User:DTLHS/wikitable

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

 1. Βερενίκη
 2. Νίκαια
 3. εὔφρων
 4. Ἡρακλῆς
 5. Ὀλυμπιάς
 6. Ὄθων

Chuvash[edit]

 1. епӗ
 2. кам
 3. мĕн
 4. мӗн
 5. эпир
 6. эпӗ

Cornish[edit]

 1. bos

Egyptian[edit]

 1. .f
 2. .j
 3. .k
 4. .n
 5. .nj
 6. .s
 7. .sn
 8. .snj
 9. .w
 10. .ṯ
 11. .ṯn
 12. .ṯnj
 13. 3bw
 14. 3by
 15. 3pd
 16. 3st
 17. b3
 18. b3st
 19. b3stt
 20. bddw k3
 21. bnw
 22. bḥz
 23. dbn
 24. djw
 25. dn
 26. dnd
 27. dpy
 28. ds
 29. dsj
 30. dw3 mwt.f
 31. dyw
 32. dšr
 33. fnḏ
 34. gḥs
 35. hby
 36. hnw
 37. iry
 38. j3kbyt
 39. j3qt
 40. j3rrt
 41. jb
 42. jbr
 43. jbḥ
 44. jdr
 45. jfdw
 46. jm3
 47. jmjtw
 48. jmn
 49. jmḏr
 50. jn
 51. jnb
 52. jnk
 53. jnm
 54. jnn
 55. jnpw
 56. jnt
 57. jnˤ
 58. jpn
 59. jpt
 60. jptn
 61. jptw
 62. jpw
 63. jr
 64. jspt
 65. jsr
 66. jsṯ
 67. jtrw
 68. jw3
 69. jˤn
 70. jˤḥ
 71. jḥw
 72. k3
 73. k3k3
 74. k3pw
 75. k3s
 76. k3š
 77. kbn
 78. kftjw
 79. kftyw
 80. km
 81. kmt
 82. kns
 83. ky
 84. m
 85. m ẖnw
 86. m3
 87. m3-ḥs3
 88. m3-ḥḏ
 89. m3j
 90. m3t
 91. m3tt
 92. m3y
 93. mj
 94. mjw
 95. mm
 96. mmy
 97. mnḏ
 98. mnḏt
 99. mrkbt
 100. mrrt
 101. mrwryt
 102. msḏr
 103. msḥ
 104. mwt
 105. mšw
 106. mšˤ
 107. mȝt
 108. mˤb3
 109. mḏw
 110. mḏwtj
 111. mḥ
 112. mḥ t3
 113. n
 114. n3
 115. n3y
 116. nf
 117. nf3
 118. nfr
 119. nfrt
 120. ng3w
 121. nn
 122. nnw
 123. nsw
 124. ntf
 125. ntk
 126. ntrty
 127. ntry
 128. ntryt
 129. nts
 130. ntsn
 131. ntṯ
 132. ntṯn
 133. nḥḥ
 134. nṯr
 135. p
 136. p3
 137. p3q
 138. p3y
 139. pf
 140. pf3
 141. pn
 142. pnw
 143. pr
 144. pr ˤ3
 145. psḏjw
 146. psḏw
 147. ptr
 148. ptḥ
 149. pw
 150. pwy
 151. py
 152. q3 s3
 153. qbḥ
 154. qbḥ snw.f
 155. qdt
 156. qdtt
 157. r
 158. rd
 159. rm
 160. rnpt
 161. rḫyt
 162. s3
 163. s3b
 164. s3bt
 165. sbk
 166. sbnw
 167. sbty
 168. sfḫjw
 169. sfḫw
 170. sj
 171. sjsjw
 172. sjsw
 173. smr
 174. smḥ
 175. sn
 176. snt
 177. snwj
 178. sp(j)
 179. sp3
 180. spdt
 181. sqr
 182. srw
 183. st
 184. sw
 185. sy
 186. sḏm
 187. sṯ3t
 188. t
 189. t3
 190. t3y
 191. tf
 192. tf3
 193. tn
 194. tnṯ
 195. tr
 196. twy
 197. w3st
 198. wj
 199. wnn
 200. wnwt
 201. wr
 202. š3
 203. š3qb
 204. šmˤ
 205. šn
 206. šnbt
 207. šnˤtj
 208. šs
 209. šsp
 210. št
 211. št3w
 212. štj
 213. ˤ
 214. ˤ3
 215. ˤff
 216. ˤmm
 217. ˤnt
 218. ˤnˤn
 219. ˤnḫ
 220. ˤpš3y
 221. ˤt sb3w
 222. ˤḥ3
 223. ḏ3js
 224. ḏbˤ
 225. ḏd-mdw
 226. ḏdw
 227. ḏfd
 228. ḏryt
 229. ḏt
 230. ḏw
 231. ḏˤ
 232. ḏḥwty
 233. ḥ3
 234. ḥ3ty
 235. ḥb
 236. ḥf3w
 237. ḥfn
 238. ḥmw
 239. ḥnj
 240. ḥnn
 241. ḥnw
 242. ḥnˤ
 243. ḥq3
 244. ḥq3t
 245. ḥr
 246. ḥs3t
 247. ḥsbt
 248. ḥtpw
 249. ḥtt
 250. ḥtyt
 251. ḥwt nṯr
 252. ḥwt-ḥr
 253. ḥḥ
 254. ḫ3
 255. ḫ3 t3
 256. ḫ3b
 257. ḫ3j
 258. ḫ3wt
 259. ḫ3y
 260. ḫ3ˤ
 261. ḫmnjw
 262. ḫmnw
 263. ḫmtw
 264. ḫndw
 265. ḫprš
 266. ḫt
 267. ḫˤw
 268. ḳrs
 269. ṯ3ty
 270. ṯn
 271. ṯnw
 272. ṯnḥr
 273. ṯs
 274. ṯw
 275. ṯwt
 276. ẖ3r
 277. ẖt

English[edit]

 1. -holic
 2. Bl. Com.
 3. Pascal's wager
 4. SOLID
 5. XOR
 6. be
 7. chemical structure
 8. green-collar
 9. harmonically bound
 10. hello
 11. imperial system
 12. inclusive or
 13. material implication
 14. octosyllabic
 15. polysyllabic
 16. proportional analogy
 17. reduplication
 18. trisyllabic

Estonian[edit]

 1. ilus
 2. meie
 3. mina
 4. nemad
 5. sina
 6. teie
 7. tema

Finnish[edit]

 1. domeeni
 2. kehitysvamma
 3. poliisiarvo
 4. sotilasarvo

Gaulish[edit]

 1. atespos
 2. bardos
 3. mapos
 4. mi
 5. tu

Georgian[edit]

Hebrew[edit]

 1. כ־ת־ב

Irish[edit]

 1. an
 2. na

Istriot[edit]

 1. avì
 2. ièsi

Italian[edit]

 1. -erei
 2. a
 3. da
 4. di
 5. per
 6. su

Japanese[edit]

 1. らむ
 2. カ行変格活用
 3. サ行変格活用
 4. ナ行変格活用
 5. ラ行変格活用
 6. 上一段活用
 7. 上二段活用
 8. 下一段活用
 9. 下二段活用
 10. 五段活用
 11. 半濁音
 12. 四段活用
 13. 清音
 14. 濁音

Korean[edit]

 1. 定價
 2. 아리
 3. 정가
 4. 펴다

Latin[edit]

 1. echo

Limburgish[edit]

 1. Baer
 2. Gód
 3. Jan
 4. Jean
 5. Jón
 6. Vajer
 7. Zjezös
 8. beer
 9. bie
 10. dae
 11. deer
 12. dieëw
 13. doe
 14. geo
 15. gitaar
 16. glee
 17. good
 18. gód
 19. heim
 20. heives
 21. hel
 22. helle
 23. hieër
 24. hit
 25. hoes
 26. hèt
 27. ich
 28. integer
 29. kindj
 30. krieëk
 31. laeg
 32. lies
 33. meug
 34. meule
 35. moder
 36. mofers
 37. pappegei
 38. plómb
 39. plómbien
 40. teater
 41. tratsj
 42. vajer
 43. vrów
 44. vrówmès
 45. waus
 46. wauzin
 47. wauzèn
 48. wien
 49. wèlkóm
 50. ól

Mandarin[edit]

 1. 七十味珍珠丸
 2. 七厘散
 3. 七味广枣丸
 4. 七味榼滕子丸
 5. 七味葡萄散
 6. 七味都气丸
 7. 七味铁屑丸
 8. 七宝美髯颗粒
 9. 万应锭
 10. 万氏牛黄清心丸
 11. 三七伤药片
 12. 三两半药酒
 13. 三味蒺藜散
 14. 三妙丸
 15. 三子散
 16. 三金片
 17. 三鞭酒
 18. 三黄片
 19. 中风回春片
 20. 乌贝散
 21. 乌鸡百风丸
 22. 乐脉颗粒
 23. 九一散
 24. 九分散
 25. 九味石灰华散
 26. 九味羌活颗粒
 27. 九圣散
 28. 九气拈痛丸
 29. 乳块消片
 30. 乳疾灵颗粒
 31. 乳癖消片
 32. 二冬膏
 33. 二十五味松石丸
 34. 二十五味珊瑚丸
 35. 二十五味珍珠丸
 36. 二妙丸
 37. 二至丸
 38. 五味沙棘散
 39. 五味清浊散
 40. 五味麝香丸
 41. 五子衍宗丸
 42. 五福化毒丸
 43. 五苓散
 44. 五虎散
 45. 产复康颗粒
 46. 人参健脾丸
 47. 人参养荣丸
 48. 仁青常觉
 49. 仁青芒觉
 50. 代温灸膏
 51. 伤湿止痛膏
 52. 保妇抗拴
 53. 保赤散
 54. 健步丸
 55. 健民咽喉片
 56. 儿康宁糖浆
 57. 儿童清肺丸
 58. 八味檀香散
 59. 八味沉香散
 60. 八味清心沉香散
 61. 八宝坤顺丸
 62. 八正合剂
 63. 八珍益母丸
 64. 六一散
 65. 六合定中丸
 66. 六味地黄颗粒
 67. 六味安消散
 68. 六味木香散
 69. 六应丸
 70. 冠心丹参片
 71. 冠心苏合丸
 72. 利咽解毒颗粒
 73. 前列舒丸
 74. 加味消遥丸
 75. 化症回生片
 76. 化积口服液
 77. 十一味能消丸
 78. 十三味榜嘎散
 79. 十二味翼首散
 80. 十五味沉香丸
 81. 十六味冬青丸
 82. 十滴水软胶囊
 83. 十香止痛丸
 84. 十香返生丸
 85. 千柏鼻炎片
 86. 午视茶颗粒
 87. 华佗再造丸
 88. 参苏丸
 89. 参苓白术散
 90. 参茸保胎丸
 91. 参茸固本片
 92. 参茸白凤丸
 93. 双黄连口服液
 94. 双黄连拴
 95. 发育迟缓
 96. 启脾丸
 97. 四君子丸
 98. 四味土木香散
 99. 四正丸
 100. 四物合剂
 101. 四神丸
 102. 四逆汤
 103. 固经丸
 104. 国公酒
 105. 坎离砂
 106. 复方丹参滴片
 107. 复方川贝精片
 108. 复方牵正膏
 109. 复方皂矾丸
 110. 复方鱼腥草片
 111. 复方鸡血滕膏
 112. 大山楂丸
 113. 大黄清胃丸
 114. 大黄蟅虫丸
 115. 天王补心丸
 116. 天麻首乌片
 117. 女金丸
 118. 如意金黄散
 119. 妇炎净胶囊
 120. 妇科分清丸
 121. 妇科通经丸
 122. 妙济丸
 123. 安胃片
 124. 安阳精制膏
 125. 定坤丹
 126. 宝咳宁颗粒
 127. 小儿化毒散
 128. 小儿化食丸
 129. 小儿惊风散
 130. 小儿清热止咳口服液
 131. 小儿清热片
 132. 小儿热速清口服液
 133. 小儿百寿丸
 134. 小儿肝炎颗粒
 135. 小儿腹泻外敷散
 136. 小儿至宝丸
 137. 小儿解表颗粒
 138. 小儿金丹片
 139. 小建中合剂
 140. 小活络丸
 141. 小金丸
 142. 小青龙合剂
 143. 少林風濕跌打膏
 144. 少林风湿跌打膏
 145. 少腹逐瘀丸
 146. 局方至宝散
 147. 山楂化滞丸
 148. 崔汤丸
 149. 川芎茶调散
 150. 川贝枇杷糖浆
 151. 川贝雪梨膏
 152. 平肝舒络丸
 153. 开胸顺气丸
 154. 强阳保肾丸
 155. 归脾丸
 156. 归芍地黄丸
 157. 当归养血丸
 158. 当归龙荟丸
 159. 得生丸
 160. 心通口服液
 161. 急支糖浆
 162. 感冒清热颗粒
 163. 感冒舒颗粒
 164. 戊己丸
 165. 抗感颗粒
 166. 护肝片
 167. 抱龙丸
 168. 拨云退翳丸
 169. 按坤赞育丸
 170. 排石颗粒
 171. 控涎丸
 172. 暖脐膏
 173. 更年安片
 174. 木瓜丸
 175. 木香分气丸
 176. 木香槟榔丸
 177. 杏仁止咳糖浆
 178. 杞菊地黄丸
 179. 桂林西瓜霜
 180. 桂枝茯苓丸
 181. 桂附地黄丸
 182. 桂附理中丸
 183. 桂龙咳喘宁胶囊
 184. 梅花点舌丸
 185. 槐角丸
 186. 槟榔四消丸
 187. 橘红丸
 188. 河车大造丸
 189. 洁白丸
 190. 洋参保肺丸
 191. 活血止痛散
 192. 济生肾气丸
 193. 消栓通络片
 194. 消渴灵片
 195. 消瘿丸
 196. 消遥丸
 197. 消银片
 198. 消食退热糖浆
 199. 清咽丸
 200. 清喉利咽颗粒
 201. 清喉咽合剂
 202. 清宁丸
 203. 清开灵口服液
 204. 清气化痰丸
 205. 清热解毒口服液
 206. 清瘟解毒丸
 207. 清眩丸
 208. 清肺抑火丸
 209. 清肺消炎丸
 210. 清胃黄连丸
 211. 清脑降压片
 212. 灵宝护心丹
 213. 烧伤灵锭
 214. 热炎宁颗粒
 215. 牛黄上清丸
 216. 牛黄千金散
 217. 牛黄抱龙丸
 218. 牛黄清心丸
 219. 牛黄解毒片
 220. 牛黄镇惊丸
 221. 牛黄降压丸
 222. 狗皮膏
 223. 猴头健胃灵胶囊
 224. 玄麦干桔颗粒
 225. 生脉饮
 226. 生血丸
 227. 疏风定痛丸
 228. 疳积散
 229. 痛经丸
 230. 痛经宝颗粒
 231. 痧药
 232. 癣湿药水
 233. 白带丸
 234. 白帶丸
 235. 石斛夜光丸
 236. 礞石滚痰丸
 237. 祛枫止痛片
 238. 祛枫舒筋丸
 239. 竹沥达痰丸
 240. 精制冠心颗粒
 241. 红灵散
 242. 红药贴膏
 243. 纯阳正气丸
 244. 署症片
 245. 羊胆丸
 246. 羚羊清肺丸
 247. 肥儿丸
 248. 胃肠安丸
 249. 脑乐静糖浆
 250. 脑得生丸
 251. 脑立清丸
 252. 舒心口服液
 253. 舒筋丸
 254. 舒筋活络酒
 255. 舒肝丸
 256. 舒肝和胃丸
 257. 舒胸片
 258. 良附丸
 259. 芎菊上清丸
 260. 芩连片
 261. 苏合香丸
 262. 茴香橘核丸
 263. 荷叶丸
 264. 葛根芩连片
 265. 藿胆丸
 266. 藿香正气口服液
 267. 蛇胆川贝散
 268. 蛇胆陈皮散
 269. 蛤蚧定喘丸
 270. 血脂宁丸
 271. 补肾固齿丸
 272. 补肾益脑片
 273. 西瓜霜润喉片
 274. 解肌宁嗽丸
 275. 调经促孕丸
 276. 贝羚胶囊
 277. 跌打丸
 278. 跌打活血散
 279. 通关散
 280. 通宣理肺丸
 281. 通窍鼻炎片
 282. 避瘟散
 283. 锁阳固精丸
 284. 防风通圣丸
 285. 阳和解凝膏
 286. 阿魏化痞膏
 287. 附子理中丸
 288. 降糖丸
 289. 雅叫哈顿散
 290. 青果丸
 291. 风湿骨痛胶囊
 292. 首乌丸
 293. 香砂六君丸
 294. 香砂养胃丸
 295. 香砂枳术丸
 296. 香苏正胃丸
 297. 香连片
 298. 香附丸
 299. 马应龙麝香痔疮膏
 300. 马钱子散
 301. 鹭鸶咯丸
 302. 麝香保心丸
 303. 麝香祛痛搽剂
 304. 麻仁丸
 305. 麻仁润肠丸
 306. 黄氏响声丸
 307. 黄连上清丸
 308. 黄连羊肝丸
 309. 黛蛤散
 310. 鼻炎片
 311. 鼻窦炎口服液
 312. 龙牡壮骨颗粒
 313. 龙胆泻肝丸
 314. 龟鹿补肾丸
 315. 龟龄集

