Appendix:Polish Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Polish, compared with that of English.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No. English Polish
polski
IPA
pronunciation
1 I ja /ja/
2 you (singular) ty, pan/pani (formal) /tɨ/, /pan/, /paɲi/
3 he on /ɔn/
4 we my /mɨ/
5 you (plural) wy, państwo (formal) /vɨ/, /ˈpaj̃stfɔ/
6 they oni /ˈɔɲi/
7 this to /tɔ/
8 that tamto /ˈtamtɔ/
9 here tu /tu/
10 there tam /tam/
11 who kto /ktɔ/
12 what co /t͡sɔ/
13 where gdzie /ɡd͡ʑɛ/
14 when kiedy /ˈkʲɛdɨ/
15 how jak /jak/
16 not nie /ɲɛ/
17 all wszystko /ˈfʂɨstkɔ/
18 many dużo, wiele /ˈduʐɔ/, /ˈvʲɛlɛ/
19 some kilka, trochę /ˈkilka/, /ˈtrɔxɛ/
20 few mało /ˈmawɔ/
21 other inny /ˈinnɨ/
22 one jeden /ˈjɛdɛn/
23 two dwa /dva/
24 three trzy /tʂɨ/
25 four cztery /ˈt͡ʂtɛrɨ/
26 five pięć /pʲɛɲt͡ɕ/
27 big wielki /ˈvʲɛlki/
28 long długi /ˈdwuɡi/
29 wide szeroki /ˈʂɛrɔki/
30 thick gęsty /ˈɡɛw̃stɨ/
31 heavy ciężki /ˈt͡ɕɛw̃ʂki/
32 small mały /ˈmawɨ/
33 short krótki /ˈkrutki/
34 narrow wąski /ˈvɔw̃ski/
35 thin cienki /ˈt͡ɕɛŋki/
36 woman kobieta /kɔˈbʲɛta/
37 man (male) mężczyzna /mɛw̃ˈʂt͡ʂɨzna/
38 man (human) człowiek /ˈt͡ʂwɔvʲɛk/
39 child dziecko /ˈd͡ʑɛt͡skɔ/
40 wife żona /ˈʐɔna/
41 husband mąż /mɔw̃ʂ/
42 mother matka /ˈmatka/
43 father ojciec /ˈɔjt͡ɕɛt͡s/
44 animal zwierzę /ˈzvʲɛʐɛ/
45 fish ryba /ˈrɨba/
46 bird ptak /ptak/
47 dog pies /pʲɛs/
48 louse wesz /vɛʂ/
49 snake wąż /vɔw̃ʂ/
50 worm robak, czerw /ˈrɔbak/, /t͡ʂɛrf/
51 tree drzewo /ˈdʐɛvɔ/
52 forest las /las/
53 stick kij /kij/
54 fruit owoc /ˈɔvɔt͡s/
55 seed ziarno, nasiono, siemię /ˈʑarnɔ/, /naˈɕɔnɔ/, /ˈɕɛmʲɛ/
56 leaf liść /liɕt͡ɕ/
57 root korzeń /ˈkɔʐɛɲ/
58 bark (of a tree) kora /ˈkɔra/
59 flower kwiat /kfʲat/
60 grass trawa /ˈtrava/
61 rope sznur, lina, powróz /ʂnur/, /ˈlina/, /ˈpɔvrus/
62 skin skóra /ˈskura/
63 meat mięso /ˈmʲɛw̃sɔ/
64 blood krew /krɛf/
65 bone kość /kɔɕt͡ɕ/
66 fat (noun) tłuszcz, sadło /twuʂt͡ʂ/, /ˈsadwɔ/
67 egg jajko, jajo /ˈjajkɔ/, /ˈjajɔ/
68 horn róg /ruk/
69 tail ogon /ˈɔɡɔn/
70 feather pióro /ˈpʲurɔ/
71 hair włos /vwɔs/
72 head głowa /ˈɡwɔva/
73 ear ucho /ˈuxɔ/
74 eye oko /ˈɔkɔ/
75 nose nos /nɔs/
76 mouth usta (plural only) /ˈusta/
77 tooth ząb /zɔmp/
78 tongue język /ˈjɛw̃zɨk/
79 fingernail paznokieć /paˈznɔkʲɛt͡ɕ/
80 foot stopa /ˈstɔpa/
81 leg noga /ˈnɔɡa/
82 knee kolano /kɔˈlanɔ/
83 hand ręka /ˈrɛŋka/
84 wing skrzydło /ˈskʂɨdwɔ/
85 belly brzuch /bʐux/
86 guts wnętrzności (plural only) /vnɛntʂˈnɔɕt͡ɕi/
87 neck szyja, kark (nape) /ˈʂɨja/, /kark/
88 back plecy (plural only), grzbiet (of animals) /plɛt͡sɨ/, /ɡʐbʲɛt/
89 breast pierś /pʲɛrɕ/
90 heart serce /ˈsɛrt͡sɛ/
91 liver wątroba /vɔnˈtrɔba/
92 to drink pić /pit͡ɕ/
93 to eat jeść /jɛɕt͡ɕ/
94 to bite gryźć, kąsać /ɡrɨɕt͡ɕ/, /kɔw̃sat͡ɕ/
95 to suck ssać /sːat͡ɕ/
96 to spit pluć /plut͡ɕ/
97 to vomit wymiotować /vɨmʲɔˈtɔvat͡ɕ/
98 to blow dmuchać, dąć, wiać /ˈdmuxat͡ɕ/, /ˈdɔw̃t͡ɕ/, /ˈvʲat͡ɕ/
99 to breathe oddychać /ɔdˈdɨxat͡ɕ/
100 to laugh śmiać się /ɕmʲat͡ɕ ɕɛ/
101 to see widzieć /ˈvid͡ʑɛt͡ɕ/
102 to hear słyszeć /ˈswɨʂɛt͡ɕ/
103 to know wiedzieć, znać /ˈvʲɛd͡ʑɛt͡ɕ/, /ˈznat͡ɕ/
104 to think myśleć /ˈmɨɕlɛt͡ɕ/
105 to smell czuć, wąchać /t͡ʂut͡ɕ/
106 to fear bać się /ˈbat͡ɕ ɕɛ/
107 to sleep spać /spat͡ɕ/
108 to live żyć /ʐɨt͡ɕ/
109 to die umierać, umrzeć /uˈmʲɛrat͡ɕ/, /ˈumʐɛt͡ɕ/
110 to kill zabijać, zabić /zaˈbijat͡ɕ/, /ˈzabit͡ɕ/
111 to fight walczyć /ˈvalt͡ʂɨt͡ɕ/
112 to hunt polować /pɔˈlɔvat͡ɕ/
113 to hit uderzać /uˈdɛʐat͡ɕ/
114 to cut ciąć, kroić /t͡ɕɔɲt͡ɕ/, /krɔjit͡ɕ/
115 to split rąbać /ˈrɔmbat͡ɕ/
116 to stab dźgać, kłuć, bóść /d͡ʑɡat͡ɕ/, /kwut͡ɕ/, /buɕt͡ɕ/
117 to scratch drapać /ˈdrapat͡ɕ/
118 to dig kopać, ryć /ˈkɔpat͡ɕ/, /rɨt͡ɕ/
119 to swim pływać /ˈpwɨvat͡ɕ/
120 to fly latać, lecieć /ˈlatat͡ɕ/, /ˈlɛt͡ɕɛt͡ɕ/
121 to walk iść, chodzić /iɕt͡ɕ/, /ˈxɔd͡ʑit͡ɕ/
122 to come przychodzić, przyjść /pʂɨˈxɔd͡ʑit͡ɕ/, /pʂɨjɕt͡ɕ/
123 to lie (as in a bed) leżeć /ˈlɛʐɛt͡ɕ/
124 to sit siedzieć /ˈɕɛd͡ʑɛt͡ɕ/
125 to stand stać /stat͡ɕ/
126 to turn (intransitive) obracać się /ɔˈbrat͡sat͡ɕ ɕɛ/
127 to fall padać, paść /ˈpadat͡ɕ/, /ˈpaɕt͡ɕ/
128 to give dawać, dać /ˈdavat͡ɕ/, /ˈdat͡ɕ/
129 to hold trzymać, dzierżyć /ˈtʂɨmat͡ɕ/, /ˈd͡ʑɛrʐɨt͡ɕ/
130 to squeeze ściskać /ˈɕt͡ɕiskat͡ɕ/
131 to rub trzeć /tʂɛt͡ɕ/
132 to wash myć, prać (clothes) /mɨt͡ɕ/, /prat͡ɕ/
133 to wipe wycierać /vɨˈt͡ɕɛrat͡ɕ/
134 to pull ciągnąć /ˈt͡ɕɔŋɡnɔɲt͡ɕ/
135 to push pchać /pxat͡ɕ/
136 to throw rzucać /ˈʐut͡sat͡ɕ/
137 to tie wiązać /ˈvʲɔw̃zat͡ɕ/
138 to sew szyć /ʂɨt͡ɕ/
139 to count liczyć /ˈlit͡ʂɨt͡ɕ/
140 to say mówić, rzec /ˈmuvit͡ɕ/
141 to sing śpiewać /ˈɕpʲɛvat͡ɕ/
142 to play grać /ɡrat͡ɕ/
143 to float pływać /ˈpwɨvat͡ɕ/
144 to flow płynąć, ciec /ˈpwɨnɔɲt͡ɕ/
145 to freeze marznąć (intransitive), mrozić (transitive) /ˈmarznɔɲt͡ɕ/
146 to swell pęcznieć, puchnąć /ˈpɛɲt͡ʂɲɛt͡ɕ/
147 sun słońce /ˈswɔj̃nt͡sɛ/
148 moon księżyc, miesiąc (archaic, poetic) /ˈkɕɛw̃ʐɨt͡s/
149 star gwiazda /ˈɡvʲazda/
150 water woda /ˈvɔda/
151 rain deszcz /dɛʂt͡ʂ/
152 river rzeka /ˈʐɛka/
153 lake jezioro /jɛˈʑɔrɔ/
154 sea morze /ˈmɔʐɛ/
155 salt sól /sul/
156 stone kamień /ˈkamʲɛɲ/
157 sand piasek /ˈpʲasɛk/
158 dust kurz, pył /kuʂ/
159 earth ziemia /ˈʑɛmʲa/
160 cloud chmura, obłok /ˈxmura/, /ˈɔbwɔk/
161 fog mgła /mɡwa/
162 sky niebo /ˈɲɛbɔ/
163 wind wiatr /vʲatr/
164 snow śnieg /ɕɲɛk/
165 ice lód /lut/
166 smoke dym /dɨm/
167 fire ogień /ˈɔɡʲɛɲ/
168 ash popiół /ˈpɔpʲuw/
169 to burn palić się /ˈpalit͡ɕ ɕɛ/
170 road droga /ˈdrɔɡa/
171 mountain góra /ˈɡura/
172 red czerwony /t͡ʂɛrˈvɔnɨ/
173 green zielony /ʑɛˈlɔnɨ/
174 yellow żółty /ˈʐuwtɨ/
175 white biały /ˈbʲawɨ/
176 black czarny /ˈt͡ʂarnɨ/
177 night noc /nɔt͡s/
178 day dzień /d͡ʑɛɲ/
179 year rok /rɔk/
180 warm ciepły /ˈt͡ɕɛpwɨ/
181 cold zimny, chłodny /ˈʑimnɨ/, /ˈxwɔdnɨ/
182 full pełny /ˈpɛwnɨ/
183 new nowy /ˈnɔvɨ/
184 old stary /ˈstarɨ/
185 good dobry /ˈdɔbrɨ/
186 bad zły /zwɨ/
187 rotten zgniły /ˈzɡɲiwɨ/
188 dirty brudny /ˈbrudnɨ/
189 straight prosty /ˈprɔstɨ/
190 round okrągły /ɔˈkrɔŋɡwɨ/
191 sharp (as a knife) ostry /ˈɔstrɨ/
192 dull (as a knife) tępy /ˈtɛmpɨ/
193 smooth gładki /ˈɡwatki/
194 wet mokry /ˈmɔkrɨ/
195 dry suchy /ˈsuxɨ/
196 correct poprawny, prawidłowy /pɔˈpravnɨ/, /praviˈdwɔvɨ/
197 near bliski /ˈbliski/
198 far daleki /daˈlɛki/
199 right prawy /ˈpravɨ/
200 left lewy /ˈlɛvɨ/
201 at przy, u, na /pʂɨ/, /u/, /na/
202 in w /v/
203 with z /z/
204 and i /i/
205 if jeśli, jeżeli /ˈjɛɕli/, /jɛˈʐɛli/
206 because bo, ponieważ /bɔ/, /pɔˈɲɛwaʂ/
207 name imię /ˈimʲɛ/
  • Orthography :

When the words have various forms (verbs conjugation, gender and number agreement, declensions), the orthography is the following :

  • verbs : infinitive
  • other words : masculine or neutral, singular, nominative (subject)

For specific cases (no infinitive, feminine name, plural name for instance), the simplest form is used.

Bibliography[edit]

  • Dictionnaire de poche français-polonais / polonais-français, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004 - →ISBN
  • Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - →ISBN

Further reading[edit]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean, Jeju) – Kurdish – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic