Module:zh/data/nan-pron/019/documentation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
< Module:zh‎ | data‎ | nan-pron‎ | 019
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for Module:zh/data/nan-pron/019. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.


bīn-thâu-kóe 饅頭粿 bé 馬 bé-chiūⁿ-sài 馬上婿 bé-hu 馬伕 bé-to-chhng 馬刀瘡 bé-la̍t 馬力 bé-sì/bé-sè 馬勢 bé-phit/má-phit 馬匹 bé-kháu-chhiū 馬口樹 bé-kháu-thih 馬口鐵 bé-kā-kiuⁿ 馬咬韁 bé-âu-pî 馬喉脾 bé-tiûⁿ 馬場 bé-chí 馬子 bé-bóe/bé-bé 馬尾 bé-bóe-si/bé-bé-si 馬尾絲 bé-pò͘ 馬布 bé-nî 馬年 bé-khoài 馬快 bé-hì 馬戲 bé-hì-thoân 馬戲團 bé-pâng 馬房 bé-sut 馬摔 bé-tháng 馬桶 bé-tiâu 馬椆 bé-nôa 馬欄 bé-béng 馬猛 bé-long 馬瓏 bé-soh 馬索 bé-iaⁿ 馬纓 bé-iaⁿ-hoe 馬纓花 bé-tāu-chang 馬脰鬃 bé-pî-hong/má-pî-hong 馬脾風 bé-hoe-chìⁿ 馬花糋 bé-chî 馬薺 bé-khî 馬蜞 bé-su̍t 馬術 bé-kah 馬裌 bé-kòa 馬褂 bé-sài 馬賽 bé-lō͘ 馬路 bé-ta̍h-tèng/bé-ta̍h-thèng 馬踏鐙 bé-tê-hoe/bé-tôe-hoe 馬蹄花 bé-tê-kim/bé-tôe-kim 馬蹄金 bé-tê-gîn/bé-tôe-gûn 馬蹄銀 bé-tê-thih/bé-tôe-thih 馬蹄鐵 bé-tê-hiang/bé-tôe-hiong/bé-tê-hiuⁿ/bé-tôe-hiuⁿ 馬蹄香 bé-tê-n̂g/bé-tôe-n̂g 馬蹄黃 bé-chhia 馬車 bé-lêng 馬鈴 bé-lêng-chî/bé-lêng-chû/má-lêng-chî/má-lêng-chû 馬鈴薯 bé-tèng 馬鐙 bé-tūi 馬隊 bé-hiông 馬雄 bé-an 馬鞍 bé-oaⁿ-chháu 馬鞍草 bé-oaⁿ-tîn 馬鞍藤 bé-piⁿ 馬鞭 bé-pian-chháu 馬鞭草 bé-piⁿ-hî/bé-piⁿ-hû 馬鞭魚 bé-thâu 馬頭 bé-ām-iaⁿ 馬頷纓 bé-hâm-lêng 馬頷鈴 bé-chang 馬鬃 bé-ka 馬鮫 bé-ka-chhun 馬鮫鰆 bé-khí-chháu 馬齒草 bé-khí-chhài 馬齒菜 bé-khí-tāu 馬齒豆 bī-le̍k/bī-la̍t 魅力 báng 魍 bián-á-hî/bián-á-hû 鮸仔魚 bián-hî/bián-hû 鮸魚

chùn 顫 chùn-hong 顫瘋 chia̍h/si̍t/sut 食 chia̍h-bē-koàn/chia̍h-bōe-koàn 食bē慣 chia̍h-bē-siau 食bē消 chia̍h-bē-ha̍h/chia̍h-bōe-ha̍h 食bōe合 chia̍h-khiā 食khiā chia̍h-tiong-tàu 食中晝 chia̍h-lâng-gōng 食人戇 chia̍h-lâng-chheⁿ/chia̍h-lâng-chhiⁿ 食人生 chia̍h-piān-sái 食便屎 chia̍h-sông 食倯 chia̍h-thau-lâng 食偷人 chia̍h-sông 食傖 chia̍h-siuⁿ-pá 食傷飽 chia̍h-kè 食價 chia̍h-kàu 食到 chia̍h-la̍t 食力 chia̍h-sì/chia̍h-sè 食勢 chia̍h-poa̍h-thit 食博thit chia̍h-báu-miâ 食卯名 chia̍h-miâ 食名 chia̍h-miâ-siaⁿ 食名聲 chia̍h-miā 食命 chia̍h-háⁿ-thâu 食哄頭 chia̍h-bî-sī 食唯是 chia̍h-tām-sám 食啖糝 chia̍h-sì-siù 食四秀 chia̍h-kàu-kàu 食夠夠 chia̍h-tōa-kong 食大公 chia̍h-tōa-chháu 食大草 chia̍h-thian-liâng/chia̍h-thian-liông 食天良 chia̍h-thiⁿ-lō͘ 食天路 chia̍h-leng-miâ 食奶名 chia̍h-sòng-phàn 食宋盼 chia̍h-koaⁿ-si 食官司 chia̍h-tiāⁿ 食定 chia̍h-kheh/si̍t-khek 食客 chia̍h-ka-kī 食家己 chia̍h-soaⁿ 食山 chia̍h-kang 食工 chia̍h-chhī 食市 chia̍h-tòa 食帶 chia̍h-chì 食志 chia̍h-gōng-á 食戇仔 chia̍h-taⁿ/chia̍h-tàⁿ 食擔 chia̍h-kàu 食教 chia̍h-ji̍t 食日 chia̍h-tàu 食晝 chia̍h-hōe 食會 chia̍h-ē-ha̍h 食會合 chia̍h-ē-siau 食會消 chia̍h-goe̍h/chia̍h-ge̍h 食月 chia̍h-pún 食本 chia̍h-kin/chia̍h-kun 食根 chia̍h-toh 食桌 chia̍h-tiâu-leh 食椆leh chia̍h-sí 食死 chia̍h-sí-sí 食死死 chia̍h-sí-bí 食死米 chia̍h-sí-chîⁿ 食死錢 chia̍h-sí-pn̄g 食死飯 chia̍h-bó-pún/chia̍h-bú-pún 食母本 chia̍h-mo͘ 食毛 chia̍h-khì/chia̍h-khùi 食氣 chia̍h-chúi 食水 chia̍h-iû 食油 chia̍h-chhim-chúi 食深水 chia̍h-chiuⁿ 食漿 chia̍h-bô-thêng 食無停 chia̍h-bô-chheng 食無清 chia̍h-bô-tio̍h 食無著 chia̍h-hun 食熏 chia̍h-mi̍h/si̍t-bu̍t/chia̍h-mi̍h 食物 chia̍h-chheⁿ-kha/chia̍h-chhiⁿ-kha 食生腳 chia̍h-phiah 食癖 chia̍h-ba̍k 食目 chia̍h-ba̍k-chiu 食目睭 chia̍h-siàng 食相 chia̍h-khùn 食睏 chia̍h-ngē-phìⁿ/chia̍h-ngī-phìⁿ 食硬片 chia̍h-ngē-phiah/chia̍h-ngī-phiah 食硬癖 chia̍h-ngē-phīⁿ/chia̍h-ngī-phīⁿ 食硬鼻 chia̍h-lo̍k 食祿 chia̍h-hok 食福 chia̍h-chhìn-thâu 食秤頭 chia̍h-chek/si̍t-chek 食積 chia̍h-chhēng 食穿 chia̍h-chhēng-khiā-khí 食穿khiā起 chia̍h-chhēng-ēng 食穿用 chia̍h-pit-bóe/chia̍h-pit-bé 食筆尾 chia̍h-bí 食米 chia̍h-chho͘-pá 食粗飽 chia̍h-moâi-khaⁿ-tiong/chia̍h-bê-khaⁿ-tiong 食糜坩中 chia̍h-niû 食糧 chia̍h-âng 食紅 chia̍h-sò͘ 食素 chia̍h-kín-ké/chia̍h-kín-kóe 食緊粿 chia̍h-chōe 食罪 chia̍h-kiⁿ/chia̍h-keⁿ 食羹 chia̍h-lāu-pún 食老本 chia̍h-siaⁿ 食聲 chia̍h-pûi 食肥 chia̍h-ka 食膠 chia̍h-phòng-piáⁿ 食膨餅 chia̍h-phòng-ku 食膨龜 chia̍h-chho 食臊 chia̍h-hèng 食興 chia̍h-sek 食色 chia̍h-phang 食芳 chia̍h-khó͘ 食苦 chia̍h-tê 食茶 chia̍h-chhài 食菜 chia̍h-chhài-kàu 食菜教 chia̍h-lo̍h 食落 chia̍h-tio̍h-tiⁿ 食著甜 chia̍h-tio̍h-keⁿ/chia̍h-tio̍h-kiⁿ/chia̍h-tio̍h-kiⁿ 食著羹 chia̍h-hun 食薰 chia̍h-io̍h 食藥 chia̍h-io̍h-á 食藥仔 chia̍h-khui 食虧 chia̍h-phang-eng 食蜂鷹 chia̍h-bi̍t-àng 食蜜甕 chia̍h-soe 食衰 chia̍h-pó͘ 食補 chia̍h-ōe 食話 chia̍h-jīn 食認 chia̍h-tāu-hū 食豆腐 chia̍h-lō͘ 食路 chia̍h-sò-phoh-ké 食躁粕粿 chia̍h-kòe-kòe/chia̍h-kè-kè 食過過 chia̍h-chiú/sut-chiú 食酒 chia̍h-chiú-chùi 食酒醉 chia̍h-chhò͘ 食醋 chia̍h-tāng-hòe/chia̍h-tāng-hè 食重貨 chia̍h-tāng-kiâm 食重鹹 chia̍h-liāng/chia̍h-liōng 食量 chia̍h-kim-chúi 食金水 chia̍h-tiò 食釣 chia̍h-chîⁿ 食錢 chia̍h-chîⁿ-koaⁿ 食錢官 chia̍h-tn̂g-chhài 食長菜 chia̍h-êng-bí 食閒米 chia̍h-êng-pn̄g 食閒飯 chia̍h-ke-thúi/chia̍h-koe-thúi 食雞腿 chia̍h-lân-san 食零星 chia̍h-thâu-lō͘ 食頭路 chia̍h-tê/chia̍h-tôe 食題 chia̍h-gia̍h 食額 chia̍h-hong 食風 chia̍h-chia̍h/chia̍h-si̍t 食食 chia̍h-ùi 食飫 chia̍h-pn̄g/chia̍h-pūiⁿ 食飯 chia̍h-pn̄g-thiaⁿ 食飯廳 chia̍h-pn̄g-hōe 食飯會 chia̍h-pn̄g-toh 食飯桌 chia̍h-pá 食飽 chia̍h-pá-chhēng-sio 食飽穿燒 chia̍h-jī 食餌 chia̍h-kiaⁿ 食驚 chia̍h-chheⁿ/chia̍h-chhiⁿ 食鮮 chia̍h-chai 食齋 chhī 飼 chhī-chi̍t-ke 飼一家 chhī-chú 飼主 chhī-koai 飼乖 chhī-kiáⁿ 飼囝 chhī-kiáⁿ-pn̄g 飼囝飯 chhī-hóe-kì 飼夥計 chhī-tōa 飼大 chhī-tōa-hàn 飼大漢 chhī-leng/chhī-ni 飼奶 chhī-ke 飼家 chhī-liāu 飼料 chhī-bó͘-kiáⁿ 飼某囝 chhī-cha-bó͘ 飼查某 chhī-chúi 飼水 chhī-oa̍h 飼活 chhī-gû 飼牛 chhī-káu 飼狗 chhī-kâu 飼猴 chhī-sè-î/chhī-sòe-î 飼細姨 chhī-iûⁿ 飼羊 chhī-iûⁿ-ê 飼羊的 chhī-hoe-bî 飼花眉 chhī-ti/chhī-tu 飼豬 chhī-kim-chiaⁿ 飼金精 chhī-kim-hî/chhī-kim-hû 飼金魚 chhī-thih 飼鐵 chhīke/chhīkoe 飼雞 chhī-ah 飼鴨 chiūⁿ/iáng/ióng/iúⁿ 養 chhī-ti-tiûⁿ/chhī-tu-tiûⁿ 養豬場 chhan 餐 chhan-khū 餐具 chhan-kǹg 餐券 chhan-kin/chhan-kun 餐巾 chhan-thiaⁿ 餐廳 chhan-hōe 餐會 chhan-toh 餐桌 chhan-chhia 餐車 chhan-ím 餐飲 chhan-ím-gia̍p 餐飲業 chhan-koán 餐館 chhan-tiám 餐點 chiān-pia̍t 餞別 chián-hêng 餞行 chhîm/sâm 饞 chòaⁿ-iû 饡油 chhiú/siú 首 chhiú-thâu 首頭 chhiú-sek 首飾 chù-tē/chù-tōe 駐地 chū-siú 駐守 chù-liû 駐留 chù-chat 駐紮 chù-hôa 駐華 chù-chiok 駐足 chù-hông/chū-hông 駐防 chō͘-jiân 驟然 chhóe/chhé 髓 chang 鬃 chhiu 鬚 chhiu-ko 鬚哥 chhiu-kam 鬚甘 chheⁿ/chhiⁿ 鮮 chheⁿ-chhioh/chhiⁿ-chhioh 鮮chhioh chheⁿ-chhioh-sí/chhiⁿ-chhioh-sí 鮮尺死 chheⁿ-kó/chhiⁿ-kó 鮮果 chheⁿ-tiⁿ/chhiⁿ-tiⁿ 鮮甜 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-hoe 鮮花 chheⁿ-hoeh/chhiⁿ-huih 鮮血 chheⁿ-thiàu-thiàu/chhiⁿ-thiàu-thiàu 鮮跳跳 chheⁿ-lē/chhiⁿ-lē 鮮麗 chhiⁿ-kam 鯖魽 chhiuⁿ 鯧 chhiuⁿ-á 鯧仔 chhiuⁿ-kiàⁿ 鯧鏡 chit-á 鯽仔 chit-á-hî/chit-á-hû 鯽仔魚 chit-hî/chit-hû 鯽魚 chit-hî-á/chit-hû-á 鯽魚仔 chit-hî-táⁿ/chit-hû-táⁿ 鯽魚膽 chhun-hî/chhun-hû 鰆魚 chhiu 鰍 chhi 鰓

eng-phông-phông 颺蓬蓬

gia̍h-gōa 額外 gia̍h-bóe/gia̍h-bé 額尾 gia̍h-tō͘ 額度 gia̍h-sò͘ 額數 gia̍h-siaⁿ 額聲 gân-liāu 顏料 gân-sek 顏色 gân-bīn 顏面 goān 願 goān-ì 願意 goān-bōng 願望 gō 餓 gō-sí 餓死 gō-kúi 餓鬼 gái/gâi/ngái 騃 giām 驗 giām-siong 驗傷 giām-jiō 驗尿 giām-si 驗屍 giām-si-koaⁿ 驗屍官 giām-siu 驗收 giām-bêng-chèng-sin 驗明正身 giām-e̍k 驗疫 giām-ba̍k-chiu 驗目睭 giām-hoeh/giām-huih 驗血 giām-chèng 驗證 gūi-thé 魏體 gô͘-hî/gô͘-hû 鯃魚

hia̍h-á-thâu 額仔頭 hia̍h-chêng 額前 hia̍h-hûn 額痕 hia̍h-kha 額腳 hia̍h-kak 額角 hia̍h-thâu 額頭 hàm 顑 hàm-tām 顑淡 hàm-chéng 顑腫 hàm-n̂g 顑黃 hiáⁿ 顯 hiáⁿ-lâng-ba̍k 顯人目 hián-chhut 顯出 hiáⁿ-tāng 顯動 hiáⁿ-tiûⁿ/hiúⁿ-tiûⁿ 顯場 hián-tit 顯得 hián-bêng 顯明 hián-pún-sū 顯本事 hián-êng 顯榮 hiáⁿ-o͘ 顯烏 hián-jiân 顯然 hiáⁿ-ba̍k 顯目 hián-sī 顯示 hián-sī-chhut 顯示出 hián-sī-khì 顯示器 hiáⁿ-âng/hún-âng 顯紅 hián-jî-īⁿ-kiàn 顯而易見 hián-sèng 顯聖 hián-tù 顯著 hián-kùi 顯貴 hián-ta̍t 顯達 hián-lō͘ 顯露 hián-lō͘-chhut 顯露出 hián-lêng 顯靈 hiáⁿ-thâu 顯頭 hong 風 hong-ku 風ku hong-put-tōng 風不動 hong-sio̍k 風俗 hong-sio̍k-tô͘ 風俗圖 hong-sìn-chú 風信子 hong-kong 風光 hong-kng-bêng-bī 風光明媚 hong-ta 風凋 hong-le̍k 風力 hong-ka 風加 hong-sì/hong-sè 風勢 hong-hòa 風化 hong-hòa-khu 風化區 hong-chhù-á 風厝仔 hong-kháu 風口 hong-hiàng/hong-hiòng/hong-hiòng 風向 hong-chhoe/hong-chhe 風吹 hong-chhoe-ji̍t-pha̍k/hong-chhe-ji̍t-pha̍k 風吹日曝 hong-chhoe-chháu/hong-chhe-chháu 風吹草 hong-chhoe-chháu-tōng/hong-chhe-chháu-tōng 風吹草動 hong-chhoe-ú-táⁿ/hong-chhe-ú-táⁿ 風吹雨打 hong-bī 風味 hong-chhùi 風嘴 hong-chhùi-kháu 風嘴口 hong-thó͘ 風土 hong-thó͘-jîn-chêng 風土人情 hong-oaⁿ 風垵 hong-tó͘ 風堵 hong-tîn 風塵 hong-khang 風孔 hong-hân 風寒 hong-siōng 風尚 hong-bóe/hong-bé 風尾 hong-moa 風幔 hong-tō͘ 風度 hong-chêng 風情 hong-thiu 風抽 hong-thiu-á 風抽仔 hong-kòa-hō͘ 風掛雨 hong-sia̍k-sia̍k 風摔摔 hong-tòng 風擋 hong-kéng 風景 hong-kéng-khu 風景區 hong-pō 風暴 hong-pang 風枋 hong-keh 風格 hong-kūi 風櫃 hong-khì 風氣 hong-súi 風水 hong-súi-thâu 風水頭 hong-soa 風沙 hong-phō 風波 hong-liû 風流 hong-éng 風涌 hong-káng 風港 hong-éng 風湧 hong-tiâu 風潮 hong-sip 風濕 hong-koàn 風灌 hong-koàn-á 風灌仔 hong-hóe/hong-hé 風火 hong-hóe-sèng/hong-hé-sèng 風火性 hong-hóe-ba̍k/hong-hé-ba̍k 風火目 hong-hóe-to̍h/hong-hé-to̍h 風火著 hong-hóe-thâu/hong-hé-thâu 風火頭 hong-chai 風災 hong-teng 風燈 hong-bu̍t 風物 hong-sai 風獅 hong-khîm 風琴 hong-chín-tè 風疹塊 hong-thiàⁿ 風疼 hong-thiàⁿ 風痛 hong-liû 風瘤 hong-mo͘h 風瘼 hong-ba̍k 風目 hong-sîn 風神 hong-sîn-khì 風神氣 hong-khang 風空 hong-thang 風窗 hong-tâng 風筒 hong-hoān 風範 hong-kí 風紀 hong-si 風絲 hong-si-á 風絲仔 hong-bûn 風聞 hong-siaⁿ 風聲 hong-siaⁿ-ho̍h-lūi 風聲鶴唳 hong-ko 風膏 hong-chûn-koah 風船葛 hong-hoa 風花 hong-hm̂ 風茅 hong-chháu 風草 hong-hôa 風華 hong-hôa-choa̍t-tāi 風華絕代 hong-chhang 風蔥 hong-tîn 風藤 hong-lê 風螺 hong-hiā 風蟻 hong-hêng 風行 hong-i 風衣 hong-phêng 風評 hong-pòng 風謗 hong-hàm 風譀 hong-māu 風貌 hong-khí-hûn-éng 風起雲湧 hong-chhù 風趣 hong-chhia/hong-ki/hong-ku 風車 hong-ki-sîn/hong-ku-sîn 風車神 hong-chhia-hoe 風車花 hong-thàu 風透 hong-sok 風速 hong-gô 風遨 hong-siâ 風邪 hong-chhái 風采 hong-chiam 風針 hong-chhèng 風銃 hong-chūn 風陣 hong-hiám 風險 hong-hō͘/hong-ú 風雨 hong-hō͘-bû-chó͘ 風雨無阻 hong-ú-chiam 風雨針 hong-hûn 風雲 hong-hûn-jîn-bu̍t 風雲人物 hong-song 風霜 hong-bīn 風面 hong-ūn 風韻 hong-thâu 風頭 hong-hong-ú-ú 風風雨雨 hong-thai 風颱 hong-thai-bóe/hong-thai-bé 風颱尾 hong-thai-chháu 風颱草 hong-thai-hō͘ 風颱雨 hong-poe-soa/hong-pe-soa 風飛沙 hong-poe-soa/hong-pe-soa 風飛砂 hong-so 風騷 hong-kó͘ 風鼓 hong-kó͘-chúi-chhia 風鼓水車 hong-kó͘-ia̍p 風鼓葉 hui-pak-chiáu 飛北鳥 hui-thian-chhia 飛天車 hui-pun 飛奔 hui-tôaⁿ 飛彈 hui-ki 飛機 hui-ki-tiûⁿ 飛機場 hui-mn̂g-thúi 飛毛腿 hui-hô͘ 飛狐 hui-tia̍p 飛碟 hui-hêng 飛行 hui-io̍k 飛躍 hui-eng 飛鷹 hui-chhí/hui-chhú/poe-chhí/pe-chhú 飛鼠 hióng 饗 hióng-iàn 饗宴 hiang/hiong/hiuⁿ 香 hiuⁿ-hu 香hu hiuⁿ-gî 香儀 hiuⁿ-kong 香公 hiuⁿ-pau 香包 hiuⁿ-thah 香塔 hiuⁿ-tiān 香奠 hiuⁿ-kiau-sim 香嬌心 hiuⁿ-kheh 香客 Hiong-san 香山 hiuⁿ-tiàm 香店 hiuⁿ-táu 香斗 hiang-liāu 香料 hiuⁿ-hōe 香會 hiuⁿ-sam 香杉 hiong-kó/hiuⁿ-kó 香果 hiuⁿ-kam 香柑 hiuⁿ-iū 香柚 hiuⁿ-chhâ 香柴 hiuⁿ-àn-toh 香案桌 hiuⁿ-tiâu 香條 hiuⁿ-lâm 香楠 hiuⁿ-jû 香榆 hiong-pin 香檳 hiong-pin-chiú 香檳酒 hiuⁿ-îⁿ 香櫞 hiuⁿ-îⁿ-kam 香櫞柑 hiuⁿ-îⁿ-koe 香櫞瓜 hiong-súi-mâu 香水茅 hiang-iû/hiong-iû 香油 hiuⁿ-iû-chîⁿ 香油錢 Hiang-káng/Hiong-káng 香港 hiong-káng-lâng 香港人 hiong-káng-kha 香港腳 hiuⁿ-hóe/hiuⁿ-hé 香火 hiuⁿ-hóe-á/hiuⁿ-hé-á 香火仔 hiuⁿ-hóe-tē/hiuⁿ-hé-tē 香火袋 hiuⁿ-hu 香灰 hiuⁿ-ian 香煙 hiuⁿ-chek 香燭 hiuⁿ-lô͘ 香爐 hiuⁿ-lô͘-hīⁿ 香爐耳 hiong-phìⁿ 香片 hiuⁿ-chu 香珠 hiuⁿ-khoân 香環 hiuⁿ-a̍p-á 香盒仔 hiuⁿ-óaⁿ-toh 香碗桌 hiuⁿ-phang 香芳 hiang-khîn-chhài/hiang-khûn-chhài 香芹菜 hiang-hm̂/hiang-m̂/hiong-mâu/hiuⁿ-mâu 香茅 hiuⁿ-ko͘ 香菇 hiuⁿ-ko͘-chhâ 香菇柴 hiong-hoa 香華 hiang-pô͘/hiuⁿ-pô͘ 香蒲 hiuⁿ-lê 香螺 hiuⁿ-tē 香袋 hiong-hù 香附 hiuⁿ-tīn 香陣 hiuⁿ-hiuⁿ 香香 hiuⁿ-hiuⁿ-á 香香仔 hū-má 駙馬 hoat-hêng 髮型 hoat-chhe 髮妻 hô͘ 鬍 hô͘-chhe-chhe 鬍叉叉 hô͘-sa̍p-sa̍p/hô͘-la̍p-sa̍p 鬍屑屑 hô͘-nà-sahN 鬍爁喢 hô͘-sai-káu 鬍獅狗 hô͘-hô͘ 鬍鬍 hô͘-chhiu 鬍鬚 hô͘-chhiu--ê 鬍鬚ê hûn 魂 hûn-têng 魂亭 hûn-sin 魂身 hûn-kiō 魂轎 hûn-hiong-hoa 魂香花 hûn-phek 魂魄 hî/hû 魚 hî-á/hû-á 魚仔 hî-á-kiáⁿ/hû-á-kiáⁿ 魚仔囝 hî-chhì/hû-chhì 魚刺 hî-nn̄g/hû-nn̄g 魚卵 hî-ùn/hû-ùn 魚塭 hî-ùn-á/hû-ùn-á/hî-ún-á/hû-ún-á 魚塭仔 hî-chí/hû-chí 魚子 hî-bóe/hû-bé 魚尾 hî-bóe-chhe/hû-bé-chhe 魚尾叉 hî-bóe-liu/hû-bé-liu 魚尾溜 hî-niā/hû-niā 魚岭 hî-chhī-tiûⁿ/hû-chhī-tiûⁿ 魚市場 hî-koaⁿ/hû-koaⁿ 魚干 hî-ia̍t/hû-ia̍t 魚拽 hî-tòng-chiáu/hû-tòng-chiáu 魚擋鳥 hî-chai/hû-chai 魚栽 hî-kang-chiáu/hû-kang-chiáu 魚江鳥 hî-tî/hû-tî 魚池 hî-pho̍k/hû-pho̍k 魚泡 hî-ba̍k-hūn-chu/hû-ba̍k-hūn-chu 魚目混珠 hî-nâ-á/hû-nâ-á 魚籃仔 hî-khah/hû-khah 魚籗 hî-chan/hû-chan 魚罾 hî-kûn/hû-kûn 魚群 hî-chhì/hû-chhì 魚翅 hî-si̍t/hû-si̍t 魚翼 hî-bah/hû-bah 魚肉 hî-bah-bah/hû-bah-bah 魚肉肉 hî-koaⁿ-iû/hû-koaⁿ-iû 魚肝油 hî-pó͘/hû-pó͘ 魚脯 hî-chho/hû-chho 魚臊 hî-chho-chháu/hû-chho-chháu 魚臊草 hî-se/hû-se 魚蔬 hî-tîn/hû-tîn 魚藤 hî-chôa/hû-chôa 魚蛇 hî-hê/hû-hê 魚蝦 hî-bâ-á/hû-bâ-á 魚貓仔 hî-chiam-chháu/hû-chiam-chháu 魚針草 hî-tiò-á/hû-tiò-á 魚釣仔 hî-kau/hû-kau 魚鉤 hî-kau-á/hû-kau-á 魚鉤仔 hî-chha̍k-á/hû-chha̍k-á 魚鑿仔 hî-lûi/hû-lûi 魚雷 hî-tòm-chiáu/hû-tòm-chiáu 魚頓鳥 hî-lūi/hû-lūi 魚類 hî-jī/hû-jī/hî-lī/hû-lī 魚餌 hî-liu/hû-liu 魚鰍 hî-liu-chháu/hû-liu-chháu 魚鰍草 hî-chhi/hû-chhi 魚鰓 hî-kî/hû-kî 魚鰭 hî-piō/hû-piō 魚鰾 hî-piō-ka/hû-piō-ka 魚鰾膠 hî-lân/hû-lân 魚鱗 hî-lân-chhùi/hû-lân-chhùi 魚鱗嘴 hî-lân-chhé/hû-lân-chhé 魚鱗扯 hî-lân-cheh/hû-lân-cheh 魚鱗癤 hî-eng/hû-eng 魚鷹 hang-hî/hang-hû/kong-hî/hang-hû 魟魚 hang-á-hî/hang-á-hû 魴仔魚 hang-thâu 魴頭 hô͘-liu 鰗鰍 hô͘-liu-chhùi 鰗鰡嘴

iāⁿ-báng 颺蚊 iāⁿ-hong 颺風 iāⁿ-iāⁿ-poe/iāⁿ-iāⁿ-pe 颺颺飛 iúⁿ-ê 養個 iáng-siong/ióng-siong 養傷 iáng-hun/ióng-hun 養分 iáng-lí/ióng-lí 養女 iáng-chú/ióng-chú 養子 iáng-ke/ióng-ke 養家 iáng-sèng/ióng-sèng 養性 iáng-sêng/ióng-sêng 養成 iáng-lo̍k-to/ióng-lo̍k-to 養樂多 iáng-si̍t/ióng-si̍t 養殖 iáng-hū/ióng-hū/iúⁿ-pē 養父 iáng-seng/ióng-seng 養生 iáng-seng-chi-tō/ióng-seng-chi-tō 養生之道 iáng-seng-tn̂g/ióng-seng-tn̂g 養生堂 iáng-seng-tî/ióng-seng-tî 養生池 iáng-pêⁿ/ióng-pêⁿ/iáng-pēⁿ/ióng-pīⁿ 養病 iáng-sîn/ióng-sîn 養神 iáng-ló/ióng-ló/iáng-nó͘/ióng-nó͘ 養老 iáng-lāu-sôe/ióng-lāu-sê 養老垂 iáng-ló-nî-kim/ióng-ló-nî-kim 養老年金 iáng-ló-kim/ióng-ló-kim 養老金 iáng-ló-īⁿ/ióng-ló-īⁿ 養老院 iáng-io̍k/ióng-io̍k 養育 iáng-hō͘/ióng-hō͘ 養護 iáng-siām/ióng-siām 養贍 iáng-siām-gîn/ióng-siām-gûn 養贍銀 iáng-sin-miā/ióng-sin-miā 養身命 iáng-chēng/ióng-chēng 養靜 iúⁿ-chhī 養飼 ià 饜 ia̍h-thâu 驛頭 ia̍h-bé 驛馬

ím-hīn/ím-hūn 飲恨 ím-liāu 飲料 ím-iōng 飲用 ím-iōng-chúi 飲用水 ím-tê 飲茶 ím-si̍t 飲食 ím-si̍t-tiàm 飲食店

î-tē/î-tōe/û-tē/û-tōe 餘地 î-ui 餘威 î-sò͘ 餘數 î-khoán 餘款 î-seng 餘生 î-chìn 餘震 î-gia̍h/û-gia̍h 餘額 î-tóng 餘黨

jiâu-sù/liâu-sù 饒恕 jiâu-piàn/liâu-piàn 饒變 jiû-hî/jiû-hû 鰇魚

kò͘ 顧 kò͘-bē-kàu 顧bē到 kò͘-lâng-oàn 顧人怨 kò͘-choân 顧全 kò͘-kàu 顧到 kò͘-chhù 顧厝 kò͘-būn 顧問 kò͘-siú 顧守 kò͘-kheh 顧客 kò͘-ke 顧家 kò͘-ka-kī 顧家己 kò͘-ke-káu 顧家狗 kò͘-kí 顧己 kò͘-tiàm 顧店 kò͘-āu 顧後 kò͘--tit 顧得 kò͘-liām 顧念 kò͘-ài 顧愛 kò͘-mê/kò͘-mî 顧暝 kò͘-keⁿ/kò͘-kiⁿ 顧更 kò͘-tōng 顧洞 kò͘-kaⁿ-ê 顧監的 kò͘-iûⁿ-ê 顧羊的 kò͘-lāu 顧老 kò͘-tio̍h 顧著 kò͘-khiam 顧謙 kò͘-mn̂g 顧門 kò͘-mn̂g-káu 顧門狗 kò͘-mn̂g-ê 顧門的 kò͘-bīn-chú 顧面子 kò͘-tiáⁿ 顧鼎 koàn-kut 顴骨 ki 飢 ki-bîn 飢民 ki-hng 飢荒 ki-hng-nî 飢荒年 kauh-pûi 餃肥 koán-chêng 館前 koán-tiúⁿ 館長 ki-hân 饑寒 ki-gō 饑餓 keng-chio 香蕉 ku 駒 kà-chiàu 駕照 kà-chhia 駕車 kà-gū 駕馭 kà-sú 駕駛 kà-sú-lâng 駕駛人 kà-sú-oân 駕駛員 kà-sái-pôaⁿ/kà-sú-pôaⁿ 駕駛盤 kà-sú-chiá 駕駛者 khiâ 騎 khiâ-sêng 騎乘 khî-sū 騎士 khî-hông-choa̍h 騎縫縒 khiâ-chhia 騎車 khiâ-thī-ke/khiâ-thī-koe 騎雉雞 khiâ-bé 騎馬 khiâ-bé-long 騎馬long khiâ-bé-long 騎馬瓏 khu 驅 khu-tōng 驅動 khu-sòaⁿ 驅散 khu-kóaⁿ 驅趕 khu-ta̍k 驅逐 khu-tio̍k-lām 驅逐艦 khu-siâ 驅邪 khu-tî/khu-tû 驅除 kiau 驕 kiau-tè-tè/kiau-teh-teh 驕tè-tè kiau-ngō͘ 驕傲 kiau-kiông 驕強 kiau-chhoah-chhoah 驕掇掇 kiau-kia̍h 驕揭 kiau-kiah 驕矍 kiau-keng 驕矜 kiau-thâu 驕頭 kiaⁿ 驚 kiaⁿ-chhoah 驚chhoah kiaⁿ-chhoah-chhoah 驚chhoah-chhoah kiaⁿ-hiahN 驚hiahN kiaⁿ-ngiau 驚ngiau kiaⁿ-chi̍t-ē 驚一下 kiaⁿ-chi̍t-tiô 驚一趒 kiaⁿ-liáu 驚了 kiaⁿ-sū 驚事 kiaⁿ-lâng/kiaⁿ--lâng 驚人 kiaⁿ-lâng-kóng 驚人講 kiaⁿ-léng 驚冷 keng-tōng/kiaⁿ-tāng 驚動 kiaⁿ-kiu 驚勼 kiaⁿ-pòaⁿ-sí 驚半死 kiaⁿ-hí 驚喜 kiaⁿ-thàn 驚嘆 kiaⁿ-tiûⁿ 驚場 kiaⁿ-kî 驚奇 kiaⁿ-kôaⁿ 驚寒 kiaⁿ-sim 驚心 kiaⁿ-sim-lún-miā 驚心懍命 kiaⁿ-ok-lâng 驚惡人 keng-hông/kiaⁿ-hiâⁿ/kiaⁿ-hiông 驚惶 kiaⁿ-lún 驚懍 kiaⁿ-khū 驚懼 kiaⁿ-nng-chháu 驚掄草 kiaⁿ-ngiau-chháu 驚撓草 kiaⁿ-tang-khī-sai 驚東忌西 kiaⁿ-bó͘ 驚某 kiaⁿ-khe̍h-khe̍h/kiaⁿ-khia̍t-khia̍t 驚桀桀 kiaⁿ-pháiⁿ-lâng 驚歹人 kiaⁿ-pháiⁿ-sì/kiaⁿ-pháiⁿ-sè 驚歹勢 kiaⁿ--sì/kiaⁿ-sí 驚死 kiaⁿ-sí-lâng 驚死人 kiaⁿ-sí-tō-lâng 驚死道人 kiaⁿ-chúi-chèng 驚水症 kiaⁿ-joa̍h 驚熱 kiaⁿ-sio 驚燒 kiaⁿ-koe̍h-koe̍h 驚狹狹 kiaⁿ-seⁿ-hūn/kiaⁿ-siⁿ-hūn 驚生分 kiaⁿ-ùi 驚畏 kiaⁿ-gî 驚疑 kiaⁿ-thiàⁿ 驚痛 kiaⁿ--tio̍h/kiaⁿ-tio̍h 驚著 kiⁿ-ti̍t/keⁿ-ti̍t 驚蟄 kiaⁿ-kiàn-siàu 驚見笑 keng-séng/kiaⁿ-chhéⁿ/kiaⁿ-chhíⁿ 驚醒 kiaⁿ-hiám 驚險 keng-hong 驚風 kiaⁿ-kiaⁿ 驚驚 kiaⁿ-kiaⁿ-hiâⁿ-hiâⁿ 驚驚惶惶 kiaⁿ-kiaⁿ-khe̍h-khe̍h 驚驚桀桀 kiaⁿ-kiaⁿ-koe̍h-koe̍h 驚驚狹狹 kiaⁿ-hûn 驚魂 kut 骨 kut-hu 骨hu kut-la̍t 骨力 kut-tè 骨塊 kut-ha̍k 骨學 kut-kàn 骨幹 kut-tn̄g 骨斷 kut-kè 骨架 kut-keh 骨格 kut-khì 骨氣 kut-hu 骨灰 kut-iām-chèng 骨炎症 kut-pâi 骨牌 kut-nn̂g 骨瓤 kut-eng 骨癰 kut-pôaⁿ 骨盤 kut-ba̍k 骨目 kut-chhùi-pó͘ 骨碎補 kut-kho 骨科 kut-pín-á 骨稟仔 kut-chat 骨節 kut-chiam-á 骨簪仔 kut-cheng 骨精 kut-mo̍͘h 骨膜 kut-mo̍͘h-iām 骨膜炎 kut-i 骨衣 kut-chit 骨質 kut-lûn 骨輪 kut-téng 骨頂 kut-thâu 骨頭 ku̍t-thâu-hu 骨頭hu kut-thâu-hu 骨頭灰 kut-thâu-chhin 骨頭親 kut-tâu 骨骰 kut-keh 骨骼 kut-chhóe/kut-chhé 骨髓 kut-chiu 骨鵃 kut-giàng-giàng 骨齴齴 kái 骱 kái-pôaⁿ/kài-pôaⁿ 骱盤 kái-piⁿ 骱邊 kho͘-lô͘/ko͘-lô͘ 骷髏 kéⁿ 骾 ko/koân 高 ko-tiong 高中 ko-tiong-seng 高中生 ko-jîn 高人 ko-jîn-it-téng 高人一等 ko-kó͘ 高估 ko-seng 高僧 ko-chhut 高出 ko-hun 高分 Ko-ka-soh 高加索 ko-seng 高升 ko-goân 高原 ko-chhiùⁿ 高唱 ko-siong 高商 ko-tē/ko-tōe 高地 ko-ap 高壓 ko-ap-tiān 高壓電 ko-siū 高壽 ko-koaⁿ 高官 Ko-liâu 高寮 ko-siā-phàu 高射炮 ko-siōng/ko-sióng 高尚 ko-chiū 高就 ko-ki/ko-ku 高居 Ko-pîn-tē-khu/Ko-pîn-tōe-khu 高屏地區 Ko-pîn-khe/Ko-pîn-khoe 高屏溪 ko-chân 高層 ko-san-cho̍k 高山族 ko-hong 高峰 ko-kang 高工 Ko-chhī 高市 ko-kàn 高幹 ko-tō͘ 高度 ko-sèng-lêng 高性能 ko-chhiú 高手 ko-châi 高才 ko-kòa 高掛 ko-bêng 高明 ko-châi-seng 高材生 ko-kè 高架 ko-kè-kiô 高架橋 ko-liông 高梁 kau-liâng-chiú 高梁酒 ko-lâu 高樓 ko-koa 高歌 ko-khì-ap 高氣壓 ko-un 高溫 ko-tiòng 高漲 ko-ní-hu 高爾夫 ko-ní-hu-kiû 高爾夫球 ko-phiò 高票 ko-kho-ki 高科技 ko-khang 高空 ko-téng 高等 ko-liâng 高粱 ko-kip 高級 ko-khó 高考 ko-siaⁿ 高聲 ko-chit 高職 ko-sin 高薪 ko-chhù 高處 ko-hiat-ap 高血壓 ko-jū 高裕 ko-kiàn 高見 ko-tiāu 高調 ko-kùi 高貴 ko-chhiau 高超 ko-lông 高農 ko-sok 高速 Ko-i 高醫 kau-chhiâng 高長 ko-mn̂g 高門 ko-kai-chân 高階層 Ko-hiông 高雄 Ko-hiông-lâng 高雄人 Ko-hiông-kang-choan 高雄工專 Ko-hiông-chhī 高雄市 Ko-hiông-hái-choan 高雄海專 Ko-hiông-káng 高雄港 Ko-hiông-koān 高雄縣 Ko-hiông-koān-tiúⁿ 高雄縣長 Ko-hiông-i-ha̍k-īⁿ 高雄醫學院 ko-ngá 高雅 ko-gia̍h 高額 ko-hui-kiû 高飛球 ko-lê 高麗 ko-lê-som 高麗參 ko-lê-jī 高麗字 ko-lê-chhài 高麗菜 ko-lê-som 高麗蔘 ko-lêng 高齡 khun-phôe/khun-phê 髡皮 khun-bīn-mn̂g 髡面毛 kè/kòe 髻 kòe-á-bóe/kòe-á-bé 髻仔尾 khau 鬮 khau-hun 鬮分 kúi 鬼 kúi-kēng-kúi 鬼kēng鬼 kúi-á-chhù 鬼仔厝 kúi-á-kiáⁿ 鬼仔囝 kúi-á-kin/kúi-á-kun 鬼仔根 kúi-á-hóe/kúi-á-hé 鬼仔火 kúi-á-pēⁿ/kúi-á-pīⁿ 鬼仔病 kúi-á-thai 鬼仔胎 kúi-á-hoe 鬼仔花 kúi-á-chîⁿ 鬼仔錢 kúi-á-hong 鬼仔風 kúi-á-hî/kúi-á-hû 鬼仔魚 kúi-eh 鬼厄 kúi-koài 鬼怪 kúi-kng-kúi 鬼扛鬼 kúi-sia̍p-khì/kúi-sia̍p-khù 鬼攝去 kúi-ē-chai 鬼會知 kúi-khan-khì/kúi-khan-khù 鬼牽去 kúi-chai 鬼知 kúi-chiat 鬼節 kúi-chiaⁿ/kúi-chiⁿ 鬼精 kúi-thai 鬼胎 kúi-chiam-chháu 鬼針草 kúi-bīn 鬼面 kúi-thâu-to 鬼頭刀 kam-hî/kam-hû 魽魚 ko͘-tai 鮕 kau 鮫 ka-la̍h-hî/ka-la̍h-hû 鮫鰳魚 kôe 鮭 kê-hî/kê-hû 鮭魚 kún-á 鯀仔 kéⁿ-á 鯁仔 kéⁿ-hî/kéⁿ-hû 鯁魚 keng-hî/keng-hû 鯨魚

lūi-sū 類似 lūi-pia̍t 類別 lūi-hêng 類型 lūi-chhui/lūi-thui 類推 lūi-chhú 類此 lūi-pí 類比 lû 顱 lóe-chì 餒志 liū 餾 liū-chhut-thâu 餾出頭 liâu-hûn 饒痕 lo̍k-tô 駱駝 lo̍k-tô-jiông 駱駝絨 lô-á 騾仔 lî-á/lû-á/lû-á 驢仔 lû-káng 驢耩 lû-chhia 驢車 lû-tô 驢駝 lāu-tōng/nāu-tōng 鬧動 lāu-jia̍t/nāu-jia̍t 鬧熱 lāu-jia̍t-pái 鬧熱擺 lāu-lia̍t-kún-kún 鬧熱滾滾 lāu-chhai-chhai 鬧猜猜 lāu-iông-hoe/lāu-iûⁿ-hoe 鬧陽花 lióng-aiⁿ 魎哀 ló͘ 魯 Lú-khái-cho̍k 魯凱族 ló͘-pan-chhioh 魯班尺 ló͘-bah-kha 魯肉腳 ló͘-hoe-chhiū 魯花樹 lí 鯉 lí-hî/lí-hû 鯉魚 lêng-kong 鯪公 lêng-hî/lêng-hû 鯪魚 lâ-lí 鯪鯉 liâm 鯰 liâm-á-hî/liâm-á-hû 鯰仔魚

má-siāng/má-siōng 馬上 má-siāng-hân/má-siōng-hân 馬上寒 má-put-thêng-tê 馬不停蹄 Má-kai 馬偕 Má-kai-i-īⁿ 馬偕醫院 má-khek 馬克 Má-khek-su 馬克思 Má-keng 馬公 Má-keng-chhī 馬公市 Má-lī 馬利 má-lī-kin/má-lī-kun 馬利筋 má-ka 馬加 má-kháu 馬口 Má-khó-sū 馬可仕 Ma-ni-la 馬尼拉 Má-tek-lí 馬德里 má-tâ 馬搽 má-kìn-á 馬擎仔 má-káu 馬狗 má-chó͘ 馬祖 má-lé-eng 馬禮鶯 má-eng-tan 馬纓丹 má-ní-tong-hong 馬耳東風 má-hu 馬虎 má-sin 馬辛 má-ta̍t/mó͘-tah 馬達 má-khu 馬駒 mǹg-sǹg/mǹg-sngh 魍魎 mô͘ 魔 mô͘-kong 魔公 mô͘-le̍k 魔力 mô͘-chiáng/mô͘-chióng 魔掌 mô͘-hoat 魔法 mô͘-kông-sèng 魔狂性 mô͘-sîn 魔神 mô͘-sîn-á 魔神仔 mô͘-sîn-káu 魔神狗 mô͘-liān 魔練 mô͘-ō͘ 魔芋 mô͘-su̍t 魔術 mô͘-hui 魔非 mô͘-ko-it-tiōng 魔高一丈 mô͘-kúi 魔鬼 mô͘-mô͘ 魔魔

nāu-chhut 鬧出 nāu-khu 鬧區 nāu-tâi 鬧台 nāu-tiûⁿ 鬧場 nāu-ì-kiàn 鬧意見 nāu-pâng 鬧房 nāu-sin-niû 鬧新娘 nāu-tōng-pông 鬧洞房 nāu-cheng 鬧鐘 ngô͘-á-hî/ngô͘-á-hû 鯃仔魚

pîn-lu̍t/pîn-sut 頻率 pîn-hoân 頻繁 pîn-tō 頻道 pîn-thâu 頻頭 pîn-pîn 頻頻 phiau 飄 phiau-iông 飄揚 phiau-iâu 飄搖 phiau-phiat 飄撇 phiau-sòaⁿ 飄散 phiau-lok 飄落 phiau-hûn 飄雲 pio 飆 pio-chhia 飆車 poe/pe 飛 poe-hûn/pe-hûn 飛云 poe--khì/pe--khù 飛去 poe-thiⁿ/pe-thiⁿ 飛天 poe-óng/pe-óng 飛往 poe-chheⁿ/pe-chhiⁿ 飛星 poe-o͘/pe-o͘ 飛烏 poe-o͘-hó͘/pe-o͘-hó͘ 飛烏虎 poe-kiû/pe-kiû 飛球 poe-chìⁿ/pe-chìⁿ 飛箭 poe-si/pe-si 飛絲 poe-hâng/pe-hâng 飛航 poe-chûn/pe-chûn 飛船 poe-hó͘/pe-hó͘ 飛虎 poe-chôa/pe-chôa 飛蛇 poe-phang/pe-phang 飛蜂 poe-hiā/pe-hiā 飛蟻 poe-hêng-oân/pe-hêng-oân 飛行員 poe-hêng-ki/pe-hêng-ki 飛行機 poe-oa̍t/pe-oa̍t 飛越 poe-kòe/pe-kè 飛過 poe-hî/pe-hû 飛魚 poe-hang-á/pe-hang-á 飛魴仔 poe-chiáu/pe-chiáu 飛鳥 poe-lêng-chûn/pe-lêng-chûn 飛龍船 pn̄g 飯 pn̄g-khok-á 飯khok仔 pn̄g-siū 飯siū pn̄g-oân 飯丸 pn̄g-hūn 飯份 pn̄g-chêng 飯前 pn̄g-sia̍h 飯勺 pn̄g-pau 飯包 pn̄g-sî 飯匙 pn̄g-sî-chhèng 飯匙倩 pn̄g-sî-kut 飯匙骨 pn̄g-sî-soa 飯匙鯊 pn̄g-khaⁿ 飯坩 pn̄g-sôe/pn̄g-sê 飯垂 pn̄g-phí 飯庀 pn̄g-tiàm 飯店 pn̄g-tiàm-á 飯店仔 pn̄g-thiaⁿ 飯廳 pn̄g-āu 飯後 pn̄g-táu 飯斗 pn̄g-sûn 飯旬 pn̄g-tháng 飯桶 pn̄g-tháng-sian 飯桶仙 pn̄g-tháng-peng 飯桶兵 pn̄g-tháng-sai 飯桶司 pn̄g-au 飯甌 pn̄g-a̍p-á 飯盒仔 pn̄g-óaⁿ 飯碗 pn̄g-phiò 飯票 pn̄g-lē 飯籬 pn̄g-lē-chhiū 飯籬樹 pn̄g-lia̍p 飯粒 pn̄g-chhài 飯菜 pn̄g-tǹg 飯頓 pá 飽 pá-kūi 飽-月貴 pá-kui 飽kui 廿|pá-lâ 飽|廿 pá-jîn/pá-lîn 飽仁 pá-kah-chùi 飽佮醉 pá-siū 飽受 pá-eh 飽呃 páu-hô 飽和 pá-hô-chōng-thài 飽和狀態 pá-ha̍k 飽學 pá-pù 飽富 pá-cha̍t 飽實 pá-chúi 飽水 pá-tīⁿ 飽淀 pá-tīⁿ 飽滇 pá-móa 飽滿 pá-tiùⁿ 飽漲 pá-kek 飽激 pá-bîn 飽眠 páu-su-lông 飽私囊 pá-sūi 飽穗 pá-bí 飽米 pá-tō͘ 飽肚 pá-tiùⁿ 飽脹 pá-pak 飽腹 pá-lâ 飽膋 pá-chiok 飽足 pá-koh-ùi 飽閣飫 pá-pá 飽飽 piáⁿ 餅 piáⁿ-koaⁿ 餅乾 piáⁿ-sap 餅屑 piáⁿ-sap-á/piáⁿ-sut-á 餅屑仔 piáⁿ-koaⁿ 餅干 piáⁿ-iù 餅幼 piáⁿ-iù-á 餅幼仔 piáⁿ-tiàm 餅店 piáⁿ-chhùi 餅碎 piáⁿ-lō͘ 餅路 piáⁿ-tô͘ 餅途 piáⁿ-sap 餅霎 piáⁿ-āⁿ 餅餡 piáⁿ-hu 餅麩 Pâng 馮 pok 駁 pok-á 駁仔 pok-á-chûn 駁仔船 pok-á-chhèng 駁仔銃 pok-tò-tńg 駁倒轉 poh-chhùi 駁嘴 pok-thian-kiat 駁天孑 pok-kiat 駁孑 poh-hōaⁿ 駁岸 pok-chhek 駁斥 pak-khak-chhèng/pok-khak-chhèng 駁殼銃 pak-kha-chhia 駁腳車 poh-ōe 駁話 pak-ōe-kut 駁話骨 pok-kut-tan 駁骨丹 phiàn 騙 phiàn-siáu 騙siáu phiàn-lâng 騙人 phiàn-chhú 騙取 phiàn-chú 騙子 phiàn-kio̍k 騙局 phiàn-tô͘ 騙徒 phiàn-pō͘ 騙步 phiàn-siáu-ê 騙痟個 phiàn-châi 騙財 phiàn-cháu 騙走 phiàn-kúi 騙鬼 phiu-liu-siu 驃溜咻 pín-á-kut 骿仔骨 phiaⁿ-ki-kut 骿枝骨 phiaⁿ-liâu-bah 骿條肉 phiaⁿ-liâu-kut 骿條骨 phiaⁿ-kut 骿骨 pìn-kha 鬢腳 pìn-sui 鬢蓑 pìn-kak 鬢角 pìn-piⁿ 鬢邊 pìn-piⁿ-mn̂g 鬢邊毛 pìn-piⁿ-ko 鬢邊膏 pìn-piⁿ-kut 鬢邊骨 pìn-kut 鬢骨 pìn-chhiu 鬢鬚 phek 魄 phek-le̍k 魄力 póaⁿ 魬 póaⁿ-á 魬仔 póaⁿ-á-hî/póaⁿ-á-hû 魬仔魚 pau-hî/pâu-hû 鮑魚

sau-sim 颼心 sau-siaⁿ 颼聲 sau-nńg 颼軟 sau-hong 颼風 si̍t-siong/si̍t-siang 食傷 si̍t-phín 食品 si̍t-tn̂g 食堂 si̍t-siok 食宿 si̍t-io̍k 食慾 si̍t-chí 食指 si̍t-io̍k 食欲 si̍t-sià 食瀉 si̍t-iōng 食用 si̍t-i-chū-hêng 食衣住行 si̍t-giân 食言 si̍t-giân-jî-pûi 食言而肥 si̍t-phó͘ 食譜 si̍t-chhóe-chai-bī/si̍t-chhé-chai-bī 食髓知味 sek-bu̍t 飾物 siâⁿ 餳 siâⁿ-lâng 餳人 siâⁿ-lâng-chhiò 餳人笑 siâⁿ-lāng 餳弄 siâⁿ-káu-kang 餳狗公 sâi-chhùi 饞嘴 siú-ūi 首位 siú-sian 首先 siú-siān-chi-khu 首善之區 siú-se̍k 首席 siú-hú 首府 siú-chō 首座 siú-ok 首惡 siú-èng 首映 siú-o͘ 首烏 siú-siòng 首相 siú-khéng 首肯 siú-náu 首腦 siú-iàu 首要 siú-bô͘ 首謀 siú-bô͘-chiá 首謀者 siú-to͘ 首都 siú-tiúⁿ 首長 siú-léng 首領 sûn 馴 sái 駛 sái-tò-thè/sái-tò-thòe 駛倒退 sái-chhut 駛出 sái-kàu 駛到 sái-hiòng 駛向 sái-óng 駛往 sái-lê/sái-lôe 駛犁 sái-chhân 駛田 sái-ngē-phìⁿ/sái-ngī-phìⁿ 駛硬片 sái-tiàⁿ 駛碇 sái-kín 駛緊 sái-chûn 駛船 sái-chhia 駛車 sái-chhia-ê 駛車的 sái-kīn/sái-kūn 駛近 sái-kòe-kòa/sái-kè-kòa 駛過掛 sái-kòe-bé/sái-kè-bé 駛過馬 sau/so 騷 sau-sim 騷心 so-chín 騷疹 siu̍h 驌 siu̍h-liu 驌溜 sang/song 鬆 sang-ân 鬆ân sang-tháu 鬆tháu sang-chi̍t-khùi 鬆一氣 sang-lēng 鬆冗 song-kèng 鬆勁 song-tōng 鬆動 sang-hòa-hòa 鬆化化 song-kháu 鬆口 sang-phùn-phùn 鬆噴噴 sang-thô͘ 鬆土 sang-lāng 鬆弄 song-sí 鬆弛 song-khoài 鬆快 song-sàn 鬆散 sang-khùi 鬆氣 sang-sè-lêng-lo̍h 鬆洒零落 song-kín 鬆緊 song-kín-tòa 鬆緊帶 sang-hóaⁿ-sang-hóaⁿ 鬆罕鬆罕 sang-nńg 鬆軟 sang-sang-sē-sē 鬆鬆@貰 sàm 鬖 sàm-mn̂g-káu 鬖毛狗 sàm-mn̂g-kúi 鬖毛鬼 sian-bêng 鮮明 soa 鯊 soa-á 鯊仔 soa-gām 鯊儑 soa-hî/soa-hû 鯊魚 soa-hî-kiàm/soa-hû-kiàm 鯊魚劍 soa-hî-chhì/soa-hû-chhì 鯊魚翅

thōe-sîn 頹神 thōe-thōe 頹頹 tê/tôe 題 tê-miā/tôe-miā 題名 tê-jī/tôe-jī 題字 tê-iân/tôe-iân 題捐 tê-koan-gîn/tôe-koan-gûn 題捐銀 tê-châi/tôe-châi 題材 tê-ba̍k/tôe-ba̍k/tê-bo̍k/tôe-bo̍k 題目 tê-iân/tôe-iân 題緣 tê-si/tôe-si 題詩 tê-sū/tôe-sū 題辭 tê-gîn/tôe-gûn 題銀 tê-chîⁿ/tôe-chîⁿ 題錢 tian 顛 tian-chhih 顛chhih tian-tò 顛倒 tian-tò-péng 顛倒反 tian-tò-hiàng 顛倒向 tian-tò-hó 顛倒好 tian-tò-sī 顛倒是 tian-tó-sī-hui 顛倒是非 tian-tò-pêng 顛倒爿 tian-tò-seⁿ/tian-tò-siⁿ 顛倒生 tian-tò-kóng 顛倒講 tian-tò-thâu 顛倒頭 tian-hong 顛峰 tian-hok 顛覆 thian-tho̍h 顛踱 thian-thian-á 顛顛仔 thai 颱 thai-hong 颱風 tek-lēng 飭令 tô-chiáu 駝鳥 thêng 騰 thêng-chhut 騰出 tâu-káu 骰九 tâu-á 骰仔 tâu-á-hêng 骰仔形 tâu-á-hoe 骰仔花 to̍k-lô͘ 髑髏 thái/thé/thóe 體 thóe-thak 體thak thé-ūi 體位 thé-lāi 體內 thé-chè 體制 thé-thak 體剔 thé-le̍k 體力 thé-sì/thé-sè 體勢 thé-bī 體味 thé-chē 體坐 thé-hêng 體型 thé-tôaⁿ 體壇 thé-chhat 體察 thé-choan 體專 thé-hêng 體形 thé-sut 體恤 thé-thài 體態 thê-chhau 體操 thé-hōe 體會 thé-hōe-tio̍h 體會著 thé-keh 體格 thé-iūⁿ 體樣 thé-kiám 體檢 thé-hoat 體法 thé-un 體溫 thé-chek 體積 thé-hē 體系 thé-thóng 體統 thé-hoa̍t 體罰 thé-io̍k 體育 thé-io̍k-tiûⁿ 體育場 thé-io̍k-hōe 體育會 thé-io̍k-kài 體育界 thé-io̍k-koán 體育館 thé-lêng 體能 thé-gī 體藝 thé-hō 體號 thé-liōng 體諒 thé-thiap 體貼 thé-chit 體質 thé-lio̍k 體辱 thé-tāng 體重 thé-biān/thé-bīn 體面 thé-giàm 體驗 thé-giām--tio̍h 體驗著 thiâu 髫 tàu/tò͘ 鬥 tàu-bē-tiâu 鬥bē-tiâu tàu-bē-ha̍h/tàu-bōe-ha̍h 鬥bē合 tò͘-bē-iâⁿ/tò͘-bōe-iâⁿ 鬥bē嬴 tàu-tú-siàu 鬥tú數 tàu-chi̍t-kha 鬥一腳 tàu-sian-hoat 鬥仙法 tàu-hūn 鬥份 tàu-hóe/tàu-hé 鬥伙 tàu-phōaⁿ 鬥伴 tàu-phōaⁿ-tôaⁿ 鬥伴壇 tàu-óa 鬥倚 tàu-chò-hóe/tàu-chòe-hóe 鬥做夥 tàu-chhut-pō͘ 鬥出步 tàu-hūn 鬥分 tàu-la̍t 鬥力 tàu-kēng 鬥勁 tò͘-sèng 鬥勝 tàu-chham 鬥參 tàu-saⁿ-kāng 鬥參仝 tàu-saⁿ-kāng 鬥參共 tàu-kháu 鬥口 tàu-kù 鬥句 tò͘-chhùi 鬥嘴 tàu-îⁿ-o͘ 鬥圓弧 tàu-tui 鬥堆 tàu-sū 鬥士 tàu-hóe-kì 鬥夥計 tàu-khè-hiaⁿ 鬥契兄 tàu-o͘-ián 鬥奧援 tàu-tùi 鬥對 tàu-pang 鬥幫 tàu-pang-chān 鬥幫贈 tàu-pang-chān 鬥幫贊 tàu-sim-sek 鬥心適 tàu-chì/tò͘-chì 鬥志 tàu-chhiú 鬥手 tàu-koah 鬥括 tàu-chhap 鬥插 tàu-kēng 鬥揵 tàu-tah 鬥搭 tàu-pái 鬥擺 tò͘-tì 鬥智 tàu-ē-bā 鬥會峇 tàu-pîⁿ 鬥棚 tò͘-khì 鬥氣 tàu-hoat 鬥法 tàu-lâu 鬥流 tàu-chē-lâng,-ê 鬥濟 tàu-bô-hó-sì/tàu-bô-hó-sè 鬥無好勢 tàu-bô-êng 鬥無閒 tàu-gû/tò͘-gû 鬥牛 tò͘-gû-tiûⁿ 鬥牛場 tàu-béng/tó͘-béng 鬥猛 tàu-kâu 鬥猴 tò͘-ba̍k-sek 鬥目色 tàu-sio-kāng 鬥相仝 tàu-sio-kāng/tàu-saⁿ-kāng 鬥相共 tàu-sio-pò 鬥相報 tàu-siang-pang/tàu-siong-pang 鬥相幫 tàu-sio-sè 鬥相賽 tàu-té-kioh 鬥短腳 tó͘-ngē-khì/tó͘-ngī-khì 鬥硬氣 tàu-óaⁿ-gia̍h 鬥碗額 tàu-sit 鬥穡 tàu-khang 鬥空 tàu-liú 鬥紐 tàu-kó͘ 鬥股 tàu-kha 鬥腳 tàu-kha-chhiú 鬥腳手 tàu-táⁿ 鬥膽 tàu-hó͘-chhiu 鬥虎鬚 tàu-kui-tù 鬥規注 tàu-kui-phâng 鬥規篷 tàu-ōe 鬥話 tàu-ōe-sún 鬥話榫 tàu-bô͘ 鬥謀 tàu-kóng 鬥講 tàu-kóng-ōe 鬥講話 tàu-sòe/tàu-sè 鬥賽 tàu-chàn 鬥贊 tàu-chàn-chō͘ 鬥贊助 tàu-chān-chhùi 鬥贊嘴 tàu-chàn-chhiú/tàu-chān-chhiú 鬥贊手 tàu-chān-kûn 鬥贊拳 tàu-iâⁿ 鬥贏 tàu-cháu 鬥走 tàu-chiok 鬥足 tàu-chō-hòa 鬥造化 tàu-liú 鬥鈕 tàu-tīn 鬥陣 tàu-tīn-ê 鬥陣個 tàu-tīn-kiâⁿ 鬥陣行 tò͘-ke/tò͘-koe 鬥雞 tàu-thâu 鬥頭 tàu-gia̍h 鬥額 tàu-gia̍h-siàu 鬥額數 tàu-chhiu 鬥鬚 tàu-lāu-jia̍t 鬥鬧熱 tò͘-hî/tàu-hû 鬥魚 tàu-tóng 鬥黨 thē 鮓 thiâu-á-hî/thiâu-á-hû 鮡仔魚 thiâu-hî/thiâu-hû 鮡魚

ut-tiâu 鬱tiâu ut-hē 鬱下 ut-siong 鬱傷 ut-lô 鬱勞 ut-chut 鬱卒 ut-chut-joa̍h 鬱卒熱 ut-kháu 鬱口 ut-khut 鬱屈 ut-ip 鬱悒 ut-būn 鬱悶 ut-àu-phiah 鬱懊癖 ut-chi̍h 鬱折 ut-khì/ut-khùi 鬱氣 ut-joa̍h 鬱熱 ut-àu-joa̍h 鬱燠熱 ut-chèng 鬱症 ut-soa 鬱痧 ut-lô 鬱癆 ut-chek 鬱積 ut-tek 鬱竹 ut-sek 鬱色 ut-kim/it-kim 鬱金 ut-kim-hiong/ut-kim-hiuⁿ 鬱金香