Navajo[edit]

 1. Yágháhookáán biiʼ hólónígíí
 2. álaʼ

Northern Sami[edit]

 1. giella

Old Irish[edit]

 1. i
 2. in
 3. is
 4. masu

Old Norse[edit]

 1. -andi
 2. misseri

Polish[edit]

 1. by
 2. bym
 3. byś
 4. byście
 5. byśmy
 6. gdyby
 7. gdybym
 8. gdybyś
 9. gdybyście
 10. gdybyśmy

Portuguese[edit]

 1. em

Romansch[edit]

 1. ir

Russian[edit]

 1. азбука Брайля
 2. система Брайля

Sanskrit[edit]

 1. महात्मन्

Saterland Frisian[edit]

 1. hääbe
 2. weese

Scottish Gaelic[edit]

 1. aig
 2. air
 3. an
 4. bho
 5. de
 6. do
 7. eadar
 8. fo
 9. gaol
 10. gu
 11. ioma-ghlac
 12. le
 13. mu
 14. o
 15. ri
 16. ro
 17. thar
 18. tro
 19. à

Swedish[edit]

 1. Beauforts skala

Urartian[edit]

 1. ereli

Uyghur[edit]

 1. ئا
 2. ئو
 3. ئى
 4. ئۆ
 5. ئۇ
 6. ئۇلار
 7. ئۇلاردا
 8. ئۇلاردىن
 9. ئۇلارغا
 10. ئۇلارنى
 11. ئۇلارنىڭ
 12. ئۇنى
 13. ئۇنىڭ
 14. ئۇنىڭدا
 15. ئۇنىڭدىن
 16. ئۇنىڭغا
 17. ئۈ
 18. ئې
 19. ئە
 20. بىز
 21. بىزدىن
 22. بىزدە
 23. بىزنى
 24. بىزنىڭ
 25. بىزگە
 26. ماڭا
 27. مېنى
 28. مېنىڭ
 29. مەن
 30. مەندىن
 31. مەندە
 32. ھ
 33. ۋ

Vietnamese[edit]

 1. 𡐮
 2. 𢠿
 3. 𣴓
 4. 𤳰
 5. 𨨪

Welsh[edit]

 1. Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
 2. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
 3. am
 4. ar
 5. ar draws
 6. ar gyfer
 7. bod
 8. cael
 9. dod
 10. i
 11. mynd
 12. o
 13. rhwng