Appendix:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This page's data is programmatically generated. The source code of the Java program written to generate it can be found here.

Note: With the release of William Baxter and Laurent Sagart (2014), Old Chinese: A New Reconstruction, this Appendix is now outdated. An updated version may be found here.

Data[edit]

This table incorporates data from:

Legend of table headers:

 • TC: Traditional Chinese character.
 • SC: Simplified Chinese character.
 • PY: Mandarin Pinyin romanization.
 • MC: Middle Chinese reconstruction.
 • MCI: Middle Chinese initial.
 • MCF: Middle Chinese final.
 • MCT: Middle Chinese tone.
  • A = even tone (平聲).
  • B = rising tone (上聲).
  • C = departing tone (去聲).
  • D = entering tone (入聲).
 • OC: Old Chinese reconstruction.
 • Gloss: Word's meaning.
TC SC PY MC MCI MCF MCT OC Gloss
ai1 āi 'oj ʔoj ' ʔ- oj -oj Aeven qze *qˁə dust
ai1 āi 'oj ʔoj ' ʔ- oj -oj Aeven 'zej *ʔˁəj to pity; sad
ai4 ài 'e3 ʔɛH ' ʔ- e Cdeparting qzriks qzriks *qˁ‹r›ik-s {*qˁ‹r›[i]k-s} a narrow pass
ai4 ài 'oj3 ʔojH ' ʔ- oj -oj Cdeparting qzeps qzeps *qˁəp-s {*[q]ˁəp-s} to love; to grudge (‹ ‘draw close to oneself’?)
ai4 ài 'oj3 ʔojH ' ʔ- oj -oj Cdeparting qzeps *qˁəp-s to pant, lose the breath
ai4 ài ngaj3 ngajH ng ng- aj -aj Cdeparting $n~~zats $n~~zats *C.ŋˁat-s {*C.ŋˁa[t]-s} Artemisia; moxa
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} peace(ful)
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} how
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} [place name]
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} [place name]
an4 àn 'an3 ʔanH ' ʔ- an -an Cdeparting 'zans 'zans *ʔˁan-s {*ʔˁa[n]-s} repress
an4 àn 'an3 ʔanH ' ʔ- an -an Cdeparting 'zans 'zans *ʔˁan-s {*ʔˁa[n]-s} stool; tray
an4 àn kem kɛm k k- em -ɛm Aeven kzrem kzrem *kˁrəm {*[k]ˁr[ə]m} black blot
an4 àn ngan3 nganH ng ng- an -an Cdeparting mg~zars mg~zars *m-ɢˁar-s {*m-[ɢ]ˁa[r]-s} wild dog
an4 àn ngan3 nganH ng ng- an -an Cdeparting n~~zars n~~zars uvular? *ŋˁar-s {*[ŋ]ˁa[r]-s} (‹ uvular?) bank of a river
ang2 áng ngang ng ng- ang -ang Aeven n~~zan~~ *ŋˁaŋ high; lift high
ao2 áo ngaw ng ng- aw -aw Aeven n~~zaw *ŋˁaw fry, roast (v.)
ao3 ǎo 'aw2 ʔawX ' ʔ- aw -aw Brising 'zu' *ʔˁuʔ old woman
ao4 ào 'aw3 ʔawH ' ʔ- aw -aw Cdeparting 'zuks *ʔˁuk-s bay, cove
ao4 ào 'aw3 ʔawH ' ʔ- aw -aw Cdeparting 'zuks *ʔˁuk-s southwest corner of a house
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra sow, pig
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra snake
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra [place name]
ba1 pet pɛt p p- et -ɛt Dentering pzre~t *pˁret eight
ba2 bat b b- at -at Dentering mpzat *m-pˁat halt in the open
ba2 bet bɛt b b- et -ɛt Dentering bzrot $bzrot *bˁrot {*(Cə.)[b]ˁrot} uproot
ba2 pat p p- at -at Dentering pzat *pˁat halt in the open
ba3 pa~2 pæX p p- a~ Brising pzra' *pˁraʔ grasp (v.)
ba4 be2 bɛX b b- e Brising bzraj' bzraj' *bˁrajʔ {*[b]ˁrajʔ} stop, cease
ba4 pa~3 pæH p p- a~ Cdeparting pzraks *pˁrak-s have hegemony
bai2 bái ba~k bæk b b- a~k -æk Dentering bzrak *bˁrak white
bai3 bǎi pa~k pæk p p- a~k -æk Dentering pzrak *pˁrak hundred
bai4 bài ba~j3 bæjH b b- a~j -æj Cdeparting %pzrats %pzrats *N-pˁrat-s {*N-pˁra[t]-s} suffer defeat
bai4 bài be3 bɛH b b- e Cdeparting $bzre~s $bzre~s *C.bˁre-s {*C.[b]ˁre-s} weed resembling grain
bai4 bài pa~j3 pæjH p p- a~j -æj Cdeparting pzrats pzrats *pˁrat-s {*pˁra[t]-s} defeat (v.t.)
bai4 bài pej3 pɛjH p p- ej -ɛj Cdeparting $pzrots $pzrots *C.pˁrot-s {*C.pˁro[t]-s} bow, bend (v.)
ban1 bān pa~n pæn p p- a~n -æn Aeven pzren pzren F! *pˁ‹r›ən {*pˁ‹r›ə[n]} (F!) distribute
ban1 bān pa~n pæn p p- a~n -æn Aeven pzren pzren V! *pˁ‹r›ən {*pˁ‹r›ə[n]} V! distribute
ban3 bǎn pa~n2 pænX p p- a~n -æn Brising $pzran' *C.pˁranʔ plank, board
ban3 bǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising pan' pan' *panʔ {*pa[n]ʔ} slope, bank
ban4 bàn ban2 banX b b- an -an Brising $bzan' $bzan' *C.bˁanʔ {*C.[b]ˁanʔ} comrade
ban4 bàn ben3 bɛnH b b- en -ɛn Cdeparting bzre~ns bzre~ns *bˁren-s {*[b]ˁren-s} manage, deal with
ban4 bàn pan3 panH p p- an -an Cdeparting pzans *pˁan-s half
bang1 bāng pa~wng pæwng p p- a~wng -æwng Aeven pzron~~ *pˁroŋ country
bang4 bàng ba~wng2 bæwngX b b- a~wng -æwng Brising bzron~~' bzron~~' *bˁroŋʔ {*[b]ˁroŋʔ} oyster, mussel
bang4 bàng ba~wng2 bæwngX b b- a~wng -æwng Brising bzron~~' bzron~~' *bˁroŋʔ {*[b]ˁroŋʔ} oyster, mussel
bang4 bàng bang3 bangH b b- ang -ang Cdeparting bzan~~s bzan~~s *bˁaŋ-s {*[b]ˁaŋ-s} beside; assist
bang4 bàng pa~ng3 pængH p p- a~ng -æng Cdeparting pzran~~s *pˁraŋ-s oar
bang4 bàng pang3 pangH p p- ang -ang Cdeparting pzan~~s *pˁaŋ-s slander
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u wrap, bundle
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u womb
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u reed mat for wrapping
bao1 bāo paw p p- aw -aw Aeven pzu *pˁu praise (v.)
bao2 báo ba~wk bæwk b b- a~wk -æwk Dentering $bzruk $bzruk *C.bˁruk {*C.[b]ˁruk} hail
bao3 bǎo paw2 pawX p p- aw -aw Brising pzu' *pˁuʔ precious thing
bao3 bǎo paw2 pawX p p- aw -aw Brising pzu' *pˁuʔ protect
bao4 bào baw3 bawH b b- aw -aw Cdeparting bzawks bzawks *bˁawk-s {*[b]ˁawk-s} violent
bao4 bào baw2 bawX b b- aw -aw Brising mpzu' *m-pˁuʔ carry in the arms
bao4 bào buwk b b- uwk -uwk Dentering bzawk bzawk *bˁawk {*[b]ˁawk} waterfall?
bao4 bào paw3 pawH p p- aw -aw Cdeparting pzuks *pˁuk-s repay
bei1 bēi pi~j pij p p- i~j -ij Aeven prej *prəj sad
bei1 bēi pje~ pje p p- je~ -je Aeven paj praj *paj {*p(r)a[j]} river bank; dike
bei1 bēi pje~ pje p p- je~ -je Aeven pre~ *pre pillar
bei1 bēi pji~e~ pjie p p- ji~e~ -jie Aeven pe~ *pe low, humble
bei1 bēi pwoj p p- woj -woj Aeven pze *pˁə cup
bei3 běi pok p p- ok -ok Dentering pzek *pˁək north
bei4 bèi bi~j3 bijH b b- i~j -ij Cdeparting breks breks *brək-s {*[b]rək-s} complete (adj.)
bei4 bèi bje~2 bjeX b b- je~ -je Brising mpaj' mpraj' *m-pajʔ {*m-p(r)ajʔ} cover self with
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting bzuts bzuts *bˁut-s {*[b]ˁ[u]t-s} comet
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting bzuts bzuts *bˁut-s {*[b]ˁut-s} confused
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting mpzeks *m-pˁək-s turn the back on
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting mpzeks *m-pˁək-s turn the back on
bei4 bèi bwoj2 bwojX b b- woj -woj Brising bze' $bze' *bˁəʔ {*(Cə.)[b]ˁəʔ} double
bei4 bèi pwoj3 pwojH p p- woj -woj Cdeparting pzeks *pˁək-s the back
ben1 bēn pwon p p- won -won Aeven pzur *pˁur run (v.)
ben3 běn pwon2 pwonX p p- won -won Brising $pzen' $pzen' *C.pˁənʔ {*C.pˁə[n]ʔ} tree trunk
beng1 bēng pa~ng pæng p p- a~ng -æng Aeven pzran~~ *pˁraŋ temple gate
beng1 bēng pong p p- ong -ong Aeven $pzen~~ *Cə.pˁəŋ collapse (v., of a mountain)
beng4 bèng pong3 pongH p p- ong -ong Cdeparting pzen~~s *pˁəŋ-s put coffin in grave
bi1 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *prək to press, urge
bi1 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *prək urge, press
bi2 bji~j3 bjijH b b- ji~j -jij Cdeparting $bits $bits *Cə.bit-s {*Cə.bi[t]-s} smell (v.t.)
bi2 bji~j3 bjijH b b- ji~j -jij Cdeparting mbits mbits *m-bit-s {*m-[b]i[t]-s} nose
bi3 pi~j2 pijX p p- i~j -ij Brising pre' *prəʔ border town
bi3 pi~t pit p p- i~t -it Dentering prut prut borrowe~d as prut from Qin dial *p.rut {*p.[r]ut} (borrowed as *prut from Qin dial.) writing brush
bi3 pje~2 pjeX p p- je~ -je Brising paj' *pajʔ that
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising $pij' *C.pijʔ compare
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ ladle, spoon
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ chaff; petty
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ deceased mother
bi4 be~k bek b b- e~k -ek Dentering bze~k bze~k *bˁek {*[b]ˁek} inner coffin
bi4 bi~t bit b b- i~t -it Dentering brit brit *brit {*[b]ri[t]} [place name]
bi4 bji~e~3 bjieH b b- ji~e~ -jie Cdeparting be~ks be~ks *bek-s {*[b]ek-s} avoid
bi4 bji~e~2 bjieX b b- ji~e~ -jie Brising %pe~' *N-peʔ low, short
bi4 bji~e~2 bjieX b b- ji~e~ -jie Brising be~' be~' *beʔ {*[b]eʔ} female slave or servant
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]e[t]-s} destroy; worn out
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]et-s} offering of silk
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]e[t]-s} fall down (from wound or illness)
bi4 bji~t bjit b b- ji~t -jit Dentering bit bit *bit {*[b]i[t]} [place name]
bi4 pe~j3 pejH p p- e~j -ej Cdeparting pze~ks *pˁek-s favorite (n.)
bi4 pe~j3 pejH p p- e~j -ej Cdeparting pzits pzits *pˁit-s {*pˁi[t]-s} close (v.); obstruct
bi4 pe~k pek p p- e~k -ek Dentering $pze~k *C.pˁek house wall
bi4 pi~j3 pijH p p- i~j -ij Cdeparting prits prits *prit-s {*pri[t]-s} cautious
bi4 pi~t pit p p- i~t -it Dentering prit prit *prit {*pri[t]} shaft, handle (of a weapon)
bi4 pja~k pjæk p p- ja~k -jæk Dentering prak *prak light blue
bi4 pji~e~3 pjieH p p- ji~e~ -jie Cdeparting pe~ks *pek-s arm
bi4 pji~e~j3 pjiejH p p- ji~e~j -jiej Cdeparting pe~ts pe~ts *pet-s {*pe[t]-s} cover (v.)
bi4 pji~e~k pjiek p p- ji~e~k -jiek Dentering pe~k *pek ruler, prince
bi4 pji~e~k pjiek p p- ji~e~k -jiek Dentering pe~k *pek circular jade insignium
bi4 pji~j pjij p p- ji~j -jij Aeven pij *pij cover; protect
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pijs *pij-s combine; all
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pijs *pij-s cover; protect
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pij's *pijʔ-s deceased mother
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting piks piks *pik-s {*pi[k]-s} give
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} shoot
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} wattle
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} prohibit
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} necessarily
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} wooden fork
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} bird-net
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} knee cover
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} finish (v.)
bian1 biān pe~n pen p p- e~n -en Aeven pze~n pze~n *pˁen {*pˁe[n]} side
bian1 biān pe~n pen p p- e~n -en Aeven pze~n pze~n *pˁen {*pˁe[n]} plait, weave
bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} whip (n.)
bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} plait, weave
𠓥 𠓥 bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} whip (n.)
bian3 biǎn pe~n2 penX p p- e~n -en Brising pze~n' pze~n' *pˁenʔ {*pˁe[n]ʔ} flat and thin
bian3 biǎn pja~m2 pjæmX p p- ja~m -jæm Brising prom' prom' *promʔ {*pr[o]mʔ} diminish
bian3 biǎn pje~m2 pjemX p p- je~m -jem Brising pom' prom' *pomʔ {*p(r)[o]mʔ} diminish
bian4 biàn ben3 bɛnH b b- en -ɛn Cdeparting bzre~rs bzre~rs *bˁrer-s {*[b]ˁre[r]-s} discriminate
bian4 biàn bje~n3 bjenH b b- je~n -jen Cdeparting $brons $brons *C.bron-s {*C.[b]ro[n]-s} cap
bian4 biàn bje~n3 bjenH b b- je~n -jen Cdeparting brons brons *bron-s {*[b]ro[n]-s} law
bian4 biàn bje~n2 bjenX b b- je~n -jen Brising bre~n' *brenʔ distinguish
bian4 biàn bje~n2 bjenX b b- je~n -jen Brising bre~n' *brenʔ dispute (v.))
便 便 bian4 biàn bji~e~n3 bjienH b b- ji~e~n -jien Cdeparting be~ns be~ns *ben-s {*[b]e[n]-s} comfortable; advantageous
bian4 biàn bji~e~n3 bjienH b b- ji~e~n -jien Cdeparting mpz~e~n's mpz~e~n's *m-pʰenʔ-s {*[m-pʰ]enʔ-s} glib-tongued
bian4 biàn bji~e~n2 bjienX b b- ji~e~n -jien Brising mpz~e~n' mpz~e~n' *m-pʰenʔ {*[m-pʰ]enʔ} insincere words
bian4 biàn pe~n3 penH p p- e~n -en Cdeparting pze~ns pze~ns *pˁen-s {*pˁe[n]-s} (go) all around
bian4 biàn pje~n3 pjenH p p- je~n -jen Cdeparting prons prons *pron-s {*pro[n]-s} change (v.)
biao3 biǎo pje~w2 pjewX p p- je~w -jew Brising paw' praw' *pawʔ {*p(r)awʔ} exterior
bie1 biē pji~e~t pjiet p p- ji~e~t -jiet Dentering pe~t *pet turtle
bie2 bié bje~t bjet b b- je~t -jet Dentering %pre~t *N-pret be separated (intr.)
bie2 bié pje~t pjet p p- je~t -jet Dentering pre~t *pret separate (tr.)
bin1 bīn pji~n pjin p p- ji~n -jin Aeven pin pin *pin {*pi[n]} guest
bing1 bīng pi~ng ping p p- i~ng -ing Aeven pren~~ dial pren~~ *p.rəŋ (dial. › *prəŋ) ice
bing1 bīng pi~ng ping p p- i~ng -ing Aeven pren~~ dial pr pr *p.rəŋ (dial. *p.r- › *pr-) ice
bing1 bīng pja~ng pjæng p p- ja~ng -jæng Aeven pran~~ *praŋ weapon
bing1 bīng pji~e~ng pjieng p p- ji~e~ng -jieng Aeven pe~n~~ *peŋ combine two things
bing3 bǐng li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ rations
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) receive
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) rations
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) rations; receive
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ 3d heavenly stem
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ (place name)
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ grasp
bing4 bìng be~ng2 bengX b b- e~ng -eng Brising bze~n~~' bze~n~~' *bˁeŋʔ {*[b]ˁeŋʔ} side by side, together
bing4 bìng bja~ng3 bjængH b b- ja~ng -jæng Cdeparting bran~~s bran~~s *braŋ-s {*[b]raŋ-s} extreme illness
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s *praŋʔ-s handle (n.)
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s pran~~'s *praŋʔ-s {*[p]raŋʔ-s} handle (n.)
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s *praŋʔ-s a handle
bing4 bìng pji~e~ng3 pjiengH p p- ji~e~ng -jieng Cdeparting pe~n~~s *peŋ-s combine two things
bo1 pa p p- a -a Aeven pzar *pˁar martial
bo1 pa~wk pæwk p p- a~wk -æwk Dentering pzrok ~ mpzrok *pˁrok ~ *mə-pˁrok cut, flay, peel
bo1 pat p p- at -at Dentering pzat *pˁat spread out
bo2 ba~k bæk b b- a~k -æk Dentering bzrak bzrak *bˁrak {*[b]ˁrak} silk
bo2 bak b b- ak -ak Dentering bzak $bzak *bˁak {*(Cə.)[b]ˁak} thin
bo2 bwot b b- wot -wot Dentering bzut bzut *bˁut {*[b]ˁut} annoyed looks
bo2 pa~k pæk p p- a~k -æk Dentering pzrak *pˁrak father’s elder brother
bo2 pak p p- ak -ak Dentering pzak *pˁak broad
bo2 phak ph ph- ak -ak Dentering pz~zak *pʰˁak shoulder blade
bo3 pa2 paX p p- a -a Brising pzaj' *pˁajʔ walk lame
bo3 pa2 paX p p- a -a Brising pzaj' *pˁajʔ winnow (v.)
bo4 pa3 paH p p- a -a Cdeparting pzaj's *pˁajʔ-s winnow (v.)
bo4 pa3 paH p p- a -a Cdeparting pzar's *pˁarʔ-s to sow, winnow
bu3 bu3 buH b b- u -u Cdeparting bzas bzas *bˁa-s {*[b]ˁa-s} food held in the mouth
bu3 pu2 puX p p- u -u Brising $pza' *Cə-pˁaʔ to patch
bu3 puwk p p- uwk -uwk Dentering pzok *pˁok divine (v.)
bu4 bu3 buH b b- u -u Cdeparting mbzas mbzas *mə-bˁa-s {*mə-[b]ˁa-s} step
簿 簿 bu4 bu2 buX b b- u -u Brising bza' bza' *bˁaʔ {*[b]ˁaʔ} register (n.)
bu4 buw2 buwX b b- uw -uw Brising bzo' bzro' *bˁoʔ {*[b]ˁ(r)oʔ} lead (v.), govern
bu4 pjuw p p- juw -juw Aeven pe *pə not
bu4 pu3 puH p p- u -u Cdeparting pzas *pˁa-s cloth
bu4 pu3 puH p p- u -u Cdeparting pzas *pˁa-s cloth
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven $d~ze $d~ze *Cə.dzˁə {*[Cə.dz]ˁə} cut out clothes
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven $d~ze $d~ze *Cə.dzˁə {*[Cə.dz]ˁə} timber
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven d~ze $d~ze *dzˁə {*(Cə.)[dz]ˁə} talent, ability
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven d~ze d~ze *dzˁə {*[dz]ˁə} wealth
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising %szre' *N-sˁrəʔ colorful
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising %szre' *N-sˁrəʔ colorful
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising mszre' *m-sˁrəʔ gather, pluck
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising mszre' *m-sˁrəʔ gather, pluck
cai4 cài tshaj3 tshajH tsh tsh- aj -aj Cdeparting sr~zats *s.r̥ˁat-s (name of a state)
cai4 cài tshoj3 tshojH tsh tsh- oj -oj Cdeparting mszre's *m-sˁrəʔ-s vegetables
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven %szrum %szrum *N-sˁrum {*N-sˁr[u]m} three
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven mszrem mszrem *m-sˁrəm {*m-sˁr[ə]m} team of three horses
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven sl~zum sl~zum *s-l̥ˁum {*s-l̥ˁ[u]m} accumulate
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven t~z~zum t~z~zum *tsʰˁum {*[tsʰ]ˁ[u]m} straight
can2 cán dzam dz dz- am -am Aeven d~zam d~zam *dzˁam {*[dz]ˁam} ashamed
can2 cán dzan dz dz- an -an Aeven d~zan d~zan *dzˁan {*[dz]ˁa[n]} injure; remnant
can2 cán dzom dz dz- om -om Aeven $d~zem $d~zem *C.dzˁəm {*C.dzˁ[ə]m} silkworm
can4 càn tshan3 tshanH tsh tsh- an -an Cdeparting t~z~zars t~z~zars *tsʰˁar-s {*[tsʰ]ˁar-s} bright and white
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven sr~zan~~ *[s.r̥]ˁaŋ tshang-kaeng 'oriole'
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} granary
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} cold
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} deep blue or green
cang2 cáng dzang dz dz- ang -ang Aeven mt~z~zan~~ *m-tsʰˁaŋ store (v.)
cao1 cāo tshaw3 tshawH tsh tsh- aw -aw Cdeparting t~z~zaw's t~z~zaw's *tsʰˁawʔ-s {*[tsʰ]ˁawʔ-s} (what is grasped:) principles
cao1 cāo tshaw2 tshawX tsh tsh- aw -aw Brising t~z~zaw' t~z~zaw' *tsʰˁawʔ {*[tsʰ]ˁawʔ} grasp (v.)
cao2 cáo dzaw dz dz- aw -aw Aeven %t~zu *N-tsˁu come together; pair
cao3 cǎo tshaw2 tshawX tsh tsh- aw -aw Brising t~z~zu' t~z~zu' *tsʰˁuʔ {*[tsʰ]ˁuʔ} grass, plants
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~re~k t~z~zre~k *tsʰrek {*[tsʰ](ˁ)rek} tablet, records
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~re~k t~z~zre~k *tsʰrek {*[tsʰ](ˁ)rek} tablet, record
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~zre~k t~z~zre~k *tsʰˁrek {*[tsʰ]ˁrek} hedge
ce4 tsrhi~3 tsrhiH tsrh tsrh- i~ -i Cdeparting t~z~reks t~z~reks *tsʰrək-s {*[tsʰ]rək-s} latrine
ce4 tsrhi~k tsrhik tsrh tsrh- i~k -ik Dentering t~z~rek t~z~rek *tsʰrək {*[tsʰ]rək} fathom (v.)
ce4 tsri~k tsrik tsr tsr- i~k -ik Dentering t~rek t~rek *tsrək {*[ts]rək} slanting, oblique; side
cen1 cēn tsrhi~m tsrhim tsrh tsrh- i~m -im Aeven t~z~rum t~z~rum *tsʰrum {*[tsʰr][u]m} uneven
ceng2 céng dzong dz dz- ong -ong Aeven %stzen~~ *N-s.tˁəŋ double
ceng2 céng dzong dz dz- ong -ong Aeven d~zen~~ d~zen~~ *dzˁəŋ {*[dz]ˁəŋ} (adverb indicating past time)
cha1 chā tsrha~ tsrhæ tsrh tsrh- a~ Aeven t~z~raj *tsʰraj distinction; to select
cha1 chā tsrhep tsrhɛp tsrh tsrh- ep -ɛp Dentering mt~z~rop mt~z~rop *mə-tsʰ‹r›op {*mə-[tsʰ]‹r›op} insert
cha1 chā tsrhep tsrhɛp tsrh tsrh- ep -ɛp Dentering t~z~rop t~z~zrop *tsʰ‹r›op {*[tsʰ](ˁ)‹r›op} pestle
cha2 chá dra~ dræ dr dr- a~ Aeven dzra dzra *dˁra {*[d]ˁra} a certain number of sheaves of grain
cha2 chá dzra~ dzræ dzr dzr- a~ Aeven d~zraj d~zraj *dzˁraj {*[dz]ˁraj} cut trees
cha2 chá dzra~2 dzræX dzr dzr- a~ Brising d~zraj' d~zraj' *dzˁrajʔ {*[dz]ˁrajʔ} to cut trees
cha2 chá tsrhet tsrhɛt tsrh tsrh- et -ɛt Dentering t~z~zre~t t~z~zre~t *tsʰˁret {*[tsʰ]ˁret} examine
chai1 chāi tsrhe tsrhɛ tsrh tsrh- e Aeven t~z~raj t~z~zraj *tsʰraj {*[tsʰ](ˁ)raj} distinction; to select
chai1 chāi tsrhej tsrhɛj tsrh tsrh- ej -ɛj Aeven t~z~raj t~z~zraj *tsʰraj {*[tsʰ](ˁ)raj} distinction; to select
chai2 chái dzre dzrɛ dzr dzr- e Aeven $d~zre~ $d~zre~j *C.dzˁre {*C.dzˁre(j)} firewood
chai2 chái dzrej dzrɛj dzr dzr- ej -ɛj Aeven d~zrej d~zrej *dzˁ‹r›əj {*[dz]ˁ‹r›əj} category, equals
chai2 chái dzrej dzrɛj dzr dzr- ej -ɛj Aeven d~ze~aj d~zre *dzˁeaj {*[dz]ˁrə} wolf
chai4 chài trha~j3 trhæjH trh trh- a~j -æj Cdeparting mr~zats mr~zats *mə-r̥ˁat-s {*mə-r̥ˁa[t]-s} scorpion
chan1 chān tsyhe~m tsyhem tsyh tsyh- je~m -jem Aeven tz~am tz~am *tʰam {*[tʰ]am} cut out, cut loose
chan1 chān tsyhe~m tsyhem tsyh tsyh- je~m -jem Aeven tz~am tz~am *tʰam {*[tʰ]am} apron; shake, move (skirts)
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} farmyard
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} tracks; orbit (v.)
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} bind, wind
chan2 chán dzye~n dzyen dzy dzy- je~n -jen Aeven dar dar *dar {*[d]a[r]} cicada
chan2 chán dzye~n dzyen dzy dzy- je~n -jen Aeven dzar dzar *dˁar {*[d]ˁar} in chan2yu2
chan3 chǎn sren2 srɛnX sr sr- en -ɛn Brising sn~~rar' *s-ŋrarʔ bear (v.), produce
chan3 chǎn trhje~m2 trhjemX trh trh- je~m -jem Brising qz~rom' *qʰromʔ flatter (v.)
chan3 chǎn trhje~m2 trhjemX trh trh- je~m -jem Brising qz~rom' *qʰromʔ to flatter
chan4 chàn tsyhe~m3 tsyhemH tsyh tsyh- je~m -jem Cdeparting tz~ams tz~ams *tʰam-s {*[tʰ]am-s} overcoat
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven $%tran~~ $%tran~~ *Cə-N-traŋ {*Cə-[N]-traŋ} long (adj.)
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven $lran~~ *Cə.lraŋ arena
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven lran~~ *lraŋ intestines
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven $dan~~ *Cə.daŋ taste (v.)
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven dan~~ dan~~ *daŋ {*[d]aŋ} constant
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven dan~~ *daŋ lower garment
chang3 chǎng tsyhang2 tsyhangX tsyh tsyh- jang -jang Brising tz~an~~' *tʰaŋʔ despondent; scared
chang3 chǎng tsyhang2 tsyhangX tsyh tsyh- jang -jang Brising tz~an~~' *tʰaŋʔ open, spacious
chang4 chàng trhjang3 trhjangH trh trh- jang -jang Cdeparting tz~ran~~s *tʰraŋ-s aromatic spirits
chang4 chàng trhjang3 trhjangH trh trh- jang -jang Cdeparting tz~ran~~s *tʰraŋ-s disappointed
chang4 chàng tsyhang3 tsyhangH tsyh tsyh- jang -jang Cdeparting mtz~an~~s *mə-tʰaŋ-s to lead (in singing)
chang4 chàng tsyhang3 tsyhangH tsyh tsyh- jang -jang Cdeparting tz~an~~s *tʰaŋ-s to lead (in singing)
chao1 chāo trhje~w trhjew trh trh- je~w -jew Aeven tz~raw tz~raw *tʰraw {*tʰr[a]w} leap over, surpass
chao2 cháo drje~w drjew dr dr- je~w -jew Aeven %traw %traw *N-t‹r›aw {*[N]-t‹r›aw} morning tide
chao2 cháo drje~w drjew dr dr- je~w -jew Aeven mtraw mtraw *m-t‹r›aw {*[m]-t‹r›aw} (morning) audience at court
chao2 cháo dzra~w dzræw dzr dzr- a~w -æw Aeven d~zraw d~zraw *dzˁraw {*[dz]ˁraw} nest
che1 chē tsyha~ tsyhæ tsyh tsyh- ja~ -jæ Aeven tqz~a tqz~rA *t.qʰa {*[t.qʰ](r)A} chariot
che4 chè drje~t drjet dr dr- je~t -jet Dentering mtz~re~t mtz~re~t *m-tʰret {*m-tʰr[e]t} remove, take away
che4 chè drje~t drjet dr dr- je~t -jet Dentering mtz~re~t mtz~re~t *m-tʰret {*m-[tʰ]ret} penetrate
che4 chè trha~k trhæk trh trh- a~k -æk Dentering %qz~zrak *Nə-qʰˁ‹r›ak split (v.i.)
che4 chè trhje~t trhjet trh trh- je~t -jet Dentering tz~re~t tz~re~t *tʰret {*tʰr[e]t} remove, take away
che4 chè trhje~t trhjet trh trh- je~t -jet Dentering tz~re~t tz~re~t *tʰret {*[tʰ]ret} penetrate
chen1 chēn tsyhi~n tsyhin tsyh tsyh- i~n -in Aeven tz~in tz~in *tʰin {*tʰi[n]} glare (v.)
chen2 chén dri~m drim dr dr- i~m -im Aeven lrem lrem ~ mlrem *lrəm {*[l]r[ə]m} ~ *m-lr[ə]m sink (v.)
chen2 chén dri~m drim dr dr- i~m -im Aeven lrem lrem *lrəm {*[l]r[ə]m} sacrifice in which gifts are sunk in water
chen2 chén dri~m3 drimH dr dr- i~m -im Cdeparting lrems lrems *lrəm-s {*[l]r[ə]m-s} sacrifice in which gifts are sunk in water
chen2 chén dri~n drin dr dr- i~n -in Aeven dren dren *drən {*[d]rə[n]} dust (n.)
chen2 chén dri~n drin dr dr- i~n -in Aeven lrin lrin *lrin {*lri[n]} arrange
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven dem dem *dəm {*[d][ə]m} small furnace
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven tg~em tg~em *t.ɢəm {*[t.ɢ][ə]m} sincere
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven tg~em tg~em *t.ɢəm {*[t.ɢ][ə]m} reliable, to trust
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven der der *dər {*[d]ər} 5th earthly branch
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven der der *dər {*[d]ər} part of Scorpio; morning
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven gin gin *ɡin {*[ɡ]i[n]} slave, subject
chen2 chén zyi~n zyin zy zy- i~n -in Aeven sder sder *sə.dər {*sə.[d]ər} part of Scorpio; morning
cheng1 chēng trha~ng trhæng trh trh- a~ng -æng Aeven tz~zran~~ *tʰˁraŋ look straight at, stare
cheng1 chēng trhje~ng trhjeng trh trh- je~ng -jeng Aeven tkz~re~n~~ *t-kʰreŋ red
cheng1 chēng tsyhi~ng tsyhing tsyh tsyh- i~ng -ing Aeven tz~en~~ *tʰəŋ weigh; evaluate; call
𣥺 𣥺 cheng2 chéng dra~ng dræng dr dr- a~ng -æng Aeven mtzran~~ *m-tˁ‹r›aŋ serve as support for
cheng2 chéng dri~ng dring dr dr- i~ng -ing Aeven dren~~ dren~~ *drəŋ {*[d]rəŋ} limpid, clear
cheng2 chéng dri~ng dring dr dr- i~ng -ing Aeven mtren~~ *m-trəŋ reprove; punish
cheng2 chéng drje~ng drjeng dr dr- je~ng -jeng Aeven $lre~n~~ *C.lreŋ Chéng (a surname)
cheng2 chéng drje~ng drjeng dr dr- je~ng -jeng Aeven lre~n~~ *lreŋ to manifest
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven $de~n~~ $de~n~~ *Cə.deŋ {*Cə.[d]eŋ} city wall
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} sincere
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} put in (a receptacle)
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} to become (v.i.)
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven mde~n~~ mde~n~~ *m-deŋ {*m-[d]eŋ} to complete (tr. v)
cheng2 chéng dzyi~ng dzying dzy dzy- i~ng -ing Aeven den~~ den~~ *dəŋ {*[d]əŋ} receive
cheng2 chéng dzyi~ng dzying dzy dzy- i~ng -ing Aeven mten~~ *m-təŋ assist
cheng2 chéng zyi~ng zying zy zy- i~ng -ing Aeven $len~~ *Cə.ləŋ raised path between fields
cheng2 chéng zyi~ng zying zy zy- i~ng -ing Aeven $len~~ *Cə.ləŋ ride (v.)
cheng3 chěng trhje~ng2 trhjengX trh trh- je~ng -jeng Brising l~re~n~~' l~re~n~~' *l̥reŋʔ {*[l̥]reŋʔ} gallop
cheng3 chěng trhje~ng2 trhjengX trh trh- je~ng -jeng Brising l~re~n~~' l~re~n~~' *l̥reŋʔ {*[l̥]reŋʔ} to run after; gratify one’s desire
cheng4 chèng tsyhi~ng3 tsyhingH tsyh tsyh- i~ng -ing Cdeparting mtz~en~~s *mə-tʰəŋ-s steelyard
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven $r~aj r~aj *C.r̥aj {*r̥aj} mountain demon
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven r~aj *r̥aj demon
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven r~aj E dial r~ trh *r̥aj (E. dial. *r̥- › trh-) demon
chi1 chī tsyhi~j tsyhij tsyh tsyh- i~j -ij Aeven tz~ij *tʰij owl (鴟鵂 tsyhij.xjuw)
chi2 chí dri~ dri dr dr- i~ -i Aeven $lre *C.lrə regulate, arrange
chi2 chí dri~ dri dr dr- i~ -i Aeven dre dre *drə {*[d]rə} grasp, hold
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven drij drij *drij {*[d]rij} islet
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven drij drij *drij {*[d]rij} ant egg
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven lrej lrej *lrəj {*lrə[j]} slow
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven $lraj *Cə.lraj pool (n.)
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven dre~ dre~ *dre {*[d]re} *[d]re.[d]ro walk hesitatingly
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven lraj lraj *lraj {*[l]raj} gallop
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven lre~ *lre a kind of flute
chi2 chí sye~2 syeX sy sy- je~ -je Brising l~aj' *l̥ajʔ slacken (a bow)
chi3 chǐ trhi~2 trhiX trh trh- i~ -i Brising n~re' n~ren~~' *n̥rəʔ {*n̥rə(ŋ)ʔ} shame; ashamed
chi3 chǐ tsyha~2 tsyhæX tsyh tsyh- ja~ -jæ Brising tl~aj' tl~Aj' *t-l̥ajʔ {*[t-l̥]Ajʔ} large
chi3 chǐ tsyhe~2 tsyheX tsyh tsyh- je~ -je Brising tl~aj' *t-l̥ajʔ extravagant
chi3 chǐ tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} foot (measure)
齿 chi3 chǐ tsyhi~2 tsyhiX tsyh tsyh- i~ -i Brising tkz~e' tkz~en~~' *t-kʰəʔ {*[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ} front teeth
chi4 chì sye~3 syeH sy sy- je~ -je Cdeparting skz~e~s *s-kʰe-s wing
chi4 chì trhi~k trhik trh trh- i~k -ik Dentering r~ek mr~ek *r̥ək {*(m-)r̥ək} correct (v.); to arrange
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tqz~ak tqz~Ak *t-qʰak {*t-qʰAk} salty soil
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tqz~ak tqz~rAk *t-qʰak {*[t-qʰ](r)Ak} red
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} rebuff; salty soil
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} rebuff; salty soil
chi4 chì tsyhi~3 tsyhiH tsyh tsyh- i~ -i Cdeparting tz~eks *tʰək-s blaze
chong1 chōng syowng sy sy- jowng -jowng Aeven ston~~ *s-toŋ hull grain, beat (v.) stick for beating (n.)
chong1 chōng syowng sy sy- jowng -jowng Aeven ston~~ *s.toŋ stupid
chong1 chōng trha~wng trhæwng trh trh- a~wng -æwng Aeven qz~zron~~ qz~zron~~ *qʰˁ‹r›oŋ {*[q]ʰˁ‹r›oŋ} stupid
chong1 chōng trhjuwng trh trh- juwng -juwng Aeven tz~run~~ *tʰruŋ grieved, agitated
chong1 chōng tsyhowng tsyh tsyh- jowng -jowng Aeven tz~on~~ *tʰoŋ rush against
chong1 chōng tsyhuwng tsyh tsyh- juwng -juwng Aeven tz~un~~ *tʰuŋ full, fill
chong2 chóng drjowng dr dr- jowng -jowng Aeven mtron~~ mtron~~ *m-troŋ {*[m]-troŋ} repeat; double
chong2 chóng drjuwng dr dr- juwng -juwng Aeven $lrun~~ *C.lruŋ insect
chong2 chóng dzrjuwng dzr dzr- juwng -juwng Aeven d~run~~ d~run~~ *dz‹r›uŋ {*[dz]‹r›uŋ} exalt, honor
chong3 chǒng trhjowng2 trhjowngX trh trh- jowng -jowng Brising r~on~~' *r̥oŋʔ favor, grace
chou1 chōu trhjuw trh trh- juw -juw Aeven l~ru *l̥ru take out, pull out
chou1 chōu trhjuw trh trh- juw -juw Aeven r~iw *r̥iw recover
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven driw driw *driw {*[d]riw} dense, thick
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven driw driw *driw {*[d]riw} bind round
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven dru dru *dru {*[d]ru} in the past, yesterday
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven dru dru *dru {*[d]ru} plowed field
chou2 chóu dzrjuw dzr dzr- juw -juw Aeven d~riw d~riw *dzriw {*[dz]riw} grieved
chou2 chóu dzyuw dzy dzy- juw -juw Aeven du du *du {*[d]u} pay back; enemy
chou3 chǒu trhjuw2 trhjuwX trh trh- juw -juw Brising n~ru' n~ru' *n̥ruʔ {*[n̥]ruʔ} 2d earthly branch
chou3 chǒu tsyhuw2 tsyhuwX tsyh tsyh- juw -juw Brising tqz~u' *t.qʰuʔ ugly; evil
chou3 chǒu tsyhuw2 tsyhuwX tsyh tsyh- juw -juw Brising tqz~u' *t.qʰuʔ category
chou4 chòu tsyhuw3 tsyhuwH tsyh tsyh- juw -juw Cdeparting tqz~us tqz~u's *t-qʰu-s {*t-qʰu(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chou4 chòu xjuw3 xjuwH x x- juw -juw Cdeparting qz~us qz~u's *qʰu-s {*[qʰ]u(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chou4 chòu xjuw3 xjuwH x x- juw -juw Cdeparting qz~us qz~u's *qʰu-s {*[qʰ]u(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chu1 chū tsrhjo tsrh tsrh- jo -jo Aeven t~z~ra t~z~ra *tsʰra {*[ts]ʰra} beginning
chu1 chū tsyhwi~t tsyhwit tsyh tsyh- wi~t -wit Dentering tkz~ut *t-kʰut go or come out
chu2 chú drjo dr dr- jo -jo Aeven lra *l‹r›a remove
chu2 chú drju dr dr- ju -ju Aeven dro dro *dro {*[d]ro} kitchen
chu2 chú drju dr dr- ju -ju Aeven dro dro *dro {*[d]ro} drje-drjo walk hesitatingly
chu2 chú dzrjo dzr dzr- jo -jo Aeven $lra M$ re~fle~ct~ slra *Cə-l‹r›a (MC reflects *s-l‹r›a) hoe (n.)
chu2 chú dzrjo dzr dzr- jo -jo Aeven slra *s-l‹r›a to hoe
chu2 chú tsrhju tsrh tsrh- ju -ju Aeven t~z~ro t~z~ro *tsʰro {*[tsʰ]ro} grass for fuel or fodder
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' *s.r̥aʔ thorns
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' sr~a' *s.r̥aʔ {*[s.r̥]aʔ} arrange in order
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' *s.r̥aʔ name of a state
chu3 chǔ tsyho2 tsyhoX tsyh tsyh- jo -jo Brising tqz~a' *t.qʰaʔ pestle
chu3 chǔ tsyho2 tsyhoX tsyh tsyh- jo -jo Brising tqz~a' *t.qʰaʔ be at
chu4 chù trhjowk trh trh- jowk -jowk Dentering tz~rok *tʰrok hobbled pig (SW)
chu4 chù trhjuw3 trhjuwH trh trh- juw -juw Cdeparting qz~ruks *qʰ‹r›uk-s nourish
chu4 chù trhjuwk trh trh- juwk -juwk Dentering qz~ruk *qʰ‹r›uk nourish
chu4 chù trhwi~t trhwit trh trh- wi~t -wit Dentering tkz~rut *t.kʰ‹r›ut expel
chu4 chù tsyho3 tsyhoH tsyh tsyh- jo -jo Cdeparting tqz~a's *t.qʰaʔ-s place (n.)
chu4 chù tsyhowk tsyh tsyh- jowk -jowk Dentering tz~ok *tʰok knock against
chu4 chù tsyhuwk tsyh tsyh- juwk -juwk Dentering tz~uk *tʰuk commence
chuai3 chuǎi tsrhjwe~2 tsrhjweX tsrh tsrh- jwe~ -jwe Brising stz~ror' *s-tʰ‹r›orʔ to measure; to estimate
chuai4 chuài tsrhwa~j3 tsrhwæjH tsrh tsrh- wa~j -wæj Cdeparting t~z~zrots t~z~zrots *tsʰˁrot-s {*[tsʰ]ˁrot-s} bite, eat
chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tl~un tl~un M$ jwe~n is irre~gular *t.l̥un {*t.l̥u[n]} (MC -jwen is irregular) stream, river
穿 穿 chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tz~on tz~on *tʰon {*tʰo[n]} bore through
chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tz~un tz~un M$ jwe~n is irre~gular *tʰun {*[tʰ]u[n]} (MC -jwen is irregular) stream, river
chuan2 chuán drjwe~n drjwen dr dr- jwe~n -jwen Aeven $mtron *Cə-m-tron transmit
chuan2 chuán drjwe~n drjwen dr dr- jwe~n -jwen Aeven lron *lron beam, rafter
chuan2 chuán zywe~n zywen zy zy- jwe~n -jwen Aeven $lon $lon *Cə.lon {*Cə.lo[n]} boat
chuan3 chuǎn tsyhwe~n2 tsyhwenX tsyh tsyh- jwe~n -jwen Brising tz~on' tz~on' *tʰonʔ {*[tʰ]o[n]ʔ} oppose, contrary
chuan3 chuǎn tsyhwe~n2 tsyhwenX tsyh tsyh- jwe~n -jwen Brising tz~or' *tʰorʔ to pant
chuang1 chuāng tsrha~wng tsrhæwng tsrh tsrh- a~wng -æwng Aeven sl~zron~~ *s-l̥ˁ‹r›oŋ window
chuang1 chuāng tsrha~wng tsrhæwng tsrh tsrh- a~wng -æwng Aeven sl~zron~~ *s-l̥ˁ‹r›oŋ window
chuang1 chuāng tsrhjang tsrh tsrh- jang -jang Aeven t~z~ran~~ t~z~ran~~ *tsʰraŋ {*[tsʰ]raŋ} wound (v.)
chuang1 chuāng tsrhjang tsrh tsrh- jang -jang Aeven t~z~ran~~ t~z~ran~~ *tsʰraŋ {*[tsʰ]raŋ} boil, tumor
chuang2 chuáng dra~wng dræwng dr dr- a~wng -æwng Aeven %tzron~~ %tzron~~ *N-tˁ‹r›oŋ {*[N-t]ˁ‹r›oŋ} strike
chuang2 chuáng dzrjang dzr dzr- jang -jang Aeven kd~ran~~ *k.dzraŋ bed
chuang4 chuàng tsrhjang3 tsrhjangH tsrh tsrh- jang -jang Cdeparting t~z~ran~~s t~z~ran~~s *tsʰraŋ-s {*[tsʰ]raŋ-s} begin
chui1 chuī tsyhwe~ tsyhwe tsyh tsyh- jwe~ -jwe Aeven tz~oj *tʰoj blow (v.)
chui2 chuí drwi~j drwij dr dr- wi~j -wij Aeven kdruj *k.druj hammer
chui2 chuí dzywe~ dzywe dzy dzy- jwe~ -jwe Aeven doj doj *doj {*[d]oj} hang down
chui2 chuí tsywe~2 tsyweX tsy tsy- jwe~ -jwe Brising toj' *tojʔ to beat
chui4 chuì tsyhwe~3 tsyhweH tsyh tsyh- jwe~ -jwe Cdeparting tz~ojs *tʰoj-s musical concert
chui4 chuì tsyhwi~j3 tsyhwijH tsyh tsyh- wi~j -wij Cdeparting tkz~uts *t.kʰut-s bring or take out
chun1 chūn trhwi~n trhwin trh trh- wi~n -win Aeven l~run l~run *l̥run {*[l̥]ru[n]} ornate band on axle-cap of wheel (K)
chun1 chūn trhwi~n trhwin trh trh- wi~n -win Aeven l~run l~run *l̥run {*l̥ru[n]} funeral car
chun1 chūn tsyhwi~n tsyhwin tsyh tsyh- wi~n -win Aeven tz~un *tʰun springtime
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dun dun *dun {*[d]un} pure, unmixed
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} a pair
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} simple, unadorned
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} ample
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} quail
chun2 chún zywi~n zywin zy zy- wi~n -win Aeven sdur sdur *sə.dur {*sə.[d]ur} lip
chuo4 chuò trhjak trh trh- jak -jak Dentering tz~rak *tʰrak jump over, pass over
chuo4 chuò tsyhak tsyh tsyh- jak -jak Dentering tz~awk *tʰawk indulgent, gentle
chuo4 chuò tsyhwe~t tsyhwet tsyh tsyh- jwe~t -jwet Dentering tz~ot *tʰot taste, eat, drink (v.)
ci1 tsrhje~ tsrhje tsrh tsrh- je~ -je Aeven t~z~raj *tsʰraj uneven
ci2 dzi~ dzi dz dz- i~ -i Aeven d~e *dzə loving, kind
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə sacrifice
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə words
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə utterance
ci3 tshje~2 tshjeX tsh tsh- je~ -je Brising t~z~e~' t~z~e~j' *tsʰeʔ {*[tsʰ]e(j)ʔ} this
ci3 tshje~2 tshjeX tsh tsh- je~ -je Brising t~z~e~' t~z~e~j' *tsʰeʔ {*[tsʰ]e(j)ʔ} clear (adj.)
ci4 sje~3 sjeH s s- je~ -je Cdeparting sle~ks *s-lek-s give
ci4 tshi~j3 tshijH tsh tsh- i~j -ij Cdeparting sn~ijs sn~ijs *s-n̥ij-s {*[s-n̥]i[j]-s} lodge (v.)
ci4 tshi~j3 tshijH tsh tsh- i~j -ij Cdeparting sn~ijs sn~ijs *s-n̥ij-s {*[s-n̥]i[j]-s} put in order; second
ci4 tshje~3 tshjeH tsh tsh- je~ -je Cdeparting t~z~e~ks t~z~e~ks *tsʰek-s {*[tsʰ]ek-s} sharp point, thorn; pierce
ci4 tshje~3 tshjeH tsh tsh- je~ -je Cdeparting t~z~e~ks t~z~e~ks *tsʰek-s {*[tsʰ]ek-s} sharp point, thorn
ci4 tshje~k tshjek tsh tsh- je~k -jek Dentering t~z~e~k t~z~e~k *tsʰek {*[tsʰ]ek} pierce, stab
cong1 cōng tshuwng tsh tsh- uwng -uwng Aeven t~z~zon~~ t~z~zon~~ *tsʰˁoŋ {*[ts]ʰˁoŋ} onion
cong1 cōng tshuwng tsh tsh- uwng -uwng Aeven t~z~zon~~ t~z~zon~~ *tsʰˁoŋ {*[tsʰ]ˁoŋ} hear well; intelligent
cong2 cóng dzjowng dz dz- jowng -jowng Aeven d~on~~ d~on~~ *dzoŋ {*[dz]oŋ} to follow
cou3 cǒu tshuw2 tshuwX tsh tsh- uw -uw Brising t~z~zo' *tsʰˁoʔ take
cu1 tshu tsh tsh- u -u Aeven %szra *N-sˁra coarse, thick (as hair)
cu2 dzu dz dz- u -u Aeven d~za d~za *dzˁa {*[dz]ˁa} advance, go to
cu4 tshjowk tsh tsh- jowk -jowk Dentering t~z~ok t~z~ok *tsʰok {*[tsʰ]ok} urge, hasten, press
cuan4 cuàn tshwan3 tshwanH tsh tsh- wan -wan Cdeparting t~z~zons t~z~zons *tsʰˁon-s {*[tsʰ]ˁo[n]-s} hide; flee
cui1 cuī dzwoj dz dz- woj -woj Aeven d~zuj d~zuj *dzˁuj {*[dz]ˁuj} high, rocky
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven %srzuj %srzuj *N-s.rˁuj {*[N]-s.rˁuj} mourning clothes
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven %szruj *N-sˁruj mourning clothes
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven stz~zuj *s-tʰˁuj urge, repress
cui4 cuì dzwi~j3 dzwijH dz dz- wi~j -wij Cdeparting d~eps d~eps *dzəp-s {*[dz][ə]p-s} collect, crowd
cui4 cuì tshjwe~j3 tshjwejH tsh tsh- jwe~j -jwej Cdeparting t~z~ops t~z~ops *tsʰop-s {*[tsʰ]op-s} fine hair; felt
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} assistant
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} taste (v.)
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} dip into a fluid
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} burn
cui4 cuì tsrhjwe~j3 tsrhjwejH tsrh tsrh- jwe~j -jwej Cdeparting t~z~rops t~z~rops *tsʰ‹r›op-s {*[tsʰ]‹r›op-s} down, fine hair
cun2 cún dzwon dz dz- won -won Aeven d~zen d~zen *dzˁən {*[dz]ˁə[n]} exist
cun3 cǔn tshwon2 tshwonX tsh tsh- won -won Brising t~z~zun' t~z~zun' *tsʰˁunʔ {*[tsʰ]ˁu[n]ʔ} cut, chop
cun3 cǔn tshwon2 tshwonX tsh tsh- won -won Brising t~z~zun' t~z~zun' *tsʰˁunʔ {*[tsʰ]ˁu[n]ʔ} measure, consider
cun4 cùn tshwon3 tshwonH tsh tsh- won -won Cdeparting t~z~zuns t~z~zuns *tsʰˁun-s {*[tsʰ]ˁu[n]-s} thumb; inch
cuo1 cuō tsha tsh tsh- a -a Aeven t~z~zaj t~z~zaj *tsʰˁaj {*[tsʰ]ˁaj} file, polish (v.)
cuo1 cuō tsha tsh tsh- a -a Aeven t~z~zaj t~z~zaj *tsʰˁaj {*[tsʰ]ˁaj} rub, polish, file (v.)
cuo1 cuō tshwat tsh tsh- wat -wat Dentering t~z~zot t~z~zot *tsʰˁot {*[tsʰ]ˁot} pinch; a pinch
cuo2 cuó dza dz dz- a -a Aeven %t~zaj %t~zaj *N-tsˁaj {*N-[ts]ˁaj} salt
cuo3 cuǒ tsha2 tshaX tsh tsh- a -a Brising t~z~zar' *tsʰˁarʔ white and brilliant
cuo4 cuò tshak tsh tsh- ak -ak Dentering t~z~zak t~z~zak *tsʰˁak {*[tsʰ]ˁak} slanting
cuo4 cuò tshu3 tshuH tsh tsh- u -u Cdeparting t~z~zaks t~z~zaks *tsʰˁak-s {*[tsʰ]ˁak-s} place (v.)
cuo4 cuò tshwa3 tshwaH tsh tsh- wa -wa Cdeparting t~z~zojs t~z~zojs *tsʰˁoj-s {*[tsʰ]ˁoj-s} cut
da2 dat d d- at -at Dentering $lzat *Cə.lˁat arrive at
da2 top t t- op -op Dentering tzep tzep *tˁəp {*[t]ˁ[ə]p} answer
da2 top t t- op -op Dentering tzep tzep *tˁəp {*[t]ˁ[ə]p} small bean
da4 da3 daH d d- a -a Cdeparting lzats F! *lˁat-s (F!) big
da4 daj3 dajH d d- aj -aj Cdeparting lzats lzats *lˁat-s {*lˁa[t]-s} big
dai4 dài daj3 dajH d d- aj -aj Cdeparting lzats lzats *lˁat-s {*lˁa[t]-s} wave
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting $lzeks *Cə.lˁək-s bag
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting lzeks *lˁək-s replace
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting mrzeps *m.rˁəp-s reach to
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting mrzeps *m.rˁəp-s reach to
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising dze' dze' *dˁəʔ {*[d]ˁəʔ} wait on; depend on
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ danger
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ come to
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ deceive, cheat
dai4 dài taj3 tajH t t- aj -aj Cdeparting $tzats $tzats *C.tˁat-s {*C.tˁa[t]-s} girdle, strap
dai4 dài thoj3 thojH th th- oj -oj Cdeparting l~zeks *l̥ˁək-s borrow; lend
dai4 dài toj3 tojH t t- oj -oj Cdeparting $tzeks *Cə.tˁək-s carry on the head
dan1 dān tam t t- am -am Aeven mtzam *mə-tˁam carry on the shoulder
dan1 dān tan t t- an -an Aeven $tzar *Cə.tˁar single, simple
dan1 dān tan t t- an -an Aeven tzan *tˁan cinnabar
dan1 dān tan t t- an -an Aeven tzar tzar *tˁar {*tˁa[r]} place name (han.tan)
dan1 dān tom t t- om -om Aeven tqzem tqzem *t-qˁəm {*[t-q]ˁ[ə]m} take pleasure
dan3 dǎn tam2 tamX t t- am -am Brising tzam' tzam' *tˁamʔ {*[t]ˁamʔ} gall
dan3 dǎn tan2 tanX t t- an -an Brising tzan' tzan' *tˁanʔ {*tˁa[n]ʔ} sincere, truly
dan4 dàn dam3 damH d d- am -am Cdeparting mrzam's *m-rˁamʔ-s eat, swallow
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising lzam' lzam' *lˁamʔ {*[l]ˁamʔ} calm
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising lzam' lzam' *lˁamʔ {*[l]ˁamʔ} calm
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising mrzam' *m-rˁamʔ eat
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising mrzam' *m-rˁamʔ eat
dan4 dàn dan3 danH d d- an -an Cdeparting $dzars $dzars *Cə.dˁar-s {*Cə.[d]ˁar-s} pellet
dan4 dàn dan2 danX d d- an -an Brising dzan' dzan' *dˁanʔ {*[d]ˁa[n]ʔ} only
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising %rzum' %rzum' *N.rˁumʔ {*[N.]rˁ[u]mʔ} sacrifice at end of mourning
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising lzom' rzom' in 坎窞 *lˁomʔ {*rˁomʔ} in 坎窞 khomX-domX hole or pit
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising rzom' in a binom *rˁomʔ (in a binom) homX.domX lotus flower
dan4 dàn tam t t- am -am Aeven tzams tzam *tˁam-s {*tˁam} burden
dan4 dàn tam3 tamH t t- am -am Cdeparting tzams mtzams *tˁam-s {*mə-tˁam-s} burden
dan4 dàn tan3 tanH t t- an -an Cdeparting tzans tzans *tˁan-s {*tˁa[n]-s} dawn
dang1 dāng tang t t- ang -ang Aeven tzan~~ *tˁaŋ match (v.)
dang3 dǎng tang2 tangX t t- ang -ang Brising tzan~~' *tˁaŋʔ 500 families; relatives
dang4 dàng dang3 dangH d d- ang -ang Cdeparting lzan~~s *lˁaŋ-s veined stone
dang4 dàng dang3 dangH d d- ang -ang Cdeparting lzan~~s *lˁaŋ-s throw out, purify from
dang4 dàng dang2 dangX d d- ang -ang Brising lzan~~' *lˁaŋʔ extravagant
dang4 dàng tang3 tangH t t- ang -ang Cdeparting tzan~~s *tˁaŋ-s suitable
dao1 dāo taw t t- aw -aw Aeven $tzaw *C.tˁaw knife
dao3 dǎo daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting lzu's *lˁuʔ-s show the way
dao3 dǎo daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting lzu's *lˁuʔ-s to lead
dao3 dǎo taw2 tawX t t- aw -aw Brising tzaw' *tˁawʔ turn upside down (v.i.)
dao4 dào daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting dzaws dzawks *dˁaw-s {*[d]ˁaw(k)-s} steal
dao4 dào daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting dzawks dzawks *dˁawk-s {*[d]ˁawk-s} sad; pity
dao4 dào daw2 dawX d d- aw -aw Brising klzu' klzu' *kə.lˁuʔ {*[kə.l]ˁuʔ} way
dao4 dào daw2 dawX d d- aw -aw Brising lzu' lzu' *lˁuʔ {*[l]ˁuʔ} rice, paddy
dao4 dào taw3 tawH t t- aw -aw Cdeparting tzawks tzawks *tˁawk-s {*tˁaw[k]-s} arrive
dao4 dào taw3 tawH t t- aw -aw Cdeparting tzaw's *tˁawʔ-s turn over, invert; pour
de2 tok t t- ok -ok Dentering tzek *tˁək virtue
de2 tok t t- ok -ok Dentering tzek *tˁək obtain
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ a kind of sacrificial vessel
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ ritual vessel; lamp
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ lamp
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven tzen~~ *tˁəŋ ascend
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven tzen~~ *tˁəŋ step up
deng3 děng tong2 tongX t t- ong -ong Brising tzen~~' *tˁəŋʔ step, grade
di1 te~j tej t t- e~j -ej Aeven tzij *tˁij Western tribes
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering dze~k dze~k *dˁek {*[d]ˁek} oppose; enemy
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lze~k *lˁek (name of a northern tribe)
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lze~wk *lˁewk pheasant
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lziwk *lˁiwk wash, clean (v.)
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek son of principal wife
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek hoof
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek hoof
di3 te~j2 tejX t t- e~j -ej Brising tzij' *tˁijʔ bottom
di3 te~j2 tejX t t- e~j -ej Brising tzij' *tˁijʔ push away
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting %rzeps %rzeps *N.rˁəp-s {*[N.]rˁəp-s} dang-dejH cherry tree
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting dze~ts *dˁet-s solitary-growing (sc. tree)
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting dze~ts dze~ts *dˁet-s {*[d]ˁet-s} solitary standing (sc. tree)
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting lzejs *lˁəj-s look at
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting lzej's lzej's *lˁəjʔ-s {*[l]ˁəjʔ-s} sequence
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lze~' *lˁeʔ alternate
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lzej' *lˁəjʔ younger brother
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lzej' *lˁəjʔ younger secondary wife
di4 di~j3 dijH d d- i~j -ij Cdeparting lze~js lze~js *lˁej-s {*[l]ˁej-s} earth, ground
di4 te~j3 tejH t t- e~j -ej Cdeparting tze~ks *tˁek-s God
di4 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tlze~wk tlze~wk *t-lˁewk {*[t-l]ˁewk} bright; mark in a target
dian1 diān te~n ten t t- e~n -en Aeven tzin tzin *tˁin {*tˁi[n]} top
dian3 diǎn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
dian3 diǎn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
dian3 diǎn te~n2 tenX t t- e~n -en Brising tzer' tzer' *tˁərʔ {*tˁə[r]ʔ} statute, norm
dian4 diàn de~m2 demX d d- e~m -em Brising lzim' lzim' *lˁimʔ {*[l]ˁimʔ} bamboo mat
dian4 diàn de~m2 demX d d- e~m -em Brising lzim' lzim' *lˁimʔ {*[l]ˁimʔ} horse with hairy legs
殿 殿 dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting dzens %tzens *dˁən-s {*[N-t]ˁə[n]-s} palace
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzins lzins *lˁin-s {*lˁi[n]-s} lightning
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s open space outside city
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s hunt
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s cultivate a field
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tze~m's *tˁemʔ-s black spot, flaw
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tze~m's *tˁemʔ-s black spot, flaw
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tzims tzims *tˁim-s {*[t]ˁ[i]m-s} descend
dian4 diàn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
殿 殿 dian4 diàn te~n3 tenH t t- e~n -en Cdeparting tzens tzens *tˁən-s {*tˁə[n]-s} rear (building, army unit)
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw wither (v.)
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw bird of prey
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw engrave, carve
diao4 diào te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~wk tze~wk *tˁewk {*tˁ[e]wk} arrive
diao4 diào te~w3 tewH t t- e~w -ew Cdeparting tze~wks tze~wks *tˁewk-s {*[t]ˁewk-s} to angle
diao4 diào te~w3 tewH t t- e~w -ew Cdeparting tze~wks tze~wks *tˁewk-s {*tˁ[e]wk-s} grieved; condole
die1 diē de~t det d d- e~t -et Dentering lzit lzit *lˁit {*lˁi[t]} stumble
die2 dié de~t det d d- e~t -et Dentering dzit dzit *dˁit {*[d]ˁi[t]} anthill
die2 dié de~t det d d- e~t -et Dentering lzit lzit *lˁit {*lˁi[t]} alternate (v.)
ding1 dīng te~ng teng t t- e~ng -eng Aeven tze~n~~ *tˁeŋ 4th heavenly stem
ding1 dīng te~ng teng t t- e~ng -eng Aeven tze~n~~ *tˁeŋ nail (n.)
ding3 dǐng te~ng2 tengX t t- e~ng -eng Brising tze~n~~' *tˁeŋʔ cauldron
ding4 dìng de~ng3 dengH d d- e~ng -eng Cdeparting %tze~n~~s *N-tˁeŋ-s become fixed (v.i.)
ding4 dìng de~ng3 dengH d d- e~ng -eng Cdeparting mtze~n~~s *m-tˁeŋ-s make fixed, settle (v.t.)
dong1 dōng towng t t- owng -owng Aeven tzun~~ *tˁuŋ winter
dong1 dōng tuwng t t- uwng -uwng Aeven tzon~~ *tˁoŋ east
dong4 dòng duwng2 duwngX d d- uwng -uwng Brising $mtzon~~' $mtzon~~' *Cə-m-tˁoŋʔ {*[Cə-m-t]ˁoŋʔ} move
dong4 dòng tuwng3 tuwngH t t- uwng -uwng Cdeparting tzon~~s *tˁoŋ-s freeze
dou1 dōu tuw t t- uw -uw Aeven tzo *tˁo helmet, hood
dou3 dǒu tuw2 tuwX t t- uw -uw Brising tzo' *tˁoʔ bushel; ladle
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting %tz~zos *N.tʰˁo-s bean
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting dzoks dzoks *dˁok-s {*[d]ˁok-s} vessel with a neck
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting kdzoks *kə.dˁok-s neck
du1 tu t t- u -u Aeven tza *tˁa capital city
du2 dowk d d- owk -owk Dentering dzuk dzuk *dˁuk {*[d]ˁuk} poison (n.)
du2 dowk d d- owk -owk Dentering mdzuks mdzuks *m-dˁuk-s {*m-[d]ˁuk-s} to poison (v.)
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering $lzok *C.lˁok read (v.)
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering dzok dzok *dˁok {*[d]ˁok} alone; only
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering lzok *lˁok calf
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering zok lzok *ˁok {*lˁok} tablet
du3 towk t t- owk -owk Dentering tzuk *tˁuk firm, solid
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising mtza' *mə.tˁaʔ wager
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising tza' *tˁaʔ see
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising tza' *tˁaʔ belly, stomach
du4 du3 duH d d- u -u Cdeparting dzaks dzaks *dˁak-s {*[d]ˁak-s} measure (n.)
du4 du2 duX d d- u -u Brising mtza' *m-tˁaʔ belly
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s jealous
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s grubs in wood, vermin
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s jealous
duan1 duān twan t t- wan -wan Aeven tzor *tˁor tip (n.)
duan1 duān twan t t- wan -wan Aeven tzor *tˁor tip (n.)
duan3 duǎn twan2 twanX t t- wan -wan Brising tzor' *tˁorʔ short
duan4 duàn dwan2 dwanX d d- wan -wan Brising %tzon' %tzon' *N-tˁonʔ {*N-tˁo[n]ʔ} be cut in two
duan4 duàn twan3 twanH t t- wan -wan Cdeparting tzons tzons *tˁon-s {*tˁo[n]-s} hammer
duan4 duàn twan3 twanH t t- wan -wan Cdeparting tzon's tzon's *tˁonʔ-s {*tˁo[n]ʔ-s} cut off; decide
duan4 duàn twan2 twanX t t- wan -wan Brising tzon' tzon' *tˁonʔ {*tˁo[n]ʔ} cut in two
𠂤 𠂤 dui1 duī twoj t t- woj -woj Aeven $tzuj *C.tˁuj heap; mound
dui4 duì drwi~j3 drwijH dr dr- wi~j -wij Cdeparting drups drups *drup-s {*[d]ru[p]-s} ill-will
dui4 duì dwaj3 dwajH d d- waj -waj Cdeparting lzots *lˁot-s passage; opening
dui4 duì dwaj3 dwajH d d- waj -waj Cdeparting lzots *lˁot-s glad
dui4 duì dwoj3 dwojH d d- woj -woj Cdeparting lzuts *lˁut-s troop
dui4 duì trwi~j3 trwijH tr tr- wi~j -wij Cdeparting truts truts *t‹r›ut-s {*[t]‹r›u[t]-s} wooden crosspieces under carriage box
dui4 duì twoj3 twojH t t- woj -woj Cdeparting tzeps tzeps *tˁəp-s {*[t]ˁ[ə]p-s} respond
dun1 dūn twon t t- won -won Aeven tzur *tˁur solid, thick
dun4 dùn dwon3 dwonH d d- won -won Cdeparting lzun's lzun's *lˁunʔ-s {*lˁu[n]ʔ-s} withdraw
dun4 dùn dwon3 dwonH d d- won -won Cdeparting lzun's lzun's *lˁunʔ-s {*lˁu[n]ʔ-s} withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} drag feet; withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} shield
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} withdraw
duo1 duō ta t t- a -a Aeven tlzaj tlzaj *t-lˁaj {*[t-l]ˁaj} many
duo1 duō twot t t- wot -wot Dentering tzut tzut *tˁut {*[t]ˁut} scold
duo2 duó dak d d- ak -ak Dentering dzak dzak *dˁak {*[d]ˁak} measure (v.)
duo2 duó dak d d- ak -ak Dentering lzak *lˁak a kind of bell
duo2 duó dwat d d- wat -wat Dentering $lzot *Cə.lˁot seize
duo2 duó trjwe~t trjwet tr tr- jwe~t -jwet Dentering trot trot *trot {*t‹r›ot} pick, gather
duo2 duó twat t t- wat -wat Dentering tzot *tˁot pick, gather
duo4 duò da2 daX d d- a -a Brising lzaj' ~ $lzaj' *lˁajʔ ~ *C.lˁajʔ rudder; helm
duo4 duò dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ to fall
duo4 duò dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ lazy
e1 ē 'a ʔa ' ʔ- a -a Aeven qzar *qˁar slope, river bank
e2 é nga ng ng- a -a Aeven n~~zaj *ŋˁaj silkworm
e2 é nga ng ng- a -a Aeven n~~zar n~~zar *ŋˁar {*ŋˁa[r]} goose
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj move; change
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj {*[m]-qʷʰˁaj} false
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj move; change
e4 è 'ak ʔak ' ʔ- ak -ak Dentering 'zak *ʔˁak plaster (v.)
e4 è 'ak ʔak ' ʔ- ak -ak Dentering 'zak *ʔˁak bad, ugly
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering qzat *qˁat repress; cease
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering qzat *qˁat repress; cease
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering 'zat *ʔˁat root of the nose
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} part of a yoke
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} part of a yoke
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} a narrow pass
饿 e4 è nga3 ngaH ng ng- a -a Cdeparting n~~zajs *ŋˁaj-s hungry
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering %qz~zak *N-qʰˁak scared
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak *ŋˁak unexpectedly come across
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak *ŋˁak speak frankly
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak n~~zak *ŋˁak {*[ŋ]ˁak} beat a drum
en1 ēn 'on ʔon ' ʔ- on -on Aeven 'zen 'zen *ʔˁən {*ʔˁə[n]} kindness, favor
er2 ér nye~ nye ny ny- je~ -je Aeven n~~e~ *ŋe child
er2 ér nyi~ nyi ny ny- i~ -i Aeven ne *nə and, but
er3 ěr ne~j2 nejX n n- e~j -ej Brising nze~' nze~j' *nˁeʔ {*nˁe(j)ʔ} numerous
er3 ěr nye~2 nyeX ny ny- je~ -je Brising ne~' ne~j' *neʔ {*ne(j)ʔ} (adv. suffix)
er3 ěr nye~2 nyeX ny ny- je~ -je Brising ne~' ne~j' *neʔ {*ne(j)ʔ} you(r)
er3 ěr nyi~3 nyiH ny ny- i~ -i Cdeparting $ns $nes *C.nə-s {*[C.]nə()-s} bait
er3 ěr nyi~2 nyiX ny ny- i~ -i Brising $ne' *C.nəʔ ear
er3 ěr nyi~2 nyiX ny ny- i~ -i Brising ne' *nəʔ =而已 “that’s all”
er4 èr nyi~j3 nyijH ny ny- i~j -ij Cdeparting nijs nijs *nij-s {*ni[j]-s} two
er4 èr nyi~j3 nyijH ny ny- i~j -ij Cdeparting nijs nijs *nij-s {*ni[j]-s} two
fa1 pjot p p- jot -jot Dentering $pat *Cə.pat fly forth
fa2 bjop b b- jop -jop Dentering bop brop *bop {*[b](r)[o]p} lack (v.)
fa2 bjot b b- jot -jot Dentering bat bat *bat {*[b][a]t} punish
fa2 bjot b b- jot -jot Dentering mpat *m-pat strike; attack
fa3 pjop p p- jop -jop Dentering pkap pkap *p.kap {*[p.k]ap} model, law
fa3 pjop p p- jop -jop Dentering pap prap *pap {*p(r)ap} model, law
fan1 fān phjon ph ph- jon -jon Aeven pz~ar *pʰar a turn, a time
fan1 fān pjon p p- jon -jon Aeven par *par hedge, screen
fan1 fān pjon p p- jon -jon Aeven par *par hedge (n.)
fan2 fán bjom b b- jom -jom Aeven brom brom *brom {*[b]rom} in every case
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven ban ban *ban {*[b]a[n]} troubled
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} burn, roast
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} luxuriant (growth); flourishing
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} abundant, numerous
fan3 fǎn ba~n2 bænX b b- a~n -æn Brising bzran' bzran' *bˁranʔ {*[b]ˁranʔ} dignified, grand
fan3 fǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising $pan' *Cə.panʔ return
fan3 fǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising $pan' *Cə.panʔ reverse (v.)
