Appendix:Swadesh lists for Tibeto-Burman languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

List[edit]

No. English Burmese
မြန်မာဘာသာ
Romanized
Burmese
Tibetan
བོད་སྐད་
Romanized
Tibetan
Romanized
Dzongkha
Karen Romanized
Karen
Manange Romanized Tshangla
Tshang lo
Lang 09 Lang10
1 I ငါ (informal)[1] nga ང་ nga 1ŋʌ jang
2 you (singular) နင်, မင်း (informal)[2] nin, min ཁྱེད་, ཁྱེད་རང་, ཁྱོད་རང་ khyed, khyed rang, khyod rang 3kjʌ nan
3 he သူ thu ཁོ་, ཁོང་ kho, khong 1kʰi ro
4 we ငါတို့ nga do ང་ཚོ་ nga tsho 1ŋjaŋ ai(ba)
5 you (plural) နင်တို့ nin do ཁྱེད་ཚོ་, ཁྱེད་རང་ཚོ་ khyed tsho, khyed rang tsho 1kimi nai(ba)
6 they သူတို့, သူများ thu do, thu mya ཁོ་ཚོ་, ཁོང་ཚོ་ kho tsho, khong tsho 1kʰimi rokte(ba)
7 this ဒါ, ဒီ[3] da, di འདི་ 'di 2tsu uthu
8 that ဟို, ထို ho, hto དེ་, ཕ་གི་ de, pha gi 1u onyu
9 here ဒီမှာ[4] di hma འདིར་, འདི་ལ་ 'dir, 'di la 2tsu-ri tha
10 there ဟိုမှာ, ထိုမှာ ho hma, hto hma དེར་, དེ་ལ་, ཕ་གིར་ der, de la, pha gir 1u-ri onya, lela
11 who ဘယ်သူ[5] be thu སུ་ su 2su ibi
12 what ဘာ[6] ba ག་རེ་ ga re 2ta hang
13 where ဘယ်[7] be ག་པར་ ga par hani oga
14 when ဘယ်တော့, ဘယ်တုန်းက be daw, be doun ga ག་དུས་ ga dus 4hajuŋ hala, giti
15 how ဘယ်[8] be ག་ནས་ ga nas ha coŋpʌ hangte(n)
16 not ma མ་, མིན་, མེད་ ma, min, med a ma
17 all အားလုံး a loun ཚང་མ་ tshang ma 2tʃʰaraŋ thamcherang
18 many များ, များကြီး mya, mya gyi མང་པོ་ mang po 2peʔ shama
19 some အချို့ a chou ཁ་ཤས་ kha shas 2tore, lʌle tshebang
20 few နည် ne ཁ་ཤས་, ཉུང་ཤས་ kha shas, nyung shas njeta dazere, tiktang
21 other အခြား a cha གཞན་, གཞན་དག་ gzhan, gzhan dag ʃaŋko
22 one တစ် ti' གཅིག་ gcig 4ʃi thur
23 two နှစ် hni' གཉིས་ gnyis 4ŋi nyiktsing
24 three သုံး thoun གསུམ་ gsum 2sẽ sam
25 four လေး lei བཞི་ bzhi 4pʰli pshi
26 five ငါး nga ལྔ་ lnga 4ŋʌ nga
27 big ကြီး, ကြီးမား kyi, kyi ma ཆེན་པོ་ chen po 1tʰjʌ katang
28 long ရှည်, ရှည်မျော shei, shei myaw རིང་པོ་ ring po 3ruŋ ringbu
29 wide ကျယ်, ကျယ်ဝန်း kye, kye wan རྒྱ་ཆེན་པོ་ rgya chen po 2tʰuŋpʌ
30 thick ထူ, ပျစ် htu, pyi' མཐུག་པོ་ mthug po 2ʂuŋ
31 heavy လေး, လေးလံ lei, lei lan ལྗིད་པོ་ ljid po 3li
32 small သေး, နုပ် thei, nou' ཆུང་བ་, ཆུང་ཆུང་ chung ba, chung chung 1tʃã zemu
33 short ပု, တို pu, tou ཐུང་བ་, ཐུང་ཐུང་ thung ba, thung thung 2tʰuŋpʌ thumu
34 narrow ကျဉ်း, ကျဉ်းကျပ် kyin, kyin kya' གུ་དོག་པོ་, ཕྲ་པོ་ gu dog po, phra po 4kʰje to
35 thin ပါး, ကျဲ pa, kye ཕྲ་པོ་, སྲབ་པོ་ phra po, srab po 2pʰɾʌ temtala
36 woman မိန်းမ[9] mein ma མོ་, སྐྱེས་དམན་ mo, skyes dman 3mʷo (2mi) miwaktsa
37 man (adult male) ယောက်ျား[10] yau' kya མི་, ཁྱོ་ག་ mi, khyo ga 1pʰo (2mi) phiwaktsa
38 man (human being) လူ lu མི་ mi 2mi songo
39 child ကလေး hka lei བུ་, སྤུ་གུ་, ཕྲུ་གུ་ bu, spu gu, phru gu 1kola waktsa
40 wife မယား[11] ma ya སྐྱེས་དམན་ skyes dman 1pje khachi
41 husband လင်[12] lin ཁྱོ་ག་ khyo ga 1pʰʌ ngen
42 mother အမေ, အမိ,[13] a mei, a mi ཨ་མ་ a ma 2amʌ ama
43 father အဖေ, အဖ[14] a hpei, a hpa པ་ལགས་ pa lags 1apʌ apa
44 animal ကောင်, တိရစ္ဆာန် kaun, ta rei' hsan སེམས་ཅན་ sems can ʃita same
45 fish ငါး nga ཉ་ nya 2tʌrŋe nga
46 bird ငှက် hnge' བྱ་, འདབ་ཆགས་, ཉུག་བྱེད་, སེ་ bya, 'dab chags, nyug byed, se 1ŋima kha
47 dog ခွေး hkwei ཁྱི་ khyi 1nʌkju khu
48 louse သန်း than ཤིག་ shig သူၣ 2ʃe
49 snake မြွေ mwei སྦྲུལ་ sbrul 2pukri buchila
50 worm တီကောင်, သန်ကောင် ti gaun, than gaun napli bu
51 tree ပင်, သစ်ပင် pin, thi' pin ཤིང་, ཤིང་སྡོང་ shing, shing sdong 2ʃiŋ 3tuŋ shing
52 forest တော, သစ်တော taw, thi' taw ཤིང་ནགས་ shing nags 3na 2huŋ borang
53 stick တုတ်, တံ dou', tan 2pʰerka tokang
54 fruit သစ်သီး, အသီး thi' thi, a thi ཤིང་ཏོག་ shing tog 2ʃiŋto se
55 seed အစေ့ a si 4pʰlu li
56 leaf ရွက်, အရွက် ywe', a ywe' 3pa shing shaba
57 root မြစ်, အမြစ် myi', a myi' 1lje shing tsa
58 bark (of a tree) အခွံ a hkun 1pʰjoko
59 flower ပန်း, အပွင့် pan, a pwin མེ་ཏོག་ me tog minto meto
60 grass မြက် mye' རྩྭ་ rtswa 1tʃʰi ngon
61 rope ကြိုး, လွန် kyou, lun ཐག་པ་ thag pa 1tsʰo do
62 skin အရေအခွံ, အရေ a yei a hkun, a yei པགས་པ་ pags pa 3ʈi mongnang
63 meat အသား a tha ཤ་ sha 1ʃʌ sha
64 blood သွေး thwei 2ka yi
65 bone ရိုး, အရိုး you, a you རུས་, རུས་ཁོག་ rus, rus khog 2nokrẽ khang
66 fat (noun) အဆီ a hsi རྒྱགས་པ་ rgyags pa 2tʃʰi nyam, nam
67 egg u སྒོང་ང་ sgong nga 2pʰuŋ gotham
68 horn ချို, ဦးချို gyou, u gyou རུ་ ru 4ʂu warong
69 tail အမှီး a hmi 1mẽ shampi
70 feather အတောင် a taun སྒྲོ་, སྒྲོ་གཤོག་, འདབ་མ sgro, sgro gshog, 'dab ma 1ŋima 2mʷi
71 hair ဆံ or ဆံပင် (humans), အမွေး (animals) hsan, hsa bin, a hmwei སྐྲ་ skra ခိၣ်ဆူၣ 1krʌ tsham
72 head ခေါင်း gaun མགོ་ mgo ခိၣ 1pʰakli sharang
73 ear နား, နားရွက် na, na ywe' နၢ် 1ŋima na
74 eye မျက်စေ့ mye' si མིག་ mig မဲာ်ချံ 2mi ming
75 nose နှာ, နှခေါင်း hna, hna hkaun སྣ་, སྣ་ཁུག་ sna, sna khug နါဒ့ 1nʌ nawung
76 mouth ပါးစပ်, နှုတ် ba za', hnou' ཁ་ kha ကိာ်ပူၤ 1suŋ nuwang
77 tooth သွား thwa སོ་ so မဲ 1sʌ sha
78 tongue (organ) လျှာ sha ལྕེ་, རོ་འཛིན་ lce, ro 'dzin ပျ့ၤ 2lẽ le
79 fingernail လက်သည်း le' the སེན་མོ་ sen mo စုမ့ၣ 1ja 2ʃiŋ
80 foot ခြေ, ခြေထောက် chi, chi dau' རྐང་པ་ rkang pa ခီၣ်လၣ် 3pʌle bi
81 leg အခြေ, အပေါင် a chi, a paun རྐང་པ་ rkang pa 3pʌle biting?
82 knee ဒူး, ဒူးခေါင်း du, du gaun 2pʌtsi gumzing
83 hand လက် le' ལག་པ་ lag pa စု 1ja gadang
84 wing အတောင်, တောင်ပံ a taun, taun ban 1ŋima 1ʃʌpʌ
85 belly ဗိုက် bai' 1pʰo
86 guts အူ u rgyu ma kuruŋ
87 neck လည်ပင်း le bin mjing pa 1kʰʌr
88 back ကျော kyaw རྒྱབ་ rgyab 3supʌ 2litse
89 breast ရင်, ရင်ဘတ် yin, yin ba' 3ŋjokɾo numa
90 heart နှလုံး, အသည်းနှလုံး hna loun, a the hna loun 1tĩ thinglom
91 liver အသည်း အူမကြီး a the, u ma gyi mchin pa သူၣ tsʰimpʌ
92 to drink သောက် thau' འཐུང་ 'thung 2tʰuŋ jam
93 to eat စား sa ཟ་ za (ba) အီၣ် 1tsʌ zala, za
94 to bite ကိုက် kai' རྨུག་ rmug (pa) 2tʃʰe ngam
95 to suck စုပ် sou' 3mul
96 to spit ထွေး htwei tʰuk tʰu thoptang
97 to vomit အန်, အော့ an, aw སྐྱུག་ skyug (pa) 2ʂi phrospe
98 to blow မှုတ် hmou' ཕུ་རྒྱག་ phu rgyag 2pʰjaŋ tetha
99 to breathe ရှူ, ရှူရှိုက် shu, shu shai' དབུགས་ རྒྱག་ dbugs rgyag သါ mʷo
100 to laugh ရယ် yi གད་མོ་ཤོར་ gad mo shor (ba) 2ŋi ngar
101 to see တွေ့, မြင် twei, myin མཐོང་ mthong 1mraŋ thong
102 to hear ကြား kya kho နၢ်ဟူ 4tʰe na tha(n)
103 to know သိ တတ်, သိရှိ thi, ta', thi shi ཤེས་ shes 2ʃi se
104 to think ထင်, တွေး, စဉ်းစား htin, twei, sin za bsam blo gtong ba naŋtse toŋ mi
105 to smell နမ်း nan snom 3te 4tʰaŋ 1kʰʌ nampe
106 to fear ကြောက် kyauk zhed (verb) yong
107 to sleep အိပ် ei' gnyid ('khugs) 4nu yi
108 to live ရှင်, နေ shin, nei bsdad/gson pa 1aʃi-pʌ zhu
109 to die သေ, ဆုံး, ကွယ်လွန် thei, hsoun, kwe lun shi 1ʃi shi(n)
110 to kill သတ်, သတ်ဖြတ် tha', tha' hpya' bsad 1se she(n)
111 to fight တိုက်, ရန်ဖြစ် tai', yan hpyi' 2tʃʰe kholong
112 to hunt လိုက် lai' 1kirap
113 to hit ရိုက် ချပုတ် yai', cha pou' gzhus pa kuntu 2pɾĩ drom
114 to cut ညှပ် hnya' gtub/bchad pa 2tʰa cat
115 to split ခွဲ hkwe tete tete 2tʰa
116 to stab ထိုး htou kʰja
117 to scratch ကုတ် kou' 2ʂi krekpe
118 to dig တူး tu 2te jek
119 to swim ကူး ku skyal rgyag pa 2kju-ri 1kjaŋ
120 to fly ပျံ pyan 'phur 2pʰaŋ phur
121 to walk လျှောက် shau' gom pa rgyag 4pʰro dang
122 to come လာ la yong 1kʰʌ u(n)
123 to lie (as in a bed) လှဲ, လျောင်း hle, lyaun 4nu phile
124 to sit ထိုင် htain bsdad 1ʈu lang
125 to stand ရပ် ya' langs 1ʂe thing
126 to turn (intransitive) လှည့်, ချိုး hle, chou mur kor
127 to fall ကျ kya 1te thong
128 to give ပေး pei sprad 1pĩ bi(n)
129 to hold ကိုင် kain
130 to squeeze ညှစ် hnyi' mor 2ti
131 to rub ပွတ် pu' 1pʰja
132 to wash စေး sei khrus 2ʃu zik
133 to wipe သုတ် thou' 1pʰja
134 to pull စွဲ swe 3ti theng
135 to push တွန်း tun 4kʰer brekpe
136 to throw ပစ် pyi' g-yugs 1kʰja thup
137 to tie ချည် chi bsdam 3tẽ thik
138 to sew ချုပ် chou' tshem bu rgyag 4ʈʰu tshok
139 to count တွက်, ရေ twe', ye tsi ba 2tʃʰa
140 to say ပြော, ဆို, ဟူ pyaw, hsou, hu lab 3pi dak
141 to sing ဆို hsou gzhas gtong 4kʷʰe 2pɾĩ jang
142 to play ဆော့, ကစား hsaw, gaza rtsed mo rtse 1kjaŋ cang
143 to float မျော, ပေါ် myaw, paw 2pʰi-ri 1ʈu
144 to flow စီး si 2kju 4ju
145 to freeze ခဲ hke kʰja
146 to swell ဖူး, ရောင် hpu, yaun 1taŋpʌ phung
147 sun နေ nei nyi ma မုၢ် 1tiŋi ngam
148 moon la zla ba လါ 3liŋi lanyi ngam
149 star ကြယ် kye skar ma ဆၣ 2sʌɾ karma
150 water ရေ yei chu ထံ 2kju ri
151 rain မိုး mou char pa တၢ်စူၤ 3mo ngamsu
152 river မြစ် myi' gtsang po ထံကျိ maʃaŋ 2kju ri
153 lake ကန်, အင်း kan, in mtsho နိၣ် 2kju 1tsʰo tsho
154 sea ပင်လယ်, အဏ္ဏဝါ pin le, annawa rgya mtsho မးသမံး samundra (Nepali) jamtsho
155 salt ဆား hsa tshwa အံသၣ 1tsʌtsʌ incha
156 stone ကျောက် kyau' rdo လၢၢ် 2juŋpe 4pʰra lung
157 sand သဲ the bye ma မဲး pjuma betsa
158 dust ဖုန် hpoun thal la (Sanskrit) ဖၣ်ကမူၣ် 4pʰɾa phurtsi
159 earth မြေ myei sa ဟီၣ်ခိၣ် 1sʌ sa
160 cloud တိမ် tein sprin pa တၢ်အၢၣ် mukpʌ mukpa
161 fog မြူ myu mukpʌ
162 sky မိုး, အကာသ mou, akatha gnam မူကပိာ် 3mo ngam
163 wind လေ lei rlung ကလံၤ 4lo ridi
164 snow နှင်း, နှင်းခဲ hnin, hnin ge gngas မူခိၣ်ဖီ 4kʰiŋ phom
165 ice ရေခဲ yei ge 'khyags pa 1tʌŋkjaŋ
166 smoke အငွေ့, အခိုး a ngwei, a hkou du ba 1mjukju mugu
167 fire မီး mi me 1mje mi
168 ash ပြာ pya 4mjepʰɾa thulu
169 to burn ရှို့, လောင် sho, laun 2mɾẽ gok
170 road လမ်း lan lam ga/khag 4kʰjẽ lam
171 mountain တောင် taun ri 2kaŋ, pokto, 4pʰra ri
172 red နီ ni dmar (po) 1olkja tshalu
173 green စိမ်း sein ljang khu လါ 3tʃaŋku changkha
174 yellow ဝါ wa ser (po) 1urkja serbu
175 white ဖြူ phyu dkar (po) 1tʌrkja balingmi
176 black မည် နက် me, ne' nag (po) 1mleŋkja chinglu
177 night nya mtshan 2muntse binang
178 day နေ့ nei nyi ma 1tiŋi ngam
179 year နှစ် hni' lo 3lo lo
180 warm ပူ, နွေး pu, nwei dro po 1le tshalu(hot)
181 cold အေး, ချမ်း ei, chan grang mo 2kʰʌŋ chanpu
182 full ပြည့် pyei khengs (pa) 3naŋ
183 new သစ် thi' gsar pa/'gyur 1tsaŋ singma
184 old ဟောင်း, အို haun, ou rnying pa 1kʰjokor manma
185 good ကောင်း kaun yag po 3sʌ lekpu
186 bad ဆိုး hsou sdug chags/cag 3a-sʌ malekpa
187 rotten ပုပ် pou' rul pa 1ɲe yitpa
188 dirty ညစ်ထည်း nyi' hti btsog pa 1a-tsaŋ
189 straight ဖြောင့်, စင်း hpyaun, sin shar bkyag, kha thug 3tsok (Nepali?) thrang
190 round ဝိုင်း, လုံး wain, loun sgor sgor 2kikil tukuli
191 sharp (as a knife) ချွန်, ချွန်ထက် chun, chun hte' rno po 4tʃʰeɾ tekathom
192 dull (as a knife) တုံး toun 4a-tʃʰer
193 smooth ချော, မွတ် chaw, mu' tʃã
194 wet စို, ရွှဲ sou, shwe rlon pa 2ʃu 1tʌ yitpa
195 dry ခြောက် chau' skam po 1kʰarkjʌ sangma
196 correct မှန် hman 3ŋoto
197 near နီး ni nye po 2nepʌ, 2ti-ri reka
198 far ဝေး wei thag ring po 2ta 2ruŋ tharingsa
199 right ညာ nya g.yas 1kjetse lanyong
200 left ဘယ် be gyon tortse menyong
201 at မှာ, (formal) hma la -ri brangka
202 in ထဲ, တွင်း, တွင် hte, twin, twin nang la -ri nangka
203 with နှင့်တကွ hnin ta gwa mnyam du -juŋ kap nyi
204 and နဲ့, နှင့် ne, hnin dang tẽ dang
205 if ရင်[15], အကယ်၍ yin, a ke ywei gal te kjʌ nʌ nyi la
206 because လို့, ကြောင့် lou, gyaun gang yin zer na 2ta 3pitse 3pi deke
207 name အမည်, နာမည် a myi, na me ming 1miŋ, 1mĩ ming

Notes[edit]

 1. ^ Formal equivalents are ကျွန်တော် (/t͡ʃənɔ̀/, M), ကျွန်မ (/t͡ʃəma̰/, F)
 2. ^ Formal equivalents are ခင်ဗျား (/kʰəmjá/, M), ရှင် (/ʃìɴ/, F)
 3. ^ Formal equivalents are သည် (/ðì/), (/ḭ/)
 4. ^ Formal equivalent is သည်မှာ (/ðì m̥à/)
 5. ^ Formal equivalent is မည်သူ (mjì ðù)
 6. ^ Formal equivalent is မည်သည် (mjì ðì)
 7. ^ Formal equivalent is မည်သည် (mjì ðì)
 8. ^ Formal equivalent is မည် (mjì)
 9. ^ Formal equivalent is အမျိုးသမီး (əmjó ðəmí)
 10. ^ Formal equivalent is အမျိုးသား (əmjó ðá)
 11. ^ Formal equivalent is ဇနီး (zəní)
 12. ^ Formal equivalent is ခင်ပွန်း (kʰìɴ búɴ)
 13. ^ Formal equivalent is မိခင် (mḭ gìɴ)
 14. ^ Formal equivalent is ဖခင် (pʰa̰ gìɴ)
 15. ^ Formal equivalent is လျှင် (ljìɴ)

Sources[edit]

 • Drum Karen-English Student Dictionary. Drum Publication Group, 2008.
 • Hildebrandt, Kristine. "Manange vocabulary" In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Munich: Max Planck Digital Library, 1009 entries. http://wold.livingsources.org/vocabulary/17

External links[edit]

Wikipedia has an article on:

Wikipedia

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Proto-Slavic – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Indo-Iranian (extended) – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription