User:Dubaduba~enwiktionary/bhagavad

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

001[edit]

ॐतत्सदिति अकर्मणश्च अकीर्तिं अक्षरं अक्षरब्रह्मयोग अक्षरब्रह्मयोगो अक्षराणामकारोऽस्मि अग्निर्ज्योतिरहः अघायुरिन्द्रियारामो अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य अजानता अजो अजोऽपि अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च अज्ञानं अज्ञानेनावृतं अत अतत्त्वार्थवदल्पं अतोऽस्मि अत्येति अत्र अथ अथवा अथाष्टमोऽध्याय: अथाष्टमोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः अथैतदप्यशक्तोऽसि अदृष्टपूर्वं अदेशकाले अद्वेष्टा अधर्मं अधर्माभिभवात्कृष्ण अधश्च अधश्चोर्ध्वं अधिभूतं अधियज्ञः अधियज्ञोऽहमेवात्र अधिष्ठानं अधिष्ठाय अधो अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं अध्यात्मनित्या अध्यात्मविद्या अध्येष्यते अनन्त अनन्तविजयं अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं अनन्तश्चास्मि अनन्यचेताः अनन्याश्चिन्तयन्तो अनन्येनैव अनपेक्षः अनात्मनस्तु अनादि अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन अनाशिनोऽप्रमेयस्य अनाश्रितः अनिकेतः अनिच्छन्नपि अनित्यमसुखं अनिष्टमिष्टं अनुद्वेगकरं अनुबन्धं अनेकचित्तविभ्रान्ता अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो अनेकदिव्याभरणं अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेन अन्तकाले अन्तवत्तु अन्तवन्त अन्नाद्भवन्ति अन्ये अपरं अपरस्परसंभूतं अपरे अपरेयमितस्त्वन्यां अपर्याप्तं अपश्यद्देवदेवस्य अपाने अपि अप्यस्य अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च अप्रतिष्ठो अप्राप्य अफलप्रेप्सुना अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अभयं अभितो अभिसंधाय अभ्यासयोगयुक्तेन अभ्यासयोगेन अभ्यासाद्रमते अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेन अभ्युत्थानमधर्मस्य अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा अमी अमृतं अयतिः अयथावत्प्रजानाति अयनेषु अयुक्तः अर्जुन अर्जुनविषादयोग अवजानन्ति अवाच्यवादांश्च अवाप्य अविनाशि अविभक्तं अव्यक्तं अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्ता अव्यक्तादीनि अव्यक्ताद्व्यक्तयः अव्यक्तोऽक्षर अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते अशास्त्रविहितं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं अश्रद्दधानाः अश्रद्धया अश्वत्थः अश्वत्थमेनं अश्वत्थामा अष्टादशोऽध्याय: असंमूढः असंयतात्मना असंशयं असक्तं असक्तबुद्धिः असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तो असत्कृतमवज्ञातं असत्यमप्रतिष्ठं असदित्युच्यते असितो असौ अस्माकं अहं अहंकार अहंकारं अहंकारविमूढात्मा अहमात्मा अहमादिर्हि अहमादिश्च अहमेवंविधोऽर्जुन अहमेवाक्षयः अहिंसा अहो आख्याहि आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व आचरत्यात्मनः आचार्यमुपसंगम्य आचार्याः आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा आचार्योपासनं आढ्योऽभिजनवानस्मि आत्मन्येव आत्मन्येवात्मना आत्मवन्तं आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवान् आत्मसंभाविताः आत्मसंयमयोग आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मसंयमयोगो आत्मसंस्थं आत्मैव आत्मौपम्येन आदित्यानामहं आद्यन्तवन्तः आधत्स्व आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं आब्रह्मभुवनाल्लोकाः आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः आयुधानामहं आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं आर्जवम् आर्तो आवृतं आशापाशशतैर्बद्धाः आश्चर्यवच्चैनमन्यः आश्चर्यवत्पश्यति आश्वासयामास आसीत आसुर आसुरं आसुरीं आस्ते आस्थितः आहारस्त्वपि आहारा आहाराः आहुस्त्वामृषयः इच्छा इच्छाद्वेषसमुत्थेन इज्यते इति इतीयं इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यर्जुनं इत्यहं इत्युक्तस्तमाहुः इत्युच्यते इत्येव इदं इदमद्य इदमस्तीदमपि इदानीमस्मि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियाग्निषु इन्द्रियाणां इन्द्रियाणि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा इन्द्रियार्थेषु इमं इमाँल्लोकान्न इमाः इमे इमेऽवस्थिता इव इषुभिः इष्टान्भोगान्हि इष्टोऽसि इह इहैकस्थं इहैव ईक्षते ईश्वरः ईश्वरोऽहमहं ईहन्ते उच्चैःश्रवसमश्वानां उच्छिष्टमपि उच्यते उत्क्रामन्तं उत्तमः उत्तमौजाश्च उत्तरायणम् उत्सन्नकुलधर्माणां उत्साद्यन्ते उत्सीदेयुरिमे उदपाने उदाराः उदासीनवदासीनमसक्तं उदासीनवदासीनो उदासीनो उद्धरेदात्मनात्मानं उपजायते उपदेक्ष्यन्ति उपद्रष्टानुमन्ता उपविश्यासने उपाविशत् उपासते उपैति उभयोरपि उभावपि उभे उभौ उवाच ऊर्ध्वं ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं ऋक्साम ऋतेऽपि ऋषिभिर्बहुधा एकं एकत्वेन एकभक्तिर्विशिष्यते एकमप्यास्थितः एकया एकाकी एकादशोऽध्याय: एकोऽथवाप्यच्युत एतच्छ्रुत्वा एतज्ज्ञानमिति एतत्क्षेत्रं एतद्धि एतद्‌बुद्ध्वा एतद्यो एतद्योनीनि एतद्विज्ञाय एतन्मे एतयोरेकं एतस्याहं एतां एतान्न एतान्यपि एतावदिति एतेऽत्र एतैर्विमुक्तः एतैर्विमोहयत्येष एनं एनमजमव्ययम् एव एवं एवंरूपः एवंविधो एवमुक्तो एवमुक्त्वा एवमुक्त्वार्जुनः एवमेतद्यथात्थ एवायं एवाह एवेति एवैते एष एषा ऐरावतं ओमित्येकाक्षरं कं कच्चिदज्ञानसंमोहः कच्चिदेतच्छ्रुतं कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव कट्‌वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः कतरन्नो कथं कथमेतद्विजानीयां कथय कथयन्तश्च कथयिष्यन्ति कथयिष्यामि कदाचन कदाचि कन्दर्पः कपिलो कमलपत्राक्ष कमलासनस्थ कम् करणं करिष्यति करिष्यसि करिष्ये करुण करोति कर्णं कर्णश्च कर्तव्यं कर्तव्यानीति कर्ता कर्तारं कर्तारमपि कर्तारमात्मानं कर्ताहमिति कर्तुं कर्तुमव्ययम् कर्तुमिहार्हसि कर्तृत्वं कर्तेति कर्म कर्मचोदना कर्मजं कर्मजा कर्मजान्विद्धि कर्मणः कर्मणा कर्मणां कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं कर्मणामशमः कर्मणि कर्मणैव कर्मणो कर्मण्यकर्म कर्मण्यतन्द्रितः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिरतः कर्मण्यविद्वांसो कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मफलं कर्मफलत्यागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो कर्मफलसंयोगं कर्मफलहेतुर्भूर्मा कर्मफलासङ्गं कर्मफले कर्मबन्धं कर्मबन्धनः कर्मबन्धनैः कर्मभिः कर्मभिर्न कर्मयोग कर्मयोगमसक्तः कर्मयोगश्च कर्मयोगेन कर्मयोगो कर्मसंग्रहः कर्मसंज्ञितः कर्मसंन्यासयोग कर्मसंन्यासयोगो कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो कर्मसङ्गिनाम् कर्मसङ्गिषु कर्मसङ्गेन कर्मसमुद्भवः कर्मसु कर्मस्वनुषज्जते कर्माखिलं कर्माणि कर्माण्यशेषतः कर्मानुबन्धीनि कर्मिभ्यश्चाधिको कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियैः कर्मैव कर्षति कर्षयन्तः कलयतामहम् कलेवरम् कल्पक्षये कल्पते कल्पादौ कल्याणकृत्कश्चिद्‌दुर्गतिं कवयो कवयोऽप्यत्र कविं कविः कवीनामुशना कश्चन कश्चित् कश्चित्कर्तुमर्हति कश्चित्क्षणमपि कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदेन कश्चिद्यतति कश्चिन्मां कश्चिन्मे कश्मलमिदं कस्माच्च कस्यचित्पापं का कां काङ्क्षति काङ्क्षन्तः काङ्क्षितं काङ्क्षे काम कामं कामः कामकामा कामकामी कामकारतः कामकारेण कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधवियुक्तानां कामक्रोधोद्भवं कामधुक् कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् कामभोगेषु काममाश्रित्य कामरागबलान्विताः कामरागविवर्जितम् कामरूपं कामरूपेण कामसंकल्पवर्जिताः कामात्क्रोधोऽभिजायते कामात्मानः कामान्मयैव कामान्यः कामान्सर्वान्पार्थ कामेप्सुना कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामोऽस्मि कामोपभोगपरमा काम्यानां कायं कायक्लेशभयात्त्यजेत् कायशिरोग्रीवं कायेन कारणं कारणमुच्यते कारणानि कारयन् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः कार्यं कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यते कार्यमित्येव कार्यमेव कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्ये कालं कालः कालानलसन्निभानि काले कालेनात्मनि कालेनेह कालेषु कालो कालोऽस्मि काशिराजश्च काश्यश्च किं किंचन

500[edit]

किंचित्करोति किंचित्करोमीति किंचित्सत्त्वं किंचिदपि किमकर्मेति किमकुर्वत किमध्यात्मं किमन्यत्कामहैतुकम् किमाचारः किमासीत किमुच्यते किम् किरीटिनं किरीटी किल्बिषम् कीर्तयन्तो कीर्तिं कीर्तिः कुतः कुतस्त्वा कुतोऽन्यः कुतोऽन्यो कुन्तीपुत्रो कुरु कुरुक्षेत्रे कुरुते कुरुनन्दन कुरुप्रवीर कुरुवृद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुसत्तम कुर्यां कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् कुर्वन्ति कुर्वन्न कुर्वन्नपि कुर्वन्नाप्नोति कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वाणो कुलं कुलक्षयकृतं कुलक्षये कुलघ्नानां कुलधर्माः कुलधर्माश्च कुलस्त्रियः कुलस्य कुले कुशले कुसुमाकरः कूटस्थमचलं कूटस्थो कूटस्थोऽक्षर कूर्मोऽङ्गानीव कृतं कृतनिश्चयः कृतम् कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिर्वेपमानः कृतान्ते कृतेनार्थो कृत्वा कृत्वापि कृत्स्नं कृत्स्नकर्मकृत् कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत कृत्स्नमध्यात्मं कृत्स्नमवशं कृत्स्नमेकांशेन कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये कृत्स्नस्य कृपणाः कृपया कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् कृपश्च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृष्ण कृष्णं कृष्णः कृष्णो के केचिदात्मानमात्मना केचिद्भीताः केचिद्विलग्ना केन केनचित् केवलं केवलैरिन्द्रियैरपि केशव केशवस्य केशवार्जुनयोः केषु कैर्मया कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो को कोऽत्र कोऽन्योऽस्ति कौन्तेय कौन्तेयः कौमारं कौशलम् क्रतुरहं क्रियते क्रियतेऽर्जुन क्रियन्ते क्रियमाणानि क्रियाभिर्न क्रियाविशेषबहुलां क्रुरान्संसारेषु क्रोध क्रोधं क्रोधः क्रोधस्तथा क्रोधाद्भवति क्लेदयन्त्यापो क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लैब्यं क्वचित् क्षत्रियाः क्षमा क्षमी क्षयं क्षयाय क्षरः क्षरश्चाक्षर क्षरो क्षात्रं क्षान्तिरार्जवमेव क्षान्तिरार्जवम् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव क्षिप्रं क्षीणकल्मषाः क्षीणे क्षुद्रं क्षेत्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञं क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्री क्षेमतरं खं खे गच्छ गच्छति गच्छन्ति गच्छन्त्यनामयम् गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं गजेन्द्राणां गतः गतरसं गतव्यथः गतसङ्गस्य गतसन्देहः गताः गतागतं गतासूनगतासूंश्च गतिं गतिः गतिम् गतिर्दुःखं गतिर्भर्ता गती गत्वा गदिनं गन्तव्यं गन्तासि गन्धः गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा गन्धर्वाणां गमः गम्यते गरीयसे गरीयो गर्भस्तथा गवि गहना गाण्डीवं गात्राणि गामाविश्य गायत्री गिरामस्म्येकमक्षरम् गीतं गुडाकेश गुडाकेशः गुडाकेशेन गुणकर्मविभागयोः गुणकर्मविभागशः गुणकर्मसु गुणतस्त्रिविधं गुणत्रयविभागयोग गुणत्रयविभागयोगो गुणप्रवृद्धा गुणभेदतः गुणभोक्तृ गुणमयी गुणसंख्याने गुणसङ्गोऽस्य गुणा गुणांश्चैव गुणाः गुणातीतः गुणानेतानतीत्य गुणान्वितम् गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय गुणेभ्यः गुणेभ्यश्च गुणेषु गुणैः गुणैर्यो गुरुणापि गुरुर्गरीयान् गुरूनहत्वा गुरूनिहैव गुह्यं गुह्यतमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् गुह्याद्‌गुह्यतरं गुह्यानां गृणन्ति गृहित्वैतानि गृह्णाति गृह्यते गेहे गोविन्द गोविन्दमुक्त्वा ग्रसमानः ग्रसिष्णु ग्लानिर्भवति घातयति घोरं घोरमीदृङ्ममेदम् घोरे घोषो घ्नतोऽपि घ्राणमेव चक्रं चक्रहस्त चक्रिणं चक्षुः चञ्चलं चञ्चलत्वात्स्थितिं चतुर्थोऽध्याय: चतुर्थोऽध्यायः चतुर्दशोऽध्याय: चतुर्दशोऽध्यायः चतुर्भुजेन चतुर्विधम् चतुर्विधा चत्वारो चमूम् चरतां चरति चरन्ति चरमेव चराचरम् चराचरस्य चलमध्रुवम् चलम् चाकार्यमेव चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते चाक्रियः चाखिलम् चाचारो चाति चातितरन्त्येव चातुर्वर्ण्यं चात्मनि चादिर्न चाद्यं चाद्यम् चाधिपत्यम् चानघ चानन्ययोगेन चानुबन्धे चान्तिके चान्द्रमसं चान्यः चापं चापरं चापरानपि चापरे चापि चाप्यक्षरमव्यक्तं चाप्यन्ये चाप्यपलायनम् चाप्यहम् चाप्युक्तो चाप्रियम् चाभयमेव चाभावयतः चाभिजातस्य चामेध्यं चायं चायुक्तस्य चार्जुन चावेक्ष्य चाव्ययम् चाशुश्रूषवे चास्मि चास्य चाहं चाहम् चित्तं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते चित्ररथः चिन्तयेत् चिन्तामपरिमेयां चिन्त्योऽसि चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः चेज्यया चेतना चेतसा चेति चेत्कर्मणस्ते चेत्त्वमहंकारान्न चेत्त्वमिमं चेत्सुदुराचारो चेदसि चेदहम् चेन्द्रियगोचराः चेष्टते चैकान्तमनश्नतः चैतद्विद्मः चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते चैनं चैलाजिनकुशोत्तरम् चैव चैवात्मनात्मानं चैवात्र चैवान्तःशरीरस्थं चैवायं चैवास्मि चैवाहमर्जुन चोक्तं चोच्यते चोत्तमः चोपपन्नं चौषधीः छन्दसामहम् छन्दांसि छन्दोभिर्विविधैः छलयतामस्मि छित्त्वा छित्त्वैनं छिन्दन्ति छिन्नद्वैधा छिन्नसंशयः छेत्ता छेत्तुमर्हस्यशेषतः जगतः जगतो जगतोऽहिताः जगत् जगत्कृत्स्नं जगत्पते जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते जगत्समग्रं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदाहुरनीश्वरम् जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्विपरिवर्तते जगन्निवास जघन्यगुणवृत्तिस्था जनः जनकादयः जनयेदज्ञानां जना जनाः जनाधिपाः जनानां जनार्दन जन्तवः जन्म जन्मकर्मफलप्रदाम् जन्मनामन्ते जन्मनि जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् जन्मानि जपयज्ञोऽस्मि जयद्रथं जयाजयौ जयेम जयेयुः जयोऽस्मि जरा जरामरणमोक्षाय जहातीह जहि जागर्ति जाग्रति जाग्रतो जातस्य जाता जातिधर्माः जातु जानन्योगी जानाति जानीहि जाने जायते जायन्ते जाह्नवी जिगीषताम् जिजीविषाम जिज्ञासुरपि जिज्ञासुरर्थार्थी जितः जितसङ्गदोषा जितात्मनः जितात्मा जितेन्द्रियः जित्वा जीर्णा जीर्णानि जीवति जीवनं जीवभूतः जीवभूतां जीवलोके जुह्वति जेतासि जोषयेत्सर्वकर्माणि ज्ञातुं ज्ञातेन ज्ञात्वा ज्ञानं ज्ञानकर्मसंन्यासयोग ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो ज्ञानगम्यं ज्ञानचक्षुषः ज्ञानचक्षुषा ज्ञानतपसा ज्ञानदीपिते ज्ञानदीपेन ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञानप्लवेनैव ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं ज्ञानमाख्यातं ज्ञानमावृत्य ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानमेतेन ज्ञानयज्ञेन ज्ञानयोगेन ज्ञानवतामहम् ज्ञानवान्मां ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञानयोग ज्ञानविज्ञानयोगो ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ज्ञानसङ्गेन ज्ञानस्य ज्ञानाग्निः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं ज्ञानानां ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानासिनात्मनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनो ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं ज्ञानिभ्योऽपि ज्ञानी ज्ञाने ज्ञानेन ज्ञास्यसि ज्ञेयं ज्ञेयः ज्ञेयमस्माभिः ज्ञेयोऽसि ज्यायसी ज्यायो ज्योतिर्योगी ज्योतिषामपि ज्वलनं झषाणां तं तच्च तच्छक्यं तच्छृणु तज्ज्ञानं तज्ज्ञेयं तज्ज्योतिस्तमसः तत ततं ततः ततमिदं ततम् ततस्ततो ततो

1000[edit]

ततोऽसि तत् तत्किं तत्कुरुष्व तत्क्षामये तत्क्षेत्रं तत्तदेवावगच्छ तत्तामसमुदाहृतम् तत्ते तत्तेजो तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वतः तत्त्वतो तत्त्वमिच्छामि तत्त्ववित् तत्त्ववित्तु तत्त्वेन तत्त्वेनातश्च्यवन्ति तत्परः तत्परम् तत्परिमार्गितव्यं तत्प्रसादात्परां तत्प्रेत्य तत्र तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः तत्रैकस्थं तत्रैकाग्रं तत्रैवं तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्सदिति तत्समक्षं तत्समासेन तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् तत्सर्वमिदं तत्सुखं तत्स्वयं तथा तथात्मा तथात्मानमकर्तारं तथान्यानपि तथापरे तथापि तथाप्नोति तथैव तथोपलभ्यते तदज्ञानं तदनन्तरम् तदर्थं तदर्थीयं तदस्ति तदस्माकं तदस्य तदहं तदहमर्जुन तदा तदात्मानं तदित्यनभिसन्धाय तदिह तदेकं तदेव तदोत्तमविदां तद्दानं तद्धाम तद्‌बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः तद्ब्रह्म तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भावभावितः तद्भासयते तद्योगैरपि तद्राजसमुदाहृतम् तद्वत्कामा तद्विदः तद्विदुः तद्विद्धि तनुं तनुमाश्रितम् तन्निबध्नाति तन्मे तप तपः तपःसु तपन्तम् तपश्चास्मि तपश्चैव तपसा तपसि तपस्तत्त्रिविधं तपस्तप्तं तपस्विभ्योऽधिको तपस्विषु तपाम्यहमहं तपो तपोभिरुग्रैः तप्तं तप्यन्ते तमः तमभ्यर्च्य तमश्चैव तमसः तमसावृता तमसो तमस्त्वज्ञानजं तमस्येतानि तमाहुः तमुवाच तमेव तमेवैति तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तया तयापहृतचेतसाम् तयोर्न तयोस्तु तरन्ति तव तवामी तवार्जुन तवार्जुनेदं तवाहिताः तवेदं तस्माच्छास्त्रं तस्मात्त्वं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ तस्मात्प्रणम्य तस्मात्सर्वगतं तस्मात्सर्वाणि तस्मात्सर्वेषु तस्मादज्ञानसम्भूतं तस्मादन्यः तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादसक्तः तस्मादुत्तिष्ठ तस्मादेवं तस्मादोमित्युदाहृत्य तस्माद्ब्रह्मणि तस्माद्यस्य तस्माद्युध्यस्व तस्माद्योगाय तस्माद्योगी तस्मान्नार्हा तस्मान्मनुष्येषु तस्मिन्गर्भं तस्य तस्यां तस्याचलां तस्याहं तस्यैव तां तांस्तथैव तात तानकृत्स्नविदो तानहं तानि तान् तान्निबोध तान्ब्रवीमि तान्यपि तान्यहं तान्विद्धि तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् तान्समीक्ष्य तान्सर्वानेवं तामस तामसं तामसप्रियम् तामसा तामसाः तामसी तामेव तावान्सर्वेषु तासां तिष्ठति तिष्ठत्यकर्मकृत् तिष्ठन्तं तिष्ठन्ति तिष्ठसि तु तुमुलो तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यप्रियाप्रियो तुष्टः तुष्टिस्तपो तुष्यति तुष्यन्ति तूद्देशतः तूष्णीं तृतीयोऽध्याय: तृतीयोऽध्यायः तृप्तिर्हि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ते तेऽद्य तेऽपि तेऽभिहिता तेऽव्ययाम् तेऽहं तेऽहोरात्रविदो तेजः तेजश्चास्मि तेजस्तेजस्विनामहम् तेजो तेजोंऽशसंभवम् तेजोभिरापूर्य तेजोमयं तेजोराशिं तेन तेनाहमिष्टः तेनेदमावृतम् तेनैव तेषां तेषामहं तेषामादित्यवज्ज्ञानं तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तेषु तेष्ववस्थितः तैर्जितः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो तोयं तौ त्यक्तजीविताः त्यक्तसर्वपरिग्रहः त्यक्तुं त्यक्त्वा त्यक्त्वात्मशुद्धये त्यक्त्वोत्तिष्ठ त्यजत्यन्ते त्यजन्देहं त्यजेत् त्यागं त्यागः त्यागफलं त्यागस्य त्यागी त्यागीत्यभिधीयते त्यागे त्यागो त्याज्यं त्याज्यमिति त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना त्रयोदशोऽध्याय: त्रयोदशोऽध्यायः त्रायते त्रिधैव त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः त्रिविधं त्रिविधः त्रिविधा त्रिविधो त्रिषु त्रीन्देही त्रैगुण्यविषया त्रैलोक्यराज्यस्य त्रैविद्या त्वं त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं त्वघं त्वत्तः त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः त्वदन्यः त्वदन्येन त्वनन्यया त्वनावृत्तिमावृत्तिं त्वन्तगतं त्वमक्षरं त्वमव्ययः त्वमस्य त्वमात्मानं त्वमादिदेवः त्वमादौ त्वया त्वयैकाग्रेण त्वयैकेन त्वरमाणा त्वहं त्वां त्वात्मैव त्वामहमप्रमेयम् त्वामहमीशमीड्यम् त्विदमेतेषां त्विदानीं त्विमां त्वेतदभ्यसूयन्तो त्वेवमजानन्तः त्वेवाहं दंष्ट्राकरालानि दक्षिणायनम् दण्डो दत्तं ददामि ददासि दधाम्यहम् दध्मौ दमः दमयतामस्मि दमश्च दमस्तपः दम्भमानमदान्विताः दम्भार्थमपि दम्भाहंकारसंयुक्ताः दम्भेन दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भो दया दर्पं दर्पोऽभिमानश्च दर्शनकाङ्क्षिणः दर्शय दर्शयात्मानमव्ययम् दर्शयामास दर्शितमात्मयोगात् दशनान्तरेषु दशमोऽध्याय: दशमोऽध्यायः दशैकं दहति दातव्यमिति दानं दानक्रियाश्च दानमीश्वरभावश्च दानवाः दाने दानेन दानेषु दानै दास्यन्ते दास्यामि दिवि दिव्यं दिव्यगन्धानुलेपनम् दिव्यमादिदेवमजं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यमेवं दिव्यम् दिव्या दिव्यानां दिव्यानि दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यान् दिव्यान्दिवि दिव्यौ दिशश्च दिशश्चानवलोकयन् दिशो दीपो दीप्तमनेकवर्णं दीप्तविशालनेत्रम् दीप्तहुताशवक्त्रं दीप्तिमन्तम् दीयते दीयतेऽनुपकारिणे दीर्घसूत्री दुःखं दुःखतरं दुःखमज्ञानं दुःखमाप्तुमयोगतः दुःखमित्येव दुःखयोनय दुःखशोकामयप्रदाः दुःखहा दुःखान्तं दुःखालयमशाश्वतम् दुःखेन दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुरत्यया दुरासदम् दुर्निग्रहं दुर्निरीक्ष्यं दुर्बुद्धेर्युद्धे दुर्मतिः दुर्मेधा दुर्योधनस्तदा दुर्लभतरं दुष्कृताम् दुष्कृतिनो दुष्टासु दुष्पूरं दुष्पूरेणानलेन दुष्प्राप दूरस्थं दूरेण दृढनिश्चयः दृढमिति दृढव्रताः दृढेन दृष्टपूर्वम् दृष्टवानसि दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा दृष्ट्वाद्भुतं दृष्ट्वेदं दृष्ट्वेमं दृष्ट्वैव देव देवं देवताः देवदत्तं देवदेव देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं देवभोगान् देवमनन्तं देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षीणां देवलो देववर देवव्रता देवा देवांस्तव देवानां देवानामस्मि देवान्देवयजो देवान्पितॄन्यान्ति देवान्भावयतानेन देवान्यक्षरक्षांसि देवेश देवेषु देशे देहं देहभृता देहभृतां देहभृत् देहमाश्रितः देहवद्भिरवाप्यते देहसमुद्भवान् देहा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र देहिनः देहिनमव्ययम् देहिनम् देहिनां देहिनोऽस्मिन्यथा देही देहे देहेऽस्मिन्पुरुषः देहेऽस्मिन्प्रकाश देहेऽस्मिन्मधुसूदन दैत्यानां दैवं दैवमेवापरे दैवासुरसंपद्विभागयोग दैवासुरसंपद्विभागयोगो दैवी दैवीं दैवीमभिजातस्य दैवीमभिजातोऽसि दैवो दोषं दोषवदित्येके दोषेण दोषैरेतैः द्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं द्यूतं द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो द्रवन्ति द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा द्रष्टानुपश्यति द्रष्टुं द्रष्टुमनेनैव द्रष्टुमहं द्रष्टुमिच्छसि द्रष्टुमिच्छामि द्रष्टुमिति द्रुपदपुत्रेण द्रुपदश्च द्रुपदो द्रोणं द्रोणः द्रौपदेयाश्च द्वन्द्वः द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता द्वन्द्वमोहेन द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वैर्विमुक्ताः द्वादशोऽध्याय: द्वादशोऽध्यायः द्वारं द्वाविमौ द्विजोत्तम द्वितीयोऽध्याय: द्वितीयोऽध्यायः द्विषतः द्वेषः द्वेष्टि द्वेष्ट्यकुशलं द्वेष्योऽस्ति द्वौ धनंजय धनंजयः धनञ्जयः धनमानमदान्विताः धनानि धनुरुद्यम्य धनुर्धरः धर्मकामार्थान्धृत्या धर्मक्षेत्रे धर्ममधर्मं धर्ममिति

1500[edit]

धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मसम्मूढचेताः धर्मस्य धर्मस्यास्य धर्मात्मा धर्माविरुद्धो धर्मे धर्म्यं धर्म्याद्धि धर्म्यामृतमिदं धाता धातारमचिन्त्यरूप धाताहं धाम धारयते धारयतेऽर्जुन धारयन् धारयन्नचलं धारयाम्यहमोजसा धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रा धार्तराष्ट्राः धार्तराष्ट्राणां धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान्नः धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् धार्यते धीमता धीमताम् धीरं धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाव्रियते धूमो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रस्य धृतिं धृतिः धृतिगृहीतया धृतिर्दाक्ष्यं धृतेश्चैव धृत्या धृत्यात्मानं धृत्युत्साहसमन्वितः धृष्टकेतुश्चेकितानः धृष्टद्युम्नो धेनूनामस्मि ध्यानयोगपरो ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानेनात्मनि ध्यायतो ध्यायन्त ध्रुवम् ध्रुवो नकुलः नक्षत्राणामहं नचिरात्पार्थ नचिरेणाधिगच्छति नदीनां नभःस्पृशं नभश्च नमः नमस्कुरु नमस्कृत्वा नमस्ते नमस्तेऽस्तु नमस्यन्तश्च नमस्यन्ति नमेरन्महात्मन् नमो नमोऽस्तु नयेत् नरः नरकस्येदं नरकायैव नरकेऽनियतं नरकेऽशुचौ नरपुङ्गवः नरलोकवीरा नराणां नराधमाः नराधमान् नराधिपम् नरैः नरोऽपराणि नवद्वारे नवमोऽध्याय: नवमोऽध्यायः नवानि नश्यति नश्यत्सु नष्टः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टानचेतसः नष्टे नष्टो नाकृतेनेह नागानां नातपस्काय नातिनीचं नातिमानिता नात्मानमवसादयेत् नात्यश्नतस्तु नात्युच्छ्रितं नात्र नादत्ते नाधिकं नानवाप्तमवाप्तव्यं नानाभावान्पृथग्विधान् नानावर्णाकृतीनि नानाविधानि नानाशस्त्रप्रहरणाः नानुतिष्ठन्ति नानुपश्यन्ति नानुवर्तयतीह नानुशोचन्ति नानुशोचितुमर्हसि नानुषज्जते नान्तं नान्तो नान्तोऽस्ति नान्यं नान्यगामिना नान्यत्किंचिदस्ति नान्यदस्तीति नापि नाप्नुवन्ति नाभक्ताय नाभावो नाभिजानाति नाभिनन्दति नाम नामयज्ञैस्ते नामाष्टमोऽध्यायः नामाष्टादशोऽध्यायः नामुत्र नामैकादशोऽध्यायः नायं नायका नारदः नारीणां नाशनमात्मनः नाशयाम्यात्मभावस्थो नाशाय नाशितमात्मनः नासं नासतो नासाभ्यन्तरचारिणौ नासिकाग्रं नास्ति नास्त्यत्र नास्त्यन्तो नाहं नाहंकृतो निःश्रेयसकरावुभौ निःस्पृहः निगच्छति निगृहीतानि निगृह्णाम्युत्सृजामि निग्रहं निग्रहः नित्यं नित्यः नित्यजातं नित्यतृप्तो नित्यमनुतिष्ठन्ति नित्यमवध्योऽयं नित्ययुक्त नित्ययुक्तस्य नित्ययुक्ता नित्यवैरिणा नित्यशः नित्यसंन्यासी नित्यसत्त्वस्थो नित्यस्योक्ताः नित्याभियुक्तानां निद्रालस्यप्रमादोत्थं निधनं निधानं निधानम् निन्दन्तस्तव निबद्धः निबध्नन्ति निबध्यते निबन्धायासुरी निबोध निमित्तमात्रं निमित्तानि नियतं नियतमानसः नियतस्य नियताः नियतात्मभिः नियताहाराः नियममास्थाय नियम्य नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यैतदात्मन्येव नियोक्ष्यति नियोजयसि नियोजितः निरग्निर्न निरहंकारः निराशीरपरिग्रहः निराशीर्निर्ममो निराशीर्यतचित्तात्मा निराश्रयः निराहारस्य निरुद्धं निरुध्य निर्गुणं निर्देशो निर्दोषं निर्द्वन्द्वो निर्ममः निर्ममो निर्मलं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् निर्मानमोहा निर्योगक्षेम निर्वाणपरमां निर्वेदं निर्वैरः निवर्तते निवर्तन्ति निवर्तन्ते निवसिष्यसि निवातस्थो निवासः निवृत्तानि निवृत्तिं निवेशय निशा निश्चयं निश्चयेन निश्चरति निश्चला निश्चितं निश्चिताः निश्चित्य निष्ठा निस्त्रैगुण्यो निहताः निहत्य नीतिरस्मि नीतिर्मतिर्मम नु नृलोके नृषु नेङ्गते नेच्छसि नेन्द्रियार्थेषु नेमे नेह नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नैतत्त्वय्युपपद्यते नैति नैते नैनं नैनां नैव नैवं नैवेह नैष्कर्म्यसिद्धिं नैष्कृतिकोऽलसः नैष्ठिकीम् नो नोद्विजेत्प्राप्य नोपजायन्ते नोपपद्यते नोपलिप्यते न्नायं न्यन्यानि न्याय्यं न्यासं पक्षिणाम् पचन्त्यात्मकारणात् पचाम्यन्नं पञ्च पञ्चदशोऽध्याय: पञ्चदशोऽध्यायः पञ्चमम् पञ्चमोऽध्याय: पञ्चमोऽध्यायः पञ्चैतानि पञ्चैते पणवानकगोमुखाः पण्डितं पण्डिताः पतङ्गा पतन्ति पत्रं पथि पदं पदमव्ययं पदमव्ययम् पद्मपत्रमिवाम्भसा परं परंतप परः परतरं परतस्तु परधर्मात्स्वनुष्ठितात् परधर्मो परन्तप परमं परमवाप्स्यथ परमव्ययम् परमां परमात्मा परमात्मेति परमात्मेत्युदाहृतः परमाप्नोति परमुच्यते परमेश्वर परमेश्वरम् परमेष्वासः परमो परम् परम्पराप्राप्तमिमं परया परयाविष्टो परयोपेतास्ते परस्तस्मात्तु परस्तात् परस्परं परस्परम् परस्योत्सादनार्थं परा परां पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पराम् परिकीर्तितः परिक्लिष्टं परिग्रहम् परिचक्षते परिचर्यात्मकं परिचिन्तयन् परिज्ञाता परिणामे परिणामेऽमृतोपमम् परित्यागस्तामसः परित्राणाय परिदह्यते परिदेवना परिपन्थिनौ परिप्रश्नेन परिशुष्यति परिसमाप्यते परो पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यो पर्णानि पर्यवतिष्ठते पर्याप्तं पर्युपासते पर्युषितं पवतामस्मि पवनः पवित्रं पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिह पवित्रमोंकार पश्य पश्यञ्श्रृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्‌गच्छन्स्वपञ्श्वसन् पश्यति पश्यतो पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न पश्यन्ति पश्यन्त्यचेतसः पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्नात्मनि पश्यन्हि पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ पश्याद्य पश्यामि पश्याश्चर्याणि पश्येदकर्मणि पश्यैतां पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति पाञ्चजन्यं पाणिपादं पाण्डव पाण्डवः पाण्डवश्चैव पाण्डवस्तदा पाण्डवानां पाण्डवानीकं पाण्डवाश्चैव पाण्डुपुत्राणामाचार्य पातकम् पात्रे पापं पापकृत्तमः पापमवाप्स्यसि पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः पापयोनयः पापा पापादस्मान्निवर्तितुम् पापेन पापेभ्यः पापेषु पाप्मानं पारुष्यमेव पार्थ पार्थस्य पार्थानुचिन्तयन् पार्थाय पार्थास्ति पार्थो पावकः पावकश्चास्मि पावनानि पितरः पितरो पिता पितामहः पितामहाः पितामहान् पितासि पिताहमस्य पितृव्रताः पितॄणामर्यमा पितॄनथ पितेव पुण्यं पुण्यकर्मणाम् पुण्यकृतां पुण्यफलं पुण्यमासाद्य पुण्या पुण्ये पुण्यो पुत्रदारगृहादिषु पुत्रस्य पुत्राः पुत्रास्तथैव पुनः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनर्जन्म पुनर्धनम् पुनर्ब्राह्मणाः पुनर्मोहमेवं पुनर्योगं पुनश्च पुनस्तवादिं पुनस्तानि पुनस्त्वं पुमांश्चरति पुरस्तादथ पुरा पुराण पुराणमनुशासितार पुराणी पुराणो पुरातनः पुरुजित्कुन्तिभोजश्च पुरुषं पुरुषः पुरुषमुपैति पुरुषर्षभ पुरुषव्याघ्र पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषस्त्वन्यः पुरुषस्य पुरुषा पुरुषो पुरुषोऽश्नुते पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमयोग पुरुषोत्तमयोगो पुरुषौ पुरे पुरोधसां पुरोवाच पुष्कलाभिः पुष्णामि पुष्पं पुष्पितां पूजार्हावरिसूदन पूज्यश्च पूतपापा पूता पूति पूरुषः पूर्वतरं पूर्वमेव पूर्वाभ्यासेन पूर्वे पूर्वैः पूर्वैरपि पृच्छामि पृथक् पृथक्केशिनिषूदन पृथक्चेष्टा पृथक्त्वेन

2000[edit]

पृथक्पृथक् पृथग्बालाः पृथग्विधम् पृथग्विधाः पृथिवीं पृथिवीपते पृथिव्यां पृष्ठतस्ते पौण्ड्रं पौत्राः पौरुषं पौरुषम् पौर्वदेहिकम् प्रकाशं प्रकाशः प्रकाशयति प्रकाशयत्येकः प्रकीर्त्या प्रकृतिं प्रकृतिः प्रकृतिजान्गुणान् प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृतिजैर्मुक्तं प्रकृतिमाश्रिताः प्रकृतिरष्टधा प्रकृतिरुच्यते प्रकृतिसंभवाः प्रकृतिसंभवान् प्रकृतिस्त्वां प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थो प्रकृतेः प्रकृतेर्गुणसंमूढाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतेर्वशात् प्रकृत्या प्रकृत्यैव प्रजनश्चास्मि प्रजहाति प्रजहि प्रजाः प्रजानामि प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वं प्रज्ञा प्रज्ञां प्रज्ञावादांश्च प्रणम्य प्रणवः प्रणश्यति प्रणश्यन्ति प्रणश्यामि प्रणिधाय प्रणिपातेन प्रतपन्ति प्रतापवान् प्रति प्रतिजाने प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य प्रतिष्ठितम् प्रतिष्ठिता प्रत्यक्षावगमं प्रत्यनीकेषु प्रत्यवायो प्रत्युपकारार्थं प्रथमोऽध्याय: प्रथमोऽध्यायः प्रथितः प्रदध्मतुः प्रदिष्टम् प्रदीप्तं प्रदुष्यन्ति प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रनष्टस्ते प्रपद्यते प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्ये प्रपन्नम् प्रपश्य प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यामि प्रपितामहश्च प्रभवं प्रभवः प्रभवत्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभविष्णु प्रभवो प्रभाषेत प्रभास्मि प्रभुः प्रभुरेव प्रभो प्रमाणं प्रमाथि प्रमाथीनि प्रमादमोहौ प्रमादात्प्रणयेन प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति प्रमादे प्रमादो प्रमुखे प्रमुच्यते प्रयच्छति प्रयतात्मनः प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयाणकाले प्रयाणकालेऽपि प्रयाता प्रयाति प्रयुक्तोऽयं प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि प्रलयं प्रलयः प्रलयस्तथा प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलये प्रलीनस्तमसि प्रलीयते प्रलीयन्ते प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्याम्यनसूयवे प्रवक्ष्ये प्रवदतामहम् प्रवदन्ति प्रवदन्त्यविपश्चितः प्रवर्तते प्रवर्तन्ते प्रवर्तितं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तानि प्रविलीयते प्रविशन्ति प्रवृत्तः प्रवृत्तिं प्रवृत्तिः प्रवृत्तिम् प्रवृत्तिरारम्भः प्रवृत्तिर्भूतानां प्रवृत्ते प्रवृद्धे प्रवेष्टुं प्रव्यथितं प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितास्तथाहम् प्रशस्ते प्रशान्तमनसं प्रशान्तस्य प्रशान्तात्मा प्रसक्ताः प्रसङ्गेन प्रसन्नचेतसो प्रसन्नात्मा प्रसन्नेन प्रसभं प्रसविष्यध्वमेष प्रसादः प्रसादमधिगच्छति प्रसादये प्रसादे प्रसिद्ध्येदकर्मणः प्रसीद प्रसृता प्रसृतास्तस्य प्रहसन्निव प्रहास्यसि प्रहृष्येत्प्रियं प्रह्लादश्चास्मि प्राकृतः प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राञ्जलयो प्राणं प्राणकर्माणि प्राणमावेश्य प्राणमास्थितो प्राणांस्त्यक्त्वा प्राणान्प्राणेषु प्राणापानगती प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानौ प्राणायामपरायणाः प्राणिनां प्राणेऽपानं प्राधान्यतः प्राप्तो प्राप्नुवन्ति प्राप्य प्राप्यते प्राप्स्यसि प्राप्स्ये प्रारभते प्रार्थयन्ते प्राह प्राहुः प्राहुरव्ययम् प्राहुर्मनीषिणः प्राहुर्योगं प्राहुस्त्यागं प्रियः प्रियकृत्तमः प्रियचिकीर्षवः प्रियतरो प्रियहितं प्रियाः प्रियायार्हसि प्रियो प्रियोऽसि प्रीतमनाः प्रीतिः प्रीतिपूर्वकम् प्रीयमाणाय प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये प्रेत्य प्रोक्त प्रोक्तं प्रोक्तः प्रोक्तमज्ञानं प्रोक्तमधिदैवं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानिति प्रोक्ता प्रोक्तानि प्रोक्तो प्रोच्यते प्रोच्यमानमशेषेण प्रोतं फलं फलमुद्दिश्य फलम् फलहेतवः फलाकाङ्क्षी फलानि फले फलेषु बत बध्नाति बध्यते बन्धं बन्धात्प्रमुच्यते बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मैव बभूव बलं बलवतां बलवद्‌दृढम् बलवान्सुखी बलादिव बहवः बहवो बहवोऽम्बुवेगाः बहिरन्तश्च बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे बहुदंष्ट्राकरालं बहुधा बहुनैतेन बहुबाहूरुपादम् बहुमतो बहुलायासं बहुवक्त्रनेत्रं बहुविधा बहुशाखा बहूदरं बहूनां बहूनि बहून्यदृष्टपूर्वाणि बहून्वदिष्यन्ति बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बिभर्त्यव्यय बीजं बीजप्रदः बीजमव्ययम् बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् बुद्धिं बुद्धिः बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिनाशात्प्रणश्यति बुद्धिभेदं बुद्धिमान्मनुष्येषु बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च बुद्धियुक्ता बुद्धियुक्तो बुद्धियोगं बुद्धियोगमुपाश्रित्य बुद्धियोगाद्धनंजय बुद्धिरयुक्तस्य बुद्धिरव्यक्तमेव बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते बुद्धिरेकेह बुद्धिरेव बुद्धिर्जनार्दन बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्यस्य बुद्धिर्यो बुद्धिर्योगे बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिसंयोगं बुद्धिस्तदा बुद्धेः बुद्धेर्भेदं बुद्धौ बुद्ध्या बुद्ध्वा बुधः बुधा बुधाः बृहत्साम बृहस्पतिम् बोद्धव्यं बोधयन्तः ब्रवीषि ब्रह्म ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यमहिंसा ब्रह्मणः ब्रह्मणस्त्रिविधः ब्रह्मणा ब्रह्मणो ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ब्रह्मण्याधाय ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृषयः ब्रह्मभूतः ब्रह्मभूतमकल्मषम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूयाय ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मवादिनाम् ब्रह्मविदो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माग्नावपरे ब्रह्माणमीशं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मैव ब्रह्मोद्भवं ब्राह्मणक्षत्रियविशां ब्राह्मणस्य ब्राह्मणास्तेन ब्राह्मणे ब्राह्मी ब्रूहि भक्तः भक्ता भक्तास्तेऽतीव भक्तास्त्वां भक्तिं भक्तिमान्यः भक्तियोग भक्तियोगेन भक्तियोगो भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तोऽसि भक्त्या भक्त्युपहृतमश्नामि भगवन्मया भगवन्व्यक्तिं भजतां भजते भजत्येकत्वमास्थितः भजन्ति भजन्ते भजन्त्यनन्यमनसो भजस्व भजाम्यहम् भयं भयात् भयाद्रणादुपरतं भयानकानि भयाभये भयावहः भयेन भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम भर्ता भव भवति भवतीत्यनुशुश्रुम भवतो भवतोऽज्ञानमेव भवत्यत्यागिनां भवन्तः भवन्तमाद्यं भवन्ति भवानुग्ररूपो भवान् भवान्भीष्मश्च भवाप्ययौ भवामि भवार्जुन भविता भविष्यताम् भविष्यति भविष्यन्ति भविष्याणि भविष्यामः भवेत् भवेद्युगपदुत्थिता भवोऽभावो भस्मसात्कुरुते भाः भारत भावः भावना भावमजानन्तो भावमव्ययमीक्षते भावमाश्रिताः भावयन्तः भावयन्तु भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो भावसमन्विताः भावा भावेषु भावो भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः भाषसे भाषा भासस्तवोग्राः भास्वता भिन्ना भीतभीतः भीतमेनं भीतानि भीमकर्मा भीमाभिरक्षितम् भीमार्जुनसमा भीष्मं भीष्मद्रोणप्रमुखतः भीष्ममहं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्माभिरक्षितम् भीष्मो भुक्त्वा भुङ्क्ते भुङ्क्ष्व भुञ्जते भुञ्जानं भुञ्जीय भुवि भूतं भूतग्रामः भूतग्राममचेतसः भूतग्राममिमं भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति भूतप्रकृतिमोक्षं भूतभर्तृ भूतभावन भूतभावनः भूतभावोद्भवकरो भूतभृन्न भूतमहेश्वरम् भूतविशेषसंघान् भूतसर्गौ भूतस्थो भूतादिमव्ययम् भूतानां भूतानामचरं भूतानामन्त भूतानामस्मि भूतानामीश्वरोऽपि भूतानि भूतान्यशेषेण भूतिर्ध्रुवा भूतेज्या भूतेश भूतेषु भूतेष्वलोलुप्त्वं भूत्वा भूमावसपत्नमृद्धं भूमिरापोऽनलो भूय भूयः भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते भूयोऽपि भूयोऽभिजायते भृगुरहं भेदमिमं भेर्यश्च भैक्ष्यमपीह भोक्ता भोक्तारं भोक्तुं भोक्तृत्वे भोक्ष्यसे भोगा भोगाः भोगान् भोगी

2500[edit]

भोगैर्जीवितेन भोगैश्वर्यगतिं भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोजनं भ्रमतीव भ्रामयन्सर्वभूतानि भ्रुवोः भ्रुवोर्मध्ये मंस्यन्ते मकरश्चास्मि मच्चित्तः मच्चित्ता मच्चित्तो मणिगणा मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः मतं मतः मतमिदं मतमुत्तमम् मतम् मता मताः मतिः मते मतो मतोऽधिकः मत्कर्मकृन्मत्परमो मत्कर्मपरमो मत्त मत्तः मत्परं मत्परः मत्परमा मत्पराः मत्परायणः मत्प्रसादात्तरिष्यसि मत्प्रसादादवाप्नोति मत्वा मत्संस्थामधिगच्छति मत्स्थानि मत्स्थानीत्युपधारय मदनुग्रहाय मदमेव मदर्थमपि मदर्थे मदर्पणम् मद्गतप्राणा मद्गतेनान्तरात्मना मद्भक्त मद्भक्तः मद्भक्ता मद्भक्तिं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मद्भक्तो मद्भावं मद्भावमागताः मद्भावा मद्भावायोपपद्यते मद्याजिनोऽपि मद्याजी मद्योगमाश्रितः मद्व्यपाश्रयः मधुसूदन मधुसूदनः मध्यं मध्ये मन मनः मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनन्तबाहुं मनवस्तथा मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चायं मनश्चास्मि मनसस्तु मनसा मनसाचलेन मनसैवेन्द्रियग्रामं मनीषिणः मनीषिणाम् मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् मनुष्यलोके मनुष्याः मनुष्याणां मनो मनोगतान् मनोरथम् मन्तव्यः मन्त्रहीनमदक्षिणम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं मन्दान्कृत्स्नविन्न मन्मना मन्मया मन्यते मन्यन्ते मन्यसे मन्ये मन्येत मम ममात्मा ममापनुद्याद् ममाव्ययमनुत्तमम् ममैवांशो मया मयाध्यक्षेण मयानघ मयि मयैवैते मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेश्य मय्यासक्तमनाः मय्येव मरीचिर्मरुतामस्मि मरुतश्चोष्मपाश्च मरुतस्तथा मर्त्यलोकं मर्त्येषु मलेन मश्नन्ति मसङ्गशस्त्रेण महता महति महतीं महतो महत्ते महत्पापं महद्योनिरहं महर्षयः महर्षिसिद्धसंघाः महर्षीणां महात्मनः महात्मन् महात्मा महात्मानः महात्मानस्तु महानुभावान् महान् महापाप्मा महाबाहुः महाबाहो महाभूतान्यहंकारो महारथः महारथाः महाशङ्खं महाशनो महिमानं महीकृते महीक्षिताम् महीपते महीम् महेश्वरः महेष्वासा मा मां माता मातुलाः मात्रास्पर्शास्तु मादित्यवर्णं माधव माधवः मानवः मानवाः मानसमुच्यते मानसा मानापमानयोः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मानुषं मानुषीं मानुषे मामकम् मामकाः मामजमनादिं मामजमव्ययम् मामनन्यभाक् मामनुस्मर मामपि मामप्रतीकारमशस्त्रं मामप्राप्यैव मामबुद्धयः मामभिजानन्ति मामभिजानाति माममृतोद्भवम् मामात्मपरदेहेषु मामाश्रित्य मामिकाम् मामिच्छाप्तुं मामुपयान्ति मामुपाश्रिताः मामुपासते मामुपेत्य मामुपैष्यसि मामेकं मामेति मामेभ्यः मामेव मामेवमसंमूढो मामेवानुत्तमां मामेवैष्यत्यसंशयः मामेवैष्यसि माम् मायया माययापहृतज्ञाना माया मायामेतां मारुतः मार्गशीर्षोऽहमृतूनां मार्दवं माश्चर्यवद्वदति मासानां माहात्म्यमपि मिच्छामि मित्रद्रोहे मित्रारिपक्षयोः मित्रे मिथ्याचारः मिथ्यैष मिश्रं मुक्त मुक्तः मुक्तसङ्गः मुक्तसङ्गोऽनहंवादी मुक्तस्य मुखं मुखानि मुखे मुख्यं मुच्यन्ते मुनयः मुनिः मुनिर्ब्रह्म मुनीनामप्यहं मुनेः मुमुक्षुभिः मुहुर्मुहुः मुह्यति मुह्यन्ति मूढग्राहेणात्मनो मूढयोनिषु मूढा मूढाः मूढोऽयं मूर्तयः मूर्ध्न्याधायात्मनः मूलान्यनुसंततानि मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं मृतम् मृतस्य मृत्युं मृत्युः मृत्युर्ध्रुवं मृत्युश्च मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युसंसारसागरात् मृषींश्च मे मेऽच्युत मेऽमृतम् मेधावी मेरुः मैत्रः मोक्षं मोक्षकाङ्क्षिभिः मोक्षयिष्यामि मोक्षसंन्यासयोग मोक्षसंन्यासयोगो मोक्ष्यसे मोक्ष्यसेऽशुभात् मोघं मोघकर्माणो मोघज्ञाना मोघाशा मोदिष्य मोह मोहः मोहकलिलं मोहजालसमावृताः मोहनं मोहनमात्मनः मोहमेव मोहयसीव मोहात्तस्य मोहादारभ्यते मोहाद्‌गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः मोहितं मोहिताः मोहिनीं मोहोऽयं मौनं मौनमात्मविनिग्रहः म्रियते यं यः यक्षरक्षसाम् यक्ष्ये यच्च यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चान्यद् यच्चापि यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छ्रद्धः यच्छ्रेय यच्छ्रेयः यजन्त यजन्ते यजन्तो यजन्त्यविधिपूर्वकम् यजुरेव यज्जुहोषि यज्ज्ञात्वा यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते यज्ज्ञानं यज्ञं यज्ञः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञतपःक्रियाः यज्ञतपसां यज्ञदानतपःकर्म यज्ञदानतपःक्रियाः यज्ञभाविताः यज्ञविदो यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञश्च यज्ञस्तपस्तथा यज्ञा यज्ञाद्भवति यज्ञानां यज्ञायाचरतः यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र यज्ञाश्च यज्ञे यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेषु यज्ञैरिष्ट्वा यज्ञो यतः यतचित्तस्य यतचित्तात्मा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचेतसाम् यतता यततामपि यतते यततो यतन्तश्च यतन्ति यतन्तो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतयः यतवाक्कायमानसः यतश्च यतात्मवान् यतात्मा यतात्मानः यतीनां यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः यतो यत् यत्करोषि यत्कर्म यत्तज्ज्ञानं यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्प्रवक्ष्यामि यत्तत्सात्त्विकमुच्यते यत्तदग्रे यत्तद् यत्तपस्यसि यत्तु यत्तेऽहं यत्त्वयोक्तं यत्पीडया यत्प्रभावश्च यत्प्रमाणं यत्र यत्रोपरमते यत्सांख्यैः यत्स्यान्मया यथा यथाकाशस्थितो यथाभागमवस्थिताः यथावच्छृणु यथेच्छसि यथैधांसि यथोक्तं यथोल्बेनावृतो यदक्षरं यदग्रे यदतोऽन्यथा यदवाप्नोति यदश्नासि यदहंकारमाश्रित्य यदा यदादित्यगतं यदि यदिच्छन्तो यदीदृशम् यदुक्तं यदृच्छया यदृच्छालाभसंतुष्टो यदेभिः यद्गत्वा यद्दानं यद्दानमपात्रेभ्यश्च यद्यतयो यद्यदाचरति यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं यद्यप्येते यद्राज्यसुखलोभेन यद्वत् यद्वा यद्विकारि यन्त्रारूढानि यन्मनोऽनु यन्मम यन्मां यन्मे यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि यमः यया ययेदं यशो यशोऽयशः यश्चैनं यष्टव्यमेवेति यस्तं यस्तु यस्त्वात्मरतिरेव यस्त्विन्द्रियाणि यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि यस्मान्नोद्विजते यस्मिन्गता यस्मिन्स्थितो यस्य यस्यां यस्यान्तःस्थानि यस्येन्द्रियाणि या यां याः यातयामं याति यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते यादव यादसामहम् यादृक्च यानेव यान्ति यान्त्यधमां याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं यामिमां यावत्संजायते यावदेतान्निरिक्षेऽहं यावानर्थ यावान्यश्चास्मि यास्यसि युक्त युक्तः युक्तचेष्टस्य युक्ततमा युक्ततमो युक्तस्तस्याराधनमीहते युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तात्मा युक्ताहारविहारस्य युक्तो युक्त्वैवमात्मानं युगसहस्रान्तां युगे युज्यते युज्यस्व युञ्जतो युञ्जन्नेवं युञ्जन्मदाश्रयः युञ्जीत युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये युद्धमीदृशम् युद्धविशारदाः युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य युद्धाय युद्धे युधामन्युश्च युधि युधिष्ठिरः युध्य युध्यस्व युयुत्सवः युयुत्सुं युयुधानो ये येऽपि येऽप्यन्यदेवताभक्ता

3000[edit]

येऽवस्थिताः येन येनात्मैवात्मना येनैकं येषां येषामर्थे यो योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव योऽभिजानाति योऽभ्यसूयति योऽयं योऽर्जुन योऽवतिष्ठति योऽव्यभिचारेण योक्तव्यो योग योगं योगः योगक्षेमं योगधारणाम् योगबलेन योगभ्रष्टोऽभिजायते योगमवाप्स्यसि योगमातिष्ठोत्तिष्ठ योगमात्मनः योगमायासमावृतः योगमैश्वरम् योगयज्ञास्तथापरे योगयुक्तात्मा योगयुक्तो योगवित्तमाः योगशास्त्रे योगसंज्ञितम् योगसंन्यस्तकर्माणं योगसंसिद्धः योगसंसिद्धिं योगसेवया योगस्त्वया योगस्थः योगस्य योगाच्चलितमानसः योगारूढस्तदोच्यते योगारूढस्य योगिंस्त्वां योगिनं योगिनः योगिनश्चैनं योगिनामपि योगिनामेव योगिनाम् योगिनो योगी योगेन योगेनाव्यभिचारिण्या योगेश्वर योगेश्वरः योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः योगो योगोऽनिर्विण्णचेतसा योगोऽस्ति योत्स्य योत्स्यमानानवेक्षेऽहं योत्स्यामि योद्धव्यमस्मिन् योद्‌धुकामानवस्थितान् योधमुख्यैः योधवीरान् योधाः योनिमापन्ना योनिर्महद्ब्रह्म योनिषु यौवनं रक्षांसि रजः रजसस्तु रजसि रजसो रजस्तथा रजस्तम रजस्तमः रजस्तमश्चाभिभूय रजस्येतानि रजो रजोगुणसमुद्भवः रणसमुद्यमे रणे रताः रथं रथोत्तमम् रथोपस्थ रमते रमन्ति रविः रविरंशुमान् रसनं रसवर्जं रसात्मकः रसोऽप्यस्य रसोऽहमप्सु रस्याः रहसि रहस्यं राक्षसीमासुरीं रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषौ रागात्मकं रागी राजगुह्यं राजन्महायोगेश्वरो राजन्संस्मृत्य राजन्हृष्यामि राजर्षयस्तथा राजर्षयो राजविद्या राजविद्याराजगुह्ययोग राजविद्याराजगुह्ययोगो राजसं राजसः राजसम् राजसस्येष्टा राजसाः राजसास्तामसाश्च राजसी राजा राज्यं राज्येन रात्रिं रात्रिस्तथा रात्र्यागमे रात्र्यागमेऽवशः रामः रिपुरात्मनः रुद्ध्वा रुद्राणां रुद्रादित्या रुधिरप्रदिग्धान् रूपं रूपमत्यद्भुतं रूपमस्येह रूपमिदं रूपमुग्रं रूपमैश्वरं रूपमैश्वरम् रूपस्य रूपाणि रूपेण रोमहर्षणम् रोमहर्षश्च र्गच्छन्त्यमूढाः र्न लघ्वाशी लब्धमिमं लब्ध्वा लभते लभन्ते लभस्व लभे लभेत् लभ्यस्त्वनन्यया लाघवम् लाभं लाभालाभौ लिप्यते लिम्पन्ति लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लेलिह्यसे लोक लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकत्रयं लोकत्रयमाविश्य लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकमहेश्वरम् लोकमिमं लोकसंग्रहमेवापि लोकस्तदनुवर्तते लोकस्य लोका लोकाः लोकानमलान्प्रतिपद्यते लोकानुषित्वा लोकान्नोद्विजते लोकान्समाहर्तुमिह लोके लोकेऽस्मिन्दैव लोकेऽस्मिन्द्विविधा लोकेषु लोको लोकोऽयं लोकोऽस्ति लोकोऽस्त्ययज्ञस्य लोभ लोभः लोभस्तस्मादेतत्त्रयं लोभोपहतचेतसः ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः वः वक्तुमर्हस्यशेषेण वक्त्राणि वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति वक्ष्यामि वक्ष्याम्यशेषतः वचः वचनं वचनमब्रवीत् वचस्तेन वज्रं वद वदन्ति वदसि वयं वयमतः वयम् वर वरुणो वर्णसंकरः वर्णसंकरकारकैः वर्त वर्तते वर्तन्त वर्तमानानि वर्तमानोऽपि वर्तेतात्मैव वर्तेयं वर्त्मानुवर्तन्ते वर्षं वशं वशमागच्छेत्तौ वशी वशे वश्यात्मना वसवो वसूनां वहाम्यहम् वह्निर्यथादर्शो वा वाक्यं वाक्यमिदमाह वाक्यमुवाच वाक्येन वाङ्मयं वाचं वाच्यं वादः वादिनः वापि वायुः वायुर्गन्धानिवाशयात् वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः वायोरिव वार्ष्णेय वासवः वासांसि वासुकिः वासुदेवः वासुदेवस्तथोक्त्वा वासुदेवस्य वासुदेवोऽस्मि वासो विकम्पितुमर्हसि विकर्णश्च विकर्मणः विकारांश्च विक्रान्त विगतकल्मषः विगतज्वरः विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते विगतस्पृहः विगतेच्छाभयक्रोधो विगतो विगुणः विचक्षणाः विचालयेत् विचाल्यते विचेतसः विजयं विजानतः विजानीतो विजितात्मा विजितेन्द्रियः विज्ञातुमिच्छामि विज्ञानमास्तिक्यं विज्ञानसहितं वितता वित्तेशो विदधाम्यहम् विदितात्मनाम् विदित्वा विदित्वैनं विदुः विदुरासुराः विदुर्देवा विदुर्यान्ति विदुर्युक्तचेतसः विद्धि विद्ध्यकर्तारमव्ययम् विद्ध्यनादी विद्ध्येनमिह विद्यते विद्याद्‌दुःखसंयोगवियोगं विद्याद्विवृद्धं विद्यानां विद्यामहं विद्याविनयसंपन्ने विद्वान्युक्तः विधानोक्ताः विधिदृष्टो विधिहीनमसृष्टान्नं विधीयते विनङ्क्ष्यसि विनद्योच्चैः विनश्यति विनश्यत्स्वविनश्यन्तं विना विनाशमव्ययस्यास्य विनाशस्तस्य विनाशाय विनियतं विनियम्य विनिवर्तन्ते विनिवृत्तकामाः विन्दति विन्दत्यात्मनि विन्दामि विपरीतं विपरीतानि विपश्चितः विभक्तमिव विभक्तेषु विभावसौ विभुः विभुम् विभूतिं विभूतियोग विभूतियोगो विभूतीनां विभूतेर्विस्तरो विमत्सरः विमुक्तो विमुच्य विमुञ्चति विमुह्यति विमूढभावो विमूढा विमूढो विमृश्यैतदशेषेण विमोक्ष्यसे विराटश्च विवस्वतः विवस्वते विवस्वान्मनवे विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि विविक्तसेवी विविधाः विविधाश्च विवृद्धे विशते विशन्ति विशालं विशिष्टा विशिष्यते विशुद्धात्मा विशुद्ध्या विश्वतोमुखः विश्वतोमुखम् विश्वमनन्तमाद्यं विश्वमनन्तरूप विश्वमिदं विश्वमूर्ते विश्वरूप विश्वरूपदर्शनयोग विश्वरूपदर्शनयोगो विश्वस्य विश्वेऽश्विनौ विश्वेश्वर विषमिव विषमे विषयप्रवालाः विषया विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानुपसेवते विषयान्पुंसः विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् विषादं विषादी विषीदन्तमिदं विषीदन्निदमब्रवीत् विष्टभ्याहमिदं विष्ठितम् विष्णुर्ज्योतिषां विष्णो विसर्गः विसृजामि विसृजाम्यहम् विसृज्य विस्तरशः विस्तरशो विस्तरस्य विस्तरेणात्मनो विस्तारं विस्मयाविष्टो विस्मयो विस्मिताश्चैव विहाय विहारशय्यासनभोजनेषु विहिताः विहितान्हि वीक्षन्ते वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधा वीतरागाः वीर्यवान् वृकोदरः वृजिनं वृष्णीनां वेगं वेत्तासि वेत्ति वेत्थ वेद वेदयज्ञाध्ययनैर्न वेदवादरताः वेदवित् वेदविदो वेदा वेदानां वेदान्तकृद्वेदविदेव वेदाविनाशिनं वेदाश्च वेदाहं वेदितव्यं वेदितुम् वेदे वेदेषु वेदैर्न वेदैश्च वेद्यं वेद्यो वेपथुश्च वैनतेयश्च वैराग्यं वैराग्यमनहंकार वैराग्येण वैरिणम् वैश्यकर्म वैश्यास्तथा वैश्वानरो वो वोऽस्त्विष्टकामधुक् व्यक्तमध्यानि व्यक्तिमापन्नं व्यतीतानि व्यथन्ति व्यथयन्त्येते व्यथा व्यथिष्ठा व्यदारयत् व्यनुनादयन् व्यपाश्रित्य व्यपेतभीः व्यवसायस्ते व्यवसायात्मिका व्यवसायोऽस्मि व्यवसिता व्यवस्थितान्दृष्ट्वा व्यवस्थितौ व्यात्ताननं व्याप्तं व्याप्य व्यामिश्रेणेव व्यासः व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं व्याहरन्मामनुस्मरन् व्युदस्य व्यूढं व्यूढां व्रज व्रजेत शंकरश्चास्मि शंससि शक्नोतीहैव शक्नोम्यवस्थातुं शक्नोषि शक्य शक्यं शक्यसे शक्योऽवाप्तुमुपायतः शङ्खं शङ्खान्दध्मुः शङ्खाश्च शङ्खौ शठो शतशोऽथ शत्रुं शत्रुत्वे शत्रुर्हनिष्ये शत्रुवत् शत्रून् शत्रौ

3500[edit]

शनैः शनैरुपरमेद्‌बुद्ध्या शब्दः शब्दब्रह्मातिवर्तते शब्दस्तुमुलोऽभवत् शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा शब्दादीन्विषयानन्य शमं शमः शमो शरणं शरणमन्विच्छ शरीरं शरीरयात्रापि शरीरवाङ्‌मनोभिर्यत्कर्म शरीरस्थं शरीरस्थोऽपि शरीराणि शरीरिणः शरीरे शर्म शशाङ्कः शशाङ्को शशिसूर्यनेत्रम् शशिसूर्ययोः शशी शश्वच्छान्तिं शस्त्रपाणयः शस्त्रभृतामहम् शस्त्रसंपाते शस्त्राणि शाखा शाधि शान्तरजसं शान्तिं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति शान्तिमधिगच्छति शान्तिमाप्नोति शान्तिमृच्छति शान्तिरपैशुनम् शान्तिरशान्तस्य शान्तो शारीरं शाश्वतं शाश्वतधर्मगोप्ता शाश्वतम् शाश्वतस्य शाश्वताः शाश्वतीः शाश्वते शाश्वतोऽयं शास्त्रमिदमुक्तं शास्त्रविधानोक्तं शास्त्रविधिमुत्सृज्य शिखण्डी शिखरिणामहम् शिरसा शिष्यस्तेऽहं शिष्येण शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखेषु शुक्लः शुक्लकृष्णे शुचः शुचिर्दक्ष शुचीनां शुचौ शुनि शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् शुभाशुभपरित्यागी शुभाशुभफलैरेवं शुभाशुभम् शूद्रस्यापि शूद्राणां शूद्रास्तेऽपि शूरा शृणु शृणुयादपि शृणोति शृण्वतो शैब्यश्च शोकं शोकसंविग्नमानसः शोचति शोचितुमर्हसि शोषयति शौचं शौचमद्रोहो शौचमार्जवम् शौर्यं श्यालाः श्रद्दधाना श्रद्धया श्रद्धयान्विताः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयोपेतो श्रद्धा श्रद्धां श्रद्धात्रयविभागयोग श्रद्धात्रयविभागयोगो श्रद्धामयोऽयं श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो श्रद्धावाँल्लभते श्रद्धावाननसूयश्च श्रद्धावान् श्रद्धाविरहितं श्रिताः श्रीकृष्णार्जुन श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो श्रीपरमात्मने श्रीभगवानुवाच श्रीमतां श्रीमदूर्जितमेव श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीर्वाक्च श्रीर्विजयो श्रुतस्य श्रुतिपरायणाः श्रुतिमल्लोके श्रुतिविप्रतिपन्ना श्रुतौ श्रुत्वान्येभ्य श्रुत्वाप्येनं श्रेयः श्रेयस्ततो श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः श्रेयान्स्वधर्मो श्रेयो श्रेयोऽनुपश्यामि श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो श्रोतव्यस्य श्रोत्रं श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोष्यसि श्वपाके श्वशुराः श्वशुरान्सुहृदश्चैव श्वेतैर्हयैर्युक्ते षण्मासा षष्ठोऽध्याय: षष्ठोऽध्यायः षोडशोऽध्याय: षोडशोऽध्यायः संकरस्य संकरो संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा संख्ये संग्रहेण संग्रामं संघातश्चेतना संजनयन्हर्षं संजय संजयति संजयत्युत संज्ञार्थं संतुष्टः संदृश्यन्ते संनियम्येन्द्रियग्रामं संनिविष्टो संन्यसनादेव संन्यस्य संन्यस्याध्यात्मचेतसा संन्यस्यास्ते संन्यासं संन्यासः संन्यासमिति संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासस्तु संन्यासस्य संन्यासिनां संन्यासी संन्यासेनाधिगच्छति संपदं संपदमासुरीम् संपद्यते संपद्विमोक्षाय संपश्यन्कर्तुमर्हसि संप्रकीर्तितः संप्रतिष्ठा संप्रवृत्तानि संप्लुतोदके संबन्धिनस्तथा संभवः संभवन्ति संभवाम्यात्ममायया संमोहं संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः संयतेन्द्रियः संयमतामहम् संयमाग्निषु संयमी संयम्य संयाति संवादमावयोः संवादमिममद्भुतम् संवादमिममश्रौषमद्भुतं संवादे संवृत्तः संशयं संशयः संशयस्यास्य संशयात्मनः संशयात्मा संशितव्रताः संशुद्धकिल्बिषः संश्रिताः संसिद्धिं संसिद्धिमास्थिता संसिद्धौ संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्पर्शजा संस्मृत्य संहरते सः सक्तमहैतुकम् सक्ताः सक्तो सखा सखेति सखेव सख्युः सगद्गदं सङ्गं सङ्गरहितमरागद्वेषतः सङ्गवर्जितः सङ्गविवर्जितः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात्संजायते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि सचराचरम् सचेताः सच्छब्दः सज्जते सज्जन्ते सतः सततं सततमात्मानं सततयुक्ता सततयुक्तानां सति सत्कारमानपूजार्थं सत्तन्नासदुच्यते सत्त्वं सत्त्वमाहो सत्त्वमित्युत सत्त्ववतामहम् सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः सत्त्वसमाविष्टो सत्त्वस्था सत्त्वात्संजायते सत्त्वानुरूपा सत्त्वे सत्यं सत्यमक्रोधस्त्यागः सदसच्चाहमर्जुन सदसत्तत्परं सदसद्योनिजन्मसु सदा सदात्मानं सदिति सदित्येतत्प्रयुज्यते सदित्येवाभिधीयते सदृशं सदृशी सदृशो सदोषमपि सद्भावे सनातनः सनातनम् सनातनस्त्वं सनातनाः सन् सन्तरिष्यसि सन्तुष्टस्तस्य सन्तुष्टो सन्तो सन्नव्ययात्मा सपत्नान् सप्त सप्तदशोऽध्याय: सप्तदशोऽध्यायः सप्तमोऽध्याय: सप्तमोऽध्यायः समं समः समग्रं समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु समता समतीतानि समत्वं समदर्शनः समदर्शिनः समदुःखसुखं समदुःखसुखः समधिगच्छति समन्ततः समन्ता समबुद्धयः समबुद्धिर्विशिष्यते समलोष्टाश्मकाञ्चनः समवस्थितमीश्वरम् समवेता समाः समागताः समाचर समाचरन् समाधातुं समाधाय समाधावचला समाधिस्थस्य समाधौ समाप्नोषि समारम्भाः समासतः समासेन समासेनैव समाहितः समितिंजयः समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन समुद्धर्ता समुद्रमापः समुद्रमेवाभिमुखा समुपस्थितम् समुपाश्रितः समृद्धम् समृद्धवेगाः समे समो समोऽहं समौ सम्प्रेक्ष्य सम्भवामि सम्भावितस्य सम्यक् सम्यगुभयोर्विन्दते सम्यग्व्यवसितो सरसामस्मि सर्गाणामादिरन्तश्च सर्गे सर्गेऽपि सर्गो सर्पाणामस्मि सर्व सर्वं सर्वः सर्वकर्मणाम् सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्माणि सर्वकर्माण्यपि सर्वकामेभ्यो सर्वकिल्बिषैः सर्वक्षेत्रेषु सर्वगतं सर्वगतः सर्वगुह्यतमं सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि सर्वत सर्वतः सर्वतो सर्वतोऽनन्तरूपम् सर्वत्र सर्वत्रगमचिन्त्यं सर्वत्रगो सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य सर्वत्रावस्थितो सर्वथा सर्वदुःखानां सर्वदुर्गाणि सर्वदेहिनाम् सर्वद्वाराणि सर्वद्वारेषु सर्वधर्मान्परित्यज्य सर्वपापेभ्यो सर्वपापैः सर्वभावेन सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थितं सर्वभूतहिते सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूतानां सर्वभूतानि सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूतेषु सर्वभृच्चैव सर्वमावृत्य सर्वमिति सर्वमिदं सर्वमेतदृतं सर्वयज्ञानां सर्वयोनिषु सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वविद्भजति सर्ववृक्षाणां सर्ववेदेषु सर्वशः सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वस्य सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च सर्वांस्तथा सर्वाः सर्वाणि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीन्द्रियकर्माणि सर्वानशेषतः सर्वानुरगांश्च सर्वान् सर्वान्बन्धूनवस्थितान् सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भा सर्वार्थान्विपरीतांश्च सर्वाश्चर्यमयं सर्वे सर्वेऽप्येते सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु सर्वैरहमेव सविकारमुदाहृतम् सविज्ञानमिदं सव्यसाचिन् सशरं सह सहजं सहदेवश्च सहयज्ञाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहस्रकृत्वः सहस्रबाहो सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो सहस्रशः सहस्रेषु सहास्मदीयैरपि सहैवावनिपालसंघैः सा सांख्यं सांख्ययोग सांख्ययोगो सांख्ययोगौ सांख्यानां सांख्ये सांख्येन साक्षी सागरः सात्त्विक सात्त्विकं सात्त्विकः सात्त्विकप्रियाः सात्त्विकम् सात्त्विका सात्त्विकी सात्त्विको सात्यकिश्चापराजितः साधर्म्यमागताः साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं साधुभावे साधुरेव साधुष्वपि साधूनां साध्या सामर्थ्यं सामवेदोऽस्मि सामासिकस्य साम्नां साम्ये साम्येन साहंकारेण सिंहनादं सिद्धये सिद्धसंघाः सिद्धानां सिद्धावसिद्धौ सिद्धिं सिद्धिमवाप्नोति सिद्धिमितो सिद्धिर्भवति सिद्धोऽहं सिद्ध्यसिद्ध्योः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः सीदन्ति सुकृतं सुकृतदुष्कृते सुकृतस्याहुः सुकृतिनोऽर्जुन सुखं सुखदुःखसंज्ञै सुखदुःखानां सुखदुःखे सुखमक्षयमश्नुते सुखमश्नुते सुखमात्यन्तिकं सुखमुत्तमम्

4000[edit]

सुखम् सुखसङ्गेन सुखस्यैकान्तिकस्य सुखानि सुखिनः सुखी सुखे सुखेन सुखेषु सुघोषमणिपुष्पकौ सुदुर्दर्शमिदं सुदुर्लभः सुदुष्करम् सुनिश्चितम् सुरगणाः सुरसंघा सुराणामपि सुरेन्द्रलोक सुलभः सुविरूढमूल सुसुखं सुहृत् सुहृदं सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं सूतपुत्रस्तथासौ सूत्रे सूयते सूर्यसहस्रस्य सूर्यो सृजति सृजाम्यहम् सृती सृष्टं सृष्ट्वा सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनानीनामहं