Appendix:Punjabi Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Punjabi, compared with that of English.

List[edit]

No. English Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ (pañjābī)
1 I ਮੈਂ (mē̃)
2 you (singular) ਤੂੰ (tū̃), ਤੁਸੀਂ (tusī̃)
3 he ਉਹ (uha)
4 we ਅਸੀਂ (asī̃)
5 you (plural) ਤੁਸੀਂ (tusī̃)
6 they ਉਹ (uha)
7 this ਇਹ (iha)
8 that ਉਹ (uha)
9 here ਇੱਥੇ (itthe)
10 there ਉੱਥੇ (utthe)
11 who ਕੌਣ (kauṇ)
12 what ਕੀ ()
13 where ਕਿੱਥੇ (kitthe)
14 when ਕਦੋਂ (kadõ)
15 how ਕਿਵੇਂ (kivẽ)
16 not ਕੋਈ (koī)
17 all ਸਭ (sabh)
18 many ਬਹੁਤ (bahut), ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (bahut sāre)
19 some ਕੁਝ (kujh)
20 few ਛੋਟਾ (choṭā)
21 other ਦੂਜਾ (dūjā), ਦੂਸਰਾ (dūsrā)
22 one ਇੱਕ (ikka)
23 two ਦੋ (do)
24 three ਤਿੰਨ (tinn)
25 four ਚਾਰ (cār)
26 five ਪੰਜ (pañj)
27 big ਵੱਡਾ (vaḍḍā)
28 long ਲੰਮਾ (lammā)
29 wide ਚੌੜਾ (cauṛā)
30 thick ਮੋਟਾ (moṭā)
31 heavy ਭਾਰੀ (bhārī)
32 small ਛੋਟਾ (choṭā)
33 short ਛੋਟਾ (choṭā)
34 narrow ਭੀਡ਼ਾ (bhīḍ਼ā), ਸੌਡ਼ਾ (sauḍ਼ā)
35 thin ਪਤਲਾ (patlā)
36 woman ਔਰਤ (ōrat)
37 man (adult male) ਆਦਮੀ (ādamī)
38 man (human being) ਮਨੁੱਖੀ (manukkhī), ਇਨਸਾਨ (inasān)
39 child ਬੱਚਾ (baccā)
40 wife ਪਤਨੀ (patnī)
41 husband ਪਤੀ (patī)
42 mother ਮਾਤਾ (mātā)
43 father ਪਿਤਾ (pitā)
44 animal ਜਾਨਵਰ (jānvar)
45 fish ਮੱਛੀ (macchī)
46 bird ਪੰਛੀ (pañchī)
47 dog ਕੁੱਤਾ (kuttā)
48 louse ਲੇਹਾ (lehā)
49 snake ਸੱਪ (sappa)
50 worm ਕੀੜਾ (kīṛā)
51 tree ਰੁੱਖ (rukkha)
52 forest ਜੰਗਲ (jaṅgal)
53 stick ਸੋਟੀ (soṭī)
54 fruit ਫਲ (phal)
55 seed ਬੀਜ (bīj)
56 leaf ਪਤਾ (patā)
57 root ਜੜ੍ਹ (jaṛh)
58 bark (of a tree) ਛਾਲ (chāl)
59 flower ਫੁੱਲ (phulla)
60 grass ਘਾਹ (ghāh)
61 rope ਰੱਸੀ (rassī)
62 skin ਚਮੜੀ (camṛī)
63 meat ਮਾਸ (mās)
64 blood ਖ਼ੂਨ (xūn), ਲਹੂ (lahū), ਰਕਤ (rakat)
65 bone ਹੱਡੀ (haḍḍī)
66 fat (noun) ਚਰਬੀ (carbī)
67 egg ਇੰਗਾ (iṅgā)
68 horn ਸਿੰਗ (siṅg)
69 tail ਪੂਛ (pūch)
70 feather ਪੰਤ (pant)
71 hair ਵਾਲ (vāl)
72 head ਸਿਰ (sir)
73 ear ਕੰਨ (kann)
74 eye ਅੱਖ (akkha)
75 nose ਨੱਕ (nakka)
76 mouth ਮੂੰਹ (mū̃h)
77 tooth ਦੰਦ (dand)
78 tongue (organ) ਜੀਭ (jībh)
79 fingernail ਨੰਗਲ (naṅgal)
80 foot ਪੈਰ (pēr)
81 leg ਲੱਤ (latta)
82 knee ਗੋਡੇ (goḍe)
83 hand ਹੱਥ (hattha)
84 wing ਪੱਖ (pakkha)
85 belly ਢਿੱਡ (ḍhiḍḍa)?
86 guts ਹਿੰਮਤ (himmat)
87 neck ਗਰਦਨ (gardan)
88 back ਵਾਪਸ (vāpas)
89 breast ਛਾਤੀ (chātī)
90 heart ਦਿਲ (dil)
91 liver ਜਿਗਰ (jigar)
92 to drink ਪੀਣਾ (pīṇā)
93 to eat ਖਾਣਾ (khāṇā)
94 to bite ਵੱਢਣਾ (vaḍḍhaṇā)
95 to suck ਚੂਸਣਾ (cūsṇā)
96 to spit ਥੁੱਕਣਾ (thukkaṇā)
97 to vomit ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ (ulaṭī karnā)
98 to blow ਫੂਕਣਾ (phūkṇā)
99 to breathe ਸਾਹ ਲੈਣਾ (sāh lēṇā)
100 to laugh ਹੱਸਣਾ (hassaṇā)
101 to see ਵੇਖਣਾ (vekhṇā)
102 to hear ਸੁਣਨਾ (suṇnā)
103 to know ਜਾਣਨਾ (jāṇnā)
104 to think ਸੋਚਣਾ (socṇā)
105 to smell ਸੁੰਘਣਾ (suṅghṇā)
106 to fear ਡਰਨਾ (ḍarnā)
107 to sleep ਸੌਣਾ (sauṇā)
108 to live ਜਿਊਣਾ (jiūṇā)
109 to die ਮਰਨਾ (marnā)
110 to kill ਮਾਰਨਾ (mārnā)
111 to fight ਲੜਨਾ (laṛnā)
112 to hunt ਟੋਲਣਾ (ṭolṇā)
113 to hit ਜੜਨਾ (jaṛnā)
114 to cut ਕੱਟਣਾ (kaṭṭaṇā)
115 to split ਪਾੜਨਾ (pāṛnā)
116 to stab ਖੋਭਣਾ (khobhṇā)
117 to scratch ਘਰੂੰਡਣਾ (gharūṇḍṇā)
118 to dig ਪੁੱਟਣਾ (puṭṭaṇā)
119 to swim ਤੈਰਨਾ (tērnā)
120 to fly ਉੱਡਣਾ (uḍḍaṇā)
121 to walk ਤੁਰਨਾ (turnā)
122 to come ਆਉਣਾ (āuṇā)
123 to lie (as in a bed) ਲੇਟਣਾ (leṭṇā), ਪੈਣਾ (pēṇā)
124 to sit ਬਹਿਣਾ (bahiṇā)
125 to stand ਖੜ੍ਹਨਾ (khaṛhnā)
126 to turn (intransitive) ਮੁੜਨਾ (muṛnā)
127 to fall ਡਿੱਗਣਾ (ḍiggaṇā)
128 to give ਦੇਣਾ (deṇā)
129 to hold ਫੜਨਾ (phaṛnā)
130 to squeeze ਨਚੋੜਨਾ (nacoṛnā)
131 to rub ਮਲ਼ਨਾ (maḷnā)
132 to wash ਧੋਣਾ (dhoṇā)
133 to wipe ਹੂੰਝਣਾ (hūñjhṇā)
134 to pull ਖਿੱਚਣਾ (khiccaṇā)
135 to push ਧੱਕਣਾ (dhakkaṇā)
136 to throw ਸੁੱਟਣਾ (suṭṭaṇā)
137 to tie ਬੰਨ੍ਹਣਾ (bannhṇā)
138 to sew ਸਿਊਂਣਾ (siū̃ṇā)
139 to count ਗਿਣਨਾ (giṇnā)
140 to say ਆਖਣਾ (ākhaṇā)
141 to sing ਗਾਉਣਾ (gāuṇā)
142 to play ਖੇਡਣਾ (kheḍṇā)
143 to float ਤਾਰਨਾ (tārnā)
144 to flow ਵਗਣਾ (vagṇā)
145 to freeze ਜੰਮਣਾ (jammṇā)
146 to swell ਸੁੱਜਣਾ (sujjaṇā)
147 sun ਸੂਰਜ (sūraj)
148 moon ਚੰਦ (cand)
149 star ਤਾਰਾ (tārā)
150 water ਪਾਣੀ (pāṇī)
151 rain ਬਾਰਿਸ਼ (bāriś)
152 river ਨਦੀ (nadī)
153 lake ਝੀਲ (jhīl)
154 sea ਸਮੁੰਦਰ (samundar)
155 salt ਲੂਣ (lūṇ)
156 stone ਪੱਥਰ (patthar)
157 sand ਰੇਤ (ret)
158 dust ਧੂੜ (dhūṛ)
159 earth ਧਰਤੀ (dhartī)
160 cloud ਬੱਦਲ (baddal)
161 fog ਕੋਹ (koh)
162 sky ਅਸਮਾਨ (asamān)
163 wind ਹਵਾ (havā)
164 snow ਬਰਫ਼ (baraf)
165 ice ਬਰਫ਼ (baraf)
166 smoke ਧੂੰਆਂ (dhū̃ā̃)
167 fire ਅੱਗ (agga)
168 ash ਅਸਥੀਆਂ (asathīā̃)
169 to burn ਸਾੜਨਾ (sāṛnā)
170 road ਸੜਕ (saṛak)
171 mountain ਪਹਾੜ (pahāṛ)
172 red ਲਾਲ (lāl)
173 green ਹਰਾ (harā)
174 yellow ਪੀਲਾ (pīlā)
175 white ਸਫੈਦ (saphēd)
176 black ਕਾਲਾ (kālā)
177 night ਰਾਤ (rāt)
178 day ਦਿਨ (din)
179 year ਸਾਲ (sāl)
180 warm ਗਰਮ (garam)
181 cold ਠੰਡੇ (ṭhaṇḍe)
182 full ਪੂਰਾ (pūrā)
183 new ਨਵਾਂ (navā̃)
184 old ਪੁਰਾਣੀ (purāṇī)
185 good ਚੰਗਾ (caṅgā)
186 bad ਬੁਰਾ (burā)
187 rotten ਗੰਦੀ (gandī)
188 dirty ਗੰਦੇ (gande)
189 straight ਸਿੱਧਾ (siddhā)
190 round ਗੋਲ (gol)
191 sharp (as a knife) ਤੇਜ਼ (tez)
192 dull (as a knife) ਸੁਸਤ (susat)
193 smooth ਨਿਰਵਿਘਨ (nirvighan)
194 wet ਭਿੱਜ (bhijja)
195 dry ਸੁੱਕੇ (sukke)
196 correct ਸਹੀ (sahī)
197 near ਨੇੜੇ (neṛe)
198 far ਦੂਰੋਂ (dūrõ)
199 right ਸੱਜੇ (sajje)
200 left ਖੱਬੇ (khabbe)
201 at ਤੇ (te)
202 in ਵਿੱਚ (vicca)
203 with ਦੇ ਨਾਲ (de nāl)
204 and ਅਤੇ (ate)
205 if ਜੇ (je)
206 because ਕਿਉਂਕਿ (kiuṅki)
207 name ਨਾਮ (nām)
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – tib Amharic – Antillean Creole – Arabic: Standard ArabicEgyptian ArabicMoroccan ArabicPalestinian ArabicTunisian ArabicCypriot Arabic – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Breton – Bukitan – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Catalan – Chechen – Chinese: CantoneseGanMandarinMin Nan (Amoy)Min DongSichuaneseOld Chinese – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch – Egyptian – English: OldMiddle – Esperanto – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – FrenchOld French – Frisian (West) – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: Modern GreekAncient Greek – Guaraní – Gujarati – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong (White) – Hungarian – Hunsrik – Icelandic – Ido – Ilocano – Indonesian – Interlingue – Irish – Italian – Japanese – Kashubian – Khmer – Konkani – Korean – Kurdish – LatinVulgar Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lingwa de Planeta – Lithuanian – Lojban – Luwian – Macedonian – Malagasy – Malay – Maltese – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Neapolitan – Nepali – Ojibwe – Ossetian – Pali – Papiamento – Polish – PortugueseOld Portuguese – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sicilian – Sinhalese – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – Zazaki – Zulu

Reconstructed languages

Proto-Balto-Slavic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Slavic

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Kho-Bwa – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – South American – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan