Appendix:Hungarian suffixes

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Main category: Hungarian suffixes

This is a list of Hungarian suffixes (and case endings) categorized by the part of speech they form.

Overview[edit]

There are three major groups of suffixes in Hungarian. Although there are no strict definitions and crisp borders between the categories, they are traditionally categorized as follows.

 • képző
  They come immediately after the stem. They substantially change the meaning of the word, many times even the part of speech (only this type can change the part of speech). Multiple such suffixes can be appended after each other. Not all of them are productive.
  kert (garden) → kertész (gardener) → kertészet (gardening establishment)
  forral (to boil) → forralt (boiled (past participle))
  Exceptions to the standard order: kisebbít (to diminish): The -ít képző-type suffix does not come immediately after the stem. It is preceded by the jel-type suffix -ebb.
 • jel
  They do not change the meaning of the word, the word still refers to the same concept. They stand between the képző-type suffixes, and the rag-type suffixes.
  kert (garden) → kertek (gardens)
  fiatal (young) → fiatalabb (younger) (Exception: képző-type suffixes can be attached after this one)
  hajó (boat) → a hajóm (my boat)
  áll (to stand) → állt (stood)
 • rag
  They embed the word into the sentence according to the role of the word. For nouns these are the case endings, for verbs the conjugational endings. No other morpheme can be added after a rag-type suffix so there can be only one of them in a word, at the end.
  kertem (my garden) → kertemben (in my garden)
  beszél (to speak) → beszélek (I speak, I am speaking)
  Exceptions to the standard order: kétszeres (twofold): két-szer-es - the rag-type suffix -szer is not the closing element of the word. The képző-type suffix -es is placed after it.

Adjective-forming suffixes[edit]

Suffix Examples Categories
-a/-e sima, lenge, pörge
-ag/-eg hallgatag, meleg Category:Hungarian adjectives suffixed with -ag
Category:Hungarian adjectives suffixed with -eg
-atag/-eteg álmatag, szörnyeteg Category:Hungarian adjectives suffixed with -atag
Category:Hungarian adjectives suffixed with -eteg
-ánk/-énk nyúlánk, élénk Category:Hungarian adjectives suffixed with -ánk
Category:Hungarian adjectives suffixed with -énk
-ány/-ény harsány, tömény, serény, szerény
-beli képzeletbeli Category:Hungarian words suffixed with -beli
-dad/-ded tojásdad, kerekded Category:Hungarian adjectives suffixed with -dad
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ded
-ékony/-ékeny fogékony, érzékeny Category:Hungarian adjectives suffixed with -ékony
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ékeny
-i házi Category:Hungarian words suffixed with -i
-si falusi
-nyi kanálnyi, maroknyi, öklömnyi, morzsányi; fájlnyi, karakternyi Category:Hungarian adjectives suffixed with -nyi
-nyú/-nyű, -onyú/-anyú szörnyű, iszonyú, savanyú
-s/-os/-as/-es/-ös sós, karos, halas, kertes, gyümölcsös Category:Hungarian adjectives suffixed with -s
Category:Hungarian adjectives suffixed with -os
Category:Hungarian adjectives suffixed with -as
Category:Hungarian adjectives suffixed with -es
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ös
-ós/-ős tudós, csípős Category:Hungarian adjectives suffixed with -ós
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ős
-ias/-ies házias, kísérteties Category:Hungarian words suffixed with -ias
Category:Hungarian words suffixed with -ies
-sias/-sies falusias
-kás/-kés bohókás, édeskés
-nyás/-nyés kesernyés Category:Hungarian words suffixed with -nyás
Category:Hungarian words suffixed with -nyés
-só/-ső alsó, mellső Category:Hungarian words suffixed with -só
Category:Hungarian words suffixed with -ső
/, -jú/-jű hajú, szívű, tetejű, formájú Category:Hungarian adjectives suffixed with -ú
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ű
Category:Hungarian adjectives suffixed with -jú
Category:Hungarian adjectives suffixed with -jű

Adverb-forming suffixes[edit]

Suffix Examples Categories
-ul/-ül magyarul, rosszul, finnül, meztelenül Category:Hungarian adverbs suffixed with -ul
Category:Hungarian adverbs suffixed with -ül
-n/-an/-on/-en bántón, hangosan, vakon, gazdagon, csendesen, öten Category:Hungarian adverbs suffixed with -an
Category:Hungarian adverbs suffixed with -on
Category:Hungarian adverbs suffixed with -en
-lag/-leg aránylag, tényleg Category:Hungarian adverbs suffixed with -lag
Category:Hungarian adverbs suffixed with -leg
-ilag/-ileg agyilag, helyileg Category:Hungarian adverbs suffixed with -ilag
Category:Hungarian adverbs suffixed with -ileg
-int részint

Noun-forming suffixes[edit]

Suffix Examples Categories
-ag/-eg lovag, tömeg Category:Hungarian nouns suffixed with -ag
Category:Hungarian nouns suffixed with -eg
-atag/-eteg zuhatag, szörnyeteg Category:Hungarian nouns suffixed with -atag
Category:Hungarian nouns suffixed with -eteg
-lag/-leg átlag, mérleg Category:Hungarian nouns suffixed with -lag
Category:Hungarian nouns suffixed with -leg
-aj/-ej kacaj, zörej Category:Hungarian nouns suffixed with -aj
Category:Hungarian nouns suffixed with -ej
-ál/-él fonál, fedél Category:Hungarian nouns suffixed with -ál
Category:Hungarian nouns suffixed with -él
-al/-el fonal, vonal, huzal
-adal/-edel viadal, eledel Category:Hungarian nouns suffixed with -adal
Category:Hungarian nouns suffixed with -edel
-tal/-tel, -atal/-etel behozatal, ital, jövetel, étel
-ály/-ély akadály, rejtély Category:Hungarian nouns suffixed with -ály
Category:Hungarian nouns suffixed with -ély
-ám/-ém villám, födém
-am/-om/-em/-öm futam, izom, illem, öröm
-alom/-elem hatalom, győzelem Category:Hungarian nouns suffixed with -alom
Category:Hungarian nouns suffixed with -elem
-dalom/-delem, -adalom/-odalom/-edelem fájdalom, forradalom, lakodalom, fejedelem Category:Hungarian nouns suffixed with -dalom
Category:Hungarian nouns suffixed with -delem
-ny/-ony/-eny/-öny/-any mezőny, uszony, ömleny, függöny, zuhany Category:Hungarian nouns suffixed with -ny
Category:Hungarian nouns suffixed with -ony
Category:Hungarian nouns suffixed with -eny
Category:Hungarian nouns suffixed with -öny
Category:Hungarian nouns suffixed with -any
-ány/-ény nyitány, kötény
-mány/-mény, -omány/-emény adomány, gyártmány, iromány
hirdetmény, eszmény, készítmény, szülemény
Category:Hungarian nouns suffixed with -mány
Category:Hungarian nouns suffixed with -mény
-vány/-vény, -ovány/-evény beadvány, ásvány, ültetvény
emelvény, jövevény, szökevény
-ap/-ep alap, ülep, szelep
-ár/-ér búvár, hordár, pincér
-árium bronzárium
-ás/-és írás, intézkedés Category:Hungarian nouns suffixed with -ás
Category:Hungarian nouns suffixed with -és
-asz/-esz szakasz, vigasz, dugasz, eresz
-ász/-ész jogász, művész Category:Hungarian nouns suffixed with -ász
Category:Hungarian nouns suffixed with -ész
-at/-et bejárat, ítélet
-ászat/-észet ivászat, természet
-lat/-let bizonylat, segédlet
-zat/-zet homlokzat, képzet, körzet Category:Hungarian nouns suffixed with -zat
Category:Hungarian nouns suffixed with -zet
-da/-de, -oda/-ede/-öde járda, étkezde, iroda, kötöde Category:Hungarian nouns suffixed with -da
Category:Hungarian nouns suffixed with -de
-cs/-acs/-ecs tekercs, szivacs, szegecs
-dok/-dek szurdok, érdek
-sdi háborúsdi
-ek vétek
-ék vegyülék, hasadék, származék
boríték, festék, támaszték
-lék/-alék/-elék moslék, százalék, főzelék
-dék/-adék/-edék szándék, fonadék, hulladék, söpredék Category:Hungarian nouns suffixed with -dék
Category:Hungarian nouns suffixed with -adék
Category:Hungarian nouns suffixed with -edék
-ték/-aték/-eték érték, hagyaték
-ista humanista, idealista, marxista
-izmus kommunizmus Category:Hungarian nouns suffixed with -izmus
-ja/-je orja, cserje
-ma/-me játszma, érme Category:Hungarian nouns suffixed with -ma
Category:Hungarian nouns suffixed with -me
-nok/-nök hivatalnok, főnök
-oly/-ely fogoly, pehely
-omás áldomás
-onc/-enc/-önc tanonc, kegyenc, küldönc Category:Hungarian nouns suffixed with -onc
Category:Hungarian nouns suffixed with -enc
Category:Hungarian nouns suffixed with -önc
-s/-os/-es/-as/-ös hajós, órás, fazekas, asztalos, négyes, ötös Category:Hungarian nouns suffixed with -os
Category:Hungarian nouns suffixed with -es
Category:Hungarian nouns suffixed with -as
Category:Hungarian nouns suffixed with -ös
-ság/-ség, -aság/-eség, -asság/-esség, -sség barátság, segítség, társaság, veszteség, vigasság, bölcsesség, békesség Category:Hungarian nouns suffixed with -ság
Category:Hungarian nouns suffixed with -ség
Category:Hungarian nouns suffixed with -aság
Category:Hungarian nouns suffixed with -eség
Category:Hungarian nouns suffixed with -asság
Category:Hungarian nouns suffixed with -esség
Category:Hungarian nouns suffixed with -sség
-t/-tt lét, tét, hit, főzte, keltében, röptében, tett, jötte
-tyú/-tyű, -attyú/-ettyű dugattyú, szivattyú, tolattyú
billentyű, csengettyű, emeltyű, pörgettyű, röppentyű
-antyú/-entyű sarkantyú, csappantyú, fogantyú, szerkentyű

Diminutive suffixes[edit]

Suffix Examples Categories
-ca Teca
-ci Anci, Jenci
-csa/-cse Borcsa, szemcse, tócsa, üvegcse, vércse Category:Hungarian nouns suffixed with -csa
Category:Hungarian nouns suffixed with -cse
-csi Jancsi, repcsi
-cska/-cske
-acska/-ocska
-ecske/-öcske
falucska
felhőcske
nyulacska
szobrocska
cseppecske
köröcske
Category:Hungarian adjectives suffixed with -cska
Category:Hungarian nouns suffixed with -cska
Category:Hungarian nouns suffixed with -cske
Category:Hungarian nouns suffixed with -acska
Category:Hungarian nouns suffixed with -ocska
Category:Hungarian nouns suffixed with -ecske
Category:Hungarian nouns suffixed with -öcske
-i Ági, Kati
-ica Ágica, Katica, hugica
-ika/-ike ládika, tátika, füstike, őzike Category:Hungarian nouns suffixed with -ika
Category:Hungarian nouns suffixed with -ike
-ikó/-ikő házikó, ládikó, Enikő
-is Andris
-ka/-ke cukorka, Jóska, legényke, Ferke Category:Hungarian nouns suffixed with -ka
Category:Hungarian words suffixed with -ke
-kó/-kő Palkó, Lackó, Benkő
/ Kató, fridzsó, Pető
-ók/-ők Erzsók, Sebők
-óka/-őke szívóka, ülőke
-si aksi (akkumulátor), jogsi (jogosítvány)
-tyó gityó (gitár), tatyó (táska)
-u Etu, apu
-us Katus, apus
See also

Verb-forming suffixes[edit]

Suffix Examples Function Categories
-ad/-ed lázad, ébred passive
-ajt/-ejt szakajt, veszejt causative
-al/-el forral, aszal, nevel causative
-asztal/-osztal/-esztel marasztal, nyugosztal, híresztel causative
-lal/-lel fájlal, érlel causative Category:Hungarian verbs suffixed with -lal
Category:Hungarian verbs suffixed with -lel
-all/-ell fuvall, szökell
-an/-en durran, csörren instantaneous
-ant/-ont/-ent horkant, orront, tüsszent instantaneous causative
-int csettint instantaneous causative
-ászik/-észik bogarászik, kotorászik, legelészik thoroughness, peacefulnes
-aszt/-oszt/-eszt/-öszt akaszt, nyugoszt, éleszt, füröszt, rémiszt causative
-iszt rémiszt causative
-at/-et, -tat/-tet írat, mosat, véset, festet, olvastat, gondolkodtat causative
-aztat/-eztet kényeztet
-atik/-etik, -tatik/-tetik adatik, megnézetik, engedtetik passive
-bál, -ibál nyirbál, ordibál
-csál/-csél rágcsál, röhögcsél frequentative Category:Hungarian verbs suffixed with -csál
Category:Hungarian verbs suffixed with -csél
-icsál/-icsél rágicsál, döngicsél
-dal/-del/-dál furdal, tördel, harapdál
-dokol/-dekel/-dököl, -doklik fuldokol, nyeldekel, öldököl, fuldoklik frequentative
-dos/-des/-dös kapdos, nyeldes, lökdös frequentative
-g/-og/-eg/-ög zúg, totyog, mekeg, füstölög, zümmög continuous
-alog/-olog/-eleg társalog, bájolog, díszeleg
-arog/-orog/-ereg/-örög kanyarog, vánszorog, csepereg, nyöszörög
-gál/-gél/-igál húzgál, nevetgél, taszigál frequentative
-dogál/-degél/-dögél fújdogál, mendegél, üldögél diminutive continuous Category:Hungarian verbs suffixed with -dogál
Category:Hungarian verbs suffixed with -degél
Category:Hungarian verbs suffixed with -dögél
-gat/-get, -ogat/-eget/-öget nógat, ápolgat, beszélget, mutogat, nézeget, öltöget frequentative
-hat/-het írhat, moshat, feszülhet potential
-ít kékít causative
-dít perdít, fordít causative
-sít államosít, állandósít, egyszerűsít causative
-izál amerikanizál, ionizál
-kál/-kél nyúlkál, mászkál, szemerkél diminutive frequentative
-kod/-ked/-köd csapkod, lépked, röpköd frequentative
-kodik/-kedik/-ködik, -akodik/-ekedik ruházkodik, kereskedik, őrködik, bizakodik, tülekedik; diszpécserkedik, menedzserkedik reflexive
-ászkodik/-észkodik tollászkodik, bámészkodik
-aszkodik/-eszkedik kapaszkodik, terjeszkedik
-lkodik/-lködik/-lkedik, -alkodik/-elkedik disznólkodik, erőlködik, rosszalkodik, leselkedik
-skodik/-sködik/-skedik betegeskedik, tanúskodik, atyáskodik
-kol/-kel/-köl horkol, prüszköl
-kozik/-kezik/-közik, -akozik/-ekezik borotválkozik, ölelkezik, törülközik, várakozik, gyülekezik reflexive
-atkozik/-etkezik nyilatkozik, fogyatkozik, keletkezik, szövetkezik
-l/-al/-ol/-el/-öl hegedül, kéklik, talpal, doppingol, nyergel, böjtöl;burkol, csapol, pecsétel, talpal, telel
-ll/-all/-ell furcsáll, rosszall, kevesell
-lik, -llik fénylik, kéklik, sárgállik
-amlik/-emlik/-ámlik csuszamlik, gyülemlik, villámlik
-ódik/-ődik vonzódik, ütődik passive
-lódik/-lődik, -olódik/-elődik/-ölődik kínlódik, bajlódik, morgolódik, forgolódik, mérgelődik, nézelődik, tökölődik
-kolódik/-kelődik hánykolódik, leskelődik
-odik/-edik/-ödik okosodik, felháborodik, sötétedik, elpityeredik, vörösödik, hűvösödik passive
-ong/-eng/-öng hajlong, feszeng, dülöng frequentative Category:Hungarian verbs suffixed with -ong
Category:Hungarian verbs suffixed with -eng
Category:Hungarian verbs suffixed with -öng
-oz/-ez/-öz, -ozik/-ezik/-özik kötöz, öntöz, küldöz, kiáltozik, sóhajtozik, változik
-doz/-dez/-döz, -dozik/-dezik/-dözik
-adozik/-edezik
hüledez, ámuldozik, rémüldözik frequentative
-óz/-őz, -ódz/-ődz, -ózik/-őzik, -ódzik/-ődzik fogózik, fogódzik, kapálózik, kapálódzik, akarózik, akaródzik, kergetőzik, kergetődzik
-szik alapszik, látszik passive
-ul/-ül nyomul, vonul, butul, merül, zöldül, állandósul passive
-dul/-dül kondul, perdül instantaneous
-sul/-sül állandósul instantaneous
-z/-az/-oz/-ez/-öz, -zik/-azik/-ozik/-ezik/-özik,
-dz/-dzik, -adzik/-edzik
tetőz, szavaz, akadályoz, vérez, fölöz, vérzik, utazik, kardozik, könnyezik, borjadzik, leledzik

Frequentative suffixes[edit]

Suffix Examples Categories
-csál/-csél rágcsál, döngicsél Category:Hungarian verbs suffixed with -csál
Category:Hungarian verbs suffixed with -csél
-dal/-del/-dál vagdal, tördel, harapdál Category:Hungarian verbs suffixed with -dal
Category:Hungarian verbs suffixed with -del
Category:Hungarian verbs suffixed with -dál
-dogál/-degél/-dögél álldogál, éldegél, üldögél Category:Hungarian verbs suffixed with -dogál
Category:Hungarian verbs suffixed with -degél
Category:Hungarian verbs suffixed with -dögél
-gat/-get mosogat, beszélget Category:Hungarian verbs suffixed with -gat
Category:Hungarian verbs suffixed with -get
-kérezik/-kározik sütkérezik, futkároz Category:Hungarian verbs suffixed with -kérezik
Category:Hungarian verbs suffixed with -kározik

Compound suffixes[edit]

Foreign word suffixes[edit]

The table below contains typical endings of foreign words.

Suffix Examples Categories
-a
-áció vakáció Category:Hungarian nouns suffixed with -áció
-ció abszorpció Category:Hungarian nouns suffixed with -ció
-ál delegál Category:Hungarian verbs suffixed with -ál
-ális zseniális
admirális
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ális
Category:Hungarian nouns suffixed with -ális
-ás mágnás
-áta koordináta Category:Hungarian nouns suffixed with -áta
-atív spekulatív
-átor aligátor Category:Hungarian nouns suffixed with -átor
-átum granulátum Category:Hungarian nouns suffixed with -átum
-átus konzulátus Category:Hungarian nouns suffixed with -átus
-áz ikonosztáz
-ázs montázs Category:Hungarian nouns suffixed with -ázs
-encia/-ancia konferencia
elegancia
Category:Hungarian nouns suffixed with -encia
Category:Hungarian nouns suffixed with -ancia
-ens/-áns páciens
eminens
kommandáns
elegáns
Category:Hungarian nouns suffixed with -ens
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ens
Category:Hungarian nouns suffixed with -áns
Category:Hungarian adjectives suffixed with -áns
-éria artéria Category:Hungarian nouns suffixed with -éria
-ia hierarchia
-iánus vegetáriánus
-ice amice
-ika logika
-ikus védikus Category:Hungarian adjectives suffixed with -ikus
-ió agresszió Category:Hungarian nouns suffixed with -ió
-íroz flambíroz Category:Hungarian verbs suffixed with -íroz
-ium prémium
-is konvertibilis
-ista focista Category:Hungarian words suffixed with -ista
-isz endodermisz
-isztika gimnasztika
-isztikus misztikus Category:Hungarian adjectives suffixed with -isztikus
-itás agresszivitás Category:Hungarian nouns suffixed with -itás
-ív intenzív
detektív
Category:Hungarian adjectives suffixed with -ív
Category:Hungarian nouns suffixed with -ív
-izál politizál Category:Hungarian verbs suffixed with -izál
-izmus anglicizmus Category:Hungarian nouns suffixed with -izmus
-lógia biológia Category:Hungarian nouns suffixed with -lógia
-oid szteroid
-or professzor
-osz kozmosz
-ózis trombózis Category:Hungarian nouns suffixed with -ózis
-ózus ominózus
-őr importőr Category:Hungarian nouns suffixed with -őr
-tika akrobatika Category:Hungarian nouns suffixed with -tika
-tikus akrobatikus
-um abszurdum Category:Hungarian nouns suffixed with -um
-úra kultúra Category:Hungarian nouns suffixed with -úra
-us aktus Category:Hungarian nouns suffixed with -us
-zis hipotézis Category:Hungarian nouns suffixed with -zis

Case endings[edit]

Case ending Case name Examples
-t/-at/-ot/-et/-öt accusative hajót, házat, kalapot, kertet, vödröt
-nak/-nek dative háznak, kertnek
-val/-vel instrumental hajóval, házzal, kővel, kerttel
-ért causal-final házért
-vá/-vé translative hajóvá, házzá, kővé, kertté
-ig terminative házig, kertig
-ként essive-formal házként, kertként
-ul/-ül essive-modal ajándékul, végül
-ban/-ben inessive házban, kertben
-n/-on/-en/-ön superessive hajón, házon, kerten, kövön
-nál/-nél adessive háznál, kertnél
-ba/-be illative házba, kertbe
-ra/-re sublative házra, kertre
-hoz/-hez/-höz allative házhoz, kerthez, kőhöz
-ból/-ből elative házból, kertből
-ról/-ről delative házról, kertről
-tól/-től ablative háztól, kerttől
-stul/-stül/-ostul/-astul/-estül/-östül sociative hajóstul, mezőstül, borostul, házastul, kertestül, söröstül
-stól/-stől/-ostól/-astól/-estől/-östől sociative hajóstól, mezőstől, borostól, házastól, kertestől, söröstől
-képp/-képpen formal lakásképp, lakásképpen
-nként/-onként/-anként/-enként/-önként distributive hajónként, lakásonként, házanként, kertenként, sörönként
-t/-ott/-att/-ett/-ött locative Győrött, Pécsett
-nta/-nte/-onta/-anta/-ente/-önte distributive-temporal naponta, nyaranta, hetente, őszönte
-kor temporal hatkor
-szor/-szer/-ször multiplicative hatszor, egyszer, ötször

Possessive suffixes[edit]

See also Appendix:Hungarian possessive suffixes.

Single possession[edit]

Suffix Person Examples
-m/-om/-am/-em/-öm first-person singular hajóm, korom, házam, kertem, söröm
-d/-od/-ad/-ed/-öd second-person singular hajód, korod, házad, kerted, söröd
-a/-e/-ja/-je third-person singular háza, keze, hajója, boltja, zenéje, kertje
-nk/-unk/-ünk first-person plural hajónk, házunk, kertünk
-tok/-tek/-tök/-otok/-atok/-etek/-ötök second-person plural hajótok, zenétek, betűtök, borotok, házatok, kertetek, sörötök
-uk/-ük/-juk/-jük third-person plural házuk, sörük, hajójuk, kertjük

Plural possession[edit]

Suffix Person Examples
-im/-aim/-eim/-jaim/-jeim first-person singular hajóim, házaim, söreim, programjaim, kertjeim
-id/-aid/-eid/-jaid/-jeid second-person singular hajóid, házaid, söreid, programjaid, kertjeid
-i/-ai/-ei/-jai/-jei third-person singular hajói, házai, sörei, programjai, kertjei
-ink/-aink/-eink/-jaink/-jeink first-person plural hajóink, házaink, söreink, programjaink, kertjeink
-itok/-itek/-aitok/-eitek/-jaitok/-jeitek second-person plural hajóitok, zenéitek, házaitok, söreitek, programjaitok, kertjeitek
-ik/-aik/-eik/-jaik/-jeik third-person plural hajóik, házaik, söreik, programjaik, kertjeik

Infinitive suffixes[edit]

The conjugated infinitive denotes action connected to the person. The non-conjugated infinitive has a general meaning. The following example illustrates how a sentence can be misinterpreted if the infinitive is not conjugated.

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyarázni. - It is hard to explain this to (or for?) a child.
egy (a), gyerek (child), -nek (to, for), nehéz (hard), ezt (this), megmagyarázni (to explain)

In the above example it is not clear who gives and receives the explanation. It is possible that the child has a hard time to explain something, but it's also possible that someone has a hard time to explain something to the child. Using the appropriate conjugation, the meaning becomes clear:

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznia. - It's hard for a child to explain this.
Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznunk. - It's hard for us to explain this to a child.
Suffix Person Examples
-ni/-ani/-eni/-nni non-conjugated infinitive tanulni, nevetni, főzni, tanítani, festeni, enni, inni
-nom/-nem/-nöm/-anom/-enem first-person singular tanulnom, nevetnem, főznöm, tanítanom, festenem, ennem, innom
-nod/-ned/-nöd/-anod/-ened second-person singular tanulnod, nevetned, főznöd, tanítanod, festened, enned, innod
-nia/-nie/-ania/-enie third-person singular tanulnia, nevetnie, főznie, tanítania, festenie, ennie, innia
-nunk/-nünk/-anunk/-enünk first-person plural tanulnunk, nevetnünk, főznünk, tanítanunk, festenünk, ennünk, innunk
-notok/-netek/-nötök/-anotok/-enetek second-person plural tanulnotok, nevetnetek, főznötök, tanítanotok, festenetek, ennetek, innotok
-niuk/-niük/-aniuk/-eniük/-niok/-niök third-person plural tanulniuk, nevetniük, főzniük, tanítaniuk, festeniük, enniük, inniuk

Conjugational suffixes[edit]

References[edit]

 • Keszler Borbála: A szóképzés (Derivation) [1] (a study in Hungarian)
  English abstract: Keszler, Borbála: Derivation. The author characterises derivational affixes in terms of several criteria used in the international literature and gives a specific interpretation of the most important concepts related to derivation. These are: (i) productivity, (ii) frequency of occurrence, (iii) the function of derivation, and (iv) synonymy. She then devotes separate sections to general problems connected with derived words (like ‘How can you decide if a word is derived or not?’ or ‘In what cases does the segmentation of a form into stem and suffix constitute a problem?’), to morphological problems of derivational suffixes (like the issue of simple vs. complex derivational suffixes or that of non-alternating vs. alternating suffixes), to the classification of derivational suffixes in terms of the part-of-speech character of the base and of the derived form (verbalising, nominalising, participalising suffixes), as well as to the ordering regularities among derivational suffixes. Finally, she gives an overview of all productive derivational suffixes of present-day Hungarian.
 • Attila Mártonfi: The System of the Hungarian Suffixes, Theses of PhD Dissertation, Budapest, 2006
 • A leggyakoribb idegen utótagok és képzők (The most important foreign endings and suffixes) From Bakos Ferenc & Fábián Pál, Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, ISBN 963 05 5307 4