Appendix:Punjabi Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Punjabi, compared with that of English.

References[edit]

  • Tej K. Bhatia (1993) Punjabi: A cognitive-descriptive grammar (Descriptive Grammars), Abingdon: Routledge, pages 362-367

List[edit]

EnglishPunjabi (Gurmukhi)
ਪੰਜਾਬੀ (pañjābī)
edit (207)
Punjabi (Shahmukhi)
پنجابی (pnjābī)
edit (1)
1I (1sg)ਮੈਂ (maĩ)میں(mē̃)
2you (2sg)ਤੂੰ (tū̃)*, ਤੁਸੀਂ (tusī̃)*
3he, she, it (3sg)ਇਹ (iha)*, ਉਹ (uha)*
4we (1pl)ਅਸੀਂ (asī̃)
5you (2pl)ਤੁਸੀਂ (tusī̃)
6they (3pl)ਇਹ (iha)*, ਉਹ (uha)*
7thisਇਹ (iha)
8thatਉਹ (uha)
9hereਇੱਥੇ (itthe)
10thereਉੱਥੇ (utthe)
11whoਕੌਣ (kauṇ)
12whatਕੀ ()
13whereਕਿੱਥੇ (kitthe)
14whenਕਦੋਂ (kadõ)
15howਕਿਵੇਂ (kivẽ)*
16notਨਹੀਂ (nahī̃), ਨਾ ()
17allਸਾਰਾ (sārā), ਸਭ (sabh)
18manyਬਹੁਤ (bahut)
19someਕੁੱਝ (kujjha)
20fewਥੋਡ਼ੇ (thoṛe), ਘੱਟ (ghaṭṭa), ਵਿਰਲੇ (virle)
21otherਦੂਜਾ (dūjā), ਦੂਸਰਾ (dūsrā)
22oneਇੱਕ (ikka)
23twoਦੋ (do)
24threeਤਿੰਨ (tinn)
25fourਚਾਰ (cār)
26fiveਪੰਜ (pañj)
27bigਵੱਡਾ (vaḍḍā)
28longਲੰਮਾ (lammā)
29wideਚੌੜਾ (cauṛā)
30thickਮੋਟਾ (moṭā)
31heavyਭਾਰੀ (bhārī)
32smallਛੋਟਾ (choṭā)
33shortਛੋਟਾ (choṭā)
34narrowਭੀਡ਼ਾ (bhīṛā), ਸੌਡ਼ਾ (sauṛā)
35thinਪਤਲਾ (patlā)
36womanਔਰਤ (aurat)
37man (adult male)ਆਦਮੀ (ādamī)
38man (human being)ਮਨੁੱਖ (manukkha), ਇਨਸਾਨ (inasān)
39childਬੱਚਾ (baccā)
40wifeਪਤਨੀ (patnī)
41husbandਪਤੀ (patī)
42motherਮਾਤਾ (mātā)
43fatherਪਿਓ (pio), ਪਿਤਾ (pitā), ਅੱਬਾ (abbā)
44animalਜਾਨਵਰ (jānvar)
45fishਮੱਛੀ (macchī)
46birdਪੰਛੀ (pañchī)
47dogਕੁੱਤਾ (kuttā)
48louseਜੂੰ (jū̃)
49snakeਸੱਪ (sappa)
50wormਕੀੜਾ (kīṛā)
51treeਰੁੱਖ (rukkha)
52forestਜੰਗਲ (jaṅgal)
53stickਸੋਟੀ (soṭī)
54fruitਫਲ (phal)
55seedਬੀਜ (bīj)
56leafਪਤਾ (patā)
57rootਜੜ੍ਹ (jaṛh)
58bark (of a tree)ਛਿੱਲ (chilla), ਛਾਲ (chāl), ਖੱਲ (khalla)
59flowerਫੁੱਲ (phulla)
60grassਘਾਹ (ghāh)
61ropeਰੱਸੀ (rassī)
62skinਚਮੜੀ (camṛī)
63meatਮਾਸ (mās)
64bloodਖ਼ੂਨ (xūn), ਲਹੂ (lahū), ਰਕਤ (rakat)
65boneਹੱਡੀ (haḍḍī)
66fat (noun)ਚਰਬੀ (carbī)
67eggਇੰਗਾ (iṅgā)
68hornਸਿੰਗ (siṅg)
69tailਪੂਛ (pūch)
70featherਪੰਤ (pant)
71hairਵਾਲ (vāl)
72headਸਿਰ (sir)
73earਕੰਨ (kann)
74eyeਅੱਖ (akkha)
75noseਨੱਕ (nakka)
76mouthਮੂੰਹ (mū̃h)
77toothਦੰਦ (dand)
78tongue (organ)ਜੀਭ (jībh)
79fingernailਨੰਗਲ (naṅgal)
80footਪੈਰ (pair)
81legਲੱਤ (latta)
82kneeਗੋਡੇ (goḍe)
83handਹੱਥ (hattha)
84wingਪੱਖ (pakkha)
85bellyਢਿੱਡ (ḍhiḍḍa), ਪੇਟ (peṭ)
86gutsਹਿੰਮਤ (himmat)
87neckਗਰਦਨ (gardan)
88backਪਿੱਠ (piṭṭha)*, ਵਾਪਸ (vāpas)*
89breastਛਾਤੀ (chātī)
90heartਦਿਲ (dil)
91liverਜਿਗਰ (jigar)
92to drinkਪੀਣਾ (pīṇā)
93to eatਖਾਣਾ (khāṇā)
94to biteਵੱਢਣਾ (vaḍḍhaṇā)
95to suckਚੂਸਣਾ (cūsṇā)
96to spitਥੁੱਕਣਾ (thukkaṇā)
97to vomitਉਲਟੀ ਕਰਨਾ (ulaṭī karnā)
98to blowਫੂਕਣਾ (phūkṇā)
99to breatheਸਾਹ ਲੈਣਾ (sāh laiṇā)
100to laughਹੱਸਣਾ (hassaṇā)
101to seeਵੇਖਣਾ (vekhṇā)
102to hearਸੁਣਨਾ (suṇnā)
103to knowਜਾਣਨਾ (jāṇnā)
104to thinkਸੋਚਣਾ (socṇā)
105to smellਸੁੰਘਣਾ (suṅghṇā)
106to fearਡਰਨਾ (ḍarnā)
107to sleepਸੌਣਾ (sauṇā)
108to liveਜਿਊਣਾ (jiūṇā)
109to dieਮਰਨਾ (marnā)
110to killਮਾਰਨਾ (mārnā)
111to fightਲੜਨਾ (laṛnā)
112to huntਟੋਲਣਾ (ṭolṇā)
113to hitਜੜਨਾ (jaṛnā)
114to cutਕੱਟਣਾ (kaṭṭaṇā)
115to splitਪਾੜਨਾ (pāṛnā)
116to stabਖੋਭਣਾ (khobhṇā)
117to scratchਘਰੂੰਡਣਾ (gharūṇḍṇā)
118to digਪੁੱਟਣਾ (puṭṭaṇā)
119to swimਤੈਰਨਾ (tairnā)
120to flyਉੱਡਣਾ (uḍḍaṇā)
121to walkਤੁਰਨਾ (turnā)
122to comeਆਉਣਾ (āuṇā)
123to lie (as in a bed)ਲੇਟਣਾ (leṭṇā), ਪੈਣਾ (paiṇā)
124to sitਬਹਿਣਾ (bahiṇā)
125to standਖੜ੍ਹਨਾ (khaṛhnā)
126to turn (intransitive)ਮੁੜਨਾ (muṛnā)
127to fallਡਿੱਗਣਾ (ḍiggaṇā)
128to giveਦੇਣਾ (deṇā)
129to holdਫੜਨਾ (phaṛnā)
130to squeezeਨਚੋੜਨਾ (nacoṛnā)
131to rubਮਲ਼ਨਾ (maḷnā)
132to washਧੋਣਾ (dhoṇā)
133to wipeਹੂੰਝਣਾ (hūñjhṇā)
134to pullਖਿੱਚਣਾ (khiccaṇā)
135to pushਧੱਕਣਾ (dhakkaṇā)
136to throwਸੁੱਟਣਾ (suṭṭaṇā)
137to tieਬੰਨ੍ਹਣਾ (bannhṇā)
138to sewਸਿਊਂਣਾ (siū̃ṇā)
139to countਗਿਣਨਾ (giṇnā)
140to sayਆਖਣਾ (ākhaṇā)
141to singਗਾਉਣਾ (gāuṇā)
142to playਖੇਡਣਾ (kheḍṇā)
143to floatਤਾਰਨਾ (tārnā)
144to flowਵਗਣਾ (vagṇā)
145to freezeਜੰਮਣਾ (jammṇā)
146to swellਸੁੱਜਣਾ (sujjaṇā)
147sunਸੂਰਜ (sūraj)
148moonਚੰਦ (cand)
149starਤਾਰਾ (tārā)
150waterਪਾਣੀ (pāṇī)
151rainਬਾਰਿਸ਼ (bāriś)
152riverਨਦੀ (nadī)
153lakeਝੀਲ (jhīl)
154seaਸਮੁੰਦਰ (samundar)
155saltਲੂਣ (lūṇ)
156stoneਪੱਥਰ (patthar)
157sandਰੇਤ (ret)
158dustਧੂੜ (dhūṛ)
159earthਜ਼ਮੀਨ (zamīn), ਧਰਤੀ (dhartī)
160cloudਬੱਦਲ (baddal)
161fogਕੋਹਰਾ (kohrā), ਧੁੰਦ (dhund)
162skyਅਸਮਾਨ (asamān)
163windਹਵਾ (havā)
164snowਬਰਫ਼ (baraf)
165iceਬਰਫ਼ (baraf)
166smokeਧੂੰਆਂ (dhū̃ā̃)
167fireਅੱਗ (agga)
168ashਸੁਆਹ (suāha), ਰਾਖ (rākh)
169to burnਸਾੜਨਾ (sāṛnā)
170roadਸੜਕ (saṛak)
171mountainਪਹਾੜ (pahāṛ)
172redਲਾਲ (lāl)
173greenਹਰਾ (harā)
174yellowਪੀਲਾ (pīlā)
175whiteਸਫ਼ੈਦ (safaid), ਚਿੱਟਾ (ciṭṭā)
176blackਕਾਲਾ (kālā)
177nightਰਾਤ (rāt), ਹਨੇਰਾ (hanerā)
178dayਦਿਨ (din)
179yearਸਾਲ (sāl)
180warmਗਰਮ (garam)
181coldਠੰਡਾ (ṭhaṇḍā)
182fullਪੂਰਾ (pūrā)
183newਨਵਾਂ (navā̃)
184oldਪੁਰਾਣਾ (purāṇā)
185goodਚੰਗਾ (caṅgā)
186badਬੁਰਾ (burā), ਖ਼ਰਾਬ (xarāb)
187rottenਸੜਿਆ (saṛiā)
188dirtyਗੰਦਾ (gandā)
189straightਸਿੱਧਾ (siddhā)
190roundਗੋਲ (gol)
191sharp (as a knife)ਤੇਜ਼ (tez)
192dull (as a knife)ਖੁੰਢਾ (khuṇḍhā)
193smoothਕੂਲ਼ਾ (kūḷā), ਚਿਕਨਾ (ciknā)
194wetਭਿੱਜ (bhijja)
195dryਸੁੱਕਾ (sukkā)
196correctਸਹੀ (sahī)
197nearਕੋਲ਼ (koḷ), ਨੇੜੇ (neṛe)
198farਦੂਰ (dūr)
199rightਸੱਜਾ (sajjā)
200leftਖੱਬਾ (khabbā)
201atਉੱਤੇ (utte), 'ਤੇ ('te)
202inਵਿੱਚ (vicca)
203withਨਾਲ (nāl)
204andਅਤੇ (ate), ਤੇ (te)
205ifਜੇ (je)
206becauseਕਿਉਂਕਿ (kiuṅki)
207nameਨਾਮ (nām), ਨਾ ()
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Malayalam – Maltese – Manx – Māori – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Navajo – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish  (Old Polish) – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Láadan – Lingua Franca Nova – Lojban – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic