Module:zh/data/nan-pron/012/documentation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
< Module:zh‎ | data‎ | nan-pron‎ | 012
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for Module:zh/data/nan-pron/012. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.

ang-á-chiá 翁仔姐 ang-á-chiá-á 翁仔姐仔 ang-á-bó͘ 翁仔某 ang-chiá-á 翁姐仔 ang-pô 翁婆 ang-sài 翁婿 ang-bó͘ 翁某 ang-bó͘-á 翁某仔

âng-kui-á 紅kui仔 âng-teng-á 紅丁仔 âng-sam-chhit 紅三七 âng-tiu-tiu 紅丟丟 âng-káu-chan 紅九層 âng-lâng 紅人 âng-jîn 紅仁 âng-jîn-thô͘/âng-lîn-thô͘ 紅仁土 âng-hu̍t-song 紅佛桑 âng-peh-kak/âng-poeh-kak 紅八角 âng-phàⁿ-phàⁿ 紅冇冇 âng-lī 紅利 âng-chhì-chhang 紅刺蔥 âng-pau 紅包 âng-pau-chhiū 紅包樹 âng-si̍p-jī 紅十字 Âng-si̍p-jī-hōe 紅十字會 âng-nn̄g 紅卵 âng-kāu-khak 紅厚殼 âng-kháu-tîn 紅口藤 âng-ha̍p-hoe 紅合花 âng-ki-ki 紅吱吱 âng-giâm-kong 紅嚴公 âng-sì-kiō 紅四轎 âng-thô͘ 紅土 âng-thô͘-chu 紅土朱 âng-thô͘-lêng 紅土龍 âng-ko͘-hî/âng-ko͘-hû 紅姑魚 âng-niû 紅娘 âng-niû-á 紅娘仔 âng-eⁿ 紅嬰 âng-eⁿ-á 紅嬰仔 âng-chú-jîn 紅子仁 âng-jī 紅字 âng-ha̍k 紅學 âng-pó-chio̍h 紅寶石 âng-bóe/âng-bé 紅尾 âng-sûn 紅巡 âng-bō-á 紅帽仔 âng-hóaⁿ 紅幻 âng-sim 紅心 âng-sim-á 紅心仔 âng-sim-peh 紅心柏 âng-pan 紅斑 âng-kî 紅旗 âng-chheⁿ/âng-chhiⁿ 紅星 âng-bo̍k 紅木 âng-chu-chu 紅朱朱 âng-sam 紅杉 âng-tō͘-pi 紅杜蓖 âng-tō͘-koan 紅杜鵑 âng-chhêng 紅松 âng-chhêng-peh 紅松柏 âng-kam 紅柑 âng-chhâ 紅柴 âng-khī 紅柿 âng-káu-chan/âng-kàu-chan 紅校欑 âng-thô 紅桃 âng-mî 紅棉 âng-chó 紅棗 âng-chio 紅椒 âng-chhun-chhiū 紅椿樹 âng-iûⁿ 紅楊 âng-lâm 紅楠 Âng-lâu-bāng 紅樓夢 âng-chhiū-m̂ 紅樹梅 âng-tôaⁿ 紅檀 âng-kòe 紅檜 âng-mn̂g 紅毛 âng-mn̂g-thô͘ 紅毛土 âng-mn̂g-hoe/âng-mn̂g-he/âng-mo͘-hoe/âng-mo͘-he 紅毛灰 âng-mn̂g-bé 紅毛碼 âng-mo͘-chháu 紅毛草 âng-mn̂g-hēng 紅毛莧 âng-chúi-kiô 紅水茄 âng-soa-hî/âng-soa-hû 紅沙魚 âng-phà-phà/âng-phā-phā 紅泡泡 Âng-hái 紅海 âng-hái-chhài 紅海菜 âng-hái-chit 紅海鯽 âng-tām 紅淡 âng-tām-pí 紅淡比 âng-o͘-thiap 紅烏帖 âng-ho 紅熇 âng-ho-ho 紅熇熇 âng-jia̍t-pēⁿ/âng-jia̍t-pīⁿ 紅熱病 âng-teng 紅燈 âng-sio 紅燒 âng-phiàn 紅片 âng-gê 紅牙 âng-gû-bóe/âng-gû-bé 紅牛尾 âng-káu-bó/âng-káu-bú 紅狗母 âng-mé-á 紅猛仔 âng-chu-á 紅珠仔 âng-chu-bo̍k 紅珠木 âng-chu-lê 紅珠螺 âng-koe-hî/âng-koe-hû 紅瓜魚 âng-kam 紅甘 âng-chhân-o͘ 紅田烏 âng-kah-ha̍h 紅甲箬 âng-kì 紅痣 âng-phôe-kho/âng-phê-kho 紅皮柯 âng-phôe-sio/âng-phê-sio 紅皮燒 âng-phôe-chhài/âng-phê-chhài 紅皮菜 âng-pôaⁿ 紅盤 âng-ba̍k 紅目 âng-ba̍k-kîⁿ 紅目墘 âng-ba̍k-kâu 紅目猴 âng-ba̍k-kâiⁿ 紅目睚 âng-ba̍k-kóng 紅目管 âng-ba̍k-liân 紅目鰱 âng-ba̍k-chiáu 紅目鳥 âng-bîn-chhn̂g 紅眠床 âng-chio̍h-á 紅石仔 âng-chio̍h-hoe 紅石花 âng-chng-á 紅磚仔 âng-le̍k-á 紅礫仔 âng-hoân 紅礬 âng-chhiu-ko͘ 紅秋姑 âng-tek 紅竹 âng-tek-chat 紅竹節 âng-tek-chôa 紅竹蛇 âng-kin/âng-kun 紅筋 âng-thn̂g 紅糖 âng-chau 紅糟 âng-chau-phīⁿ 紅糟鼻 âng-chí-bî 紅紫薇 âng-chí-so͘ 紅紫蘇 âng-si-teng 紅絲疔 âng-si-chhng 紅絲瘡 âng-le̍k-teng 紅綠燈 âng-sòaⁿ-chháu 紅線草 âng-siù-kiû 紅繡球 âng-bah 紅肉 âng-bah-á 紅肉仔 âng-bah-chhêng 紅肉榕 âng-heng-chiáu 紅胸鳥 âng-kioh 紅腳 âng-kha-á 紅腳仔 âng-kha-chiáu 紅腳鳥 âng-kha-u̍t 紅腳鷸 âng-thúi-á 紅腿仔 âng-sek 紅色 âng-iām 紅艷 âng-iām-chheⁿ-chhùi/âng-iām-chhiⁿ-chhùi 紅艷青翠 âng-hoe-khī 紅花柿 âng-hoe-bí 紅花米 âng-hoe-hî/âng-hoe-hû 紅花魚 âng-hoe-tiám 紅花點 âng-kiô 紅茄 âng-ka-tiaⁿ 紅茄朾 âng-ka-tang 紅茄苳 âng-tê 紅茶 âng-chhài 紅菜 âng-chhài-thâu 紅菜頭 âng-hio̍h 紅葉 âng-koah 紅葛 âng-tì-chôa 紅蒂蛇 âng-pi-môa 紅蓖麻 âng-lio̍k 紅蓼 âng-chio 紅蕉 âng-hun 紅薰 âng-io̍h-chúi 紅藥水 âng-lâ-pa̍k 紅蘿蔔 âng-káu-hiā 紅蚼蟻 âng-chhi 紅蛆 âng-hê-hoe 紅蝦花 âng-lê 紅螺 âng-chîm 紅蟳 âng-hiā 紅蟻 âng-kak-chhì 紅角刺 âng-kì-kì 紅記記 âng-tāu 紅豆 âng-tāu-sam 紅豆杉 âng-ti-bó/âng-tu-bú 紅豬母 âng-niau 紅貓 âng-kòng-kòng 紅貢貢 âng-chhiah 紅赤 âng-chhiah-lîn-thô͘ 紅赤仁土 âng-chhiah-bóe/âng-chhiah-bé 紅赤尾 âng-chhiah-chhiah 紅赤赤 âng-kun 紅軍 âng-kiō 紅轎 âng-chiú 紅酒 âng-gîn-chu/âng-gûn-chu 紅銀朱 âng-gîn-chu-pit/âng-gûn-chu-pit 紅銀朱筆 âng-tâng 紅銅 âng-kok-tan 紅閣丹 âng-ke/âng-koe 紅雞 âng-ke-á/âng-koe-á 紅雞仔 âng-ke-kang/âng-koe-kang 紅雞公 âng-ke-jiû/âng-koe-jiû 紅雞榆 âng-ke-iû/âng-koe-iû 紅雞油 âng-hûn 紅雲 âng-gê 紅霓 âng-hâ/âng-hê 紅霞 âng-bīn 紅面 âng-bīn-hoan 紅面番 âng-bīn-bé 紅面馬 âng-thâu 紅頭 âng-thâu-á 紅頭仔 âng-thâu-sū 紅頭嶼 âng-bé-thâu 紅馬頭 âng-kut-chôa 紅骨蛇 âng-kut-téng 紅骨頂 âng-hî/âng-hû 紅魚 âng-hang 紅魟 âng-póaⁿ 紅魬 âng-kôe-hî/âng-kôe-hû 紅鮭魚 âng-soa 紅鯊 âng-chang 紅鯮 âng-liân-hî/âng-liân-hû 紅鰱魚 âng-chô 紅鰽 âng-chô-hî/âng-chô-hû 紅鰽魚 âng-hāu 紅鱟 âng-chiáu-á 紅鳥仔 âng-hōng-chhài 紅鳳菜 âng-li̍p 紅鴗 âng-eng 紅鶯 âng-ho̍h 紅鶴 âng-eng 紅鷹 âng-phīⁿ 紅鼻 âng-phīⁿ-thâu 紅鼻頭 âng-ku 紅龜 âng-ku-ké/âng-ku-kóe 紅龜粿 âng-bû 紅

