Appendix:Burmese Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a Swadesh list of words in English and Burmese.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

At the end of the 1940s, new insights of radiocarbon dating became known to the public. Linguist Morris Swadesh believed that words decayed with age in a roughly similar way and therefore applied similar methods to determine the relationship of languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No. English Burmese
မြန်မာစာ
IPA Romanization
1 I ငါ, ကျုပ် (informal)[1] ŋà, tɕoʊʔ nga, kyup
2 you sg နင်, မင်း (informal)[2] nɪ̀ɴ, mɪ́ɴ nang, mang:
3 he သူ θù su
4 we တို့, ကျုပ်တို့ do̰, tɕoʊtto̰ tui., kyup-tui.
5 you pl နင်တို့ nɪ̀ndo̰ nang-tui.
6 they သူတို့, သူများ θùdo̰, θùmjá sutui., su-mya:
7 this ဒါ, ဒီ[3] dà, dì da, di
8 that ဟို, ထို hò, tʰò hui, htui
9 here ဒီမှာ[4] dìm̥à di-hma
10 there ဟိုမှာ, ထိုမှာ hòm̥à, tʰòm̥à hui-hma, htui-hma
11 who ဘယ်သူ[5] bəθù bhai.su
12 what ဘာ[6] bha
13 where ဘယ်[7] bɛ̀ bhai
14 when ဘယ်တော့, ဘယ်တုန်းက bɛ̀dɔ̰, bɛ̀dóʊŋɡa̰ bhaitau., bhaikun:ka.
15 how ဘယ်[8] bɛ̀ bhai
16 not [] ဘူး [] ma. [] bhu:
17 all အားလုံး ʔálóʊɴ a:lum:
18 many များ, များကြီး mjá, mjádʑí mya:, mya:kri:
19 some အချို့ ʔətɕʰo̰ a.hkyui.
20 few နည်း nɛ́ nany:
21 other အခြား ʔətɕʰá a.hkra:
22 one တစ် tɪʔ tac
23 two နှစ် n̥ɪʔ hnac
24 three သုံး θóʊɴ sum:
25 four လေး le:
26 five ငါး ŋá nga:
27 big ကြီး, ကြီးမား tɕí, tɕímá kri:, kri:ma:
28 long ရှည်, ရှည်မျော ʃè, ʃèmjɔ̀ hrany, hrany-myau
29 wide ကျယ်, ကျယ်ဝန်း tɕɛ̀, tɕɛ̀wʊ́ɴ kyai, kyaiwan:
30 thick ထူထဲ tʰùdɛ́ htu-htai:
31 heavy လေး, လေးလံ lé, lélàɴ le:, le:lam
32 small သေး, နုပ် θé, noʊʔ se:, nup
33 short ပု, တို pṵ, tò pu., tui
34 narrow ကျဉ်း, ကျဉ်းကျပ် tɕɪ́ɴ, tɕɪ́ɲtɕaʔ kyany:, kyany:kyap
35 thin ပါး, ကျဲ pá, tɕɛ́ pa:, kyai:
36 woman မိန်းမ[9] méɪmma̰ min:ma.
37 man (adult male) ယောက်ျား[10] jaʊttɕá yaukkya:
38 man (human being) လူ lu
39 child ကလေး kʰəlé hka.le:
40 wife မယား[11] məjá ma.ya:
41 husband လင်[12] lɪ̀ɴ lang
42 mother အမေ, အမိ ,[13] ʔəmè, ʔəmḭ a.me, a.mi.
43 father အဖေ, အဖ[14] ʔəpʰè, ʔəpʰa̰ a.hpe, a.hpa.
44 animal တိရစ္ဆာန် təɹeɪʔsʰàɴ tirac-hcan
45 fish ငါး ŋá nga:
46 bird ငှက် ŋ̊ɛʔ hngak
47 dog ခွေး kʰwé hkwe:
48 louse သန်း θáɴ san:
49 snake မြွေ mwè mrwe
50 worm တီကောင်, သန်ကောင် tìɡàʊɴ, θàŋɡàʊɴ tikaung, san-kaung
51 tree သစ်ပင် θɪppɪ̀ɴ sac-pang
52 forest တော, သစ်တော tɔ́, θɪttɔ́ tau:, sac-tau:
53 stick တုတ် doʊʔ tut
54 fruit သစ်သီး, အသီး θɪtθí, ʔəθí sac-si:, a.si:
55 seed အစေ့ ʔəsḭ a.se.
56 leaf အရွက် ʔəjwɛʔ a.rwak
57 root မြစ်, အမြစ် mjɪʔ, ʔəmjɪʔ mrac, a.mrac
58 bark (of a tree) အခေါက် ʔəkʰaʊʔ a.hkauk
59 flower ပန်း, အပွင့် páɴ, ʔəpwɪ̰ɴ pan:, a.pwang.
60 grass မြက် mjɛʔ mrak
61 rope ကြိုး, လွန် tɕó, lʊ̀ɴ krui:, lun
62 skin အရေအခွံ, အရေ ʔəjèʔəɡʊ̀ɴ, ʔəjè a.re-a.hkwam, a.re
63 meat အသား ʔəθá a.sa:
64 blood သွေး θwé swe:
65 bone အရိုး ʔəjó a.rui:
66 fat (noun) အဆီ ʔəsʰì a.hsi
67 egg ʔṵ u.
68 horn ချို, ဦးချို dʑò, ʔúdʑò hkyui, u:hkyui
69 tail အမြီး ʔəmí a.mri:
70 feather အတောင် ʔətàʊɴ a.taung
71 hair ဆံ or ဆံပင် (humans), အမွေး (animals) sʰàɴ, sʰəbɪ̀ɴ, ʔəmwé hcam, hcam-pang, a.mwe:
72 head ခေါင်း ɡáʊɴ hkaung:
73 ear နား, နားရွက် ná, nəjwɛʔ na:, na:rwak
74 eye မျက်စိ mjɛʔsḭ myak-ci.
75 nose နှာ, နှာခေါင်း n̥à, n̥əkʰáʊɴ hna, hna-hkaung:
76 mouth ပါးစပ်, နှုတ် pəzaʔ, n̥oʊʔ pa:cap, hnut
77 tooth သွား θwá swa:
78 tongue (organ) လျှာ ʃà hlya
79 fingernail လက်သည်း lɛtθɛ́ lak-sany:
80 foot ခြေ tɕʰè hkre
81 leg ခြေထောက်, အပေါင် tɕʰèdaʊʔ, ʔəpàʊɴ hkre-htauk, a.paung
82 knee ဒူး, ဒူးခေါင်း dú, dúɡáʊɴ du:, du:hkaung:
83 hand လက် lɛʔ lak
84 wing တောင်ပံ tàʊmbàɴ taung-pam
85 belly ဗိုက် baɪʔ buik
86 guts အူ ʔù u
87 neck လည်ပင်း lɛ̀bɪ́ɴ lany-pang:
88 back ကျော tɕɔ́ kyau:
89 breast ရင်, ရင်ဘတ် jɪ̀ɴ, jɪ̀mbaʔ rang, rang-bhat
90 heart နှလုံး, အသည်းနှလုံး n̥əlóʊɴ, ʔəθɛ́n̥əlóʊɴ hna.lum:, a.sany:hna.lum:
91 liver အသည်း, အူမကြီး ʔəθɛ́, ùma̰dʑí a.sany:, uma.kri:
92 to drink သောက် θaʊʔ sauk
93 to eat စား ca:
94 to bite ကိုက် kaɪʔ kuik
95 to suck စုပ် soʊʔ cup
96 to spit ထွေး tʰwé htwe:
97 to vomit အန်, အော့ ʔàɴ, ʔɔ̰ an, au.
98 to blow မှုတ် m̥oʊʔ hmut
99 to breathe ရှူ, ရှူရှိုက် ʃù, ʃùʃaɪʔ hru, hru-hraik
100 to laugh ရယ် rai
101 to see တွေ့, မြင် twḛ, mjɪ̀ɴ twe., mrang
102 to hear ကြား tɕá kra:
103 to know သိ, တတ်, သိရှိ θḭ, taʔ, θḭʃḭ si., tat, si.hri.
104 to think ထင်, တွေး, စဉ်းစား tʰɪ̀ɴ, twé, sɪ́ɴzá htang, twe:, cany:ca:
105 to smell နမ်း náɴ nam:
106 to fear ကြောက် tɕaʊʔ krauk
107 to sleep အိပ် ʔeɪʔ ip
108 to live အသက်ရှင်, နေ ʔəθɛʔʃɪ̀ɴ, a.sak-hrang, ne
109 to die သေ, ဆုံး, ကွယ်လွန် θè, sʰóʊɴ, kwɛ̀lʊ̀ɴ se, hcum:, kwailwan
110 to kill သတ်, သတ်ဖြတ် θaʔ, θappʰjaʔ sat, sat-hprat
111 to fight တိုက်, ရန်ဖြစ် taɪʔ, jàmpʰjɪʔ tuik, ran-hprac
112 to hunt အမဲလိုက် ʔəmɛ́laɪʔ a.mai:luik
113 to hit ရိုက် jaɪʔ ruik
114 to cut ညှပ် ɲ̥aʔ hnyap
115 to split ခွဲ kʰwɛ́ hkwai:
116 to stab ထိုး tʰó htui:
117 to scratch ကုတ် koʊʔ kut
118 to dig တူး tu:
119 to swim ရေကူး jèkú reku:
120 to fly ပျံ pjàɴ pyam
121 to walk လျှောက် ʃaʊʔ hlyauk
122 to come လာ la
123 to lie (as in a bed) လှဲ, လျောင်း ɬɛ́, ljáʊɴ hlai:, lyaung:
124 to sit ထိုင် tʰàɪɴ htuing
125 to stand ရပ် jaʔ rap
126 to turn (intransitive) လှည့်, ချိုး ɬɛ̰, tɕʰó hlany., hkyui:
127 to fall ကျ tɕa̰ kya.
128 to give ပေး pe:
129 to hold ကိုင် kàɪɴ kuing
130 to squeeze ညှစ် ɲ̥ɪʔ hnyac
131 to rub ပွတ် pʊʔ pwat
132 to wash ဆေး sʰé hce:
133 to wipe သုတ် θoʊʔ sut
134 to pull ဆွဲ sʰwɛ́ hcwai:
135 to push တွန်း tʊ́ɴ twan:
136 to throw ပစ် pjɪʔ pac
137 to tie ချည် tɕʰì hkyany
138 to sew ချုပ် tɕʰoʊʔ hkyup
139 to count ရေတွက် jètwɛʔ re-twak
140 to say ပြော, ဆို, ဟူ pjɔ́, sʰò, hù prau:, hcui, hu
141 to sing ဆို sʰò hcui
142 to play ဆော့, ကစား sʰɔ̰, ɡəzá hcau., ka.ca:
143 to float မျော, ပေါ် mjɔ́, pɔ̀ myau:, pau
144 to flow စီး ci:
145 to freeze ခဲ kʰɛ́ hkai:
146 to swell ဖူး, ရောင် pʰú, jàʊɴ hpu:, raung
147 sun နေ ne
148 moon la̰ la.
149 star ကြယ် tɕɛ̀ krai
150 water ရေ re
151 rain မိုး mui:
152 river မြစ် mjɪʔ mrac
153 lake ကန်, အင်း kàɴ, ʔɪ́ɴ kan, ang:
154 sea ပင်လယ်, အဏ္ဏဝါ pɪ̀nlɛ̀, ʔànnəwà pang-lai, an-na.wa
155 salt ဆား sʰá hca:
156 stone ကျောက် tɕaʊʔ kyauk
157 sand သဲ θɛ́ sai:
158 dust ဖုန် pʰòʊɴ hpun
159 earth မြေ mjè mre
160 cloud တိမ် tèɪɴ tim
161 fog မြူ mjù mru
162 sky မိုး mui:
163 wind လေ le
164 snow နှင်း, နှင်းခဲ n̥ɪ́ɴ, n̥ɪ́ŋɡɛ́ hnang:, hnang:hkai:
165 ice ရေခဲ jeɡɛ́ re-hkai:
166 smoke အခိုး ʔəkʰó a.hkui:
167 fire မီး mi:
168 ash ပြာ pjà pra
169 to burn ရှို့, လောင် ʃo̰, làʊɴ hrui., laung
170 road လမ်း láɴ lam:
171 mountain တောင် tàʊɴ taung
172 red နီ ni
173 green စိမ်း séɪɴ cim:
174 yellow ဝါ wa
175 white ဖြူ pʰjù hpru
176 black မည်း, နက် mɛ́, nɛʔ many:, nak
177 night ɲa̰ nya.
178 day နေ့ nḛ ne.
179 year နှစ် n̥ɪʔ hnac
180 warm ပူ, နွေး pù, nwé pu, nwe:
181 cold အေး, ချမ်း ʔé, tɕʰáɴ e:, hkyam:
182 full ပြည့် pjḛ prany.
183 new သစ် θɪʔ sac
184 old ဟောင်း, အို háʊɴ, ʔò haung:, ui
185 good ကောင်း káʊɴ kaung:
186 bad ဆိုး sʰó hco:
187 rotten ပုပ် poʊʔ pup
188 dirty ညစ်ထည်း ɲɪttʰí nyac-htany:
189 straight ဖြောင့်, စင်း pʰja̰ʊɴ, sɪ́ɴ hpraung., cang:
190 round ဝိုင်း, လုံး wáɪɴ, lóʊɴ wuing:, lum:
191 sharp (as a knife) ချွန်, ချွန်ထက် tɕʰʊ̀ɴ, tɕʰʊ̀ntʰɛʔ hkywan, hkywan-htak
192 dull (as a knife) တုံး tóɴ tum:
193 smooth ချော, မွတ် tɕɔ́, mʊʔ hkyau:, mwat
194 wet စို, ရွှဲ sò, ʃwɛ́ cui, hrwai:
195 dry ခြောက် tɕaʊʔ hkrauk
196 correct မှန် m̥àɴ hman
197 near နီး ni:
198 far ဝေးကွာ wékwà we:kwa
199 right ညာ ɲà nya
200 left ဘယ် bɛ̀ bhai
201 at မှာ, (formal) m̥à, n̥aɪʔ hma, hnai.
202 in ထဲ, တွင်း, တွင် tʰɛ́, twɪ́ɴ, twɪ̀ɴ htai:, twang:, twang
203 with နှင့်တကွ n̥ɪ̰ndəɡwa̰ hnang.ta.kwa.
204 and နဲ့, နှင့် nɛ̰, n̥ɪ̰ɴ nai., hnang.
205 if ရင်[15], အကယ်၍ jɪ̀ɴ, ʔəkɛ̀jwḛ rang, a.kai-rwe.
206 because လို့, ကြောင့် lo̰, dʑa̰ʊɴ lui., kraung.
207 name အမည်, နာမည် ʔəmjì, nàmjì a.many, namany

Notes[edit]

 1. ^ Formal equivalents are ကျွန်တော် (kywantau) (m), ကျွန်မ (kywanma.) (f)
 2. ^ Formal equivalents are ခင်ဗျား (hkangbya:) (m), ရှင် (hrang) (f)
 3. ^ Formal equivalents are သည် (sany), (i)
 4. ^ Formal equivalent is သည်မှာ (sanyhma)
 5. ^ Formal equivalent is မည်သူ (manysu)
 6. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 7. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 8. ^ Formal equivalent is မည် (many)
 9. ^ Formal equivalent is အမျိုးသမီး (a.myui:sa.mi:)
 10. ^ Formal equivalent is အမျိုးသား (a.myui:sa:)
 11. ^ Formal equivalent is ဇနီး (ja.ni:)
 12. ^ Formal equivalent is ခင်ပွန်း (hkangpwan:)
 13. ^ Formal equivalent is မိခင် (mi.hkang)
 14. ^ Formal equivalent is ဖခင် (hpa.hkang)
 15. ^ Formal equivalent is လျှင် (hlyang)

See also[edit]

External links[edit]

Wikipedia has an article on:

Wikipedia

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Frisian – Germanic – Hokan – Iberian – Italian – Indo-Iranian – Indo-Iranian (extended) – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription