ɣaŋ¹³ ɣaŋ²² teu²² wai³⁵ ŋkwei³⁵ ɣɛ²² ʑi²² tɕʰou³³ tɕau³¹ tʰoŋ⁴⁴ hɔ³³ tʰɒŋ⁵³ lo²³¹ lo³¹ tɕɛn³¹ taŋ⁵³
tsau²⁴ lɑŋ³⁵ tʂau²⁴ tʂo¹³ men⁵⁵; hæn³⁵ tʂau³¹; tɕi³³ tɕɔ³⁵ tsəɯ³³ xʰa⁴⁴ tɕeu⁴⁴ ɣeu⁵³ tɕɔ¹³ tɕeu³⁵ tɕeu³⁵ nta³³ tɕau¹³ nai⁵³ tɕi⁵⁵ tsjeu⁵⁴ tsi⁵⁵ ʔi⁵⁵ tsjiu²⁴ tʃeu⁵⁵ tɕu²⁴ tsiu⁴²
折断 ʔləu⁵⁵ ʔlu⁵⁵ lo⁵⁵ lə¹³ lɔ⁴² lo⁵⁵ lo⁴⁴ ʔəɯ⁵⁵ lo³⁵ lau⁵³ leɯ¹³ no³¹ nto³¹³ lɔ⁵³ ʔlɔ³⁵ lau¹³ lau⁴⁴ ʔɒ³³ ʔui³³ lu⁵³ ʔaːu⁵³ ʔaːu⁵¹ taŋ²⁴ ʔau²⁴
tsen³¹ χi³¹ lu⁵⁵ȵtɕou³¹ sa¹³ha⁴² tsen⁵⁵ ha¹¹; tsɯ⁵⁵ tɕi⁴⁴tʰei³⁵; tɕi⁴⁴ntɑ⁵³ ɕi⁴⁴lu³¹ ɕi⁴⁴lo¹³ tɕi³¹la²⁴ ɕʰi³³lo⁵³ ta⁰³tɕiŋ³⁵ tsaŋ⁵⁵ ɕi³³seŋ³³ tsen³³ lɯ⁴⁴ tje¹³ tse⁴⁴ tsaŋ⁵⁵ ʃeŋ⁵³ dzɛŋ³³ ʔti⁵⁵tʃem³⁵ djɛ³³ tsaŋ²²
tɕaŋ³³ tɕɑŋ³¹ tɕo⁴³ tɕə̃²⁴ tɕoŋ³² tɕu⁵⁵ tɕe³⁵ ti⁵³ tɕi³³ tɕi²⁴ tjo¹³ tɕi³³ tɕaŋ³⁵ tɕaŋ³⁵ tɕoŋ³³ naŋ³⁵ tɕuŋ³³ pʰuŋ¹³ tjeu⁴⁴ tjaŋ²² tʃəŋ⁵³ tsaːŋ³³ ʃaːŋ³⁵ tjɔ³³ tsaŋ⁴⁴
知道 vu³¹tɕʰo²⁴ tɕʰo³⁵ pou⁴³ po²⁴ pɔ³² pau⁵⁵ ȵɛ²² pi⁵³ pu³³ po²⁴ poŋ¹³ pɔ⁴⁴ pei³⁵ pi³⁵ pa³³ pa³³ pu³³ po¹³ pə⁰³po⁴⁴ pe²² pei⁴⁴ pei³³ ʔpei³⁵ pəi³³ be⁴⁴lei⁴⁴
ʔa²⁴ntəu³³ ʔɑ³⁵ntu³¹ nto³³ ntə⁴² nto⁴⁴ nto¹¹ nto⁴⁴ dəɯ³⁵ ʔɛ⁴⁴to⁵³ ʔi⁴⁴tou²⁴ ʔo⁴⁴tau³⁵ ʔe³³tɔ⁴⁴ na⁵³ nta⁵³ ntɔ³¹ to²² ntau⁴⁴ dau⁵⁵ ŋo⁵⁵ ʔɔ³³ ntu⁵⁵ dat⁵⁵ dat⁵⁵ dat⁵³ dat⁴⁴
to²⁴ to³⁵ teu⁴⁴ tə⁵⁵ qʰə³³ tɕi⁴⁴tə⁵³ ti³⁵na³⁵ tʰu⁴⁴ neŋ²⁴¹ tɕuŋ³³ tau⁵⁵ tsɿ³³ ʑi²¹ vi⁴⁴ to⁴⁴ tɕi⁵⁵ tsoi⁴⁴ tsi⁵⁵ ti⁵⁵ nu⁵⁵ nu³⁵ nəi³⁵ tsi²⁴
ʔuŋ²⁴ ʔau⁴⁴ ʔõ⁴² ʔoŋ⁵⁵ ʔɑŋ⁵³ ʔaŋ³³ ʔaŋ⁴⁴ ʔaŋ⁴⁴ ʔaŋ⁴⁴ ʔaŋ⁵⁵ ʔuŋ⁵⁵ vɔ²³¹ pu¹³ tɕon⁵⁵ ʔŋ̩³³ ʔuŋ³⁵ ʔom²⁴ ʔom⁵⁵ ʔən²⁴ fi⁴²
ʔa²⁴ ʔɑ³⁵ tɕau¹³ tɕi³¹ ʈɔ⁵⁵; ɳʈo²¹ dʑo³¹ tɕɑŋ⁵³ ʑaŋ⁵⁵ tɕin¹¹ ʑaŋ²⁴ tji²⁴¹ tjɔ³³ tɕu⁴⁴ ȵtɕo⁵³ tɕi²³¹ tɕʰi⁴⁴ su³¹ tso⁴⁴ ti³² tʰi⁵³ tei³¹ tsoːŋ²⁴ ʃaŋ⁵⁵ tsɛ³³
tɕo⁵⁵ tɕo⁵⁵ hou⁴⁴ ho⁴² tɕə⁴²; to²² hau¹¹ ho⁵³ tʰa⁵⁵ ho⁴⁴ ho⁴⁴ hɔ⁴⁴ hɔ³³ tɕeu³¹ tɕo³¹³ ha⁴² xa³⁵ su³¹ tɕu⁴⁴; lai⁵³ ty³² tjeu⁵⁵ tjau⁵³ tsəu⁵³ tʃeu⁵¹ tjəu³⁵ tep²²
ʔȵuŋ³¹ ʔȵoŋ³¹ ȵau⁴³ ȵõ²⁴ ȵɔ³² ȵo⁵⁵ ȵi³⁵ ʔȵi njaŋ³³ njaŋ²⁴ ȵaŋ¹³ njaŋ⁴⁴ ȵoŋ³⁵ ʑau³¹³ ȵɛ³³ ʔʑi³³ ȵe³³ ȵuŋ¹³ ŋjaŋ⁴⁴ ti⁵³ ŋjəŋ⁴⁴ ʑem³³ ʔpo⁴² ʑan³³ kon²²
ɳʈei²⁴ ɳʈi³⁵ ntʰau³³ tʂo¹³; ŋkɛ³¹ ʑə²¹ ma⁵⁵ cu⁴⁴ tʰɯ³¹; qa⁰³ʑɯ³⁵ njo³⁵ vei²¹² tʰju³⁵ kʰa¹³ ŋo¹¹ ȵtɕau⁵³ ŋkwe²³¹ va⁴² kjou³³; meŋ³³ gwa³¹ tsʰɒ³³ kwa⁵³ ŋjau⁵⁵ ȵau³³ tʃap⁴² da³³ na²²
ʈuŋ⁵⁵ ʈoŋ⁵⁵ ti¹³tɕe⁵⁵ he⁴² hi³³di⁵⁵ tɕi⁴⁴wa³¹ tɕyan⁵³ tjaŋ³⁵tɕi³⁵ ȵɔ³¹ti⁵³ mi¹¹ to⁵⁵ tua⁵⁵ fa³¹ tson³⁵ ŋkwai³³ djuŋ⁴⁴ tʰon²¹ tjɔ⁵³ ʍan⁴⁴ dzun²⁴ ven¹¹ mu⁴²; lau⁴² dun⁴²
转动 tsʰəu⁵⁵ tsʰu⁵⁵ ȵtɕi¹³ ŋki⁵⁵ he⁴² hi³¹ȵdʑi³¹ tɕi⁴⁴ɕɛ³⁵ va¹³tja¹³ vɛ⁵³ ɕɔ⁴⁴ tɕuæ̃³³ wai⁴⁴ ȵtɕe³¹ pe⁴² pen¹³ ŋkwai³¹ tsuŋ⁵³ tʰun²¹taŋ⁴⁴ voŋ³⁵kʰu³⁵ kwjɛn³¹ kjun³⁵ xwaŋ³³
ʈu²⁴ ʈu³⁵ nti²⁴ ntʂa²⁴ ɳʈa³² tsy¹¹; tʂua⁵⁵ ʈɔ⁵³ to³³ tɕi¹³ mɛ⁵³ tjo²² læ²² tɕaŋ³³ tɕaŋ³¹ kwɛ³¹ tsuaŋ³³ tsaŋ³³ tja¹³ tsoŋ⁴⁴ tʰjaŋ⁵³ tjaŋ¹¹ tsaŋ³³ ʔaːn³⁵ tjɔ³¹ toi⁴²
ʔjɛ³³ ʔjæ³¹ leu⁵⁵ ʐə⁴² haŋ⁴² ley⁵⁵ tɕi⁴⁴tɕi⁵³ qo³⁵ tja¹³ vuŋ²⁴ kwe¹³xa⁴⁴ tɕu²² ju⁴² kei³⁵ ȵoŋ²³¹ lue³³ tɕau³³ tsei¹³ ko¹³ kʰjɔ³¹ ne¹² tsun²¹ gwa⁴² kwan³⁵ let²²
ŋɢwei⁵⁵ ŋɢwi⁵⁵ nte²¹ tʂo¹³; ŋkɛ³¹ mpe¹¹; tɔ²¹ dʑɦau³¹ nɯ²² nəɯ⁵⁵ vi¹¹ vei²¹² ŋwi²⁴¹ ɣue²¹ ŋo¹¹ ŋkwa¹¹ ŋkwe²³¹ kue⁴⁴ mpa⁵³ gwa³¹ tɕʰo³³ kwa⁵³ ŋkwa³¹ tso⁵⁵ tʃap⁴² tjɔ⁵³ na²²
ȵtɕo³³ ȵtɕo³¹ ȵtɕeu³³ ȵtɕə⁴² ȵtɕə⁴⁴ ȵtɕey¹¹ ȵtɕu⁴⁴ dja³⁵ tɕu⁵³ tja³⁵ tjo⁵⁵ n̥au⁵³ tjau³⁵ ȵtɕo³¹ səu¹³ mpei¹³ dʑu⁵⁵ tjon⁴⁴ tju³⁵ ntjau⁵⁵ dzo⁵⁵ noːk³⁵ tɔ²⁴ ʑut⁴⁴
ndəu²⁴ ndu³⁵ mo²¹; fai⁵⁵ məŋ¹¹; ɭə²¹ mɦau¹¹ hwe⁵³ hwei³³ haŋ³³ kwe¹³ haŋ⁴⁴ tɕa⁴⁴ ŋ̩¹¹; tʰau³¹ ʈo¹³; moŋ²³¹ tɕʰo⁴² meŋ⁵³ pei⁴⁴ he¹³ huŋ³¹ he³³ ʑaŋ³¹ zaŋ³³ ȵaŋ³¹ ʑaŋ⁵³
ʁu²⁴ ʁu³⁵ qou¹³tɕeu⁵⁵ ho¹³tɕə⁴² ɢau³¹ su³⁵ sɿ⁵³ ko¹³tɕu³⁵ tsua⁵³tɔ³¹ kɔ²²tɕo¹³ soŋ³⁵ suŋ³⁵ faŋ³³ vaŋ³³ tau³¹ fŋ¹³ hoŋ⁴⁴ hɔŋ³³ ʍɒŋ⁴⁴ gwjun³³ bjin³⁵ ɕɛn³³ ʑon⁴⁴
ʔȵuŋ³¹ ʔȵoŋ³¹ ȵau⁴³ ȵõ²⁴ ȵɔ³² zɦau³¹ tɕoŋ⁵³ ʔȵi⁵³ njaŋ³³ njaŋ²⁴ ȵaŋ¹³ njaŋ⁴⁴tue⁴⁴ ȵoŋ³⁵ ȵtɕo³¹ ȵɛ³³ naŋ²² ȵe³³ ȵuŋ¹³ tjaŋ⁵⁵ juŋ²² njəŋ⁴⁴ tsui²³¹ ʔet⁴² tsui⁴² he⁴⁴
ʔa²⁴ ʔɑ³⁵ ʔua⁴⁴ ʔu⁴² ʔaŋ⁵⁵ ʔa³³ ʈʰu⁴⁴ tʰa³⁵ ʔɛ⁴⁴ ʔi⁴⁴ ʔo⁴⁴ ʔe³³ ʔi⁵⁵ ʔe⁵⁵ tθə²² suei²² su³¹ ke⁵⁵ ŋo⁵⁵ ʔɔ³³ tʃe³⁵ təu²⁴ ʔai⁵⁵ ʔui²⁴ ʔai⁴²
ma³¹ mu³¹ tʂi⁴⁴ ma¹³ moŋ³² hi³³ tɕe³¹ m̩⁵⁵ ʔa⁵⁵ mi¹³ mo³¹ ʔa³³ ʔa⁵⁵ ʔa⁵⁵ ma¹³; nto⁴² ma⁴² muŋ⁵⁵ mo³¹ mə³² ʔa³⁵ n̩⁵⁵ m̩⁵³ ma⁵⁵ m̩⁴² m̩⁵³
pa⁵⁵lin³¹ ʑi³¹χɑ⁵⁵ tou⁴³ tu⁴² təu⁵⁵ tu³³ sɑ⁵³ sa³¹ sɛ¹¹; sei⁵⁵sei⁵⁵ teu²⁴ tso²⁴¹ se⁵⁵se⁵⁵ ʔi⁵⁵tɔ⁵⁵ ke⁵⁵ pe¹³ tu³³ tu⁴⁴ je³³kʰi³³ han⁵³tsan⁵³ tu⁵³ tʰoŋ³³ dʒəu³¹ tʰɔŋ³³ du⁴⁴
na⁵⁵ lo⁵⁵ ʑi⁴³ ʑe⁵⁵ la³² la¹¹ ʑa⁴² ʑe⁵⁵ sei⁵⁵ tsoŋ³⁵ ʔeu⁴⁴ ko⁴⁴ ʑa³¹ ɬə⁴² la³⁵ tei⁴² ʑa²² ja²¹ ja⁵³ to³³ ʑa²¹ taŋ⁵¹ tɕi³³ nu²²
qlɛn⁵⁵ tsɑ⁵⁵ hen⁵⁵ hẽ⁵⁵ hua⁵⁵ hɯ⁵⁵ hen⁵³ hen³⁵ poŋ⁴⁴va⁴⁴ kʰɛ²¹² hen⁵³ tei³³ heŋ³¹ qa³⁵ həŋ⁵³ ȵuəŋ³⁵ han⁵⁵ tɕu²² ly³³ kʰe⁵³ waŋ³³ hen⁵³ ket⁴² kʰəu³⁵ sjaŋ⁵³
ta³¹ tɑ³¹ tɕau⁴³ nta²² nto³¹ ɳɑŋ⁴² tɕaŋ³³; na¹³ tai³⁵ ɣuŋ⁴⁴ na⁴⁴ tʰa³⁵ pu⁵³; ʑeŋ¹³ ʔli¹³ tø¹³ ko⁴⁴ la⁴⁴ tʰɔ⁵³ ta⁴⁴ tʰin³³ kwan⁵¹ kin³³ ka⁵³
mo³¹ mo³¹ li⁴⁴ ti²⁴ tei³² pie³¹ nɑŋ⁴⁴ xe³¹ paŋ³¹ pu⁴⁴ ŋ̥ŋ¹³ huŋ⁴⁴ ȵaŋ⁴² ti⁴² ti³³ ʑa⁴⁴ ke⁴⁴ ʔɔŋ³³ ti⁴⁴ ȵei³³ ȵaŋ³³ nin³¹ nu⁵³
qlɛn⁵⁵ tɯ³⁵ ljin¹³njo⁵⁵ tja²⁴ tɕi⁵³ ta²² haŋ⁴⁴ kje⁵⁵

See also[edit]

References[edit]

  • Chen Qiguang [陈其光] (2013). Miao and Yao language [苗瑶语文]. Beijing: China Minzu University Press [民族出版社]. →ISBN
Vocabulary lists of Southeast Asian languages
Sino-Tibetan

p-Tibeto-Burman • p-Southern Min • Greater Bai • p-Naish • p-Ersuic • Guiqiong • p-Lalo • Akha • Kathu • Gong • p-Karenic • p-Luish • p-Bodo-Garo • Kuki-Chin • Mru • p-W. Tibetan • Zakhring • Tshangla • Kho-Bwa • Mey • p-Puroik • p-Hrusish • Koro • Greater Siangic • Raji-Raute • Dhimalish • Baram-Thangmi • Bhujel • p-Kham • Dura • Bunan • (Nepal)

Austroasiatic

p-Austroasiatic • p-Munda • p-Khasian • p-Palaungic • Quang Lam • p-Pakanic • p-Vietic • p-Katuic • p-Pearic • p-Khmeric • p-Monic • p-Aslian • p-Nicobarese

Hmong-Mien

p-Hmong-Mien • Hmong-Mien • p-Hmongic • Pa-Hng • Pana • p-Mienic • Mienic

Kra-Dai

p-Kra • p-Kam-Sui • Kam-Sui (Hunan) • p-Lakkia • p-Tai • p-Be • Jizhao • p-Hlai • Jiamao

Papuan

p-Trans-New Guinea • p-South Bougainville • p-Lower Sepik • p-Watam-Awar-Gamay • p-Lakes Plain • p-North Halmahera • p-Timor-Alor-Pantar • p-Alor-Pantar

Others

Burushaski • Kusunda • Nihali • Kenaboi • p-Ongan • p-Pama-Nyungan • p-Arandic • p-Thura-Yura • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh • p-Chukotko-Kamchatkan • p-Yukaghir