bāng 網 bāng-á 網仔 bāng-á-tē 網仔袋 bāng-á-mn̂g 網仔門 bāng-khang 網孔 bāng-kiû 網球 bāng-kiû-sài 網球賽 bāng-pe̍h 網白 bāng-ba̍k 網目 bāng-se 網紗 bāng-se-tē 網紗袋 bāng-se-kè 網紗髻 bāng-lô 網羅 bang-tio̍h 網著 bāng-lō͘ 網路 bāng-khui-chi̍t-bīn 網開一面 bāng-hiat 網 bián-hoâi 緬懷 Bián-tián/bián-tiān 緬甸 bóng 罔 bóng-chhiáⁿ 罔且 bóng-tèng-lâng-ì 罔中人意 bóng-chhìn-chhái 罔凊彩 bóng-hó 罔好 bóng-chiang-chiū/bóng-chiong-chiū 罔將就 bóng-chiū 罔就 bóng-tō͘ 罔度 bóng-tō͘-chia̍h 罔度食 bóng-oa̍h 罔活 bóng-khòaⁿ 罔看 bóng-thiaⁿ 罔聽 bóng-kóng 罔講 bóng-kòe-ji̍t/bóng-kè-ji̍t 罔過日 bòng-se 罔魦 bí-put-sèng-siu 美不勝收 bí-sū 美事 bí-jîn 美人 bí-jîn-kì 美人痣 bí-jîn-chio 美人蕉 bí-jîn-tāu 美人豆 bí-jîn-khò 美人靠 bí-kiâu 美僑 bí-goân 美元 bí-kî-miâ 美其名 Bí-ka 美加 bí-hòa 美化 bí-bī 美味 bí-siong 美商 Bí-kok 美國 Bí-kok-koah-pau 美國割包 bí-lí/bí-lú/bí-lú 美女 bí-lí-eng 美女櫻 bí-hó 美好 bí-biāu/bí-miāu 美妙 bí-mūi-chio 美妹蕉 bí-ha̍k 美學 bí-iông 美容 bí-iông-su 美容師 bí-iông-īⁿ 美容院 bí-tián 美展 bí-sek 美式 bí-tek 美德 bí-kám 美感 bí-oān 美援 Bí-hong 美方 bí-kéng 美景 Bí-chiu 美洲 bí-boán/bí-móa/bí-boán 美滿 Bí-lông 美濃 bí-ge̍k 美玉 bí-che̍k 美籍 Bí-liân-siā 美聯社 bí-io̍k 美育 bí-su̍t 美術 bí-su̍t-koán 美術館 bí-chè 美製 bí-koan 美觀 bí-tâm 美談 bí-ī 美譽 bí-iām 美豔 bí-māu 美貌 Bí-kun 美軍 bí-lûn-bí-hoàn 美輪美奐 bí-chiú 美酒 bí-kim 美金 bí-chhau 美鈔 bí-si̍t 美食 bí-hoat 美髮 bí-lē 美麗 bûn-bêng/bûn-miâ 聞名 bûn-sìn 聞訊 bûn-hong 聞風 bah 肉 bah-oân-bīn 肉丸面 bah-jîn 肉仁 bah-chhì 肉刺 bah-pau 肉包 bah-hôe 肉回 bah-oân 肉圓 bah-sut 肉屑 bah-koaⁿ 肉干 bah-iù-á 肉幼仔 bah-tiàm 肉店 bah-tah-á 肉搭仔 bah-bûn-chhiò 肉文笑 bah-châng 肉欉 bah-iû 肉油 bah-gû 肉牛 bah-kiû 肉球 bah-nn̂g 肉瓤 bah-phôe/bah-phê 肉皮 bah-ba̍k 肉目 bah-tiam 肉砧 bah-phiò 肉票 bah-chìⁿ 肉箭 bah-phoh 肉粕 bah-chàng 肉粽 bah-chàng-cheh/bah-chàng-choeh 肉粽節 bah-âng-sek 肉紅色 bah-jiông 肉絨 bah-si 肉絲 bah-kiⁿ 肉羹 bah-siaⁿ 肉聲 bah-hú 肉脯 bah-sek 肉色 bah-chhài 肉菜 bah-lê 肉螺 bah-kak 肉角 bah-tāu 肉豆 bah-sīⁿ/bah-sîⁿ 肉豉 bah-hoàn 肉販 bah-chit 肉質 bah-sin/jio̍k-sin/lio̍k-sin 肉身 bah-so͘ 肉酥 bah-ke/bah-koe 肉雞 bah-lūi 肉類 bah-piáⁿ 肉餅 bah-piáⁿ-bīn 肉餅面 bah-kut 肉骨 bah-kè 肉髻 bah-hî/bah-hû 肉魚 bah-kôe/bah-kê 肉鮭 bah-chit 肉鯽 bah-un 肉

chóa-teh 紙teh chóa-siāng-tâm-peng/chóa-siōng-tâm-peng 紙上談兵 chóa-gî 紙儀 chóa-phoe 紙坯 chóa-ba̍k-pit-hīⁿ 紙墨筆硯 chóa-lī-á 紙字仔 chóa-ang-á 紙尪仔 chóa-kha-chhng 紙尻川 chóa-sap/chóa-sut 紙屑 chóa-pè 紙幣 chóa-iù 紙幼 chóa-ín 紙引 chóa-tiuⁿ 紙張 chóa-iáⁿ-á 紙影仔 chóa-iáⁿ-hì 紙影戲 chóa-lián 紙撚 chóa-lián-teng 紙撚燈 chóa-kèng 紙敬 chóa-pang 紙枋 chóa-sng 紙栓 chóa-tiâu 紙條 chóa-tiâu-á/chóa-liâu-á 紙條仔 chóa-gia̍p 紙業 chóa-lok 紙橐 chóa-po̍h 紙泊 chóa-chiuⁿ 紙漿 chóa-chiuⁿ-chhiúⁿ 紙漿廠 chóa-hun 紙熏 chóa-pâi 紙牌 chóa-pâi-á 紙牌仔 chóa-a̍p 紙盒 chóa-teh 紙矺 chóa-chhùi 紙碎 chóa-phiò 紙票 chóa-pit 紙筆 chóa-kin/chóa-kun 紙筋 chóa-po̍h 紙箔 chóa-khoeh-á 紙篋仔 chóa-kô͘-ê 紙糊個 chóa-pōe 紙背 chóa-phe/chóa-phoe 紙胚 chóa-hó͘ 紙虎 chóa-saⁿ 紙衫 chóa-tē-á 紙袋仔 chóa-sin 紙身 chóa-chîⁿ 紙錢 chóa-hî/chóa-hû 紙魚 chí 紫 chí-gōa-sòaⁿ 紫外線 chí-bî-chheⁿ/chí-bî-chhiⁿ 紫微星 chí-sam 紫杉 chí-tôaⁿ/chú-tôaⁿ/chí-tôaⁿ 紫檀 chí-o͘-thâu 紫烏頭 chí-soa 紫痧 chí-tek 紫竹 chí-siū-tòa 紫綬帶 chí-lô-lân 紫羅蘭 chí-sek 紫色 chí-keng 紫荊 chí-chhài 紫菜 chí-bî 紫薇 chí-tîn 紫藤 chí-so͘ 紫蘇 chí-pòe 紫貝 chí-gím-chháu 紫錦草 chí-iông-hoe 紫陽花 chí-hûn 紫雲 chat 紮 chat-kin/chat-kun 紮根 chiong 終 chiong-kî-bóe/chiong-kî-bé 終其尾 chiong-î/chiong-û 終於 chiong-ji̍t 終日 chiong-kui 終歸 chiong-kui-bóe/chiong-kui-bé 終歸尾 chiong-kiù 終究 chiong-toan 終端 chiong-toan-ki 終端機 chiong-kiat 終結 chiong-kiat-chiá 終結者 chiong-sin 終身 chiong-tiám 終點 cho͘ 組 cho͘-kiāⁿ 組件 cho͘-pia̍t/chó͘-pia̍t 組別 cho͘-ha̍p 組合 cho͘-ha̍p-sêng 組合成 cho͘-sêng/chó͘-sêng 組成 cho͘-khek 組曲 cho͘-chit 組織 cho͘-hùn 組訓 cho͘-tiúⁿ/chó͘-tiúⁿ 組長 cho͘-koh 組閣 cho͘-thâu/chó͘-thâu 組頭 che̍h/choa̍t 絕 choa̍t-put 絕不 choa̍t-kau 絕交 choa̍t-á 絕仔 choa̍t-ka 絕佳 che̍h-lio̍k-bû 絕六無 choa̍t-kháu 絕口 choa̍t-kù 絕句 choa̍t-sû 絕嗣 choa̍t-tùi 絕對 choa̍t-āu 絕後 choa̍t-chêng 絕情 choa̍t-chiau 絕招 choa̍t-bāng/choa̍t-bōng 絕望 choa̍t-pō͘ 絕步 choa̍t-khùi 絕氣 choa̍t-bô 絕無 choa̍t-bô-kín-iú 絕無僅有 choa̍t-pán 絕版 choa̍t-chèng 絕症 che̍h-chéng/choa̍t-chéng 絕種 choa̍t-pit 絕筆 choa̍t-iân 絕緣 choa̍t-chek 絕跡 choa̍t-lō͘ 絕路 choa̍t-hui 絕非 choa̍t-téng 絕頂 choa̍t-thâu-pō͘ 絕頭步 choa̍t-hong-niá 絕風嶺 choa̍t-si̍t 絕食 chong-ha̍p 綜合 chong-gē 綜藝 chong-koan 綜觀 chhái-pe̍h-tiàm 綵帛店 chhiok-hō 綽號 chip 緝 chip-ná 緝拿 chhip-pó͘/chip-pó͘ 緝捕 chip-lo̍k 緝鹿 choa̍h 縒 choa̍h-bī 縒味 choa̍h-sim 縒心 choa̍h-tiāu 縒調 choa̍h-im 縒音 chhióng-sū/chhiòng-sū 縱事 chhiòng-hêng 縱橫 chhiòng-jiân 縱然 chhiòng-ē 縱禍 chhiòng-koàn 縱貫 cháng/chóng 總 chóng-láng 總láng chóng--chi 總之 chóng-jîn-kháu 總人口 chóng-tāi-lí 總代理 chóng-ta̍t 總值 chóng-kong-si 總公司 chóng-kiōng 總共 chóng-kiōng-ū 總共有 chóng-chek 總則 chóng-tōng-oân 總動員 chóng-bū 總務 chóng-pau 總包 chóng-pau-chāi-lāi 總包在內 chóng-su-lēng 總司令 chóng-hô 總和 chóng-siong-hōe 總商會 chóng-kio̍k 總局 chóng-kàn-sū 總幹事 chóng-chhiúⁿ 總廠 chóng-chhé 總扯 chóng-chí-hui 總指揮 chóng-la̍k 總搦 chóng-lám 總攬 chóng-siàu/chóng-sò͘ 總數 chóng-sī 總是 chóng-hōe 總會 chóng-kin-thâu/cháng-kun-thâu 總根頭 chóng-ki 總機 chóng-chheng 總清 chóng-bô 總無 chóng-lí 總理 chóng-kàm 總監 chóng-tok 總督 chóng-sǹg 總算 chóng-koán 總管 chóng-phō͘ 總簿 chóng-kiat 總結 chóng-thóng 總統 Chóng-thóng-hú 總統府 chóng-thóng-hî/chóng-thóng-hû 總統魚 chóng-keng-lí 總經理 chóng-kang 總綱 chóng-phian-chip/chóng-pian-chip 總編輯 chóng-sú 總署 chóng--lî-giân--chi 總而言之 chóng-pho͘/chóng-phò͘ 總舖 chóng-phò͘-sai 總舖師 chóng-tio̍h/chóng--tio̍h 總著 chóng-hâng 總行 chóng-chhâi 總裁 chóng-kak 總角 chóng-kè 總計 chóng-kóng 總講 chóng-bāu/chóng-ba̍uh 總貿 chóng-lō͘-thâu 總路頭 chóng-sî 總辭 chóng-pō͘ 總部 chóng-liāng/chóng-liōng 總量 chóng-tiúⁿ 總長 chóng-khai 總開 chóng-ī-sǹg/chóng-ū-sǹg 總預算 cháng-thâu/chàng-thâu/chóng-thâu 總頭 chóng-gia̍h 總額 chóng-thé 總體 chek 績 chek-hāu 績效 chit 織 chit-lí/chit-lú 織女 chit-lí-chheⁿ/chit-lú-chhiⁿ 織女星 chit-pò͘ 織布 chit-pò͘-chhiúⁿ 織布廠 chit-pò͘-ki 織布機 chit-sêng 織成 chit-ki/chit-kui 織機 chit-bu̍t 織物 chîn 繩 chîn-chi-í-hoat 繩之以法 chîn-be̍k 繩墨 chîn-ba̍k 繩目 chîn-sòaⁿ 繩線 chhím-chhím-cháu 纔纔走 chhím-thâu 纔頭 chhím-thâu-á 纔頭仔 chhiam-î/chhiam-ûi 纖維 chōe 罪 chōe-jîn 罪人 chōe-miâ 罪名 chōe-hiâm 罪嫌 chōe-gia̍t 罪孽 chōe-ok 罪惡 chōe-ok-kám 罪惡感 chōe-hoān 罪犯 chōe-chōng 罪狀 chōe-kòa 罪罫 chōe-hêng 罪行 chōe-chèng 罪證 chōe-kò 罪過 chōe-khoe 罪魁 chōe-khoe-hō-siú 罪魁禍首 chhiu 羞 chhiu-chhiu-lâng 羞羞人 chhiu-bīn 羞面 chhì 翅 chia̍p 習 chia̍p-chia̍p 習習 chhùi 翠 chhùi-ge̍k 翠玉 chiá 者 chū-ha̍p 聚合 chū-ki/chū-ku 聚居 chū-hōe 聚會 chū-chiòng 聚眾 chū-lo̍h 聚落 chū-tó͘ 聚賭 chū-chi̍p 聚集 chū-chhan 聚餐 chhong-bín 聰敏 chhong-bêng 聰明 chhàng-mn̂g 聳毛 chhàng-mn̂g-kńg 聳毛管 chhàng-mn̂g-kúi 聳毛鬼 chit 職 chit-ūi 職位 chit-bū 職務 chit-su 職司 chit-oân 職員 chit-siú 職守 chit-kang 職工 chit-chì 職志 chit-chiáng/chit-chióng 職掌 chit-hāu 職校 chit-gia̍p 職業 chit-gia̍p-sèng 職業性 chit-gia̍p-pēⁿ/chit-gia̍p-pīⁿ 職業病 chit-koân 職權 chit-chheng 職稱 chit-lêng 職能 chit-chek 職責 chhoh 肏 chhoh-kàn-kiāu 肏姦撟 chhoh-kàn-soān 肏姦訕gī-put-iông-sû 義不容辭 gī-jîn 義人 gī-kiap 義俠 gī-ióng 義勇 gī-bū 義務 gī-kiáⁿ 義囝 gī-sū 義士 gī-lí/gī-lú 義女 gī-chú 義子 gī-kang 義工 gī-tē 義弟 gī-hùn 義憤 gī-hùn-thiân-eng 義憤填膺 gī-chhiú 義手 gī-bó/gī-bú 義母 gī-bîn 義民 gī-khì 義氣 gī-ián 義演 gī-bô-hoán-kò͘ 義無反顧 gī-hū 義父 gī-lí 義理 gī-lí-sī/gī-lí-sī 義理是 gī-chi 義肢 gī-kí/gī-kú 義舉 gī-nâ-pôaⁿ 義藍盤 gī-hêng/gī-hēng 義行 gī-kéng 義警 gī-bē/gī-bōe 義賣 gī-khí 義齒

hē-chú-jīm 系主任 hē-lia̍t 系列 hē-thóng 系統 hē-thóng-hòa 系統化 hē-hāng 系項 hông-tan 紅丹 hông-tîn 紅塵 hông-gân 紅顏 hun-jiáu 紛擾 hun-kî 紛歧 hun-cheng 紛爭 hun-hun 紛紛 hiân 絃 hiân-á 絃仔 hui-bûn 緋聞 hâ 縖 hâ-láng 縖láng hâ-pau-á 縖包仔 hâ-kûn 縖裙 hông/pâng/phāng 縫 hoân-to 繁多 hoân-êng 繁榮 hoân-só 繁瑣 hoân-hôa 繁華 hoân-ián 繁衍 hoân-ho̍k 繁複 hoân-tāng 繁重 hoân-cha̍p 繁雜 hōe-chhut 繪出 hōe-tô͘ 繪圖 hōe-tô͘-ki 繪圖機 hōe-ōe 繪畫 hōe-siaⁿ-hōe-iáⁿ 繪聲繪影 hōe-chè 繪製 hà-sau 罅颼 hán/hóaⁿ 罕 hán-sū 罕事 hán-lâi 罕來 hán-kheh 罕客 hán-tit/hán--tit 罕得 hán-tit-ū 罕得有 hán-tit-iōng 罕得用 hán-tit-khòaⁿ-kìⁿ 罕得看見 hán-iú 罕有 hán-iōng 罕用 hán-hán/hóaⁿ-hóaⁿ 罕罕 hán-hán-á 罕罕啊 hán-kiâⁿ 罕行 hán-kiàn 罕見 hoa̍t 罰 hoa̍t-chek 罰則 hoa̍t-toaⁿ 罰單 hoa̍t-khiā 罰徛 hoa̍t-khoán 罰款 hoa̍t-kim 罰金 hoa̍t-hoân 罰鍰 hip 翕 hip-tó-lâng 翕倒人 hip-siōng 翕像 hip-siōng-ki 翕像機 hip-khùi 翕氣 hip-kōaⁿ 翕汗 hip-hóe/hip-hé 翕火 hip-joa̍h 翕熱 hip-sio 翕燒 hip-au 翕甌 hip-siàng/hip-siòng/hip-siōng/hip-siòng 翕相 hip-siòng-ki/hip-siàng-ki 翕相機 hip-chiòng/hip-chèng 翕眾 hip-chio̍h 翕石 hip-heng 翕胸 hip-tio̍h-joa̍h 翕著熱 hip-tāu-chhài 翕豆菜 hip-oe 翕鍋 hip-thih 翕鐵 hip-tiān-iáⁿ 翕電影 hip-hong 翕風 húi-chhùi 翡翠 Húi-chhùi-chúi-khò͘ 翡翠水庫 hiàu-khì/hiàu-khù 翹去 hiàu-khak 翹殼 hoan 翻 hoan-keng 翻供 hoan-siu 翻修 hoan-tōng 翻動 hoan-ìn 翻印 hoan-chhù 翻厝 hoan-péng 翻反 hoan-thô͘ 翻土 hoan-soaⁿ 翻山 hoan-chhn̂g-pho͘ 翻床舖 hoan-sin 翻新 hoan-àn 翻案 hoan-lâu 翻流 hoan-pán 翻版 hoan-soa 翻砂 hoan-kho͘ 翻箍 hoan-siuⁿ-tó-láng 翻箱倒籠 hoan-the 翻胎 hoan-pho͘ 翻舖 hoan-chháu 翻草 hoan-tîn 翻藤 hoan-hok 翻覆 hoan-e̍k 翻譯 hoan-sin 翻身 hoan-chhia 翻車 hoan-liàn-tńg 翻輦轉 hoan-tńg-kang 翻轉工 hoan-tńg-nî 翻轉年 hoan-tńg-sin 翻轉身 hoan-tńg-thâu 翻轉頭 hoan-ia̍t 翻閱 hoan-thâu 翻頭 hoan-tiám 翻點 hô͘ⁿ-chīn 耗盡 hī-á/hīⁿ-á 耳仔 hīⁿ-á-tûn 耳仔唇 hī-á-kîⁿ 耳仔墘 hīⁿ-á-tōa-tùi 耳仔大對 hīⁿ-tūi/hī-thūi 耳墜 hīⁿ-khang 耳孔 hīⁿ-khang-lāi 耳孔利 hīⁿ-khang-háu 耳孔哮 hīⁿ-khang-lō 耳孔嘐 hīⁿ-khang-sái 耳孔屎 hīⁿ-khang-mo̍͘h 耳孔膜 hīⁿ-khang-khin 耳孔輕 hīⁿ-khang-tāng 耳孔重 hīⁿ-khang-hong 耳孔風 hīⁿ-khang-kúi 耳孔鬼 hīⁿ-sái/hī-sái 耳屎 hīⁿ-pê-á 耳扒仔 hī-se̍k-lêng-siông 耳熟能詳 hī-chu/hīⁿ-chu 耳珠 hīⁿ-khoân 耳環 hīⁿ-àng 耳甕 hīⁿ-ba̍k/ní-bo̍k 耳目 hīⁿ-pê-á 耳耙仔 hī-khang 耳腔 hī-khang-tân 耳腔tân hī-khang-háu 耳腔吼 hī-khang-ōe 耳腔話 hī-khang-khin 耳腔輕 hī-khang-tāng 耳腔重 hī-khang-kúi-á 耳腔鬼仔 hīⁿ-mo̍͘h 耳膜 hīⁿ-hio̍h 耳葉 hī-kau/hīⁿ-kau 耳鉤 hī-kau-khang 耳鉤空 hīⁿ-kau-chháu 耳鉤草 hīⁿ-kiàⁿ 耳鏡 hīⁿ-hong 耳風 hīⁿ-kó͘ 耳鼓 hī-àng-á 耳齆仔 hûi-ak 肥沃 hì-iām/hùi-iām 肺炎 hì-pēⁿ/hì-pīⁿ 肺病 hì-lô 肺癆 hì-gâm 肺癌 hì-eng 肺癰 hì-kńg 肺管 hì-kńg-iām 肺管炎 hì-kiat-hu̍t 肺結核 hì-tiòng 肺脹 hì-tiòng-tōa 肺脹大 hì-hú/hùi-hú 肺腑 hì-mo̍͘h 肺膜 hì-mo̍͘h-iām 肺膜炎 hì-ui-iām 肺衣炎 hì-pō͘ 肺部

iok-kî-lia̍k/iok-kî-lio̍k 約其略 iok-kî-liāng/iok-kî-liōng 約其量 iok-jī 約字 iok-tēng/iok-tiāⁿ 約定 iok-sò͘ 約數 Ioh-tòaⁿ 約旦 Iok-tàn-hô 約旦河 iok-hōe 約會 iok-sok 約束 iok-lia̍k/iok-lio̍k 約略 iok-iok/iak-iak 約約 Ioh-hān 約翰 iok-hō-thâu 約號頭 iok-kiàn 約見 iok-tâm 約談 iok-liāng/iak-liōng 約量 in 絪 in-in-se̍h 絪絪旋 in-sòaⁿ 絪線 iân 緣 iân-hūn 緣份 iân-tâu 緣投 iân-kò͘ 緣故 iân-bo̍k-kiû-hî/iân-bo̍k-kiû-hû 緣木求魚 iân-iû 緣由 iân-khí 緣起 iaⁿ 纓 iông/iûⁿ 羊 iûⁿ-á 羊仔 iûⁿ-á-kiáⁿ 羊仔囝 iûⁿ-á-sái 羊仔屎 iûⁿ-kang 羊公 iûⁿ-kong-hiàn 羊公hiàn iûⁿ-kong-tāu 羊公豆 iûⁿ-kong-chhiu 羊公鬚 iûⁿ-ko 羊哥 iûⁿ-leng-thâu 羊奶頭 iûⁿ-tài-lâi 羊帶來 iûⁿ-tài-chháu 羊帶草 iûⁿ-nî 羊年 iûⁿ-kóng-lān-pha 羊栱lān脬 iûⁿ-thô 羊桃 iûⁿ-bó/iûⁿ-bú 羊母 iûⁿ-mn̂g 羊毛 iûⁿ-káng 羊犅 iûⁿ-káng-chhì 羊犅刺 iûⁿ-káng-chhī 羊犅市 iûⁿ-káng-chhiu 羊犅鬚 iûⁿ-hîn 羊癇 iûⁿ-hîn 羊眩 iûⁿ-ko 羊糕 iûⁿ-ko 羊羔 iûⁿ-ko-hiàn 羊羔hiàn iûⁿ-ko-hiû 羊羔裘 iûⁿ-ko-bīn 羊羔面 iûⁿ-bah 羊肉 iûⁿ-tn̂g 羊腸 iûⁿ-chi̍h-chhiū 羊舌樹 iûⁿ-kak 羊角 iûⁿ-kak-chhì 羊角刺 iûⁿ-kak-hong 羊角瘋 iûⁿ-kak-chháu 羊角草 iûⁿ-kak-tîn 羊角藤 iûⁿ-kak-tāu 羊角豆 iûⁿ-kak-hong/iông-kak-hong 羊角風 iûⁿ-kak-lē 羊角麗 iûⁿ-tê 羊蹄 iûⁿ-tê-kah 羊蹄甲 iûⁿ-thâu 羊頭 iok-nî 翌年 iāu-bù-iông-ui 耀武揚威 Iâ-lī-bí 耶利米 Iâ-hô-hoa 耶和華 Ia-so͘ 耶穌 Iâ-so͘-hōe 耶穌會 Iâ-le̍k-bí-a 耶肋米亞 Iâ-tàn 耶誕 Iâ-tàn-chiat 耶誕節 Iâ-lō͘-sat-léng 耶路撒冷 Iâ-ló͘-tāi-ha̍k 耶魯大學 io̍k 育 io-chhōa 育chhōa io-kiáⁿ 育囝 io-kiáⁿ-bó/io-kiáⁿ-bú 育囝母 io̍k-eⁿ 育嬰 io̍k-iù 育幼 io̍k-iù-īⁿ 育幼院 io̍k-sêng 育成 io̍k-châi 育才 io̍k-lo̍k 育樂 io̍k-lo̍k-tiong-sim 育樂中心 io-chhī 育飼

î-chhî 維持 î-sin 維新 î-seng-sò͘ 維生素 î-hē 維繫 î-hō͘ 維護 îⁿ-tîⁿ 縈纏

ī-môa-chhiok 肄麻雀

jiông-hoe-chhiū 絨花樹 jiông-saⁿ/liông-saⁿ 絨衫 jiông-ke/jiông-koe 絨雞 jiâu-hûn 縐痕 jî-chhiáⁿ/lî-chhiáⁿ 而且 jî-gōa 而外 jî-bóe/jî-bé 而尾 jî-bóe-chhiú/jî-bé-chhiú 而尾手 jî-í/lî-í 而已 jî-āu 而後 jio̍k-kùi/lio̍k-kùi 肉桂 jio̍k-gán/lio̍k-gán 肉眼 jio̍k-thé/lio̍k-thé 肉體

khong-lông/khng-nn̂g 糠榔 khng-chín 糠疹 khng-chhng 糠瘡 kiù-chhat 糾察 kiù-tòa 糾帶 kiú-chèng/kiù-chèng 糾正 kiù-chiòng 糾眾 kiù-hun 糾紛 kiù-ká-thiàⁿ 糾絞痛 kí-goân 紀元 kì-lu̍t 紀律 kì-liām 紀念 kì-liām-chheh 紀念冊 kì-liām-tn̂g 紀念堂 kì-liām-sèng 紀念性 kì-liām-ji̍t 紀念日 kì-liām-pi 紀念碑 kì-liām-koán 紀念館 khí-kang 紀綱 khí-iàu 紀要 kì-lo̍k-phìⁿ 紀錄片 kip 級 khat-á/khiat-á 級仔 kip-sò͘ 級數 kip-siaⁿ 級聲 kat/kiat 結 kiat-hā 結下 kiat-kau 結交 kiat-phōaⁿ 結伴 kiat-oan-siû 結冤仇 kiat-peng 結冰 kiat-hōe 結匯 kiat-ha̍p 結合 kiat-hun 結婚 kat-tiāⁿ 結定 kiat-si̍t 結實 kiat-bóe/kiat-bé 結尾 kiat-kio̍k 結局 kat-chhái 結彩 kiat-oàn 結怨 kiat-sêng 結成 kiat-pài 結拜 kiat-siàu 結數 kiat-cheⁿ/kiat-chiⁿ 結晶 kiat-sok 結束 kiat-kó 結果 kiat-hu̍t 結核 kiat-hu̍t-pēⁿ/kiat-hu̍t-pīⁿ 結核病 kiat-gia̍p 結業 kiat-kò͘ 結構 kat-kui-khiû 結歸球 kat-sí-kè 結死價 kiat-ûi 結為 kat-kiû 結球 kiat-pa 結疤 kiat-bêng 結盟 kat-ba̍k-thâu 結目頭 kiat-chio̍h 結石 kiat-siā 結社 kiat-sūi 結穗 kiat-sǹg 結算 kiat-chí 結籽 kiat-chat 結紮 kiat-iân 結緣 kiat-gī 結義 kat-hoe-teng 結花燈 kiat-chháu-thâng 結草蟲 kiat-kui-lun 結規lun kiat-chhin 結親 kiat-hùn 結訓 kiat-lūn 結論 kiat-sek 結識 kiat-lan 結趼 kit-chiam 結針 kat-thâu 結頭 kiat-thâu-chhài 結頭菜 kiat-tóng 結黨 ká 絞 ká-chiap 絞汁 ká-kún 絞滾 ká-thiàⁿ 絞疼 ká-chīn-náu-chiap 絞盡腦汁 kā-kā-kún/ká-ká-kún 絞絞滾 ká-kûn-ká-tóng 絞群絞黨 ká-tn̂g-soa 絞腸痧 ká-chhia 絞車 ká-mī-hún 絞麵粉 kip-hù 給付 kā-i 給伊 kia̍p-chhùi 給嘴 kia̍p-chhùi-pô 給嘴婆 kip-chúi 給水 kip-sio 給燒 kip-sio-á 給燒仔 kia̍p-kia̍p-kiò 給給叫 kìn 絹 kián-jiông-á-hoe 絹絨仔花 khún 綑 khún-chò-hóe/khún-chòe-hé 綑做伙 khún-pa̍k 綑縛 keⁿ/keng/kiⁿ 經 keⁿ-tó 經倒 keng-tián 經典 keng-siong 經商 keng-úi 經委 kiⁿ-pò͘ 經布 keng-siông 經常 keng-kiàn 經建 Keng-kiàn-hōe 經建會 keng-chhiú 經手 keng-bûn 經文 keng-kî 經期 keng-le̍k 經歷 keⁿ-khok-á/kiⁿ-khok-á 經殼仔 keng-chè 經濟 keng-chòe-ha̍k 經濟學 keng-chòe-kài 經濟界 keng-chè-hē 經濟系 Keng-chè-pō͘ 經濟部 keng-êng 經營 keng-êng-chiá 經營者 keng-lí 經理 keng-lí-jîn 經理人 keng-iû 經由 keng-thiàⁿ 經痛 keng-koán 經管 keng-kí/kan-kí 經紀 keng-kí-siong 經紀商 kiⁿ-pòaⁿ 經絆 kiⁿ-si 經絲 kiⁿ-kiⁿ-ke̍h-ke̍h 經經桀桀 keⁿ-bāng 經網 keng-hūi/keng-úi/kiⁿ-hūi 經緯 keⁿ-kián/kiⁿ-kián 經繭 kiⁿ-kô 經翱 kiⁿ-tio̍h/keⁿ-tio̍h 經著 keⁿ-ōe/kiⁿ-ōe 經話 keng-hùi 經費 keng-bō͘ 經貿 keng-pān 經辦 keng-kòe/keng-kè 經過 keng-pō͘ 經部 keng-siau 經銷 keng-siau-siong 經銷商 keng-hong 經風 keng-giām 經驗 kang 綱 kang-bo̍k 綱目 kang-iàu 綱要 kong-léng 綱領 kún-á 緄仔 kín 緊 kín-piàng-piàng 緊乓乓 kín-chhiok 緊促 kín-chhùi-liām 緊嘴唸 kín-pia̍k-pia̍k 緊嚗嚗 kín-bi̍t 緊密 kín-jiō 緊尿 kín-tiuⁿ 緊張 kín-sim-sèng 緊心性 kín-khoài 緊快 kín-kip 緊急 kín-sèng 緊性 kín-sèng-tē/kín-sèng-tōe 緊性地 kín-sèng-pēⁿ/kín-sèng-pīⁿ 緊性病 kín-bān 緊慢 kín-chhiú 緊手 kín-chia̍p 緊捷 kín-chia̍p-khoài 緊捷快 kín-pái 緊擺 kín-piak-piak 緊暴暴 kín-beh 緊欲 kín-pháiⁿ 緊歹 kín-khùi 緊氣 kín-chàu 緊湊 kín-hóe/kín-hé 緊火 kín-kông 緊狂 kín-mé/kín-mí/kín-mí 緊猛 kín-tòng-tòng 緊當當 kín-chèng 緊症 kín-chèng-thâu 緊症頭 kín-kín 緊緊 kín-oān 緊緩 kín-choa̍h-bān 緊縒慢 kín-siok 緊縮 kín-chia̍p 緊習 kín-lāu 緊老 kín-kha 緊腳 kín-kha-kín-chhiú 緊腳緊手 kín-iàu 緊要 kín-sin-á 緊身仔 kín-pek 緊迫 kín-piàng-piàng 緊迸迸 kín-piak-piak 緊逼逼 kín-pì 緊閉 kín-keng-hong/kín-kiaⁿ-hong 緊驚風 koān 縣 koān-kéng 縣境 koān-ha̍k 縣學 koān-chhī 縣市 koān-hú 縣府 koān-bîn 縣民 koān-tī 縣治 koān-li̍p 縣立 Koān-gī-hōe 縣議會 koān-hat-chhī 縣轄市 koān-tiúⁿ 縣長 kán/kéng/kián 繭 kiáu 繳 kiáu-kau 繳交 kiáu-hù 繳付 kiáu-chhut 繳出 kiáu-hôe 繳回 kiáu-oân 繳完 kiáu-khò͘ 繳庫 kiáu-siu 繳收 kiáu-khoán 繳款 kiáu-sòe/kiáu-sè 繳稅 kiáu-la̍p 繳納 kiáu-hùi 繳費 kiáu-giām 繳驗 kè-jīm 繼任 kè-chú 繼子 kè-chú-kiáⁿ 繼子囝 kè-sêng 繼承 kè-sêng-jîn 繼承人 kè-bó/kè-bú 繼母 kè-hū 繼父 kè-sio̍k 繼續 khoat-ha̍t/khoat-hoa̍t 缺乏 khoeh-ti̍h-lí/kheh-ti̍h-lí 缺值你 khih-chhùi 缺嘴 khoat-sit 缺失 khoat-se̍k 缺席 khoat-tek 缺德 khoat-hām 缺憾 khoeh-khiàm/kheh-khiàm 缺欠 khoat-chúi 缺水 khiàm-chiú-hun 缺水份 khih-hûn 缺痕 khoat-niû 缺糧 khoat-khó 缺考 khih-kak 缺角 khoat-hòe/khoat-hè 缺貨 khoat-hān 缺限 khoat-gia̍h 缺額 khoat-si̍t 缺食 khoat-tiám 缺點 koàn 罐 koàn-á 罐仔 koàn-chî/koàn-chû 罐薯 koàn-chng 罐裝 koàn-khui-á 罐開仔 koàn-thâu 罐頭 ko͘-lâi-chhī 罟來飼 ko͘-khí-lâi 罟起來 kòa-gāi 罣礙 koa 羈 koa-kha̍h 羈kha̍h koa-hioh 羈歇 koa-kha 羈腳 khiang 羌 kiuⁿ-á/chiuⁿ-á 羌仔 khiuⁿ-á-hó͘/kiuⁿ-á-hó͘ 羌仔虎 kiong-á-niau 羌仔貓 ko 羔 ko-iûⁿ 羔羊 ko-hiû 羔裘 kûn 群 kûn-soaⁿ 群山 kûn-tó 群島 kûn-chiòng 群眾 kûn-chū 群聚 kûn-eng 群英 kûn-hiông 群雄 kûn-chi̍p 群集 kûn-thé 群體 keⁿ/kiⁿ 羹 keⁿ-tǹg/kiⁿ-tǹg 羹頓 keⁿ-mī 羹麵 kô 翱 kô-kô-tîⁿ 翱翱纏 kō-kō-lìn 翱翱輦 khiàu 翹 khiàu-chhùi 翹嘴 khiàu-chhùi-á 翹嘴仔 khiàu-bóe-liu/khiàu-bé-liu 翹尾溜 khiau-khi 翹攲 khiàu-táiⁿ 翹歹 khiàu-chit 翹脊 khiàu-io 翹腰 khiàu-thâu 翹頭 khiàu-chhiu 翹鬚 khó 考 khó-liáu 考了 khó-kǹg 考券 khó-khu 考區 khó-koàn 考卷 khó-chhú 考取 khó-kó͘ 考古 khó-tiûⁿ 考場 khó-chhat 考察 khó-chhat-thoân 考察團 khó-kì/khó-kù 考據 khó-ū-tiâu 考有tiâu khó-cha 考查 khó-he̍k 考核 khó-bô 考無 khó-bô-tiâu 考無tiâu khó-soah 考煞 khó-seng 考生 khó-chhìn-thâu 考秤頭 khó-kiù 考究 khó-chek 考績 khó--tio̍h 考著 khó-chhì 考試 khó-chhì-īⁿ 考試院 khó-chèng 考證 khó-soán 考選 khó-soán-pō͘ 考選部 khó-têng-khó 考重考 khó-liāng/khó-liōng 考量 khó-chhèng 考銃 khó-chhèng-pé 考銃靶 khó-pá 考靶 khó-pê-á/khó-pé-á 考靶仔 khó-giām 考驗 keng-choh 耕作 keng-tē/keng-tōe 耕地 keng-gû 耕牛 keng-tiân 耕田 keng-ûn-ki 耕耘機 keng-tho̍k 耕讀 ka-lak 耞轆 káng 耩 ki 肌 ki-jio̍k 肌肉 ki-hu 肌膚 kāng-mn̂g 肛門 koaⁿ 肝 kan-hóe/kan-hé 肝火 koaⁿ-hóe-sēng/koaⁿ-hé-sēng 肝火盛 koaⁿ-iām 肝炎 koaⁿ-pēⁿ/koaⁿ-pīⁿ 肝病 koaⁿ-gâm 肝癌 koaⁿ-chōng 肝臟 kan-hoe 肝花 koaⁿ-liân 肝連 koaⁿ-cha̍h-á 肝閘仔 kó͘ 股 kó͘-chú 股主 kó͘-á-kiáⁿ 股仔囝 kó͘-hūn 股份 kó͘-hūn-gîn/kó͘-hūn-gûn 股份銀 kó͘-kè 股價 kó͘-hun 股分 kó͘-lī 股利 kó͘-chhī 股市 kó͘-sek 股息 kó͘-pún 股本 kó͘-tong 股東 kó͘-tu 股株 kó͘-koân 股權 kó͘-phiò 股票 kó͘-kha 股腳 kó͘-kim 股金 kó͘-tiúⁿ 股長 kó͘-thâu 股頭 ki-thé 肢體 keng 肩 keng-tú-keng 肩tú肩 keng-siāng/keng-siōng 肩上 keng-kah 肩胛 keng-kah-moa 肩胛幔 keng-kah-thâu 肩胛頭 keng-kah-kut 肩胛骨 keng-thâu 肩頭 keng-thâu-khut 肩頭窟 khéng 肯 khéng-tēng 肯定 khéng-tha̍k 肯讀 khéng-chia̍h-khó͘ 肯食苦

la̍p-ji̍p 納入 la̍p-chhù-sòe/la̍p-chhù-sè 納厝稅 la̍p-tē-cho͘/la̍p-tōe-cho͘ 納地租 la̍p-hōe-a 納會仔 la̍p-cho͘ 納租 la̍p-sòe/la̍p-sè 納稅 la̍p-chhùi 納粹 la̍p-niû 納糧 la̍p-chhái 納采 liú 紐 liú-á 紐仔 liú-á-lîn 紐仔仁 liú-á-géng 紐仔眼 liú-liú-á 紐紐仔 liú-saⁿ 紐衫 Liú-se-lân 紐西蘭 lūi 累 lūi-tūi 累墜 lúi-hoān 累犯 lúi-chhùi 累碎 lúi-chhùi-kang 累碎工 lúi-chek/lūi-chek/lūi-che̍k 累積 lúi-lúi-chhùi-chhùi 累累碎碎 lúi-kè/lūi-kè 累計 lúi-chìn 累進 lo̍h/lo̍k 絡 le-phóe 絡 liông-siù 絨繡 le̍k 綠 le̍k-ām-ām 綠ām-ām le̍k-lāi-chiòng 綠內瘴 le̍k-hòa 綠化 le̍k-si̍p-jī 綠十字 le̍k-khah 綠卡 le̍k-tē/le̍k-tōe 綠地 Le̍k-tó 綠島 le̍k-ì 綠意 le̍k-iû-cheng 綠油精 le̍k-chiu 綠洲 le̍k-gio̍k-chhiū 綠玉樹 le̍k-san-ô͘ 綠珊瑚 le̍k-tek 綠竹 le̍k-tek-sún 綠竹筍 le̍k-tek-sún 綠竹荀 le̍k-pûi 綠肥 le̍k-sek 綠色 le̍k-tê 綠茶 le̍k-chhang-chhang 綠蔥蔥 le̍k-tāu 綠豆 le̍k-tāu-ko 綠豆糕 le̍k-tāu-moâi/le̍k-tāu-bê 綠豆糜 le̍k-tāu-piáⁿ 綠豆餅 le̍k-tāu-kúi 綠豆鬼 le̍k-iá 綠野 le̍k-siám-siám 綠閃閃 le̍k-khâm-khâm 綠黔黔 liú 綹 lîn 綾 liān 練 liān-sian 練仙 liān-sian-khà-kho̍k 練仙撽涸 liān-peng 練兵 liān-chhùi-hoe 練嘴花 liān-jī 練字 liān-kang-khò͘ 練工褲 liān-hì 練戲 liān-kûn 練拳 liān-bú 練武 liān-khì-kong 練氣功 liān-gê 練牙 liān-siáu-ōe 練痟話 liān-sáⁿ-gê 練瘦牙 liān-sán-ōe 練瘦話 liān-si̍p 練習 liān-siaⁿ 練聲 liān-chhiok 練鵲 lūi 縋 lūi-á 縋仔 lūi-kî 縋旗 liâu/liāu 繚 liâu-loān 繚亂 liāu-soh 繚索 liâu-chhia 繚車 lúi-lúi 纍纍 lám-soh 纜索 lám-kong 纜綱 lám-kong-soh 纜綱索 lám-sòaⁿ 纜線 lám-chhia 纜車 lî-lān/lô-lān 罹難 lô-bûn-ah 羅文鴨 Lô-su-hok 羅斯福 lô-keⁿ 羅更 Lô-tong 羅東 lô-hàn/lô͘-hàn 羅漢 lô-hàn-kó 羅漢果 lô-pôaⁿ 羅盤 lô-bāng/lô-bóng 羅網 lô-chit 羅織 lô-lô-thi 羅羅黐 lô-tì 羅致 Lô-lân 羅蘭 Lô-má 羅馬 lô-má-jī 羅馬字 lêng-iông 羚羊 lêng-mn̂g-chìⁿ 翎毛箭 lêng-hoe 翎花 liù-phôe/liù-phê 翏皮 liù-lān 翏膦 liù-thâu-téng 翏頭頂 liù-hia̍h 翏額 lāu/láu 老 lāu-chíⁿ 老chíⁿ lāu--ê 老ê lāu-hiâu 老hiâu lāu-mo͘h-mo͘h 老mo͘h-mo͘h láu-tāi 老tāi lāu-chi̍t-pòe 老一輩 lāu-put-siu 老不修 lāu-chú-kò͘ 老主顧 lāu-ta-ke 老乾家 láu-jī 老二 lāu-lâng 老人 ló-jîn-ka 老人家 lāu-lâng-pan 老人斑 lāu-lâng-kin/lāu-lâng-kun 老人根 lāu-lâng-ba̍k 老人目 lāu-lâng-ba̍k-kiàⁿ 老人目鏡 lāu-lâng-kiàⁿ 老人鏡 láu-á/lāu-á 老仔 láu-á-pō͘ 老仔步 lāu-peh-kong 老伯公 lāu-phōaⁿ 老伴 lāu-lâi 老來 lāu-lâi-kiau/ló-lâi-kiau 老來嬌 lāu-thōe 老俀 lāu-tò-kiu 老倒kiu lāu-tò-thōe 老倒thōe lāu-tò-thè/lāu-tò-thòe 老倒退 lāu-kiān-tiu 老健丟 ló-seng 老僧 lāu-hiaⁿ 老兄 lāu-hiaⁿ-tī 老兄弟 lāu-sian-seⁿ/lāu-sian-siⁿ 老先生 láu-kong-kùn 老光棍 lāu-kong-á 老公仔 lāu-kong-pô 老公婆 ló-kong-chhiu 老公鬚 lāu-peng 老兵 lāu-tòng-gōng 老凍戇 lāu-tâu/lāu-tàu/láu-tâu/láu-tàu 老到 lāu-kiàm-sian 老劍仙 lāu-ûn 老勻 lāu-hòa 老化 lāu-chhù-piⁿ 老厝邊 lāu-khì/lāu-khù/lāu--khì/lāu--khù 老去 lāu-iú 老友 lāu-chek-kong 老叔公 lāu-kó͘-koàn 老古慣 lāu-kó͘-chá 老古早 lāu-kó͘-pán 老古板 ló͘-kó͘-chio̍h/ló-kó͘-chio̍h 老古石 lāu-kó͘-kū 老古舊 lāu-kó͘-tóng 老古董 ló-kó͘-chhang 老古蔥 lāu-kó͘-chui 老古錐 lāu-tâng-sāi 老同姒 ló-kun-sìⁿ 老君扇 lāu-miā 老命 lāu-thó-tī 老土地 lāu-chāi 老在 láu-chāi-hâng 老在行 ló-kéng 老境 láu-tōa/lāu-tōa 老大 lāu-tōa-lâng 老大人 láu-tōa-ko 老大哥 lāu-tōa-chí 老大姊 lāu-thian-tho̍h 老天酡 lāu-thài-thài 老太太 lāu-thài-pô 老太婆 lāu-hu 老夫 láu-thò-thâu/lāu-thò-thâu 老套頭 lāu-kan-sîn 老奸臣 lāu-iau-chiaⁿ 老妖精 lāu-ko͘-pô 老姑婆 lāu-niû-chhin 老娘親 lāu-chhang 老娼 lāu-chhang-thâu 老娼頭 lāu-pô 老婆 lāu-pô-á 老婆仔 lāu-pô-sô 老婆 lāu-piáu 老婊 lāu-piáu-thâu 老婊頭 lāu-bâ 老媌 ló-chú 老子 lāu-jī-hō 老字號 lāu-ko͘-khu̍t 老孤khu̍t lāu-ko͘-ta̍k 老孤獨 lāu-ko͘-láu/lāu-ko͘-nó͘ 老孤老 lāu-ke-pô 老家婆 láu-si̍t 老實 láu-si̍t-kóng/lāu-si̍t-kóng 老實講 lāu-chiòng 老將 ló-siàu-liân 老少年 lāu-sai/lāu-su/ló-su 老師 lāu-sī-tōa 老序大 lāu-tiàm 老店 lāu-khong-kiān 老康健 láu-koàn-chhoàn 老慣串 lāu-gōng 老戇 ló-sêng 老成 láu-chhiú/lāu-chhiú 老手 lāu-pá-hì 老把戲 lāu-tòng-gōng 老擋戇 láu-chá 老早 lāu-chá-sí 老早死 láu-pêng-iú/lāu-pêng-iú 老朋友 lāu-pún 老本 láu-pán-niû 老板娘 lāu-khok-khok 老柝柝 lāu-cha-bó͘ 老查某 lāu-chhâ-chau 老柴焦 lāu-chhâ-chau 老柴糟 lāu-kin-chat/lāu-kun-chat 老根節 láu-pîⁿ-thâu 老棚頭 lāu-châng 老欉 lāu-khoán 老款 lāu-ko-koat 老歌訣 lāu-pō͘ 老步 lāu-pō͘-chāi/lāu-pō͘-chhāi 老步在 lāu-pō͘-tiāⁿ 老步定 lāu-hòe/lāu-hè 老歲 lāu-hòe-á/lāu-hè-á 老歲仔 lāu-bó/lāu-bú 老母 lāu-mô͘-pēⁿ/lāu-mô͘-pīⁿ 老毛病 lāu-iû-tiâu 老油條 lāu-hàn 老漢 lāu-pē 老父 lāu-pē 老爸 lāu-pē-bó/lāu-pē-bú 老爸母 ló-tia 老爹 lāu-iâ/ló-iâ 老爺 lāu-iâ-chhia 老爺車 láu-pâi 老牌 lāu-hô͘-lî 老狐狸 lāu-kâu 老猴 lāu-kâu-bó/lāu-kâu-bú 老猴母 lāu-seng 老生 lāu-hoan-tian 老番癲 lāu-hoan-kak 老番角 lāu-hoan-tian 老番顛 lāu-ku-ku 老痀痀 lāu-pēⁿ/lāu-pīⁿ 老病 lāu-siòng/lāu-siùⁿ/lāu-siùⁿ 老相 láu-siang-ti/láu-siong-ti 老相知 ló-gán 老眼 lāu-siam 老瞻 lāu-siam-gia̍p 老瞻業 lāu-siam-gîn/lāu-siam-gûn 老瞻銀 lāu-té-miā 老短命 lāu-chó͘ 老祖 lāu-chó͘-kong 老祖公 lāu-chó͘-má 老祖媽 lāu-hô͘-tô͘ 老糊塗 láu-chau/lāu-chau 老糟 láu-sè/láu-sòe 老細 láu-liān 老練 lāu-chóng 老總 lāu-ang 老翁 lāu-ang-bó͘ 老翁某 láu-láu-si̍t-si̍t 老老實實 ló-mō͘ 老耄 lāu-mo͘h-mo͘h 老耄耄 lāu-kha-tháng 老腳桶 lāu-kū 老舊 lāu-hoe/láu-hoe 老花 lāu-hoe-ba̍k 老花目 lāu-hoe-kiàⁿ 老花鏡 lāu-tê-sek 老茶色 lāu-hàu 老蔻 lāu-kiuⁿ 老薑 lāu-hó͘-sim 老虎心 lāu-hó͘-hīⁿ 老虎耳 lāu-chhù-lú/lāu-chhù-lí 老處女 lāu-soe 老衰 lāu-kui-kí/lāu-kui-kú 老規矩 lāu-ti-ko/lāu-tu-ko 老豬哥 lāu-sin 老身 lāu-pòe 老輩 lāu-liân-hôe 老連回 lāu-ūn 老運 láu-tâu 老道 ló-māi 老邁 lāu-chiú/ló-chiú 老酒 lāu-tiâng-siū/lāu-tiông-siū 老長壽 láu-pán/lāu-pán 老闆 láu-pán-niû 老闆娘 lāu-a-peh 老阿伯 lāu-a-kong 老阿公 lāu-a-ḿ 老阿姆 lāu-a-pô 老阿婆 lāu-a-má 老阿媽 lāu-ke-bó/lāu-koe-bú 老雞母 lāu-chheng-chhun 老青春 lāu-bīn-phôe/lāu-bīn-phê 老面皮 lāu-thâu 老頭 lāu-thōe 老頹 lāu-hong-liû 老風流 lāu-hong-so 老風騷 lāu-bé-tián-chang 老馬展鬃 lāu-tàu-thâu 老鬥頭 lāu-kúi-chiaⁿ 老鬼精 lāu-chiáu/láu-chiáu 老鳥 lāu-chiáu-chiaⁿ 老鳥精 lāu-ku-chiaⁿ/lāu-ku-chiⁿ 老龜精 lêng-thiaⁿ 聆聽 lêng-sióng 聆賞 liâu 聊 liâu-á 聊仔 liâu-á-sī 聊仔是 liâu-thian 聊天 liâu-liâu-á 聊聊仔 liâu-liâu-á-sī 聊聊仔是 liân 聯 liân-á 聯仔 Liân-khîn/Liân-khûn 聯勤 Liân-khîn-chóng-pō͘/Liân-khûn-chóng-pō͘ 聯勤總部 liân-kù 聯句 liân-ha̍p 聯合 Liân-ha̍p-pò 聯合報 liân-ha̍p-chèng-hú 聯合政府 liân-ha̍p-cho͘-chit 聯合組織 liân-ha̍p-kun 聯合軍 liân-miâ 聯名 liân-toaⁿ 聯單 liân-tōa 聯大 liân-tûi/liân-tùi 聯對 liân-tián 聯展 liân-se̍k 聯席 liân-se̍k-hōe-gī 聯席會議 liân-chhái 聯彩 liân-sióng 聯想 liân-sêng 聯成 liân-chhiú 聯手 liân-chiau 聯招 Liân-chiau-hōe 聯招會 liân-pò͘ 聯播 liân-hoan 聯歡 liân-hoan-hōe 聯歡會 liân-êng 聯營 liân-bêng 聯盟 liân-lo̍k-oân 聯絡員 liân-lo̍k-chām 聯絡站 liân-sú 聯署 liân-khó 聯考 Liân-hôa 聯華 liân-gī 聯誼 liân-sài 聯賽 liân-kun 聯軍 liân-pang 聯邦 liân-pang-chèng-hú 聯邦政府 Liân-pang-tiāu-cha-kio̍k 聯邦調查局 liân-hông 聯防 liân-tūi 聯隊 lâng 聾 lāi-pêng-kha-chhiú-kè 肉爿腳手架 lut 肭

mî-á-chóa 綿仔紙 mî-pò͘ 綿布 mî-iân 綿延 mî-kòa-sîⁿ 綿掛豉 mî-le̍k 綿栗 mî-sí-tîⁿ 綿死纏 mî-nōa 綿爛 mî-chiⁿ 綿精 mî-jiông 綿絨 mî-mî 綿綿 mî-mî-boeh 綿綿欲 mî-mî-tîⁿ 綿綿纏 mî-iûⁿ 綿羊 mî-tio̍h/mî--tio̍h 綿著 mî-sîⁿ 綿豉 mî-hō͘ 綿雨 mē/mā 罵 mē-lâng/mā-lâng 罵人 mē-thiⁿ-oàn-tē/mā-thiⁿ-oàn-tōe 罵天怨地 mō͘ 耄

niû-chhng 糧倉 niû-chháu 糧草 niû-si̍t 糧食 Niû-si̍t-kio̍k 糧食局 nah-liâng 納涼 Niú-iok 紐約 Niú-iok-chhī 紐約市 Niú-iok-sî-pò 紐約時報 nó͘-siàu 老少 niáu-chhí-táⁿ/niáu-chhú-táⁿ 老鼠膽 nāi 耐 nāi-jîn-sîm-bī 耐人尋味 nāi-le̍k 耐力 nāi-miā 耐命 nāi-sim 耐心 nāi-sèng 耐性 nāi-ōaⁿ 耐旱 nāi-iōng/nāi-ēng 耐用 nāi-chín 耐震 nāi-kiaⁿ-chháu 耐驚草 ní-jû-ba̍k-jiám 耳濡目染 nī-ba̍k-it-sin 耳目一新 nā-niā 耳耳 ní-bûn 耳聞

oān-put-chè-kip 緩不濟急 oān-peng-chi-kè 緩兵之計 oān-hêng 緩刑 oān-kî 緩期

pháng-se 紡紗 pháng-chit 紡織 pháng-chit-phín 紡織品 pháng-chit-chhiúⁿ 紡織廠 pháng-chit-gia̍p 紡織業 pháng-chhia 紡車 pháng-chhia-soh 紡車索 pháng-chhia-lûn 紡車輪 pô͘ 紨 pòaⁿ 絆 pòaⁿ-kha-chio̍h 絆腳石 pòaⁿ-bé-soh 絆馬索 páng-húi 綁匪 páng-tòa 綁帶 páng-tô͘ 綁徒 páng-kà 綁架 páng-phiò 綁票 páng-phiò-húi-tô͘ 綁票匪徒 páng-thúi 綁腿 pian 編 phian-ji̍p/pian-ji̍p 編入 pian-hâm 編函 phian-lia̍t 編列 phian-chè 編制 pian-chè-lāi 編制內 phian-kio̍k/pian-kio̍k 編劇 phian-sím 編審 phian-siá 編寫 phian-tō 編導 phian-sêng 編成 phian-pâi 編排 phian-choān 編撰 pian-khek 編曲 phian-su/pian-su 編書 phian-ûi 編為 phian-pan 編班 phian-chhoàn/pian-chhoàn 編篡 phian-cho͘ 編組 phian-choàn 編纂 phian-chiá/pian-chiá 編者 phian-hō 編號 pian-hō-thâu 編號頭 phian-tèng 編訂 phian-e̍k 編譯 phian-e̍k-koán 編譯館 phian-chip/pian-chip/pian-chi̍p 編輯 phian-chō 編造 phian-tūi 編隊 pa̍k 縛 pa̍k-ân 縛ân pa̍k-tiâu 縛tiâu pa̍k-tiāu 縛掉 pa̍k-tiâu-tiâu 縛椆椆 pa̍k-sí-sí 縛死死 pa̍k-chàng 縛粽 pa̍k-thn̂g-ko 縛糖膏 pa̍k-soh-á 縛索仔 pa̍k-kha 縛腳 pa̍k-hêng-lí 縛行李 pa̍k-saⁿ 縛衫 pa̍k-khí-lâi/pa̍k--khí-lâi 縛起來 pa̍k-sin 縛身 pa̍k-niá-tòa 縛領帶 pâng-thīⁿ 縫thīⁿ pâng-thīⁿ 縫紩 pâng-saⁿ 縫衫 pâng-pó͘ 縫補 phāng-chè 縫製 pâng-chiam 縫針 peⁿ-ân/piⁿ-ân/peⁿ-ân 繃ân piⁿ-chi̍h 繃折 pêⁿ-phòa 繃破 peⁿ-bīn-phôe/piⁿ-bīn-phê 繃面皮 phin-phau 繽拋 pin-hun 繽紛 poah 缽 poah-á 缽仔 pā-hiu 罷休 pā-bián 罷免 pā-koaⁿ 罷官 pā-kang 罷工 pā-chhī 罷市 pā-chhiú 罷手 pā-chih-loh 罷接咯 pā-kà 罷教 pā-khì 罷氣 pā-khò 罷課 phián-si̍t 翩翼 phún-chháu 翸草 phún-cháu 翸走 pê/pē 耙 pê-put-á 耙put仔 pê-á 耙仔 pê-put 耙柫 pê-kau-á 耙溝仔 pê-chháu 耙草 phèng 聘 phèng-jīm 聘任 phèng-hâm 聘函 phèng-su 聘書 phèng-iōng 聘用 phèng-lé 聘禮 phèng-chhiáⁿ 聘請 phèng-kim 聘金 pûi 肥 pûi-lut-lut 肥lut-lut pûi-lut-sut 肥lut-sut pûi-thut-thut 肥thut-thut pûi-tan 肥丹 Pûi-le̍k 肥勒 pûi-le̍k-iâ 肥勒爺 pûi-tòa 肥帶 pûi-liāu 肥料 pûi-iû 肥油 pûi-phauh-phauh 肥泡泡 pûi-ioh-ioh 肥溢溢 pûi-chih-chih 肥漬漬 pûi-lūn 肥潤 pûi-seⁿ/pûi-siⁿ 肥生 pûi-lut-lut 肥甪甪 pûi-chhân-hún/pûi-tiân-hún 肥田粉 pûi-pe̍h 肥白 pûi--ê 肥的 pûi-ihN-ihN 肥盈盈 pûi-pùn 肥糞 pûi-bah 肥肉 pûi-lut-sut 肥肭肭 pûi-phàng 肥胖 pûi-tún 肥腯 pûi-tut-tut 肥腯腯 pûi-ti/pûi-tu 肥豬 pûi-ti-to/pûi-tu-to 肥豬刀 pûi-ti-tāu/pûi-tu-tāu 肥豬豆 pûi--khí-lâi 肥起來 pûi-sin 肥身 pûi-chhia-chhia 肥車車 pûi-nńg 肥軟 pûi-lui-lui 肥鐳鐳 pûi-chut-chut 肥雋雋 pûi-tǹg-tǹg 肥頓頓

sûn-hòa 純化 sûn-tō͘ 純度 sûn-phok 純樸 sûn-chèng/sûn-chiàⁿ 純正 sûn-chēng 純淨 sûn-kiat 純潔 sûn-jiân 純然 sûn-jiân-ê 純然的 sûn-se̍k 純熟 sûn-ek 純益 sûn-ek-lu̍t 純益率 sûn-chin 純真 sûn-chéng 純種 sûn-chhùi 純粹 sûn-sûn 純純 sûn-liâng/sûn-liông 純良 sûn-kim 純金 sûn-gîn/sûn-gûn 純銀 se 紗 se-á-chí 紗仔只 sa-á-pò͘/se-á-pò͘ 紗仔布 se-á-saⁿ 紗仔衫 sa-pò͘/se-pò͘ 紗布 se-chhiúⁿ 紗廠 sa-thang/se-thang/soa-thang 紗窗 se-sòaⁿ 紗線 se-tà 紗罩 se-saⁿ 紗衫 se-tiàⁿ 紗錠 soa-mn̂g 紗門 sò͘ 素 sò͘-chng 素妝 sò͘-ngô͘ 素娥 sò͘-siông 素常 sò͘-siông-sî 素常時 sò͘-sim-lân 素心蘭 sò͘-biâu 素描 sò͘-iú 素有 sò͘-châi 素材 sò͘-sò͘ 素素 sò͘-sò͘-ā 素素也 sò͘-sek 素色 sò͘-chhài 素菜 sò͘-hêng/sò͘-hēng 素行 sò͘-i 素衣 sò͘-chit 素質 sò͘-ngá 素雅 sò͘-goān 素願 sò͘-si̍t 素食 sò͘-iáng/sò͘-ióng 素養 sò͘-hiuⁿ/sò͘-hiong 素香 sò͘-eng 素馨 sò͘-mī 素麵 soh 索 soh-á 索仔 só-á-tiâu 索仔條 só-á-thui 索仔梯 só-á-kó͘ 索仔股 soh-kè 索價 sok-chhú 索取 sek-ín/soh-ín/sok-ín 索引 soh-liām 索捻 soh-thui 索梯 sò͘-sek 索色 sè/sòe 細 sè-á/sòe-á 細仔 soe-á-hàn 細仔漢 sè-hoa̍h/sòe-hoa̍h 細伐 sè-ūi/sòe-ūi 細位 sè-hun/sòe-hun 細分 sè-chek/sòe-chek 細則 sè-la̍t/sòe-la̍t 細力 sè-la̍t-á/sòe-la̍t-á 細力仔 sè-chek/sòe-chek 細叔 sè-châng/sòe-châng 細叢 sè-kháu-chàu/sòe-kháu-chàu 細口灶 sè-kiáⁿ/sòe-kiáⁿ 細囝 sè-tè-khek/sòe-tè-khek 細塊曲 sè-kīm-á/sòe-kīm-á 細妗仔 sè-ko͘/sòe-ko͘ 細姑 sè-î/sòe-î 細姨 sè-î-tau/sòe-î-tau 細姨兜 sè-chím/sòe-chím 細嬸 sè-chím-á/sòe-chím-á 細嬸仔 sè-iù-iù/sòe-iù-iù 細幼幼 sè-bî/sòe-bî 細微 sè-siàu/sòe-siàu 細數 sè-goe̍h/sòe-ge̍h 細月 sè-ba̍k/sòe-ba̍k 細木 sè-pún/sòe-pún 細本 sè-pán/sòe-pán 細板 sè-keh/sòe-keh 細格 sè-keh-chéng/sòe-keh-chéng 細格種 sè-tiâu-lō͘/sòe-tiâu-lō͘ 細條路 sè-iūⁿ/sòe-iūⁿ 細樣 sè-pō͘/sòe-pō͘ 細步 sè-pō͘-cháu/sòe-pō͘-cháu 細步走 sè-hàn/sòe-hàn 細漢 sè-hàn-lâng/sòe-hàn-lâng 細漢人 sè-hàn-kiáⁿ/sòe-hàn-kiáⁿ 細漢囝 sè-hàn-sî/sòe-hàn-sî 細漢時 sè-pan/sòe-pan 細班 sè-pēⁿ/sòe-pīⁿ 細病 sè-ba̍k/sòe-ba̍k 細目 sè-óaⁿ-kong/sòe-óaⁿ-kong 細碗公 sè-kho͘-pé/sòe-kho͘-pé 細箍把 sè-chat/sòe-chat/sè-chiat/sòe-chiat 細節 sè-lia̍p-á/sòe-lia̍p-á 細粒仔 sè-lia̍p-chí/sòe-lia̍p-chí 細粒子 sè-lia̍p-thâu/sòe-lia̍p-thâu 細粒頭 sè-siaⁿ/sòe-siaⁿ 細聲 sè-siaⁿ-ōe/sòe-siaⁿ-ōe 細聲話 sè-kó͘/sòe-kó͘ 細股 sè-phe/sòe-phe 細胚 sè-pau/sòe-pau 細胞 sè-io/sòe-io 細腰 sè-kha-ê/sòe-kha-ê 細腳個 sè-jī/sòe-jī/sè-lī/sòe-lī 細膩 sè-khún/sòe-khún 細菌 sè-hio̍h-lâm/sòe-hio̍h-lâm 細葉楠 sè-hō/sòe-hō 細號 sè-núi/sòe-nńg 細軟 sè-pòe/sòe-pòe 細輩 sè-sin/sòe-sin 細辛 sè-pō͘/sòe-pō͘ 細部 sè-pō͘-tô͘/sòe-pō͘-tô͘ 細部圖 sè-keng-chhù/sòe-keng-chhù 細間厝 sè-chūn-hō͘/sòe-chūn-hō͘ 細陣雨 sè-chiah-chûn/sòe-chiah-chûn 細隻船 sè-hō͘/sòe-hō͘ 細雨 sè-chia̍h/sòe-chia̍h 細食 sòa-sì/sòa-sè 紲勢 sòa-chhùi 紲嘴 sòa-chhùi-bóe/sòa-chhùi-bé 紲嘴尾 sòa-chhiú 紲手 sòa-chiap 紲接 sòa-khùi 紲氣 sòa-lo̍h 紲落 sòa-lo̍h-khì/sòa-lo̍h-khù 紲落去 sin-sū 紳士 siāu-kài 紹介 siāu-heng/siāu-hin 紹興 si 絲 si-á-boe̍h 絲仔襪 si-jiông 絲絨 si-si 絲絲 si-si-á 絲絲仔 si-tiû 絲綢 si-sòaⁿ-tiàu-cheng 絲線吊銅 si-sòaⁿ-chháu 絲線草 si-chhiu 絲鬚 sū-giân 緒言 sòaⁿ 線 sòaⁿ-siāng/sòaⁿ-siōng 線上 sòaⁿ-hêng 線形 sòaⁿ-sim-chhâ 線心柴 sòaⁿ-tiâu 線條 sòaⁿ-pō͘ 線步 sòaⁿ-bîn 線民 sòaⁿ-soh 線索 sòaⁿ-in 線絪 sòaⁿ-in-á 線絪仔 sòaⁿ-chōe 線綴 sòaⁿ-kha 線腳 sòaⁿ-saⁿ 線衫 sòaⁿ-chng-chheh 線裝冊 sòaⁿ-lō͘ 線路 sòaⁿ-tō 線道 sòaⁿ-gô 線遨 sòaⁿ-thâu 線頭 sòaⁿ-chhiu 線鬚 sok 縮 sok-ân 縮ân sok-sió 縮小 sok-iáⁿ 縮影 siok-chhiú-siok-kha/sok-chhiú-sok-kha 縮手縮腳 sok-kiám 縮減 sok-hóe/sok-hé 縮火 siok-sè/siok-sòe/sok-sè/sok-sòe 縮細 sok-tê-sim 縮茶心 siù 繡 siù-kiong-teng 繡宮燈 siù-pâng 繡房 siù-teng 繡燈 siù-kiû 繡球 siù-kiû-hoe 繡球花 siù-sòaⁿ 繡線 siù-hoe 繡花 siù-hoe-kui 繡花規 siù-hoe-chiam 繡花針 siù-kui 繡規 siù-kok 繡閣 sio̍k/sòa/sòa-chhùi 續 sio̍k-ká 續假 sòa-āu 續後 sio̍k-iok 續約 sio̍k-jî-āu/sio̍k-lî-hō͘ 續而後 sio̍k-lî-hō͘-sin 續而後身 sio̍k-phèng 續聘 sòa--lo̍h-lâi 續落來 sòa--lo̍h-khì/sòa--lo̍h-khù 續落去 sio̍k-chi̍p 續集 sú 署 sú-miâ 署名 sú-tiúⁿ 署長 siáu-jîn-chháu 羞人草 siu-siap 羞澀 siáu-lé 羞禮 siáu-lé-hoe 羞禮花 soān 羨 si̍t-á 翅仔 si̍t-kó͘ 翅股 si̍p-koàn 習慣 si̍p-tê/si̍p-tôe 習題 si̍t 翼 si̍t-á 翼仔 si̍t-kó͘/si̍t-kó 翼股 sńg 耍 sńg-chúi 耍水 sńg-pâi-á 耍牌仔 sńg-chhiò 耍笑 sńg-tn̄g 耍蕩 siàⁿ 聖 siàⁿ-tú-siàⁿ 聖tú聖 sèng-jîn/siàⁿ-lâng 聖人 sèng-jîn-khak 聖人殼 siàⁿ-pu̍t 聖佛 siàⁿ-kong 聖公 siàⁿ-tiat 聖哲 siàⁿ-chhùi 聖嘴 sèng-tē/sèng-tōe 聖地 Sèng-tē-gê-ko/Sèng-tōe-gê-ko 聖地牙哥 siàⁿ-chiá 聖姐 sèng-má/siàⁿ-má 聖媽 sèng-chiàn 聖戰 sèng-kàu 聖教 sèng-chí 聖旨 sèng-chí-chhùi 聖旨嘴 siàⁿ-khiat 聖桀 sèng-koa 聖歌 sèng-tiān 聖殿 Sèng-bó/Sèng-bú 聖母 sèng-hóe/sèng-hé 聖火 sèng-keng 聖經 siàⁿ-siàⁿ 聖聖 sèng-si 聖詩 siàⁿ-khiat 聖詰 sèng-tàn-iā 聖誕夜 Sèng-tàn-chhiū 聖誕樹 siàⁿ-tàn-chat 聖誕節 sèng-tàn-hông 聖誕紅 sèng-tàn-lāu-lâng 聖誕老人 siàⁿ-liah 聖跡 siàⁿ-hî/siàⁿ-hû 聖魚 siaⁿ 聲 siaⁿ-kng 聲光 siaⁿ-sì/siaⁿ-sè 聲勢 siaⁿ-sì-hō-tāi/siaⁿ-sè-hō-tāi 聲勢浩大 siaⁿ-âu 聲喉 siaⁿ-sàu 聲嗽 siaⁿ-ui 聲威 Siaⁿ-pó 聲寶 siaⁿ-bóe/siaⁿ-bé 聲尾 seng-oān/siaⁿ-oân 聲援 seng-bêng 聲明 siaⁿ-bōng 聲望 siaⁿ-ga̍k 聲樂 siaⁿ-ga̍k-ke 聲樂家 siaⁿ-lōng 聲浪 siaⁿ-âm-hâm 聲涵 siaⁿ-lūi-kū-hā 聲淚俱下 seng-chheng 聲稱 siaⁿ-khang 聲空 siaⁿ-khang/siaⁿ-khiuⁿ 聲腔 siaⁿ-giân 聲言 siaⁿ-thó 聲討 siaⁿ-soeh/siaⁿ-seh 聲說 siaⁿ-tiāu 聲調 siaⁿ-ī 聲譽 siaⁿ-mn̂g 聲門 siaⁿ-im 聲音 siaⁿ-hiúⁿ 聲響 siaⁿ-thâu 聲頭 siaⁿ-thâu-tháu 聲頭敁 siaⁿ-thâu-kiat 聲頭結 siok-chheng 肅清 siok-bok 肅穆 siok-chēng/sok-chēng 肅靜 sù 肆 siàu-siōng 肖像 siau-lâm 肖楠 siau-lâm-peh 肖楠柏 siau-lâng 肖榔

tia̍h-chhek 糴粟 tia̍h-chhek-á 糴粟仔 tia̍h-be̍h-á 糴麥仔 thiò-chhut-tia̍h-ji̍p 糶出糴入 thiò-bí 糶米 thiò-chhek 糶粟 thiò-chhek-á 糶粟仔 tiū-ông 紂王 thīⁿ-óa 紩倚 thīⁿ-saⁿ 紩衫 thiu 紬 tháng/thóng 統 thóng-it 統一 thóng-it-hoat-phiò 統一發票 thóng-kiōng 統共 thóng-chè 統制 thóng-chè-phín 統制品 thóng-ha̍p 統合 thóng-sòe 統帥 thóng-chiàn 統戰 thóng-tī 統治 thóng-tī-chiá 統治者 thóng-tī-kai-kip 統治階級 thóng-sut 統率 thóng-chheng 統稱 thóng-koán 統管 thóng-tiû 統籌 thóng-pho͘ 統舖 thóng-kè 統計 thóng-kè-ha̍k 統計學 thóng-hat 統轄 thóng-siau 統銷 thóng-léng 統領 tiû 綢 tiû-á 綢仔 tiû-á-sìⁿ 綢仔扇 tiû-á-saⁿ 綢仔衫 tiû-á-khò͘ 綢仔褲 tiû-chhun 綢春 tiû-chhun-hoe 綢春花 tiû-kìn 綢絹 tiû-toān 綢緞 tòe/tè 綴 tòe-i-khì/tè-i-khù 綴伊去 tòe-kàu-té/tè-kàu-tóe 綴到底 tòe-chhùi/tè-chhùi 綴嘴 tòe-hóe-kì/tè-hóe-kì 綴夥計 tòe-chhiú/tè-chhiú 綴手 tòe-sî-kiâⁿ/tè-sî-kiâⁿ 綴時行 tòe-ē-tio̍h/tè-ē-tio̍h 綴會著 tòe-châ-bó͘/tè-châ-bó͘ 綴查某 tòe-iūⁿ/tè-iūⁿ 綴樣 tòe-bó-kè/tè-bú-kè 綴母嫁 tòe-liû-hêng/tè-liû-hêng 綴流行 tòe-bô-chōa/tè-bô-chōa 綴無逝 tòe-siaⁿ/tè-siaⁿ 綴聲 tòe-soe/tè-soe 綴衰 tòe-lō͘/tè-lō͘ 綴路 tòe-sōng/tè-sōng 綴蹌 tòe-kiō-āu/tè-kiō-āu 綴轎後 toān 緞 tē-bêng 締盟 tè-iok 締約 tè-iok-kok 締約國 tē-kiat 締結 tè-chō 締造 tān-sòaⁿ 繵線 tîⁿ 纏 tîⁿ-tòe/tîⁿ-tè 纏tòe tîⁿ-pòaⁿ 纏絆 tîⁿ-tòe/tîⁿ-tè 纏綴 tîⁿ-sòaⁿ 纏線 tîⁿ-io-chôa 纏腰蛇 tîⁿ-sin 纏身 tîⁿ-sin-chôa 纏身蛇 tîⁿ-thâu-ká-bóe/tîⁿ-thâu-ká-bé 纏頭絞尾 thâm-á 罈仔 tà/tàu/tauh 罩 tà-teh-chhôe 罩塊蹉 tà-ba̍t 罩密 tà-bông/tàu-bông 罩濛 tà--lo̍h-lâi 罩落來 tà-saⁿ 罩衫 tà-bū 罩霧 tì 置 tì-gia̍p 置業 tì-sán 置產 tì-sin-tō͘-gōa 置身度外 tì-lêng 置靈 te̍k 翟 tam 耽 tam-koh 耽擱 tam-gō͘ 耽誤 thiaⁿ 聽 thiaⁿ-bē-bêng/thiaⁿ-bōe-bêng 聽bē明 thiaⁿ-bē-bêng-pe̍k/thiaⁿ-bōe-bêng-pe̍k 聽bē明白 thiaⁿ-bē-hiáu/thiaⁿ-bōe-hiáu 聽bē曉 thiaⁿ-bē-tio̍h/thiaⁿ-bōe-tio̍h 聽bē著 thiaⁿ-kah-jip-sîn 聽kah入神 thiaⁿ-m̄-tio̍h--khì/thiaⁿ-m̄-tio̍h--khù 聽m̄著去 thiaⁿ--lâng 聽人 thiaⁿ-lâng-kóng 聽人講 thiaⁿ--lâi 聽來 thèng-piān 聽便 thiaⁿ-sìn 聽信 thèng-hāu 聽候 thiaⁿ-ji̍p-ní 聽入耳 thiaⁿ-chhut 聽出 thiaⁿ-le̍k-chhì-giām 聽力試驗 thiaⁿ-khoàn-kò 聽勸告 thiaⁿ-chhú 聽取 thèng-bēng 聽命 thèng-bēng-bī-sī 聽命維是 thiaⁿ-chhùi 聽嘴 thèng-hó 聽好 thiaⁿ-oân 聽完 thiaⁿ-sím 聽審 thiaⁿ-chiông 聽從 thiaⁿ-ū 聽有 thiaⁿ-bô 聽無 thiaⁿ-bô-bêng 聽無明 thiaⁿ-bô-chin 聽無真 thiaⁿ-chiòng 聽眾 thiaⁿ-sîn-keng 聽神經 thiaⁿ-tâng 聽筒 thiaⁿ-chiá 聽者 thiaⁿ-bûn 聽聞 thiaⁿ-lo̍h-hīⁿ 聽落耳 thiaⁿ-tio̍h/thiaⁿ--tio̍h 聽著 thiaⁿ-kìⁿ 聽見 thiaⁿ-kak 聽覺 thiaⁿ-chín-khì 聽診器 thiaⁿ-ōe 聽話 thiaⁿ-soeh/thiaⁿ-seh 聽說 thiaⁿ-khò 聽課 thiaⁿ-káng/thiaⁿ-kóng 聽講 thiaⁿ-chèng-hōe 聽證會 thiaⁿ--khí-lâi 聽起來 thiaⁿ--kòe/thiaⁿ--kè 聽過 thiaⁿ-tō-lí 聽道理 thiaⁿ-chhò 聽錯 tiú 肘 tō͘ 肚 tó͘-kōaⁿ 肚kōaⁿ tó͘-kōaⁿ-khò͘ 肚kōaⁿ褲 tō͘-peh-á 肚peh仔 tó͘-á 肚仔 tó͘-á-khò͘ 肚仔褲 tó͘-lāi-khiáu 肚內巧 tō͘-lāi-gî/tó͘-lāi-gî 肚內疑 tō͘-lāi-khang 肚內空 tō͘-bóe/tō͘-bé 肚尾 tō͘-phè-á 肚帕仔 tō͘-ûi-á 肚帷仔 tó͘-té/tó͘-tóe 肚底 tō͘-iám 肚掩 tō͘-pôaⁿ 肚盤 tó͘-tiòng 肚脹 tō͘-tn̂g 肚腸 tō͘-châi-ē 肚臍下 tō͘-châi-siūⁿ 肚臍想 tō͘-châi-tì 肚臍蒂 tō͘-châi-hong 肚臍風 tó͘-tē 肚袋 tó͘-tāng 肚重 tō͘-liāng/tō͘-liōng 肚量

ú-kiû 羽球 ú-liông 羽絨

Ûi-iā-la̍p 維也納 ûi-tha-bēng 維他命

ūi-hā-sûi 胃下垂 ūi-kháu 胃口 ūi-sán 胃散 ūi-hòe-iông/ūi-khùi-iông 胃潰瘍 ūi-iām 胃炎 ūi-gâm 胃癌 ūi-tn̂g 胃腸 ūi-ùn-hong 胃蘊風 ūi-sng 胃酸