User:Şêr/6

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Kurdish word Pronunciation Gender
Amerîka IPA(key): /ˈɑːmɛɾiːkɑː/ feminine
Amerîkaya Bakur IPA(key): /ˈɑːmɛɾiːkɑːjɑː bɑːkʊɾ/ feminine
Helsinkî IPA(key): /ˈhɛlsɯnkiː/
Kurmancî IPA(key): /ˈkʊɾmɑːnd͡ʒiː/
PYD IPA(key): /ˈpjd/
Pergala Navneteweyî ya Pîvanê IPA(key): /ˈpɛɾɡɑːlɑː nɑːvnɛtɛwɛjiː jɑː piːvɑːneː/
abone IPA(key): /ˈɑːbonɛ/
aboriya neteweyî IPA(key): /ˈɑːboɾiːjɑː nɛtɛwɛjiː/ feminine
aborî IPA(key): /ˈɑːboɾiː/ feminine
aborînas IPA(key): /ˈɑːboɾiːnɑːs/
aborînasî IPA(key): /ˈɑːboɾiːnɑːsiː/
absans IPA(key): /ˈɑːbsɑːns/
adaptasyon IPA(key): /ˈɑːdɑːptɑːsjon/
ade IPA(key): /ˈɑːdɛ/
adilî IPA(key): /ˈɑːdɯliː/
adrenalîn IPA(key): /ˈɑːdɾɛnɑːliːn/
afirmend IPA(key): /ˈɑːfɯɾmɛnd/
afirîner IPA(key): /ˈɑːfɯɾiːnɛɾ/
afret IPA(key): /ˈɑːfɾɛt/
afrîkansî IPA(key): /ˈɑːfɾiːkɑːnsiː/
agahî IPA(key): /ˈɑːɡɑːhiː/
agir IPA(key): /ˈɑːɡɯɾ/
agirbest IPA(key): /ˈɑːɡɯɾbɛst/
agonîzm IPA(key): /ˈɑːɡoniːzm/
ahengsazî IPA(key): /ˈɑːhɛŋsɑːziː/
ajalnasî IPA(key): /ˈɑːʒɑːlnɑːsiː/
ajanda IPA(key): /ˈɑːʒɑːndɑː/
ajans IPA(key): /ˈɑːʒɑːns/
ajansa nûçeyan IPA(key): /ˈɑːʒɑːnsɑː nuːt͡ʃɛjɑːn/
ajoname IPA(key): /ˈɑːʒonɑːmɛ/
ajovan IPA(key): /ˈɑːʒovɑːn/
akronîm IPA(key): /ˈɑːkɾoniːm/
aksiyon IPA(key): /ˈɑːksiːjon/
aktîvîzm IPA(key): /ˈɑːktiːviːzm/
al IPA(key): /ˈɑːl/
ala IPA(key): /ˈɑːlɑː/
alanîn IPA(key): /ˈɑːlɑːniːn/
alat IPA(key): /ˈɑːlɑːt/
alegorî IPA(key): /ˈɑːlɛɡoɾiː/
alek IPA(key): /ˈɑːlɛk/
alet IPA(key): /ˈɑːlɛt/
alternatîv IPA(key): /ˈɑːltɛɾnɑːtiːv/
alî IPA(key): /ˈɑːliː/
alîkar IPA(key): /ˈɑːliːkɑːɾ/
alîkarî IPA(key): /ˈɑːliːkɑːɾiː/
amadekarî IPA(key): /ˈɑːmɑːdɛkɑːɾiː/
ambasad IPA(key): /ˈɑːmbɑːsɑːd/
ambasador IPA(key): /ˈɑːmbɑːsɑːdoɾ/
ambûlans IPA(key): /ˈɑːmbuːlɑːns/
amfetamîn IPA(key): /ˈɑːmfɛtɑːmiːn/
amûr IPA(key): /ˈɑːmuːɾ/
analojî IPA(key): /ˈɑːnɑːloʒiː/
anatoksîn IPA(key): /ˈɑːnɑːtoksiːn/
anatomî IPA(key): /ˈɑːnɑːtomiː/
androlojî IPA(key): /ˈɑːndɾoloʒiː/
androtomî IPA(key): /ˈɑːndɾotomiː/
antagonîzm IPA(key): /ˈɑːntɑːɡoniːzm/
antonîm IPA(key): /ˈɑːntoniːm/
antrenor IPA(key): /ˈɑːntɾɛnoɾ/
antîhîstamîn IPA(key): /ˈɑːntiːhiːstɑːmiːn/
anîlîn IPA(key): /ˈɑːniːliːn/
anîmasyon IPA(key): /ˈɑːniːmɑːsjon/
ar IPA(key): /ˈɑːɾ/
aren IPA(key): /ˈɑːɾɛn/
arkeolo­jî IPA(key): /ˈɑːɾkɛolo­ʒiː/ invalid IPA characters (­)
armanc IPA(key): /ˈɑːɾmɑːnd͡ʒ/
artêş IPA(key): /ˈɑːɾteːʃ/
asanî IPA(key): /ˈɑːsɑːniː/
asetenîl IPA(key): /ˈɑːsɛtɛniːl/
asin IPA(key): /ˈɑːsɯn/
asparagîn IPA(key): /ˈɑːspɑːɾɑːɡiːn/
asteng IPA(key): /ˈɑːstɛŋ/
astronomî IPA(key): /ˈɑːstɾonomiː/
asîda amînî IPA(key): /ˈɑːsiːdɑː ɑːmiːniː/
atraksiyon IPA(key): /ˈɑːtɾɑːksiːjon/
av IPA(key): /ˈɑːv/
avdest IPA(key): /ˈɑːvdɛst/
axîn IPA(key): /ˈɑːxiːn/
aymara IPA(key): /ˈɑːjmɑːɾɑː/
azadiya civînê IPA(key): /ˈɑːzɑːdiːjɑː d͡ʒɯviːneː/
azadiya çapemeniyê IPA(key): /ˈɑːzɑːdiːjɑː t͡ʃɑːpɛmɛniːjeː/
azadiyên bajêrwarane IPA(key): /ˈɑːzɑːdiːjeːn bɑːʒeːɾwɑːɾɑːnɛ/
azadî IPA(key): /ˈɑːzɑːdiː/
azadîhez IPA(key): /ˈɑːzɑːdiːhɛz/
azadîxwaz IPA(key): /ˈɑːzɑːdiːxwɑːz/
açar IPA(key): /ˈɑːt͡ʃɑːɾ/
IPA(key): /ˈɑːʃ/
aştî IPA(key): /ˈɑːʃtiː/
aşê avê IPA(key): /ˈɑːʃeː ɑːveː/
aşît IPA(key): /ˈɑːʃiːt/
ba IPA(key): /ˈbɑː/
bab IPA(key): /ˈbɑːb/
badegêr IPA(key): /ˈbɑːdɛɡeːɾ/
bafûn IPA(key): /ˈbɑːfuːn/
bajar IPA(key): /ˈbɑːʒɑːɾ/
bakteriyolojî IPA(key): /ˈbɑːktɛɾiːjoloʒiː/
bakur IPA(key): /ˈbɑːkʊɾ/
balafir IPA(key): /ˈbɑːlɑːfɯɾ/
balafirgeh IPA(key): /ˈbɑːlɑːfɯɾɡɛh/
balafirgeha navneteweyî IPA(key): /ˈbɑːlɑːfɯɾɡɛhɑː nɑːvnɛtɛwɛjiː/
balafirvan IPA(key): /ˈbɑːlɑːfɯɾvɑːn/
balans IPA(key): /ˈbɑːlɑːns/
balexanî IPA(key): /ˈbɑːlɛxɑːniː/
balinde IPA(key): /ˈbɑːlɯndɛ/
balkêşî IPA(key): /ˈbɑːlkeːʃiː/
balyoz IPA(key): /ˈbɑːljoz/
balyozxane IPA(key): /ˈbɑːljozxɑːnɛ/
bandorker IPA(key): /ˈbɑːndoɾkɛɾ/
bar IPA(key): /ˈbɑːɾ/
baran IPA(key): /ˈbɑːɾɑːn/
baregeh IPA(key): /ˈbɑːɾɛɡɛh/
bav IPA(key): /ˈbɑːv/
baxçe IPA(key): /ˈbɑːxt͡ʃɛ/
baxçeyê heywanan IPA(key): /ˈbɑːxt͡ʃɛjeː hɛjwɑːnɑːn/
bazirgan IPA(key): /ˈbɑːzɯɾɡɑːn/
bazirganî IPA(key): /ˈbɑːzɯɾɡɑːniː/
baçîk IPA(key): /ˈbɑːt͡ʃiːk/
başî IPA(key): /ˈbɑːʃiː/
başûr IPA(key): /ˈbɑːʃuːɾ/
bej IPA(key): /ˈbɛʒ/
belavok IPA(key): /ˈbɛlɑːvok/
ben IPA(key): /ˈbɛn/
bend IPA(key): /ˈbɛnd/
benîşt IPA(key): /ˈbɛniːʃt/
beran IPA(key): /ˈbɛɾɑːn/
beraz IPA(key): /ˈbɛɾɑːz/
berazê erdê IPA(key): /ˈbɛɾɑːzeː ɛɾdeː/
berazê kovî IPA(key): /ˈbɛɾɑːzeː koviː/
berbijar IPA(key): /ˈbɛɾbɯʒɑːɾ/
berbilavî IPA(key): /ˈbɛɾbɯlɑːviː/
berf IPA(key): /ˈbɛɾf/
bergirê rastê IPA(key): /ˈbɛɾɡɯɾeː ɾɑːsteː/
bergirê çepê IPA(key): /ˈbɛɾɡɯɾeː t͡ʃɛpeː/
berhevdanî IPA(key): /ˈbɛɾhɛvdɑːniː/
bername IPA(key): /ˈbɛɾnɑːmɛ/
bernamekirin IPA(key): /ˈbɛɾnɑːmɛkɯɾɯn/
bernameçêker IPA(key): /ˈbɛɾnɑːmɛt͡ʃeːkɛɾ/
bersiv IPA(key): /ˈbɛɾsɯv/
bertîl IPA(key): /ˈbɛɾtiːl/
bertîlxwer IPA(key): /ˈbɛɾtiːlxwɛɾ/
bertîlxwerî IPA(key): /ˈbɛɾtiːlxwɛɾiː/
berêkane IPA(key): /ˈbɛɾeːkɑːnɛ/
beşdar IPA(key): /ˈbɛʃdɑːɾ/
biencamî IPA(key): /ˈbɯɛnd͡ʒɑːmiː/
bigumanî IPA(key): /ˈbɯɡʊmɑːniː/
bihar IPA(key): /ˈbɯhɑːɾ/
bikarhêner IPA(key): /ˈbɯkɑːɾheːnɛɾ/
bilbil IPA(key): /ˈbɯlbɯl/
bilûr IPA(key): /ˈbɯluːɾ/
bindestî IPA(key): /ˈbɯndɛstiː/
binkom IPA(key): /ˈbɯnkom/
binpêker IPA(key): /ˈbɯnpeːkɛɾ/
binpêkerî IPA(key): /ˈbɯnpeːkɛɾiː/
binpêkirin IPA(key): /ˈbɯnpeːkɯɾɯn/
binpêkirina mafên mirovan IPA(key): /ˈbɯnpeːkɯɾɯnɑː mɑːfeːn mɯɾovɑːn/
binrûpel IPA(key): /ˈbɯnɾuːpɛl/
bira IPA(key): /ˈbɯɾɑː/
birader IPA(key): /ˈbɯɾɑːdɛɾ/
biratî IPA(key): /ˈbɯɾɑːtiː/
birek IPA(key): /ˈbɯɾɛk/
birêveberî IPA(key): /ˈbɯɾeːvɛbɛɾiː/
birîn IPA(key): /ˈbɯɾiːn/
bistîk IPA(key): /ˈbɯstiːk/
biwêj IPA(key): /ˈbɯweːʒ/
biyok IPA(key): /ˈbiːjok/
bişir IPA(key): /ˈbɯʃɯɾ/
bişkurr IPA(key): /ˈbɯʃkʊr/
bombe IPA(key): /ˈbombɛ/
bor IPA(key): /ˈboɾ/
boyax IPA(key): /ˈbojɑːx/
bêdilî IPA(key): /ˈbeːdɯliː/
bêencamî IPA(key): /ˈbeːɛnd͡ʒɑːmiː/
bêfikaretî IPA(key): /ˈbeːfɯkɑːɾɛtiː/
bêgumanî IPA(key): /ˈbeːɡʊmɑːniː/
bêhêvîtî IPA(key): /ˈbeːheːviːtiː/
bêjenasî IPA(key): /ˈbeːʒɛnɑːsiː/
bêjing IPA(key): /ˈbeːʒɯŋ/
bêkêrî IPA(key): /ˈbeːkeːɾiː/
bênavî IPA(key): /ˈbeːnɑːviː/
bêr IPA(key): /ˈbeːɾ/
bêrî IPA(key): /ˈbeːɾiː/
bêwelatî IPA(key): /ˈbeːwɛlɑːtiː/
bîra IPA(key): /ˈbiːɾɑː/
bîrkarî IPA(key): /ˈbiːɾkɑːɾiː/
bîrov IPA(key): /ˈbiːɾov/
bûk IPA(key): /ˈbuːk/
bûka baranê IPA(key): /ˈbuːkɑː bɑːɾɑːneː/
bûyer IPA(key): /ˈbuːjɛɾ/
cam IPA(key): /ˈd͡ʒɑːm/
candar IPA(key): /ˈd͡ʒɑːndɑːɾ/
casûs IPA(key): /ˈd͡ʒɑːsuːs/
ceh IPA(key): /ˈd͡ʒɛh/
cejin IPA(key): /ˈd͡ʒɛʒɯn/
cenaze IPA(key): /ˈd͡ʒɛnɑːzɛ/
ceng IPA(key): /ˈd͡ʒɛŋ/
cerah IPA(key): /ˈd͡ʒɛɾɑːh/
cezayê mirinê IPA(key): /ˈd͡ʒɛzɑːjeː mɯɾɯneː/
cezayê zindanê IPA(key): /ˈd͡ʒɛzɑːjeː zɯndɑːneː/
cihû IPA(key): /ˈd͡ʒɯhuː/
cihûtî IPA(key): /ˈd͡ʒɯhuːtiː/
cil IPA(key): /ˈd͡ʒɯl/
civak IPA(key): /ˈd͡ʒɯvɑːk/
civaknas IPA(key): /ˈd͡ʒɯvɑːknɑːs/
civaknasî IPA(key): /ˈd͡ʒɯvɑːknɑːsiː/
civîn IPA(key): /ˈd͡ʒɯviːn/
ciwan IPA(key): /ˈd͡ʒɯwɑːn/
ciwanî IPA(key): /ˈd͡ʒɯwɑːniː/
cotkar IPA(key): /ˈd͡ʒotkɑːɾ/
cotkarî IPA(key): /ˈd͡ʒotkɑːɾiː/
cotmeh IPA(key): /ˈd͡ʒotmɛh/
cudaxwazî IPA(key): /ˈd͡ʒʊdɑːxwɑːziː/
cîran IPA(key): /ˈd͡ʒiːɾɑːn/
dad IPA(key): /ˈdɑːd/
dadgeh IPA(key): /ˈdɑːdɡɛh/
dadweriya deryayî IPA(key): /ˈdɑːdwɛɾiːjɑː dɛɾjɑːjiː/
danegeh IPA(key): /ˈdɑːnɛɡɛh/
danûstandin IPA(key): /ˈdɑːnuːstɑːndɯn/
dar IPA(key): /ˈdɑːɾ/
daregan IPA(key): /ˈdɑːɾɛɡɑːn/
darik IPA(key): /ˈdɑːɾɯk/
darikê tîrê IPA(key): /ˈdɑːɾɯkeː tiːɾeː/
daristan IPA(key): /ˈdɑːɾɯstɑːn/
dawet IPA(key): /ˈdɑːwɛt/
dawî IPA(key): /ˈdɑːwiː/
daxwazname IPA(key): /ˈdɑːxwɑːznɑːmɛ/
dayik IPA(key): /ˈdɑːjɯk/
daçek IPA(key): /ˈdɑːt͡ʃɛk/
daşir IPA(key): /ˈdɑːʃɯɾ/
dehsal IPA(key): /ˈdɛhsɑːl/
delalî IPA(key): /ˈdɛlɑːliː/
dem IPA(key): /ˈdɛm/
demjimêrk IPA(key): /ˈdɛmʒɯmeːɾk/
demokrasî IPA(key): /ˈdɛmokɾɑːsiː/
demsal IPA(key): /ˈdɛmsɑːl/
dengdar IPA(key): /ˈdɛŋdɑːɾ/
denge IPA(key): /ˈdɛŋɛ/
dengûdor IPA(key): /ˈdɛŋuːdoɾ/
deq IPA(key): /ˈdɛq/
derhûd IPA(key): /ˈdɛɾhuːd/
derman IPA(key): /ˈdɛɾmɑːn/
derî IPA(key): /ˈdɛɾiː/
derûnnasî IPA(key): /ˈdɛɾuːnnɑːsiː/
dest IPA(key): /ˈdɛst/
destçep IPA(key): /ˈdɛstt͡ʃɛp/
dev IPA(key): /ˈdɛv/
dewlemendî IPA(key): /ˈdɛwlɛmɛndiː/
dewr IPA(key): /ˈdɛwɾ/
deyndêr IPA(key): /ˈdɛjndeːɾ/
deîzm IPA(key): /ˈdɛiːzm/
dibistan IPA(key): /ˈdɯbɯstɑːn/
didan IPA(key): /ˈdɯdɑːn/
dijmin IPA(key): /ˈdɯʒmɯn/
dijminatî IPA(key): /ˈdɯʒmɯnɑːtiː/
dijwate IPA(key): /ˈdɯʒwɑːtɛ/
dijzanistî IPA(key): /ˈdɯʒzɑːnɯstiː/
dijûn IPA(key): /ˈdɯʒuːn/
dil IPA(key): /ˈdɯl/
dilgiranî IPA(key): /ˈdɯlɡɯɾɑːniː/
dilop IPA(key): /ˈdɯlop/
dilsozî IPA(key): /ˈdɯlsoziː/
diltengî IPA(key): /ˈdɯltɛŋiː/
dinya IPA(key): /ˈdɯnjɑː/
diran IPA(key): /ˈdɯɾɑːn/
dirav IPA(key): /ˈdɯɾɑːv/
diyoksîn IPA(key): /ˈdiːjoksiːn/
diz IPA(key): /ˈdɯz/
diznêr IPA(key): /ˈdɯzneːɾ/
diş IPA(key): /ˈdɯʃ/
dost IPA(key): /ˈdost/
dot IPA(key): /ˈdot/
doşek IPA(key): /ˈdoʃɛk/
dua IPA(key): /ˈdʊɑː/
dudeng IPA(key): /ˈdʊdɛŋ/
dêlegur IPA(key): /ˈdeːlɛɡʊɾ/
dêm IPA(key): /ˈdeːm/
dêr IPA(key): /ˈdeːɾ/
dîk IPA(key): /ˈdiːk/
dîmenderparêz IPA(key): /ˈdiːmɛndɛɾpɑːɾeːz/
dîmenderparêza IPA(key): /ˈdiːmɛndɛɾpɑːɾeːzɑː/
dînar IPA(key): /ˈdiːnɑːɾ/
dîrok IPA(key): /ˈdiːɾok/
dîwar IPA(key): /ˈdiːwɑːɾ/
IPA(key): /ˈduː/
dûkêl IPA(key): /ˈduːkeːl/
dûxan IPA(key): /ˈduːxɑːn/
e-kovar IPA(key): /ˈɛ-kovɑːɾ/
e-peyam IPA(key): /ˈɛ-pɛjɑːm/
e-pirtûk IPA(key): /ˈɛ-pɯɾtuːk/
edalet IPA(key): /ˈɛdɑːlɛt/
efendî IPA(key): /ˈɛfɛndiː/
egîd IPA(key): /ˈɛɡiːd/
egîdî IPA(key): /ˈɛɡiːdiː/
ehliyet IPA(key): /ˈɛhliːjɛt/
ejdeha IPA(key): /ˈɛʒdɛhɑː/
elektrîk IPA(key): /ˈɛlɛktɾiːk/
encam IPA(key): /ˈɛnd͡ʒɑːm/
endam IPA(key): /ˈɛndɑːm/
endezyariya elektrîkê IPA(key): /ˈɛndɛzjɑːɾiːjɑː ɛlɛktɾiːkeː/
endezyariya nivîsbariyê IPA(key): /ˈɛndɛzjɑːɾiːjɑː nɯviːsbɑːɾiːjeː/
endezyariya qûtê IPA(key): /ˈɛndɛzjɑːɾiːjɑː quːteː/
endezyarî IPA(key): /ˈɛndɛzjɑːɾiː/
enextar IPA(key): /ˈɛnɛxtɑːɾ/
enî IPA(key): /ˈɛniː/
enîşk IPA(key): /ˈɛniːʃk/
epoksîd IPA(key): /ˈɛpoksiːd/
epoksîdasyon IPA(key): /ˈɛpoksiːdɑːsjon/
erdhej IPA(key): /ˈɛɾdhɛʒ/
erebî IPA(key): /ˈɛɾɛbiː/
esperantoyî IPA(key): /ˈɛspɛɾɑːntojiː/
etnonasyonalîzm IPA(key): /ˈɛtnonɑːsjonɑːliːzm/
evîn IPA(key): /ˈɛviːn/
evîndar IPA(key): /ˈɛviːndɑːɾ/
evîndarî IPA(key): /ˈɛviːndɑːɾiː/
ewr IPA(key): /ˈɛwɾ/
ewrkirin IPA(key): /ˈɛwɾkɯɾɯn/
eyalet IPA(key): /ˈɛjɑːlɛt/
farisî IPA(key): /ˈfɑːɾɯsiː/
faz IPA(key): /ˈfɑːz/
faîz IPA(key): /ˈfɑːiːz/
ferheng IPA(key): /ˈfɛɾhɛŋ/
ferhengok IPA(key): /ˈfɛɾhɛŋok/
ferhengvan IPA(key): /ˈfɛɾhɛŋvɑːn/
feyde IPA(key): /ˈfɛjdɛ/
file IPA(key): /ˈfɯlɛ/
firavîn IPA(key): /ˈfɯɾɑːviːn/
firr IPA(key): /ˈfɯr/
firrinde IPA(key): /ˈfɯrɯndɛ/
fis IPA(key): /ˈfɯs/
flamî IPA(key): /ˈflɑːmiː/
fonetîk IPA(key): /ˈfonɛtiːk/
fransî IPA(key): /ˈfɾɑːnsiː/
fêkî IPA(key): /ˈfeːkiː/
fîq IPA(key): /ˈfiːq/
fîrma IPA(key): /ˈfiːɾmɑː/
fîtotomî IPA(key): /ˈfiːtotomiː/
gan IPA(key): /ˈɡɑːn/
garantî IPA(key): /ˈɡɑːɾɑːntiː/
gav IPA(key): /ˈɡɑːv/
gazin IPA(key): /ˈɡɑːzɯn/
genim IPA(key): /ˈɡɛnɯm/
gep IPA(key): /ˈɡɛp/
gihanek IPA(key): /ˈɡɯhɑːnɛk/
gilî IPA(key): /ˈɡɯliː/
giraniya atomê IPA(key): /ˈɡɯɾɑːniːjɑː ɑːtomeː/
girav IPA(key): /ˈɡɯɾɑːv/
girrnij IPA(key): /ˈɡɯrnɯʒ/
girtîgeh IPA(key): /ˈɡɯɾtiːɡɛh/
girêdan IPA(key): /ˈɡɯɾeːdɑːn/
givîj IPA(key): /ˈɡɯviːʒ/
giya IPA(key): /ˈɡiːjɑː/
glas IPA(key): /ˈɡlɑːs/
gog IPA(key): /ˈɡoɡ/
gol IPA(key): /ˈɡol/
golik IPA(key): /ˈɡolɯk/
gore IPA(key): /ˈɡoɾɛ/
goristan IPA(key): /ˈɡoɾɯstɑːn/
gotar IPA(key): /ˈɡotɑːɾ/
gotûbêj IPA(key): /ˈɡotuːbeːʒ/
govend IPA(key): /ˈɡovɛnd/
gozek IPA(key): /ˈɡozɛk/
goşt IPA(key): /ˈɡoʃt/
guh IPA(key): /ˈɡʊh/
guhar IPA(key): /ˈɡʊhɑːɾ/
guhnelî IPA(key): /ˈɡʊhnɛliː/
gul IPA(key): /ˈɡʊl/
gulan IPA(key): /ˈɡʊlɑːn/
guldank IPA(key): /ˈɡʊldɑːnk/
gulwaz IPA(key): /ˈɡʊlwɑːz/
guman IPA(key): /ˈɡʊmɑːn/
gun IPA(key): /ˈɡʊn/
guncandin IPA(key): /ˈɡʊnd͡ʒɑːndɯn/
gund IPA(key): /ˈɡʊnd/
gundor IPA(key): /ˈɡʊndoɾ/
gêlaz IPA(key): /ˈɡeːlɑːz/
gêrik IPA(key): /ˈɡeːɾɯk/
gêzer IPA(key): /ˈɡeːzɛɾ/
IPA(key): /ˈɡuː/
hacat IPA(key): /ˈhɑːd͡ʒɑːt/
hacet IPA(key): /ˈhɑːd͡ʒɛt/
halat IPA(key): /ˈhɑːlɑːt/
halet IPA(key): /ˈhɑːlɛt/
havil IPA(key): /ˈhɑːvɯl/
havîn IPA(key): /ˈhɑːviːn/
hawirkan IPA(key): /ˈhɑːwɯɾkɑːn/
heftename IPA(key): /ˈhɛftɛnɑːmɛ/
hejmar IPA(key): /ˈhɛʒmɑːɾ/
hejmara atomî IPA(key): /ˈhɛʒmɑːɾɑː ɑːtomiː/
hel IPA(key): /ˈhɛl/
helbest IPA(key): /ˈhɛlbɛst/
helbestvan IPA(key): /ˈhɛlbɛstvɑːn/
henef IPA(key): /ˈhɛnɛf/
hestiyê cênîkê IPA(key): /ˈhɛstiːjeː d͡ʒeːniːkeː/
hestî IPA(key): /ˈhɛstiː/
heval IPA(key): /ˈhɛvɑːl/
hevaltî IPA(key): /ˈhɛvɑːltiː/
hevenav IPA(key): /ˈhɛvɛnɑːv/
hevok IPA(key): /ˈhɛvok/
hevoka sereke IPA(key): /ˈhɛvokɑː sɛɾɛkɛ/
hevrikî IPA(key): /ˈhɛvɾɯkiː/
hevsengî IPA(key): /ˈhɛvsɛŋiː/
hevwate IPA(key): /ˈhɛvwɑːtɛ/
hevîr IPA(key): /ˈhɛviːɾ/
hewa IPA(key): /ˈhɛwɑː/
hewes IPA(key): /ˈhɛwɛs/
heyf IPA(key): /ˈhɛjf/
heykel IPA(key): /ˈhɛjkɛl/
heyranî IPA(key): /ˈhɛjɾɑːniː/
hezarsal IPA(key): /ˈhɛzɑːɾsɑːl/
hibir IPA(key): /ˈhɯbɯɾ/
hilbijêr IPA(key): /ˈhɯlbɯʒeːɾ/
hinar IPA(key): /ˈhɯnɑːɾ/
hingiv IPA(key): /ˈhɯŋɯv/
hirmî IPA(key): /ˈhɯɾmiː/
hirç IPA(key): /ˈhɯɾt͡ʃ/
hokar IPA(key): /ˈhokɑːɾ/
hoker IPA(key): /ˈhokɛɾ/
hokera daxwaziyê IPA(key): /ˈhokɛɾɑː dɑːxwɑːziːjeː/
hokera neyînî IPA(key): /ˈhokɛɾɑː nɛjiːniː/
holendî IPA(key): /ˈholɛndiː/
homonîm IPA(key): /ˈhomoniːm/
huner IPA(key): /ˈhʊnɛɾ/
hunerhez IPA(key): /ˈhʊnɛɾhɛz/
hunermend IPA(key): /ˈhʊnɛɾmɛnd/
hêjatî IPA(key): /ˈheːʒɑːtiː/
hêk IPA(key): /ˈheːk/
hêlik IPA(key): /ˈheːlɯk/
hêlîn IPA(key): /ˈheːliːn/
hêstir IPA(key): /ˈheːstɯɾ/
hêvî IPA(key): /ˈheːviː/
hêz IPA(key): /ˈheːz/
hêzên bejayî IPA(key): /ˈheːzeːn bɛʒɑːjiː/
hîdroksîd IPA(key): /ˈhiːdɾoksiːd/
hîdrolojî IPA(key): /ˈhiːdɾoloʒiː/
hîdrometre IPA(key): /ˈhiːdɾomɛtɾɛ/
hîdronyûm IPA(key): /ˈhiːdɾonjuːm/
hîperoksîd IPA(key): /ˈhiːpɛɾoksiːd/
hîponîm IPA(key): /ˈhiːponiːm/
hîstamîn IPA(key): /ˈhiːstɑːmiːn/
hîsterotomî IPA(key): /ˈhiːstɛɾotomiː/
ilm IPA(key): /ˈɯlm/
izin IPA(key): /ˈɯzɯn/
janr IPA(key): /ˈʒɑːnɾ/
jehr IPA(key): /ˈʒɛhɾ/
jiberxistinkar IPA(key): /ˈʒɯbɛɾxɯstɯnkɑːɾ/
jin IPA(key): /ˈʒɯn/
jinebî IPA(key): /ˈʒɯnɛbiː/
jiyan IPA(key): /ˈʒiːjɑːn/
jêr IPA(key): /ˈʒeːɾ/
jêrnivîs IPA(key): /ˈʒeːɾnɯviːs/
jîrî IPA(key): /ˈʒiːɾiː/
jûdo IPA(key): /ˈʒuːdo/
kadîn IPA(key): /ˈkɑːdiːn/
kakût IPA(key): /ˈkɑːkuːt/
kanabîs IPA(key): /ˈkɑːnɑːbiːs/
kandîdat IPA(key): /ˈkɑːndiːdɑːt/
kanêje IPA(key): /ˈkɑːneːʒɛ/
kanî IPA(key): /ˈkɑːniː/
kapîtalîst IPA(key): /ˈkɑːpiːtɑːliːst/
kapîtalîzm IPA(key): /ˈkɑːpiːtɑːliːzm/
kar IPA(key): /ˈkɑːɾ/
karbon IPA(key): /ˈkɑːɾbon/
kardiyogram IPA(key): /ˈkɑːɾdiːjoɡɾɑːm/
kardiyolojî IPA(key): /ˈkɑːɾdiːjoloʒiː/
kardînal IPA(key): /ˈkɑːɾdiːnɑːl/
kareba IPA(key): /ˈkɑːɾɛbɑː/
kargeh IPA(key): /ˈkɑːɾɡɛh/
karkenar IPA(key): /ˈkɑːɾkɛnɑːɾ/
karker IPA(key): /ˈkɑːɾkɛɾ/
karçîn IPA(key): /ˈkɑːɾt͡ʃiːn/
karûbar IPA(key): /ˈkɑːɾuːbɑːɾ/
kat IPA(key): /ˈkɑːt/
kategorî IPA(key): /ˈkɑːtɛɡoɾiː/
kef IPA(key): /ˈkɛf/
kefen IPA(key): /ˈkɛfɛn/
kel IPA(key): /ˈkɛl/
kelepora cîhanê IPA(key): /ˈkɛlɛpoɾɑː d͡ʒiːhɑːneː/
kelex IPA(key): /ˈkɛlɛx/
keleş IPA(key): /ˈkɛlɛʃ/
kelwaş IPA(key): /ˈkɛlwɑːʃ/
keman IPA(key): /ˈkɛmɑːn/
kemer IPA(key): /ˈkɛmɛɾ/
ken IPA(key): /ˈkɛn/
ker IPA(key): /ˈkɛɾ/
kerb IPA(key): /ˈkɛɾb/
keskesor IPA(key): /ˈkɛskɛsoɾ/
keskûala IPA(key): /ˈkɛskuːɑːlɑː/
ketamîn IPA(key): /ˈkɛtɑːmiːn/
ketin IPA(key): /ˈkɛtɯn/
kevan IPA(key): /ˈkɛvɑːn/
kevanî IPA(key): /ˈkɛvɑːniː/
kevir IPA(key): /ˈkɛvɯɾ/
kevok IPA(key): /ˈkɛvok/
kew IPA(key): /ˈkɛw/
keç IPA(key): /ˈkɛt͡ʃ/
keçik IPA(key): /ˈkɛt͡ʃɯk/
kilîd IPA(key): /ˈkɯliːd/
kilîl IPA(key): /ˈkɯliːl/
kin IPA(key): /ˈkɯn/
kitik IPA(key): /ˈkɯtɯk/
kitêb IPA(key): /ˈkɯteːb/
klorîn IPA(key): /ˈkloɾiːn/
kok IPA(key): /ˈkok/
kokaîn IPA(key): /ˈkokɑːiːn/
kolana sereke IPA(key): /ˈkolɑːnɑː sɛɾɛkɛ/
kolonî IPA(key): /ˈkoloniː/
koma vala IPA(key): /ˈkomɑː vɑːlɑː/
komenav IPA(key): /ˈkomɛnɑːv/
kompanya IPA(key): /ˈkompɑːnjɑː/
komîte IPA(key): /ˈkomiːtɛ/
kongresman IPA(key): /ˈkoŋɾɛsmɑːn/
konsolosxane IPA(key): /ˈkonsolosxɑːnɛ/
kor IPA(key): /ˈkoɾ/
kovar IPA(key): /ˈkovɑːɾ/
kovara sêmehane IPA(key): /ˈkovɑːɾɑː seːmɛhɑːnɛ/
kovara sêmehî IPA(key): /ˈkovɑːɾɑː seːmɛhiː/
kromatîd IPA(key): /ˈkɾomɑːtiːd/
kudik IPA(key): /ˈkʊdɯk/
kujêr IPA(key): /ˈkʊʒeːɾ/
kultûr IPA(key): /ˈkʊltuːɾ/
kulîlk IPA(key): /ˈkʊliːlk/
kund IPA(key): /ˈkʊnd/
kundir IPA(key): /ˈkʊndɯɾ/
kurd IPA(key): /ˈkʊɾd/
kurdmancî IPA(key): /ˈkʊɾdmɑːnd͡ʒiː/
kurdî IPA(key): /ˈkʊɾdiː/
kurik IPA(key): /ˈkʊɾɯk/
kurmancí IPA(key): /ˈkʊɾmɑːnd͡ʒí/
kurtedaw IPA(key): /ˈkʊɾtɛdɑːw/
kurtedawên IPA(key): /ˈkʊɾtɛdɑːweːn/
kurtenav IPA(key): /ˈkʊɾtɛnɑːv/
kurtetenore IPA(key): /ˈkʊɾtɛtɛnoɾɛ/
kurteçîrok IPA(key): /ˈkʊɾtɛt͡ʃiːɾok/
kuç IPA(key): /ˈkʊt͡ʃ/
kuş IPA(key): /ˈkʊʃ/
kêr IPA(key): /ˈkeːɾ/
kêrika berîkê IPA(key): /ˈkeːɾɯkɑː bɛɾiːkeː/
kêç IPA(key): /ˈkeːt͡ʃ/
kîkongoyî IPA(key): /ˈkiːkoŋojiː/
kûçik IPA(key): /ˈkuːt͡ʃɯk/
latînî IPA(key): /ˈlɑːtiːniː/
lehî IPA(key): /ˈlɛhiː/
lepik IPA(key): /ˈlɛpɯk/
lijne IPA(key): /ˈlɯʒnɛ/
ling IPA(key): /ˈlɯŋ/
lokomotîv IPA(key): /ˈlokomotiːv/
losyon IPA(key): /ˈlosjon/
lot IPA(key): /ˈlot/
loyalîte IPA(key): /ˈlojɑːliːtɛ/
lêgerîn IPA(key): /ˈleːɡɛɾiːn/
lêker IPA(key): /ˈleːkɛɾ/
lêkera alîkar IPA(key): /ˈleːkɛɾɑː ɑːliːkɑːɾ/
lêkolîn IPA(key): /ˈleːkoliːn/
lêkolîner IPA(key): /ˈleːkoliːnɛɾ/
lêv IPA(key): /ˈleːv/
lîstik IPA(key): /ˈliːstɯk/
lîstikvan IPA(key): /ˈliːstɯkvɑːn/
made IPA(key): /ˈmɑːdɛ/
mafê vetoyê IPA(key): /ˈmɑːfeː vɛtojeː/
mak IPA(key): /ˈmɑːk/
makîne IPA(key): /ˈmɑːkiːnɛ/
mal IPA(key): /ˈmɑːl/
malbat IPA(key): /ˈmɑːlbɑːt/
maldarî IPA(key): /ˈmɑːldɑːɾiː/
malnişîn IPA(key): /ˈmɑːlnɯʃiːn/
malper IPA(key): /ˈmɑːlpɛɾ/
mamosta IPA(key): /ˈmɑːmostɑː/
mamoste IPA(key): /ˈmɑːmostɛ/
mange IPA(key): /ˈmɑːŋɛ/
mar IPA(key): /ˈmɑːɾ/
marmasî IPA(key): /ˈmɑːɾmɑːsiː/
masaj IPA(key): /ˈmɑːsɑːʒ/
mase IPA(key): /ˈmɑːsɛ/
mast IPA(key): /ˈmɑːst/
masî IPA(key): /ˈmɑːsiː/
masîgir IPA(key): /ˈmɑːsiːɡɯɾ/
masîzerk IPA(key): /ˈmɑːsiːzɛɾk/
may IPA(key): /ˈmɑːj/
maň IPA(key): /ˈmɑːŋ/
meal IPA(key): /ˈmɛɑːl/
meaş IPA(key): /ˈmɛɑːʃ/
medrese IPA(key): /ˈmɛdɾɛsɛ/
meh IPA(key): /ˈmɛh/
mehkeme IPA(key): /ˈmɛhkɛmɛ/
mehname IPA(key): /ˈmɛhnɑːmɛ/
mekok IPA(key): /ˈmɛkok/
mereq IPA(key): /ˈmɛɾɛq/
merg IPA(key): /ˈmɛɾɡ/
merhele IPA(key): /ˈmɛɾhɛlɛ/
merov IPA(key): /ˈmɛɾov/
merr IPA(key): /ˈmɛr/
meslek IPA(key): /ˈmɛslɛk/
mewt IPA(key): /ˈmɛwt/
meygêrr IPA(key): /ˈmɛjɡeːr/
meyxanevan IPA(key): /ˈmɛjxɑːnɛvɑːn/
mezad IPA(key): /ˈmɛzɑːd/
mezolojî IPA(key): /ˈmɛzoloʒiː/
mift IPA(key): /ˈmɯft/
mihafize IPA(key): /ˈmɯhɑːfɯzɛ/
mihne IPA(key): /ˈmɯhnɛ/
mij IPA(key): /ˈmɯʒ/
mijar IPA(key): /ˈmɯʒɑːɾ/
mijmij IPA(key): /ˈmɯʒmɯʒ/
mil IPA(key): /ˈmɯl/
mirar IPA(key): /ˈmɯɾɑːɾ/
mirin IPA(key): /ˈmɯɾɯn/
mirov IPA(key): /ˈmɯɾov/
mirovxwer IPA(key): /ˈmɯɾovxwɛɾ/
mirqî IPA(key): /ˈmɯɾqiː/
misabiqe IPA(key): /ˈmɯsɑːbɯqɛ/
misilman IPA(key): /ˈmɯsɯlmɑːn/
mitêl IPA(key): /ˈmɯteːl/
mizakere IPA(key): /ˈmɯzɑːkɛɾɛ/
mişar IPA(key): /ˈmɯʃɑːɾ/
mişk IPA(key): /ˈmɯʃk/
monoksîd IPA(key): /ˈmonoksiːd/
morfolojî IPA(key): /ˈmoɾfoloʒiː/
moz IPA(key): /ˈmoz/
muçe IPA(key): /ˈmʊt͡ʃɛ/
mêr IPA(key): /ˈmeːɾ/
mêtingeh IPA(key): /ˈmeːtɯŋɛh/
mêvan IPA(key): /ˈmeːvɑːn/
mêvanxane IPA(key): /ˈmeːvɑːnxɑːnɛ/
mêwe IPA(key): /ˈmeːwɛ/
mêze IPA(key): /ˈmeːzɛ/
mêş IPA(key): /ˈmeːʃ/
IPA(key): /ˈmiː/
mîl IPA(key): /ˈmiːl/
mînak IPA(key): /ˈmiːnɑːk/
mîz IPA(key): /ˈmiːz/
mûrî IPA(key): /ˈmuːɾiː/
mûçinkê nînokan IPA(key): /ˈmuːt͡ʃɯnkeː niːnokɑːn/
nal IPA(key): /ˈnɑːl/
nalet IPA(key): /ˈnɑːlɛt/
name IPA(key): /ˈnɑːmɛ/
namzet IPA(key): /ˈnɑːmzɛt/
nan IPA(key): /ˈnɑːn/
nar IPA(key): /ˈnɑːɾ/
narkotîk IPA(key): /ˈnɑːɾkotiːk/
nasname IPA(key): /ˈnɑːsnɑːmɛ/
nasyonalîst IPA(key): /ˈnɑːsjonɑːliːst/
nasyonalîzm IPA(key): /ˈnɑːsjonɑːliːzm/
nav IPA(key): /ˈnɑːv/
navbendik IPA(key): /ˈnɑːvbɛndɯk/
navdêr IPA(key): /ˈnɑːvdeːɾ/
navend IPA(key): /ˈnɑːvɛnd/
naverok IPA(key): /ˈnɑːvɛɾok/
navgir IPA(key): /ˈnɑːvɡɯɾ/
navneteweyîtî IPA(key): /ˈnɑːvnɛtɛwɛjiːtiː/
navteng IPA(key): /ˈnɑːvtɛŋ/
navûdeng IPA(key): /ˈnɑːvuːdɛŋ/
nebî IPA(key): /ˈnɛbiː/
neder IPA(key): /ˈnɛdɛɾ/
nefropatî IPA(key): /ˈnɛfɾopɑːtiː/
netewe IPA(key): /ˈnɛtɛwɛ/
netewesazî IPA(key): /ˈnɛtɛwɛsɑːziː/
neteweyîtî IPA(key): /ˈnɛtɛwɛjiːtiː/
nevî IPA(key): /ˈnɛviː/
newq IPA(key): /ˈnɛwq/
next IPA(key): /ˈnɛxt/
nexweşî IPA(key): /ˈnɛxwɛʃiː/
nexşekêş IPA(key): /ˈnɛxʃɛkeːʃ/
ney IPA(key): /ˈnɛj/
nimêjker IPA(key): /ˈnɯmeːʒkɛɾ/
nivêj IPA(key): /ˈnɯveːʒ/
nivîs IPA(key): /ˈnɯviːs/
nivîsbariya azad IPA(key): /ˈnɯviːsbɑːɾiːjɑː ɑːzɑːd/
nivîsbarî IPA(key): /ˈnɯviːsbɑːɾiː/
nivîskar IPA(key): /ˈnɯviːskɑːɾ/
noqavok IPA(key): /ˈnoqɑːvok/
nêm IPA(key): /ˈneːm/
nêrekew IPA(key): /ˈneːɾɛkɛw/
nêtarî IPA(key): /ˈneːtɑːɾiː/
nîgarvan IPA(key): /ˈniːɡɑːɾvɑːn/
nîr IPA(key): /ˈniːɾ/
nîtrojen IPA(key): /ˈniːtɾoʒɛn/
nîveşkêl IPA(key): /ˈniːvɛʃkeːl/
nîveşkêla atomê IPA(key): /ˈniːvɛʃkeːlɑː ɑːtomeː/
nîveşkêla kovalansê IPA(key): /ˈniːvɛʃkeːlɑː kovɑːlɑːnseː/
nîvgirav IPA(key): /ˈniːvɡɯɾɑːv/
nûjenî IPA(key): /ˈnuːʒɛniː/
nûçe IPA(key): /ˈnuːt͡ʃɛ/
nûçename IPA(key): /ˈnuːt͡ʃɛnɑːmɛ/
ocax IPA(key): /ˈod͡ʒɑːx/
odontolojî IPA(key): /ˈodontoloʒiː/
oksîd IPA(key): /ˈoksiːd/
oksîjen IPA(key): /ˈoksiːʒɛn/
ol IPA(key): /ˈol/
operator IPA(key): /ˈopɛɾɑːtoɾ/
orgazm IPA(key): /ˈoɾɡɑːzm/
otomobîl IPA(key): /ˈotomobiːl/
pal IPA(key): /ˈpɑːl/
pale IPA(key): /ˈpɑːlɛ/
paqijker IPA(key): /ˈpɑːqɯʒkɛɾ/
paqijî IPA(key): /ˈpɑːqɯʒiː/
par IPA(key): /ˈpɑːɾ/
pare IPA(key): /ˈpɑːɾɛ/
pargîdanî IPA(key): /ˈpɑːɾɡiːdɑːniː/
parzemîn IPA(key): /ˈpɑːɾzɛmiːn/
parêzer IPA(key): /ˈpɑːɾeːzɛɾ/
parêzerî IPA(key): /ˈpɑːɾeːzɛɾiː/
parêzgeh IPA(key): /ˈpɑːɾeːzɡɛh/
pay IPA(key): /ˈpɑːj/
payiz IPA(key): /ˈpɑːjɯz/
paytext IPA(key): /ˈpɑːjtɛxt/
paşxwarin IPA(key): /ˈpɑːʃxwɑːɾɯn/
pej IPA(key): /ˈpɛʒ/
penaber IPA(key): /ˈpɛnɑːbɛɾ/
penaberî IPA(key): /ˈpɛnɑːbɛɾiː/
pene IPA(key): /ˈpɛnɛ/
pentoksîd IPA(key): /ˈpɛntoksiːd/
penîr IPA(key): /ˈpɛniːɾ/
pepûk IPA(key): /ˈpɛpuːk/
perdaq IPA(key): /ˈpɛɾdɑːq/
perestroyka IPA(key): /ˈpɛɾɛstɾojkɑː/
pergal IPA(key): /ˈpɛɾɡɑːl/
pergala rojê IPA(key): /ˈpɛɾɡɑːlɑː ɾoʒeː/
peroksîd IPA(key): /ˈpɛɾoksiːd/
perr IPA(key): /ˈpɛr/
perwerde IPA(key): /ˈpɛɾwɛɾdɛ/
perîn IPA(key): /ˈpɛɾiːn/
petêx IPA(key): /ˈpɛteːx/
peyam IPA(key): /ˈpɛjɑːm/
peyarê IPA(key): /ˈpɛjɑːɾeː/
peykel IPA(key): /ˈpɛjkɛl/
peyman IPA(key): /ˈpɛjmɑːn/
peyv IPA(key): /ˈpɛjv/
pez IPA(key): /ˈpɛz/
piling IPA(key): /ˈpɯlɯŋ/
pir IPA(key): /ˈpɯɾ/
pirs IPA(key): /ˈpɯɾs/
pirsgirêk IPA(key): /ˈpɯɾsɡɯɾeːk/
pirsker IPA(key): /ˈpɯɾskɛɾ/
pirteqal IPA(key): /ˈpɯɾtɛqɑːl/
pirtûk IPA(key): /ˈpɯɾtuːk/
pirtûkhez IPA(key): /ˈpɯɾtuːkhɛz/
pirtûkhezî IPA(key): /ˈpɯɾtuːkhɛziː/
pirtûkxane IPA(key): /ˈpɯɾtuːkxɑːnɛ/
pirtûkxanevan IPA(key): /ˈpɯɾtuːkxɑːnɛvɑːn/
pispor IPA(key): /ˈpɯspoɾ/
pisîk IPA(key): /ˈpɯsiːk/
piv IPA(key): /ˈpɯv/
piyale IPA(key): /ˈpiːjɑːlɛ/
piyes IPA(key): /ˈpiːjɛs/
piştgirî IPA(key): /ˈpɯʃtɡɯɾiː/
polîtolojî IPA(key): /ˈpoliːtoloʒiː/
ponpeyî IPA(key): /ˈponpɛjiː/
post IPA(key): /ˈpost/
prolîn IPA(key): /ˈpɾoliːn/
psîkolojiya kognîtîv IPA(key): /ˈpsiːkoloʒiːjɑː koɡniːtiːv/
pêlav IPA(key): /ˈpeːlɑːv/
pêxember IPA(key): /ˈpeːxɛmbɛɾ/
pêşbazî IPA(key): /ˈpeːʃbɑːziː/
pêşbendik IPA(key): /ˈpeːʃbɛndɯk/
pêşbirk IPA(key): /ˈpeːʃbɯɾk/
pêşdîrok IPA(key): /ˈpeːʃdiːɾok/
pêşmerge IPA(key): /ˈpeːʃmɛɾɡɛ/
pêşnav IPA(key): /ˈpeːʃnɑːv/
pêşxwarin IPA(key): /ˈpeːʃxwɑːɾɯn/
IPA(key): /ˈpiː/
pîremêr IPA(key): /ˈpiːɾɛmeːɾ/
pîrozbahî IPA(key): /ˈpiːɾozbɑːhiː/
pîton IPA(key): /ˈpiːton/
pîvaz IPA(key): /ˈpiːvɑːz/
pîşe IPA(key): /ˈpiːʃɛ/
pûrt IPA(key): /ˈpuːɾt/
pûşper IPA(key): /ˈpuːʃpɛɾ/
pürüd IPA(key): /ˈpyːɾyːd/
qad IPA(key): /ˈqɑːd/
qanûn IPA(key): /ˈqɑːnuːn/
qat IPA(key): /ˈqɑːt/
qawin IPA(key): /ˈqɑːwɯn/
qayiş IPA(key): /ˈqɑːjɯʃ/
qefes IPA(key): /ˈqɛfɛs/
qehbe IPA(key): /ˈqɛhbɛ/
qehwe IPA(key): /ˈqɛhwɛ/
qehweyî IPA(key): /ˈqɛhwɛjiː/
qelb IPA(key): /ˈqɛlb/
qelen IPA(key): /ˈqɛlɛn/
qencî IPA(key): /ˈqɛnd͡ʒiː/
qenepe IPA(key): /ˈqɛnɛpɛ/
qepax IPA(key): /ˈqɛpɑːx/
qesel IPA(key): /ˈqɛsɛl/
qesem IPA(key): /ˈqɛsɛm/
qetran IPA(key): /ˈqɛtɾɑːn/
qeysî IPA(key): /ˈqɛjsiː/
qeşe IPA(key): /ˈqɛʃɛ/
qire IPA(key): /ˈqɯɾɛ/
qomî IPA(key): /ˈqomiː/
qonax IPA(key): /ˈqonɑːx/
qozeqer IPA(key): /ˈqozɛqɛɾ/
qumrî IPA(key): /ˈqʊmɾiː/
qurm IPA(key): /ˈqʊɾm/
qutabxane IPA(key): /ˈqʊtɑːbxɑːnɛ/
qîr IPA(key): /ˈqiːɾ/
qîz IPA(key): /ˈqiːz/
qîzik IPA(key): /ˈqiːzɯk/
qûn IPA(key): /ˈquːn/
qût IPA(key): /ˈquːt/
rad IPA(key): /ˈɾɑːd/
rader IPA(key): /ˈɾɑːdɛɾ/
rahêner IPA(key): /ˈɾɑːheːnɛɾ/
rastî IPA(key): /ˈɾɑːstiː/
ray IPA(key): /ˈɾɑːj/
reaktor IPA(key): /ˈɾɛɑːktoɾ/
reaktora dendikî IPA(key): /ˈɾɛɑːktoɾɑː dɛndɯkiː/
realîzm IPA(key): /ˈɾɛɑːliːzm/
reh IPA(key): /ˈɾɛh/
rekeh IPA(key): /ˈɾɛkɛh/
ren IPA(key): /ˈɾɛn/
reng IPA(key): /ˈɾɛŋ/
rengdêr IPA(key): /ˈɾɛŋdeːɾ/
reqabet IPA(key): /ˈɾɛqɑːbɛt/
resûl IPA(key): /ˈɾɛsuːl/
retronîm IPA(key): /ˈɾɛtɾoniːm/
rev IPA(key): /ˈɾɛv/
rewşenbîr IPA(key): /ˈɾɛwʃɛnbiːɾ/
rex IPA(key): /ˈɾɛx/
reyîn IPA(key): /ˈɾɛjiːn/
rez IPA(key): /ˈɾɛz/
riba IPA(key): /ˈɾɯbɑː/
riberiz IPA(key): /ˈɾɯbɛɾɯz/
rih IPA(key): /ˈɾɯh/
risq IPA(key): /ˈɾɯsq/
riwekxwer IPA(key): /ˈɾɯwɛkxwɛɾ/
roj IPA(key): /ˈɾoʒ/
rojava IPA(key): /ˈɾoʒɑːvɑː/
rojhilat IPA(key): /ˈɾoʒhɯlɑːt/
rojname IPA(key): /ˈɾoʒnɑːmɛ/
rojnamevan IPA(key): /ˈɾoʒnɑːmɛvɑːn/
rojî IPA(key): /ˈɾoʒiː/
ronakbîr IPA(key): /ˈɾonɑːkbiːɾ/
rovî IPA(key): /ˈɾoviː/
rêber IPA(key): /ˈɾeːbɛɾ/
rêgeh IPA(key): /ˈɾeːɡɛh/
rêveber IPA(key): /ˈɾeːvɛbɛɾ/
rêxistin IPA(key): /ˈɾeːxɯstɯn/
rêziman IPA(key): /ˈɾeːzɯmɑːn/
IPA(key): /ˈɾiː/
rîx IPA(key): /ˈɾiːx/
rîş IPA(key): /ˈɾiːʃ/
IPA(key): /ˈɾuː/
rûmet IPA(key): /ˈɾuːmɛt/
rûnas IPA(key): /ˈɾuːnɑːs/
rûpel IPA(key): /ˈɾuːpɛl/
sac IPA(key): /ˈsɑːd͡ʒ/
saet IPA(key): /ˈsɑːɛt/
sal IPA(key): /ˈsɑːl/
salname IPA(key): /ˈsɑːlnɑːmɛ/
saqî IPA(key): /ˈsɑːqiː/
savar IPA(key): /ˈsɑːvɑːɾ/
saw IPA(key): /ˈsɑːw/
se IPA(key): /ˈsɛ/
seda IPA(key): /ˈsɛdɑː/
sedsal IPA(key): /ˈsɛdsɑːl/
seet IPA(key): /ˈsɛɛt/
sefa IPA(key): /ˈsɛfɑː/
sefaret IPA(key): /ˈsɛfɑːɾɛt/
sefîr IPA(key): /ˈsɛfiːɾ/
sempatî IPA(key): /ˈsɛmpɑːtiː/
senem IPA(key): /ˈsɛnɛm/
ser IPA(key): /ˈsɛɾ/
serbajar IPA(key): /ˈsɛɾbɑːʒɑːɾ/
serbixwetî IPA(key): /ˈsɛɾbɯxwɛtiː/
serenav IPA(key): /ˈsɛɾɛnɑːv/
serhildan IPA(key): /ˈsɛɾhɯldɑːn/
serhildêr IPA(key): /ˈsɛɾhɯldeːɾ/
serok IPA(key): /ˈsɛɾok/
serokdewlet IPA(key): /ˈsɛɾokdɛwlɛt/
serokkomar IPA(key): /ˈsɛɾokkomɑːɾ/
serokwezîr IPA(key): /ˈsɛɾokwɛziːɾ/
sifir IPA(key): /ˈsɯfɯɾ/
sike IPA(key): /ˈsɯkɛ/
sim IPA(key): /ˈsɯm/
simbêl IPA(key): /ˈsɯmbeːl/
sinîtî IPA(key): /ˈsɯniːtiː/
sirişt IPA(key): /ˈsɯɾɯʃt/
sitar IPA(key): /ˈsɯtɑːɾ/
sivore IPA(key): /ˈsɯvoɾɛ/
sixêf IPA(key): /ˈsɯxeːf/
siyasetnasî IPA(key): /ˈsiːjɑːsɛtnɑːsiː/
sol IPA(key): /ˈsol/
sond IPA(key): /ˈsond/
sondname IPA(key): /ˈsondnɑːmɛ/
sondxwer IPA(key): /ˈsondxwɛɾ/
soranî IPA(key): /ˈsoɾɑːniː/
sosyalîst IPA(key): /ˈsosjɑːliːst/
sosyolojî IPA(key): /ˈsosjoloʒiː/
spanî IPA(key): /ˈspɑːniː/
spar IPA(key): /ˈspɑːɾ/
spîk IPA(key): /ˈspiːk/
stranbêj IPA(key): /ˈstɾɑːnbeːʒ/
stêr IPA(key): /ˈsteːɾ/
stêrnasî IPA(key): /ˈsteːɾnɑːsiː/
IPA(key): /ˈseː/
sêdeng IPA(key): /ˈseːdɛŋ/
sêv IPA(key): /ˈseːv/
sêwî IPA(key): /ˈseːwiː/
sêwîtî IPA(key): /ˈseːwiːtiː/
sêwîxane IPA(key): /ˈseːwiːxɑːnɛ/
IPA(key): /ˈsiː/
sîbaq IPA(key): /ˈsiːbɑːq/
sîleh IPA(key): /ˈsiːlɛh/
sîr IPA(key): /ˈsiːɾ/
sîx IPA(key): /ˈsiːx/
sîxur IPA(key): /ˈsiːxʊɾ/
tab IPA(key): /ˈtɑːb/
tale IPA(key): /ˈtɑːlɛ/
tam IPA(key): /ˈtɑːm/
tang IPA(key): /ˈtɑːŋ/
tarîgan IPA(key): /ˈtɑːɾiːɡɑːn/
tarîkirin IPA(key): /ˈtɑːɾiːkɯɾɯn/
tas IPA(key): /ˈtɑːs/
tat IPA(key): /ˈtɑːt/
tav IPA(key): /ˈtɑːv/
tava rojê IPA(key): /ˈtɑːvɑː ɾoʒeː/
tawannasî IPA(key): /ˈtɑːwɑːnnɑːsiː/
tayîn IPA(key): /ˈtɑːjiːn/
tebax IPA(key): /ˈtɛbɑːx/
tebeq IPA(key): /ˈtɛbɛq/
tebîet IPA(key): /ˈtɛbiːɛt/
teker IPA(key): /ˈtɛkɛɾ/
telefona berîkê IPA(key): /ˈtɛlɛfonɑː bɛɾiːkeː/
telefona bêtêl IPA(key): /ˈtɛlɛfonɑː beːteːl/
telefona destan IPA(key): /ˈtɛlɛfonɑː dɛstɑːn/
telefona mobîl IPA(key): /ˈtɛlɛfonɑː mobiːl/
temen IPA(key): /ˈtɛmɛn/
temînat IPA(key): /ˈtɛmiːnɑːt/
tenzîlat IPA(key): /ˈtɛnziːlɑːt/
tenûr IPA(key): /ˈtɛnuːɾ/
teqawid IPA(key): /ˈtɛqɑːwɯd/
terazî IPA(key): /ˈtɛɾɑːziː/
terazû IPA(key): /ˈtɛɾɑːzuː/
tercime IPA(key): /ˈtɛɾd͡ʒɯmɛ/
terewîl IPA(key): /ˈtɛɾɛwiːl/
testosteron IPA(key): /ˈtɛstostɛɾon/
text IPA(key): /ˈtɛxt/
teyr IPA(key): /ˈtɛjɾ/
teyrikê garanê IPA(key): /ˈtɛjɾɯkeː ɡɑːɾɑːneː/
tib IPA(key): /ˈtɯb/
til IPA(key): /ˈtɯl/
tilyak IPA(key): /ˈtɯljɑːk/
tilûr IPA(key): /ˈtɯluːɾ/
tirr IPA(key): /ˈtɯr/
tirşeya amînî IPA(key): /ˈtɯɾʃɛjɑː ɑːmiːniː/
tiwalet IPA(key): /ˈtɯwɑːlɛt/
toksîn IPA(key): /ˈtoksiːn/
tomarkirin IPA(key): /ˈtomɑːɾkɯɾɯn/
top IPA(key): /ˈtop/
torin IPA(key): /ˈtoɾɯn/
tov IPA(key): /ˈtov/
trîptofan IPA(key): /ˈtɾiːptofɑːn/
tutişt IPA(key): /ˈtʊtɯʃt/
têkiliyên zayendî IPA(key): /ˈteːkɯliːjeːn zɑːjɛndiː/
têkilî IPA(key): /ˈteːkɯliː/
tîprêz IPA(key): /ˈtiːpɾeːz/
tîprêzî IPA(key): /ˈtiːpɾeːziː/
tîr IPA(key): /ˈtiːɾ/
tîrbûn IPA(key): /ˈtiːɾbuːn/
tîrmeh IPA(key): /ˈtiːɾmɛh/
tîrosîn IPA(key): /ˈtiːɾosiːn/
IPA(key): /ˈtuː/
vagon IPA(key): /ˈvɑːɡon/
valageh IPA(key): /ˈvɑːlɑːɡɛh/
valîn IPA(key): /ˈvɑːliːn/
varsin IPA(key): /ˈvɑːɾsɯn/
vazo IPA(key): /ˈvɑːzo/
vexwarin IPA(key): /ˈvɛxwɑːɾɯn/
vexwendname IPA(key): /ˈvɛxwɛndnɑːmɛ/
viyolîn IPA(key): /ˈviːjoliːn/
vokatîv IPA(key): /ˈvokɑːtiːv/
volkan IPA(key): /ˈvolkɑːn/
vîkîng IPA(key): /ˈviːkiːŋ/
vîn IPA(key): /ˈviːn/
vîna azad IPA(key): /ˈviːnɑː ɑːzɑːd/
war IPA(key): /ˈwɑːɾ/
wate IPA(key): /ˈwɑːtɛ/
watenasî IPA(key): /ˈwɑːtɛnɑːsiː/
wekheviya cebrî IPA(key): /ˈwɛkhɛviːjɑː d͡ʒɛbɾiː/
wekheviya dîferensiyel IPA(key): /ˈwɛkhɛviːjɑː diːfɛɾɛnsiːjɛl/
wekheviya kîmyewî IPA(key): /ˈwɛkhɛviːjɑː kiːmjɛwiː/
wekheviya întegral IPA(key): /ˈwɛkhɛviːjɑː iːntɛɡɾɑːl/
wekhevî IPA(key): /ˈwɛkhɛviː/
welat IPA(key): /ˈwɛlɑːt/
welatparêz IPA(key): /ˈwɛlɑːtpɑːɾeːz/
welatparêzî IPA(key): /ˈwɛlɑːtpɑːɾeːziː/
werger IPA(key): /ˈwɛɾɡɛɾ/
wergêr IPA(key): /ˈwɛɾɡeːɾ/
wert IPA(key): /ˈwɛɾt/
west IPA(key): /ˈwɛst/
wezîr IPA(key): /ˈwɛziːɾ/
wezîrê karûbarên derve IPA(key): /ˈwɛziːɾeː kɑːɾuːbɑːɾeːn dɛɾvɛ/
wêje IPA(key): /ˈweːʒɛ/
wêne IPA(key): /ˈweːnɛ/
wêranker IPA(key): /ˈweːɾɑːnkɛɾ/
wîlayet IPA(key): /ˈwiːlɑːjɛt/
xal IPA(key): /ˈxɑːl/
xala helînê IPA(key): /ˈxɑːlɑː hɛliːneː/
xala kelînê IPA(key): /ˈxɑːlɑː kɛliːneː/
xalxalok IPA(key): /ˈxɑːlxɑːlok/
xanî IPA(key): /ˈxɑːniː/
xapîner IPA(key): /ˈxɑːpiːnɛɾ/
xar IPA(key): /ˈxɑːɾ/
xaç IPA(key): /ˈxɑːt͡ʃ/
xebat IPA(key): /ˈxɛbɑːt/
xebatkar IPA(key): /ˈxɛbɑːtkɑːɾ/
xefnêr IPA(key): /ˈxɛfneːɾ/
xela IPA(key): /ˈxɛlɑː/
xelat IPA(key): /ˈxɛlɑːt/
xelatgir IPA(key): /ˈxɛlɑːtɡɯɾ/
xemsarî IPA(key): /ˈxɛmsɑːɾiː/
xerûze IPA(key): /ˈxɛɾuːzɛ/
xew IPA(key): /ˈxɛw/
xewn IPA(key): /ˈxɛwn/
xewxane IPA(key): /ˈxɛwxɑːnɛ/
xezeb IPA(key): /ˈxɛzɛb/
xilwet IPA(key): /ˈxɯlwɛt/
xizêm IPA(key): /ˈxɯzeːm/
xort IPA(key): /ˈxoɾt/
xox IPA(key): /ˈxox/
xwarin IPA(key): /ˈxwɑːɾɯn/
xwaringeh IPA(key): /ˈxwɑːɾɯŋɛh/
xwedîmaf IPA(key): /ˈxwɛdiːmɑːf/
xwelî IPA(key): /ˈxwɛliː/
xwelîdank IPA(key): /ˈxwɛliːdɑːnk/
xwenda IPA(key): /ˈxwɛndɑː/
xwendekar IPA(key): /ˈxwɛndɛkɑːɾ/
xwendevan IPA(key): /ˈxwɛndɛvɑːn/
xwendingeh IPA(key): /ˈxwɛndɯŋɛh/
xwerist IPA(key): /ˈxwɛɾɯst/
xweserî IPA(key): /ˈxwɛsɛɾiː/
xwestok IPA(key): /ˈxwɛstok/
xweza IPA(key): /ˈxwɛzɑː/
xwezanas IPA(key): /ˈxwɛzɑːnɑːs/
xwigî IPA(key): /ˈxwɯɡiː/
xwê IPA(key): /ˈxweː/
xwêdan IPA(key): /ˈxweːdɑːn/
xwêdank IPA(key): /ˈxweːdɑːnk/
xwîn IPA(key): /ˈxwiːn/
xwîndarî IPA(key): /ˈxwiːndɑːɾiː/
xîç IPA(key): /ˈxiːt͡ʃ/
yahodî IPA(key): /ˈjɑːhodiː/
yane IPA(key): /ˈjɑːnɛ/
yarî IPA(key): /ˈjɑːɾiː/
yasa IPA(key): /ˈjɑːsɑː/
zad IPA(key): /ˈzɑːd/
zagon IPA(key): /ˈzɑːɡon/
zagonîtî IPA(key): /ˈzɑːɡoniːtiː/
zang IPA(key): /ˈzɑːŋ/
zanist IPA(key): /ˈzɑːnɯst/
zanista avê IPA(key): /ˈzɑːnɯstɑː ɑːveː/
zanista kompûterê IPA(key): /ˈzɑːnɯstɑː kompuːtɛɾeː/
zanistvan IPA(key): /ˈzɑːnɯstvɑːn/
zanko IPA(key): /ˈzɑːnko/
zanîngeh IPA(key): /ˈzɑːniːŋɛh/
zanîngeha teknîkî IPA(key): /ˈzɑːniːŋɛhɑː tɛkniːkiː/
zar IPA(key): /ˈzɑːɾ/
zarok IPA(key): /ˈzɑːɾok/
zarrokxane IPA(key): /ˈzɑːrokxɑːnɛ/
zava IPA(key): /ˈzɑːvɑː/
zayend IPA(key): /ˈzɑːjɛnd/
zazakî IPA(key): /ˈzɑːzɑːkiː/
zelam IPA(key): /ˈzɛlɑːm/
zemawend IPA(key): /ˈzɛmɑːwɛnd/
zengînî IPA(key): /ˈzɛŋiːniː/
zerdelî IPA(key): /ˈzɛɾdɛliː/
zerik IPA(key): /ˈzɛɾɯk/
zerk IPA(key): /ˈzɛɾk/
zero IPA(key): /ˈzɛɾo/
zevî IPA(key): /ˈzɛviː/
zeytûn IPA(key): /ˈzɛjtuːn/
zik IPA(key): /ˈzɯk/
ziman IPA(key): /ˈzɯmɑːn/
zimankuj IPA(key): /ˈzɯmɑːnkʊʒ/
zimankujî IPA(key): /ˈzɯmɑːnkʊʒiː/
zimanmalbat IPA(key): /ˈzɯmɑːnmɑːlbɑːt/
zimannas IPA(key): /ˈzɯmɑːnnɑːs/
zimannasî IPA(key): /ˈzɯmɑːnnɑːsiː/
zimanê bernamekirinê IPA(key): /ˈzɯmɑːneː bɛɾnɑːmɛkɯɾɯneː/
zimanê zarokan IPA(key): /ˈzɯmɑːneː zɑːɾokɑːn/
zimanê çêkirî IPA(key): /ˈzɯmɑːneː t͡ʃeːkɯɾiː/
zina IPA(key): /ˈzɯnɑː/
zindanker IPA(key): /ˈzɯndɑːnkɛɾ/
zindankirin IPA(key): /ˈzɯndɑːnkɯɾɯn/
zirto IPA(key): /ˈzɯɾto/
zivistan IPA(key): /ˈzɯvɯstɑːn/
zivêrkirin IPA(key): /ˈzɯveːɾkɯɾɯn/
zivêrkirina cinsî IPA(key): /ˈzɯveːɾkɯɾɯnɑː d͡ʒɯnsiː/
zordarkuj IPA(key): /ˈzoɾdɑːɾkʊʒ/
zordarkujî IPA(key): /ˈzoɾdɑːɾkʊʒiː/
zêf IPA(key): /ˈzeːf/
zêr IPA(key): /ˈzeːɾ/
zêrr IPA(key): /ˈzeːr/
çakar IPA(key): /ˈt͡ʃɑːkɑːɾ/
çande IPA(key): /ˈt͡ʃɑːndɛ/
çapemenî IPA(key): /ˈt͡ʃɑːpɛmɛniː/
çare IPA(key): /ˈt͡ʃɑːɾɛ/
çay IPA(key): /ˈt͡ʃɑːj/
çek IPA(key): /ˈt͡ʃɛk/
çeka kîmyewî IPA(key): /ˈt͡ʃɛkɑː kiːmjɛwiː/
çekûç IPA(key): /ˈt͡ʃɛkuːt͡ʃ/
çem IPA(key): /ˈt͡ʃɛm/
çerm IPA(key): /ˈt͡ʃɛɾm/
çewder IPA(key): /ˈt͡ʃɛwdɛɾ/
çexdar IPA(key): /ˈt͡ʃɛxdɑːɾ/
çip IPA(key): /ˈt͡ʃɯp/
çipik IPA(key): /ˈt͡ʃɯpɯk/
çivîk IPA(key): /ˈt͡ʃɯviːk/
çiya IPA(key): /ˈt͡ʃiːjɑː/
çêlekew IPA(key): /ˈt͡ʃeːlɛkɛw/
çêrr IPA(key): /ˈt͡ʃeːr/
çîrok IPA(key): /ˈt͡ʃiːɾok/
çîrokbêj IPA(key): /ˈt͡ʃiːɾokbeːʒ/
çûçik IPA(key): /ˈt͡ʃuːt͡ʃɯk/
êvar IPA(key): /ˈeːvɑːɾ/
îlac IPA(key): /ˈiːlɑːd͡ʒ/
împerator IPA(key): /ˈiːmpɛɾɑːtoɾ/
împeratorî IPA(key): /ˈiːmpɛɾɑːtoɾiː/
îqame IPA(key): /ˈiːqɑːmɛ/
îsot IPA(key): /ˈiːsot/
îtalî IPA(key): /ˈiːtɑːliː/
îzotop IPA(key): /ˈiːzotop/
ûr IPA(key): /ˈuːɾ/
şalyar IPA(key): /ˈʃɑːljɑːɾ/
şampo IPA(key): /ˈʃɑːmpo/
şano IPA(key): /ˈʃɑːno/
şeftalî IPA(key): /ˈʃɛftɑːliː/
şer IPA(key): /ˈʃɛɾ/
şerr IPA(key): /ˈʃɛr/
şev IPA(key): /ˈʃɛv/
şik IPA(key): /ˈʃɯk/
şikayet IPA(key): /ˈʃɯkɑːjɛt/
şilêl IPA(key): /ˈʃɯleːl/
şimşûr IPA(key): /ˈʃɯmʃuːɾ/
şirket IPA(key): /ˈʃɯɾkɛt/
şofar IPA(key): /ˈʃofɑːɾ/
şofêr IPA(key): /ˈʃofeːɾ/
şorbe IPA(key): /ˈʃoɾbɛ/
şîr IPA(key): /ˈʃiːɾ/
şûr IPA(key): /ˈʃuːɾ/
şûşe IPA(key): /ˈʃuːʃɛ/