Module:fr-pron/testcases/documentation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for Module:fr-pron/testcases. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.

All tests passed. (refresh)

Text Expected Actual Differs at
test_pron:
Passed patte pat pat
Passed arable a.ʁabl a.ʁabl
Passed sa sa sa
Passed base (respelled bâse) bɑz bɑz
Passed la la
Passed déjà de.ʒa de.ʒa
Passed château ʃɑ.to ʃɑ.to
Passed pâte pɑt pɑt
Passed hæmorrhagie e.mɔ.ʁa.ʒi e.mɔ.ʁa.ʒi
Passed æstimer ɛs.ti.me ɛs.ti.me
Passed quæstion kɛs.tjɔ̃ kɛs.tjɔ̃
Passed vrai vʁɛ vʁɛ
Passed faite fɛt fɛt
Passed baisser (respelled bésser) be.se be.se
Passed aiguille (respelled éguille) e.ɡij e.ɡij
Passed faisons (respelled fesons) fə.zɔ̃ fə.zɔ̃
Passed parlerai, pos=v paʁ.lə.ʁe paʁ.lə.ʁe
Passed chaîne ʃɛn ʃɛn
Passed baie
Passed monnaie mɔ.nɛ mɔ.nɛ
Passed paieriez pɛ.ʁje pɛ.ʁje
Passed aoûtien a.u.sjɛ̃ a.u.sjɛ̃
Passed août (respelled oute) ut ut
Passed haut o o
Passed augure o.ɡyʁ o.ɡyʁ
Passed autre otʁ otʁ
Passed restaurant (respelled restorant) ʁɛs.tɔ.ʁɑ̃ ʁɛs.tɔ.ʁɑ̃
Passed restaurer (respelled restorer) ʁɛs.tɔ.ʁe ʁɛs.tɔ.ʁe
Passed dinosaure (respelled dinosore) di.no.zɔʁ di.no.zɔʁ
Passed ayons ɛ.jɔ̃ ɛ.jɔ̃
Passed Gamay ɡa.mɛ ɡa.mɛ
Passed mayonnaise (respelled maillonnaise) ma.jɔ.nɛz ma.jɔ.nɛz
Passed papaye (respelled papaille) pa.paj pa.paj
Passed ayoye (respelled ailloille) a.jɔj a.jɔj
Passed abbaye (respelled abbèi) a.bɛ.i a.bɛ.i
Passed plomb plɔ̃ plɔ̃
Passed blanc blɑ̃ blɑ̃
Passed caoutchouc (respelled caoutchou) ka.ut.ʃu ka.ut.ʃu
Passed accueil a.kœj a.kœj
Passed cercueil sɛʁ.kœj sɛʁ.kœj
Passed tabac (respelled taba) ta.ba ta.ba
Passed estomac (respelled estoma) ɛs.tɔ.ma ɛs.tɔ.ma
Passed porc (respelled por) pɔʁ pɔʁ
Passed chaos (respelled caos) ka.o ka.o
Passed chlore (respelled clore) klɔʁ klɔʁ
Passed varech (respelled varec) va.ʁɛk va.ʁɛk
Passed almanach (respelled almana) al.ma.na al.ma.na
Passed yacht (respelled yote) jɔt jɔt
Passed accès ak.sɛ ak.sɛ
Passed accord a.kɔʁ a.kɔʁ
Passed direct di.ʁɛkt di.ʁɛkt
Passed correct kɔ.ʁɛkt kɔ.ʁɛkt
Passed instinct ɛ̃s.tɛ̃ ɛ̃s.tɛ̃
Passed succinct syk.sɛ̃ syk.sɛ̃
Passed respect (respelled respè) ʁɛs.pɛ ʁɛs.pɛ
Passed suspect (respelled suspè) sys.pɛ sys.pɛ
Passed donc (respelled donque) dɔ̃k dɔ̃k
Passed parc paʁk paʁk
Passed sec sɛk sɛk
Passed c'était s‿e.tɛ s‿e.tɛ
Passed ça sa sa
Passed commençons kɔ.mɑ̃.sɔ̃ kɔ.mɑ̃.sɔ̃
Passed hameçon am.sɔ̃ am.sɔ̃
Passed blanche blɑ̃ʃ blɑ̃ʃ
Passed chaos (respelled caos) ka.o ka.o
Passed chlore (respelled clore) klɔʁ klɔʁ
Passed varech (respelled varec) va.ʁɛk va.ʁɛk
Passed almanach (respelled almana) al.ma.na al.ma.na
Passed schnaps (respelled schnapse) ʃnaps ʃnaps
Passed esche ɛʃ ɛʃ
Passed vend vɑ̃ vɑ̃
Passed donnée dɔ.ne dɔ.ne
Passed addition a.di.sjɔ̃ a.di.sjɔ̃
Passed pied pje pje
Passed emmène ɑ̃.mɛn ɑ̃.mɛn
Passed emmener ɑ̃m.ne ɑ̃m.ne
Passed emmental (respelled émmental) e.mɑ̃.tal e.mɑ̃.tal
Passed effacer e.fa.se e.fa.se
Passed emmuseler ɑ̃.myz.le ɑ̃.myz.le
Passed ennuyer ɑ̃.nɥi.je ɑ̃.nɥi.je
Passed parle paʁl paʁl
Passed table tabl tabl
Passed table rouge ta.blə ʁuʒ ta.blə ʁuʒ
Passed table de ta.blə də ta.blə də
Passed loup de mer (respelled loup de merre) lu d(ə) mɛʁ lu d(ə) mɛʁ
Passed mettre de côté mɛ.tʁə d(ə) ko.te mɛ.tʁə d(ə) ko.te
Passed sucre en poudre sykʁ ɑ̃ pudʁ sykʁ ɑ̃ pudʁ
Passed femme (respelled famme) fam fam
Passed permet pɛʁ.mɛ pɛʁ.mɛ
Passed prudemment pʁy.da.mɑ̃ pʁy.da.mɑ̃
Passed venir və.niʁ və.niʁ
Passed devenir də.v(ə).niʁ də.v(ə).niʁ
Passed parlerons paʁ.lə.ʁɔ̃ paʁ.lə.ʁɔ̃
Passed racheter ʁaʃ.te ʁaʃ.te
Passed rachetons ʁaʃ.tɔ̃ ʁaʃ.tɔ̃
Passed repeser (respelled repĕser) ʁə.pə.ze ʁə.pə.ze
Passed que
Passed je ʒə ʒə
Passed henné e.ne e.ne
Passed ses se se
Passed tes te te
Passed les le le
Passed es ɛ ɛ
Passed blesserons blɛ.sʁɔ̃ blɛ.sʁɔ̃
Passed blesse blɛs blɛs
Passed céderons (respelled cèderons) sɛ.dʁɔ̃ sɛ.dʁɔ̃
Passed soierie swa.ʁi swa.ʁi
Passed dépecez (respelled dép(ə)cez) de.p(ə).se de.p(ə).se
Passed clamecez klam.se klam.se
Passed ressortir ʁə.sɔʁ.tiʁ ʁə.sɔʁ.tiʁ
Passed essayer (respelled èssayer) ɛ.sɛ.je ɛ.sɛ.je
Passed essayer (respelled ésséyer) e.se.je e.se.je
Passed mettez mɛ.te mɛ.te
Passed mettrez mɛ.tʁe mɛ.tʁe
Passed décevoir de.sə.vwaʁ de.sə.vwaʁ
Passed ressemeler ʁə.sə.m(ə).le ʁə.sə.m(ə).le
Passed ressemelle ʁə.s(ə).mɛl ʁə.s(ə).mɛl
Passed ressemelez ʁə.sə.m(ə).le ʁə.sə.m(ə).le
Passed vous ressemelez vu ʁ(ə).sə.m(ə).le vu ʁ(ə).sə.m(ə).le
Passed je regarde ʒə ʁ(ə).ɡaʁd ʒə ʁ(ə).ɡaʁd
Passed genièvre ʒə.njɛvʁ ʒə.njɛvʁ
Passed dessous (respelled dəssous) də.su də.su
Passed dessous (respelled dǝssous) də.su də.su
Passed vis-à-vis de (respelled vis‿à-vis de) vi.z‿a.vi də vi.z‿a.vi də
Passed de part et d'autre de də paʁ e d‿o.tʁə də də paʁ e d‿o.tʁə də
Passed au-dehors o.də.ɔʁ o.də.ɔʁ
Passed troisièmement (respelled troisièmėment) tʁwa.zjɛm.mɑ̃ tʁwa.zjɛm.mɑ̃
Passed vingt-et-un (respelled vingt‿et-un) vɛ̃.t‿e.œ̃ vɛ̃.t‿e.œ̃
Passed déchirerez de.ʃi.ʁə.ʁe de.ʃi.ʁə.ʁe
Passed saladerie sa.la.dʁi sa.la.dʁi
Passed gémit ʒe.mi ʒe.mi
Passed bénédiction be.ne.dik.sjɔ̃ be.ne.dik.sjɔ̃
Passed agréerons a.ɡʁe.ʁɔ̃ a.ɡʁe.ʁɔ̃
Passed agréerions a.ɡʁe.ʁjɔ̃ a.ɡʁe.ʁjɔ̃
Passed agréons a.ɡʁe.ɔ̃ a.ɡʁe.ɔ̃
Passed agréions a.ɡʁej.jɔ̃ a.ɡʁej.jɔ̃
Passed agréé a.ɡʁe.e a.ɡʁe.e
Passed rachète ʁa.ʃɛt ʁa.ʃɛt
Passed dépèce de.pɛs de.pɛs
Passed très tʁɛ tʁɛ
Passed dépêcher de.pɛ.ʃe de.pɛ.ʃe
Passed beaux bo bo
Passed seine sɛn sɛn
Passed neige nɛʒ nɛʒ
Passed reître ʁɛtʁ ʁɛtʁ
Passed jeune ʒœn ʒœn
Passed jeûne ʒøn ʒøn
Passed neutre (respelled neûtre) nøtʁ nøtʁ
Passed feutre (respelled feûtre) føtʁ føtʁ
Passed chanteuse ʃɑ̃.tøz ʃɑ̃.tøz
Passed heureux œ.ʁø œ.ʁø
Passed peu
Passed eu (respelled u) y y
Passed eusse (respelled usse) ys ys
Passed eûmes (respelled ûmes) ym ym
Passed bleuet (respelled bleûet) blø.ɛ blø.ɛ
Passed bleuetière (respelled bleûètière) blø.ɛ.tjɛʁ blø.ɛ.tjɛʁ
Passed maïeutique (respelled maïeûtique) ma.jø.tik ma.jø.tik
Passed bœuf bœf bœf
Passed bœufs (respelled bœux)
Passed cerf (respelled cerre) sɛʁ sɛʁ
Passed clef (respelled clé) kle kle
Passed nerf (respelled nerre) nɛʁ nɛʁ
Passed neuf nœf nœf
Passed œuf œf œf
Passed œufs (respelled œux) ø ø
Passed souffrir su.fʁiʁ su.fʁiʁ
Passed gens ʒɑ̃ ʒɑ̃
Passed ange ɑ̃ʒ ɑ̃ʒ
Passed mangeait mɑ̃.ʒɛ mɑ̃.ʒɛ
Passed mangeons mɑ̃.ʒɔ̃ mɑ̃.ʒɔ̃
Passed bourgeois buʁ.ʒwa buʁ.ʒwa
Passed geai ʒɛ ʒɛ
Passed joug ʒu ʒu
Passed zigzag (respelled zigzague) ziɡ.zaɡ ziɡ.zaɡ
Passed suggérer syɡ.ʒe.ʁe syɡ.ʒe.ʁe
Passed longtemps lɔ̃.tɑ̃ lɔ̃.tɑ̃
Passed vingt vɛ̃ vɛ̃
Passed geignais ʒɛ.ɲɛ ʒɛ.ɲɛ
Passed voyageur vwa.ja.ʒœʁ vwa.ja.ʒœʁ
Passed management (respelled manadjme_nte) ma.nadʒ.mɛnt ma.nadʒ.mɛnt
Passed management (respelled mana(d)jment) ma.na(d)ʒ.mɑ̃ ma.na(d)ʒ.mɑ̃
Passed syndrome d'Asperger (respelled syndrome d'Aspergĕr) sɛ̃.dʁɔm d‿as.pɛʁ.ʒəʁ sɛ̃.dʁɔm d‿as.pɛʁ.ʒəʁ
Passed montagne mɔ̃.taɲ mɔ̃.taɲ
Passed agneau a.ɲo a.ɲo
Passed gnou (respelled g_nou) ɡnu ɡnu
Passed baignoire bɛ.ɲwaʁ bɛ.ɲwaʁ
Passed éteigniez e.tɛ.ɲje e.tɛ.ɲje
Passed gnon ɲɔ̃ ɲɔ̃
Passed gnose (respelled g_nose) ɡnoz ɡnoz
Passed gnouf ɲuf ɲuf
Passed gnangnan ɲɑ̃.ɲɑ̃ ɲɑ̃.ɲɑ̃
Passed gnôle ɲol ɲol
Passed bagne baɲ baɲ
Passed cognitif (respelled cog_nitif) kɔɡ.ni.tif kɔɡ.ni.tif
Passed augure o.ɡyʁ o.ɡyʁ
Passed aigue ɛɡ ɛɡ
Passed aigu ɛ.ɡy ɛ.ɡy
Passed aiguë ɛ.ɡy ɛ.ɡy
Passed blaguons bla.ɡɔ̃ bla.ɡɔ̃
Passed guide ɡid ɡid
Passed vaguant va.ɡɑ̃ va.ɡɑ̃
Passed orgueil ɔʁ.ɡœj ɔʁ.ɡœj
Passed habite a.bit a.bit
Passed houe u u
Passed hache
Passed ahurir a.y.ʁiʁ a.y.ʁiʁ
Passed envahir ɑ̃.va.iʁ ɑ̃.va.iʁ
Passed importante ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t
Passed bruis bʁɥi bʁɥi
Passed brui bʁɥi bʁɥi
Passed ion jɔ̃ jɔ̃
Passed triage tʁi.jaʒ tʁi.jaʒ
Passed trierons tʁi.ʁɔ̃ tʁi.ʁɔ̃
Passed étudierons e.ty.di.ʁɔ̃ e.ty.di.ʁɔ̃
Passed étudierions e.ty.di.ʁjɔ̃ e.ty.di.ʁjɔ̃
Passed étudions e.ty.djɔ̃ e.ty.djɔ̃
Passed étudiions e.ty.di.jɔ̃ e.ty.di.jɔ̃
Passed abstiennent, pos=v ap.stjɛn ap.stjɛn
Passed gîte ʒit ʒit
Passed huîtres ɥitʁ ɥitʁ
Passed naïf na.if na.if
Passed *haïr (respelled haïr) a.iʁ a.iʁ
Passed maïs (respelled maïsse) ma.is ma.is
Passed aïe (respelled aille) aj aj
Passed ïambe jɑ̃b jɑ̃b
Passed aïeul a.jœl a.jœl
Passed païen pa.jɛ̃ pa.jɛ̃
Passed amuïr (respelled amu_ir) a.my.iʁ a.my.iʁ
Passed ouï wi wi
Passed ouïe wi wi
Passed ouïr wiʁ wiʁ
Passed ouïrais wi.ʁɛ wi.ʁɛ
Passed coït (respelled coïte) kɔ.it kɔ.it
Passed astéroïde as.te.ʁɔ.id as.te.ʁɔ.id
Passed ambiguïser ɑ̃.bi.ɡɥi.ze ɑ̃.bi.ɡɥi.ze
Passed orienteur (respelled orianteur) ɔ.ʁjɑ̃.tœʁ ɔ.ʁjɑ̃.tœʁ
Passed science (respelled sciance) sjɑ̃s sjɑ̃s
Passed rien ʁjɛ̃ ʁjɛ̃
Passed vient (respelled vien), pos=v vjɛ̃ vjɛ̃
Passed viendra vjɛ̃.dʁa vjɛ̃.dʁa
Passed kilogramme ki.lɔ.ɡʁam ki.lɔ.ɡʁam
Passed bifteck bif.tɛk bif.tɛk
Passed batailler ba.ta.je ba.ta.je
Passed feuille fœj fœj
Passed feuilleter fœj.te fœj.te
Passed feuillette fœ.jɛt fœ.jɛt
Passed feuilletons fœj.tɔ̃ fœj.tɔ̃
Passed réveiller ʁe.vɛ.je ʁe.vɛ.je
Passed cueillir kœ.jiʁ kœ.jiʁ
Passed dringueille (respelled dringuelle) dʁɛ̃.ɡɛl dʁɛ̃.ɡɛl
Passed fils (respelled fisse) fis fis
Passed fils (respelled fiç) fis fis
Passed fille fij fij
Passed fil fil fil
Passed ville (respelled vile) vil vil
Passed mille (respelled mile) mil mil
Passed village (respelled vilage) vi.laʒ vi.laʒ
Passed aulx (respelled au) o o
Passed fusil (respelled fusi) fy.zi fy.zi
Passed outil (respelled outi) u.ti u.ti
Passed cul (respelled cu) ky ky
Passed saoul (respelled sou) su su
Passed soleil sɔ.lɛj sɔ.lɛj
Passed ail aj aj
Passed poil pwal pwal
Passed travaille tʁa.vaj tʁa.vaj
Passed vieille vjɛj vjɛj
Passed juillet ʒɥi.jɛ ʒɥi.jɛ
Passed aiguille (respelled aiguïlle) ɛ.ɡɥij ɛ.ɡɥij
Passed illuminer i.ly.mi.ne i.ly.mi.ne
Passed faim fɛ̃ fɛ̃
Passed pomme pɔm pɔm
Passed automne (respelled autonne) o.tɔn o.tɔn
Passed condamner (respelled condanner) kɔ̃.da.ne kɔ̃.da.ne
Passed boum bum bum
Passed parfum (respelled parfun) paʁ.fœ̃ paʁ.fœ̃
Passed maximum mak.si.mɔm mak.si.mɔm
Passed album al.bɔm al.bɔm
Passed ombre ɔ̃bʁ ɔ̃bʁ
Passed totem tɔ.tɛm tɔ.tɛm
Passed sympa sɛ̃.pa sɛ̃.pa
Passed gymnase ʒim.naz ʒim.naz
Passed hymne imn imn
Passed Reims ʁɛ̃ ʁɛ̃
Passed comment kɔ.mɑ̃ kɔ.mɑ̃
Passed ams tram gram (respelled amse tram gram) ams tʁam ɡʁam ams tʁam ɡʁam
Passed ashram aʃ.ʁam aʃ.ʁam
Passed dam (respelled dan) dɑ̃ dɑ̃
Passed denim də.nim də.nim
Passed pronom pʁɔ.nɔ̃ pʁɔ.nɔ̃
Passed circumlunaire siʁ.kɔm.ly.nɛʁ siʁ.kɔm.ly.nɛʁ
Passed une yn yn
Passed distance dis.tɑ̃s dis.tɑ̃s
Passed atteine a.tɛn a.tɛn
Passed attein a.tɛ̃ a.tɛ̃
Passed attei a.tɛ a.tɛ
Passed surmène syʁ.mɛn syʁ.mɛn
Passed surmeni syʁ.mə.ni syʁ.mə.ni
Passed joindre ʒwɛ̃dʁ ʒwɛ̃dʁ
Passed saint sɛ̃ sɛ̃
Passed examen (respelled examin) ɛɡ.za.mɛ̃ ɛɡ.za.mɛ̃
Passed ben (respelled bin) bɛ̃ bɛ̃
Passed européen œ.ʁɔ.pe.ɛ̃ œ.ʁɔ.pe.ɛ̃
Passed doyen dwa.jɛ̃ dwa.jɛ̃
Passed à jeun a ʒœ̃ a ʒœ̃
Passed juin ʒɥɛ̃ ʒɥɛ̃
Passed parlent, pos=v paʁl paʁl
Passed finissaient, pos=v fi.ni.sɛ fi.ni.sɛ
Passed servent, pos=v sɛʁv sɛʁv
Passed canyon (respelled cagnonne) ka.ɲɔn ka.ɲɔn
Passed monsieur (respelled mecieu) mə.sjø mə.sjø
Passed brun bʁœ̃ bʁœ̃
Passed syndrome (respelled syndrôme) sɛ̃.dʁom sɛ̃.dʁom
Passed tînmes tɛ̃m tɛ̃m
Passed tînrent, pos=v tɛ̃ʁ tɛ̃ʁ
Passed annexe a.nɛks a.nɛks
Passed Bouroundi bu.ʁun.di bu.ʁun.di
Passed Cameroun kam.ʁun kam.ʁun
Passed sprinter (respelled spri_nter) spʁin.te spʁin.te
Passed chinois ʃi.nwa ʃi.nwa
Passed long lɔ̃ lɔ̃
Passed sang sɑ̃ sɑ̃
Passed poing pwɛ̃ pwɛ̃
Passed poings pwɛ̃ pwɛ̃
Passed shampooing (respelled shampoing) ʃɑ̃.pwɛ̃ ʃɑ̃.pwɛ̃
Passed parking paʁ.kiŋ paʁ.kiŋ
Passed camping kɑ̃.piŋ kɑ̃.piŋ
Passed shopping ʃɔ.piŋ ʃɔ.piŋ
Passed chewing-gum (respelled chwing-gomme) ʃwiŋ.ɡɔm ʃwiŋ.ɡɔm
Passed modeler mɔ.dle mɔ.dle
Passed euro œ.ʁo œ.ʁo
Passed chose ʃoz ʃoz
Passed sosie (respelled sŏsie) sɔ.zi sɔ.zi
Passed cône kon kon
Passed œil œj œj
Passed œillade œ.jad œ.jad
Passed œillet œ.jɛ œ.jɛ
Passed œsophage e.zɔ.faʒ e.zɔ.faʒ
Passed cœlacanthe se.la.kɑ̃t se.la.kɑ̃t
Passed fœtus (respelled fœtusse) fe.tys fe.tys
Passed œstrogène ɛs.tʁɔ.ʒɛn ɛs.tʁɔ.ʒɛn
Passed nœud
Passed vœu
Passed sœur sœʁ sœʁ
Passed cœur kœʁ kœʁ
Passed œuf œf œf
Passed coefficient (respelled coéfficiant) kɔ.e.fi.sjɑ̃ kɔ.e.fi.sjɑ̃
Passed moelle mwal mwal
Passed moellon mwa.lɔ̃ mwa.lɔ̃
Passed poêle pwal pwal
Passed Noël nɔ.ɛl nɔ.ɛl
Passed canoë (respelled canoé) ka.nɔ.e ka.nɔ.e
Passed foëne (respelled fouène) fwɛn fwɛn
Passed avoir a.vwaʁ a.vwaʁ
Passed noix nwa nwa
Passed foie fwa fwa
Passed oignon (respelled ognon) ɔ.ɲɔ̃ ɔ.ɲɔ̃
Passed iroquoien i.ʁɔ.kwa.jɛ̃ i.ʁɔ.kwa.jɛ̃
Passed trois tʁwa tʁwa
Passed aboierez a.bwa.ʁe a.bwa.ʁe
Passed aboient, pos=v a.bwa a.bwa
Passed ouvrir u.vʁiʁ u.vʁiʁ
Passed sous su su
Passed ouest wɛst wɛst
Passed couiner kwi.ne kwi.ne
Passed cacahouète ka.ka.wɛt ka.ka.wɛt
Passed roue ʁu ʁu
Passed goût ɡu ɡu
Passed brouillard bʁu.jaʁ bʁu.jaʁ
Passed flouons flu.ɔ̃ flu.ɔ̃
Passed jouons ʒwɔ̃ ʒwɔ̃
Passed jouerons ʒu.ʁɔ̃ ʒu.ʁɔ̃
Passed envoyer ɑ̃.vwa.je ɑ̃.vwa.je
Passed moyen mwa.jɛ̃ mwa.jɛ̃
Passed royaume ʁwa.jom ʁwa.jom
Passed goyave (respelled goillave) ɡɔ.jav ɡɔ.jav
Passed pas
Passed coup ku ku
Passed trop tʁo tʁo
Passed cap (respelled cape) kap kap
Passed cep (respelled ceppe) sɛp sɛp
Passed concept (respelled concepte) kɔ̃.sɛpt kɔ̃.sɛpt
Passed sept (respelled sette) sɛt sɛt
Passed baptême (respelled batême) ba.tɛm ba.tɛm
Passed prompt (respelled pront) pʁɔ̃ pʁɔ̃
Passed temps tɑ̃ tɑ̃
Passed interromps ɛ̃.tɛ.ʁɔ̃ ɛ̃.tɛ.ʁɔ̃
Passed compter (respelled conter) kɔ̃.te kɔ̃.te
Passed schtroumpf (respelled schtroumf) ʃtʁumf ʃtʁumf
Passed corps kɔʁ kɔʁ
Passed phrase (respelled phrâse) fʁɑz fʁɑz
Passed graphe ɡʁaf ɡʁaf
Passed cinq (respelled cinque) sɛ̃k sɛ̃k
Passed coq kɔk kɔk
Passed quand kɑ̃ kɑ̃
Passed équipe e.kip e.kip
Passed équilatéral (respelled écuilatéral) e.kɥi.la.te.ʁal e.kɥi.la.te.ʁal
Passed aquarium (respelled acouarium) a.kwa.ʁjɔm a.kwa.ʁjɔm
Passed loquace (respelled locouace) lɔ.kwas lɔ.kwas
Passed quatuor (respelled couatuor) kwa.tɥɔʁ kwa.tɥɔʁ
Passed piqûre pi.kyʁ pi.kyʁ
Passed qu'on k‿ɔ̃ k‿ɔ̃
Passed châtre ʃɑtʁ ʃɑtʁ
Passed messieurs (respelled méssieu) me.sjø me.sjø
Passed barre baʁ baʁ
Passed goûter ɡu.te ɡu.te
Passed hiver (respelled hiverre) i.vɛʁ i.vɛʁ
Passed hier (respelled hierre) jɛʁ jɛʁ
Passed super (respelled superre) sy.pɛʁ sy.pɛʁ
Passed éther (respelled éterre) e.tɛʁ e.tɛʁ
Passed chemin de fer ʃə.mɛ̃ d(ə) fɛʁ ʃə.mɛ̃ d(ə) fɛʁ
Passed vers vɛʁ vɛʁ
Passed finir fi.niʁ fi.niʁ
Passed part paʁ paʁ
Passed sert sɛʁ sɛʁ
Passed ressert ʁə.sɛʁ ʁə.sɛʁ
Passed asien a.zjɛ̃ a.zjɛ̃
Passed assez a.se a.se
Passed anse ɑ̃s ɑ̃s
Passed penser pɑ̃.se pɑ̃.se
Passed transat tʁɑ̃.za tʁɑ̃.za
Passed transiter tʁɑ̃.zi.te tʁɑ̃.zi.te
Passed science (respelled sciance) sjɑ̃s sjɑ̃s
Passed gasoil ɡa.zwal ɡa.zwal
Passed déshabiller de.za.bi.je de.za.bi.je
Passed photoshoper fɔ.tɔ.ʃɔ.pe fɔ.tɔ.ʃɔ.pe
Passed shawarma ʃa.waʁ.ma ʃa.waʁ.ma
Passed Washington (respelled Washing_tonne) wa.ʃiŋ.tɔn wa.ʃiŋ.tɔn
Passed tôt to to
Passed yaourt (respelled yaourte) ja.uʁt ja.uʁt
Passed zut (respelled zute) zyt zyt
Passed brut (respelled brute) bʁyt bʁyt
Passed thème tɛm tɛm
Passed aneth (respelled anette) a.nɛt a.nɛt
Passed asthme (respelled asme) asm asm
Passed bizuth (respelled bizut) bi.zy bi.zy
Passed nation na.sjɔ̃ na.sjɔ̃
Passed initiation (respelled iniciation) i.ni.sja.sjɔ̃ i.ni.sja.sjɔ̃
Passed Croatie (respelled Crôacie) kʁo.a.si kʁo.a.si
Passed haïtien a.i.sjɛ̃ a.i.sjɛ̃
Passed bastion bas.tjɔ̃ bas.tjɔ̃
Passed gestionnaire ʒɛs.tjɔ.nɛʁ ʒɛs.tjɔ.nɛʁ
Passed tiens tjɛ̃ tjɛ̃
Passed aquae-sextien (respelled aqué-sextien) a.ke.sɛk.stjɛ̃ a.ke.sɛk.stjɛ̃
Passed portions pɔʁ.sjɔ̃ pɔʁ.sjɔ̃
Passed portions, pos=v pɔʁ.tjɔ̃ pɔʁ.tjɔ̃
Passed conditionner, pos=v kɔ̃.di.sjɔ.ne kɔ̃.di.sjɔ.ne
Passed ouest pour wɛst puʁ wɛst puʁ
Passed est ɛ ɛ
Passed c'est s‿ɛ s‿ɛ
Passed juge ʒyʒ ʒyʒ
Passed huit (respelled huite) ɥit ɥit
Passed tuer tɥe tɥe
Passed tofu (respelled tofou) tɔ.fu tɔ.fu
Passed actuel ak.tɥɛl ak.tɥɛl
Passed rue ʁy ʁy
Passed bruit bʁɥi bʁɥi
Passed truelle tʁy.ɛl tʁy.ɛl
Passed influir ɛ̃.flɥiʁ ɛ̃.flɥiʁ
Passed continuions kɔ̃.ti.ny.jɔ̃ kɔ̃.ti.ny.jɔ̃
Passed ennuyons ɑ̃.nɥi.jɔ̃ ɑ̃.nɥi.jɔ̃
Passed ennuierez ɑ̃.nɥi.ʁe ɑ̃.nɥi.ʁe
Passed sûr syʁ syʁ
Passed flûte flyt flyt
Passed vague vaɡ vaɡ
Passed grave ɡʁav ɡʁav
Passed kiwi ki.wi ki.wi
Passed week-end (respelled wik-e_nde) wi.kɛnd wi.kɛnd
Passed whisky (respelled wiski) wis.ki wis.ki
Passed wagon (respelled vagon) va.ɡɔ̃ va.ɡɔ̃
Passed clown (respelled cloune) klun klun
Passed cow-boy (respelled cau-boille) ko.bɔj ko.bɔj
Passed wallon wa.lɔ̃ wa.lɔ̃
Passed show (respelled chau) ʃo ʃo
Passed xylophone ɡzi.lɔ.fɔn ɡzi.lɔ.fɔn
Passed expansion ɛk.spɑ̃.sjɔ̃ ɛk.spɑ̃.sjɔ̃
Passed exigence ɛɡ.zi.ʒɑ̃s ɛɡ.zi.ʒɑ̃s
Passed soixante (respelled soissante) swa.sɑ̃t swa.sɑ̃t
Passed deuxième (respelled deusième) dø.zjɛm dø.zjɛm
Passed galaxie (respelled galacsie) ɡa.lak.si ɡa.lak.si
Passed paix
Passed deux
Passed animaux a.ni.mo a.ni.mo
Passed genoux ʒə.nu ʒə.nu
Passed sexe sɛks sɛks
Passed index (respelled indexe) ɛ̃.dɛks ɛ̃.dɛks
Passed pharynx (respelled pharynxe) fa.ʁɛ̃ks fa.ʁɛ̃ks
Passed six (respelled sisse) sis sis
Passed dix (respelled disse) dis dis
Passed coccyx (respelled coccysse) kɔk.sis kɔk.sis
Passed exciter ɛk.si.te ɛk.si.te
Passed payer (respelled péiller) pe.je pe.je
Passed yeux
Passed paye pɛj pɛj
Passed paie
Passed payions pɛj.jɔ̃ pɛj.jɔ̃
Passed ennuie ɑ̃.nɥi ɑ̃.nɥi
Passed ennuye ɑ̃.nɥij ɑ̃.nɥij
Passed hyène jɛn jɛn
Passed cyclone (respelled cyclône) si.klon si.klon
Passed style stil stil
Passed boycotter (respelled boillcotter) bɔj.kɔ.te bɔj.kɔ.te
Passed zain zɛ̃ zɛ̃
Passed gazette ɡa.zɛt ɡa.zɛt
Passed chez ʃe ʃe
Passed nez ne ne
Passed gaz (respelled gâze) ɡɑz ɡɑz
Passed arc-en-ciel aʁ.kɑ̃.sjɛl aʁ.kɑ̃.sjɛl
Passed ci-dessus (respelled ci-dəssus) si.d(ə).sy si.d(ə).sy
Passed quatre-vingt-un ka.tʁə.vɛ̃.œ̃ ka.tʁə.vɛ̃.œ̃
Passed puis-je pɥi.ʒə pɥi.ʒə
Passed quelle heure est-il (respelled quelle-heure-est‿il) kɛ.lœ.ʁɛ.t‿il kɛ.lœ.ʁɛ.t‿il
Passed parles-tu paʁ.l(ə).ty paʁ.l(ə).ty
Passed montres-tu mɔ̃.tʁə.ty mɔ̃.tʁə.ty
Passed croyez-le ou non kʁwa.je.lə u nɔ̃ kʁwa.je.lə u nɔ̃
