User:Matthias Buchmeier/en-vi-v

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
vacation {n} (official holiday period) :: nghỉ lễ
vacation {n} (holiday, period of leisure time) :: kỳ nghỉ, nghỉ hè
vacation {v} (to spend or take a vacation) :: đi nghỉ, nghỉ mát
vacationer {n} (someone who is on vacation) SEE: holiday-maker ::
vaccine {n} (substance meant to stimulate production of antibodies) :: chủng ngừa, vắc-xin
vacuüm {n} (vacuum) SEE: vacuum ::
vacuum {n} (region of space that contains no matter) :: chân không (真空)
vacuum {n} (vacuum cleaner) SEE: vacuum cleaner ::
vacuum cleaner {n} (machine for cleaning) :: máy hút bụi
vacuum tube {n} (electrical device) :: ống chân không
vagina {n} (anatomical sense) :: âm đạo (陰道), lồn [slang, vulgar]
vagina {n} (vulva) SEE: vulva ::
vajra {n} (mace and symbol) :: kim cương chử
Valentine {n} (male given name) :: Valentinô
valley {n} (elongated depression between hills or mountains) :: thung lũng
valor {n} (value, worth) SEE: value ::
valor {n} (strength of mind in regard to danger) SEE: valour ::
valour {n} (value) SEE: value ::
valour {n} (strength of mind in regard to danger) :: dũng cảm, lòng dũng cảm
valuable {adj} (having a great value) :: quý giá, quý báu
value {n} :: giá trị
valve {n} (device that controls flow of gas or fluid) :: van
valve {n} (vacuum tube) SEE: vacuum tube ::
vampire {n} (mythological creature) :: ma cà rồng
vampire {n} (bat) :: dơi hút máu
vanadium {n} (chemical element) :: vanađi
Vancouver {prop} (city) :: Vancouver
vandalism {n} (needless damage or destruction of property) :: phá hoại
vanilla {n} (fruit) :: vani, vanilla
vanishing point {n} (point in perspective drawing) :: điểm tụ
Vanuatu {prop} (Republic of Vanuatu) :: Va-nu-a-tu
vapor {n} (the gaseous state of a substance that is normally a solid or liquid) :: hơi nước, hơi
vapour {n} (vapor) SEE: vapor ::
vapour {n} (steam) SEE: steam ::
variable {n} (mathematics: a quantity that may assume any one of a set of values) :: biên sô (變數)
variable {n} (computing: a named mutable piece of storage) :: biên sô (變數)
variant {adj} (variable) SEE: variable ::
varsity {n} (university) SEE: university ::
vase {n} (container used mainly for displaying flowers) :: lọ hoa, bình, lọ
vasoconstriction {n} (constriction of a blood vessel) :: sự co mạch
Vatican {prop} (state) :: Va-ti-căng
Vatican City {prop} (State of the Vatican City) :: Thành Va-ti-căng, Va-ti-căng, Thành Quốc Vatican, Thành Vatican
Vaticanian {adj} (Vatican) SEE: Vatican ::
vector {n} (directed quantity) :: đại lượng có hướng, đại lượng hữu hướng, hướng lượng
vector {n} (programming: one-dimensional array) :: mảng một chiều
vector field {n} (construction) :: trường vector
vector space {n} (mathematics) :: không gian vectơ
Veda {prop} (Sanskrit scriptures) :: Vệ-đà, Phệ-đà
vee {n} (name of the letter V, v) :: , vờ
vegetable {n} (a plant raised for some edible part of it) :: rau, rau cải
vegetable garden {n} (vegetable garden) :: vườn rau
vegetable lamb {n} (legendary plant believed to grow sheep from its branches) :: cây cừu
vegetarian {n} (person who does not eat any animal flesh) :: người ăn chay
vegetarian {adj} (relating to the type of diet eaten by vegetarians) :: ăn chay
vegetarian {adj} (of a product normally made with meat, having non-meat substitutes in place of meat) :: chay
vegetarianism {n} (practice of following a vegetarian diet) :: thuyết ăn chay, chế độ ăn chay
vegetation {n} (Plants) :: cây cối, cây cỏ, thực vật
vehicle {n} (conveyance) :: xe cộ, xe
vein {n} (blood vessel) :: tĩnh mạch (靜脈)
veisalgia {n} (unpleasant after-effects of the consumption of alcohol) SEE: hangover ::
Vela {prop} (constellation) :: Thuyền Phàm
velocity {n} (vector quantity) :: vận tốc
velocity {n} (rapidity of motion) :: tốc độ
velotaxi {n} (cycle rickshaw used as taxi) SEE: pedicab ::
velvet {n} (fabric) :: nhung
velvet antler {n} (deer antler) :: nhung hươu nai
vendetta {n} (bitter, destructive feud in which each injury is revenged) :: thù máu
Vendémiaire {prop} (the first month of the French Republican Calendar) :: tháng nho
vendor {n} (A person or a company that vends or sells) :: ngưởi bán hàng rong
venereal disease {n} (contagious disease spread through sexual intercourse) :: bệnh hoa liễu (病花柳)
venereal disease {n} (disease contracted through sexual contact) SEE: sexually transmitted disease ::
Venezuela {prop} (country) :: Vê-nê-du-ê-la
vengeance {n} (revenge taken for an insult, injury, or other wrong) :: sự trả thù
venison {n} (the meat of a deer) :: thịt nai
ventilator {n} (device that circulates fresh air and expels stale or noxious air) :: thông gió
ventilator {n} (respirator) SEE: respirator ::
ventricle {n} (one of two lower chambers of the heart) :: tâm thất
Ventôse {prop} (the sixth month of the French Republican Calendar) :: tháng gió
venturi {n} (throat of a carburetor) SEE: throat ::
Venus {prop} (planet) :: Sao Kim, sao Kim, (星金)
Venus {prop} (goddess) :: thần vệ nữ, thần ái tình
verb {n} ((grammar) a word that indicates an action, event, or a state) :: động từ (動詞)
verbatim {adv} (word for word) :: đúng nguyên văn
vermicelli {n} (long, slender pasta) :: mì sợi nhỏ [egg noodles], bún sợi nhỏ [rice noodles]
vermiculation {n} (peristalsis) SEE: peristalsis ::
vermiform appendix {n} (blind tube projecting from the caecum) :: ruột thừa
Versailles {prop} (suburb of Paris) :: Véc-xai, Véc-xay
version {n} (computing) :: phiên bản
versus {prep} (in opposition to) :: đối, đối đầu, đấu với
versus {prep} (compared with) ::
vertebral column {n} (vertebral column) :: cột sống, xương sống
very {adv} (to a high degree) :: rất [placed before the word to intensify], lắm [placed after the word to intensify], quá
Vesak {prop} (Buddhist holiday celebrating the birth, enlightenment, and passing of the Buddha) :: Phật Đản
vessel {n} (craft) :: thuyền lớn, tàu thuỷ
vessel {n} (tube or canal that carries fluid in an animal or plant) :: mạch
vest {n} (garment worn over a shirt) :: áo gi lê, gi-lê
vestment {n} (clothing) SEE: clothing ::
vet {n} (veterinarian) SEE: veterinarian ::
veterinarian {n} (doctor who treats animals) :: thầy thuốc thú y
veterinary {n} (veterinarian) SEE: veterinarian ::
veterinary surgeon {n} (veterinarian) SEE: veterinarian ::
vibration {n} (act of vibrating) :: rung động
vice president {n} (deputy to a president) :: phó chủ tịch, phó tổng thống
vice versa {adv} (the other way round) :: ngược lại
Victor {prop} (male given name) :: Victor
victory {n} (an instance of having won a competition or battle) :: thắng lợi, thắng
Victory Day {n} (a day to commemorate victories in important battles or wars in the countries' history) :: ngày chiến thắng
video {n} (television show, movie) :: thị tần, 視頻
video {n} (VHS) :: băng hình
video camera {n} (device for recording video) :: máy ghi hình, máy quay, máy quay phim
videocassette {n} (cassette containing recorded videotape) :: băng hình
video game {n} (game controlled by a software) :: trò chơi điện tử
videotape {n} (tape used to record videos) :: băng hình
videotape {v} (to make a recording on videotape) :: ghi hình
Vienna {prop} (capital of Austria) :: Viên
Vientiane {prop} (capital of Laos) :: Viêng Chăn
Vietcong {prop} (a communist organization and guerrilla army in South Vietnam and Cambodia) :: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam [Vietnam], MTDTGPMNVN [Vietnam], Việt Cộng [Overseas Vietnamese]
Vietnam {prop} (country in Southeast Asia) :: Việt Nam (越南)
Vietnamese {adj} (of or pertaining to Vietnam) :: Việt, (thuộc) Việt Nam
Vietnamese {n} (Vietnamese person) :: người Việt, người Việt Nam
Vietnamese {prop} (language) :: tiếng Việt, tiếng Việt Nam, Việt ngữ
Vietnamese balm {n} (Southeast Asian herb) :: kinh giới
Vietnamese coriander {n} (Cilantro-flavored herb) :: rau răm
Vietnam War {prop} (war that occurred in Vietnam, Laos, and Cambodia between 1955 and 1975) :: chiến tranh chống Mỹ, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đông Dương lần thứ hai
view {n} (something to look at) :: cảnh vật
Viking {n} (One of the Scandinavian seafaring warriors) :: người Viking
villa {n} (a house used as a retreat) :: biệt thự
village {n} (a rural habitation of size between a hamlet and a town) :: làng, làng quê
Vincent {prop} (male given name) :: Vinh Sơn, Vinhsơn
vinegar {n} (condiment) :: giấm
viola {n} (music: stringed instrument of the violin family) :: viola
violent {adj} :: mạnh mẽ
violet {n} (colour) :: tím
violin {n} (string instrument) :: vĩ cầm
violinist {n} (person who plays violin) :: tay chơi vi-ô-lông
violoncello {n} (cello) SEE: cello ::
virgin {n} (person who has never had sexual intercourse) :: gái trinh, trinh nữ
virginal membrane {n} (hymen) SEE: hymen ::
virtue {n} (excellence in morals) :: đức ()
virus {n} (infectious organism) :: virus, tinh độc, siêu vi trùng, siêu vi khuẩn
virus {n} (computer virus) :: virus máy tính
visa {n} (permit) :: thị thực (視實), giấy xuất cảnh
viscount {n} (a member of the peerage above a baron but below a count or earl) :: tử tước
Vishnu {prop} (the god) :: Vishnu
vision {n} (sense or ability of sight) :: thị giác
visit {v} (to go and meet (someone)) :: thăm, đi thăm
visit {n} (single act of visiting) :: đi thăm
visit {n} :: đi thăm
visit {v} (to avenge) SEE: avenge ::
visiting card {n} (business card) SEE: business card ::
visitor {n} (guest) :: khách
visor {n} (mask) SEE: mask ::
visor {n} (fore piece of a cap) :: lưỡi trai
vitamin {n} (organic compound essential to human health) :: sinh tố, vi ta min
viva {interj} (long live ... !) SEE: long live ::
vixen {n} (attractive woman) SEE: fox ::
Vladivostok {prop} (seaport in Russia) :: Vladivostok
vlei {n} (marsh) SEE: marsh ::
Vänern {prop} (Swedish lake) :: Hồ Vänern
Vũng Tàu {prop} (city in Vietnam) :: Vũng Tàu
Vĩnh Long {prop} (province of Vietnam) :: Vĩnh Long
Vĩnh Phúc {prop} (province of Vietnam) :: Vĩnh Phúc
vocabulary {n} (list of words) :: từ vựng
vocabulary {n} (set of words a person knows) :: từ vựng (詞彙)
vocal {adj} (of or pertaining to the voice or speech) :: nói to tiếng
vocal {adj} (phonetics) :: nói lớn tiếng
vocal {adj} (loud) :: nói lớn tiếng
vodka {n} (clear distilled alcoholic liquor) :: vodka, vôtca, rượu vôtca, rượu vodka
voetsek {interj} (get lost) SEE: get lost ::
voetsek {interj} (go away) SEE: go away ::
voice {n} (sound uttered by the mouth) :: giọng nói
voice box {n} (larynx) SEE: larynx ::
voice-over {n} (TV broadcast etc.) :: lời thuyết minh
volcano {n} (mountain containing a magma chamber) :: núi lửa
Volgograd {prop} (Volgograd) :: Volgograd
volleyball {n} (game) :: bóng chuyền
volt {n} (unit of measure) :: vôn
voltage {n} (amount of electrostatic potential) :: điện áp
voltmeter {n} (instrument for measuring electric potential) :: điện áp kế /電壓計/
volume {n} (unit of three dimensional measure that consists of a length, a width and a height) :: thể tích, dung tích
volume {n} (strength of sound) :: âm lượng
volume {n} (issues of a periodical over a period of one year) :: quyển
volume {n} (single book of a publication issued in multi-book format, such as an encyclopedia) :: quyển, tập
volume {n} (synonym for quantity) :: số lượng
volunteer {n} (one who voluntarily offers himself/herself for service) :: quân tình nguyện, tình nguyện viên
voluptuous {adj} (curvaceous, sexy, full-figured) :: dâm
voluptuousness {n} (the quality of being voluptuous) :: dâm
vomit {v} (to regurgitate the contents of a stomach) :: nôn, mửa, ói
vomit {n} (regurgitated former contents of a stomach) :: nôn, mửa
Voronezh {prop} (city in Russia) :: Voronezh
vote {n} (formalised choice) :: bỏ phiếu
vote {v} (assert a formalised choice) :: bỏ phiếu
vowel {n} (sound) :: nguyên âm, mẫu âm
voyager {n} (traveller) SEE: traveller ::
voyeurism {n} (derivation of sexual satisfaction by watching people secretly) :: thị dâm
Vulcan {prop} (Roman god of fire) :: Vulcan
Vulcan {prop} (Theoretical planet) :: Vulcan
Vulgar Era {prop} (Common Era) SEE: Common Era ::
vulgarian {n} (vulgar individual) :: người tầm thường
vulgarian {adj} (having the characteristics of a vulgarian) :: người thường
vulnerability {n} (security vulnerability) SEE: hole ::
Vulpecula {prop} (autumn constellation) :: Hồ Ly
vulture {v} (bird) :: kền kền
vulva {n} (collectively the external female sexual organs) :: âm hộ