Index:Mandarin Pinyin/y

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zya[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: 㿿 , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ya:


yai[edit]

yái: , , ,


yan[edit]

yān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 沿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 广 , , , , , , , , , , , , 檿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 嬿 , , , , , , , , , , , 沿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yang[edit]

yāng: , , , , , , , , , , , , , , ,


yáng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yao[edit]

yāo: , , , , , , , , , , 歿 , , , , , , , 西 , , ,


yáo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 西 , , , , ,


yào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 耀 , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ye[edit]

: , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yi[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , 㺿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䭿 , , , , , , , , , , , , 亿 , , , 伿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 羿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 驿 , , , , , , , , , , , , , ,


yin[edit]

yīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 汿 , 泿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǐn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yìn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ying[edit]

yīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yíng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 櫿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǐng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yo[edit]

: ,


yo: ,


yong[edit]

yōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yòng: , , , , ,


you[edit]

yōu: , , , , , , , , , , , , , , 瀀 , , , , ,


yóu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鱿 ,


yǒu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 糿 , , , , , , , , , , ,


yu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 輿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 屿 , 峿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 輿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鳿 , , , , , , , , ,


yuan[edit]

yuān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yuán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 黿 ,


yuǎn: , , , , , , , ,


yuàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yue[edit]

yuē: , , , , , ,


yuě: ,


yuè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 礿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yun[edit]

yūn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


yùn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,