Passed contre-attaquer kɔ̃.tʁa.ta.ke kɔ̃.tʁa.ta.ke
Passed ouest-quart-sud-ouest (respelled ouest-quart-sude-ouest) wɛst.kaʁ.sy.dwɛst wɛst.kaʁ.sy.dwɛst
Passed bras dessus, bras dessous (respelled bras dəssus, bras dəssous) bʁɑ d(ə).sy | bʁɑ d(ə).su bʁɑ d(ə).sy | bʁɑ d(ə).su
Passed au royaume des aveugles, les borgnes sont rois (respelled au royaume des‿aveugles, les borgnes sont rois) o ʁwa.jom de.z‿a.vœɡl | le bɔʁ.ɲ(ə) sɔ̃ ʁwa o ʁwa.jom de.z‿a.vœɡl | le bɔʁ.ɲ(ə) sɔ̃ ʁwa
Passed grand arbre (respelled grand‿arbre) ɡʁɑ̃.t‿aʁbʁ ɡʁɑ̃.t‿aʁbʁ
Passed pied-à-terre (respelled pied‿à-terre) pje.t‿a.tɛʁ pje.t‿a.tɛʁ
Passed quelle heure est-il (respelled quelle‿heure‿est‿il) kɛ.l‿œ.ʁ‿ɛ.t‿il kɛ.l‿œ.ʁ‿ɛ.t‿il
Passed neuf ans (respelled neuf‿ans) nœ.v‿ɑ̃ nœ.v‿ɑ̃
Passed long article (respelled long‿article) lɔ̃.ɡ‿aʁ.tikl lɔ̃.ɡ‿aʁ.tikl
Passed gentil enfant (respelled genti‿enfant) ʒɑ̃.ti.j‿ɑ̃.fɑ̃ ʒɑ̃.ti.j‿ɑ̃.fɑ̃
Passed s'en aller (respelled s'en‿aller) s‿ɑ̃.n‿a.le s‿ɑ̃.n‿a.le
Passed certain ami (respelled certain‿ami) sɛʁ.tɛ.n‿a.mi sɛʁ.tɛ.n‿a.mi
Passed bon ami (respelled bon‿ami) bɔ.n‿a.mi bɔ.n‿a.mi
Passed mon ami (respelled mon‿ami) mɔ̃.n‿a.mi mɔ̃.n‿a.mi
Passed un ami (respelled un‿ami) œ̃.n‿a.mi œ̃.n‿a.mi
Passed qu'on apprend (respelled qu'on‿apprend) k‿ɔ̃.n‿a.pʁɑ̃ k‿ɔ̃.n‿a.pʁɑ̃
Passed l'on apprend (respelled l'on‿apprend) l‿ɔ̃.n‿a.pʁɑ̃ l‿ɔ̃.n‿a.pʁɑ̃
Passed trop élevé (respelled trop‿èlevé) tʁo.p‿ɛl.ve tʁo.p‿ɛl.ve
Passed beaucoup appris (respelled beaucoup‿appris) bo.ku.p‿a.pʁi bo.ku.p‿a.pʁi
Passed premier étage (respelled premier‿étage) pʁə.mjɛ.ʁ‿e.taʒ pʁə.mjɛ.ʁ‿e.taʒ
Passed premiers étages (respelled premiers‿étages) pʁə.mje.z‿e.taʒ pʁə.mje.z‿e.taʒ
Passed les enfants (respelled les‿enfants) le.z‿ɑ̃.fɑ̃ le.z‿ɑ̃.fɑ̃
Passed vous avez (respelled vous‿avez) vu.z‿a.ve vu.z‿a.ve
Passed de plus en plus (respelled de plus‿en plus) də ply.z‿ɑ̃ ply də ply.z‿ɑ̃ ply
Passed de temps en temps (respelled de temps‿en temps) də tɑ̃.z‿ɑ̃ tɑ̃ də tɑ̃.z‿ɑ̃ tɑ̃
Passed peut-être (respelled peut‿être) pø.t‿ɛtʁ pø.t‿ɛtʁ
Passed dort-il (respelled dort‿il), pos=v dɔʁ.t‿il dɔʁ.t‿il
Passed parlent-ils (respelled parlent‿ils), pos=v paʁ.l(ə).t‿il paʁ.l(ə).t‿il
Passed jouent-ils (respelled jouent‿ils), pos=v ʒu.t‿il ʒu.t‿il
Passed tout homme (respelled tout‿homme) tu.t‿ɔm tu.t‿ɔm
Passed faux amis (respelled faux‿amis) fo.z‿a.mi fo.z‿a.mi
Passed y a-t-il (respelled y‿a‿t‿il) i.j‿a‿.t‿il i.j‿a‿.t‿il
Passed il n'y a (respelled il n'y‿a) il n‿j‿a il n‿j‿a
Passed venez ici (respelled venez‿ici) və.ne.z‿i.si və.ne.z‿i.si
Passed des yeux (respelled des‿yeux) de.z‿jø de.z‿jø