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising bom' brom' *bomʔ {*[b](r)omʔ} casting mold
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising bom' $brom' *bomʔ {*(Cə.)[b](r)omʔ} ( surname)
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising mpz~om' mpz~rom' *m-pʰomʔ {*[m-pʰ](r)omʔ} bee
fan4 fàn bjon3 bjonH b b- jon -jon Cdeparting bon's *bonʔ-s cooked rice or millet
fan4 fàn bjon2 bjonX b b- jon -jon Brising bon' bon' *bonʔ {*[b]o[n]ʔ} eat
fan4 fàn bjuwng b b- juwng -juwng Aeven bum brum *bum {*[b](r)[u]m} float about; universally
fan4 fàn phjom3 phjomH ph ph- jom -jom Cdeparting pz~oms pz~roms *pʰom-s {*pʰ(r)[o]m-s} to float
fang1 fāng phjang ph ph- jang -jang Aeven pz~an~~ pz~an~~ *pʰaŋ {*[pʰ]aŋ} fragrant
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven $pan~~ *C.paŋ square
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ box
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ method
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ just, then
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven $%pan~~ *Cə-N-paŋ side-room
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven ban~~ *baŋ bream
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven mpan~~ mpan~~ *m-paŋ {*[m-p]aŋ} dike
fang2 fáng phjang ph ph- jang -jang Aeven pz~an~~ *pʰaŋ oppose
fang3 fǎng pang3 pangH p p- ang -ang Cdeparting pzan~~s *pˁaŋ-s boat
访 fang3 fǎng phjang3 phjangH ph ph- jang -jang Cdeparting pz~an~~s *pʰaŋ-s enquire, scrutinize
fang3 fǎng phjang2 phjangX ph ph- jang -jang Brising pz~an~~' *pʰaŋʔ twist, spin
fang3 fǎng phjang2 phjangX ph ph- jang -jang Brising pz~an~~' *pʰaŋʔ phjangX-phjut seem
fang3 fǎng pjang3 pjangH p p- jang -jang Cdeparting pan~~s *paŋ-s boat
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ imitate
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ pottery
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ just then, at that time
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ pottery
fang4 fàng pjang3 pjangH p p- jang -jang Cdeparting pan~~s *paŋ-s release; let go
fei1 fēi phjij phjɨj ph ph- jij -jɨj Aeven pz~ej *pʰəj consort; match
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven $per $per dial r j *Cə.pər {*Cə.pə[r]} (dial. *-r › *-j) fly (v.)
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej *pəj is not
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej pej *pəj {*pə[j]} wooden door-leaf
fei2 féi bjij bjɨj b b- jij -jɨj Aeven ber ber *bər {*[b][ə]r} fat (adj.)
fei3 fěi phjij2 phjɨjX ph ph- jij -jɨj Brising pz~ej' pz~ej' *pʰəjʔ {*pʰ[ə]jʔ} new light of the moon
fei3 fěi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej pej *pəj {*pə[j]} slander
fei3 fěi pjij2 pjɨjX p p- jij -jɨj Brising pej' *pəjʔ bamboo basket
fei3 fěi pjij2 pjɨjX p p- jij -jɨj Brising pej' *pəjʔ noxious insect
fei4 fèi bjoj3 bjojH b b- joj -joj Cdeparting $bots $bots *Cə.bot-s {*Cə.[b]o[t]-s} bark (v.)
fei4 fèi phjij3 phjɨjH ph ph- jij -jɨj Cdeparting pz~uts *pʰut-s bake in the sun
fei4 fèi phjij3 phjɨjH ph ph- jij -jɨj Cdeparting pz~uts *pʰut-s squander
fei4 fèi phjoj3 phjojH ph ph- joj -joj Cdeparting pz~ots pz~ots *pʰot-s {*pʰo[t]-s} lung
fei4 fèi phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut CHECK
fei4 fèi pjij3 pjɨjH p p- jij -jɨj Cdeparting %puts %puts *Nə.put-s {*Nə.p[u][t]-s} boil (v.)
fei4 fèi pjoj3 pjojH p p- joj -joj Cdeparting paps *pap-s cast aside
fei4 fèi pjoj3 pjojH p p- joj -joj Cdeparting pots pots *pot-s {*po[t]-s} expel noxious influences
fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven pur pur *pur {*pu[r]} to steam rice
fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven pen pen *pən {*pə[n]} divide
𦐈 𦐈 fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven per $per *pər {*(Cə.)pə[r]} fly (v.), soar
fen2 fén bjun b b- jun -jun Aeven bur bur *bur {*[b]ur} great, big
fen3 fěn pjun2 pjunX p p- jun -jun Brising mpen' *mə.pənʔ flour
fen4 fèn bjun3 bjunH b b- jun -jun Cdeparting mpens mpens *m-pən-s {*[m]-pə[n]-s} alloted duty
fen4 fèn bjun2 bjunX b b- jun -jun Brising bur' bur' *burʔ {*[b]urʔ} unhappy
fen4 fèn pjun3 pjunH p p- jun -jun Cdeparting purs purs *pur-s {*p[u]r-s} manure, dirt
fen4 fèn pjun3 pjunH p p- jun -jun Cdeparting pens pens *pən-s {*p[ə][n]-s} spread wings and fly
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} luxuriant, abundant (K)
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} point of a weapon
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} bee
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} luxuriant, abundant (K)
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} a kind of ritual vessel
feng1 fēng phjuwng ph ph- juwng -juwng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ F! *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} (F!) kind of ritual vessel
feng1 fēng pjowng p p- jowng -jowng Aeven pon~~ pron~~ *poŋ {*p(r)oŋ} raise a mound; enfeoff
feng1 fēng pjuwng p p- juwng -juwng Aeven prem *prəm wind (n.)
feng2 féng bjowng b b- jowng -jowng Aeven $bon~~ $bron~~ *C.boŋ {*[C.b](r)oŋ} encounter (v.)
feng2 féng bjowng b b- jowng -jowng Aeven bon~~ mbron~~ ~ $bron~~ *boŋ {*(mə-)[b](r)oŋ} ~ C.[b](r)oŋ. sew
feng4 fèng bjowng3 bjowngH b b- jowng -jowng Cdeparting $bon~~s $bron~~s *C.boŋ-s {*C.[b](r)oŋ-s} seam
feng4 fèng bjowng2 bjowngX b b- jowng -jowng Brising mpz~on~~' mpz~ron~~' *m-pʰoŋʔ {*m-pʰ(r)oŋʔ} present (v.) with both hands
feng4 fèng phjowng2 phjowngX ph ph- jowng -jowng Brising pz~on~~' pz~ron~~' *pʰoŋʔ {*pʰ(r)oŋʔ} hold with both hands; to present; receive
feng4 fèng pjuwng3 pjuwngH p p- juwng -juwng Cdeparting prems *prəm-s blow; criticize
feng4 fèng pjuwng3 pjuwngH p p- juwng -juwng Cdeparting prems *prəm-s to recite
fou3 fǒu pjuw2 pjuwX p p- juw -juw Brising pu' pru' *puʔ {*p(r)uʔ} earthenware
fou3 fǒu pjuw2 pjuwX p p- juw -juw Brising pe' *pəʔ not
fu1 phju ph ph- ju -ju Aeven pz~a pz~ra *pʰa {*pʰ(r)a} spread out
fu1 phju ph ph- ju -ju Aeven pz~a pz~ra *pʰa {*pʰ(r)a} spread widely
fu1 pju p p- ju -ju Aeven pa pra *pa {*p(r)a} man
fu1 pju p p- ju -ju Aeven pra *pra skin
fu2 bjij3 bjɨjH b b- jij -jɨj Cdeparting buts buts *but-s {*[b]ut-s} grieved
fu2 bju b b- ju -ju Aeven ba *ba final particle
fu2 bju b b- ju -ju Aeven ba bra *ba {*[b](r)a} this, that
fu2 bju b b- ju -ju Aeven mpa mpra *m-pa {*m-p(r)a} assist
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering but but *but {*[b]ut} great
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering but but *but {*[b]ut} grieved, annoyed
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering mput mput *m-put {*[m-p]ut} oppose
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven bu bru *bu {*[b](r)u} drum stick
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven bu bru *bu {*[b](r)u} mayfly
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven mbu mbru *m.bu {*m.b(r)u} float (v.)
fu2 bjuw3 bjuwH b b- juw -juw Cdeparting beks beks buks ? *bək-s {*[b]ək-s} (‹ *[b]uk-s ?) hatch (v.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} fullness
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} crawl (bu.bjuwk)
𠬝 𠬝 fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} subdue; submit
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} lie prostrate
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} a quiver
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} quiver (n.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} garment; wear (v.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} subdue, submit
fu2 bok b b- ok -ok Dentering bzek bzek bzuk ? *bˁək {*[b]ˁək} (‹ *[b]ˁuk ?) crawl
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut chop (v.)
彿 彿 fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut phjangX-phjut seem
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut pz~ut *pʰut {*pʰ[u]t} shrubby
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut annoyed looks
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut to brush, shake
fu2 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *p‹r›ək strap around the leg
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put silk band for a seal
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put gust of wind
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put (negation)
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering pet pet *pət {*p[ə]t} remove dense vegetation
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək spokes of a wheel
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək strap around the leg
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək width (of cloth); wide
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək blessing
fu3 bju2 bjuX b b- ju -ju Brising ba' bra' *baʔ {*[b](r)aʔ} help
fu3 phju2 phjuX ph ph- ju -ju Brising pz~a' pz~ra' *pʰaʔ {*[pʰ](r)aʔ} lay the hand on
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} begin
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} dried meat
𫓧 fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} axe
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} (a kind of ritual vessel)
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} axe
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} (respectful suffix in male names)
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising po' pro' *poʔ {*p(r)oʔ} repository
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pra' *praʔ great
fu4 bjak b b- jak -jak Dentering bak *bak bind (v.)
fu4 bju3 bjuH b b- ju -ju Cdeparting %po's %pro's *N-poʔ-s {*N-p(r)oʔ-s} be attached to
fu4 bju3 bjuH b b- ju -ju Cdeparting bas bras *ba-s {*[b](r)a-s} be attached
fu4 bju2 bjuX b b- ju -ju Brising %pa' %pra' *N-paʔ {*[N-p](r)aʔ} father
fu4 bjuw3 bjuwH b b- juw -juw Cdeparting %pruks %pruks *N-pruk-s {*[N]-pruk-s} again
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising bu' bru' *buʔ {*[b](r)uʔ} big mound
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising be' be' *bəʔ {*[b]əʔ} carry on the back
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising be' be' *bəʔ {*[b]əʔ} box of a carriage
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising mbe' mbe' or t~? se~e~ Min *mə.bəʔ {*[m]ə.[b]əʔ} (or *tsə.-? see Min) woman, wife
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} return
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} support under box of carriage
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} return
𠠦 𠠦 fu4 pek pɛk p p- ek -ɛk Dentering pzrek *pˁrək slit, cut open
fu4 phi~k phik ph ph- i~k -ik Dentering pz~rek *pʰrək split, cut open, cleave
fu4 phju3 phjuH ph ph- ju -ju Cdeparting pz~oks pz~roks *pʰok-s {*pʰ(r)ok-s} hasten to
fu4 phjuw3 phjuwH ph ph- juw -juw Cdeparting pz~eks *pʰək-s secondary
fu4 phjuwk ph ph- juwk -juwk Dentering pz~uk pz~ruk *pʰuk {*pʰ(r)uk} turn over
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pra's *pa-s {*p(r)a(ʔ)-s} teacher
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pras *pa-s {*p(r)a-s} tax
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pras *pa-s {*p(r)a-s} ballad
fu4 pjuw3 pjuwH p p- juw -juw Cdeparting peks *pək-s rich; wealth
fu4 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pruk pruk *pruk {*p(r)uk} double, lined (garment)
fu4 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering puk pruk *puk {*p(r)uk} belly
gai1 gāi koj k k- oj -oj Aeven kze kze *kˁə {*[k]ˁə} all, complete
gai3 gǎi koj2 kojX k k- oj -oj Brising $qze' *C.qˁəʔ change (v.)
gai4 gài kaj3 kajH k k- aj -aj Cdeparting kzaps kzaps *kˁap-s {*[k]ˁap-s} cover (v.); cover (n.)
gai4 gài kaj3 kajH k k- aj -aj Cdeparting kzats kzats *kˁat-s {*[k]ˁat-s} beg (v.)
gai4 gài kat k k- at -at Dentering kzat kzat *kˁat {*[k]ˁat} beg (v.)
gai4 gài koj3 kojH k k- oj -oj Cdeparting kzets kzets *kˁət-s {*[k]ˁə[t]-s} to wash
gai4 gài koj3 kojH k k- oj -oj Cdeparting kzets kzets *kˁət-s {*[k]ˁə[t]-s} to strickle
gan1 gān kam k k- am -am Aeven kzam kzam *kˁam {*[k]ˁ[a]m} sweet
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*[k]ˁar} dry
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*kˁa[r]} treacherous
竿 竿 gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar *kˁar pole, rod
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*kˁa[r]} shield (n.)
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*[k]ˁar} pole
gan1 gān kan k k- an -an Aeven skzar skzar *s.kˁar {*s.kˁa[r]} liver
gan3 gǎn kam2 kamX k k- am -am Brising kzam' kzam' *kˁamʔ {*[k]ˁamʔ} dare
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' kzar' *kˁarʔ {*kˁa[r]ʔ} straw of grain
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' *kˁarʔ slender bamboo
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' *kˁarʔ shaft of an arrow
gan3 gǎn kom2 komX k k- om -om Brising kzem' kzem' *kˁəmʔ {*kˁ[ə]mʔ} move (emotionally) (v.t.)
gan4 gàn kom3 komH k k- om -om Cdeparting kom's kom's *komʔ-s {*k[o]mʔ-s} the Gàn river in Jiangxi
gan4 gàn kom2 komX k k- om -om Brising kom' kom' *komʔ {*k[o]mʔ} the Gàn river
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kn~~zan~~ *k.ŋˁaŋ lift high
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kzan~~ *kˁaŋ strong; hard
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kzan~~ *kˁaŋ guiding rope of net
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven skzan~~ *s.kˁaŋ cast iron; steel
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven $kzaw $kzaw *Cə.kˁaw {*Cə.[k]ˁaw} lard (n.)
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven $kzaw $kzaw *Cə.kˁaw {*Cə.[k]ˁaw} high, tall
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven kzu kzu *kˁu {*[k]ˁu} big drum
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven kzu kzu *kˁu {*[k]ˁu} announce
gao1 gāo kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzaws kzaws *kˁaw-s {*[k]ˁaw-s} smear with lard (v.)
稿 稿 gao3 gǎo kaw2 kawX k k- aw -aw Brising $kzaw' $kzaw' *Cə.kˁawʔ {*Cə.[k]ˁawʔ} straw
gao4 gào kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzuks *kˁuk-s announce, inform
gao4 gào kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzuks *kˁuk-s announce, inform
gao4 gào kowk k k- owk -owk Dentering kzuk *kˁuk (place name)
gao4 gào kowk k k- owk -owk Dentering kzuk *kˁuk announce, inform
ge1 ka k k- a -a Aeven kzaj kzaj *kˁaj {*[k]ˁaj} sing, song
ge1 ka~k kæk k k- a~k -æk Dentering $qrak $qzrak *C.q‹r›ak {*[C.q]ˁ‹r›ak} armpit-seam of a coat
ge1 kak k k- ak -ak Dentering $qzak $qzak *C.qˁak {*[C.q]ˁak} armpit
ge1 kat k k- at -at Dentering $kzat *Cə-kˁat cut (v.); harm (v.)
ge1 kwa k k- wa -wa Aeven kz~~zaj *kʷˁaj dagger-axe
ge2 ka~k kæk k k- a~k -æk Dentering kzrak *kˁrak go to
ge2 kak k k- ak -ak Dentering $kzak *C.kˁak shelf, frame
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering $qzrik *C.qˁ‹r›ik yoke
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzre~k kzre~k *kˁrek {*[k]ˁrek} obstruct, separate (v.)
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzrek *kˁrək hide, skin
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzrek *kˁrək change (v.)
ge2 kep kɛp k k- ep -ɛp Dentering kzrep kzrep *kˁ‹r›əp {*[k]ˁ‹r›[ə]p} knee-cover
ge2 kop k k- op -op Dentering kzop kzop *kˁop {*[k]ˁ[o]p} small gate
ge2 kop k k- op -op Dentering kzep kzep *kˁəp {*[k]ˁ[ə]p} knee-cover
ge4 ka3 kaH k k- a -a Cdeparting kzars kzars *kˁar-s {*kˁa[r]-s} tally, piece, item
ge4 ka3 kaH k k- a -a Cdeparting kzars kzars *kˁar-s {*kˁa[r]-s} piece, item
ge4 kak k k- ak -ak Dentering kzak *kˁak each
gen1 gēn kon k k- on -on Aeven kzen kzen *kˁən {*[k]ˁə[n]} root, trunk
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ change (v.)
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ 7th heavenly stem
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ soup
geng1 gēng keng kɛng k k- eng -ɛng Aeven kzre~n~~ *kˁ‹r›eŋ plough (v.)
geng3 gěng ka~ng2 kængX k k- a~ng -æng Brising kzran~~' *kˁraŋʔ suffering
geng3 gěng keng2 kɛngX k k- eng -ɛng Brising kzre~n~~' kzre~n~~' *kˁreŋʔ {*[k]ˁreŋʔ} brilliant; wide awake
geng4 gèng ka~ng3 kængH k k- a~ng -æng Cdeparting kzran~~s *kˁraŋ-s still more
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ furnish; serve, offer
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} dwelling; palace; note of scale
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} body, person
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} body, person
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kz~~en~~ *kʷəŋ bow (n.)
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven $qzon~~ *C.qˁoŋ impartial, just; public
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven $qzon~~ *C.qˁoŋ father; prince
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ officer
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work at
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work, effort
𠃋 𠃋 gong1 gōng kwong k k- wong -wong Aeven kz~~zen~~ kz~~zen~~ *kʷˁəŋ {*[k]ʷˁəŋ} (upper) arm
gong1 gōng kwong k k- wong -wong Aeven kz~~zen~~ kz~~zen~~ *kʷˁəŋ {*[k]ʷˁəŋ} (upper) arm
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kron~~' *k‹r›oŋʔ join the hands
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} bind with leather straps
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} join the hands
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(‹r›)oŋʔ} manacles
𢀜 𢀜 gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} embrace
𠬞 𠬞 gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} join the hands
gong4 gòng gjowng3 gjowngH g g- jowng -jowng Cdeparting %kon~~'s %kron~~'s *N-koŋʔ-s {*N-k(r)oŋʔ-s} together, all
gong4 gòng kuwng3 kuwngH k k- uwng -uwng Cdeparting kzon~~s kzon~~s kzoms *kˁoŋ-s {*[k]ˁoŋ-s} ( ‹ *[k]ˁom-s) tribute
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven $qzo $qzro ~ meqzro *C.qˁo {*C.qˁ(r)o} ~ *m(ə).qˁ(r)o hook
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven $qzo $qzro *C.qˁo {*C.[q]ˁ(r)o} curved
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven kzo kzro *kˁo {*[k]ˁ(r)o} irrigation canal
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven kzo kzro *kˁo {*[k]ˁ(r)o} bamboo cage
gou3 gǒu kuw2 kuwX k k- uw -uw Brising $kzro' $kzro' *Cə.kˁroʔ {*Cə.[k]ˁroʔ} dog
gou3 gǒu kuw2 kuwX k k- uw -uw Brising kzo' kzro' *kˁoʔ {*[k]ˁ(r)oʔ} if really
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzos kzros *kˁo-s {*kˁ(r)o-s} come across, meet with
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzos kzros *kˁo-s {*kˁ(r)o-s} present (v.), give
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzoks kzroks *kˁok-s {*[k]ˁ(r)ok-s} draw a bow to the full
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzoks kzroks *kˁok-s {*[k]ˁ(r)ok-s} curved
gou4 gòu xuw3 xuwH x x- uw -uw Cdeparting qz~zo's qz~zros *qʰˁoʔ-s {*qʰˁ(r)o-s} revile, insult
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa wail
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa orphan
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa net
gu1 ku k k- u -u Aeven kza *kˁa father's sister
gu1 ku k k- u -u Aeven mkza *mə.kˁa mushroom
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising $qza' *C.qˁaʔ merchant; do business
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising $kz~~za' *Cə.kʷˁaʔ ram
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kz~~za' *kʷˁaʔ thigh
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' *kˁaʔ ancient
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} blind
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} noxious vermin
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} drum (v.)
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} drum (n.)
gu3 kuwk k k- uwk -uwk Dentering $qzok *C.qˁok valley
gu3 kuwk k k- uwk -uwk Dentering kzok kzok *kˁok {*[k]ˁok} nave of a wheel
gu3 kwot k k- wot -wot Dentering kzut kzut *kˁut {*[k]ˁut} regulate (rivers)
gu3 kwot k k- wot -wot Dentering kzut *kˁut bone
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting $qz~~zas $qz~~za's *C.qʷˁa-s {*[C.q]ʷˁa(ʔ)-s} to hire
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting $qza's *C.qˁaʔ-s chronic (of illness)
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kz~~za's kz~~za's ~ kz~~za' *kʷˁaʔ-s {*[k]ʷˁaʔ-s} ~ *[k]ʷˁaʔ look around
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kza's *kˁa-s {*kˁa(ʔ)-s} fortified, secure
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kza's *kˁa-s {*kˁa(ʔ)-s} fact; reason
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kzas *kˁa-s {*[k]ˁa-s} chronic (of illness)
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kza's *kˁaʔ-s old (not new)
gua1 guā kwa~ kwæ kw kw- a~ Aeven kz~~zra *kʷˁra melon, gourd
gua1 guā kwa~ kwæ k k- wa~ -wæ Aeven kzroj kzroj *kˁroj {*[k]ˁroj} yellow horse with black mouth
gua1 guā kwa~t kwæt k k- wa~t -wæt Dentering kz~~zrat kz~~zrat *kʷˁrat {*[kʷˁ]r[a]t} scrape (v.)
gua3 guǎ kwa~2 kwæX k k- wa~ -wæ Brising $kz~~zra' $kz~~zra' *C.kʷˁraʔ {*[C.k]ʷˁraʔ} few
gua3 guǎ kwa~2 kwæX k k- wa~ -wæ Brising kz~~zraj' *kʷˁrajʔ cut meat from the bone
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} suspend
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} entangled
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} prognosticate with Achillea
guai1 guāi kwej kwɛj k k- wej -wɛj Aeven kz~~zrej *kʷˁrəj oppose; disorder
guai4 guài kwa~j3 kwæjH k k- wa~j -wæj Cdeparting kz~~zre~ts kz~~zre~ts *kʷˁret-s {*[k]ʷˁret-s} divide, make a breach
guan1 guān kwa~n kwæn k k- wa~n -wæn Aeven kzron kzron *kˁron {*[k]ˁro[n]} barrier
guan1 guān kwa~n kwæn k k- wa~n -wæn Aeven kzron kzron *kˁron {*[k]ˁro[n]} [bird’s cry]
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven $qz~~zar *C.qʷˁar look (v.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven k'zon *k.ʔˁon cap (n.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven kz~~zan kz~~zan *kʷˁan {*kʷˁa[n]} official (n.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven kz~~zan kz~~zan *kʷˁan {*kʷˁa[n]} inner coffin
guan1 guān kwen kwɛn k k- wen -wɛn Aeven kz~~zren kz~~zren *kʷˁrən {*[k]ʷˁrə[n]} widower
guan1 guān kwen kwɛn k k- wen -wɛn Aeven kz~~zren kz~~zren *kʷˁrən {*[k]ʷˁrə[n]} a kind of fish
guan3 guǎn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzon's kzon's *kˁonʔ-s {*[k]ˁo[n]ʔ-s} lodging-house
guan3 guǎn kwan2 kwanX k k- wan -wan Brising kzon' kzon' *kˁonʔ {*[k]ˁo[n]ʔ} tube; flute
guan3 guǎn kwan2 kwanX k k- wan -wan Brising kzon' kzon' *kˁonʔ {*[k]ˁo[n]ʔ} tube; flute
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} accustomed to
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} accustomed to
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} custom
guan4 guàn kwan k k- wan -wan Aeven kzon kzon *kˁon {*kˁo[n]} pass through the center
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting $qz~~zars *C.qʷˁar-s heron
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting $qz~~zars *C.qʷˁar-s watchtower
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting k'zons *k.ʔˁon-s cap (v.)
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzons *kˁon-s pass through the center
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzors kzor's *kˁor-s {*[k]ˁor(ʔ)-s} pour out libation
guang1 guāng kwang k k- wang -wang Aeven kz~~zan~~ *kʷˁaŋ light, bright
广 guang3 guǎng kwang3 kwangH k k- wang -wang Cdeparting kz~~zan~~'s *kʷˁaŋʔ-s distance from east to west
广 guang3 guǎng kwang2 kwangX k k- wang -wang Brising kz~~zan~~' *kʷˁaŋʔ wide
gui1 guī kjuw k k- juw -juw Aeven kz~~e kz~~e *kʷə {*[k]ʷə} tortoise
gui1 guī kjwij kjwɨj k k- jwij -jwɨj Aeven kz~~ej kz~~ej *kʷəj {*[k]ʷəj} return (v.)
gui1 guī kjwe~ kjwe k k- jwe~ -jwe Aeven $qz~~aj $qz~~raj *C.qʷaj {*C.qʷ(r)aj} (place and family name)
gui1 guī kjwi~e~ kjwie k k- jwi~e~ -jwie Aeven kz~~e~ *kʷe compass, circle
gui1 guī kwe~j kwej k k- we~j -wej Aeven kz~~ze~ kz~~ze~ *kʷˁe {*[k]ʷˁe} jade scepter
gui1 guī kwi~j kwij k k- wi~j -wij Aeven kz~~re kz~~re *kʷrə {*[k]ʷrə} tortoise
gui1 guī kwoj k k- woj -woj Aeven kzuj kzuj *kˁuj {*[k]ˁuj} kind of precious stone
gui3 guǐ kjwij2 kjwɨjX k k- jwij -jwɨj Brising k'uj' *k-ʔujʔ ghost
gui3 guǐ kjwe~2 kjweX k k- jwe~ -jwe Brising koj' kroj' *kojʔ {*[k](r)ojʔ} perverse
gui3 guǐ kjwi~j2 kjwijX k k- jwi~j -jwij Brising kz~~ij' *kʷijʔ 10th heavenly stem
gui3 guǐ kwi~j2 kwijX k k- wi~j -wij Brising kz~~ru' *kʷruʔ guǐ ritual vessel
gui3 guǐ kwi~j2 kwijX k k- wi~j -wij Brising kz~~ru' kz~~ru' *kʷruʔ {*[k]ʷruʔ} wheel ruts
gui4 guì gjwe~2 gjweX g g- jwe~ -jwe Brising $goj' $groj' *Cə.ɡojʔ {*[Cə.ɡ](r)ojʔ} kneel; foot
gui4 guì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} box (n.)
gui4 guì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} box
gui4 guì kjwij3 kjwɨjH k k- jwij -jwɨj Cdeparting kujs *kuj-s precious; expensive
guo1 guō kwa k k- wa -wa Aeven $kz~~zaj *Cə.kʷˁaj tough, fibrous (vegetables)
guo1 guō kwa k k- wa -wa Aeven kz~~zaj *kʷˁaj to pass
guo1 guō kwak k k- wak -wak Dentering kz~~zak *kʷˁak outer wall
guo2 guó kwa~k kwæk k k- wa~k -wæk Dentering kz~~zrak kz~~zrak *kʷˁrak {*[k]ʷˁrak} (place name)
guo2 guó kwek kwɛk k k- wek -wɛk Dentering $qz~~zrek *C.qʷˁ‹r›ək severed left ears
guo2 guó kwok k k- wok -wok Dentering kz~~zek kz~~zek *kʷˁək {*[k]ʷˁək} state (n.)
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising kzor' kzor' *kˁorʔ {*[k]ˁo[r]ʔ} fruit; result
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising kzor'rzor' re~dup infixation kzor' *kˁorʔ-rˁorʔ (redup. infixation ‹ *kˁorʔ) kwaX.lwaX a kind of wasp
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising skzor' skzor' *s.kˁorʔ {*s.[k]ˁo[r]ʔ} to wrap
guo3 guǒ kwak k k- wak -wak Dentering kz~~zak *kʷˁak outer coffin
guo4 guò kwa3 kwaH k k- wa -wa Cdeparting kz~~zajs *kʷˁaj-s to pass; transgress
ha2 ha~ h h- a~ Aeven gzra gzra *ɡˁra {*[ɡ]ˁra} hae-mae frog
hai2 hái hej hɛj h h- ej -ɛj Aeven gzre gzre *ɡˁrə {*[ɡ]ˁrə} bones, skeleton
hai2 hái hoj h h- oj -oj Aeven gze gze *ɡˁə {*[ɡ]ˁə} child
hai3 hǎi xoj2 xojX x x- oj -oj Brising m~ze' dial m~z x *m̥ˁəʔ (dial. *m̥ˁ- › x-) sea
hai4 hài haj3 hajH h h- aj -aj Cdeparting %kzats *N-kˁat-s be hurt (v.i.); injury (n.)
hai4 hài haj3 hajH h h- aj -aj Cdeparting mkzats *m-kˁat-s hurt (v.t.)
hai4 hài hoj2 hojX h h- oj -oj Brising gze' gze' *ɡˁəʔ {*[ɡ]ˁəʔ} 12th earthly branch
han1 hān ham h h- am -am Aeven gzam gzam *ɡˁam {*[ɡ]ˁam} half-drunk
han2 hán ham h h- am -am Aeven gzam gzam *ɡˁam {*[ɡ]ˁam} han.tan (placename)
han2 hán han h h- an -an Aeven $gzan $gzan *Cə.ɡˁan {*Cə.[ɡ]ˁa[n]} cold
han2 hán han h h- an -an Aeven gzan gzan *ɡˁan {*[ɡ]ˁa[n]} han.tan (placename)
han2 hán han h h- an -an Aeven gzar gzar *ɡˁar {*[ɡ]ˁar} (place name)
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} contain
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} hold in the mouth
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} envelop, contain
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} hold in the mouth
han2 hán hom h h- om -om Aeven gzom gzom *ɡˁom {*[ɡ]ˁ[o]m} soak, overflow
han2 hán hom3 homH h h- om -om Cdeparting $mkzems $mkzems *Cə-m-kˁəm-s {*Cə-m-[k]ˁ[ə]m-s} to put in the mouth
han3 hǎn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*qʰˁa[r]ʔ} rare
han3 hǎn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*qʰˁa[r]ʔ} net
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting $gzars $gzars *Cə.ɡˁar-s {*Cə.[ɡ]ˁa[r]-s} sweat (n.)
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting gzars gzars *ɡˁar-s {*[ɡ]ˁar-s} pheasant; feather, wing
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting gzars gzars *ɡˁar-s {*[ɡ]ˁar-s} high
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting mkzars mkzars *m-kˁar-s {*m-kˁa[r]-s} ward off; protect, guard
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting mkzars *m-kˁar-s prop up, support
han4 hàn han2 hanX h h- an -an Brising gzar' gzar' *ɡˁarʔ {*[ɡ]ˁa[r]ʔ} dry, drought
han4 hàn hom3 homH h h- om -om Cdeparting %kzem's %kzem's *N-kˁəmʔ-s {*N-kˁ[ə]mʔ-s} dissatisfied
han4 hàn hom2 homX h h- om -om Brising g~zem g~zem' *ɢˁəm {*[ɢ]ˁ[ə]mʔ} jaw, chin
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting n~zars W diale~ct: n~ x, r n *n̥ˁar-s (W dialect: *n̥- › x-, *-r › *-n) (river name)
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting qz~zars qz~zar's *qʰˁar-s {*[qʰ]ˁarʔ-s} dry
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting nGilgamesh (talk)zars nGilgamesh (talk)zar's *ŋ̊ˁar-s {*ŋ̊ˁar(ʔ)-s} cliff
han4 hàn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*[qʰ]ˁarʔ} scorch, burn
han4 hàn xan2 xanX x x- an -an Brising nGilgamesh (talk)zar' *ŋ̊ˁarʔ cliff
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven %gzan~~ %gzan~~ *N-ɡˁaŋ {*[N]-[g]ˁaŋ} to go by boat
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven %gzan~~ %gzan~~ *N-ɡˁaŋ {*[N]-[g]ˁaŋ} boat; two boats tied together
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven gzan~~ gzan~~ *ɡˁaŋ {*[ɡ]ˁaŋ} rank, row
hao1 hāo xaw x x- aw -aw Aeven qz~zu *qʰˁu clear away, weed (v.)
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven $gzaw $gzaw *C.ɡˁaw {*[C.ɡ]ˁaw} call out
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven gzaw gzaw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw} fine animal hair
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven gzaw gzaw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw} procupine; shaggy animal
hao2 háo haw3 hawH h h- aw -aw Cdeparting $gaws $gzaws *Cə.ɡaw-s {*Cə.[ɡ]ˁaw-s} command, call (n.)
hao3 hǎo xaw2 xawX x x- aw -aw Brising qz~zu' *qʰˁuʔ good
hao4 hào haw2 hawX h h- aw -aw Brising gzu' gzu' *ɡˁuʔ {*[ɡ]ˁuʔ} vast
hao4 hào xaw3 xawH x x- aw -aw Cdeparting qz~zu's *qʰˁuʔ-s love, like (v.)
he1 xa x x- a -a Aeven qz~zaj *qʰˁaj scold
he1 xa x x- a -a Aeven qz~zaj *qʰˁaj shout, scold
he1 xop x x- op -op Dentering qz~zep qz~zep *qʰˁəp {*qʰˁ[ə]p} sip, drink
he2 ha h h- a -a Aeven $gzaj $gzaj *C.ɡˁaj {*C.[ɡ]ˁaj} river
he2 ha h h- a -a Aeven gzaj gzaj *ɡˁaj {*[ɡ]ˁaj} lotus
he2 ha h h- a -a Aeven gzaj gzaj *ɡˁaj {*[ɡ]ˁaj} what
he2 hap h h- ap -ap Dentering mkzap mkzap *m-kˁap {*m-[k]ˁap} thatch, cover (v.)
he2 hat h h- at -at Dentering gzat gzat *ɡˁat {*[ɡ]ˁat} what
he2 hek hɛk h h- ek -ɛk Dentering gzrek gzrek *ɡˁrək {*[ɡ]ˁr[ə]k} kernel
he2 hoj3 hojH h h- oj -oj Cdeparting gzeks gzeks *ɡˁək-s {*[ɡ]ˁək-s} investigate
he2 hok h h- ok -ok Dentering gzek gzek *ɡˁək {*[ɡ]ˁək} investigate, try (a criminal)
he2 hop h h- op -op Dentering mkzop *m-kˁop unite
he2 hwa h h- wa -wa Aeven g~zoj g~zoj *ɢˁoj {*[ɢ]ˁoj} harmonious
he2 hwa h h- wa -wa Aeven g~zoj g~zoj *ɢˁoj {*[ɢ]ˁoj} growing grain
he4 ha~wk hæwk h h- a~wk -æwk Dentering gzrawk gzrawk *ɡˁrawk {*[ɡ]ˁrawk} white (of birds)
he4 ha~wk hæwk h h- a~wk -æwk Dentering gzrawk gzrawk *ɡˁrawk {*[ɡ]ˁrawk} white (of birds)
he4 hak h h- ak -ak Dentering gzawk gzawk *ɡˁawk {*[ɡ]ˁawk} crane
he4 hat h h- at -at Dentering g~zat g~zat *ɢˁat {*[ɢ]ˁat} coarse cloth
he4 howk h h- owk -owk Dentering gzawk gzawk *ɡˁawk {*[ɡ]ˁawk} high
he4 hwa3 hwaH h h- wa -wa Cdeparting g~zojs g~zojs *ɢˁoj-s {*[ɢ]ˁoj-s} tune (instruments); respond in singing
he4 xa~k xæk x x- a~k -æk Dentering qz~zrak *qʰˁ‹r›ak frighten
he4 xa~k xæk x x- a~k -æk Dentering qz~zrak *qʰˁrak red, fiery
he4 xak x x- ak -ak Dentering qz~zak *qʰˁak moat; canal
hei1 hēi xok x x- ok -ok Dentering m~zek dial m~z xz *m̥ˁək (dial. *m̥ˁ- › xˁ-) black
hen4 hèn hon3 honH h h- on -on Cdeparting mqzens mqzens *m-qˁən-s {*[m-q]ˁə[n]-s} regret
heng1 hēng xa~ng xæng x x- a~ng -æng Aeven qz~zran~~ qz~zran~~ *qʰˁraŋ {*[qʰ]ˁraŋ} penetrate
heng2 héng ha~ng hæng h h- a~ng -æng Aeven gzran~~ gzran~~ *ɡˁraŋ {*[ɡ]ˁraŋ} wooden lid
heng2 héng ha~ng hæng h h- a~ng -æng Aeven gzran~~ gzran~~ *ɡˁraŋ {*[ɡ]ˁraŋ} beam of a steelyard
heng2 héng hong h h- ong -ong Aeven gzen~~ gzen~~ *ɡˁəŋ {*[ɡ]ˁəŋ} constant
heng2 héng hwa~ng hwæng h h- wa~ng -wæng Aeven $gz~~zran~~ *C.ɡʷˁraŋ crosswise; horizontal
hong1 hōng xwong x x- wong -wong Aeven m~zen~~ *m̥ˁəŋ to die (of king or prince)
鸿 hong2 hóng huwng h h- uwng -uwng Aeven gzon~~ gzon~~ *ɡˁoŋ {*[ɡ]ˁoŋ} kind of wild goose
hong2 hóng huwng h h- uwng -uwng Aeven gzon~~ *ɡˁoŋ pink
hong2 hóng hwong h h- wong -wong Aeven g~z~~zen~~ g~z~~zen~~ *ɢʷˁəŋ {*[ɢ]ʷˁəŋ} vast
hong4 hòng huwng3 huwngH h h- uwng -uwng Cdeparting gzon~~s gzon~~s *ɡˁoŋ-s {*[ɡ]ˁoŋ-s} quarrel, fight
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} throat
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} arrow with metal point
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} feudal lord
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven mgzo mgzro *mə-ɡˁo {*mə-ɡˁ(r)o} monkey
hou2 hóu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting gzos gzros *ɡˁo-s {*[ɡ]ˁ(r)o()-s} arrow with metal point
hou4 hòu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting gzos gzros *ɡˁo-s {*[ɡ]ˁ(r)o-s} wait upon
hou4 hòu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting g~zo's g~zro's *ɢˁoʔ-s {*[ɢ]ˁ(r)oʔ-s} put after ?
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising $gzo' $gzro' *Cə.ɡˁoʔ {*Cə.ɡˁ(r)oʔ} thick
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising g~zo' g~zro' *ɢˁoʔ {*ɢˁ(r)oʔ} sovereign; queen
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising g~zo' g~zro' *ɢˁoʔ {*[ɢ]ˁ(r)oʔ} after
hu1 hu h h- u -u Aeven g~za *ɢˁa (Q particle)
hu1 hu h h- u -u Aeven g~za *ɢˁa in, at
hu1 xu x x- u -u Aeven m~za *m̥ˁa cover
hu1 xu x x- u -u Aeven qz~za *qʰˁa call out, shout
hu1 xu x x- u -u Aeven qz~zra dial qzz~r nGilgamesh (talk)z x *qʰˁra (dial. *qˁʰr- ›ŋ̊ˁ- › x-) tiger
hu1 xwot x x- wot -wot Dentering m~zut *m̥ˁut careless; confused
hu1 xwot x x- wot -wot Dentering m~zut *m̥ˁut careless; confused
hu2 hu h h- u -u Aeven $gza $gza *Cə.ɡˁa {*Cə.[ɡ]ˁa} supply food to, feed
hu2 hu h h- u -u Aeven $gza *Cə.ɡˁa to paste (v.)
hu2 hu h h- u -u Aeven gz~~za gz~~za *ɡʷˁa {*[ɡ]ʷˁa} fox
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gza *ɡˁa {*[ɡ]ˁa} foreigners in the north
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gz~~za *ɡˁa {*[ɡ](ʷ)ˁa} flask
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gza *ɡˁa {*[ɡ]ˁa} gourd
hu2 hwot h h- wot -wot Dentering gzut gzut *ɡˁut {*[ɡ]ˁut} dig out
hu3 xu2 xuX x x- u -u Brising qz~za' *qʰˁaʔ river bank
hu3 xu2 xuX x x- u -u Brising qz~zra' W dial *qʰˁraʔ (W dial.) tiger
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting %qza's *N-qˁaʔ-s shut in, stop up
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting mqza's *m-qˁaʔ-s intertwining
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting mqza's *m-qˁaʔ-s railings, fence
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting g~z~~zaks g~z~~zaks *ɢʷˁak-s {*[ɢ]ʷˁak-s} protect
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising gza' gza' *ɡˁaʔ {*[ɡ]ˁaʔ} blessing
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqz~~za' *m-qʷˁaʔ a bird resembling a quail
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ to stop, to check
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ door
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ to stop
hu4 xu3 xuH x x- u -u Cdeparting qz~zas *qʰˁa-s call out, shout
hua1 huā xju x x- ju -ju Aeven qz~~z~a qz~~z~ra *qʷʰa {*qʷʰ(r)a} flower
hua1 huā xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra flower (n.)
hua1 huā xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra flower (n.)
hua2 huá hwa~ hwæ h h- wa~ -wæ Aeven $gz~~zraj $gz~~zraj *C.ɡʷˁraj {*C.[ɡ]ʷˁraj} row (v.)
hua2 huá hwa~ hwæ h h- wa~ -wæ Aeven %qz~~z~zra *N-qʷʰˁra flower (v.); flowery (adj.)
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering %gzrut *Nə-ɡˁrut slippery
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering gzrut gzrut *ɡˁrut {*[ɡ]ˁrut} crafty
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering mkzrut *m-kˁrut disturb, trouble
hua2 huá xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra shout
hua4 huà hwa~3 hwæH h h- wa~ -wæ Cdeparting g~z~~zras g~z~~zras *ɢʷˁra-s {*[ɢ]ʷˁra-s} [name of a mountain]
hua4 huà hwa~2 hwæX h h- wa~ -wæ Brising gzror' gzror' dial j *ɡˁ‹r›orʔ {*[ɡ]ˁ‹r›orʔ} (dial. › *-j) turn around (as a wheel)
hua4 huà hwa~2 hwæX h h- wa~ -wæ Brising mkzror' mkzror' *m-kˁ‹r›orʔ {*m-kˁ‹r›o[r]ʔ} ankle
hua4 huà hwa~j3 hwæjH h h- wa~j -wæj Cdeparting gz~~zrats gz~~zrats *ɡʷˁrat-s {*[ɡ]ʷˁrat-s} speak; words
hua4 huà hwe3 hwɛH h h- we -wɛ Cdeparting $gz~~zre~ks *C-ɡʷˁrek-s drawing (n.)
hua4 huà hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering gz~~zre~k *ɡʷˁrek draw (v.)
hua4 huà xwa~3 xwæH x x- wa~ -wæ Cdeparting qz~~z~zrajs *qʷʰˁ‹r›aj-s transform
huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gz~~zrij gz~~zrij *ɡʷˁrij {*[ɡ]ʷˁrij} (name of a river)
huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gzruj gzruj *ɡˁ‹r›uj {*[ɡ]ˁ‹r›uj} Sophora
怀 huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gzruj gzruj *ɡˁruj {*[ɡ]ˁruj} bosom; embrace
huai2 huái hwoj h h- woj -woj Aeven gzuj gzuj *ɡˁuj {*[ɡ]ˁuj} Sophora
huai4 huài hwej3 hwɛjH h h- wej -wɛj Cdeparting %kzrujs %kzrujs *N-kˁruj-s {*N-[k]ˁruj-s} be destroyed
huai4 huài kwej3 kwɛjH k k- wej -wɛj Cdeparting kz~~zrujs kz~~zrujs *kʷˁruj-s {*[k]ʷˁruj-s} destroy
huan1 huān xwan x x- wan -wan Aeven qz~~z~zar *qʷʰˁar rejoice; joyous
huan2 huán hwa~n hwæn h h- wa~n -wæn Aeven $g~z~~zre~n *C.ɢʷˁren ring (n.)
huan2 huán hwa~n hwæn h h- wa~n -wæn Aeven g~z~~zre~n g~z~~zre~n *ɢʷˁren {*[ɢ]ʷˁren} agile
huan2 huán hwan h h- wan -wan Aeven g~z~~zar g~z~~zar *ɢʷˁar {*[ɢ]ʷˁar} turn around, turn back
huan2 huán hwan h h- wan -wan Aeven g~z~~zar g~z~~zar *ɢʷˁar {*[ɢ]ʷˁar} pillar; martial-looking
huan2 huán xjwon x x- jwon -jwon Aeven qz~~z~ar *qʷʰar badger (n.)
huan3 huǎn hwan2 hwanX h h- wan -wan Brising g~z~~zan' g~z~~zan' *ɢʷˁanʔ {*[ɢ]ʷˁa[n]ʔ} slack; slow
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting gz~~zrans gz~~zrans *ɡʷˁran-s {*[ɡ]ʷˁr[a][n]-s} servant
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting gzrons gzrons *ɡˁron-s {*[ɡ]ˁro[n]-s} calamity; distress
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting g~z~~zre~ns g~z~~zre~ns *ɢʷˁren-s {*[ɢ]ʷˁren-s} put on clothing
huan4 huàn hwan2 hwanX h h- wan -wan Brising gzor' gzor' *ɡˁorʔ {*[ɡ]ˁorʔ} turn around (as a wheel)
huan4 huàn xwan3 xwanH x x- wan -wan Cdeparting qz~~z~zans qz~~z~zans *qʷʰˁan-s {*qʷʰˁa[n]-s} amply-flowing
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ broad
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ blood
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ weed-covered
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven %kz~~zan~~ *N-kʷˁaŋ yellow
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} yellow and white spotted
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} sovereign
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} bang-hwang hesitate
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} locust
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} brilliant
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} moat
huang3 huǎng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ nonsense, lies
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ confused
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ obscure, confused
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ lies
hui1 huī dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ destroy
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven m~ej *m̥əj rope
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər wave, brandish
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər light, bright(ness)
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər clothes-peg
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər bright
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər brilliant
hui1 huī xjwi~e~ xjwie x x- jwi~e~ -jwie Aeven l~oj W dial l~ x *l̥oj (W. dial. *l̥- › x) destroy
hui1 huī xjwi~e~ xjwie x x- jwi~e~ -jwie Aeven l~oj *l̥oj destroy
hui1 huī xwoj x x- woj -woj Aeven r~zuj r~zuj dial r~ x *r̥ˁuj {*[r̥]ˁu[j]} (dial. *r̥- › x-) exhausted, weary
hui2 huí hwoj h h- woj -woj Aeven g~z~~zej g~z~~zej *ɢʷˁəj {*[ɢ]ʷˁəj} go round
hui2 huí hwoj h h- woj -woj Aeven g~z~~zej g~z~~zej *ɢʷˁəj {*[ɢ]ʷˁəj} revolve
𤈦 𤈦 hui3 huǐ xjwij2 xjwɨjX x x- jwij -jwɨj Brising m~ej' *m̥əjʔ burn
hui3 huǐ xjwij2 xjwɨjX x x- jwij -jwɨj Brising r~uj' r~uj' dial r~ x *r̥ujʔ {*[r̥]u[j]ʔ} (dial. *r̥- › x-) snake-brood
hui3 huǐ xjwe~2 xjweX x x- jwe~ -jwe Brising m~aj' m~raj' *m̥ajʔ {*[m̥](r)ajʔ} demolish
hui3 huǐ xjwe~2 xjweX x x- jwe~ -jwe Brising qz~~z~ar' dial r j *qʷʰarʔ (dial. *-r › *-j) sunlight
hui3 huǐ xwoj2 xwojX x x- woj -woj Brising m~ze' *m̥ˁəʔ regret, repent
hui4 huì 'jwoj3 ʔjwojH ' ʔ- jwoj -jwoj Cdeparting qz~~ats *qʷat-s bad weeds; filth
hui4 huì hwaj3 hwajH h h- waj -waj Cdeparting mkzops *m-kˁop-s come together
hui4 huì hwe~j3 hwejH h h- we~j -wej Cdeparting g~z~~ze~ts g~z~~ze~ts *ɢʷˁet-s {*[ɢ]ʷˁe[t]-s} intelligent
hui4 huì hwe~j3 hwejH h h- we~j -wej Cdeparting g~z~~zijs g~z~~zijs *ɢʷˁij-s {*[ɢ]ʷˁi[j]-s} kind, good
hui4 huì hwoj2 hwojX h h- woj -woj Brising gzur' gzur' *ɡˁurʔ {*[ɡ]ˁurʔ} turn around (as a wheel)
hui4 huì tsyhwe~j3 tsyhwejH tsyh tsyh- jwe~j -jwej Cdeparting tl~ots tl~ots *t-l̥ot-s {*t-l̥o[t]-s} snout; to pant
hui4 huì tsyhwe~j3 tsyhwejH tsyh tsyh- jwe~j -jwej Cdeparting tl~ots tl~ots *t-l̥ot-s {*t-l̥o[t]-s} snout; to pant
hui4 huì xjwi~e~3 xjwieH x x- jwi~e~ -jwie Cdeparting l~ojs W dial l~ x *l̥oj-s (W. dial. *l̥- › x) shred sacrificial meat
hui4 huì xjwoj3 xjwojH x x- jwoj -jwoj Cdeparting l~ors l~ors l~ x diale~ct *l̥or-s {*l̥o[r]-s} (*l̥- › x- dialect) snout; to pant
hui4 huì xjwoj3 xjwojH x x- jwoj -jwoj Cdeparting qz~~z~ats *qʷʰat-s beard
hui4 huì xwaj3 xwajH x x- waj -waj Cdeparting qz~~z~zats *qʷʰˁat-s rustling of wings
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting m~zs m~zes *m̥ˁə-s {*m̥ˁə()-s} instruct
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting m~zeks *m̥ˁək-s last day of a moon; dark
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting qz~zujs *qʰˁuj-s wash the face
贿 hui4 huì xwoj2 xwojX x x- woj -woj Brising qz~~z~ze' *qʷʰˁəʔ property, valuables
hui4 huì zjwe~j3 zjwejH z z- jwe~j -jwej Cdeparting sg~z~~e~ts sg~z~~e~ts *s-ɢʷet-s {*s-[ɢ]ʷe[t]-s} broom; comet
hun1 hūn xwon x x- won -won Aeven m~zun m~zun *m̥ˁun {*m̥ˁu[n]} dusk, dark
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven gzur gzur *ɡˁur {*[ɡ]ˁur} chaotic
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven mqz~~zen mqz~~zen *m.qʷˁən {*[m.]qʷˁə[n]} spiritual soul
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven g~z~~zer g~z~~zer *ɢʷˁər {*[ɢ]ʷˁər} seed-plow
hun2 hún hwon2 hwonX h h- won -won Brising gzur gzur' *ɡˁur {*[ɡ]ˁurʔ} chaotic
huo3 huǒ xwa2 xwaX x x- wa -wa Brising qz~~z~zej' qz~~z~zej' *qʷʰˁəjʔ {*[qʷʰ]ˁəjʔ} fire
huo4 huò hwak h h- wak -wak Dentering g~z~~zak g~z~~zak *ɢʷˁak {*[ɢ]ʷˁak} reap
huo4 huò hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering mqz~~zrak *m-qʷˁrak catch, get
huo4 huò hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering mqz~~zrak *m-qʷˁrak catch (v.)
huo4 huò hwok h h- wok -wok Dentering g~z~~zek g~z~~zek *ɢʷˁək {*[ɢ]ʷˁək} some; or
huo4 huò hwok h h- wok -wok Dentering g~z~~zek g~z~~zek *ɢʷˁək {*[ɢ]ʷˁək} deceive
huo4 huò xwa3 xwaH x x- wa -wa Cdeparting qz~~z~zajs *qʷʰˁaj-s (movable) property, goods
huo4 huò xwat x x- wat -wat Dentering qz~~z~zat *qʷʰˁat sound of water
ji1 gja~k gjæk g g- ja~k -jæk Dentering $gre~k $gre~k *Cə.ɡrek {*Cə.[ɡ]rek} wooden sandal
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~ *kˁe fowl, chicken
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~ $kze~ *kˁe {*(C.)kˁe} fowl
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~r kze~r dial r j *kˁer {*[k]ˁer} (dial. *-r › *-j) crosspiece of wood on top of pillar
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~r kze~r dial r j *kˁer {*[k]ˁe[r]} (dial. *-r › *-j) hairpin
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij accord with
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij cultivate (field)
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij calculate
ji1 ke~k kek k k- e~k -ek Dentering kze~wk kze~wk *kˁewk {*[k]ˁewk} dam up and cause to rush up (of water)
ji1 ke~k kek k k- e~k -ek Dentering kzik *kˁik strike (v.)
ji1 khe~j2 khejX kh kh- e~j -ej Brising kz~zij' kz~zij' *kʰˁijʔ {*[kʰ]ˁijʔ} bow the head to the ground
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*k(r)ə} base (n.)
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*[k](r)ə} (family name)
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*k(r)ə} winnowing basket
ji1 ki~j kij k k- i~j -ij Aeven $krej $krej *Cə.k‹r›əj {*Cə.k‹r›ə[j]} hungry
ji1 ki~j kij k k- i~j -ij Aeven krej krej *krəj {*krə[j]} flesh
ji1 ki~j2 kijX k k- i~j -ij Brising krej' *krəjʔ small table, stool
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej *kəj small; almost
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej *kəj mechanism
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej kej *kəj {*kə[j]} famine
ji1 kje~ kje k k- je~ -je Aeven kaj kraj *kaj {*[k](r)aj} odd (number)
ji1 kje~ kje k k- je~ -je Aeven kraj *kraj bridle,halter
ji1 tse~j tsej ts ts- e~j -ej Aeven t~zej t~zej *tsˁəj {*[ts]ˁəj} ascend
ji1 tse~k tsek ts ts- e~k -ek Dentering t~ze~k t~ze~k *tsˁek {*[ts]ˁek} twist, spin
ji1 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} accumulate
ji2 dzi~p dzip dz dz- i~p -ip Dentering d~ep $d~ep *dzəp {*(Cə.)[dz][ə]p} gather, collect
ji2 dzi~t dzit dz dz- i~t -it Dentering d~it d~it *dzit {*[dz]i[t]} sickness
ji2 dzje~k dzjek dz dz- je~k -jek Dentering d~ak d~Ak *dzak {*[dz]Ak} register (n.)
ji2 dzje~k dzjek dz dz- je~k -jek Dentering d~ak d~Ak *dzak {*[dz]Ak} tribute (n.)
ji2 gi~k gik g g- i~k -ik Dentering %kek %krek *N-kək {*N-k(r)ək} extreme
ji2 gi~p gip g g- i~p -ip Dentering mkrep mkrep *m-k-rəp {*[m-k-]rəp} reach
ji2 ki~k kik k k- i~k -ik Dentering krek *krək thorns
ji2 ki~p kip k k- i~p -ip Dentering kep krep *kəp {*[k](r)[ə]p} urgent
ji2 kji~t kjit k k- ji~t -jit Dentering $qit $qit $q k, e~scaping palatalization *C.qit {*C.qi[t]} (*C.q- › *k-, escaping palatalization) auspicious
ji2 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ik t~ik *tsik {*[ts]ik} go to
ji2 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ik t~ik *tsik {*[ts]ik} thereupon
ji2 tsi~t tsit ts ts- i~t -it Dentering t~ik *tsik masonry
ji2 tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ep t~ep V! *tsəp {*[ts]əp} V! oar
ji2 tsri~p tsrip tsr tsr- i~p -ip Dentering sqrip sqrip *s.q‹r›ip {*s.q‹r›[i]p} crowded together
ji3 ki~2 kiX k k- i~ -i Brising ke' kre' *kəʔ {*k(r)əʔ} 6th heavenly stem
ji3 ki~2 kiX k k- i~ -i Brising ke' kre' *kəʔ {*k(r)əʔ} leading thread
ji3 ki~j2 kijX k k- i~j -ij Brising krej' *krəjʔ stool
ji3 ki~p kip k k- i~p -ip Dentering kep krep *kəp {*[k](r)[ə]p} furnish
ji3 kjij2 kjɨjX k k- jij -jɨj Brising kej' *kəjʔ few; how many
ji3 kja~k kjæk k k- ja~k -jæk Dentering krak krak *krak {*[k]rak} a kind of lance
ji3 tse~j2 tsejX ts ts- e~j -ej Brising t~zij' t~zij' *tsˁijʔ {*[ts]ˁijʔ} numerous
ji3 tse~j2 tsejX ts ts- e~j -ej Brising t~zej' t~zej' *tsˁəjʔ {*[ts]ˁəjʔ} stately
ji3 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} spine, backbone
ji4 dze~k dzek dz dz- e~k -ek Dentering sdziwk sdziwk *s-dˁiwk {*s-[d]ˁiwk} quiet#
ji4 gi~3 giH g g- i~ -i Cdeparting mks mkrs *m-kə-s {*m-k(r)ə-s} warn
ji4 gi~j3 gijH g g- i~j -ij Cdeparting greps greps *ɡrəp-s {*[ɡ]rə[p]-s} reach to
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gaj' graj' *ɡajʔ {*[ɡ](r)ajʔ} stand (Min dialects)
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gre~' gre~' *ɡreʔ {*[ɡ]reʔ} skill
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gre~' gre~' *ɡreʔ {*[ɡ]reʔ} skill
ji4 gjwi~j3 gjwijH g g- jwi~j -jwij Cdeparting gz~~its gz~~its *ɡʷit-s {*[ɡ]ʷi[t]-s} agitated
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting $kze~s *Cə.kˁe-s tie (v.)
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting kzijs *kˁij-s calculate
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting kzits kzits *kˁit-s {*kˁi[t]-s} hair-knot, chignon
ji4 ki~3 kiH k k- i~ -i Cdeparting $ks $kres *C.kə-s {*C.k(r)ə()-s} record (v.)
ji4 ki~3 kiH k k- i~ -i Cdeparting $ks $kres *C.kə-s {*C.k(r)ə()-s} record (v.)
ji4 ki~j3 kijH k k- i~j -ij Cdeparting kreks kreks dial krets ? *krək-s {*[k]rə[k]-s} (dial. › *[k]rət-s ?) hope
ji4 kjij3 kjɨjH k k- jij -jɨj Cdeparting kets kets *kət-s {*[k]ə[t]-s} complete (v.)
ji4 kje~3 kjeH k k- je~ -je Cdeparting $kajs $krajs *C.kaj-s {*C.[k](r)aj-s} entrust to
ji4 kje~j3 kjejH k k- je~j -jej Cdeparting kre~ts kre~ts *k‹r›et-s {*k‹r›e[t]-s} mad (dog)
ji4 kji~e~j3 kjiejH k k- ji~e~j -jiej Cdeparting ke~ts ke~ts dial k *ket-s {*ke[t]-s} (dial. › k-) mad (dog)
ji4 kjwi~j3 kjwijH k k- jwi~j -jwij Cdeparting kz~~its kz~~its *kʷit-s {*kʷi[t]-s} youngest
ji4 tse~j3 tsejH ts ts- e~j -ej Cdeparting t~zijs t~zij's *tsˁij-s {*[ts]ˁ[i]j(ʔ)-s} cross a stream; rescue
ji4 tse~j3 tsejH ts ts- e~j -ej Cdeparting t~zijs t~zij's *tsˁij-s {*[ts]ˁ[i]j(ʔ)-s} stop
ji4 tse~k tsek ts ts- e~k -ek Dentering t~ze~k t~ze~k *tsˁek {*[ts]ˁek} achieve; achievement
ji4 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ek t~ek *tsək {*[ts]ək} millet (Setaria italica)
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~aps t~aps *tsap-s {*[ts]ap-s} connection
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~e~ts t~e~ts *tset-s {*[ts]et-s} sacrifice
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~e~ts t~e~ts *tset-s {*[ts][e][t]-s} de-husked grains of Panicum m., nin-glutinous.
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
𨒪 𨒪 ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzraj *kˁ‹r›aj excellent
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzra *kˁra boar
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzra *kˁra household
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzraj *kˁraj add
jia1 jiā ka~p kæp k k- a~p -æp Dentering kzre~p *kˁ‹r›ep chopsticks
jia1 jiā kep kɛp k k- ep -ɛp Dentering $kzre~p *C.kˁ‹r›ep press between
jia2 jiá ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrik kzrik *kˁrik {*kˁri[k]} a kind of lance
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising $kzra' *Cə.kˁraʔ borrow; false
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' *kˁraʔ borrow#borrow
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' kzra' *kˁraʔ {*[k]ˁraʔ} a kind of ritual vessel
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' *kˁraʔ great
jia3 jiǎ ka~p kæp k k- a~p -æp Dentering kzrap kzrap *kˁrap {*[k]ˁr[a]p} 1st heavenly stem; shell
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting $qzra's *C.qˁ‹r›aʔ-s price
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting $qzra's *C.qˁ‹r›aʔ-s price
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting kzras *kˁra-s grain; sow (v.)
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting kzrajs *kˁraj-s hitch horses to a chariot
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting skzras *s.kˁra-s marry
jia ke k k- e Aeven kzre~ kzre~ *kˁre {*[k]ˁre} good
jian1 jiān dzan dz dz- an -an Aeven d~zan d~zan *dzˁan {*[dz]ˁa[n]} kill; cruel
jian1 jiān ka~m kæm k k- a~m -æm Aeven kzram kzram *kˁram {*[k]ˁram} inspect
jian1 jiān ka~n kæn k k- a~n -æn Aeven kzran kzran *kˁran {*[k]ˁran} wicked(ness)
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven krzan dial kzr *k.rˁan (dial. › *kˁr-) orchid
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven krze~n krze~n dial krz kzr *k.rˁen {*k.rˁe[n]} (dial. *k.rˁ- › kˁr-) lotus fruit (Ode 145.2)
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzre~n kzre~n *kˁren {*kˁre[n]} interval
𡏳 𡏳 jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} distress, difficulty
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} difficulty
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} distress, difficulty
jian1 jiān ke~m kem k k- e~m -em Aeven kze~m kze~m *kˁem {*[k]ˁem} combine; at the same time
jian1 jiān ke~m kem k k- e~m -em Aeven kze~m kze~m *kˁem {*[k]ˁem} rush, sedge
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kze~n kze~n *kˁen {*[k]ˁe[n]} shoulder (n.)
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kze~r kze~r *kˁer {*[k]ˁer} pig or boar 3 years old
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kzin~~ kzin~~ *kˁiŋ {*kˁi[ŋ]} solid, strong
𩱡 𩱡 jian1 jiān kjon k k- jon -jon Aeven $qan $qan *C.qan {*C.qa[n]} gruel
jian1 jiān tsje~m tsjem ts ts- je~m -jem Aeven t~am t~am *tsam {*[ts]am} moisten
jian1 jiān tsje~m tsjem ts ts- je~m -jem Aeven t~om t~om *tsom {*ts[o]m} extinguish
jian3 jiǎn gje~m2 gjemX g g- je~m -jem Brising gram' gram' *ɡramʔ {*[ɡ]r[a]mʔ} restrict, frugal
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzran' kzran' *kˁranʔ {*kˁr[a]nʔ} select, distinguish
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzran' kzran' *kˁranʔ {*kˁr[a]nʔ} select
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzre~n' kzre~n' *kˁrenʔ {*kˁre[n]ʔ} bamboo slip for writing
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzre~n' kzre~n' *kˁrenʔ {*kˁre[n]ʔ} select, large-minded, etc.
jian3 jiǎn kje~m2 kjemX k k- je~m -jem Brising kram' kram' *kramʔ {*[k]r[a]mʔ} measure (n.)
jian3 jiǎn tsje~n2 tsjenX ts ts- je~n -jen Brising t~e~n' t~e~n' *tsenʔ {*[ts][e][n]ʔ} cut (v.)
jian4 jiàn dze~n3 dzenH dz dz- e~n -en Cdeparting %t~zens %t~zens *N-tsˁən-s {*N-tsˁə[n]-s} grass, herb
jian4 jiàn dze~n3 dzenH dz dz- e~n -en Cdeparting d~zers d~zers *dzˁər-s {*[dz]ˁə[r]-s} a second time
jian4 jiàn dzje~m2 dzjemX dz dz- je~m -jem Brising d~am' d~am' *dzamʔ {*[dz]amʔ} gradually; advance
jian4 jiàn dzje~n3 dzjenH dz dz- je~n -jen Cdeparting d~e~ns d~e~ns *dzen-s {*[dz][e][n]-s} cheap; low, mean
jian4 jiàn dzje~n2 dzjenX dz dz- je~n -jen Brising d~an' d~an' *dzanʔ {*[dz]a[n]ʔ} tread, trample
jian4 jiàn dzje~n2 dzjenX dz dz- je~n -jen Brising d~e~n' d~e~n' *dzenʔ {*[dz]e[n]ʔ} shallow
jian4 jiàn ha~m2 hæmX h h- a~m -æm Brising gzram' gzram' *ɡˁramʔ {*[ɡ]ˁramʔ} straight-jetted (water)
jian4 jiàn ha~m2 hæmX h h- a~m -æm Brising gzram' gzram' *ɡˁramʔ {*[ɡ]ˁramʔ} railing; cage
jian4 jiàn ham2 hamX h h- am -am Brising gzam' gzam' *ɡˁamʔ {*[ɡ]ˁamʔ} railing; cage
jian4 jiàn ka~m3 kæmH k k- a~m -æm Cdeparting kzrams *kˁram-s mirror
jian4 jiàn ka~n3 kænH k k- a~n -æn Cdeparting kzrans kzrans *kˁran-s {*[k]ˁra[n]-s} stream in a ravine
jian4 jiàn ka~n3 kænH k k- a~n -æn Cdeparting kzran's ~ kzran' *kˁranʔ-s ~ *kˁranʔ admonish
jian4 jiàn ke~n3 kenH k k- e~n -en Cdeparting kze~ns kze~ns *kˁen-s {*[k]ˁen-s} see (v.)
jian4 jiàn kja~m3 kjæmH k k- ja~m -jæm Cdeparting skrams skrams *s.kram-s {*s.kr[a]m-s} sword
jian4 jiàn kjon3 kjonH k k- jon -jon Cdeparting kans kans *kan-s {*[k]a[n]-s} set up, establish
jian4 jiàn tse~m3 tsemH ts ts- e~m -em Cdeparting t~ze~ms t~ze~ms *tsˁem-s {*tsˁ[e]m-s} err
jian4 jiàn tse~n3 tsenH ts ts- e~n -en Cdeparting $t~zers $t~zers *Cə.tsˁər-s {*Cə.[ts]ˁə[r]-s} grass, fodder
jian4 jiàn tsje~n3 tsjenH ts ts- je~n -jen Cdeparting t~e~ns t~e~ns *tsen-s {*[ts]en-s} arrow
jiang1 jiāng ka~wng kæwng k k- a~wng -æwng Aeven kzron~~ *kˁroŋ (Yangzi) river
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven $qan~~ *C.qaŋ a family name
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ boundary, limit
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ ginger
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ boundary
漿 jiang1 jiāng tsjang ts ts- jang -jang Aeven t~an~~ t~an~~ *tsaŋ {*[ts]aŋ} drink (n.)
jiang1 jiāng tsjang ts ts- jang -jang Aeven t~an~~ t~an~~ *tsaŋ {*[ts]aŋ} bring
jiang3 jiǎng ka~wng2 kæwngX k k- a~wng -æwng Brising kzron~~' *kˁroŋʔ explain; discuss
jiang3 jiǎng tsjang2 tsjangX ts ts- jang -jang Brising t~an~~' t~an~~' *tsaŋʔ {*[ts]aŋʔ} help; encourage
jiang4 jiàng dzjang3 dzjangH dz dz- jang -jang Cdeparting Sban~~s Sban~~s *S.baŋ-s {*S.[b]aŋ-s} craftsman
jiang4 jiàng ka~wng3 kæwngH k k- a~wng -æwng Cdeparting kzron~~s *kˁroŋ-s rainbow
jiang4 jiàng ka~wng3 kæwngH k k- a~wng -æwng Cdeparting kzrun~~s ? ums *kˁruŋ-s (? ‹ *-[u]m-s) descend
jiang4 jiàng tsjang3 tsjangH ts ts- jang -jang Cdeparting t~an~~s t~an~~s *tsaŋ-s {*[ts]aŋ-s} sauce
jiang4 jiàng tsjang3 tsjangH ts ts- jang -jang Cdeparting t~an~~s t~an~~s *tsaŋ-s {*[ts]aŋ-s} lead (v.); leader
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} cross (v.)
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} suburb
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} teach
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzriw kzriw *kˁriw {*[k]ˁriw} glue
jiao1 jiāo ke~w kew k k- e~w -ew Aeven kze~w kze~w *kˁew {*[k]ˁew} seek; follow a course
jiao1 jiāo tse~w tsew ts ts- e~w -ew Aeven stziw *s.tˁiw pepper plant
jiao1 jiāo tsje~w tsjew ts ts- je~w -jew Aeven Ste~w *S.tew pepper plant
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising krziw' krziw' dial krziw' *k-rˁiwʔ {*k-rˁ[i]wʔ} (dial. › *krˁ[i]wʔ) twist; strangle
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising kzriw' kzriw' *kˁriwʔ {*[k]ˁriwʔ} glue
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising kzru' *kˁruʔ disturb
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising mkzraw' mkzraw' *mə-kˁrawʔ {*mə-[k]ˁr[a]wʔ} shear; scissors
jiao3 jiǎo ka~wk kæwk k k- a~wk -æwk Dentering $kzrok *C.kˁrok horn, corner
jiao3 jiǎo kjak k k- jak -jak Dentering kak kak *kak {*[k]ak} leg, foot
jiao3 jiǎo kjak k k- jak -jak Dentering skak *s.kak leg, foot
jiao3 jiǎo kje~w2 kjewX k k- je~w -jew Brising kaw' kraw' *kawʔ {*[k](r)[a]wʔ} falsify
jiao3 jiǎo tsje~w2 tsjewX ts ts- je~w -jew Brising t~aw' t~aw' *tsawʔ {*[ts]awʔ} cut off
jiao4 jiào dzje~w3 dzjewH dz dz- je~w -jew Cdeparting d~e~wks d~e~wks *dzewk-s {*[dz]ewk-s} chew
jiao4 jiào ka~w3 kæwH k k- a~w -æw Cdeparting kzruks *kˁruk-s awake (v.)
jiao4 jiào ka~w3 kæwH k k- a~w -æw Cdeparting skzraws *s.kˁraw-s instruction
jiao4 jiào ke~w3 kewH k k- e~w -ew Cdeparting kze~wks *kˁewk-s shout
jie1 jiē gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering mkrat mkrat *m-k‹r›at {*m-[k]‹r›at} lift, raise
jie1 jiē gjot g g- jot -jot Dentering mkat mkat *m-kat {*m-[k]at} lift
jie1 jiē ke k k- e Aeven kzre~ kzre~ *kˁre {*[k]ˁre} road-crossing
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrij *kˁrij steps, stairs
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrij *kˁrij all
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrej *kˁrəj cold
jie1 jiē ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrit kzrit *kˁrit {*kˁri[t]} stalk of grain
jie1 jiē khje~j3 khjejH kh kh- je~j -jej Cdeparting kz~rats kz~rats *kʰ‹r›at-s {*[k]ʰ‹r›at-s} lift up one’s clothes
jie1 jiē khje~t khjet kh kh- je~t -jet Dentering kz~rat kz~rat *kʰ‹r›at {*[k]ʰ‹r›at} lift
jie1 jiē kjot k k- jot -jot Dentering kat kat *kat {*[k]at} lift
jie1 jiē tsja~ tsjæ ts ts- ja~ -jæ Aeven t~aj t~Aj *tsaj {*tsAj} sigh; alas!
jie1 jiē tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts]ap} peg, tenon
jie1 jiē tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts]ap} connect with
jie2 jié dzje~p dzjep dz dz- je~p -jep Dentering d~ap d~ap *dzap {*[dz][a]p} victory
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-k‹r›at {*N-[k]‹r›at} remarkable; hero
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-k‹r›at {*N-[k]‹r›at} remarkable; hero
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-krat {*N-[k]rat} exhaust (v.)
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering mkrat mkrat *m-k‹r›at {*m-[k]‹r›at} perch for fowls
jie2 jié ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrit kzrit *kˁ‹r›it {*kˁ‹r›i[t]} lift up the skirts
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kze~t kze~t *kˁet {*[k]ˁet} pure, purify
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} grasp (v.)
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} tie, knot
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} lift up the skirts
jie2 jié khji~t khjit kh kh- ji~t -jit Dentering kz~it kz~it *kʰit {*[kʰ]i[t]} interrogate, reprimand
jie2 jié kja~p kjæp k k- ja~p -jæp Dentering kap krap *kap {*k(r)ap} rob
jie2 jié kje~t kjet k k- je~t -jet Dentering krat krat *k‹r›at {*[k]‹r›at} lift, raise
jie2 jié tse~t tset ts ts- e~t -et Dentering t~zik *tsˁik joint of bamboo
jie2 jié tse~t tset ts ts- e~t -et Dentering t~zik *tsˁik tally (n.)
jie2 jié tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts][a]p} eyelashes
jie3 jiě ke2 kɛX k k- e Brising kzre~' *kˁreʔ cut up; unloose
jie4 jiè dzja~3 dzjæH dz dz- ja~ -jæ Cdeparting d~Aks {*[dz]Ak-s} loan, borrow
jie4 jiè dzja~3 dzjæH dz dz- ja~ -jæ Cdeparting d~aks d~Aks *dzak-s {*[dz]Ak-s} straw bedding; (base oneself on:) depend on
jie4 jiè ka~j3 kæjH k k- a~j -æj Cdeparting kzrats *kˁrat-s castrate
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ps kzre~ps *kˁrep-s {*kˁr[e][p]-s} armour; scale of animals
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ps kzre~ps *kˁrep-s {*kˁr[e]p-s} scabby disease
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ts kzre~ts *kˁret-s {*kˁr[e][t]-s} mustard plant
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ts kzre~ts *kˁret-s {*kˁr[e][t]-s} boundary
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzrits kzrits *kˁrit-s {*kˁr[i][t]-s} reach to
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzreks ~ kzrek *kˁrək-s ~ kˁrək be on guard
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzreks *kˁrək-s warn
jie4 jiè tsja~3 tsjæH ts ts- ja~ -jæ Cdeparting t~aks t~Aks *tsak-s {*[ts]Ak-s} loan, borrow
jie4 jiè tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~ak t~Ak *tsak {*[ts]Ak} loan, borrow
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven krem krem *k‹r›əm {*k‹r›[ə]m} collar or lapel
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven krem krem *krəm {*[k]r[ə]m} now
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven kem krem *kəm {*k(r)[ə]m} metal, bronze
jin1 jīn ki~n kin k k- i~n -in Aeven kren *krən kerchief
jin1 jīn ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven krin~~ dial k, in~~ ing *k.riŋ (dial. › k-, *-iŋ › -ing) pity (v.)
jin1 jīn ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven krin~~ *kriŋ boastful
jin1 jīn kjin kjɨn k k- jin -jɨn Aeven $ken $ken *C.kən {*C.[k]ə[n]} sinew
jin1 jīn kjin kjɨn k k- jin -jɨn Aeven ker ker *kər {*[k]ər} axe; catty
jin1 jīn tsi~n tsin ts ts- i~n -in Aeven t~in t~in *tsin {*[ts]i[n]} ford (n.)
jin3 jǐn gi~n gin g g- i~n -in Aeven grer grer *ɡrər {*[ɡ]rə[r]} time, season
jin3 jǐn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} die of starvation
jin3 jǐn ki~m2 kimX k k- i~m -im Brising $kem' $krem' *C.kəmʔ {*C.k(r)[ə]mʔ} brocade
jin3 jǐn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} attentive, careful
jin3 jǐn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} (a kind of vegetable)
jin4 jìn dzi~n3 dzinH dz dz- i~n -in Cdeparting d~ins d~in's *dzin-s {*[dz]i[n](ʔ)-s} ashes, combusted
jin4 jìn dzi~n2 dzinX dz dz- i~n -in Brising $d~in' $d~in' *Cə.dzinʔ {*Cə.[dz]i[n]ʔ} exhaust (v.)
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} barely
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} plaster (v.)
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} bury
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} famine
jin4 jìn gjin gjɨn g g- jin -jɨn Aeven ger ger *ɡər {*[ɡ]ər} courageous
jin4 jìn gjin3 gjɨnH g g- jin -jɨn Cdeparting s%ker's *s-N-kərʔ-s be near to (v.t.)#
jin4 jìn gjin3 gjɨnH g g- jin -jɨn Cdeparting s%ker's *s-N-kərʔ-s be near to (v.t.)#
jin4 jìn gjin2 gjɨnX g g- jin -jɨn Brising ger' %ker' *ɡərʔ {*N-kərʔ} near
jin4 jìn ki~m3 kimH k k- i~m -im Cdeparting krems krems *krəm-s {*kr[ə]m-s} prohibit
jin4 jìn kjin3 kjɨnH k k- jin -jɨn Cdeparting kers kers *kər-s {*kə[r]-s} aconite
jin4 jìn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} (kind of vegetable)
jin4 jìn tsi~n3 tsinH ts ts- i~n -in Cdeparting t~ins t~ins *tsin-s {*tsi[n]-s} Jìn (place name)
jin4 jìn tsi~n3 tsinH ts ts- i~n -in Cdeparting t~ins t~ins *tsin-s {*[ts][i][n]-s} advance (v.)
jing1 jīng gja~ng gjæng g g- ja~ng -jæng Aeven gran~~ gran~~ *ɡraŋ {*[ɡ]raŋ} whale
jing1 jīng heng hɛng h h- eng -ɛng Aeven mklzre~n~~ *m-k-lˁ‹r›eŋ stalk (n.)
jing1 jīng ke~ng keng k k- e~ng -eng Aeven klze~n~~ *k-lˁeŋ regulate; norm
jing1 jīng ke~ng keng k k- e~ng -eng Aeven klze~n~~ *k.lˁeŋ a vein of water
jing1 jīng ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven ken~~ kren~~ *kəŋ {*k(r)əŋ} cautious
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kran~~ kran~~ *kraŋ {*[k]raŋ} hill; capital city
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kre~n~~ kre~n~~ *kreŋ {*[k]reŋ} briar
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kre~n~~ *kreŋ be afraid
jing1 jīng tsje~ng tsjeng ts ts- je~ng -jeng Aeven t~e~n~~ *tseŋ fine rice; pure
jing1 jīng tsje~ng tsjeng ts ts- je~ng -jeng Aeven t~e~n~~ *tseŋ bright, limpid
jing3 jǐng gji~e~ng gjieng g g- ji~e~ng -jieng Aeven mke~n~~ mke~n~~ no palatalization be~fore~ e~n~~? *m-keŋ {*m-[k]eŋ} (no palatalization before *-eŋ?) neck
jing3 jǐng ke~ng2 kengX k k- e~ng -eng Brising kze~n~~' kze~n~~' *kˁeŋʔ {*[k]ˁeŋʔ} cut the throat
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising $qran~~' *C.qraŋʔ a kind of coat
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising $qran~~' *C.qraŋʔ bright; image
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising kran~~' kran~~' *kraŋʔ {*[k]raŋʔ} boundary
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising kre~n~~' *kreŋʔ warn, admonish
jing3 jǐng kji~e~ng2 kjiengX k k- ji~e~ng -jieng Brising ke~n~~' ke~n~~' no palatalization be~fore~ e~n~~? *keŋʔ {*[k]eŋʔ} (no palatalization before *-eŋ?) neck
jing3 jǐng tsje~ng2 tsjengX ts ts- je~ng -jeng Brising $t~e~n~~' *C.tseŋʔ well (n.)
jing3 jǐng tsje~ng2 tsjengX ts ts- je~ng -jeng Brising $t~e~n~~' *C.tseŋʔ a well
jing4 jìng dzje~ng3 dzjengH dz dz- je~ng -jeng Cdeparting %t~e~n~~s *N-tseŋ-s clean (adj.)
jing4 jìng dzje~ng3 dzjengH dz dz- je~ng -jeng Cdeparting mt~e~n~~s *m-tseŋ-s cleanse (v.t.)
jing4 jìng gja~ng3 gjængH g g- ja~ng -jæng Cdeparting mkran~~'s ~ $kran~~'s *m-kraŋʔ-s ~ C-kraŋʔ-s strive; compete
jing4 jìng he~ng3 hengH h h- e~ng -eng Cdeparting mkz~ze~n~~s *m-kʰˁeŋ-s leg, shank
jing4 jìng ke~ng3 kengH k k- e~ng -eng Cdeparting kze~n~~s kze~n~~s *kˁeŋ-s {*[k]ˁeŋ-s} small path
jing4 jìng kja~ng3 kjængH k k- ja~ng -jæng Cdeparting $qran~~s *C.qraŋ-s mirror
jing4 jìng kja~ng3 kjængH k k- ja~ng -jæng Cdeparting kre~n~~s kre~n~~'s *kreŋ-s {*kreŋ(ʔ)-s} respectful
jing4 jìng kji~e~ng3 kjiengH k k- ji~e~ng -jieng Cdeparting ke~n~~s no palatalization be~fore~ e~n~~? *keŋ-s (no palatalization before *-eŋ?) strong
jiong1 jiōng kwe~ng kweng k k- we~ng -weng Aeven kz~~ze~n~~ *kʷˁeŋ door bolt
jiong3 jiǒng khwe~ng2 khwengX kh kh- we~ng -weng Brising kz~~z~ze~n~~' *kʷʰˁeŋʔ unlined hemp garment
jiong3 jiǒng kjwa~ng2 kjwængX k k- jwa~ng -jwæng Brising kmran~~' dial kmr kz~~r *k-mraŋʔ (dial. *k.mr- › *kʷr-) bright window
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) tie around, strangle
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) down-curving (sc. branch)
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) twist (v.)
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw *kriw to twist
jiu1 jiū kji~w2 kjiwX k k- ji~w -jiw Brising kriw' *k‹r›iwʔ plait, unite
jiu1 jiū kjuw k k- juw -juw Aeven ku kru *ku {*[k](r)u} (a kind of bird)
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising ku' ku' *kuʔ {*[k]uʔ} nine
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising kz~~e' kz~~e' *kʷəʔ {*[k]ʷəʔ} a long time
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising kz~~e' kz~~e' *kʷəʔ {*[k]ʷəʔ} cauterize by burning tinder
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising sku' skru' *s.kuʔ {*s.[k](r)uʔ} Allium
jiu3 jiǔ tsjuw2 tsjuwX ts ts- juw -juw Brising t~u' *tsuʔ wine
jiu4 jiù dzjuw3 dzjuwH dz dz- juw -juw Cdeparting d~uks d~uks *dzuk-s {*[dz]u[k]-s} go to
jiu4 jiù gjuw3 gjuwH g g- juw -juw Cdeparting %kz~~e's *N-kʷəʔ-s old
jiu4 jiù gjuw3 gjuwH g g- juw -juw Cdeparting gz~~s gz~~s *ɡʷə-s {*[ɡ]ʷə-s} coffin (with corpse)
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising $gz~~e' $gz~~re' *C.ɡʷəʔ {*C.[ɡ]ʷ(r)əʔ} mortar
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising gu' gru' *ɡuʔ {*[ɡ](r)uʔ} MoBr
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising gu' gru' *ɡuʔ {*[ɡ](r)uʔ} fault, blame (n.)
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting kz~~us kz~~u's *kʷu-s {*[k]ʷu(ʔ)-s} stable (n.)
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting kz~~s kz~~e's *kʷə-s {*[k]ʷə(ʔ)-s} suffering, distress
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting skus skrus *s.ku-s {*s.k(r)u-s} help, save
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven $qa $qra *C.qa {*C.q(r)a} chariot
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven ka kra *ka {*k(r)a} squat; stay, dwell
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven ka *ka final particle
ju1 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kras *ka-s {*k(r)a-s} dwelling (rh.)
ju1 kjuwk k k- juwk -juwk Dentering kuk kruk *kuk {*k(r)uk} exhaust; poverty
ju1 tshjo tsh tsh- jo -jo Aeven t~z~a t~z~a *tsʰa {*[tsʰ]a} 鴡鳩 an aquatic bird
ju1 tshjo tsh tsh- jo -jo Aeven t~z~a t~z~a *tsʰa {*[tsʰ]a} rock covered with earth
ju1 tsjo ts ts- jo -jo Aeven t~a *tsa [final particle]
ju1 tsju ts ts- ju -ju Aeven t~o t~o *tso {*[ts]o} 娵觜 *tso-tse (name of constellation)
ju2 gjowk g g- jowk -jowk Dentering %kz~ok %kz~rok *N-kʰok {*N-kʰ(r)ok} bent, curved
ju2 gjowk g g- jowk -jowk Dentering gok grok *ɡok {*[ɡ](r)ok} department
ju2 kjwi~t kjwit k k- jwi~t -jwit Dentering $qz~~it $qz~~it *C.qʷit {*C.qʷi[t]} well-rope
ju2 kjwi~t kjwit k k- jwi~t -jwit Dentering skz~~it skz~~it *s.kʷit {*[s.k]ʷi[t]} orange (tangerine?)
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek place name
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek shrike
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek shrike
ju3 dzjo2 dzjoX dz dz- jo -jo Brising d~a' d~a' *dzaʔ {*[dz]aʔ} stop, prevent
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising $qa' $qra' *C.qaʔ {*C.q(r)aʔ} lift, raise
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising kra' dial kra' *k.raʔ (dial. › kraʔ) plant; place name
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising ka' kra' *kaʔ {*[k](r)aʔ} all
ju4 dzju3 dzjuH dz dz- ju -ju Cdeparting mt~z~o's *m-tsʰoʔ-s bring together
ju4 dzju2 dzjuX dz dz- ju -ju Brising mt~z~o' *m-tsʰoʔ bring together
ju4 gjo3 gjoH g g- jo -jo Cdeparting gas graks *ɡa-s {*[ɡ](r)a(k)-s} post horse or carriage
ju4 gjo2 gjoX g g- jo -jo Brising %ka' %kra' *N-kaʔ {*[N]-k(r)aʔ} cakes
ju4 gju3 gjuH g g- ju -ju Cdeparting gos gros *ɡo-s {*[ɡ](r)o-s} arrange, provide
ju4 gju3 gjuH g g- ju -ju Cdeparting gz~~as gz~~ras *ɡʷa-s {*[ɡ]ʷ(r)a-s} fear (v.)
ju4 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kras *ka-s {*k(r)a-s} saw (n.)
ju4 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kraks *ka-s {*k(r)a(k)-s} grasp; depend on
ju4 kju k k- ju -ju Aeven ko kro *ko {*k(r)o} all, together
ju4 kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kos kros *ko-s {*[k](r)o-s} phrase
ju4 kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kros *kro-s sandal, shoe
juan3 juǎn kjwe~n2 kjwenX k k- jwe~n -jwen Brising kror' kror' *krorʔ {*[k]rorʔ} roll (v.)
juan4 juàn kjwe~n3 kjwenH k k- jwe~n -jwen Cdeparting krons krons *kron-s {*[k]ro[n]-s} look on with affection
juan4 juàn kjwi~e~n3 kjwienH k k- jwi~e~n -jwien Cdeparting kz~~e~ns kz~~e~ns *kʷen-s {*[k]ʷen-s} a kind of silk stuff
jue2 jué dzjwe~t dzjwet dz dz- jwe~t -jwet Dentering d~ot d~ot *dzot {*[dz]ot} cut off
jue2 jué gjut g g- jut -jut Dentering gut gut *ɡut {*[ɡ]ut} strong, unyielding
jue2 jué gjut g g- jut -jut Dentering gut gut *ɡut {*[ɡ]ut} dig out (earth)
jue2 jué gjwot g g- jwot -jwot Dentering got got *ɡot {*[ɡ]ot} dig out (earth)
jue2 jué ka~wk kæwk k k- a~wk -æwk Dentering kzruk *kˁruk awake
𫏋 jue2 jué kje~w2 kjewX k k- je~w -jew Brising kaw' kraw' *kawʔ {*k(r)awʔ} martial
jue2 jué kjwot k k- jwot -jwot Dentering $kot *Cə.kot bracken (a kind of edible fern)
jue2 jué kjwot k k- jwot -jwot Dentering kot *kot (3p possessive pronoun)
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering $qz~~zit $qz~~zit *C.qʷˁit {*[C.q]ʷˁi[t]} treacherous; deceive
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} open a passage for a stream
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} open; decide
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} farewell words
jue2 jué tsjak ts ts- jak -jak Dentering t~e~wk t~e~wk *tsewk {*[ts]ewk} nobility, rank
jun1 jūn kjun k k- jun -jun Aeven $qur *C.qur lord; ruler
jun1 jūn kjun k k- jun -jun Aeven kz~~er kz~~er *kʷər {*[k]ʷər} army; camp
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven $qz~~in $qz~~in *C.qʷin {*C.qʷi[n]} even, equal
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven $qz~~in $qz~~in *C.qʷin {*C.qʷi[n]} potter's wheel
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven kz~~in kz~~in *kʷin {*[k]ʷi[n]} weight of 30 jīn 斤
jun1 jūn kwi~n kwin k k- wi~n -win Aeven krur krur *krur {*[k]rur} fallow-deer
jun4 jùn gwi~n2 gwinX g g- wi~n -win Brising grun' grun' *ɡrunʔ {*[ɡ]runʔ} mushroom
kai1 kāi khoj kh kh- oj -oj Aeven %kz~zej %kz~zej *Nə-kʰˁəj {*Nə-[k]ʰˁə[j]} to open (v.i)
kai1 kāi khoj kh kh- oj -oj Aeven kz~zej kz~zej *kʰˁəj {*[k]ʰˁəj} to open (v.t.)
kai3 kǎi khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting $qz~zej's *C.qʰˁəjʔ-s coat of mail
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~ej' $qz~zej' *C.qʰəjʔ {*C.qʰˁəjʔ} high and dry (place)
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ happy, pleasant
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ coat of mail
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ pleasant
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ triumphal music; happy
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zeks *kʰˁək-s cough
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zeks *kʰˁək-s cough
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zets kz~zets *kʰˁət-s {*[kʰ]ˁə[t]-s} disappointed
kai4 kài xjij3 xjɨjH x x- jij -jɨj Cdeparting qz~eps *qʰəp-s sigh; angry
kan1 kān khom kh kh- om -om Aeven kz~zem kz~zem *kʰˁəm {*[kʰ]ˁ[ə]m} able to bear
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kr~zem' *k-r̥ˁəmʔ covet
kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} pit
kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} pit (n.)
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} insufficient
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} despondent
𠪚 𠪚 kan3 kǎn ngi~m ngim ng ng- i~m -im Aeven %qz~zem %qz~zem *N-qʰˁəm {*N-qʰˁ[ə]m} precipitous
kan4 kàn khan3 khanH kh kh- an -an Cdeparting kz~zars kz~zars *kʰˁar-s {*kʰˁa[r]-s} gaze at
kang1 kāng khang kh kh- ang -ang Aeven kl~zan~~ *k-l̥ˁaŋ tranquil; at ease
kang1 kāng khang kh kh- ang -ang Aeven kz~zan~~ kz~zan~~ *kʰˁaŋ {*[kʰ]ˁaŋ} empty
kang4 kàng khang3 khangH kh kh- ang -ang Cdeparting kz~zan~~s *kʰˁaŋ-s set up; oppose; protect
kao4 kào khaw3 khawH kh kh- aw -aw Cdeparting kz~zaws kz~zaws *kʰˁaw-s {*[kʰ]ˁaw-s} remunerate (soldiers) with food
ke1 khwa kh kh- wa -wa Aeven kz~~z~zaj *kʷʰˁaj great
ke3 kha2 khaX kh kh- a -a Brising kz~zaj' kz~zaj' *kʰˁajʔ {*[k]ʰˁa[j]ʔ} may; acceptable
ke3 khat kh kh- at -at Dentering %kz~zat *Nə-kʰˁat thirsty
ke4 kha~k khæk kh kh- a~k -æk Dentering kz~zrak *kʰˁrak guest
ke4 khok kh kh- ok -ok Dentering kz~zek *kʰˁək carry; able; dominate
ke4 khok kh kh- ok -ok Dentering kz~zek kz~zek *kʰˁək {*[kʰ]ˁək} cut, engrave
keng1 kēng heng hɛng h h- eng -ɛng Aeven mkz~zre~n~~ *m-kʰˁ‹r›eŋ shank bone
keng1 kēng kheng khɛng kh kh- eng -ɛng Aeven kz~zre~n~~ *kʰˁ‹r›eŋ shank bone
kong1 kōng khuwng kh kh- uwng -uwng Aeven kz~zon~~ *kʰˁoŋ hollow, empty; hole
kong3 kǒng khjowng2 khjowngX kh kh- jowng -jowng Brising kz~on~~' kz~ron~~' *kʰoŋʔ {*kʰ(r)oŋʔ} fear
kong3 kǒng khuwng2 khuwngX kh kh- uwng -uwng Brising kz~zon~~' *kʰˁoŋʔ hollow, empty; hole
kong3 kǒng khuwng2 khuwngX kh kh- uwng -uwng Brising kz~zon~~' kz~zon~~' *kʰˁoŋʔ {*[k]ʰˁoŋʔ} (surname)
kong4 kòng khuwng3 khuwngH kh kh- uwng -uwng Cdeparting kz~zon~~s *kʰˁoŋ-s pull (on bow or reins)
kou3 kǒu khuw2 khuwX kh kh- uw -uw Brising kz~zo' kz~zro' *kʰˁoʔ {*kʰˁ(r)oʔ} mouth
kou3 kǒu khuw2 khuwX kh kh- uw -uw Brising kz~zo' kz~zro' *kʰˁoʔ {*kʰˁ(r)oʔ} strike
kou4 kòu khuw3 khuwH kh kh- uw -uw Cdeparting kz~zos kz~zros *kʰˁo-s {*[k]ʰˁ(r)o-s} rob; robber
kou4 kòu khuw3 khuwH kh kh- uw -uw Cdeparting kz~zo's kz~zro's *kʰˁoʔ-s {*kʰˁ(r)oʔ-s} strike (v.)
ku1 khuwk kh kh- uwk -uwk Dentering kz~zok kz~zok *kʰˁok {*[kʰ]ˁok} weep
ku1 khwot kh kh- wot -wot Dentering kz~zut kz~zut *kʰˁut {*[kʰ]ˁut} hole
ku1 khwot kh kh- wot -wot Dentering kz~zut kz~zut *kʰˁut {*[kʰ]ˁut} cave, hole
ku3 khu2 khuX kh kh- u -u Brising kz~za' *kʰˁaʔ bitter
ku4 khowk kh kh- owk -owk Dentering kz~zuk *kʰˁuk cruel
ku4 khu3 khuH kh kh- u -u Cdeparting kz~zas kz~zas *kʰˁa-s {*[k]ʰˁa-s} arsenal; storehouse
kua1 kuā khwa~ khwæ kh kh- wa~ -wæ Aeven kz~~z~zra kz~~z~zra *kʷʰˁra {*[kʷʰ]ˁra} boast
kua1 kuā khwa~ khwæ kh kh- wa~ -wæ Aeven kz~~z~zra kz~~z~zra *kʷʰˁra {*[kʷʰ]ˁra} boast
kuai4 kuài khwa~j3 khwæjH kh kh- wa~j -wæj Cdeparting kz~~z~zre~ts kz~~z~zre~ts *kʷʰˁret-s {*[k]ʷʰˁret-s} cheerful
kuai4 kuài khwej3 khwɛjH kh kh- wej -wɛj Cdeparting kz~zrujs kz~zrujs *kʰˁ‹r›uj-s {*[kʰ]ˁ‹r›uj-s} clod, lump
kuai4 kuài khwoj3 khwojH kh kh- woj -woj Cdeparting kz~zujs kz~zujs *kʰˁuj-s {*[kʰ]ˁuj-s} clod; lump
kuai4 kuài kwaj3 kwajH k k- waj -waj Cdeparting kzops kzops *kˁop-s {*[k]ˁop-s} calculate; calculation
kuai4 kuài kwaj3 kwajH k k- waj -waj Cdeparting kzops kzops *kˁop-s {*[k]ˁop-s} watering channel, drain
kuan1 kuān khwan kh kh- wan -wan Aeven kz~~z~zan kz~~z~zan *kʷʰˁan {*[k]ʷʰˁa[n]} vast, wide
kuang1 kuāng khjwang kh kh- jwang -jwang Aeven kpz~an~~ *k-pʰaŋ square basket
kuang1 kuāng khjwang kh kh- jwang -jwang Aeven kpz~an~~ kpz~an~~ *k.pʰaŋ {*[k.pʰ]aŋ} square basket
kuang2 kuáng gjwang g g- jwang -jwang Aeven kg~z~~an~~ kg~z~~an~~ *k-ɢʷaŋ {*[k-ɢʷ]aŋ} mad, reckless
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting km~zan~~s km~zan~~s *k-m̥ˁaŋ-s {*[k-m̥]ˁaŋ-s} desolate, waste
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s grave pit
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s {*[k]ʷʰˁaŋ-s} bright
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s fine floss silk; quilted
kuang4 kuàng xjwang3 xjwangH x x- jwang -jwang Cdeparting m~an~~s m~an~~s *m̥aŋ-s {*[m̥]aŋ-s} how much the more
kui1 kuī khjwe~ khjwe kh kh- jwe~ -jwe Aeven kz~~z~aj kz~~z~raj *kʷʰaj {*[k]ʷʰ(r)aj} diminish
kui1 kuī khjwi~e~ khjwie kh kh- jwi~e~ -jwie Aeven kz~~z~e~ *kʷʰe pry, spy (v.)
kui2 kuí gwi~j gwij g g- wi~j -wij Aeven gz~~ru gz~~ru *ɡʷru {*[ɡ]ʷru} cheek bone, bones of the face
kui2 kuí gwi~j gwij g g- wi~j -wij Aeven gz~~re gz~~re *ɡʷrə {*[ɡ]ʷrə} cheek bone, bones of the face
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} great; principal; chief
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} spoon
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} mound
kui4 kuì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting $g~ruj $g~rujs *C-ɢruj {*C-ɢruj-s} present (food) (v.)
kui4 kuì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} present of food (‹food basket ?)
kui4 kuì hwoj3 hwojH h h- woj -woj Cdeparting gz~~zejs gz~~zejs *ɡʷˁəj-s {*[ɡʷ]ˁ[ə]j-s} break through an embankment (of water)
kui4 kuì khwej3 khwɛjH kh kh- wej -wɛj Cdeparting kz~zrujs *kʰˁruj-s basket
kui4 kuì kwi~j3 kwijH k k- wi~j -wij Cdeparting krujs krujs *kruj-s {*[k]ruj()-s} ashamed
kui4 kuì ngwej3 ngwɛjH ng ng- wej -wɛj Cdeparting n~~zre~ajs n~~zrujs *ŋˁreaj-s {*[ŋ]ˁruj-s} deaf
kun1 kūn khwon kh kh- won -won Aeven kz~zun kz~zun *kʰˁun {*[kʰ]ˁu[n]} earth (trigram or hexagram)
kun1 kūn kwon k k- won -won Aeven kzun kzun *kˁun {*kˁu[n]} elder brother
kun4 kùn khwon3 khwonH kh kh- won -won Cdeparting kz~zuns kz~zuns *kʰˁun-s {*kʰˁu[n]-s} obstruct; distress
kuo4 kuò khwak kh kh- wak -wak Dentering kz~~z~zak *kʷʰˁak widen
kuo4 kuò khwak kh kh- wak -wak Dentering kz~~z~zak *kʷʰˁak widen
kuo4 kuò khwat kh kh- wat -wat Dentering kz~zot kz~zot *kʰˁot {*[k]ʰˁot} (in khet.khwat)
kuo4 kuò khwat kh kh- wat -wat Dentering kz~~z~zat kz~~z~zat *kʷʰˁat {*[k]ʷʰˁat} widely apart
la4 lap l l- ap -ap Dentering krzap *k.rˁap wax
la4 lap l l- ap -ap Dentering rzap rzap *rˁap {*[r]ˁap} winter sacrifice
la4 lat l l- at -at Dentering rzat ~ $rzat ? *rˁat (~ C.rˁat ?) wicked; spicy
la4 lop l l- op -op Dentering rzep rzep *rˁəp {*[r]ˁəp} break
lai2 lái loj l l- oj -oj Aeven mrzek mrze *mə.rˁək (› *mə.rˁə) a kind of wheat
lai2 lái loj l l- oj -oj Aeven rzek rze *rˁək (› *rˁə) come
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting $rzats $rzats *C.rˁat-s {*C.rˁa[t]-s} rapids
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats rzats *rˁat-s {*rˁa[t]-s} depend on
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats rzats *rˁat-s {*rˁa[t]-s} tube
lai4 lài loj3 lojH l l- oj -oj Cdeparting rzeks rzeks *rˁək-s {*[r]ˁək-s} give, send
lan2 lán lam l l- am -am Aeven %krzam *N-k.rˁam indigo
lan2 lán lam l l- am -am Aeven krzam *k.rˁam basket
lan2 lán lan l l- an -an Aeven krzan *k.rˁan orchid
lan2 lán lan l l- an -an Aeven krzan *kə.rˁan railing
lan3 lǎn lan2 lanX l l- an -an Brising %krzan' *N-kə.rˁanʔ lazy
lan4 làn lan3 lanH l l- an -an Cdeparting rzans rzans *rˁan-s {*[r]ˁan-s} cooked until soft
lan4 làn lan3 lanH l l- an -an Cdeparting rzans rzans *rˁan-s {*[r]ˁan-s} cooked until soft
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven $rzan~~ *C.rˁaŋ young gentleman
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} (name of a river)
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} wolf
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} (a kind of precious stone)
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} weed in field of grain
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ *rˁaŋ double roof
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} side-gallery
lang2 láng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} skillful
lang3 lǎng lang2 langX l l- ang -ang Brising krzan~~' *k.rˁaŋʔ bright
lao2 láo law l l- aw -aw Aeven rzaw rzaw *rˁaw {*[r]ˁaw} toil
lao3 lǎo law2 lawX l l- aw -aw Brising $rzu' *C-rˁuʔ old
lao4 lào law3 lawH l l- aw -aw Cdeparting rzaws rzaws *rˁaw-s {*[r]ˁaw-s} to reward for toil
le4 lak l l- ak -ak Dentering rzawk rzawk *rˁawk {*[rˁ]awk} joy; enjoy
le4 lok l l- ok -ok Dentering rzek rzek *rˁək {*[r]ˁək} engrave
le4 lok l l- ok -ok Dentering rzek rzek *rˁək {*[r]ˁək} bridle
lei2 léi ljwe~ ljwe l l- jwe~ -jwe Aeven roj roj *roj {*[r]o[j]} entangle
lei2 léi lwoj l l- woj -woj Aeven $rzuj *C.rˁuj thunder
lei2 léi lwoj l l- woj -woj Aeven $rzuj *C.rˁuj thunder
lei3 lěi ljwe~ ljwe l l- jwe~ -jwe Aeven roj roj *roj {*[r]oj} rope (to tie s.o. up)
lei3 lěi ljwe~2 ljweX l l- jwe~ -jwe Brising roj' roj' *rojʔ {*[r]ojʔ} accumulate
lei3 lěi lwi~j2 lwijX l l- wi~j -wij Brising ruj' ruj' *rujʔ {*[r]ujʔ} entrenchments
lei3 lěi lwi~j2 lwijX l l- wi~j -wij Brising ruj' ruj' *rujʔ {*[r]ujʔ} eulogy
lei4 lèi lwi~j3 lwijH l l- wi~j -wij Cdeparting ruts ruts *rut-s {*[r]u[t]-s} category
lei4 lèi lwoj3 lwojH l l- woj -woj Cdeparting rzujs rzujs *rˁuj-s {*[r]ˁuj-s} exhausted
li2 le~j lej l l- e~j -ej Aeven rzij rzij $f 耆 0552l gij grij ‘old’ *rˁij {*[r]ˁij} Cf. 耆 0552l gij ‹ *[ɡ]rij ‘old’. old
li2 le~j lej l l- e~j -ej Aeven rzij rzij *rˁij {*[r]ˁij} black
li2 li~ li l l- i~ -i Aeven pre *p.rə wildcat or small mammal (civet ?)
li2 li~j lij l l- i~j -ij Aeven $rej $rej *C.rəj {*C.r[ə][j]} pear tree, pear
li2 li~j lij l l- i~j -ij Aeven rij rij *rij {*[r][i]j} plough (n., v.)
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} meet with, encounter
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} depart from
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} drag into; trouble
li3 le~j2 lejX l l- e~j -ej Brising rzij' rzij' *rˁijʔ {*[r]ˁijʔ} propriety, ceremony
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising $re' *C.rəʔ plum
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' *mə-rəʔ carp (n.)
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' mre' *mə.rəʔ {*mə.[r]əʔ} inside
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' *mə.rəʔ reason; principle
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising re' mre' *rəʔ {*([m]ə.)rəʔ} cut jade; regulate
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising re' mre' *rəʔ {*(mə.)rəʔ} li (measure of distance), village
li4 laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats mrzats *rˁat-s {*([m]ə-)rˁat-s} dehusked but not polished grain.
li4 lak l l- ak -ak Dentering rzawk rzawk *rˁawk {*[r]ˁawk} crush under wheels
li4 lat l l- at -at Dentering rzat mrzat *rˁat {*([m]ə-)rˁat} dehusked but not polished grain.
li4 le~j3 lejH l l- e~j -ej Cdeparting rze~s rze~s *rˁe-s {*[r]ˁe-s} symmetrical
li4 le~j3 lejH l l- e~j -ej Cdeparting rze~ts rze~ts *rˁet-s {*[r]ˁe[t]-s} transgress
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering krze~k *k.rˁek tripod with hollow legs
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~k rze~k *rˁek {*[r]ˁek} pass by; in turn
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} crush under wheels
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} oak
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} pebbles
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} move
li4 li~3 liH l l- i~ -i Cdeparting re's re's *rəʔ-s {*[r]əʔ-s} officer
li4 li~j3 lijH l l- i~j -ij Cdeparting $rits $rits *C.rit-s {*C.ri[t]-s} sharp; profit
li4 li~k lik l l- i~k -ik Dentering krek *k.rək strength
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp stand (v.)
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp grains of rice
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp bamboo-splint hat
li4 li~t lit l l- i~t -it Dentering rit rit *rit {*[r]i[t]} chestnut tree
li4 lje~3 ljeH l l- je~ -je Cdeparting $rajs *C.raj-s revile
li4 lje~3 ljeH l l- je~ -je Cdeparting rajs rajs *raj-s {*[r]aj-s} reject
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting mrats *mə-rat-s stinging insect
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats rats *rat-s {*[r]at-s} cruel
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} grindstone
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*([m]ə-)rat-s} Unhusked but not polished grain.
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} grindstone
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} epidemic
li4 syak sy sy- jak -jak Dentering r~e~wk dial r~ x, palatalizing *r̥ewk (dial. *r̥- › x-, palatalizing) move (v.)
lian2 lián le~n len l l- e~n -en Aeven krze~n krze~n *k.rˁen {*k.[r]ˁe[n]} lotus fruit
lian2 lián le~n len l l- e~n -en Aeven krzin~~ *k.rˁiŋ love; pity
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven ram ram *ram {*[r][a]m} (a kind of creeping plant)
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m kre~m *rem {*(k-)rem} frugal
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} angle
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} sickle
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} bamboo curtain
lian2 lián lje~n ljen l l- je~n -jen Aeven ran ran *ran {*[r]a[n]} ripple; drip
lian3 liǎn lje~m2 ljemX l l- je~m -jem Brising ram' ram' *ramʔ {*[r][a]mʔ} gather
lian4 liàn le~n3 lenH l l- e~n -en Cdeparting rze~ns rze~ns *rˁen-s {*[r]ˁen-s} sized white silk
lian4 liàn lje~m3 ljemH l l- je~m -jem Cdeparting rams rams *ram-s {*[r][a]m-s} dress a corpse
lian4 liàn lje~n3 ljenH l l- je~n -jen Cdeparting krans krans *k.ran-s {*k.r[a]n-s} chick
lian4 liàn ljwe~n3 ljwenH l l- jwe~n -jwen Cdeparting rons *ron-s to long for
lian4 liàn ljwe~n2 ljwenX l l- jwe~n -jwen Brising ron' *ronʔ beautiful
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven $ran~~ *C.raŋ cold
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} good
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} measure (v.)
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} beam; bridge
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} grain, provisions
liang3 liǎng ljang2 ljangX l l- jang -jang Brising pran~~' *p.raŋʔ a pair
liang4 liàng ljang3 ljangH l l- jang -jang Cdeparting ran~~s ran~~s *raŋ-s {*[r]aŋ-s} measure (n.)
liang4 liàng ljang3 ljangH l l- jang -jang Cdeparting ran~~s ran~~s *raŋ-s {*[r]aŋ-s} sincere; trust (v.)
liao2 liáo le~w lew l l- e~w -ew Aeven rze~w rze~w *rˁew {*[r]ˁew} office or position
liao2 liáo le~w lew l l- e~w -ew Aeven rziw rziw *rˁiw {*[r]ˁiw} rely on
liao4 liào le~w3 lewH l l- e~w -ew Cdeparting rze~ws rze~ws *rˁew-s {*[r]ˁew-s} measure (v.)
lie4 liè lje~p ljep l l- je~p -jep Dentering rap rap *rap {*r[a]p} hunt
lie4 liè lje~p ljep l l- je~p -jep Dentering rap rap *rap {*r[a]p} trample
lie4 liè lje~t ljet l l- je~t -jet Dentering rat rat *rat {*[r]at} blazing; brilliant
lie4 liè lje~t ljet l l- je~t -jet Dentering re~t re~t *ret {*[r][e]t} tear apart; rank
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven krem krem *k.rəm {*k.r[ə]m} forest
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven rem rem *rəm {*[r][ə]m} pour
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven rem prem *rəm {*(p.)r[ə]m} look down at
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven $ren $ren *C.rən {*C.r[ə][n]} scale of fish or reptile
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven ren ren *rən {*[r]ə[n]} will-o'-the wisp
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven ren mren *rən {*(mə.)rə[n]} group of 5 families; neighbor
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ rations
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ granary
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ fearful
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising rem' rem' *rəmʔ {*[r][ə]mʔ} cold
lin4 lìn li~n3 linH l l- i~n -in Cdeparting mrens mrens *mə.rən-s {*mə.rə[n]-s} stingy
ling2 líng le~ng leng l l- e~ng -eng Aeven rze~n~~ rze~n~~ *rˁeŋ {*[r]ˁeŋ} fall (v., of rain)
ling2 líng le~ng leng l l- e~ng -eng Aeven rze~n~~ rze~n~~ *rˁeŋ {*[r]ˁeŋ} supernatural
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven pren~~ *p.rəŋ ice
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} mound, hill
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} mound, hill
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} transgress; attack
ling2 líng lje~ng ljeng l l- je~ng -jeng Aeven rin~~ *riŋ send (a person)
ling3 lǐng lje~ng2 ljengX l l- je~ng -jeng Brising re~n~~' re~n~~' *reŋʔ {*[r]eŋʔ} neck
ling4 lìng lje~ng3 ljengH l l- je~ng -jeng Cdeparting rin~~s *riŋ-s issue a command
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven $ru *C.ru stay, remain
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven kriw *k-riw tie around, strangle
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven mru *mə-ru kill
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven ru ru *ru {*[r]u} flow (v.)
liu3 liǔ ljuw2 ljuwX l l- juw -juw Brising ru' mru' *ruʔ {*([m]ə.)ruʔ} willow
liu4 liù ljuw3 ljuwH l l- juw -juw Cdeparting riws riws *riw-s {*[r]iw-s} whistling of the wind
liu4 liù ljuwk l l- juwk -juwk Dentering kruk *k.ruk six
long2 lóng ljowng l l- jowng -jowng Aeven mron~~ meron~~ *mə-roŋ {*[mə]-roŋ} dragon
long2 lóng ljuwng l l- juwng -juwng Aeven run~~ run~~ *ruŋ {*[r]uŋ} sound of thunder
long2 lóng ljuwng l l- juwng -juwng Aeven run~~ krun~~ um *ruŋ {*(k.)ruŋ} (‹ * -[u]m) high; ample; eminent
long2 lóng luwng l l- uwng -uwng Aeven $rzon~~ *C.rˁoŋ deaf
long2 lóng luwng l l- uwng -uwng Aeven krzon~~ *k.rˁoŋ cage, coop
long3 lǒng ljowng2 ljowngX l l- jowng -jowng Brising ron~~' ron~~' *roŋʔ {*[r]oŋʔ} mound
long3 lǒng luwng2 luwngX l l- uwng -uwng Brising krzon~~' *k.rˁoŋʔ basket; cage
lou2 lóu kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kros *kro-s a kind of shoe, sandal
lou2 lóu lju l l- ju -ju Aeven ro ro *ro {*[r]o} drag, trail (v.)
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting %rzoks %rzoks *Nə-rˁok-s {*[Nə-r]ˁok-s} leak (v.)
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting rzos rzos *rˁo-s {*[r]ˁo-s} carve
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting rzos rzos *rˁo-s {*[r]ˁo-s} narrow; base (adj.)
lu2 ljo l l- jo -jo Aeven ra ra *ra {*[r]a} hut; inn; to lodge
𧆨 𧆨 lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} (a kind of food vessel)
lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} stove
lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} stove
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rn~~za' dial rn~~z rz l *r.ŋˁaʔ (dial. › *rŋˁ- › *rˁ- › l-) (place name)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} dull, blunt, simple
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} shield (n.)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} salty (sc. land)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} rustic, coarse
lu4 ljowk l l- jowk -jowk Dentering rok prok *rok {*(p.)rok} (name of a plant)
lu4 ljowk l l- jowk -jowk Dentering rok prok *rok {*(pə.)rok} inscribe, record
lu4 ljuwk l l- juwk -juwk Dentering riwk riwk *riwk {*[r]iwk} kill
lu4 ljuwk l l- juwk -juwk Dentering ruk ruk *ruk {*[r]uk} land (as opposed to water)
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting $rzaks *Cə.rˁak-s road
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting przaks *p.rˁak-s dew; disclose
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting rzaks rzaks *rˁak-s {*[r]ˁak-s} wealth; present (v.)
鹿 鹿 lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering mrzok *mə-rˁok deer
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering przok *pə.rˁok carve wood (SW)
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(pə.)rˁok} draw off water
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} precious stone
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} look carefully
祿 lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} blessing
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} wooded foot of mountain
luan2 luán