Appendix:Swadesh lists for Italian languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
No English (en) Ticinese Lombard
Ticinées (lmo)
Neapolitan
Nnapulitano (nap)
Irpinian "Vallatese"
Neapolitan
Venetian
(vec)
Sicilian
(scn)
Maceratese
Macerata (Marche)
(mac)
Latin
Lingua Latina (la)
1 I a je eje mi iu io ego
2 you (sing.) ta tu to ti tu tu tu
3 he al isso iddo lu, el iddu issu
4 we a nuje nuje noaltri nuàutri noàddri/noàrdri noà/nuà nos
5 you (pl.) a vuje vuje voaltri vuàutri vuàddri/vuàrdri, voàddri/voàrdri, vuà vos
6 they i lloro lloro lori, i iddi issi, loro
7 this chestu, chelchi chisto quisto sto qua chistu quìstu-stu (masculine)/ [[quésta-sta] (feminine) / quèsto-sto (neuter) hic, is
8 that chel, chel là chillo quiro sto la chiddu quìllu-llu(m.)/ [quélla-lla] (f.) /quèllo-llo (n.) (far from who's talking and far from who's listening) / quìssu-ssu)(m.)/ [quéssa-ssa] (f.) /quèsso-sso (n.) (next to who's talking and far from who's listening) ille / ipse
9 here chi ccà quò qua ccà ècco ("next to me") hic
10 there lloco ddò ddà, dduocu èsso("next to you")/èllo("far from me and from you") ibi
11 who chi chi chi chi cu chi quis
12 what cusa che cche cossa, coss' 'nsòccu che quid
13 where indua addò ndò ndove unni do’, indo' ubi
14 when quand, quant quanno quanno cuando quànnu quànno quando
15 how cuma cumme come come comu come, comme quam, quomodo
16 not -, (mia) nun/no nen no no, noni no, nòne non
17 all tücc tutto tutto tuto tuttu tuttu omnis
18 many - assaje assaje sai assài mmellipo’, tanti, parècchi multi
19 some - cocche quacche cualche quàlchi quàrghe, che aliqui, aliquot
20 few pooch poco peccio poco picca pocu(m.)/poco(n./adv.) pauci
21 other altru ato oto altro avutru àndru(one more)/àrdru(a different kind)/àddru-àtru(derogatory) alter, alius
22 one vün uno uno un unu unu(m.)/uno(n.) unus
23 two düü ddoje ddoje do rui dùe(number)-dùi(m.)-due(f.)-du'(m. and f. when the subject-object come just after the number duo
24 three trii tré tré tre tri tre tres
25 four quàtar cuatto quatto cuatro quattru quattro quattuor
26 five ciinch cingo cingo zinque cinqu cingue quinque
27 big graand, graant gruosso grusso grando granni grossu, grànne magnus, grandis
28 long luunch luongo longo longo longu lungu/longu(m.)-lungo(n.) longus
29 wide laarch chiatto largo largo làrgu làrgu latus
30 thick gross dduppjo dduppjo groso nfutu nnèrtu, èrtu, spìssu creber
31 heavy pesaant pesante pesante pesanto pisanti pesante gravis
32 small pinìŋ piccirillo pecculo picio nicu ciùcu, pìcculu parvus
33 short cuurt curto curto corto curtu curtu brevis
34 narrow strécc stritto stritto strento strittu strittu angustus
35 thin fiŋ fino, sicco fino, sicco magro màuru, siccu fìnu(obj.)/sìccu(pers.-anim.) macer
36 woman dòna femmena femmena dona, baba fimmina donna, femmina femina
37 man
(adult male)
óm homme hommen omo omu òmu vir
38 man
(human being)
persóna crestiano, perzona cristiano omo omu òmu, cristià homo
39 child bagai criaturo, piccirillo ciraturo, criamo mulo, putel picciriddu cratùra, fricu-frichì/vardàsciu puer
40 wife miée mujera mujera mujer mugghieri moje uxor, mulier
41 husband marìi marito marito omo maritu maritu maritus
42 mother mam mammà mammà mare matri màtre mater
43 father , papi pate attan/tata pare patri patre pater
44 animal animàa(l) animal, nimmal animal bestia armalu vèstia, animale animal
45 fish péss pexe pexe pese pisci pésce piscis
46 bird üsèl auciello auciddo usel acieddu céllu avis
47 dog caŋ can con can cani canis
48 louse piö`cc perucchjo perucchjo pedocio pirocchiu pedocchjiu pediculus
49 snake serpéent serpa serpa bisa sirpenti sèrpa, sèrpu serpens
50 worm giuanìŋ, biótt vierme verme verme vermi vèrmene-jèrmene(worm)/vìsculu(earthworm)]] vermis
51 tree piànta chianta chianta pianta chianta arburu, arberu arbor
52 forest bósch //’boʃk// vosco vosco bosco voscu voscu silva
53 stick bastùŋ mazza mazza baston vastuni vasto' fustis
54 fruit frü`t frutta pl frutta fruto fruttu fruttu fructus
55 seed sém sementa sementa seme semenza seme(noun)/somentà("to sow") semen
56 leaf fö`ja fronna foja foja fogghia fòja folium
57 root radìsa recina, rarece rareca radise rarica ràdeca radix
58 bark scòrza, pèll scorza scorza scorza scorcia scòrza cortex
59 flower fiùu ciur fiur fior ciuri fiore flos
60 grass èrba hèvera herba erba èrba èrba herba
61 rope còrda fona zoca corda corda còrda, cànapu funis
62 skin pèll pèlle pedde pele peddi pèlle, coteca cutis
63 meat càrna carne carne carne carni carne caro
64 blood sàanch, sàang sango sango sangue sangu sangue, sanguo(rustic) sanguis
65 bone òss huosso usso oso ossu ossu os
66 fat (n.) grass cihuotto ciutto graso [[]] grassu, lardéllu(derogatory) pingue
67 egg ööf òvo ùvo ovo ovu òvu, ou ovum
68 horn còrnu corno corno corno cornu cornu cornu
69 tail cùa cora cora coda cura coda cauda
70 feather péna, piü`m penna penna pena pinna pénna, piùmma penna
71 hair pél, cavél capillo capiddo cavel capiddu capìju capillus, coma, crinis
72 head , cràpa capa capa crapa, testa capu tèsta, mazzòcca-zòcca(kidding) caput
73 ear urégia recchja gurecchja recia arìcchi récchia auris
74 eye ócc uocchjo ucchj ocio occhiu occhjiu oculus
75 nose naas naso nasca naso nasu nàsu, nàsca(big nose) nasus
76 mouth bóca vocca vocca boca vucca vocca os
77 tooth déent riente rente dente renti dènte dens
78 tongue língua lengua lenga lingua lingua lengua lingua
79 fingernail ü`ngia ogna ogn ongia ungja ogna, ugna unguis
80 foot per per pie pedi pède, pes
81 leg gàmba coxa, jamma cossa gamba jamma gàmma("leg")/ciànga("leg"-old rustic)/còssa("thigh") crus
82 knee ginö`cc denucchjo renucchjo genocio rinocchiu ginocchjiu/jenocchjiu genu
83 hand maŋ mmana mana man manu manus
84 wing àla ala ala ala ala ala ala
85 belly pànza panza panza panza panza panza, trìppa venter
86 guts [[]] stentine stentine budela vureddu vudèlle, ventràmi viscera
87 neck còl cuollo cuddo colo collu collu collum, cervix
88 back schéna rina rina schena schinu schiéna tergum
89 breast [[]] pietto pitto peto, teta pettu pettu pectus, mamma
90 heart cöör cor cor cor cori còre cor
91 liver [[]] fécheto fehato fedigo fecatu fécatu, fétecu iecur
92 drink béf vvéver veve bever biviri bée, bé-vée, bibere
93 eat mangià magnà mancià magnar manciàri magnà esse/edere
94 bite cagnà mozzecà muzzecà morsigar muzzicàri moccicà, moccecà mordere
95 suck ciücà zucà sucà ciuciar sucari succhià, surchià(intensive) sugere
96 spit sputà sputà sputà spudar sputari sputà sputare
97 vomit [[]] vummecà remètter vometar vumitari vomità, vometà-gomità, gometà vomere
98 blow bofà xuxà jatà sofiar sciusciari soffià, cioffià("snort") flare
99 breathe respirà reciatà respirà respirar sciatàri respirà, rispirà spirare
100 laugh riid rirer rir rider rìdiri rìde ridere
101 see vedé verè verè veder virìri vedé/véde videre
102 hear sentì sènter sentì sentir sièntiri sintì/ntènne audire
103 know (facts) savé sapè sapè saver sapiri sapé/conosce scire
104 think pensà penzà penzà creder cririri penzà putare
105 smell spuzà fèter puzzà spuzar sciaràri odorà("smell","sniff")/odore(good smell)/puzzà("reek")/puzza-ppèsta(stink) olere
106 fear veg pagü`ra s'appahurà, appahurarse scantà gaver paura scantàrisi paùra(noun)/aècce paura(verb) timere
107 sleep dörmì ddurmì ddurmì dormir dòrmiri durmì dormire
108 live vif campà vive viver campari vive, campà vivere
109 die murì murì murì morir, crepar mòriri murì/crepà mori
110 kill mazà, cupà accìrer accir' mazar, copar accìdiri, ammazzari mmazzà, ccoppà necare
111 fight [[]] fà a mazzate, cummattere se vatte [[]] cummàttiri lottà, commàtte, fà cagnàra, llicciàsse pugnare
112 hunt cascià caccià caccià [[]] cacciari jì a càccia, caccià venari
113 hit [[]] vatter vatter bater cafuddàri dà na bbòtta, cchiappà pulsare
114 cut tajà tajà tajà tajar tagghiàri tajà secare
115 split [[]] spàrter spart divider spartìri spartì scindere, partiri
116 stab sbögià bucà vucculià sbusar tagghiari ccortellà perforare
117 scratch [[]] xippà graffià [[]] ciunnàri grattà, sgraffià scabere, radere
118 dig scavà scavà scavà scavar [[]] scaà fodere
119 swim [[]] notà, natà nutà nuotar natari notà natare
120 fly (v.) vulà vulà vulà svolar vulari volà volare
121 walk caminà cammenà cammenà caminar caminari caminà gradi
122 come vegnì venì benì vegnir vièniri vinì/venì venire
123 lie stravacà (giö`) cuccà corcà [[]] curcàrisi stènnese, corgàsse, slongàsse, slungàsse iacere
124 sit setà assettà assettà sentar assittàrisi méttese a sède sedere
125 stand stà stà stà star stari stà stare
126 turn girà avutà ggirà girar girari girà, svordà vertere
127 fall burlà giö` carè carè cascar càriri cascà cadere
128 give dar rari dare
129 hold tegnì tener tenè tener tèniri tené tenere
130 squeeze schiscià nzeppà ficcà strucar sprèmiri schiaccià, spreme, strigne, [[]] comprimere
131 rub gratà rattà rattà fregar stricari grattà fricare
132 wash lavà lavà lavà lavar lavari lavà, laà, rlaà lavare
133 wipe sciügà axuttà, seccà seccà netar, sugar asciucàri pulì/sgrascià(when something is very dirty)/sfulinà(when something is very dusty)]] tergere
134 pull tirà tirà tirà tirar tiràri tirà trahere
135 push [[]] vottà vottà spinger ammuttàri spìgne, spégne pellere, urgere
136 throw slanzà jettà xttà butar, tirar jittari, jiccari tirà iactare
137 tie legà sü attaccà attaccà ligar ligari legà, ttaccà stringere, ligare
138 sew seminà semmenà semmenà seminar cùsiri cuscì serere
139 count cuntà cuntà cuntà contar cuntàri contà numerare
140 say ricer rece diser riri dicere
141 sing cantà cantà cantà cantar cantàri cantà canere
142 play giugà pazzià xucà zogar jucari jocà, ghjiocà-lurzà, zurlà(referred to children) ludere
143 float [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] galleggià fluctuare
144 flow sculà scòrrer scòrrer scolar scùrriri scorre, score-scolà fluere
145 freeze gelà jaccià jaccià, ferrà jazar gilàri gelà, jaccià gelare
146 swell [[]] [[]] [[]] sgionfar vunciàri gonfià tumere
147 sun suu sol [sol]] sol suli sòle sol
148 moon lü`na luna luna luna luna luna luna
149 star stéla stella stedda stela stidda stella stella
150 water àqua aqqua, abba aqqua acua acqua acqua aqua
151 rain [[]] chioggia aqqua piova chioggia piògghjia, lo piòe pluvia
152 river fjü`m ciumme jumara fiume ciùmi fiume fluvius
153 lake laach laco lago lago lacu làcu lacus
154 sea maar mar mar mar mari mare mare
155 salt saa(l) sal sool sal sali sale sal
156 stone sass preta prèta piera pètra pietra lapis, petra
157 sand gèra rena rena rena rina réna, sabbia arena
158 dust pùlvura povra povra polvere pùrviri porvere pulvis
159 earth tèra munno munno tera tèrra tèrra("earth"/mùnnu("world"))]] terra
160 cloud nìgula nuvula nuvula nuvola nùvula nuvola, nùvulu("dark cloud bearing rain") nimbus, nubes
161 fog [[]] negghja, caliggene neglia caligine negghia nebbia, calìgine caligo, nebula
162 sky cél, ciel cil cel cèlu célu caelum
163 wind veent jento vindo vento ventu véntu ventus
164 snow neef neva neva neve nivi née, néa(rustic) nix
165 ice giàz jaccio gghiaccio jazo ghiacciu jàccio, ghjiàccio sclacies
166 smoke fumèra fummo fumèra fumo fumu fùme fumus
167 fire föög ffuoco ffuco fogo focu focu ignis
168 ash scindra cennera cenera [[]] cìnniri cenere, cénnora, cinìscia cineres
169 burn brüsà appiccià appiccià brusar abbruciàri bbruscià ardere
170 road strada, via via via strada, via strata, via strada via
171 mountain muunt muntagna muntagna monte muntagna montagna mons
172 red rós russo russo [[]] russu rùsciu (adjective) -rùscio("the color Red") ruber
173 green veert vverde verde verde virdi verde viridis
174 yellow giàalt jallo giallo gialo giallu ghjiàllu, jàllu, giàllu (adjective) -jàllo ("the color Yellow") flavus
175 white biàanch janco janco bianco biàncu, viàncu biàncu, viàncu (adjective) -biànco, viango, viànco ("the color White") albus, candidus
176 black négar niro niro negro nìvuru nìru (adjective)/nìro("the color Black") niger, ater, fuscus
177 night nòcc notte notte note notti notte nox
178 day juorno jurno giorno jurnu ghjiornu-jornu dies
179 year anno anno ano annu annu ("year")/ anno ("the year before") annus
180 warm caalt cavero callo caldo càvuru càllu (adjective)/càllo("the heat") calidus
181 cold frecc friddo friddo fredo frìddu frìddu (adjective)/frìddo("the cold weather") frigidus
182 full piéŋ chino chino pien chinu piénu, pìnu plenus
183 new nööf nuovo nuvo novo novu nou novus
184 old vécc jecchjo vicchjo vecio viecchju vécchjiu vetus
185 good bóŋ bbuono bbuno bon bonu bonu, vonu bonus
186 bad catìif malamente cattivo cativo malu cattìu (adjective), -cattìo("badness") malus
187 rotten [[]] speruto peruto [[]] purrìtu fràcidu puter, putridus
188 dirty [[]] zuozzo, sivo lurdo, zuzzo [[]] lurdu zùzzu sordidus
189 straight [[]] reritto rerètto drito rittu drìttu rectus
190 round rudùund, rudùunt tunno tunno tondo tunnu tunnu rotundus
191 sharp güz [[]] [[]] spizo ammulàtu ggùzzu acer
192 dull [[]] sfastriuso [[]] [[]] nujùsu tuntu-ciambòttu-ciammello'("slowpoke")/mùsciu("sad")/trìstu("dismal") hebes
193 smooth [[]] muollo musco lisier lìsciu lìsciu levis
194 wet ü`mit umeto umeto bagnà vagnàtu mmollu umidus
195 dry [[]] sicco, arso sicco seco siccu sìccu("arid")/sciùccu("no wet") siccus
196 correct giü’st justo justo giusto giustu ghiùstu, justu rectus
197 near visìŋ becino, azzìco vicin vizin vicinu vicinu propinquus
198 far luntàŋ luntano, arrasso luntano lontan luntanu lontànu longinquus
199 right (adj.) dèstra destra, canzo destra destro destra destra, drìtta dexter
200 left (adj.) sinistra smerza storta sinistro manca sinistra, mancìna sinister
201 at a, em a a a a a ad
202 in in, in da ddinto rento in 'n a ("a casa"="in the house"/"at home")/ su ("su lu giornale"="in the newspaper"/"su casa"="at home")/"su da capo"="at the top")]] in
203 with (i)nsema ccu ccò con cu co cum
204 and e e e e e e et
205 if se si se se si se si
206 because parchè pecchè pecchè parché picchì perché quia, quoniam
207 name nóm nnomme nnomme nome nomu nome nomen
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) Cypriot Maronite Arabic – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Indo-European – Proto-Slavic – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Indo-Iranian (extended) – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription