Appendix:Burushaski comparative vocabulary list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The following comparative word list of 9 Burushaski dialects is from Backstrom (1992). 206 words are provided.

Burushaski is spoken in northern Pakistan.

Dialects[edit]

The dialects in this list are:

Transcription[edit]

In this list, Backstrom's transcription in the Americanist Phonetic Alphabet has been converted to the International Phonetic Alphabet.

Backstrom (1992) This list
č
č with dot underneath
ǰ
ǰ with dot underneath
š ʃ
š with dot underneath ʂ
ž ʒ
ž with dot underneath ʐ
ʈ
ɖ
ʁ
y j
j ɟ
ɻ
ł ɬ

Notes

  • //: This phoneme has various pronunciations, all of which are rare sounds cross-linguistically. Descriptions include: "a voiced retroflex sibilant with simultaneous dorso-palatal narrowing" (apparently [ʐʲ]) (Berger 1998); "a fricative r, pronounced with the tongue in the retroflex ('cerebral') position" (apparently [ɻ̝]/[ʐ̞], a sound which also occurs in Standard Chinese, written r in Pinyin) (Morgenstierne 1945); and "a curious sound whose phonetic realizations vary from a retroflex, spirantized glide to a retroflex velarized spirant" (Anderson forthcoming). In any case, it does not occur in the Yasin dialect, and in Hunza and Nager it does not occur at the beginning of words.

List[edit]

No. Gloss Hussainabad Murtazabad Haiderabad Ganish Nazimabad Uyum Nagar Hoper Yasin Bala Thui
1 body (1st singular m.) i'ɖim i'ɖim i'ɖim i'ɖim i'ɖim i'ɖim i'ɖim kɑ'lip dʒi'igɑndi
2 head jɑʈɪs jɑʈɪs jɑʈɪs jɑʈɪs jɑʈis jʌʈɪs jʌʈɪs jʌʈis jʌʈɪs
3 hair gujʌŋ i'ɣujʌŋ ʁujʌŋ ʁujʌn ʁujʌŋ ʁujʌŋ ʁujʌŋ ɣojʌŋ ɣujeŋ
4 face 'ɪskil 'ɪskil 'iskil 'ɪskil 'iskil 'ɪʃkil 'ɪʃkil 'ɪskil 'ɪskil
5 eye 'ɪltʃɪn 'ɪltʃin 'ɪltʃin 'ɪltʃin 'ɪltʃin 'ɪltʃin 'ɪltʃin 'ɪɬtʃɪn 'ɪɬtʃɪn
6 ear ɪl'tumɑl ɪl'tumɑl ɪl'tumɑl ɪl'tumɑl ɪl'tumɑl ɪl'tumʌl ɪl'tumʌl 'tumɑl guɬ'tumʌl
7 nose i'mupuʂ i'mupuʂ i'mupuʂ i'mupuʂ i'mupuʂ i'mupuʂ i'mupuʂ muʂ muʂ
8 mouth ʌ'kʰʌt i'xʌt i'qʰʌt i'qʰɑt ʌ'qʰʌt i'qʰʌt ɪ'qʰʌt xʌt i'xʌt
9 tooth i'mɛ i'mɛ i'mɛ i'mɛ i'mɛ i'mɛ i'mɛ
10 tongue ju'umus ju'umus ju'umus ju'umus ju'umus ju'umus ju'umus ju'uŋus ju'umus
11 chest ɪn'dɪl ɪn'dɪl ɪn'dɪl ɪn'dɪl ɪn'dɪl ɪn'dɪl ɪn'dɪl 'dɪliŋ i'diliŋ
12 belly ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul ju'ul
13 arm i'ʃɑk i'ʃɑk i'ʃʌk e'ʃɑk i'ʃʌk i'ʃʌk i'ʃʌk ʃʌk ʃɛk
14 elbow i'susun i'susun i'susun i'susun i'susun i'susun i'susun 'sɛsɛn 'sɛsɛn
15 palm of hand i'tɑtɑs i'tʌtʌs i'tʌtʌs i'tʌtʌs i'tʌtʌs i'tʌtʌs i'tʌtʌs 'tʌtʌs 'tʌtʌs
16 finger 'ɛmiʂ 'ɛmiʂ 'ɛmiʂ 'ɛmiɛntʃ 'ɛmiʂ 'ɛmɪʂ 'ɛmɪʂ 'ɛmɛʂ 'ɛmɛʂ
17 fingernail ju'uri ju'uri ju'uri ju'uli ju'uri ju'uri ju'uro u'uro u'uro
18 leg 'bʌtsin 'bʌtsin 'bʌtsin 'bʌtsin 'bʌtsʰɪn tʌns tʌns
19 skin bʌt bʌt bʌt bʌt bʌt bʌt bʌt bʌt bʌt
20 bone tin tin tin tin tin tin tin tɛn tɛn
21 heart ɛs ɛs ɛs ɛs ɛs ʔɛs ɛs
22 blood mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn mul'tʌn
23 urine hɑ'rʌʂ hɑ'rʌʂ hɑ'rʌʂ hɑ'rʌʂ hɑ'rɑʂ hɑ'rʌʂ hɑ'rʌʂ hɑ'rɛʂ hɑ'rɛʂ
24 feces ʁu'rʌʂ ujum hɑ'rʌʂ ʁu'rʌʂ ʁu'rʌʂ ʁu'rɑʂ / ujum hɑ'rʌʂ ʁu'rʌʂ ʁu'rʌʂ ɣor'jɛʂ ɣur'jʌʂ
25 village gɑũ gɪ'rʌm gɪ'rʌm gi'rʌm gi'rʌm gɪ'rʌm gi'rʌm
26 house hɑh hɑh
27 roof tɛʃ 'tɛʃi 'tɛʃi 'tɛʃi 'tɛʃi tɛʃ tɛʃ ʃoɬt ʃoɬt
28 door hiŋ hin hɪŋ hin hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ
29 firewood gʌ'ʃɪl gʌ'ʃɪl gʌ'ʃɪl gʌ'ʃɪl gʌ'ʃɪl ɛsqulʌs tʃuuni ɛsqulʌs tʃuuni huɳ hun
30 broom 'pʰopus 'pʰopus 'pʰopus 'pʰopus 'pʰopus 'pʰopʊs 'pʰopus 'pɸopus 'pɸopus
31 mortar (bowl) tʌ'nus tʌ'nus tʌ'nʊs
32 pestle jʌtkus jɑtkus ɪs ɪs
33 hammer 'ɖwɑqo hɑto'rɑ hɑto'rɑ 'ɖwɑqo 'ɖwɑqo pɸʌ'tiil hɑto'rʌ hɑtu'rʌ hɑtu'rʌ
34 knife tʂhur tʂhur tʂhur tʂhur tʂhur tʂhur tʂhur tɛʂk tɛʂk
34b pocketknife tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tʃɑ'qu tɛʂk
35 axe 'gʌŋi 'gʌŋi 'gʌŋi gjʌni 'gʌŋi 'gʌŋi gʌjŋ gjɛŋgi gjɛŋgi
36 rope gʌʃk gʌʃk gʌʃk gʌʃk gʌʃk gʌʃk ʈɛ'ʈɛ ʈɛ'ʈɛ
37 thread sʌr sʌr sʌr sʌr sʌr sɑr sɑr sʌr sʌr
38 needle sɛl sɛl sɛl sɛl sɛl sɛl sɪl sɪl sɪl
39 cloth 'pʌtʃi 'pʌtʃi 'pʌtʃi 'pʌtʃi 'pʌtʃi sɑw'dʌ sɑw'dʌ kʌʈoɣʌr kɑʈ'wɑr
40 ring bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rondo bʊ'rʊndo
41 sun
42 moon hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnts hɑ'lʌnz hɑ'lʌnts
43 sky ʌs'mɑɑn ʌs'mɑɑn / ɑ'jʌʃ ʌs'mɑɑn / ɑ'jɛʃ ɑs'mɑɑn ɑs'mɑɑn / ɑ'jʌʃ ɑs'mɑɑn / ɑ'jʌʃ ɑs'mɑɑn ɑ'jʌʃ / ɑs'mɑɑn ɑ'jʌʃ / ɑs'mɑɑn
44 star ɑsi'i ɑsi'i ɑsi'i ɑsi'i ɑsi'i ɑsi'i ɑsi'i ɑ'suumun ɑ'suumun
45 rain hɑ'rɑlt hɑ'rɑlt hɑ'rɑlt hɑ'rʌlt hɑ'rʌlt hɑ'rʌlt hɑ'rʌlt di'jɑɑrtʃ di'jɑɑrtʃum
46 water tsʰɪl tsʰɪl tsʰɪl tsʰɪl tsʰɪl tsʰɪl tsʰɪl tsʰʌl tsʰɪl
47 river 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sɪndʌ 'sʌnde 'sɪndʌ
48 cloud qurontʂ qu'rontʂ qu'rontʂ qu'rontʂ qu'rontʂ qʰʌ'rontʂ qʰo'roŋ hɑ'rʌɬt hu'rontʂ
49 lightning lʌm lʌm lʌlʌm lʌm lʌm lʌlʌm tʌm lɑpflɑpf
50 rainbow nironɑ'ɑn nironɑ'ɑn nironɑ'ɑɣ niinonɑ'ɑn niro'nɑŋ bidʒo'on bidʒo'on mʌk nʌk
51 wind tɪʃ tɪʃ tiʃ tɪʃ tiʃ tɪʃ tiʃ tɪʃ tɪʃ
52 stone dʌn dʌn dʌn dʌn dʌn dʌn dʌn dʌn dʌn
53 path gʌn gʌn gʌn gʌn gʌn gʌn gʌn gʌn gʌn
54 sand sɑo sɑo sɑo sɑo sɑo sɑo sɑo sɑo sɑo
55 fire pʰu pɸu pɸu pɸu pʰu pɸu pɸu pɸu pɸu
56 smoke tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs tʰʌs
57 ash 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ 'pʰɛtiŋ
58 mud tsʰil'ɣiʂ / tok tsʰil'ɣiʂ tsʰɪl'ɣɪʃ tsʰɪl'ɣɪʃ tʃhiŋ tʃhiŋ tok toq
59 dust tik tik tik tik tik tik tik tik tik
60 gold ʁʌniʂ ʁɛniʂ ʁɛniʂ ʁɛniʂ 'ɣɛniʂ ʁɛnɪʂ ʁɛniʂ 'ɣʌndɪʂ 'ɣɛndɪʂ
61 tree tom tom tom tom tom tom tom drʌxt drʌxt
62 leaf tʌp tʌp / kʰii kʰɪɻ tʌp kʰɪɻ tʌp / kʰɪɻ tʌp tʌp tʌp
63 root tsɪ'riʂ tsɪ'riʂ tsʰɪ'rɪʂ tsɪ'riʂ tsɪ'riʂ tsɪ'rɪʂ tsi'riʂ tsɪ'rɪʂ tsi'rɪʂ
64 thorn tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ tʃhʌʂ
65 flower ɑs'qur ɑs'qur ɑs'qur ɑs'qur ɑs'qur ɑs'qur ɑs'qur gʌm'buri gʌm'buri
66 fruit pʰʌlpʰuʈ mi'wʌ mi'wʌ mi'wʌ mi'wʌ me'wʌ me'wʌ me'wɑ mi'wʌ
67 mango ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m ɑ·m
68 banana ke'lʌ ke'lʌ ke'lʌ ki'lʌ ke'lɑ ki'lʌ ki'lʌ ke'lʌ kɪ'lʌ
69 wheat gur gur gur gur gur gur gur gur gur
70 millet bʌɻ bʌɻ bʌɻ bʌɻ bʌɻ bʌɻ bʌɻ bʌh bʌh
71 rice brʌs brʌs brʌs brʌs brʌs briu brɪu grintʃ grintʃ
72 potato ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu ɑ'lu
73 eggplant beŋ'gʌn beŋ'gʌn ʂe'nʌ bɑ'logʌn ʂɪ'nɑ 'bɑlogʌn ʂɪ'na 'bɑlogʌn 'ʂeenʌ bɑ'logʌn pʌʈigɑn ʂe·n bɑ'logʌn
74 groundnut muŋpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li mumpʰʌ'li
75 chili 'mɑrutʃo 'mɑrɪtʃo 'mɑrɪtʃo 'mɑritʃo 'mɑrutʃo 'mɑrutʃ 'mɑrutʃo mɑrtʃ mɑrtʃ
76 turmeric si'ŋur hɑ'lɪtʂi hɑ'lɪtʂi hɑ'litʂi hɑ'litʂi hɑ'litʂi hɑ'litʂi zɛstʃʌ'wɑ ʒirtʃɑ'wʌ
77 garlic bʊq'pʌ bʊq'pʌ bʊq'pʌ boq'pʌ boq'pʌ bʊq'pʌ bʊq'pʌ wʌʐ'nu uʐ'nu
78 onion ʁʌ'ʃu ʁɑ'ʃu ʁɑ'ʃu ʁɑ'ʃu ɣɑ'ʃu ʁɑ'ʃu ɣɑ'ʃu ɣɑ'ʃu ɣɑ'ʃu
79 cauliflower pʰul gobi gobi gobi gobi 'jɑʈumuts tʰʌr gobi gobi pʰul gobi pʰul gobi bʌn gubi
80 tomato bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'logʌn bɑ'lugun bɑ'lugun
81 cabbage gobi gobi bʌn gobi gobi bʌn gobi ɪnɑltʌʂ gobi bʌn gobi bʌnd gobi gobi
82 oil (cooking) dɛl dɛl dɛl dɛl dɛl dɛl dɛl dɪl dɪl
83 salt bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju bɑ'ju
84 meat tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp tʃhʌp
85 fat (part of meat) bis bis bis bis bis bis bis bɛs bɛs
86 fish 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo 'tʃhumo
87 chicken (hen) qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑrqɑ'ɑmuts qɑr'qɑɑmuʃ qɑr'qɑɑmuʃ
88 one egg ti'ŋʌn ti'nʌn ti'ŋʌn ti'nʌn ti'ŋʌn ti'gʌn ti'jʌn ti'ŋʌn ti'ŋʌn
89 cow bu'ɑ bu'ɑ bu'ɑ bu'ɑ bu'ɑ bu'ɑ bu'ɑ bi'ʌ bi'ʌ
90 buffalo hiʂmɑ'hiiʂ hiʂmɑ'hiiʂ hiʂmɑ'hiiʂ hiʂmɑ'hiiʂ hiʂmɑ'hiiʂ hiiʂmɑ'juʂ bɛ̃ns gʌ'mɛʂ gʌ'mɛʂ
91 milk mɑ'mu mɑ'mu mɑ'mu mɑ'mu mɑ'mu mɑ'mu mɑ'mo mɑ'mu mɑ'mu
92 horn tur tur tl'turiʂ tur tur tur tur tur tur
93 tail ɪ'sumʌl i'sumɑl i'sumɑl i'sumɑl i'sumɑl i'sumɑl i'sumɑl 'ʃɪlʌn 'ʃɪlʌn
94 goat tsʰi'ir tsʰi'ir tsʰi'ir tsʰi'ir tsʰi'ir tsʰɪ'gir tsʰɪ'gir tsi'gir tsɪ'gir
95 dog huk huk huk huk huk huk huk huk huk
96 snake tol tol tol tol tol tol tol tul tul
97 monkey ʃɛ'di ʃʌ'di ʃɛ'di ʃʌ'di ʃʌ'di ʃʌ'di ʃʌ'di 'ʃʊdi bul'jʌ
98 mosquito ʃɪ'kʌr 'kʰiʃo 'kʰiʃo 'kʰiʃo 'kʰiʃo 'pʰitʂo ʂɪ'qʌl 'kʰiʃo 'kʰiʃo
99 ant kʰʊn kʰon kʰon kʰon kʰon kʰʊn kʰon pɪ'liili pɪ'liili
100 spider pʰi'rʌn pʰɪ'rʌn pʰɪ'rʌn pʰi'rʌn pʰi'rʌn tʌlʌ'buɖo tʌlʌ'buɖo gɪ'ʂʌʂkɪn gʌ'ʂɪʂkɪn
101 name i'ik i'ik i'ik i'ik i'ik i'ik i'ik jɪk jɪk
102 man hɪr hɪr hɪr hir hir hir hɪr hɪr
103 woman gus gus gus gus gus gus gus gus gus
104 child gɪ'jɑɑs gɪ'jɑɑs gɪ'jɑɑs gɪ'jɑɑs / hɪ'lɛs hɪ'lɛs / gɪɻɑɑs hi'lʌs hɪ'lɛs / gi'ɻɑɑs hɑ'lɛs / 'dulʌs hɑ'lɛs
105 father ju· ju· ju· ju· ju· ju· ju· 'tʌti 'tʌti
106 mother 'imi 'imi 'imi 'imi 'imi 'imi 'imi 'nɑni 'nɑni
107 older brother u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo u'jum 'ɛtʂo nu 'ɛtʂo nju 'ɛtʂo
108 younger brother dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo dʒoʈ 'ɛtʂo ɛtʂoɣʊn 'ɛtʂo ɛtʂoɣʊn 'ɛtʂo
109 older sister u'jum jʌs u'jum jʌs u'jum jʌs u'jum jʌs u'jum jʌs u'jum jʌs u'jum jʌs nu jʌst num jʌst
111 son i'i i'i i'i i'i i'i i'i i'i jɪ'ɪ jɪ'ɪ
112 daughter 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei e'i 'ei
113 husband mu'ujɑr mu'ujɑr mu'ujɑr mu'ujɑr mu'ujɑr mu'ujɑr mu'ujʌr juhʌr mu'juwʌr
114 wife ju'us ju'us ju'us ju'us ju'us ju'us ju'us us us
115 boy hi'lɛs hi'lɛs hi'lɛs hi'lɛs hi'lɛs hi'lʌs hɪ'lɛs 'hɑlɛs 'hɑlɛs
116 girl dʌ'sin dʌ'sin dʌ'sin dʌ'sin dʌ'sin dʌ'sin dʌ'sin dɑ'sɛn dɑ'sɛn
117 day gunts gunts gunts gunts gunts gunts gunts gunz gunts
118 night tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp tʰʌp
119 morning 'tsʰordinɛ 'tsʰordimo 'tsʰordimo 'tsʰordimo 'tsʰordinɛ 'tsʰoordi tsʰo'ordimo gun'tʂʌtiŋ gun'tʂʌtiŋɛ
120 noon du'ɣuj du'ɣuj do'ɣoj du'ɣuj do'ɣoj do'ɣojmo do'ɣoj do'ɣoj
121 evening ʃɑ'ɑm ʃɑ'ɑm sɑ'ɑsɑʈumo ʃɑ'ɑm ʃɑ'ɑm ʃɑ'ɑm ʃɑ'ɑm ʃɑm ʃɑm
122 yesterday sʌbu'ur sʌbu'ur sʌbu'ur sɑbu'ur sɑbu'ur sɑbu'ur sɑbu'ur sɑ'ɑtik sɑ'ɑtik
123 today kʰuulto kʰuulto kʰuulto kʰuulto kʰuulto kʰuulto kʰuulto ɑkʰu'iŋ
124 tomorrow dʒimɑle dʒimɑle dʒimɑle dʒimɑle ɟimɑle ɟimʌle ɟimʌle gun'tʂʌʈ gun'tʂʌʈ
125 week ɑl'tɑɑŋuts ɑl'tɑɑŋuts ɑl'tɑɑŋuts ɑl'tɑɑnuts ɑl'tɑɑŋuts ɑl'tɑɑŋuts tʰʌ'lekuts tʰɑ'lekuts / 'hʌftʌ tʰɑ'lʊkuts
126 month 'hɪsɑ 'hisɑ 'hisɑ 'hisɑ 'hisɑ 'hisʌ 'hisʌ 'hisɑ 'hisɑ
127 year jo'ol / dɛn jo'ol jo'ol / dɛn jo'ol jo'ol jo'ol jo'ol din dɛn
128 old (thing) ne'en ne'en ne'en ne'en ne'en ne'en ne'en mɑjʊn mɑ'jɛn
129 new tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ tʰoʂ
130 good ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ ʃuɑ
131 bad ʁuniqɪʂ ʁu'nɛqɪʂ ʁu'nɛqɪʂ ʁu'niqɪʂ ɣu'niqiʂ ʁʌ'nɛqɪʂ ɣo'nɛqɪʂ ʃum ʃum
132 wet hɑ'jum hɑ'jum hɑ'jum hɑ'jum hɑ'jum hɑ'jum
133 dry ju'uɻum ju'uɻum ju'uɻum ju'uɻum ju'uɻum ju'uɻum ju'uɻum bi'jʌm bi'jʌm
134 long (horizontal) ʁo'sɑnum ʁo'sɑnum ʁo'sɑnum ʁo'sɑnum ɣo'sɑnum ɣo'sɑnum ɣo'sɑnum ɣo'sɑnum ɣo'sɑnum
135 short kʰuʈ tʃhʌʈ tʃhʌʈ tʃhʌʈ kʰuʈ kʰuʈ / tʃhʌʈ kʰuʈ / tʃhʌʈ tʃhʌʈ tʃhʌʈ
136 hot gɑ'rurum gɑ'rurum gɑ'rurum gɑ'rurum gɑ'rurum gʌ'ruum gʌ'ruum gʌru'um gʌru'um
137 cold tʃhɑ'ɣurum tʃhɑ'ɣurum tʃhɑ'ɣurum tʃhɑ'ɣurum tʃha'ɣurum tʃhɑ'ɣurum tʃhɑ'ɣurum tʃhɑ'ɣoorum tʃhɑ'ɣoorum
138 right doɻpɑ doɻpɑ doɻpɑ doɻpɑ doɻpɑ doɻpɑ doɻpɑ 'doomo 'doomo
139 left ʁɑɻpɑ ʁɑɻpɑ ʁɑɻpɑ ʁɑɻpɑ ɣɑɻpɑ ʁɑɻpɑ ʁɑɻpɑ 'ɣɑɑmo 'ɣɑɑmo
140 near ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsi'ir ɑsu'ur ɑsu'ur
141 far mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn mɑ'tʰʌn
142 big u'jum u'jum u'jum u'jum u'jum u'jum u'jum njũ nju
143 small ɟoʈ ɟoʈ ɟoʈ ɟoʈ ɟoʈ ɟoʈ ɟoʈ 'ɛtʃoɣʊn 'ɛtʃoɣʊn
144 heavy tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'um tsʰu'lum tsʰu'lum
145 light hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum hu'mɑlkum
146 above jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe jʌʈe
147 below jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre jɑɑre
148 white bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum bu'rum
149 black mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum mɑ'tum
150 red 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum 'bɑɑrdum
151 one hʌn hʌn hʌn hʌn hʌn hʌn hʌn hʌn hʌn
152 two ɑl'tʌ (m.) ɑl'tʌ (m.) ɑl'tʌ (m.) ɑl'tʌ (m.) ɑl'tʌ (m.) ɑl'tʌts (m.) ɑl'tʌts (m.) ɑɬ'to (f.) ɑɬ'to (f.)
153 three us'ko (m.) us'ko (m.) us'ko (m.) us'ko (m.) us'ko (m.) us'ko (m.) us'ko (m.) ɪs'ki (f.) ɪs'ki (f.)
154 four 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑlto (m.) 'wɑɑɬte (f.) 'wɑɑɬte (f.)
155 five tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsʰun'do (m.) tsɪn'di (f.) tsɪn'di (f.)
156 six mɪ'ʃindo (m.) mɪ'ʃindo (m.) mɪ'ʃindo (m.) mi'ʃindo (m.) mi'ʃindo (m.) mi'ʃindo (m.) mɪ'ʃɪndo (m.) mɪ'ʃɪnde (f.) bɪ'ʃɪnde (f.)
157 seven tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰʌ'lo (m.) tʰɑɑ'le (f.) tʰɑɑ'le (f.)
158 eight ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑl'tɑmbo (m.) ɑɬ'tʌmbe (f.) ɑɬ'tʌmbe (f.)
159 nine hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hun'tʃo (m.) hu'ʈi (f.) hu'ʈi (f.)
160 ten 'toorumo 'toorumo 'toorumo 'toorumo 'toorumo 'toorumo 'toorumo 'toorum 'toorum
161 eleven 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn 'turmɑ hʌn
162 twelve 'turmɑ ɑl'tʌ 'turmɑ ɑl'tʌ 'turmɑ ɑl'tʌ 'turmɑ ɑl'tʌ 'turmɑ ɑl'tʌ 'turmɑ ɑl'tʌts 'turmɑ ɑl'tʌts 'turmɑ ɑɬto 'turmɑ ɑɬto
163 twenty 'ɑltʌr 'ɑltʌr 'ɑltʌr 'ɑɪtʌr 'ɑltʌr 'ɑltʰɑr 'ɑltʰɑr 'ɑɬtʌr 'ɑɬtɑr
164 one hundred tʰɑ tʰɑ tʰɑ tʰɑ tʰɑ tʰɑ tʰɑ tʰʌ tʰʌ
165 who 'mɛnʌn 'mɛnʌn 'mɛnʌn 'mɛnʌn 'mɛnʌn 'mɛnɛn mɛn mɛn
166 what 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'bɛsʌn 'boo 'boo
167 where 'ɑmulo 'ɑmulo 'ɑmulo 'ɑmulo 'ɑmulo 'ɑmʌli 'ɑmʊli 'ɑne
168 when 'bɛʃʌl 'bɛʃʌl 'bɛʃʌl 'bɛʃʌl 'beʃʌl 'bɛʃʌl 'bɛʃʌlɛ 'bʌʃʌ 'bɑʃɛ
169 how much 'beʌrum 'beʊrum 'beʊrum 'beʌrum 'beʌrum 'beerum 'beerum 'beerum 'beerum
170 which 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmis 'ɑmɪs 'ɑmɛs
171 this gu'se gu'se gu'se gu'se gu'se ku'sɛ ku'sɛ gʊ'sɛ gɪ'sɛ
172 that i'se i'se i'se i'se i'se ɛ'sɛ ɛ'sɛ
173 these gu'tse gu'tse gu'tse gu'tse gu'tse ku'tsɛ ku'tsɛ gu'tsɛ gʊ'tsɛ
174 those i'tse i'tse i'tse i'tse i'tse ɛ'tsɛ ɛ'tsɛ tsɛ tse
176 different 'tʰumɪʃo 'tʰumɪʃo 'tʰumɪʃo 'tʰumɪʃo 'tʰumɪʃo 'tʰumiʃo 'tʰumiʃo tʰum tʰum tʰum
177 whole (unbroken) tɑzɑ tɑzɑ tɑzɑ
179 few 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn 'kʌmʌn
180 many but but but but but butʰ butʰ butʰ butʰ
181 all u'joon u'joon u'joon u'joon u'joon u'joon u'joon sʌọ sʌọ
182 eat! ʂi ʂi ʂi ʂi ʂi ʂi ʂi ʂe ʂe
183 (the dog) bites tʂʌʈ ɛtʃibi tʂʌʈ ɛtʃibi tʂʌʈ ɛtʃibi tʂʌʈ ɛtimi tʂʌʈ ɛtibi tʂɑʈ ɛtʃibi ʂɪmbi mi'ʂutʂumbi
184 (you) are hungry 'tʂhʌmine bɑ 'tʂhʌmine bɑ 'tʂhʌmine bɑ 'tʂhʌmine bɑ 'tʂhʌmine bɑ 'tʂhɑmine bɑ 'tʂhɑmine bɑ tʂhʌm bɑ tʂhʌm bɑ
185 drink! mi'nɛ mi'nɛ mi'nɛ mi'nɛ mi'nɛ mi'nɛ mi'nɛ mɛ'nɛ mɛ'nɛ
186 (you are) thirsty gu'uɻwɑ gu'uɻo gu'uɻo gu'uɻo gu uɻum gu'uɻ gu'uɻ gu'ɑnum gu'ɑnum
187 sleep! gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn gojɛn
188 lay down! dʒe'ek mɑ'nɛ dʒe'ek mɑ'nɛ dʒe'ek mɑ'nɛ dʒe'ek mɑ'nɛ dʒe'ek mɑ'nɛ dʒe'ek mʌn dʒe'ek mʌn ɑ'rɑmut
189 sit! uru uru uru uru huru hu'ru uruʈʰ hu'ruʈ hu'ruʈ
190 give! o'o o'o o'o o'o o'o ɟʌ'o ɟʌ'o ɑ'u ɑ'u
191 burn! (transitive) 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul 'ɛsqul
192 (he) died i'irimi i'irimi i'irimi i'irimi i'irimi i'irimi i'irimi ju'uri ju'uri
193 beat! 'dɛli 'dɛli 'dɛli 'dɛli 'dɛli 'dɛli 'dɛli dɪl dɪl
194 (the bird) flies du'walɟibi du'wɑlɟibi du'walɟibi du'walɟibi du'walɟibi hɑrt hɑrt duwɑltʃʊm bi duwɑltʃʊm bi
195 walk! gu'tsʰɑr gu'tsʰɑr gu'tsʰɑr gu'tsʰɑr gu'tsʰɑr gutsʰɑr gutsʰɑr gutsʰɑr gʊn
196 run! gɑɑrts gɑɑrts gɑɑrts gɑɑrts gɑɑrts gɑɑrts hu'wɛ hu'wɛ
197 go! ni ni ni ni nih nih nɛh
198 come! dʐu dʐu dʐu dʐu dʐu dʐu dʐu dʐu ro
199 speak! 'tʃɑɣɑ e 'tʃɑɣɑ e 'tʃɑɣɑ e 'tʃɑɣɑ ɛ 'tʃɑɣɑ ɛ 'tʃɑɣɑ ɛti 'tʃɑɣa ɛti
200 listen! / hear! du'kojɛl du'kojɛl du'kojɛl du'kojɛl du'kojɛl du'kojɛl du'kojɛl guɬ'tumʌl ɛt guɬ'tumʌl ɛt
201 look! bɑ'rɛn bɑ'rɛn bɑ'rɛn bɑ'rɛn bɑ'rɛn bɑ'rɛn bɑ'rɛn 'ɣɑɑn 'ɣɑɑn
202 I ɟɛ ɟɛ ɟɛ ɟɛ ɟɛ ɟɛ ɟɛ ɟʌ ɟʌ
203 you un un un un un um um un
205 he in in in in in in in
206 she in in in in in in in mo mo
207 we mi mi mi mi mi mi mi mi mi
209 you (plural)
210 they u u u u u u u

See also[edit]

References[edit]

  • Backstrom, Peter C. 1992. Burushaski. In Peter C. Backstrom and Carla F. Radloff (eds.), Sociolinguistics survey of Pakistan, volume 2: Languages of northern areas, 31-54. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University, and Summer Institute of Linguistics.
Vocabulary lists of Mainland Southeast Asian languages
Sino-Tibetan

p-Tibeto-Burman • p-Southern Min • Greater Bai • p-Naish • p-Ersuic • Guiqiong • p-Lalo • Akha • Kathu • Gong • p-Karenic • p-Luish • p-Bodo-Garo • Kuki-Chin • Mru • p-W. Tibetan • Zakhring • Tshangla • Kho-Bwa • p-Puroik • p-Hrusish • Koro • Greater Siangic • Dhimalish • Baram-Thangmi • Bhujel • p-Kham • Dura • Bunan • (Nepal)

Austroasiatic

p-Austroasiatic • p-Munda • p-Khasian • p-Palaungic • Quang Lam • p-Pakanic • p-Katuic • p-Pearic • p-Khmeric • p-Monic • p-Aslian • p-Nicobarese

Hmong-Mien

p-Hmong-Mien • Hmong-Mien • p-Hmongic • Pa-Hng • Pana • p-Mienic

Kra-Dai

p-Kra • p-Kam-Sui • Kam-Sui (Hunan) • p-Lakkia • p-Tai • p-Be • Jizhao • p-Hlai • Jiamao

Others

Burushaski • Kusunda • Nihali • Kenaboi • p-Ongan • p-Trans-New Guinea • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh